Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006;"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Drimmelen. Nr. CVDR37513_1 17 oktober 2017 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006 Burgemeester en Wethouders van de gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen; gezien het advies van de organisaties van overheidspersoneel van 15 februari 2007; gelet op artikel 160 van de gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006; I Begripsbepalingen Artikel 1 begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: 1. de ambtenaar in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling 2. de werknemer als bedoeld in artikel 2:5 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling b. salaris: het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, lid 2, letter b, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling c. uurloon: het uurloon als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, letter o van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling d. schaal: de schaal als bedoeld in artikel 3:1, lid 2, letter a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen, opgenomen in bijlage Iia (nieuwe salarisstructuur) van die regeling; e. maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal; f. bezoldiging: de bezoldiging, als bedoeld in artikel 3:1, lid 2, letter c van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling g. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, letter b van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling h. overwerk: het overwerk als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, letter l, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling i. conversie: de vertaling van de waarderingen naar salarisschalen; j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, letter k, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling k. beoordeling: een schriftelijk oordeel met betrekking tot de wijze van functievervulling op grond van de Regeling beoordelingsgesprekken l. functieschaal: 1

2 de voor de functie in het kader van de Procedureregeling organieke functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Drimmelen geldende salarisschaal. m. aanloopschaal: een lagere salarisschaal dan functieschaal waarin ambtenaar tijdelijk wordt ingepast indien functie nog niet volledig wordt uitgeoefend. n. bovenfunctionele schaal: naasthogere salarisschaal boven de functieschaal. II Salaris Artikel 2 Recht op salaris 1. Het recht op salaris vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat. 2. Indien nog niet volledig aan de functie-eisen wordt voldaan kunnen burgemeester en wethouders de ambtenaar in een lagere (aanloop)salarisschaal dan de functieschaal benoemen. De wijze van omzetting van aanloopschaal naar functieschaal vindt plaats overeenkomstig het gestelde in artikel Het recht op salaris eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat. Artikel 3 Gebroken tijdvak Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand. Artikel 4 Part-time betrekking Het salaris van de ambtenaar met een part-time betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een full-time betrekking. Artikel 5 Salarisbedragen De salarissen van de ambtenaren, wier salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen zoals opgenomen bijlage IIa van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen. Artikel 6 1. De toepassing van bijlage IIa van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen vindt plaats conform hetgeen is bepaald in artikel 3:1, derde t/m vijfde lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Drimmelen. 2. Burgemeester en wethouders bepalen met inachtneming van de resultaten van een functiewaarderingsonderzoek en aan de hand van de vastgestelde conversie de voor de functie geldende salarisschaal. 3. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode. 4. De salarissen in de schalen 1 t/m 3 worden niet lager uitbetaald dan de eerste periodiek van schaal 3 met uitzondering van tijdelijke tewerkstellingen in het kader van landelijke maatregelen die het karakter dragen de opneming in het arbeidsproces te bevorderen van personen, die behoren tot een of meer bepaalde groepen. 5. Anders dan bij het aanvaarden van passende of gangbare arbeid, dan wel bij wijze van disciplinaire straf, als bedoeld in de Uitwerkingsovereenkomst gemeente Drimmelen, kan zonder voorafgaand ontslag voor een ambtenaar geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal. 6. Indien een medewerker voor bepaalde tijd wordt benoemd in een functie met een hogere functieschaal bestaat geen recht op een garantieschaal en keert de ambtenaar terug naar de salarisschaal die op hem of haar van toepassing was voor de tijdelijke benoeming. 7. Indien in de salarissen van het gemeentepersoneel een wijziging wordt aangebracht welke een algemeen karakter draagt, wordt door burgemeester en wethouders met ingang van de datum waarop die wijziging ingaat, een overeenkomstige wijziging aangebracht in de salarissen van de ambtenaren. Artikel 7 Periodieke verhoging van het salaris 1. Het salaris van de ambtenaar die in aanmerking komt voor een periodieke verhoging op grond van de regeling beoordelingsgesprekken gemeente Drimmelen wordt binnen de voor hem geldende salarisschaal periodiek verhoogd tot het naast hogere bedrag.de periodieke verhoging wordt in principe jaarlijks per 1 januari toegekend. 2

3 2. Het niet kunnen voldoen aan de termijn van minimaal zes gewerkte kalendermaanden, zoals omschreven in de regeling beoordelingsgesprekken gemeente Drimmelen, betekent dat de periodieke verhoging op een later tijdstip dan 1 januari wordt toegekend. 3. Een verhindering wegens ziekte als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen en de Uitwerkingsovereenkomst gemeente Drimmelen kan van invloed zijn op het tijdstip van toekenning van de periodieke salarisverhoging omdat eerst voldaan moet worden aan de bepalingen op grond van de regeling beoordelingsgesprekken gemeente Drimmelen. Bij wijze van uitzondering stuit het niet op bezwaren dat een periodiek wordt toegekend in de situatie dat er sprake is van een arbeidsongeschiktheid langer dan zes maanden in en door de dienst. Artikel 8 Geen periodieke verhoging Indien het functioneren van een ambtenaar een sterke mate van verbetering behoeft als uitvloeisel van de beoordeling op grond van de regeling beoordelingsgesprekken gemeente Drimmelen wordt geen periodieke verhoging toegekend. Artikel 9 Salaris bij bevordering naar hogere schaal Wanneer de ambtenaar wordt bevorderd naar een salarisschaal met een hoger maximumsalaris, wordt het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het eerst hogere bedrag in die schaal, waarmee gerealiseerd wordt dat het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naasthogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naastlagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met het hoogste bedrag uit die schaal. Artikel 10 Bovenfunctionele schaal Op basis van zwaarwegende redenen kunnen burgemeester en wethouders een bovenfunctionele schaal toekennen. III Overige toelagen en vergoedingen Artikel 11 Arbeidsmarkttoelage 1. Burgemeester en wethouders kunnen in een nadere regeling functies aanwijzen waarbij om redenen van werving of behoud een arbeidsmarkttoelage wordt toegekend. Met de Ondernemingsraad moet overeenstemming zijn bereikt over de aanwijzing van de functies. 2. De in het eerste lid bedoelde toelage wordt toegekend voor een tijdvak dat tevoren is vastgesteld, met inachtneming van een maximum van drie jaar. 3. De toelage als bedoeld in het eerste lid eindigt op de ingevolge het tweede lid vastgestelde vervaldatum. Wanneer de arbeidsmarktsituatie waarop de toelage is gebaseerd nog steeds bestaat, kan opnieuw voor en maximale periode van 3 jaar een toelage als bedoeld in het eerste lid aan de ambtenaar worden toegekend. Artikel 12 Overwerkvergoeding 1. Aan de ambtenaar wordt ingeval van overwerk een overwerkvergoeding toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:2 en artikel 3:2:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling c.q Uitwerkingsovereenkomst gemeente Drimmelen. 2. Bij collectief aangewezen brugdagen, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag geldt bij overwerk het percentage als zijnde voor de uren op zaterdag. Artikel 12a (nieuw m.i.v. 1 januari 2008) Artikel 12a Toelage coördinatie (Nieuw m.i.v. 1 januari 2008 Aan de ambtenaar die is ingepast in een generiek profiel waaraan de module coördinatie, code A, is gekoppeld zoals opgenomen in het functieboek gemeente Drimmelen, wordt maandelijks een toelage toegekend. Uitgaande van een full-time dienstverband( 36 uur per week) bedraagt de toelage bruto 325,-- per maand. Indien sprake is van een deeltijdbetrekking wordt de toelage naar rato toegekend. De toelage wordt telkens verhoogd met het percentage contractloonstijging afgesproken binnen de CAO Gemeenten. Artikel 13 EHBO toelage Aan de ambtenaar die in het bezit is van een geldig EHBO-diploma wordt maandelijkseen toelage toegekend. De hoogte van deze toelage stemt overeen met het bedragzoals die door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de sector Rijk wordt vastgesteld. 3

4 Artikel 14 BHV toelage Aan de ambtenaar die in het bezit is van een geldig certificaat bedrijfshulpverlening wordt maandelijks een toelage toegekend. De hoogte van deze toelage stemt overeen met het bedrag zoals die door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de sector Rijk wordt vastgesteld. Artikel 15 Toelage onregelmatige dienst 1. Aan de ambtenaar die anders dan bij wijze van overwerk, nu en dan, regelmatig of voortdurend arbeid verricht op andere tijden dan op de dagen maandag tot en met vrijdag tussen 8 en 18 uur, wordt een toelage toegekend. 2. De toelage bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur en wel: a. 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 8 uur en tussen 18 en 22 uur; b. 40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0 en 6 uur en tussen 22 en 24 uur; c. voor de uren op zaterdag: 45% voor de uren tussen en uur; 70% voor de uren tussen en uur; d. 70% voor de uren op zondag; e. 100% voor de uren op de feestdagen genoemd in artikel 4:2:1, derde lid van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling f. bij collectief aangewezen brugdagen, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag geldt het percentage als zijnde voor de uren op zaterdag. 3. Voor de in de vorige leden genoemde morgen- en avonduren wordt de toelage slechts toegekend, indien de arbeid is verricht buiten de algemeen vastgestelde werktijden. 4. In afwijking van het tweede en derde lid kan het bevoegd gezag een vaste toelage toekennen. 5. De toelage, bedoeld in het vierde lid, wordt vastgesteld aan de hand van het bepaalde in het tweede en derde lid en de mate waarin de ambtenaar zich ingevolge een schriftelijke aanwijzing van het bevoegd gezag onregelmatige diensten verricht. De toelage wordt aangepast indien zich wijzigingen voordoen in de berekeningsgrondslag daarvan. 6. In bijzondere gevallen kan door burgemeester en wethouders een regeling worden getroffen welke het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan afwijkt. 7. De ambtenaar die de toelage, als bedoeld in lid 4, tenminste gedurende één jaar heeft genoten, krijgt bij ziekte van langer dan 30 aaneengesloten kalenderdagen de toelage doorbetaald gedurende maximaal een aaneengesloten periode van 12 maanden. Artikel 16 Inconveniëntentoelage 1. Aan de ambtenaar die werkzaamheden verricht die naar aard of omstandigheden als zwaar en onaangenaam kunnen worden aangemerkt, wordt een tijdelijke toelage verstrekt. 2. De toelage wordt voor iedereen te rangschikken onder lid 1, vastgesteld op 2% van het bruto maandsalaris. 3. De ambtenaar die de toelage, als bedoeld in lid 2, tenminste gedurende één jaar heeft genoten, krijgt bij ziekte van langer dan 30 aaneengebonden kalenderdagen de toelage doorbetaald gedurende maximaal een aaneengesloten periode van 12 maanden. 4. De ambtenaar die, voorafgaand aan de ingangsdatum van deze regeling, recht had op een hogere toelage dan in deze regeling aan hem wordt toegekend, houdt het recht op die hogere toelage. Dit recht blijft alleen bestaan zolang de ambtenaar dezelfde werkzaamheden blijft uitvoeren. De hogere toelage wordt vastgesteld op het gemiddeld uitbetaalde bedrag aan vergoeding vuile arbeid over de kalenderjaren 1999 en 2000, verhoogd met het bedrag van de rijwieltoelage op jaarbasis zoals deze gold op per 1 januari 2001 De hogere toelage stijgt niet mee met de loonontwikkeling. 5. In bijzondere gevallen kan door burgemeester en wethouders een regeling worden getroffen welke het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan afwijkt. Artikel 17 Toelage bereikbaarheid- en beschikbaarheid (consignatie) 1. Een ambtenaar die buiten de werktijden die voor hem gelden, in opdracht van het bevoegd gezag zich nu en dan, regelmatig of voortdurend bereikbaar en beschikbaar moet houden om bij oproep arbeid te gaan verrichten, wordt een toelage toegekend. 2. De toelage bedraagt per uur bereikbaarheid en beschikbaarheid een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur oftewel: 4

5 a. 5% voor de uren op maandag tot en met vrijdag; b. 10% voor de uren op zaterdag en zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:2:1, derde lid van de Uitwerkingsovereenkomst; c. bij collectief aangewezen brugdagen, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag geldt het percentage als zijnde voor de zaterdag. 3. De op basis van het tweede lid berekende toelage wordt verhoogd met 100% over de uren waarop aan de opgedragen bereikbaarheid en beschikbaarheid een extra plaatsgebondenheid op of rond de plaats van tewerkstelling is verbonden. 4. In afwijking van het tweede en derde lid kan het bevoegd gezag een vaste toelage toekennen. 5. De toelage, bedoeld in het vierde lid, wordt vastgesteld aan de hand van het bepaalde in het tweede en derde lid en de mate waarin de ambtenaar zich ingevolge een schriftelijke aanwijzing van het bevoegd gezag bereikbaar en beschikbaar pleegt te moeten houden. De toelage wordt aangepast indien zich wijzigingen voordoen in de berekeningsgrondslag daarvan. 6. De ambtenaar die de toelage, als bedoeld in lid 5, tenminste gedurende één jaar heeft genoten, krijgt bij ziekte van langer dan 30 aaneengesloten kalenderdagen de toelage doorbetaald gedurende maximaal een aaneengesloten periode van 12 maanden. 7. De ambtenaar die 60 jaar of ouder is, is niet verplicht deel te nemen aan bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdiensten. 8. In bijzondere gevallen kan door burgemeester en wethouders een regeling worden getroffen welke het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan afwijkt. Artikel 18 Afbouwtoelage 1. Aan de ambtenaar wiens bezoldiging, als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage als bedoeld in de artikelen 11, 15,16 en 17 een blijvende verlaging ondergaat, wordt door burgemeester en wethouders een aflopende toelage toegekend, indien de ambtenaar de tijdelijke toelage - als bedoeld in artikelen 11, 12a, 15,16 en 17 - direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan, gedurende ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt aan de ambtenaar van 60 jaar of ouder wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage als bedoeld in artikelen 11,12a,15,16 en 17 - een blijvende verlaging ondergaat, een blijvende toelage toegekend, indien de ambtenaar de toelage - als bedoeld in artikelen 11, 12a, 15,16 en 17- direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan gedurende ten minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. Voor de toepassing van voorgaande leden wordt onder wezenlijke onderbrekingverstaan een onderbreking van langer dan drie maanden. 3. De afbouwtoelage kent het volgende verloop: a. het eerste halfjaar ontvangt de ambtenaar 100% van de daling die het gevolg is van het vervallen van de toelagen; b. het tweede halfjaar ontvangt de ambtenaar 75% van de daling die het gevolg is van het vervallen van de toelagen; c. het derde halfjaar ontvangt de ambtenaar 50% van de daling die het gevolg is van het vervallen van de toelagen; d. het vierde halfjaar ontvangt de ambtenaar 25% van de daling die het gevolg is van het vervallen van de toelagen. 4. De hoogte van toelagen als basis voor de afbouwtoelage geldt het gemiddelde per jaar van de ontvangen toelagen over de 2 direct voorafgaande kalenderjaren. IV Overige bepalingen Artikel 19 Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere regeling. Artikel 20 Slotbepalingen 1. Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2007 en kan worden aangehaald als de Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006 ; 2. De salarisverordening gemeente Drimmelen vastgesteld d.d. 8 januari 2002 en sedertdien gewijzigd wordt met ingang van 1 juni 2007 ingetrokken. Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van 22 mei

6 mr. C.M.G.H. Wortel secretaris drs. G.L.C.M. de Kok burgemeester Toelichting Toelichting bezoldigingsregeling 1 Algemeen De laatste vastgestelde bezoldigingsverordening dateert van januari 2002 en dient vanwege velerlei mutaties dringend aangepast te worden. Voorzover gewenst worden in deze toelichting de wijzigingen nader toegelicht. Begripsbepalingen Artikel 1 Bij onderdeel a wordt onder ambtenaar ook gerangschikt de griffier en de op de griffie werkzame personen. Bij onderdeel d kan de toevoeging bijlage II (oude salaristructuur) komen te vervallen omdat alle medewerkers volgens bijlage IIa (nieuwe salaristructuur) worden gesalarieerd. Het begrip gevonden rangorde in onderdeel i dient te vervallen omdat in onze organisatie sprake is van waarderingen overeenkomstig de Procedureregeling Organieke functiebeschrijving en functiewaardering. Bij onderdeel k wordt de basis verduidelijkt waarop het schriftelijk oordeel metbetrekking tot de wijze van functievervulling (beoordeling) is gebaseerd. Onderdeel l is geactualiseerd nu sinds 1 januari 2005 de nieuwe Procedureregeling Organieke functiebeschrijving en functiewaardering van toepassing is. Onderdeel n blijft van toepassing met dien verstande dat toekenning alleen kan plaats vinden om zwaarwegende redenen en niet meer op basis van het lokale flexibele beloningsbeleid. II Salaris Artikel 2, lid 2 Met de toevoeging van de derde volzin wordt verduidelijkt hoe de technische omzetting van aanloopschaal naar functieschaal plaatsvindt. Artikel 5 en artikel 6, 1e lid Zie toelichting onder begripsbepalingen onder d. Artikel 6, 2e lid De 2e volzin komt te vervallen omdat het niveau van de functie van gemeentesecretaris vanaf 1 januari 2005 wordt bepaald aan de hand van de Procedureregeling Organieke functiebeschrijving en functiewaardering. Artikel 6, 6e lid Dit lid geeft wat van toepassing is indien een loopbaantraject voor bepaalde tijd niet omgezet wordt in onbepaalde tijd en waarbij tegelijkertijd sprake is van een teruggang naar het oude functieniveau. Artikel 6, 7e lid De 2e volzin kan komen te vervallen omdat dit al in hoofdstuk 12, 6e lid van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen is geregeld. Artikel 7 De tekst van dit artikel sluit nu aan op de uitkomsten van de besluitvorming op grond de Regeling beoordelingsgesprekken gemeente Drimmelen, zoals sedert 16 november 2004 van toepassing. Bovendien wordt nu nog duidelijker aangegeven dat aan het toekennen van een periodiek een beoordeling ten grondslag moet liggen waarbij minimaal sprake is van zes gewerkte kalendermaanden. De datum van 1 september verhoudt zich niet met deze systematiek en komt hiermede te vervallen. Artikel 8 6

7 De tekst is verduidelijkt in de situatie dat er sprake is van het niet toekennen van een periodiek. Artikel 9 In het artikel is de tekst verwijderd voorzover dit betrekking had op de technische omzetting bij bevordering naar een hogere salarisschaal op grond van bijlage II oude salaristructuur. Zie voorts opmerking bij begripsbepaling onder d. Artikel 10 Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen bij de begripsbepalingen al wordt aangehaald. Artikel 11 (oud) Dit artikel kan vervallen omdat de mogelijkheid van toekenning van een persoonlijke toelage al is geregeld in artikel 3:7:8 van de Uitwerkingsovereenkomst gemeente Drimmelen. Artikel 11 (nieuw) De maximering van 10% van het voor de ambtenaar geldende salaris is komen te vervallen. Voorts wordt in het vervolg bij het beëindigen van de toeslag een afbouwregeling toegepast. Artikel 12a Dit artikel realiseert het toekennen van een toelage aan de ambtenaar die is ingepast in een generiek profiel waaraan de module coördinatie is gekoppeld. Artikel 14 (oud) Dit artikel is komen te vervallen omdat, met instemming OR, bij notulering onverkort de regels omtrent overwerk kunnen worden toegepast. Artikel 14 (nieuw) Om praktische wordt er voor gekozen om de toelage bhv in het vervolg maandelijks toe te kennen in plaats van één maal per jaar. Artikel 15 (nieuw, lid, letter c De aanpassing is het gevolg van het collegebesluit van 15 oktober 2002 waarbij met instemming van de OR is besloten om het percentage van 25% voor de uren tussen en uur te wijzigen in 45%. Artikel 16 (nieuw) In lid 1 is de tekst als onderdeel van zijn functiebeschrijving komen te vervallen omdat bezwarenomstandigheden sec niet in de functiebeschrijving wordt opgenomen. Artikel 18 (nieuw) Het oude lid 3 is komen te vervallen omdat tekst in het bestaande lid 2 al staat vermeld. Het nieuwe lid 3 geeft thans een verduidelijking van de nadere regels die het college moet vaststellen rond de afbouwtoelage. Artikel 21 (oud) De nieuwe tekst, overgeheveld naar artikel 7, 3e lid, is aangepast aan de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om voor het toekennen van een periodieke verhoging overeenkomstig de regeling beoordelingsgesprekken gemeente Drimmelen. 7

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drimmelen. Nr. 45837 15 augustus 2014 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014 gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR61670_2 1 juni 2016 Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelet

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve gehoord de Commissie

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Geldermalsen. Nr. CVDR102747_1 8 mei 2018 BEZOLDIGINGSREGELING Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en op het bepaalde

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010 Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2010 Nummer: 28 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I10.008766, tot vaststelling van

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt Bezoldigings Regeling gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels te stellen om duidelijkheid te verschaffen over de wijze van bezoldiging in de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken

Nadere informatie

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A.

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A. CVDR Officiële uitgave van Hardinxveld-Giessendam. Nr. CVDR75223_1 8 augustus 2017 Bezoldigingsverordening 1991 De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening Aanbiedingsformulier Onderwerp bezoldigingsverordening BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie bijgaand concept-raadsvoorstel vast te stellen. Dit besluit

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp;

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leiderdorp Nr. 169917 7 augustus 2018 Beloningsbeleid Gemeente Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; gelet op

Nadere informatie

a arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bunschoten: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en uitwerkingsovereenkomst (UWO)

a arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bunschoten: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en uitwerkingsovereenkomst (UWO) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 78351 26 augustus 2015 Bezoldigingsregeling I Begripsbepalingen Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO;

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105446 10 november 2015 Bezoldigingsbesluit gemeente Heerde I Begripsbepalingen Begrippen Artikel 1: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Overeengekomen en vastgesteld d.d. 1 februari 2010 1 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum;

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren;

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 121515 16 december 2015 Bezoldigingsregeling gemeente Haaren College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; CVDR Officiële uitgave van Geertruidenberg. Nr. CVDR415109_1 8 mei 2018 Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR57769_1. Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000

CVDR. Nr. CVDR57769_1. Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000 CVDR Officiële uitgave van Enkhuizen. Nr. CVDR57769_1 4 oktober 2016 Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000 De raad van de gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 1999, nummer:

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 5079 4 februari 2014 Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder Bezoldigingsregeling gemeente Noordoostpolder 2014 Burgemeester

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR69857_6. Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen. I Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR69857_6. Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen. I Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Teylingen. Nr. CVDR69857_6 5 september 2017 Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen Burgemeester en wethouders van Teylingen; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag, RIS113255_18-FEB-2004 Gemeente Den Haag HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Ons kenmerk BSD/2003.901 I RIS 113255 gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 22436 24 februari 2016 Aanvullende regeling arbeidsvoorwaarden gemeente Hulst; treedt de dag na bekendmaking in werking, zulks met terugwerkende kracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe 2014. Ons kenmerk: 13BWB00076 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN

AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR_ 0 januari 0 Bezoldigingsverordening De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. maart, no. 00/ca; gelezen de

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 128592 30 december 2015 Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van

Nadere informatie

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN:

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR392185_1 21 november 2017 HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: Gelet op de Algemene

Nadere informatie

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 120876 17 december 2015 Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde

Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde CVDR Officiële uitgave van Vlagtwedde. Nr. CVDR107495_1 5 september 2017 Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde De raad van de gemeente Vlagtwedde; gezien het voorstel

Nadere informatie

(CAR) Oss opgenomen in bijlage IIa, behorend bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

(CAR) Oss opgenomen in bijlage IIa, behorend bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling CVDR Officiële uitgave van Oss. Nr. CVDR229391_1 20 maart 2018 Tab B Bezoldigingsverordening Oss 2012 BEZOLDIGINGSVERORDENING OSS Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellevoetsluis. Nr. 8894 30 januari 2015 Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis; gelet

Nadere informatie

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Bezoldigingsregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage Bijlage bij B&W-besluit d.d. 28 april 2015 (BD2015-005438) Wijziging garantieregeling Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) De tekst van en toelichting bij de hierna volgende bepalingen

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Bijlage gemeente Houten: IS

Bijlage gemeente Houten: IS Bijlage gemeente Houten: IS18.00294 Burgemeester en wethouders van Houten; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op hoofdstuk 4, 4a en 6 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 10 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden. Nr. 7 2 januari 2017 REGELING VERGOEDING AANWEZIGHEIDSDIENSTEN OFFICIEREN VAN DIENST BRANDWEER

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN 3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Bezoldiging 3:1 * Algemeen 3:1:1 * Overige begripsomschrijvingen 3:1:2 * Algemene bepalingen betreffende het salaris

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 11 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS 2015

GEMEENTEBLAD BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 74 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Maassluis 2015 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom Nr. 242 6 maart 2018 Besluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort houdende regels omtrent

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij; gelet op artikel 160 Gemeentewet; gelet op instemming

Nadere informatie

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108)

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 50913 10 juni 2015 Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) Afdeling

Nadere informatie

Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel;

Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel; GEMEENTEBLAD Nr. 83245 10 september 2015 Officiële uitgave van gemeente Littenseradiel. Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon.

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon. Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 20 van de Bezoldigingsregeling gemeente Goeree-Overflakkee nadere regels gesteld zijn met betrekking tot consignatie;

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015 Inhoud Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Artikel 2 Aanstelling... 2 Artikel 3 Bezoldiging... 2 Artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 60956 22 november 2016 Tijdelijke regeling van de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet;

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet; CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR56417_2 21 november 2017 ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet,

Nadere informatie

taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden

taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden aargang 1992 171 Besluit van 3 april 1992, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente - gemeente Schiedarn Werktijdenregeling gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluit gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de

Nadere informatie

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...;

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...; Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet; gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING 2003

BEZOLDIGINGSREGELING 2003 BEZOLDIGINGSREGELING 2003 vastgesteld door B&W op 20 mei 2003 eerste wijziging vastgesteld door B&W op 19 juli 2005 overeenstemming met GO op 18 november 2005 tweede wijziging vastgesteld door B&W op 11

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17036648* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001446 Documentnummer: ZD17036648 Rubriek: Personeel en organisatie Naam regeling: Regeling generatiepact gemeente Zundert 2017-2018 Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

besluiten: vast te stellen de volgende regeling aanstellings- en beloningsbeleid.

besluiten: vast te stellen de volgende regeling aanstellings- en beloningsbeleid. CVDR Officiële uitgave van Hellevoetsluis. Nr. CVDR93779_1 7 november 2017 Regeling aanstellings- en beloningsbeleid 2006 Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis; in vergadering bijeen op 9 oktober

Nadere informatie

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht);

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht); CVDR Officiële uitgave van Vught. Nr. CVDR347943_1 6 februari 2018 Regeling arbeidsduur en werktijden 2014 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vught Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 2 EA94/U juli 1994

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 2 EA94/U juli 1994 Aan SDU Postbus 20014 2500 EA DEN HAAG Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 2 EA94/U2037 12 juli 1994 Inlichtingen bij Doorkiesnummer Mw. mr. W. Nieuwenhuizen 070-3027585 Onderwerp. Departementsonderdeel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen. 17 april Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren

GEMEENTEBLAD. Nr CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen. 17 april Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren Nr. 80263 17 april 2018 CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen A. De tekst in onderstaand hoofdstuk 1 wordt per 1 januari 2016 opgenomen bij

Nadere informatie

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is;

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is; III.2 BELONINGSREGLEMENT 2000 Besluit van Burgemeester en wethouders van Voorst van 5 juni 2001, Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 juli 2004 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpenerwaard Nr. 180939 19 juli 2019 Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard houdende regels omtrent Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

Gelet op de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Katwijk;

Gelet op de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Katwijk; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 26215 3 maart 2016 Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 Burgemeester en wethouders van Katwijk; Stellen vast de volgende beleidsregels ter uitvoering

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 131202 31 december 2015 Gemeente Raalte Werktijdenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Negenenveertigste wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling

Negenenveertigste wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 18215 3 februari 2017 Negenenveertigste wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; gelet op

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG) herdruk als gevolg van de invoering van het IKB

Regeling tot wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG) herdruk als gevolg van de invoering van het IKB GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 182692 22 december 2016 Regeling tot wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG) herdruk 2017-1 als gevolg van de

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen

BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Algemene rechtspositieregeling 3 Bezoldigingsregeling 6 Cafetariaregeling Veiligheidsregio Zeeland 17 Regeling berekening

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college.

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst Aanstelling: het bevoegd gezag Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. Aanstelling

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lingewaal. Nr. 5662 12 januari 2017 Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal; gelet op de schriftelijke

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BELONINGSBELEID UW SAMENWERKING

UITVOERINGSREGELING BELONINGSBELEID UW SAMENWERKING Het Algemeen Bestuur van UW Samenwerking; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van UW Samenwerking gelet op: artikel 125 van de Ambtenarenwet; artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op hoofdstuk

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie