Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel"

Transcriptie

1 Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder: a. afdelingshoofd het hoofd of de (adjunct) directeur van een afdeling. b. bezoldiging de bezoldiging, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder c van de CAR-UWO. c. conversietabel de vertaling van de gevonden rangorde naar salarisschalen volgens de regeling functiewaardering. d. eerste aanloopschaal de salarisschaal is één schaal lager dan de functieschaal. e. functie het geheel van werkzaamheden aan de medewerker opgedragen door of namens burgemeester en wethouders. Deze functie is opgenomen in het functieboek van de gemeente. f. functieschaal de salarisschaal die bij een functie hoort. g. maximumsalaris het hoogste bedrag van een salarisschaal behorend bij de betreffende functie. h. medewerker de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a van de CAR-UWO. i. salaris het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b van de CAR-UWO. j. salarisschaal de schaal als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid sub a en bijlage II en IIa van de CAR- UWO. k. taak een deel van de functie aan de medewerker opgedragen door of namens de werkgever. l. tweede aanloopschaal de salarisschaal is twee schalen lager dan de functieschaal m. werkgever het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van 13

2 Hoofdstuk II Salaris Bezoldigingsregeling 2014 Artikel 2 Recht op salaris Het recht op salaris vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de medewerker of de arbeidsovereenkomst ingaat. Indien in het aanstellingsbesluit of de arbeidsovereenkomst geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op salaris aan met de dag waarop de medewerker feitelijk in dienst is getreden. Hetgeen hierna onder aanstelling wordt vermeld geldt ook voor de arbeidsovereenkomst, tenzij anders vermeld. Het salaris wordt berekend op basis van de arbeidsduur per week en uitbetaald per maand. Wanneer het salaris of een toelage wordt berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand. Het recht op salaris eindigt in geval van ontslag met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat, tenzij de werkgever anders bepaalt. Artikel 3 Salaris bij deeltijd Het salaris van de medewerker die in deeltijd werkt, wordt vastgesteld naar evenredigheid van het salaris bij een volledige betrekking. Artikel 4 Salarisbedragen De salarissen van de medewerkers van wie het salaris bij of krachtens de wet is geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen, zoals opgenomen in bijlage II of bijlage IIa CAR-UWO. De toepassing van bijlage II of bijlage IIa vindt plaats conform het gestelde in artikel 3:1, derde tot en met vijfde lid CAR-UWO. Artikel 5 Bepalen functieschaal De werkgever bepaalt de functieschaal. Dit vindt plaats aan de hand van functiebeschrijving, functiewaarderingsonderzoek en de vastgestelde conversietabel. De werkgever kan nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode van 13

3 Artikel 6 Inpassing in de aanloop- of functieschaal De medewerker, die voldoet aan de functie-eisen wordt ingepast in de functieschaal. De medewerker, die niet voldoet aan de functie-eisen wordt ingepast in de eerste of tweede aanloopschaal. a. Het streven is dat een medewerker in twee jaren de functieschaal bereikt. b. Afwijking van het gestelde onder a is toegestaan, indien het functioneren van de medewerker aanleiding geeft dat hij uiterlijk na het derde jaar aan de functie-eisen zal voldoen. Artikel 7 Periodieke salarisverhoging (normale periodiek) en vervroegen periodiekdatum Aan een medewerker wordt een salarisverhoging naar de volgende periodiek toegekend als is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: a. hij heeft het maximum van zijn salarisschaal nog niet bereikt; b. er twaalf maanden zijn verstreken sinds zijn aanstelling of zijn laatste periodieke salarisverhoging. c. de beoordeling over zijn functioneren goed of uitstekend is, dan wel verbetering behoeft én het afdelingshoofd daarbij aangeeft dat een periodiek kan worden toegekend. De periodieke verhoging wordt voor de eerste maal toegekend, nadat het recht op salaris als bedoeld in artikel 2, lid 1 een jaar is verstreken en nadien telkens na een jaar. De periodiekdatum is de datum van de periodieke verhoging. De periodiekdatum kan incidenteel of structureel worden vervroegd indien daartoe naar het oordeel van het afdelingshoofd aanleiding bestaat. Artikel 8 Geen periodieke verhoging Geen periodieke verhoging wordt toegekend: a. indien een medewerker onvoldoende functioneert; of b. indien het functioneren van een medewerker verbetering behoeft én het afdelingshoofd afziet van een periodiek. De medewerker ontvangt van het onder lid 1 genoemde besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijk bericht onder vermelding van de redenen welke tot de beslissing hebben geleid. Nadien kan worden bepaald dat de periodieke salarisverhoging, genoemd onder lid 1, al dan niet met terugwerkende kracht alsnog wordt toegekend van 13

4 Artikel 9 Extra periodieke salarisverhoging Aan de medewerker die het maximum van de voor hem geldende functieschaal nog niet heeft bereikt, kan een extra periodieke salarisverhoging of maximaal twee extra periodieke salarisverhogingen worden toegekend tot het maximum van de salarisschaal. Bij de toepassing van het vorige lid blijft de periodiekdatum ongewijzigd, tenzij de werkgever anders bepaalt. a. Een medewerker komt uitsluitend voor toepassing van dit artikel in aanmerking wanneer hij gedurende ten minste één jaar aantoonbaar uitstekend heeft gefunctioneerd. b. Voor het toekennen van twee extra periodieken geldt dat de medewerker ten minste twee jaar aantoonbaar uitstekend gefunctioneerd. Artikel 10 Geen verlaging salarisschaal a. Zonder voorafgaand ontslag kan voor een medewerker geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris. b. In afwijking van het gestelde onder a geldt voor de medewerker een functie waaraan een lagere schaal is verbonden met een dienovereenkomstige aanpassing van het salaris: 1. indien de medewerker van 55 jaar of ouder hiermee heeft ingestemd; 2. indien de medewerker, die met toepassing van artikel 7:16, tweede lid van de CAR- UWO herplaatst is; 3. als gevolg van het toekennen van een disciplinaire straf als bedoeld in hoofdstuk 16 CAR-UWO. c. De werkgever beslist nadat overleg met de gemeentesecretaris heeft plaatsgevonden. Artikel 11 Salaris bij bevordering naar hogere schaal a. Het salaris van een medewerker die wordt bevorderd naar een hogere salarisschaal, wordt vastgesteld op het eersthogere bedrag in de hogere schaal. b. Het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar bedraagt tenminste 75% van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naasthogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naastlagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met het hoogste bedrag uit die schaal. Als de datum van bevordering samenvalt met de periodieke salarisverhoging, wordt eerst de bevordering vastgesteld en vervolgens de periodieke salarisverhoging toegepast. De periodiekdatum wordt na bevordering naar een hogere schaal 1 januari, tenzij de werkgever anders beslist van 13

5 Artikel 12 Inpassing bij (her)waardering functie in een hogere salarisschaal Ingeval de (her)waardering van de functie leidt tot waardering in een hogere functieschaal, wordt het bedrag van het salaris vastgesteld op het naasthogere bedrag in de hogere salarisschaal met ingang van de datum van herwaardering. Dit artikel is ook van toepassing bij een reorganisatie. Artikel 13 Vervallen toelagen a. Toegekende toelagen komen bij bevordering als bedoeld in artikel 11 of inpassing bij (her)waardering functie als bedoeld in artikel 12 te vervallen voor zover het op grond van de vorige leden nieuw vastgestelde salarisbedrag niet wordt overschreden. b. Onder toelagen worden in ieder geval verstaan de persoonlijke of functioneringstoelage als bedoeld in artikel 16, de arbeidsmarkttoelage of bindingspremie als bedoeld in artikel 17, de afbouwtoelage als bedoeld in artikel 24 en de toelage op grond van overgangsrecht als bedoeld in artikel 29, lid van 13

6 Hoofdstuk III Instrumenten van flexibele beloning Artikel 14 Extra verlof Indien een ambtenaar een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd, kan extra verlof worden toegekend, als bedoeld in artikel 15:1:28 van de CAR-UWO. Artikel 15 Functioneringsgratificatie en schouderklop Indien een ambtenaar een uitstekende prestatie heeft geleverd, kan een functioneringsgratificatie of een schouderklop worden toegekend als bedoeld in artikel 15:1:28 van de CAR-UWO. Indien een groep ambtenaren een uitstekende collectieve prestatie hebben geleverd, kan een groepsgratificatie of schouderklop worden toegekend. Een (groeps)gratificatie of schouderklop is alleen bedoeld voor eenmalige uitstekende prestaties. a. Afhankelijk van de geleverde prestatie kan aan een medewerker een gratificatie of schouderklop worden toegekend. Daarbij bedraagt de hoogte van de schouderklop ten hoogste netto 50,-. b. Het afdelingshoofd bepaalt de hoogte van een gratificatie of schouderklop. Het totaal hiervan blijft binnen het afdelingsbudget voor deze onderdelen. Artikel 16 Persoonlijke of functioneringstoelage Aan een medewerker die het maximum van zijn functieschaal heeft bereikt en meerdere jaren uitstekend heeft gefunctioneerd kan een maandelijkse functioneringstoelage worden toegekend voor ten hoogste drie jaren. Deze toelage is gebaseerd op artikel 3:7:8 van de CAR-UWO. Om voor de toelage in aanmerking te komen, moet bovendien aan de volgende voorwaarden worden voldaan: a. De medewerker dient ten minste gedurende twee jaren het aan de functieschaal verbonden maximum salaris te hebben genoten; b. de uitstekende uitoefening van de functie omvat ten minste een periode van twee jaren, blijkend uit de over die periode opgemaakte beoordelingen; De toelage bedraagt één of meer periodieke verhogingen in de eerstvolgende salarisschaal met als bovengrens het maximumsalaris behorende bij de naasthogere functieschaal van 13

7 a. De toelage kan alleen worden toegekend nadat overleg met de gemeentesecretaris heeft plaatsgevonden. b. De toelage wordt ingetrokken, indien de gronden waarop de toelage werd toegekend niet meer aanwezig zijn, tenzij de gemeentesecretaris van oordeel is dat er omstandigheden zijn om de toelage geheel of gedeeltelijk te handhaven. Lid 5 Een in het eerste lid verleende toelage vervalt met ingang van de datum waarop voor de medewerker een hogere functieschaal gaat gelden. Artikel 17 Arbeidsmarkttoelage en bindingspremie a. Aan de medewerker kan een arbeidsmarkttoelage of bindingspremie worden toegekend. b. Mogelijke redenen voor toekenning van de arbeidsmarkttoelage of bindingspremie kunnen zijn: het voorkomen van uitstroom van een medewerker of het aantrekken van potentiële medewerkers die zonder een dergelijke toelage niet in dienst zouden treden. De arbeidsmarkttoelage of bindingspremie wordt toegekend voor een tijdvak van maximaal drie jaar. a. De toelage of premie bedraagt één of meer periodieke verhogingen in de eerstvolgende salarisschaal met als bovengrens het maximumsalaris behorende bij de naasthogere functieschaal. b. De bindingspremie wordt betaald aan het eind van een bij de toekenning overeengekomen tijdvak, nadat een goede beoordeling is uitgebracht. c. De arbeidsmarkttoelage wordt maandelijks uitbetaald. De werkgever kan in een individuele situatie aan de toekenning van een bindingspremie voorwaarden verbinden ten aanzien van de bindingstermijn en de hoogte van de bindingspremie, evenals aan de afspraak met de betrokken medewerker om in dienst te blijven bij de werkgever gedurende deze bindingstermijn. Lid 5 De arbeidsmarkttoelage of bindingspremie kan alleen worden toegekend nadat overleg met de gemeentesecretaris heeft plaatsgevonden. Lid 6 De arbeidsmarkttoelage of bindingspremie eindigt in ieder geval als het einde van het in het tweede lid genoemde tijdvak is bereikt. Lid 7 De toelage of premie kan worden ingetrokken: a. indien de gronden waarop de toelage of premie werd toegekend niet meer aanwezig zijn; b. uit de beoordeling blijkt dat de medewerker onvoldoende functioneert, tenzij de gemeentesecretaris van oordeel is dat er omstandigheden zijn om de toelage geheel of gedeeltelijk te handhaven van 13

8 Artikel 18 Geen afbouwregeling Bij het beëindigen van toelagen en instrumenten in het kader van flexibel belonen, zoals genoemd in dit hoofdstuk, wordt geen afbouwregeling toegepast. Artikel 19 Nadere regels omtrent flexibele beloning Burgemeester en wethouders kunnen omtrent uitvoering en toepassing van dit hoofdstuk over flexibele beloning nadere regels vaststellen. Hoofdstuk IV Overige toelagen en vergoedingen Artikel 20 Waarnemingstoelage Een waarnemingstoelage wordt toegekend overeenkomstig hetgeen is geregeld in artikel 3:1:2 van de CAR-UWO. Naast volledige waarneming kan ook gedeeltelijke waarneming plaatsvinden. Artikel 21 Overwerkvergoeding a. Aan de medewerker met een salarisschaal tot en met 11 wordt ingeval van overwerk een vergoeding toegekend conform artikel 3:2:1 CAR-UWO. b. Van overwerk of overuren is uitsluitend sprake indien de leidinggevende vooraf daartoe schriftelijk opdracht voor heeft gegeven. Het dienstbelang kan vereisen dat bepaalde medewerkers moeten werken op een bedrijfssluitingsdag. Een bedrijfssluitingsdag is een dag waarop de gemeentelijke kantoren en gebouwen gesloten zijn, niet zijnde een zon- of feestdag zoals bedoeld in het derde lid van artikel 4:2:1 en artikel 4:2:1:1 van de CAR-UWO. Werken op een verplicht aangewezen bedrijfssluitingsdag wordt aangemerkt als overwerk. De overwerkvergoeding is gelijk aan de normale voor die dag geldende vergoeding, indien het een normale werkdag zou zijn geweest. a. Degene die op zaterdag ten minste vier uren is belast met werkzaamheden op het losperron ontvangt een vergoeding op basis van ten minste het uurloon berekend naar het maximum van salarisschaal 4. b. Geen belanghebbende is degene die is belast met toezicht op de onder a genoemde werkzaamheden. Lid 5 Voor de medewerker die in deeltijd werkt, geldt het aantal uren naar rato van een volledige betrekking van 13

9 Lid 6 De gemeentesecretaris kan in bijzondere gevallen in afwijking van dit artikel beslissen. Artikel 22 Toelage onregelmatige dienst Aan de medewerker, voor wie een salaris geldt lager dan schaal 11 en voor wie de werktijden zijn vastgesteld conform artikel 3:3 van de CAR-UWO, wordt een toelage toegekend op grond van dat artikel. De toelage als bedoeld in het eerste lid bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de medewerker geldende salaris en wel: a. 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 8.00 uur, en tussen en uur; b. 40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 6.00 uur, en tussen en uur; c. 45% voor de uren op zaterdag; d. 70% voor de uren op zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:2:1, lid 3 en in artikel 4:2:1:1 van de CAR-UWO. Voor de in het vorige lid onder a genoemde morgen- en avonduren wordt de toelage slechts toegekend, indien de arbeid is aangevangen vóór 7.00 uur, respectievelijk beëindigd na uur. De genoemde percentages worden berekend naar het salaris van de medewerker, doch ten hoogste over het salaris behorende bij salarisnummer 10 van schaal 6 van bijlage II of IIa bij de CAR-UWO. Artikel 23 Bereik- en beschikbaarheidstoelage a. Aan de medewerker genoemd in artikel 3:3:1, eerste volzin CAR-UWO, die in een lagere schaal is geplaatst dan salarisschaal 11, en die zich buiten de Werktijdenregeling als bedoeld in artikel 4:1 en 4:2 CAR-UWO regelmatig of vrij regelmatig bereikbaar en beschikbaar moet houden om bij oproep arbeid te gaan verrichten, wordt een toelage toegekend. b. Het afdelingshoofd wijst de medewerker schriftelijk aan. Voor aanwijzing komen in aanmerking medewerkers belast met de volgende beschikbaarheidsdiensten: a. Gladheidbestrijding voor: 1. het bestrijden van gladheid; 2. én het verhelpen van schade bij calamiteiten gedurende de periode van week 44 tot week 16 van het volgende jaar. b. Jaarrond voor het verhelpen van schade bij calamiteiten, gedurende de periode dat er geen ploeg gladheidbestrijding is van 13

10 c. Schadestop voor het stoppen van schade aan gebouwen gedurende twee weken rond de jaarwisseling. d. Reparatie pompen voor het repareren van de pompen en gemalen. e. ICT voor het verhelpen van ICT-problemen. f. Communicatie voor het verhelpen van communicatieproblemen g. Veiligheid gemeente en regio in verband met het voorkomen van een ramp voor de gemeente of de regio. Voor de in lid 2 genoemde beschikbaarheidsdienst stelt het desbetreffende afdelingshoofd een werkinstructie op. De toelage bedraagt per uur van bereikbaarheid en beschikbaarheid een percentage van het salaris per uur, afgeleid van het maximum van salarisschaal 6, en wel: a. 4% voor de uren op maandag tot en met vrijdag; b. 8% voor de uren op zaterdag, zondag, feestdagen genoemd in het derde lid van artikel 4:2:1 UWO. c. Voor de ploegleider gladheidbestrijding geldt, in afwijking van de onder de letters a en b genoemde percentages, respectievelijk 8% en 16%. Lid 5 Voor de beschikbaarheidsdienst wordt uitgegaan van maximaal 16,8 uur per werkdag en 24 uur per dag voor een zaterdag, zondag, feestdagen genoemd in het derde lid van artikel 4:2:1 UWO. Lid 6 Bij daadwerkelijk optreden tijdens de beschik- en bereikbaarheidsdienst, ontvangt de medewerker voor zijn werkzaamheden een overwerkvergoeding met inachtneming van artikel 21 van deze regeling en artikel 3:2:1 CAR-UWO. Lid 7 In bijzondere gevallen kan de werkgever een regeling treffen die afwijkt van of aanvullend is op het bepaalde in voorgaande leden. Artikel 24 Afbouwtoelage Aan de medewerker van wie de bezoldiging, als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage als bedoeld in de artikelen 22 en 23, een blijvende verlaging ondergaat wordt een afbouwtoelage toegekend indien: a. die blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt van de som van het salaris en de toelagen als bedoeld in artikel 22 of 23, en b. de medewerker een toelage als bedoeld in de artikelen 22 en 23, direct voorafgaand aan het tijdstip van genoemde beëindiging of vermindering ervan, gedurende ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking (dat wil zeggen twee maanden of langer) heeft genoten. De berekeningsbasis voor de afbouwtoelage is de gemiddeld per maand genoten toelage als bedoeld in artikelen 22 en 23 van deze regeling, berekend over de laatste twaalf volle van 13

11 maanden. De duur van de toelage is gelijk aan het vierde deel van de tijd gedurende welke de toelage als bedoeld in de artikelen 22 en 23 van deze regeling zonder wezenlijke onderbreking werd genoten. De periode van de afbouwtoelage bedraagt ten hoogste 36 maanden. Bij het berekenen van het aantal maanden waarover recht op de afbouwtoelage bestaat, vindt een afronding naar boven plaats op een hele maand. De aldus berekende periode wordt in drie gelijke delen gesplitst, waarbij het eerste en eventueel het tweede deel naar boven op een gehele maand worden afgerond, met dien verstande dat het totaal aantal maanden niet meer mag bedragen dan de berekende periode. Lid 5 De hoogte van de afbouwtoelage bedraagt gedurende de in het vierde lid berekende deelperioden respectievelijk 75%, 50% en 25% van de onder lid 2 genoemde berekeningsgrondslag. Latere verhogingen van de bezoldiging in de zin van deze regeling, algemene salarisverhogingen uitgezonderd, komen in mindering van de toelage. Het minimum bedrag van de afbouwtoelage dat voor uitbetaling in aanmerking komt, bedraagt 5,- per maand. Lid 6 Latere verhogingen van de het salaris en de toelagen genoemd in lid 1 onder a, uitgezonderd algemene salarisverhoging, komen in mindering op het bedrag van de afbouwtoelage. Lid 7 a. Aan de medewerker van 60 jaar of ouder die voldoet aan de in het eerste lid gestelde voorwaarden wordt een blijvende toelage toegekend, indien hij de toelage als bedoeld in de artikelen 22 en 23 van deze regeling direct voorafgaande van de aanvang van de blijvende toelage ten minste 5 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. b. De hoogte van de blijvende toelage bedraagt 75% van de berekeningsbasis als bedoeld in het tweede lid c. De in het eerste lid bedoelde aflopende toelage gaat over in een blijvende toelage wanneer de medewerker de leeftijd van 60 jaar of ouder bereikt en hij de toelage als bedoeld in de artikelen 22 en 23 van deze regeling direct voorafgaande aan de aanvang van de aflopende toelage ten minste 5 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. d. De hoogte van de blijvende toelage als bedoeld onder c is gelijk aan het percentage van op de aflopende toelage, zoals die gold de dag voor aanvang van de blijvende toelage. Lid 8 De werkgever kan voor de toepassing van dit artikel nadere regels stellen. Artikel 25 Gratificatie schadevrij rijden De medewerker met een vaste chauffeurstaak, wordt in de gelegenheid gesteld een jaarlijkse premie voor schadevrij rijden te verdienen van 100,- netto per jaar. Dit bedrag van 13

12 wordt eenmaal in de vier jaar geïndexeerd te beginnen in Ter beoordeling wie over een jaar voor bedoelde premie in aanmerking komt, houdt de leidinggevende van de medewerker over het kalenderjaar bij of de medewerker schade heeft gereden en of deze hieraan al dan niet schuldig is. Onder schade wordt verstaan de bij de verzekeringsmaatschappij gemelde schade of schade die in eigen beheer wordt hersteld. Het afdelingshoofd, waaronder de vaste chauffeurs vallen, verstrekt eenmaal per jaar (januari) een overzicht met namen van aangewezen medewerker als bedoeld in het eerste lid, die het voorgaande jaar schadevrij hebben gereden. Artikel 26 Onderhoudsvergoeding kleding Een onderhoudsvergoeding kleding wordt jaarlijks aan de medewerker verstrekt in verband met extra onderhoud aan de kleding door de aard van de werkzaamheden. De medewerker ontvangt jaarlijks een netto vergoeding van 170,00. Dit bedrag wordt gebruteerd. De loonheffing komt voor rekening van de gemeente. Dit bedrag wordt eenmaal in de vier jaar geïndexeerd te beginnen in Deze regeling is slechts van toepassing op de door het afdelingshoofd aangewezen medewerker. Artikel 27 Vergoeding bedrijfshulpverlening (BHV) De door of namens burgemeester en wethouders aangewezen bedrijfshulpverlener ontvangt jaarlijks een bruto vergoeding van 270,- per jaar. Uitbetaling vindt plaats in november. Dit bedrag wordt eenmaal in de vier jaar geïndexeerd te beginnen in Indien de bedrijfshulpverlener langer dan drie maanden afwezig is, vervalt met ingang van de vierde maand de vergoeding. Het hoofd Bedrijfshulpverlening beslist over de toekenning van de BHV-vergoeding. In een aparte regeling worden regels opgenomen over de aanwijzing en de eisen waaraan een bedrijfshulpverlener moet voldoen om voor de vergoeding in aanmerking te komen van 13

13 Hoofdstuk V Overige bepalingen Artikel 28 Gemeentearts De medewerker die is aangesteld door of namens burgemeester en wethouders als gemeentearts dan wel als plaatsvervangend gemeentearts geniet een bezoldiging overeenkomstig een door het college vast te stellen aantal uren. De in het vorige lid bedoelde bezoldiging is gebaseerd op schaal 15, periodiek 8. Artikel 29 Onvoorziene gevallen Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen de werkgever een bijzondere regeling. Artikel 30 Overgangs- en slotbepalingen a. Degene die op grond van de vorige Bezoldigingsverordening een structurele toelage ontving, behoudt deze. b. Degene die op grond van artikel 19 van de vorige Bezoldigingsverordening een onderhoudsvergoeding kleding ontving, behoudt deze. c. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 11 en 12 wordt het salaris dat de medewerker gaat genieten in een hogere schaal zodanig vastgesteld dat dit uitgaat boven het salaris vermeerderd met de toelage dat de medewerker in de oude schaal genoot, tenzij het maximumsalaris van de nieuwe functieschaal dit niet mogelijk maakt. Artikel 31 Inwerkingtreding en citeertitel Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014 en kan worden aangehaald als Bezoldigingsregeling Met ingang van de in lid 1 genoemde datum vervallen: a. Beloningsbeleid 2000 b. Bezoldigingsverordening; c. Beschikbaarheidsregeling 2008; d. Regeling toeslag inzameldienst e. Uitvoeringsregeling overwerk; f. Regeling vergoeding overwerk op zaterdag op het losperron; g. Regeling overwerk op een bedrijfssluitingsdag; h. Regeling schadevrij rijden; i. de Regeling Bedrijfshulpverlening., Burgemeester en wethouders van, De secretaris, De burgemeester, van 13

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR61670_2 1 juni 2016 Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve gehoord de Commissie

Nadere informatie

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Geldermalsen. Nr. CVDR102747_1 8 mei 2018 BEZOLDIGINGSREGELING Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en op het bepaalde

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR29990_1 6 juni 2017 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006 I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR61103_1 6 juni 2017 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010 I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp;

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leiderdorp Nr. 169917 7 augustus 2018 Beloningsbeleid Gemeente Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; gelet op

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. Nr. 49460 21 april 2016 Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drimmelen. Nr. 45837 15 augustus 2014 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014 gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe 2014. Ons kenmerk: 13BWB00076 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren;

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 121515 16 december 2015 Bezoldigingsregeling gemeente Haaren College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 5079 4 februari 2014 Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder Bezoldigingsregeling gemeente Noordoostpolder 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Overeengekomen en vastgesteld d.d. 1 februari 2010 1 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006; CVDR Officiële uitgave van Drimmelen. Nr. CVDR37513_1 17 oktober 2017 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006 Burgemeester en Wethouders van de gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve

Nadere informatie

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt Bezoldigings Regeling gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels te stellen om duidelijkheid te verschaffen over de wijze van bezoldiging in de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken

Nadere informatie

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO;

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105446 10 november 2015 Bezoldigingsbesluit gemeente Heerde I Begripsbepalingen Begrippen Artikel 1: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010 Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2010 Nummer: 28 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I10.008766, tot vaststelling van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 22436 24 februari 2016 Aanvullende regeling arbeidsvoorwaarden gemeente Hulst; treedt de dag na bekendmaking in werking, zulks met terugwerkende kracht

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening Aanbiedingsformulier Onderwerp bezoldigingsverordening BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie bijgaand concept-raadsvoorstel vast te stellen. Dit besluit

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum;

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR57769_1. Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000

CVDR. Nr. CVDR57769_1. Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000 CVDR Officiële uitgave van Enkhuizen. Nr. CVDR57769_1 4 oktober 2016 Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000 De raad van de gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 1999, nummer:

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; CVDR Officiële uitgave van Geertruidenberg. Nr. CVDR415109_1 8 mei 2018 Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend, flexibel beloningsbeleid,

gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend, flexibel beloningsbeleid, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heumen, gelet op hoofdstuk 3 van de CAR/UWO, gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend,

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag, RIS113255_18-FEB-2004 Gemeente Den Haag HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Ons kenmerk BSD/2003.901 I RIS 113255 gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR69857_6. Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen. I Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR69857_6. Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen. I Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Teylingen. Nr. CVDR69857_6 5 september 2017 Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen Burgemeester en wethouders van Teylingen; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

a arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bunschoten: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en uitwerkingsovereenkomst (UWO)

a arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bunschoten: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en uitwerkingsovereenkomst (UWO) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 78351 26 augustus 2015 Bezoldigingsregeling I Begripsbepalingen Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 128592 30 december 2015 Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van

Nadere informatie

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 120876 17 december 2015 Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Dronten 2014

Bezoldigingsverordening gemeente Dronten 2014 CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR348103_1 30 januari 2018 Bezoldigingsverordening gemeente Dronten 2014 Het college van de gemeente Dronten; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Bezoldigingsregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A.

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A. CVDR Officiële uitgave van Hardinxveld-Giessendam. Nr. CVDR75223_1 8 augustus 2017 Bezoldigingsverordening 1991 De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN:

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR392185_1 21 november 2017 HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: Gelet op de Algemene

Nadere informatie

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is;

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is; III.2 BELONINGSREGLEMENT 2000 Besluit van Burgemeester en wethouders van Voorst van 5 juni 2001, Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 juli 2004 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...;

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...; Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet; gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen. 17 april Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren

GEMEENTEBLAD. Nr CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen. 17 april Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren Nr. 80263 17 april 2018 CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen A. De tekst in onderstaand hoofdstuk 1 wordt per 1 januari 2016 opgenomen bij

Nadere informatie

AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN

AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR_ 0 januari 0 Bezoldigingsverordening De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. maart, no. 00/ca; gelezen de

Nadere informatie

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij; gelet op artikel 160 Gemeentewet; gelet op instemming

Nadere informatie

Bijlage gemeente Houten: IS

Bijlage gemeente Houten: IS Bijlage gemeente Houten: IS18.00294 Burgemeester en wethouders van Houten; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op hoofdstuk 4, 4a en 6 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN 3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Bezoldiging 3:1 * Algemeen 3:1:1 * Overige begripsomschrijvingen 3:1:2 * Algemene bepalingen betreffende het salaris

Nadere informatie

Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel;

Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel; GEMEENTEBLAD Nr. 83245 10 september 2015 Officiële uitgave van gemeente Littenseradiel. Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 10 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente - gemeente Schiedarn Werktijdenregeling gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluit gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage Bijlage bij B&W-besluit d.d. 28 april 2015 (BD2015-005438) Wijziging garantieregeling Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) De tekst van en toelichting bij de hierna volgende bepalingen

Nadere informatie

overwegende dat hoofdstuk 3 van de CAR/UWO ingrijpend is gewijzigd en als gevolg daarvan de lokale bezoldigingsregelingen komen te vervallen;

overwegende dat hoofdstuk 3 van de CAR/UWO ingrijpend is gewijzigd en als gevolg daarvan de lokale bezoldigingsregelingen komen te vervallen; Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2017-009 Datum : 24 februari 2017 Burgemeester en

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 11 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

besluiten: vast te stellen de volgende regeling aanstellings- en beloningsbeleid.

besluiten: vast te stellen de volgende regeling aanstellings- en beloningsbeleid. CVDR Officiële uitgave van Hellevoetsluis. Nr. CVDR93779_1 7 november 2017 Regeling aanstellings- en beloningsbeleid 2006 Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis; in vergadering bijeen op 9 oktober

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP)

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland 2010. (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Artikel 1. Begrippen a. bedienaar kunstwerken: medewerker van de directie

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde

Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde CVDR Officiële uitgave van Vlagtwedde. Nr. CVDR107495_1 5 september 2017 Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde De raad van de gemeente Vlagtwedde; gezien het voorstel

Nadere informatie

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108)

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 50913 10 juni 2015 Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) Afdeling

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom Nr. 242 6 maart 2018 Besluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort houdende regels omtrent

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 131202 31 december 2015 Gemeente Raalte Werktijdenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellevoetsluis. Nr. 8894 30 januari 2015 Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis; gelet

Nadere informatie

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105373 10 november 2015 Werktijdenregeling gemeente Heerde Het college van de gemeente Heerde, besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt.

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt. Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) per 1 juli 2016 als gevolg van de gemaakte afspraken aangaande lokale regelingen. Aan Hoofdstuk 3 van het Reglement

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon.

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon. Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 20 van de Bezoldigingsregeling gemeente Goeree-Overflakkee nadere regels gesteld zijn met betrekking tot consignatie;

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BELONINGSBELEID UW SAMENWERKING

UITVOERINGSREGELING BELONINGSBELEID UW SAMENWERKING Het Algemeen Bestuur van UW Samenwerking; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van UW Samenwerking gelet op: artikel 125 van de Ambtenarenwet; artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op hoofdstuk

Nadere informatie

(CAR) Oss opgenomen in bijlage IIa, behorend bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

(CAR) Oss opgenomen in bijlage IIa, behorend bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling CVDR Officiële uitgave van Oss. Nr. CVDR229391_1 20 maart 2018 Tab B Bezoldigingsverordening Oss 2012 BEZOLDIGINGSVERORDENING OSS Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Toelageregeling Universiteit Twente 2015

Toelageregeling Universiteit Twente 2015 Toelageregeling Universiteit Twente 2015 Kenmerk: CvB UIT-1310 Datum: 28 september 2015 Auteur: Hooftman/Miessen Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 ALGEMEEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Reikwijdte...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS 2015

GEMEENTEBLAD BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 74 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Maassluis 2015 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen

BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Algemene rechtspositieregeling 3 Bezoldigingsregeling 6 Cafetariaregeling Veiligheidsregio Zeeland 17 Regeling berekening

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Ter tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1, 3.1.6, 3.1.8 t/m 3.1.13, en artikel 6.1.8 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015 Inhoud Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Artikel 2 Aanstelling... 2 Artikel 3 Bezoldiging... 2 Artikel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Assen Nr. 139156 2 juli 2018 Werktijdenregeling Gemeente Assen Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit: gelet op artikel

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR348407_1. Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten. Artikel 1. Begripsbepalingen a. CAR-UWO: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

CVDR. Nr. CVDR348407_1. Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten. Artikel 1. Begripsbepalingen a. CAR-UWO: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR348407_1 30 januari 2018 Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten Het college van de gemeente Dronten gelet op het bepaalde in artikel 4:1 van de CAR UWO gelet

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2015, nr. 690296, tot wijziging van de Regeling werktijden en rechtspositie chauffeurs Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht);

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht); CVDR Officiële uitgave van Vught. Nr. CVDR347943_1 6 februari 2018 Regeling arbeidsduur en werktijden 2014 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vught Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van

Nadere informatie