AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR_ 0 januari 0 Bezoldigingsverordening De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. maart, no. 00/ca; gelezen de ledenbrief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden d.d. 0 december ; gelet op het advies/de adviezen van de Commissie(s) "II" d.d. 0 april ; gelet op artikel : van de Gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling; B E S L U I T: I. in te trekken de Bezoldigingsverordening, vastgesteld bij besluit van december ; II. vast te stellen de volgende Bezoldigingsverordening. AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: ambtenaar: a. hij die overeenkomstig de bepalingen van de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling in openbare dienst van de gemeente is aangesteld, met uitzondering van hen, wier salaris bij of krachtens de wet is geregeld; b. de werknemer in de zin van artikel : van de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling; bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders; bezoldiging: de bezoldiging bedoeld in artikel :, tweede lid, van de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling; conversietabel: de tabel die de versnelde toekenning van periodieke verhogingen regelt; functie: het samenstel van werkzaamheden door de ambtenaar te verrichten, krachtens hetgeen hem door het daartoe bevoegde gezag is opgedragen en te onderscheiden in: a. volledige functie: gemiddeld werkuren per week; b. deeltijdfunctie: minder dan gemiddeld werkuren per week; functiewaardering: het op methodische wijze naar zwaarte rangordenen van functies met als criterium de relatieve zwaarte van het werk; functionele schaal: de naar aanleiding van het functiewaarderingsonderzoek aan de functie verbonden salarisschaal; maximum salaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal, dat kan worden bereikt door jaarlijkse salarisverhogingen; salaris: het voor de ambtenaar geldende bedrag van de op zijn ambt betrekking hebbende salarisschaal, zoals vermeld in bijlage II en IIa behorende bij de Gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling; salarisnummer: een aanduiding, bestaande uit een getal of een letter en een getal, die in een salarisschaal voor een salaris is vermeld; salaris per uur: / deel van het salaris bij een volledige werktijd (een -urige werkweek); salarisschaal: de schaal als bedoeld in artikel :, tweede lid, van de gemeentelijke Arbeidsvoorwaardenregeling, opgenomen in bijlage II en IIa van de Gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling. AFDELING II. SALARISSEN Artikel. Tijdstip ingang, einde en uitbetaling bezoldiging. Het recht op bezoldiging vangt aan met de dag waarop de aanstelling ingaat. Indien in het bericht van aanstelling geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht van de bezoldiging aan met de dag, waarop met de aan de betrekking verbonden werkzaamheden feitelijk is begonnen.. Het recht op bezoldiging eindigt op de dag van ingang van het ontslag of met ingang van de dag, na het overlijden van de ambtenaar.. De bezoldiging wordt als regel per maand uitbetaald op een door het bestuursorgaan te bepalen dag, doch uiterlijk op de laatste dag van de maand. Cvdr 0 nr. CVDR_ 0 januari 0

2 Artikel. Vaststelling salarisniveau, instroom in nieuwe structuur per april. De ambtenaren worden aangesteld of in dienst genomen in één der schalen, genoemd in de bijlagen II en IIa van de Gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling, rekening houdend met het gemeentelijk functiewaarderingssysteem.. Bijlage II omvat de indeling van de schalen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a van de Gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling en is van toepassing op die ambtenaar die ook op maart reeds een salaris genoot op grond van deze bijlage, tenzij op grond van het gestelde in lid bijlage IIa op hem van toepassing is.. Bijlage IIa omvat de indeling van de schalen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a van de Gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling en is van toepassing op: - de ambtenaar die op of na april een betrekking aanvaardt in de zin van de Gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling, zonder direct daaraan voorafgaand een betrekking in de zin van de Gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling of CAR te hebben vervuld en - de ambtenaar die op of na april een nieuwe betrekking in de zin van de Gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling aanvaardt, direct voorafgaand door een andere betrekking in de zin van de Gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling of CAR, waarbij aan die nieuwe betrekking een beter salarisperspectief is verbonden. Hierbij wordt een betrekking mede als nieuw aangemerkt ingeval een bestaande aanstelling of arbeidsovereenkomst wordt gewijzigd, als gevolg van een wijziging in de uit te voeren taken.. Het bedrag der bezoldiging van de ambtenaar wordt met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde vastgesteld door burgemeester en wethouders. Artikel. Vaststelling salarisniveau, instroom in nieuwe salarisstructuur per april De ambtenaar met een salaris ingevolge bijlage II, die voor april reeds het maximum heeft bereikt van de schaal en die binnen die betrekking geen perspectief heeft op een hogere schaal gaat eerst per april een salaris ontvangen op basis van het maximum van dezelfde schaal ingevolge bijlage IIa; Artikel. Vaststelling salarisniveau, instroom in nieuwe salarisstructuur op of na april De ambtenaar met een salaris ingevolge bijlage II, die op of na april het maximum bereikt van de schaal en binnen zijn betrekking geen perspectief heeft op een hogere schaal ontvangt op de datum van het bereiken van het maximum van de schaal een salaris op basis van het maximum van dezelfde schaal ingevolge bijlage IIa. Artikel. Salaris bij aanstelling Bij aanstelling kent het bestuursorgaan de ambtenaar het salaris toe dat: a. wanneer hij jaar of ouder is, in de voor hem geldende salarisschaal dat is vermeld achter salarisnummer 0 van bijlage II, respectievelijk IIa; b. wanneer hij jonger is dan jaar, in de voor hem geldende salarisschaal van de salaristabel jeugdsalarissen gemeenteambtenaren bijlage II, respectievelijk IIa, bestaande uit het getal dat overeenkomt met zijn leeftijd. Artikel. Lagere vaststelling salaris Het bestuursorgaan kan het salaris, hetzij bij aanstelling, hetzij nadien, vaststellen op een lager bedrag dan ingevolge de overige bepalingen van deze verordening voor de ambtenaar zou gelden op grond van: a. niet volledige werktijd; b. waarneming van een ambt te zamen met één of meer andere ambten; c. andere gewichtige omstandigheden. Artikel. Bijzondere gevallen. Bij aanstelling van een ambtenaar beneden de leeftijd van jaar kan het bestuursorgaan in bijzondere gevallen bepalen dat voor de vaststelling van zijn salaris wordt uitgegaan van een hogere leeftijd dan die welke de ambtenaar heeft bereikt.. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuursorgaan, kan een ambtenaar van jaar en ouder wiens schaal is genoemd in bijlage II, respectievelijk Iia worden aangesteld of in dienst genomen boven het minimum bedrag van de voor hem geldende schaal. Artikel. Periodieke verhoging. Op de eerste dag van elk kalenderjaar wordt bij gebleken geschiktheid en goede dienstijver aan een ambtenaar wiens schaal is vermeld in de bijlagen II en IIa, die jaar of ouder is, een perio- Cvdr 0 nr. CVDR_ 0 januari 0

3 dieke verhoging toegekend totdat het maximum van het aan zijn schaal verbonden salaris is bereikt. Vindt aanstelling plaats in de loop van het kalenderjaar dan gaat de eerstvolgende periodieke verhoging, onder gelijk voorbehoud, vermeld in de eerste volzin van dit artikel, in op januari van het eerstvolgende kalenderjaar.. Het bij aanstelling van een ambtenaar wiens schaal is vermeld in bijlage II, respectievelijk IIa, die jonger is dan jaar, toegekende salaris wordt bij gebleken geschiktheid en goede dienstijver verhoogd naar gelang de leeftijd toeneemt. Artikel 0. Verlof De tijd gedurende welke de ambtenaar ingevolge wettelijke verplichtingen als bedoeld in hoofdstuk van de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling wordt geacht in zijn betrekking met verlof te zijn, wordt voor de toekenning van het salaris als diensttijd in aanmerking genomen. Artikel. Buiten beschouwing te laten tijd. Bij het toekennen van periodieke verhogingen blijft buiten beschouwing de tijd, gedurende welke de ambtenaar in de uitoefening van zijn ambt is geschorst: a. bij wijze van disciplinaire straf; b. op grond van het feit dat een strafrechtelijke vervolging wegens misdrijf tegen hem is ingesteld of hem door het bestuursorgaan het voornemen tot bestraffing met onvoorwaardelijk ontslag is te kennen gegeven of hem van de oplegging van deze straf mededeling is gedaan dan wel dat hij zich in verzekerde bewaring bevindt; c. omdat het belang van de dienst de schorsing vorderde.. Indien vaststaat dat een schorsing, als bedoeld onder het vorige lid onder b, niet door het ten uitvoer leggen van een straf is gevolgd noch zal worden gevolgd telt de tijd van deze schorsing alsnog mee voor de vaststelling van de voor periodieke verhoging geldende diensttijd. Artikel. Afwijking van periodieke verhoging. Bij buitengewone geschiktheid en dienstijver kan het bestuursorgaan bij de vaststelling van het salaris afwijken van de leeftijd van de ambtenaar dan wel de voor periodieke verhoging geldende diensttijd hoger vaststellen dan in artikel is aangegeven.. Indien de functievervulling daartoe aanleiding geeft, blijkende uit minimaal twee beoordelingen gedurende een beoordelingsjaar, kan het bestuursorgaan bepalen dat, in afwijking van artikel, aan de ambtenaar een periodieke verhoging onthouden wordt.. Van de in het vorige lid bedoelde bevoegdheid kan slechts gebruik worden gemaakt ten aanzien van de ambtenaar die gedurende tenminste één jaar werkelijk dienst heeft gedaan in het door hem beklede ambt. Artikel. Salaris bij bevordering binnen de oude structuur (bijlage II) Voor de ambtenaar die bezoldigd wordt overeenkomstig bijlage II wordt bij bevordering het salaris in de nieuwe schaal zodanig vastgesteld dat een salarisverhoging wordt verkregen tot een bedrag overeenkomende met het gemiddelde bedrag van ten minste één periodieke verhoging in de nieuwe schaal. Artikel. Salaris bij bevordering binnen de nieuwe structuur (bijlage IIa) Voor de ambtenaar die bezoldigd wordt overeenkomstig bijlage IIa wordt bij bevordering het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het naasthogere bedrag in de nieuwe schaal. In het geval dat het salarisverschil tussen dit naasthogere bedrag en het oude salaris minder bedraagt dan % van het salarisverschil tussen het bedrag dat de ambtenaar aan salaris zou hebben ontvangen indien hij niet zou zijn overgegaan naar de nieuwe schaal, maar in zijn oude schaal een periodieke verhoging zou hebben gekregen, en het bedrag van zijn oude salaris, wordt de ambtenaar in de nieuwe schaal ingeschaald dat direct volgt op het naasthogere bedrag. Artikel. Conversietabel schalen tot en met (bijlage III) Voor de ambtenaren die op april bezoldigd worden overeenkomstig bijlage II en een salaris hebben op basis van: - schaal tabel jeugdsalarissen - schaal 0 - schaal tabel jeugdsalarissen - schaal 0 - schaal - schaal - schaal tabel jeugdsalarissen - schaal 0 - schaal Cvdr 0 nr. CVDR_ 0 januari 0

4 - schaal - schaal - schaal tabel jeugdsalarissen - schaal 0 - schaal - schaal wordt een versnelde toekenning van periodieke verhogingen toegekend overeenkomstig de conversietabel voor de schalen t/m, bijlage III bij deze verordening. Artikel. Aanvang bezoldiging. Het genot van de bezoldiging vangt aan met de dag waarop de aanstelling of indienstneming ingaat. Indien in het desbetreffende besluit geen datum van ingang is vermeld vangt het genot van de bezoldiging aan met de dag waarop het ambt is aanvaard.. De bezoldiging wordt per maand uitbetaald.. Het genot van de bezoldiging eindigt op de dag van ontslag uit de betrekking of met ingang van de dag na het overlijden van de ambtenaar. Artikel. Berekening bezoldiging over gebroken tijdvakken In de gevallen waarin de bezoldiging moeten worden berekend over een gedeelte van een maand wordt de bezoldiging per dag vastgesteld, door de bezoldiging of korting per maand te delen door het aantal dagen van de desbetreffende kalendermaand. Artikel. Aanpassing van de salarissen aan de algemene salarismaatregelen Indien in de salarissen een wijziging wordt aangebracht welke een algemeen karakter draagt, past het bestuursorgaan de in de bijlagen II en IIa genoemde bedragen overeenkomstig de aanpassing van de bijlagen II en IIa van de Gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling aan. Artikel. Minimum inkomen. Voor een ambtenaar van jaar of ouder en werkzaam in een functie met een volledige dagtaak zijn de bij Algemene Maatregel van Bestuur vastgestelde of vast te stellen regelen omtrent minimum inkomen van overeenkomstige toepassing. Buiten aanmerking blijven hierbij overwerkgelden, vakantie-uitkering en bestemmingstoelagen, zoals rijwieltoelage en dergelijke.. Ingeval de in het eerste lid bedoelde bezoldiging van de ambtenaar beneden het bedrag van het minimum inkomen mocht blijven ontvangt hij, gerekend van de eerste dag der maand waarin de aanspraak ontstaat, een toelage ten bedrage van het verschil.. Voor ambtenaren die de leeftijd van jaar, doch niet die van jaar hebben bereikt en werkzaam zijn in een functie met een volledige dagtaak zijn de bij de Algemene Maatregel van Bestuur vastgestelde of vast te stellen regelen omtrent minimum jeugdloon van overeenkomstige toepassing.. Indien van de bezoldiging een gedeelte wordt ingehouden in verband met ziekte, schorsing of verlof wordt de toelage bepaald alsof de volle bezoldiging wordt genoten. Op de aldus vastgestelde toelage vindt een inhouding plaats overeenkomstig de inhouding op de rest van de bezoldiging.. Onvoldoende geschiktheid en dienstijver, alsmede strafbepalingen - met uitzondering van schorsing - hebben geen invloed op het gedrag van het minimum inkomen. AFDELING III. TOELAGEN EN VERGOEDINGEN Artikel 0. Tijdelijke toelage. Aan de ambtenaar, die binnen de functie bijzonder presteert, waarbij deze prestatie, naar het oordeel van het bestuursorgaan, een incidenteel karakter draagt, kan een tijdelijke toelage worden toegekend.. De in het vorige lid bedoelde toelage wordt ineens en ten hoogste eenmaal binnen een tijdvak van één jaar uitgekeerd, voor ten hoogste jaar en bedraagt maximaal % of 00% van het voor de ambtenaar geldende salarisbedrag per maand. Artikel. Vaste toelage. Aan de ambtenaar die het maximum van de voor hem geldende salarisschaal heeft bereikt, en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders blijk heeft gegeven van een langdurige bijzondere uitoefening van de functie kan een vaste toelage worden toegekend.. De in het eerste lid bedoelde toelage bedraagt maximaal het verschil tussen het maximum van de voor hem geldende salarisschaal en het maximum, minus twee periodieken, van de daarop volgende salarisschaal. Cvdr 0 nr. CVDR_ 0 januari 0

5 . Voor de ambtenaar als bedoeld in het eerste lid die is aangesteld in salarisschaal bedraagt de toelage het verschil tussen het maximum van de diensttijduitloop van de voor hem geldende salarisschaal en het maximum van salarisschaal. Artikel. Toelage ambtenaren in salarisschalen tot en met. Een ambtenaar aangesteld in één van de salarisschalen tot en met, en die voldoet aan het tweede lid geniet een toelage gelijk aan het verschil tussen het bedrag van de maximum diensttijduitloop van de voor hem geldende salarisschaal en de naast hogere diensttijduitloop van de naast hogere salarisschaal.. De ambtenaar bedoeld in het eerste lid geniet bedoelde toelage indien: a. hij de leeftijd van 0 jaar heeft bereikt; b. er sprake is van een goed functioneren, blijkende uit een beoordeling welke is gebaseerd op het Reglement individuele personeelsbegeleiding gemeente Dronten; c. hij minimaal jaar volgens de maximum diensttijduitloop van de voor hem geldende schaal is bezoldigd.. De toelage wordt toegekend met ingang van de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin aan de voorwaarden van lid is voldaan. Artikel. Tijdelijke toelage vuil en zwaar werk. Aan de ambtenaar, belast met zeer vuil, zeer zwaar, zeer gevaarlijk of zeer ongezond werk, kan het bestuursorgaan boven het salaris een tijdelijke toelage verstrekken.. De toelage, bedoeld in het vorige lid, wordt bepaald op ten hoogste 0% van het salaris, met dien verstande, dat hierdoor het maximum van de volgende schaal niet wordt overschreden.. Voor de uitvoering van dit artikel kan het bestuursorgaan nadere regelen vaststellen. Artikel. Toelage onregelmatige dienst. Behoudens het bepaalde in de volgende leden wordt aan de ambtenaar wiens schaal is ingedeeld in bijlage I of II in een schaal met lager maximum salaris dan dat van schaal van bijlage II en die anders dan bij wijze van overwerk geregeld of vrij geregeld arbeid verricht op andere tijden dan op werkdagen maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en.00 uur deswege een toelage toegekend.. De in het eerste lid bedoelde toelage bedraagt per gewerkt uur op de werkdagen: a. maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 0.00 uur en tussen.00 en.00 uur: 0%; b. zaterdag tussen 0.00 en.00 uur: 0%; c. maandag tot en met zaterdag tussen en 0.00 uur en tussen.00 en.00 uur: 0%; d. de feestdagen als bedoeld in artikel ::, derde lid, van de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling, alsmede eerste Paasdag en eerste Pinksterdag, % van de bezoldiging per uur, met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris behorende bij salarisnummer 0 van schaal van bijlage II. Ingeval van toepassing van artikel, op grond van deeltijdarbeid, wordt de noemer van bovenstaande breuk in evenredigheid met de verlaging van het salaris verminderd.. Voor de in het tweede lid, onder a, genoemde morgen- en avonduren wordt de toelage slechts toegekend indien de arbeid is aangevangen vóór 0.00 uur, respectievelijk is beëindigd na.00 uur.. In bijzondere gevallen kan het bestuursorgaan een regeling treffen welke het bepaalde in de vorige leden aanvult of daarvan afwijkt. Artikel. Overgangstoelage bij wegvallen/verminderen toelage onregelmatige arbeid. Aan de ambtenaar wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van de toelage wegens onregelmatige dienst een blijvende verlaging ondergaat van tenminste % van zijn bezoldiging wordt een aflopende toelage toegekend, mits hij eerstgenoemde toelage, direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan, gedurende ten minste jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.. Aan de ambtenaar van 0 jaar of ouder wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van de toelage wegens onregelmatige dienst een blijvende verlaging ondergaat wordt een blijvende toelage toegekend, mits hij eerstgenoemde toelage, direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan, gedurende 0 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.. De in het eerste lid bedoelde aflopende toelage gaat, wanneer de ambtenaar de leeftijd van 0 jaar bereikt en hij onmiddellijk vóór de aanvang van die toelage gedurende tenminste 0 jaren zonder wezenlijke onderbreking een toelage onregelmatige dienst heeft genoten, over in een blijvende toelage, bedoeld in het vorige lid. Cvdr 0 nr. CVDR_ 0 januari 0

6 . Voor de toepassing van de vorige leden wordt onder wezenlijke onderbreking verstaan een onderbreking van langer dan twee maanden.. De door de Minister van Binnenlandse Zaken voor de toepassing van artikel van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren vastgestelde of nog vast te stellen nadere regelen zijn van overeenkomstige toepassing voor dit artikel. Artikel. Vergoeding gebruik eigen vervoermiddel Het bestuursorgaan kan aan de ambtenaar die voor de uitoefening van de dienst gebruik maakt van een eigen vervoermiddel een vergoeding toekennen naar door hem vast te stellen regelen. AFDELING IV. GARANTIEREGELINGEN Artikel. Garantieregelingen in verband met lagere inschaling als gevolg van herziening Ubink-normen. In afwijking van het bepaalde in deze verordening behoudt de ambtenaar die vóór januari in dienst is getreden, voorzover hij is ingedeeld in een salarisschaal waaraan een lager maximum bedrag is verbonden dan aan de salarisschaal waarin hij vóór werd ingedeeld, uitzicht op het maximumbedrag, verbonden aan laatstbedoelde salarisschaal.. De ambtenaar die op of na januari is benoemd, doch voor de vaststelling van de Bezoldigingsverordening, behoudt, voorzover hij is ingedeeld in een salarisschaal waaraan een lager maximumbedrag is verbonden dan aan de salarisschaal waarin hij bij zijn benoeming is ingedeeld, uitzicht op het maximumbedrag verbonden aan laatstbedoelde salarisschaal. Artikel. Garantieregeling toelage bode-conciërge. In afwijking van het bepaalde in deze verordening behoudt de bode-conciërge, die vóór januari in dienst is getreden boven zijn salaris voor het regelmatig verrichten van extra werkzaamheden buiten de normale kantooruren een vaste toelage van % van zijn salaris per maand.. In afwijking van het bepaalde in deze verordening behoudt de hulp-conciërge, die vóór januari in dienst is getreden boven zijn salaris voor het regelmatig verrichten van extra werkzaamheden buiten de normale kantooruren een vaste toelage van % van zijn salaris per maand, met dien verstande, dat deze toelage niet lager is dan % van het in artikel, eerste lid bedoelde minimum loon voor -jarigen. AFDELING V. SLOTBEPALINGEN Artikel. Gevallen waarin deze verordening niet voorziet In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, treft het bestuursorgaan de nodige voorzieningen. Artikel 0. Citeerartikel Deze verordening kan worden aangehaald als Bezoldigingsverordening april. Artikel. Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op mei en werkt terug tot april. Dronten, april. De raad van Dronten, voorzitter secretaris Cvdr 0 nr. CVDR_ 0 januari 0

7 BIJLAGE II BIJ DE BEZOLDIGINGSVERORDENING APRIL Conversietabel schalen tot en met (artikel ) Schaal Het salaris en de salarisontwikkeling van degenen die op april zijn ingeschaald in: * schaal jeugdsalarissen * schaal Schaal Het salaris en de salarisontwikkeling van degenen die op april zijn ingeschaald in: * schaal jeugdsalarissen * schaal Schaal Het salaris en de salarisontwikkeling van degenen die op april zijn ingeschaald in: * schaal Schaal Het salaris en de salarisontwikkeling van degenen die op april zijn ingeschaald in: * schaal Cvdr 0 nr. CVDR_ 0 januari 0

8 Schaal Het salaris en de salarisontwikkeling van degenen die op april zijn ingeschaald in: * schaal jeugdsalarissen * schaal Schaal Het salaris en de salarisontwikkeling van degenen die op april zijn ingeschaald in: * schaal Schaal Het salaris en de salarisontwikkeling van degenen die op april zijn ingeschaald in: * schaal Schaal Het salaris en de salarisontwikkeling van degenen die op april zijn ingeschaald in: * schaal Cvdr 0 nr. CVDR_ 0 januari 0

9 Schaal Het salaris en de salarisontwikkeling van degenen die op april zijn ingeschaald in: * schaal jeugdsalarissen * schaal Schaal Het salaris en de salarisontwikkeling van degenen die op april zijn ingeschaald in: * schaal 0 0 Schaal Het salaris en de salarisontwikkeling van degenen die op april zijn ingeschaald in: * schaal 0 Toelichting 0 Ondanks de verkorting van de wachtperioden in de schalen tot en met van de oude salarisstructuur, resteert er een groep van ambtenaren in het begin van de schalen tot en met dat zonder aanvullende maatregelen voor wat betreft het salaris ingehaald zou worden door die personen die op of na april in dienst treden met een salaris op basis van 0 van dezelfde schaal van de nieuwe structuur. De werknemers onder de oude salarisstructuur, die zonder aanvullende maatregelen zouden worden ingehaald door nieuwkomers, zijn de personen die op april een salaris hebben op basis van: * schaal tabel jeugdsalarissen * schaal 0 * schaal tabel jeugdsalarissen * schaal 0 * schaal * schaal Cvdr 0 nr. CVDR_ 0 januari 0

10 * schaal tabel jeugdsalarissen * schaal 0 * schaal * schaal * schaal * schaal tabel jeugdsalarissen * schaal 0 * schaal * schaal Door de LOGA-partners is overeenstemming bereikt over een conversietabel waarin specifiek voor deze getroffen groep nog een versnelde toekenning van periodieke verhogingen is vastgelegd, waardoor een versnelde doorloop in de oude schaal ontstaat. Hierdoor wordt voorkomen dat deze groep, wat betreft het salaris, wordt ingehaald door het later toetredende personeel. Door de LOGA-partners wordt geadviseerd deze conversietabel op te nemen in de lokale Bezoldigingsverordening. Let wel: de personen buiten de getroffen groep, te weten die personen die op april een hogere hebben dan de personen uit de zojuist beschreven groep, volgen de systematiek zoals deze is vastgelegd in bijlage II van de CAR. 0 Cvdr 0 nr. CVDR_ 0 januari 0

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR61670_2 1 juni 2016 Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelet

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Geldermalsen. Nr. CVDR102747_1 8 mei 2018 BEZOLDIGINGSREGELING Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en op het bepaalde

Nadere informatie

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A.

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A. CVDR Officiële uitgave van Hardinxveld-Giessendam. Nr. CVDR75223_1 8 augustus 2017 Bezoldigingsverordening 1991 De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve gehoord de Commissie

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Overeengekomen en vastgesteld d.d. 1 februari 2010 1 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel

Nadere informatie

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt Bezoldigings Regeling gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels te stellen om duidelijkheid te verschaffen over de wijze van bezoldiging in de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag, RIS113255_18-FEB-2004 Gemeente Den Haag HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Ons kenmerk BSD/2003.901 I RIS 113255 gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

(CAR) Oss opgenomen in bijlage IIa, behorend bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

(CAR) Oss opgenomen in bijlage IIa, behorend bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling CVDR Officiële uitgave van Oss. Nr. CVDR229391_1 20 maart 2018 Tab B Bezoldigingsverordening Oss 2012 BEZOLDIGINGSVERORDENING OSS Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR57769_1. Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000

CVDR. Nr. CVDR57769_1. Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000 CVDR Officiële uitgave van Enkhuizen. Nr. CVDR57769_1 4 oktober 2016 Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000 De raad van de gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 1999, nummer:

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006; CVDR Officiële uitgave van Drimmelen. Nr. CVDR37513_1 17 oktober 2017 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006 Burgemeester en Wethouders van de gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR69857_6. Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen. I Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR69857_6. Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen. I Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Teylingen. Nr. CVDR69857_6 5 september 2017 Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen Burgemeester en wethouders van Teylingen; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 5079 4 februari 2014 Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder Bezoldigingsregeling gemeente Noordoostpolder 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010 Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2010 Nummer: 28 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I10.008766, tot vaststelling van

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde

Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde CVDR Officiële uitgave van Vlagtwedde. Nr. CVDR107495_1 5 september 2017 Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde De raad van de gemeente Vlagtwedde; gezien het voorstel

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren;

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 121515 16 december 2015 Bezoldigingsregeling gemeente Haaren College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drimmelen. Nr. 45837 15 augustus 2014 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014 gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening Aanbiedingsformulier Onderwerp bezoldigingsverordening BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie bijgaand concept-raadsvoorstel vast te stellen. Dit besluit

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage Bijlage bij B&W-besluit d.d. 28 april 2015 (BD2015-005438) Wijziging garantieregeling Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) De tekst van en toelichting bij de hierna volgende bepalingen

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum;

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp;

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leiderdorp Nr. 169917 7 augustus 2018 Beloningsbeleid Gemeente Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; gelet op

Nadere informatie

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt.

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt. Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) per 1 juli 2016 als gevolg van de gemaakte afspraken aangaande lokale regelingen. Aan Hoofdstuk 3 van het Reglement

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 22436 24 februari 2016 Aanvullende regeling arbeidsvoorwaarden gemeente Hulst; treedt de dag na bekendmaking in werking, zulks met terugwerkende kracht

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2015

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 26-02-2015 Nummer gemeenteblad: 0432 Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN 3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Bezoldiging 3:1 * Algemeen 3:1:1 * Overige begripsomschrijvingen 3:1:2 * Algemene bepalingen betreffende het salaris

Nadere informatie

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; Regeling uitkering substantieel bezwarende functies 2006 [Regeling vervalt per 01-04-2015.] Zichtdatum 07-02-2018 Geldend van 01-01-2010 t/m 31-03-2015 Regeling uitkering substantieel bezwarende functies

Nadere informatie

a arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bunschoten: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en uitwerkingsovereenkomst (UWO)

a arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bunschoten: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en uitwerkingsovereenkomst (UWO) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 78351 26 augustus 2015 Bezoldigingsregeling I Begripsbepalingen Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; CVDR Officiële uitgave van Geertruidenberg. Nr. CVDR415109_1 8 mei 2018 Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet;

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet; CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR56417_2 21 november 2017 ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet,

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108)

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 50913 10 juni 2015 Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) Afdeling

Nadere informatie

besluiten: vast te stellen de volgende regeling aanstellings- en beloningsbeleid.

besluiten: vast te stellen de volgende regeling aanstellings- en beloningsbeleid. CVDR Officiële uitgave van Hellevoetsluis. Nr. CVDR93779_1 7 november 2017 Regeling aanstellings- en beloningsbeleid 2006 Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis; in vergadering bijeen op 9 oktober

Nadere informatie

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO;

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105446 10 november 2015 Bezoldigingsbesluit gemeente Heerde I Begripsbepalingen Begrippen Artikel 1: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden

taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden aargang 1992 171 Besluit van 3 april 1992, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 30ste december 1997 tot

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14515 20 mei 2014 Regeling van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 mei 2014, nr. 2014-0000264200, inzake de gratificatie

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015 Inhoud Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Artikel 2 Aanstelling... 2 Artikel 3 Bezoldiging... 2 Artikel

Nadere informatie

Besluit van 1 november 1983, tot vaststelling van regelen ten aanzien van de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren

Besluit van 1 november 1983, tot vaststelling van regelen ten aanzien van de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren (Tekst geldend op: 02-02-2015) Besluit van 1 november 1983, tot vaststelling van regelen ten aanzien van de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 128592 30 december 2015 Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Bezoldigingsregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018

Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018 Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente, gelet op het reglement houdende bepalingen

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...;

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...; Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet; gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woerden. Nr. 104681 6 november 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden Gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland.

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT

RECHTSPOSITIEREGLEMENT RECHTSPOSITIEREGLEMENT voor Bezoldigde Bestuurders van de AFMP ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemeen 1. Bezoldigde bestuurders van de AFMP worden in functie benoemd door de Bondsvergadering van de vereniging

Nadere informatie

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN:

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR392185_1 21 november 2017 HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: Gelet op de Algemene

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 427 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet rechtspositie Kustwacht

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 WET van 24 november 1975, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vacantie aan werknemers (Vacantiewet 1975) (S.B. 1975 no. 164c). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze

Nadere informatie

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 15 september 2011

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 15 september 2011 De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 6 september 2011 gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 15 september 2011 gelet op het bepaalde in 147/149

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS 2015

GEMEENTEBLAD BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 74 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Maassluis 2015 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 25 juni 2010 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2 Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 39 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Vaststelling FPU-plusregeling Provincies Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend, dat de staten van deze provincie in hun vergadering van 22 september

Nadere informatie

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 10 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP)

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland 2010. (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Artikel 1. Begrippen a. bedienaar kunstwerken: medewerker van de directie

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

Verordening sollicitatieplicht en outplacement politieke ambtsdragers 2014. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Verordening sollicitatieplicht en outplacement politieke ambtsdragers 2014. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Verordening sollicitatieplicht en outplacement politieke ambtsdragers 2014 De raad van de gemeente Stein; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2014; Gelet op artikel 147 van

Nadere informatie

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 120876 17 december 2015 Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende

Nadere informatie

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 18 betreft Wijziging salarisbedragen, ons kenmerk ECCVA/U200800195 eindejaarsuitkering en levensloop Lbr.

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 1987 no. 28; AB 1995 no. 61; AB 1998 no. 50 ==================================================================== HOOFDSTUK 1

Wijzigingen: AB 1987 no. 28; AB 1995 no. 61; AB 1998 no. 50 ==================================================================== HOOFDSTUK 1 Intitulé : LANDSBESLUIT houdende algemene maatregelen, houdende regelen met betrekking tot de bezoldiging en verdere inkomsten, pensioengrondslag, alsmede de overbruggingsuitkering na ontslag van dienstplichtigen

Nadere informatie

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is;

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is; III.2 BELONINGSREGLEMENT 2000 Besluit van Burgemeester en wethouders van Voorst van 5 juni 2001, Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 juli 2004 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe 2014. Ons kenmerk: 13BWB00076 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (f) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Artikel 1 Definities 1. Werkgever: 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg; Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen

Nadere informatie

========= ===== * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5. * Suppletie 13:6 t/m 13:11. * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13

========= ===== * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5. * Suppletie 13:6 t/m 13:11. * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13 13 SUPPLETIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 13:1 * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5 * Suppletie 13:6 t/m 13:11 * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13 * Scholing,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n : GEMEENTE HOOGEVEEN Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren

Nadere informatie

Dordrecht. Gemeentesecretaris

Dordrecht. Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht AAN de Algemene Directie de directeuren van de sectoren de directeuren van bedrijven de secretaris van de commissie Bestuur en Middelen Bezoekadres

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 60956 22 november 2016 Tijdelijke regeling van de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie