3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN"

Transcriptie

1 3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Bezoldiging 3:1 * Algemeen 3:1:1 * Overige begripsomschrijvingen 3:1:2 * Algemene bepalingen betreffende het salaris 3:1:3 * Vaststelling van de salarisschaal 3:1:4 * Periodieken en bevordering 3:1:5 t/m 3:1:6e * Overige bepalingen gevolgen beoordeling(skwalificaties) 3:1:7 * Deeltijd 3:1:8 * Periodieke uitkering 3:1:9 * Incidentele uitkering 3:1:10 * Waarnemingstoelage 3:1:11 * Toelage tot minimumloon 3:1:12 * Overwerkvergoeding 3:2 * Overwerktoelage 3:2:1 * Afbouwregeling overwerktoelage 3:2:2 * Hoogte overwerkvergoeding 3:2:3 * Afbouwregeling structurele overwerkvergoeding 3:2:4 * Toelage onregelmatige dienst 3:3 * Hoogte toelage onregelmatige dienst/ niet van toepassing op 3:3:1 * Afbouwregeling onregelmatige dienst 3:3:2 * Verschuivingsvergoeding 3:4 * Ambtsjubileumgratificatie 3:5 * Berekening ambtsjubileumgratificatie 3:5:1 * Eindejaarsuitkering 3:6

2 * Algemene bepalingen ter zake van beschikbaarheiddienst 3:7:1 * Beschikbaarheiddienstvergoeding 3:7:2 * Beschikbaarheiddiensttoelage 3:7:3 * Inconveniënten 3:8:1 * Toelagen in het kader van Bedrijfshulpverlening 3:9:1 * Vergoedingen in het kader van de Bedrijfshulpverlening 3:9:2 * Opkomst- en overwerkvergoeding in het kader van gladheidsbestrijding 3:10:1 * Afbouw garantietoelage 3:12:1 * Afscheidsgratificatie 3:13:1 * Nadere uitwerking refertetijdvak toelage onregelmatige dienst en beschikbaarheiddienstvergoeding, die op declaratiebasis worden uitbetaald 3:14:1 2

3 Bezoldiging Artikel 3:1 1. Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging toegekend. 2. In deze bezoldigingsregeling worden de volgende begrippen gebruikt: a. schaal: de voor een betrekking of voor een aantal betrekkingen tezamen ter bepaling van het salaris geldende opklimmende reeks van bedragen, daaronder mede begrepen de bedragen welke gelden ter verhoging van het salaris als gevolg van diensttijduitloop; b. salaris: het bedrag van de schaal hetwelk aan de ambtenaar is toegekend of, indien voor de betrekking een vast bedrag geldt, dit bedrag; c. bezoldiging: het salaris, vermeerderd met het bedrag van de aan de ambtenaar toegekende emolumenten en toelagen - niet zijnde onkostenvergoedingen - als omschreven in de in het eerste lid bedoelde regeling, alsmede het bedrag van de functioneringstoelage en de waarnemingstoelage. 3. Van de bezoldigingsregeling, bedoeld in het eerste lid, maken deel uit bijlage II en IIa van de CAR. a. Bijlage II omvat de indeling van de schalen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, en is van toepassing op die ambtenaar die ook op 31 maart 1996 reeds een salaris genoot op grond van deze bijlage, tenzij op grond van het gestelde onder b, tweede gedachtenstreepje, bijlage IIa op hem van toepassing is. b. Bijlage IIa omvat de indeling en de opbouw van de schalen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, en is van toepassing op: - de ambtenaar die op of na 1 april 1996 een betrekking aanvaardt in de zin van de CAR, zonder direct daaraan voorafgaand een betrekking in de zin van de CAR te hebben vervuld en - de ambtenaar die op of na 1 april 1996 een nieuwe betrekking in de zin van de CAR aanvaardt, direct voorafgegaan door een andere betrekking in de zin van de CAR, waarbij aan die nieuwe betrekking een beter salarisperspectief is verbonden. Hierbij wordt een betrekking mede als nieuw aangemerkt ingeval een bestaande aanstelling of arbeidsovereenkomst wordt gewijzigd, als gevolg van een wijziging in de uit te voeren taken. 4. Met inachtneming van het bepaalde in het derde lid en het vijfde lid worden in de bezoldigingsregeling nadere regels gesteld inzake de wijze waarop de inschaling plaatsvindt ingevolge bijlage IIa van de ambtenaren ten aanzien van wie het salaris op 31 maart 1996 is vastgesteld op grond van bijlage II. 5. Van de nadere regels, bedoeld in het vorige lid, maken deel uit de afspraken: - dat de ambtenaar met een salaris ingevolge bijlage II, die voor 1 april 1997 reeds het maximum heeft bereikt van de schaal en die binnen die betrekking geen perspectief heeft op een hogere schaal eerst per 1 april 1997 een salaris gaat ontvangen op basis van het maximum van dezelfde schaal ingevolge bijlage IIa; - en dat de ambtenaar met een salaris ingevolge bijlage II die op of na 1 april 1997 het maximum bereikt van de schaal en binnen zijn betrekking geen perspectief heeft op een hogere schaal op de datum van het bereiken van het maximum van de schaal een salaris gaat ontvangen op basis van het maximum van dezelfde schaal ingevolge bijlage IIa. 6. Het salaris wordt berekend, gebaseerd op de formele arbeidsduur per week, en uitgekeerd per maand. 3

4 7. Met instemming van de ambtenaar kan een ambtenaar van 55 jaar of ouder in het kader van het seniorenbeleid aangesteld worden in een functie waaraan een lagere schaal is verbonden met een dienovereenkomstige aanpassing van het salaris. 8. Na de toepassing van artikel 7:16, tweede lid, kan de ambtenaar worden herplaatst in de eigen of een passende functie waaraan een lagere schaal is verbonden met dienovereenkomstige aanpassing van het salaris. Algemeen Artikel 3:1:1 1. De Bezoldigingsregeling, bedoeld in artikel 3:1, is vastgelegd in de volgende artikelen: 3:1:2 tot en met 3:1:9; 3:1:11 en 3:1:12; 3:2:1, 3:2:2 en 3:2:4; 3:3:1 en 3:3:2; 3:7:2 en 3:7:3; 3:9:1; 3:11:1 tot en met 3:11:7; 3:12:1; 3:14:1; 20:1:8; 20:1:9; 20:1: Het Bezoldigingsreglement is vastgelegd in de volgende artikelen: 3:1:10; 3:2:3; 3:5:1; 3:9:2; 3:10:1 en 3:13:1. Overige begripsomschrijvingen Artikel 3:1:2 Voor de toepassing van de Bezoldigingsregeling wordt, tenzij in enig artikel anders is bepaald, verstaan onder: a. Bijlage II: zie de in artikel 1:1:1, tweede lid, onderdeel h, opgenomen begripsomschrijving; b. maximum salaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal, de diensttijduitloop daar niet bij inbegrepen; c. bevordering: - per 1 januari: toekenning van een hoger salaris in een salarisschaal waaraan een hoger maximum is verbonden dan de tot dan gehanteerde salarisschaal, waarbij, ingeval het maximum salaris nog niet bereikt is, eerst één periodieke verhoging in de oude salarisschaal wordt toegekend en pas daarna vanuit het aldus vastgestelde oude salaris inschaling plaatsvindt en vervolgens de inschaling in de nieuwe salarisschaal altijd zodanig moet zijn dat het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris meer is dan 75% van de daaropvolgende 4

5 - per een andere datum: d. aangehouden bevordering: periodieke verhoging in de oude salarisschaal; toekenning van ten minste het naast hogere salaris in een salarisschaal waaraan een hoger maximum is verbonden dan de tot dan gehanteerde salarisschaal, tenzij het verschil tussen het oude salaris en dat naast hogere bedrag minder bedraagt dan 75% van de eerstvolgende periodieke verhoging in de oude salarisschaal, in welk geval inschaling in de nieuwe salarisschaal plaatsvindt op ten minste het bedrag dat direct volgt op dat naast hogere bedrag; de schriftelijke toezegging door het bestuursorgaan van een bevordering als bedoeld onder onderdeel c, welke echter eerst wordt geëffectueerd indien en voor zover de resultaten van een systematische functiewaardering zulks rechtvaardigen; e. inpassing: toekenning van een salarisschaal - niet zijnde een bevordering als bedoeld onder onderdeel c - waarbij het salaris geen wijziging ondergaat, tenzij het oude salaris in Bijlage IIa niet voorkomt, in welk geval het naast hogere salarisbedrag wordt toegekend; f. diensttijduitloop: een periodieke verhoging die na het bereiken van het maximum van de salarisschalen 1 tot en met 5 van Bijlage II en na het verstrijken van 3, 5 of 7 wachtjaren (schaal 1 tot en met 4), dan wel na het verstrijken van 3 of 5 wachtjaren (schaal 5), kan worden toegekend; g. beoordeling: een schriftelijk oordeel met betrekking tot de wijze van functievervulling van de ambtenaar volgens een door het college vastgesteld model; h. beoordelingsresultaat: de uitkomst van de beoordeling uitgedrukt in één van de navolgende kwalificaties: - zeer goed: een functievervulling waaruit buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver blijkt; - goed: een functievervulling waaruit een ruime bekwaamheid, geschiktheid en ijver blijkt; - voldoende: een functievervulling waaruit bekwaamheid, geschiktheid en ijver blijkt; - onvoldoende: een functievervulling waaruit een niet toereikende bekwaamheid, geschiktheid en/of ijver blijkt. Algemene bepalingen betreffende het salaris Artikel 3:1:3 [3:1:1] 1. De bezoldiging, bedoeld in artikel 3:1, eerste lid, wordt bepaald met inachtneming van de aard van de betrekking en de wijze waarop de ambtenaar deze vervult. Mede kunnen in aanmerking worden genomen bekwaamheid en geschiktheid van de ambtenaar, voor zover in het belang van de dienst gebleken ter zake van werkzaamheden niet tot zijn eigenlijke betrekking behorende. Voorts kunnen in aanmerking worden genomen leeftijd en dienstjaren van de ambtenaar alsook andere omstandigheden, voor zover deze naar het oordeel van het tot aanstelling bevoegde bestuursorgaan, gelet op het dienstbelang en gelet op verhoudingen binnen de dienst, van betekenis zijn. 2. Voor zover daarin niet reeds is voorzien door de Bezoldigingsregeling kan het college nadere regelen stellen met betrekking tot het in het eerste lid bepaalde. 3. De uitbetaling van de bezoldiging geschiedt per maand. Omtrent de wijze waarop de uitbetaling geschiedt kan het college nadere regels stellen. 5

6 4. Wanneer het salaris, een toelage of een vergoeding moeten worden berekend over een gedeelte van een kalendermaand wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal dagen van de desbetreffende kalendermaand. 5. Van het bepaalde in het derde en vierde lid kan worden afgeweken indien het bestuursorgaan daartoe in bijzondere omstandigheden aanleiding vindt. 6. Over de tijd gedurende welke de ambtenaar in strijd met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat zijn betrekking te vervullen, wordt hem zijn bezoldiging niet uitgekeerd. Vaststelling van de salarisschaal Artikel 3:1:4 1. Voor de ambtenaar wiens salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld geldt een salarisschaal vermeld in de Bijlage II bij deze regeling. 2. Het college past de Bijlage zoals hiervoor bedoeld aan voorzover algemene salarismaatregelen, vastgesteld door het LOGA, dat vergen. 3. Het college kent op grond van een systematische functiewaardering aan een functie een salarisschaal toe, zijnde de functionele schaal. 4. De ambtenaar wordt daadwerkelijk volgens de functionele schaal bezoldigd indien vastgesteld is dat hij de functie in alle facetten volledig en goed uitoefent. 5. Indien en zolang de ambtenaar nog niet voldoet aan de vereisten genoemd in het vorige lid wordt hij bezoldigd volgens een aanloopschaal, dat wil zeggen een salarisschaal welke in Bijlage II met een lager volgnummer dan de functionele schaal is aangeduid. Welke aanloopschaal wordt toegekend is afhankelijk van de bij een normale ontwikkeling te verwachten tijd benodigd voor een volledige vervulling van de functie in alle facetten, gelet op de opleiding en ervaring van de ambtenaar. 6. Het college bevordert de ambtenaar, die bezoldigd wordt volgens het maximum van de functionele schaal, op basis van het beoordelingsresultaat "zeer goed" naar de uitloopschaal, te weten de naast hogere schaal. 7. Een oordeel met betrekking tot de functievervulling bedoeld in het vierde, vijfde en zesde lid, is voor wat betreft de zittende ambtenaar gebaseerd op een beoordeling, omschreven in artikel 3:1:2, onderdeel g. 8. Indien om redenen welke de ambtenaar niet verwijtbaar zijn geen beoordeling is opgemaakt, wordt gehandeld alsof beoordeeld is met een gelijk resultaat als bij de laatst vastgestelde beoordeling, tenzij de ambtenaar aannemelijk maakt dat deze handelwijze ten aanzien van hem een onredelijk resultaat oplevert. 9. Indien er als gevolg van ziekte geen functioneringsgesprek kan plaatsvinden met een ambtenaar, kan de beoordeling met maximaal drie maanden worden uitgesteld. De hoogte van het salaris van de ambtenaar blijft gedurende de periode van het uitstel gelijk, waarna hij afhankelijk van het door het college vastgestelde beoordelingsresultaat, al dan niet, in aanmerking komt voor een salarisverhoging als omschreven in artikel 3:1:6a tot en met 3:1:6e, zonodig met terugwerkende kracht. 10. In het geval van een indiensttreding of overplaatsing bepaalt het college, aan de hand van opleiding, ervaring en overige gegevens die zij van belang achten, de salarisschaal. 6

7 Periodieken en bevordering Artikel 3:1:5 1. Bij zijn aanstelling of overplaatsing wordt de ambtenaar, het salaris van één van de aanloopschalen of de functionele schaal toegekend zoals in Bijlage II vermeld achter Het college kan, indien daartoe naar het oordeel van het college aanleiding bestaat, afwijken van het bepaalde in het eerste lid door toekenning van de uitloopschaal, van een salaris vermeld achter een hoger nummer in de betreffende schaal. Gevolgen beoordeling goed, zeer goed en voldoende bij bezoldiging in een aanloopschaal Artikel 3:1:6a 1. Indien en voor zover op basis van een beoordeling is vastgesteld dat de ambtenaar in een lager tempo dan normaal groeit naar een volledige en goede functie-uitoefening krijgt hij de kwalificatie voldoende. Aan hem kent het college als hij bezoldigd wordt volgens een aanloopschaal en het maximum van die schaal nog niet heeft bereikt jaarlijks, per 1 januari, één periodieke verhoging toe, tenzij in het kader van een aanstelling of overplaatsing anders is besloten. Na het bereiken van het maximum van een aanloopschaal wordt hij, indien op basis van een beoordeling is vastgesteld dat hij "voldoende" functioneert, bevorderd naar een volgende aanloopschaal of - indien van toepassing - de functionele schaal. 2. Indien en voor zover op basis van een beoordeling is vastgesteld dat de ambtenaar in een normaal tempo groeit naar een volledige en goede functie-uitoefening krijgt hij de kwalificatie goed. Aan hem kent het college als hij bezoldigd wordt volgens een aanloopschaal en het maximum van die schaal nog niet heeft bereikt jaarlijks, per 1 januari, één periodieke verhoging toe, tenzij in het kader van een aanstelling of overplaatsing anders is besloten. Na het bereiken van het maximum van een aanloopschaal wordt hij, indien op basis van een beoordeling is vastgesteld dat hij "goed" functioneert, bevorderd naar een volgende aanloopschaal of - indien van toepassing - de functionele schaal. 3. Het college kan in afwijking van het vorige lid besluiten een ambtenaar, die "goed" functioneert en het maximum van zijn aanloopschaal nog niet heeft bereikt, te bevorderen naar de naast hogere aanloopschaal of - indien van toepassing - de functionele schaal. 4. Indien ten aanzien van de ambtenaar bedoeld in het eerste lid op basis van een beoordeling is vastgesteld dat hij "zeer goed" functioneert en daardoor sneller dan normaal is te achten groeit naar een volledige en goede functievervulling kent het college hem extra periodieke verhogingen toe dan wel bevordert hem versneld naar een volgende aanloopschaal of de functionele schaal. Gevolgen beoordeling goed, zeer goed en voldoende bij bezoldiging in de functionele schaal Artikel 3:1:6b 1. Indien en zolang op grond van een beoordeling is vastgesteld dat de ambtenaar zijn functie "voldoende" uitoefent, kent het college als hij bezoldigd wordt volgens de functionele schaal jaarlijks, per 1 januari, één periodieke verhoging toe. 2. Indien en zolang op grond van een beoordeling is vastgesteld dat de ambtenaar zijn functie "goed" uitoefent, kent het college als hij bezoldigd wordt volgens de functionele schaal jaarlijks, per 1 januari, één periodieke verhoging toe. 3. Indien ten aanzien van de ambtenaar bezoldigd in de functionele schaal, middels 7

8 beoordeling, is vastgesteld dat hij "zeer goed" functioneert kent het college hem één of meer extra periodieken toe, dan wel bevordert hem naar de uitloopschaal. Gevolgen beoordeling goed, zeer goed en voldoende bij bezoldiging in de uitloopschaal Artikel 3:1:6c 1. Indien en zolang op basis van een beoordeling is vastgesteld dat de ambtenaar "voldoende" functioneert wordt hem als hij bezoldigd wordt volgens de uitloopschaal en het maximum daarvan nog niet heeft bereikt, per 1 januari geen jaarlijkse periodieke verhoging toegekend. 2. Indien en zolang op basis van een beoordeling is vastgesteld dat de ambtenaar "goed" functioneert wordt hem als hij bezoldigd wordt volgens de uitloopschaal en het maximum daarvan nog niet heeft bereikt, jaarlijks, per 1 januari, één periodieke verhoging toegekend. 3. Indien ten aanzien van de ambtenaar bezoldigd in de uitloopschaal middels beoordeling is vastgesteld dat hij "zeer goed" functioneert, worden hem per 1 januari één of meer extra periodieken toegekend indien althans het maximum van de uitloopschaal niet overschreden wordt of wordt hem één periodieke verhoging gecombineerd met een incidentele uitkering als bedoeld in artikel 3:1:10 toegekend. Gevolgen beoordeling goed, zeer goed en voldoende bij van toepassing zijnde diensttijduitloop Artikel 3:1:6d 1. Indien en zolang een ambtenaar, die het maximum van zijn uitloopschaal heeft bereikt, "voldoende" functioneert blijft het aantal wachtjaren te gaan tot de eerstvolgende diensttijduitloopperiodiek gelijk. 2. Indien en zolang een ambtenaar, die het maximum van zijn functionele of uitloopschaal heeft bereikt, "goed" functioneert wordt het aantal wachtjaren te gaan tot de eerstvolgende diensttijduitloopperiodiek jaarlijks met één jaar verminderd. 3. Indien en zolang een ambtenaar, die het maximum van zijn uitloopschaal heeft bereikt, "zeer goed" functioneert wordt het aantal wachtjaren te gaan tot de diensttijduitloop jaarlijks met twee of meer jaren verminderd. Gevolgen beoordeling onvoldoende bij bezoldiging in een aanloopschaal, de functionele schaal en uitloopschaal Artikel 3:1:6e 1. Aan de ambtenaar die bezoldigd wordt volgens een aanloopschaal, de functionele schaal of de uitloopschaal en van wie is vastgesteld dat hij onvoldoende functioneert, wordt geen jaarlijkse periodieke verhoging toegekend. 2. Van een besluit tot toepassing van het eerste lid wordt de ambtenaar zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór de datum waarop anders de salarisverhoging zou zijn ingegaan mededeling gedaan. Het college bevestigt deze mededeling schriftelijk binnen 30 dagen. 3. Het college kan beslissen de salarisverhogingen welke op grond van het eerste lid achterwege zijn gebleven, nadien alsnog toe te kennen. 4. Indien en zolang een ambtenaar, die het maximum van zijn aanloopschaal, functionele schaal of uitloopschaal heeft bereikt, "onvoldoende" functioneert blijft het aantal wachtjaren te gaan tot de eerstvolgende diensttijduitloopperiodiek gelijk. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing. 8

9 Overige bepalingen gevolgen beoordeling(skwalificaties) Artikel 3:1:7 1. Tijdens de vervulling van militaire of daarmee gelijkgestelde dienstplicht alsmede tijdens verhindering door ziekte wordt de ambtenaar voor de toekenning van de jaarlijkse periodiek, geacht "goed" te functioneren, behoudens het bepaalde in artikel 3:1:4, negende lid. 2. In het geval van een indiensttreding of overplaatsing kan het college, aan de hand van opleiding, ervaring en overige gegevens die het college van belang acht, besluiten nemen omtrent de toekenning van periodieke verhogingen, dan wel de bevordering naar een aanloopschaal, de functionele of de uitloopschaal, waarin het college andere gevolgen verbindt aan de op grond van een beoordeling vast te stellen beoordelingsresultaten dan de gevolgen die op grond van artikel 3:1:2, onderdeel h, aan het beoordelingsresultaat verbonden zijn. 3. Indien een ambtenaar bezoldigd wordt in een garantieschaal welke hoger is dan de functionele schaal van de functie die hij bekleedt, zijn de gevolgen van de toegekende beoordelingskwalificaties gelijk aan die van artikel 3:1:6c tot en met 3:1:6e tenzij bij zijn overplaatsing anders is besloten. Deeltijd Artikel 3:1:8 Het salaris van de ambtenaar met een niet volledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris bij een volledige betrekking. Periodieke uitkering Artikel 3:1:9 1. Het college kan in uitzonderlijke gevallen aan de ambtenaar of een groep ambtenaren een periodieke uitkering toekennen op andere gronden dan hiervoor vermeld. 2. De periodieke uitkering kan niet langer duren dan zolang als de uitzonderlijke omstandigheden die tot toekenning leidden naar het oordeel van het college voortzetting van die uitkering vergen. 3. Het college kan aan de toekenning nadere voorwaarden verbinden. Incidentele uitkering Artikel 3:1:10 1. Het college kan in uitzonderlijke gevallen aan de ambtenaar of een groep ambtenaren een incidentele uitkering toekennen op andere gronden dan hiervoor vermeld. 2. Het college kan aan de toekenning nadere voorwaarden verbinden. 3. De incidentele uitkering valt niet onder het begrip bezoldiging, omschreven in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel c. 9

10 Waarnemingstoelage Artikel 3:1:11 [3:1:2] 1. De ambtenaar, aan wie met toestemming van of namens het college is opgedragen een betrekking volledig waar te nemen, waarvoor een schaal geldt, welke hoger is dan de voor zijn betrekking geldende schaal, ontvangt over het tijdvak van de waarneming een door het college te bepalen vergoeding, mits de waarneming in een aaneengesloten periode van 6 weken ten minste 20 volle werkdagen heeft geduurd. 2. Voor elke volle kalendermaand van de waarneming wordt de ambtenaar een vergoeding toegekend, welke gelijk is aan de laatste periodiek of de laatste twee periodieken of de laatste drie periodieken van de functionele schaal in Bijlage IIa van de functie van de ambtenaar wiens betrekking wordt waargenomen bij respectievelijk verschil van één salarisschaal, twee salarisschalen of drie of meer salarisschalen tussen de functionele salarisschaal van degene wiens betrekking wordt waargenomen en de functionele salarisschaal van degene die waarneemt. Ingeval de vergoeding over een gedeelte van een kalendermaand moet worden berekend, is artikel 3:1:3, vierde lid, van overeenkomstige toepassing. 3. De ambtenaar die ingevolge hem daartoe door of namens het college verstrekte opdracht volledig een andere betrekking waarneemt waarvoor andere werktijden zijn vastgesteld dan voor zijn betrekking gelden, ontvangt - zulks onverminderd het bepaalde in het eerste lid - in zoverre op de waar te nemen betrekking het bepaalde in artikel 3:3 van toepassing is een vergoeding overeenkomstig de in dat artikel bedoelde regels. Op de eerste twee dagen en op de eerste zaterdag en zondag van de waarneming ontvangt hij evenwel voor de uren welke liggen buiten de voor zijn betrekking geldende werktijd ten minste een bedrag gelijk aan de vergoeding als bedoeld in artikel 3:2:3. Wordt achtereenvolgens en zonder onderbreking meer dan een betrekking als hier bedoeld waargenomen, dan geldt dit als één geval van waarneming. 4. Geen vergoeding ingevolge het eerste en derde lid wordt genoten door de ambtenaar voor wie krachtens zijn aanstelling een bijzondere regeling geldt. 5. Het college is bevoegd om in andere gevallen van waarneming een naar het oordeel van het college, gelet op de aard en de omvang van de ingevolge de waarneming verrichte werkzaamheden, alsmede op de duur en de wijze van de waarneming, billijke vergoeding toe te kennen. Toelage tot minimumloon Artikel 3:1:12 1. Indien het salaris minder is dan het minimumloon krachtens de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag wordt aan de ambtenaar een toelage uitgekeerd ten bedrage van het verschil. 2. Voor een ambtenaar met een onvolledige betrekking wordt deze toelage naar evenredigheid vastgesteld. Overwerkvergoeding Artikel 3:2 De ambtenaar heeft recht op een vergoeding voor overwerk. In een nader vast te stellen regeling wordt onder meer bepaald in welke gevallen een uitzondering geldt wat betreft de 10

11 mogelijkheid aanspraak te maken op een vergoeding, bedoeld in de eerste volzin. Overwerktoelage Artikel 3:2:1 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 3:2:3 kan het college, gelet op de omvang en de aard van het overwerk, met name het structurele karakter daarvan, de vergoeding voor overwerk al dan niet in combinatie met die voor onregelmatige dienst, in bijzondere gevallen vaststellen op een bedrag ter grootte van een percentage van het maandsalaris dat geacht mag worden overeen te stemmen met hetgeen gemiddeld uitgekeerd zou zijn indien de vergoeding berekend zou zijn op basis van het gestelde in het vierde lid van artikel 3:2:3. 2. Het college wijzigt een dergelijke toelage of trekt die in indien de gronden waarop zij berust gedeeltelijk of geheel zijn komen te vervallen. Afbouwregeling overwerktoelage Artikel 3:2:2 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder: a. overwerktoelage: de in artikel 3:2:1 geregelde vergoeding in geld; b. wezenlijke onderbreking: een onderbreking van langer dan twee maanden. 2. Als de bezoldiging van de ambtenaar door het buiten zijn toedoen eindigen of verminderen van de overwerktoelage een blijvende verlaging van ten minste 3% van de bezoldiging ondergaat, wordt hem een aflopende uitkering verleend, mits hij - onmiddellijk vóór het evenbedoelde eindigen of verminderen van de vergoeding voor overwerk - gedurende ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking het overwerk heeft verricht. Met een verlaging van ten minste 3% wordt gelijkgesteld meerdere verlagingen in enig jaar tezamen groot ten minste 3% van de laatste bezoldiging. Met ingang van het tijdstip waarop sprake is van een situatie vermeld in de vorige volzin, wordt gehandeld als ware er met ingang van datzelfde tijdstip sprake van één verlaging ter grootte van de som van de afzonderlijke verlagingen. 3. De in het tweede lid bedoelde aflopende uitkering gaat, wanneer de ambtenaar de leeftijd van 60 jaar bereikt en hij, onmiddellijk vóór de aanvang van die uitkering, gedurende minimaal tien jaren zonder wezenlijke onderbreking het overwerk heeft verricht, over in een blijvende uitkering, waarvan het percentage gelijk is aan dat op de dag vóór het bereiken van de 60-jarige leeftijd door betrokkene. 4. Indien buiten toedoen van de ambtenaar, die 60 jaar of ouder is, de overwerktoelage eindigt of vermindert en zijn bezoldiging daardoor een blijvende verlaging van ten minste 3% van de bezoldiging ondergaat, wordt hem een blijvende uitkering verstrekt, mits hij - onmiddellijk vóór het evenbedoelde eindigen of verminderen van de vergoeding - gedurende ten minste tien jaren zonder wezenlijke onderbreking het overwerk heeft verricht. Het bepaalde in de laatste twee volzinnen van het tweede lid is van overeenkomstige toepassing. 5. Berekeningsbasis voor de vaststelling van de uitkering ingevolge het tweede, derde en vierde lid is het verschil tussen het bedrag, dat de ambtenaar over de 24 kalendermaanden, die aan de vermindering van de bezoldiging voorafgaan, gemiddeld per kwartaal aan overwerktoelage heeft genoten, en het totale bedrag, dat hij daarna per kwartaal gaat genieten aan laatstvermelde toelage en aan verhogingen van de bezoldiging, anders dan die wegens algemene salarisverhogingen. 6. Recht op de uitkering volgens het tweede lid bestaat voor ieder kwartaal van de 11

12 overbruggingsperiode, welke in het zevende lid is omschreven en waarin de berekeningsbasis 3% of meer bedraagt van de bezoldiging in het kwartaal, voorafgaande aan die van de daling van de bezoldiging. Indien dit voor de vaststelling van het recht op een uitkering noodzakelijk is, wordt voor een gedeelte van een kwartaal overeenkomstig gehandeld. 7. De in het zesde lid bedoelde overbruggingsperiode is gelijk aan ¼ gedeelte van de tijd, gedurende welke zonder wezenlijke onderbreking het overwerk werd verricht, maar die periode duurt niet langer dan 36 maanden. Met inachtneming van dit maximum wordt de berekende overbruggingsperiode op een heel aantal maanden naar boven afgerond. De aldus vastgestelde overbruggingsperiode wordt in drie gelijke delen gesplitst, waarbij afronding van de maanden voor het eerste en eventueel het tweede deel naar boven plaatsvindt en het totale aantal maanden van de drie delen de duur van de overbruggingsperiode niet overschrijdt. 8. Een in het tweede lid bedoelde aflopende uitkering begint op het tijdstip van de in dat lid aangeduide beëindiging of vermindering van de overwerktoelage, met dien verstande dat voor het geval deze beëindiging of vermindering niet op de eerste dag van een kalendermaand plaatsheeft, de aflopende uitkering aanvangt op de eerste dag van de volgende maand. Over de kalendermaand, waarin de vorenbedoelde beëindiging of vermindering intrad, wordt de vergoeding voor overwerk aangevuld tot het gemiddelde van die vergoeding over de voorafgegane 24 kalendermaanden. 9. Voor de drie tijdvakken, waarin de overbruggingsperiode is gesplitst, bedraagt de aflopende uitkering volgens het tweede lid 75% respectievelijk 50% en 25% van de berekeningsbasis. 10. De in het vierde lid bedoelde blijvende uitkering is gelijk aan de berekeningsbasis. Op deze toelage is het bepaalde in het achtste lid van overeenkomstige toepassing. 11. Een uitkering wordt eens per kwartaal en wel achteraf betaalbaar gesteld. Op verzoek van de ambtenaar wordt maandelijks een voorschot uitbetaald. 12. Aan een op grond van dit artikel toegekende aflopende of blijvende uitkering komt in elk geval een einde per de datum, waarop het dienstverband eindigt. Hoogte overwerkvergoeding Artikel 3:2:3 [3:2:1] 1. De vergoeding, bedoeld in artikel 3:2, bestaat uit verlof. Voor de berekening van de duur van het verlof worden de percentages vermeld in het vierde lid omgezet in tijd. 2. Het verlof bedoeld in de eerste volzin van het vorige lid wordt door het hoofd van dienst verleend op een zo vroeg mogelijk tijdstip. Op verzoek van de ambtenaar en voor zover de belangen van de dienst en de belangen van de andere ambtenaren dit naar het oordeel van het hoofd van dienst toelaten, wordt het verlof verleend - zo nodig in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin - op een tijdstip dat de ambtenaar wenst. 3. Kan, naar het oordeel van het hoofd van dienst vanwege het dienstbelang, geen verlof worden verleend in overeenstemming met het in het tweede lid bepaalde, dan bestaat de in het eerste lid bedoelde vergoeding uitsluitend uit een bedrag. Dit bedrag wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in het vierde lid. 4A. Het bedrag voor een uur overwerk is gelijk aan een percentage van het 1/156 gedeelte van de som per maand van het - zonodig naar een volledige betrekking herberekende - salaris en 12

13 de aan de ambtenaar toegekende toelagen, doch met uitzondering van de toelagen voor het verrichten van onregelmatige dienst; de brandweertoelage; de beschikbaarheiddiensttoelage; de overwerktoelage; de duiktoelage; de duikinstructietoelage en de vakantietoelage. Een evenredig deel van dit bedrag wordt verstrekt voor overwerk gedurende een gedeelte van een uur. Het in de eerste volzin bedoelde percentage bedraagt: voor overwerk op een zondag tussen 0 en 24 uur; voor overwerk op een maandag tussen 0 en 6 uur; voor overwerk op een zaterdag tussen 18 en 24 uur; voor overwerk op een zaterdag tussen 0 en 18 uur; voor overwerk op een dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 0 en 6 uur; voor overwerk op een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 20 en 24 uur; voor overwerk op een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 6 en 20 uur. 4B. Voor overwerk op een feestdag, als bedoeld in artikel 4:2:2, derde lid, en op de dag volgende op die feestdag tussen 0 en 6 uur, geldt het percentage ingevolge het voorgaande, onderscheidenlijk voor een zondag en voor een maandag tussen 0 en 6 uur, bepaald. 4C. Is voor de ambtenaar volgens rooster in plaats van een zondag, een feestdag, bedoeld in artikel 4:2:2, derde lid, of een zaterdag, een andere vrije dag aangewezen dan wordt overwerk op die dag beschouwd als overwerk op overeenkomstige uren verricht op onderscheidenlijk een zondag, een feestdag, bedoeld in artikel 4:2:2, derde lid, of een zaterdag. Het college is echter bevoegd om, indien zulks naar het oordeel van het college wenselijk is, een regeling vast te stellen waarbij in afwijking van het hier bepaalde voor overwerk op vorenbedoelde vrije dag, ongeacht of deze is aangewezen in de plaats van een zondag of een feestdag, bedoeld in artikel 4:2:2, derde lid, of een zaterdag, een gelijke vergoeding wordt vastgesteld van 180%. 5. Het college bepaalt welke ambtenaren - gelet op de aard en het niveau van hun betrekking - geen aanspraak hebben op vergoeding voor overwerk. 6. Het college is bevoegd aan de ambtenaar die op grond van het bepaalde in het vorige lid geen aanspraak heeft op vergoeding voor overwerk in bijzondere gevallen een door het college te bepalen vergoeding toe te kennen, indien en naarmate dit naar het oordeel van het college, gelet op de aard en de omvang van het overwerk en de onvermijdelijkheid daarvan, redelijk is te achten. 7. Het college is bevoegd om voor werkzaamheden welke door ambtenaren met een verschillende bezoldiging en eventueel een verschillende betrekking tezamen en gelijktijdig als overwerk moeten worden verricht, een naar het oordeel van het college billijke voor deze ambtenaren gelijke vergoeding vast te stellen. 8. Dit artikel is niet van toepassing op overwerk hetwelk voortvloeit uit een van de in artikel 15:1:16 bedoelde verplichtingen. Het college regelt afzonderlijk de vergoeding voor zodanig overwerk. 9. De vergoeding voor overwerk valt niet onder het begrip bezoldiging, omschreven in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel c. 13

14 Afbouwregeling structurele overwerkvergoeding Artikel 3:2:4 Artikel 3:2:2 is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat voor "overwerktoelage" dient te worden gelezen "vergoeding voor overwerk". Toelage onregelmatige dienst Artikel 3:3 1. De ambtenaar heeft recht op een vergoeding over de werktijd vastgesteld op: a. maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en uur en tussen en uur; b. zaterdag tussen 0.00 en uur; c. zondag tussen 0.00 en uur. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid heeft de ambtenaar geen recht op vergoeding, indien in een week slechts op één aaneengesloten periode van ten hoogste 3 uur, op de in dat lid onder a of b genoemde tijdstippen, werktijd is vastgesteld. 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid behoudt de ambtenaar zijn recht op vergoeding over de op zaterdag vastgestelde werktijd, indien voor hem reeds vóór 1 januari 1997 in de regel werktijd op zaterdag werd vastgesteld. 4. In een nader vast te stellen regeling wordt onder meer bepaald in welke gevallen, anders dan in de voorgaande leden, een uitzondering geldt voor de mogelijkheid om aanspraak te maken op een vergoeding, als bedoeld in het eerste lid. Hoogte toelage onregelmatige dienst/niet van toepassing op Artikel 3:3:1 1. De ambtenaar voor wie een lager maximum salaris geldt dan dat van schaal 11, komt in aanmerking voor de vergoeding, bedoeld in artikel 3:3, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat bij de vaststelling van de bezoldiging daarmede rekening is gehouden. 2. Behoudens het bepaalde in artikel 3:2:1, bedraagt de toelage per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur, met dien verstande dat dit percentage ten hoogste wordt berekend over het salaris per uur dat is afgeleid van het maximum wat in de Bijlage II staat aangegeven bij schaal 6. a. Dit percentage bedraagt op: b. maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 8.00 uur en tussen en uur 20%; c. zaterdag tussen 6.00 en uur 40%; d. maandag tot en met zaterdag tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen en uur 40%; e. zondag of een daarmee in artikel 4:2:2, derde lid, gelijkgestelde dag 65%. 3. Voor de in het vorige lid onder a genoemde morgen- en avonduren wordt de toelage slechts verleend indien de arbeid is aangevangen vóór 7.00 uur, respectievelijk is beëindigd nà uur. 14

15 Afbouwregeling onregelmatige dienst Artikel 3:3:2 Aan de ambtenaar wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage voor onregelmatige dienst een blijvende verlaging ondergaat, welke ten minste 3% bedraagt, wordt een aflopende uitkering toegekend op de voet van het gestelde in artikel 3:2:2. Dat betekent dat voor de toepassing in het kader van dit artikel gelezen moet worden voor casu quo verstaan moet worden onder: overwerktoelage: de in artikel 3:3:1 bedoelde toelage en/of het deel van de bezoldiging dat ingevolge artikel 3:2:1 is bestemd als vergoeding voor onregelmatige dienst; overwerk: onregelmatige dienst. Verschuivingsvergoeding Artikel 3:4 Het college kan bepalen dat bij verschuiving van de feitelijke arbeidsduur per week of bij verschuiving van de vastgestelde werktijden, anders dan op verzoek van de ambtenaar, aanspraak op een vergoeding ontstaat. In een nader vast te stellen regeling wordt bepaald wanneer recht ontstaat op een verschuivingsvergoeding. Ambtsjubileumgratificatie Artikel 3:5 De ambtenaar heeft recht op een ambtsjubileumgratificatie. In een nader vast te stellen regeling wordt onder meer bepaald: a. in welke gevallen een uitzondering geldt wat betreft de mogelijkheid aanspraak te maken op een gratificatie, bedoeld in de aanhef; b. op welke wijze het bedrag aan gratificatie wordt berekend. Berekening ambtsjubileumgratificatie Artikel 3:5:1 1. De gratificatie, bedoeld in artikel 3:5, is gelijk aan een tot een veelvoud van vijf euro naar boven afgerond bedrag, overeenkomende met de bezoldiging over: a. ½ maand onderscheidenlijk 1 maand, indien de ambtenaar 25 onderscheidenlijk 40 of 50 jaren in overheidsdienst werkzaam is geweest; b. 1 maand onderscheidenlijk 2 maanden, indien de ambtenaar 25 onderscheidenlijk 40 of 50 jaren uitsluitend in dienst van de gemeente 's-hertogenbosch werkzaam is geweest. Indien de ambtenaar eerder een gratificatie, genoemd onder a, heeft ontvangen, mag de som der gratificaties naar de onder a en b gegeven onderscheidingen, het bedrag bedoeld onder b, niet overschrijden. Over de gratificatie door de ambtenaar verschuldigde premies ingevolge sociale verzekeringswetten en loonbelasting worden voor rekening van de gemeente genomen. 2. Aan de ambtenaar, die wordt ontslagen: - op grond van artikel 8:1, in verband met volledig ABP keuzepensioen - op grond van artikel 8:3, eerste lid; - op grond van artikel 8:4 of artikel 8:5; - op grond van artikel 8:10; - op grond van artikel 8:11, eerste lid; 15

16 en die indien het ontslag niet had plaatsgevonden het voor een gratificatie vereiste aantal dienstjaren binnen vijf jaar na de ontslagdatum had kunnen vervullen, wordt een proportionele gratificatie toegekend. Deze proportionele gratificatie wordt berekend door het bedrag waarop recht zou hebben bestaan indien het vereiste aantal dienstjaren zou zijn vervuld, te vermenigvuldigen met een breuk. Daarvan wordt de teller gevormd door het feitelijk geheel of gedeeltelijk vervulde aantal dienstjaren, waarbij naar boven wordt afgerond op hele maanden; de noemer is het aantal dienstjaren dat vervuld had moeten zijn om voor de gratificatie in aanmerking te komen. Bij de bepaling van het aantal dienstjaren binnen vijf jaar na de ontslagdatum, wordt de tijd na de AOW-gerechtigde leeftijd buiten beschouwing gelaten. 3. Bij ontslag op grond van artikel 8:3, tweede lid wordt de in het vorige lid bedoelde proportionele ambtsjubileumgratificatie berekend naar rato van het aantal uren waarvoor ontslag wordt verleend. 4. De bezoldiging, bedoeld in het eerste lid, is, behoudens het in de leden vijf tot en met zeven van dit artikel vermelde, gelijk aan de som van het salaris en de toelagen, zoals zij per maand voor de ambtenaar gelden op de dag van zijn ambtsjubileum. 5. Ingeval aan de ambtenaar een herplaatsingstoelage als bedoeld in het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP is toegekend, worden voor wat betreft de berekening van de gratificatie twee perioden onderscheiden: - De bezoldiging in de periode van overheidsdienst gelegen vóór de datum van herplaatsing is gelijk aan de som van het salaris en de toelagen, zoals zij in de maand voorafgaand aan de herplaatsing golden, vermeerderd met nadien toegekende algemene salarisverhogingen. - De bezoldiging in de periode van overheidsdienst vanaf de datum van herplaatsing is gelijk aan de som van het salaris en de toelagen, zoals zij per maand voor de ambtenaar gelden op de dag van zijn ambtsjubileum. 6. Tot de toelagen worden niet gerekend de waarnemingstoelage en de vergoeding onder welke benaming dan ook voor overwerk. Evenmin worden als toelagen beschouwd vergoedingen van en tegemoetkomingen in kosten. 7. Voor wat betreft de toelagen wordt voor de vaststelling van de bezoldiging uitgegaan van een bedrag dat overeenkomt met hetgeen in de twaalf kalendermaanden voorafgaande aan de dag van het ambtsjubileum gemiddeld per maand aan die toelagen is toegekend. Voor zover de ambtenaar op evenbedoelde datum minder dan twaalf kalendermaanden zijn betrekking heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand over dat tijdvak is toegekend. 8. Als overheidsdienst geldt de tijd, die als diensttijd in de desbetreffende paragraaf van de vigerende Regeling gratificatie bij ambtsjubileum van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangemerkt. 9. Bij de berekening van de duur van de in dit artikel bedoelde overheidsdienst dienen een maand en een jaar gesteld te worden op respectievelijk 30 en 360 dagen. 10. Het in de vorige leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar, die gebruik maakt van de mogelijkheid tot deeltijdontslag, als bedoeld in artikel 8:11, tweede lid, met dien verstande dat de (proportionele) gratificatie eerst wordt toegekend op het tijdstip waarop de ambtenaar de gemeentedienst volledig verlaat. Bepalend voor de berekening is de bezoldiging die de ambtenaar voorafgaand aan het eerste deeltijdontslag genoot, vermeerderd met nadien toegekende algemene salarisverhogingen en salarisverhogingen in de vorm van toekenning van periodieken en/of bevorderingen. 16

17 Eindejaarsuitkering Artikel 3:6 1. De ambtenaar heeft recht op een eindejaarsuitkering ten bedrage van 6,0% van het voor hem in een kalenderjaar geldende salaris op jaarbasis. De uitkering bedraagt bij een volledige betrekking minimaal Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. 2. De eindejaarsuitkering wordt eenmaal per kalenderjaar in de maand december betaald. 3. Bij indiensttreding na 1 januari van een kalenderjaar bouwt de ambtenaar naar evenredigheid aanspraken op een eindejaarsuitkering op. Bij ontslag van de ambtenaar vindt betaling van de eindejaarsuitkering plaats over het gedeelte van het kalenderjaar dat de ambtenaar in dienstverband werkzaam is geweest. Algemene bepalingen ter zake van beschikbaarheiddienst Artikel 3:7:1 1. Een wekelijkse beschikbaarheiddienst omvat alle uren, die bij een volledige betrekking op maandag tot en met vrijdag niet gewerkt behoeven te worden, en alle uren op zaterdag en zondag. 2. De honorering van deze wekelijkse beschikbaarheiddiensten is gestoeld op de Vergoeding piketdienst beroepsbrandweer die deel uitmaakt van de landelijke Uitwerkingsovereenkomst (UWO) en bedraagt 16% van het 1/156 gedeelte van het maandsalaris voor elk uur, waarin betrokkene zich beschikbaar moet houden, voor zover deze uren vallen op zondag, nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de dag waarop de verjaardag van de koningin wordt gevierd, de maandag en dinsdag van carnaval en 5 mei en 10% van dat salarisgedeelte voor elk uur, waarin hij zich beschikbaar moet houden, indien deze uren vallen op andere dagen. 3. De ambtenaar is verplicht om, indien een oproep daartoe plaatsvindt, arbeid te verrichten. 4. Arbeid verricht tijdens beschikbaarheiddienst wordt als overwerk beschouwd en vergoed overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:2:3. 5. Overwerk bedoeld in het vorige lid, begint op het moment dat van huis wordt vertrokken en eindigt op het moment van terugkeer in de eigen woning. Beschikbaarheiddienstvergoeding Artikel 3:7:2 1. De daartoe aangewezen ambtenaar, die incidenteel een wekelijkse beschikbaarheiddienst verricht, ontvangt deswege een vergoeding. 2. De, op basis van artikel 3:7:1 berekende, gemiddelde beschikbaarheiddienstvergoeding voor één week, wordt op declaratiebasis uitbetaald en bedraagt bij een feitelijke arbeidsduur van: 40 uur per week: 9,26% van het maandsalaris van de ambtenaar; 38 uur per week: 9,39% van het maandsalaris van de ambtenaar; 36 uur per week: 9,52% van het maandsalaris van de ambtenaar. 17

18 3. De beschikbaarheiddienstvergoeding valt onder het begrip bezoldiging, omschreven in artikel 3:1, tweede lid, onder c, juncto artikel 7:8:1. 4. Artikel 3:2:2 is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat voor overwerktoelage dient te worden gelezen beschikbaarheiddienstvergoeding ; - voor het overwerk dient te worden gelezen de beschikbaarheiddienst ; - de bepalingen ten aanzien van de wezenlijke onderbreking geen toepassing vinden. Beschikbaarheiddiensttoelage Artikel 3:7:3 1. De daartoe aangewezen ambtenaar, die structureel en volgens rooster wekelijkse beschikbaarheiddiensten verricht, ontvangt deswege een toelage. 2. De, op basis van artikel 3:7:1 berekende, beschikbaarheiddiensttoelage wordt uitgedrukt in een percentage van het maandsalaris van de ambtenaar. De vigerende percentages zijn vastgelegd in Bijlage D van de Rechtspositieregeling gemeente s-hertogenbosch. 3. Incidentele extra wekelijkse beschikbaarheiddiensten worden op basis van een declaratie achteraf aan de ambtenaar uitbetaald. 4. Ingeval de extra beschikbaarheiddiensten echter een dusdanige omvang hebben dat deze met een roosterwijziging gepaard gaan, wordt de toelage voor de periode van de roosterwijziging herberekend. 5. De beschikbaarheiddiensttoelage valt onder het begrip bezoldiging, omschreven in artikel 3:1, tweede lid, onder c. 6. Artikel 3:2:2 is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat - voor overwerktoelage dient te worden gelezen beschikbaarheiddiensttoelage en - voor het overwerk dient te worden gelezen de beschikbaarheiddienst. Inconveniënten (Artikel 3:8:1 vervallen) Toelagen in het kader van Bedrijfshulpverlening Artikel 3:9:1 1. Aan het coördinerend hoofd Bedrijfshulpverlening wordt een maandelijkse toelage toegekend tot een bedrag gelijk aan de laatste periodiek van schaal 9 van Bijlage II. 2. Aan het hoofd Bedrijfshulpverlening wordt een maandelijkse toelage toegekend van 50% van de toelage als bedoeld in het eerste lid. 3. Aan de Ploegleider wordt een maandelijkse toelage toegekend van 30% van de toelage als bedoeld in het eerste lid. 4. Aan de Bedrijfshulpverlener wordt een maandelijkse toelage toegekend van 15% van de toelage als bedoeld in het eerste lid. 18

19 5. Aan de E.H.B.O.-er wordt een maandelijkse toelage toegekend van 7,5% van de toelage als bedoeld in het eerste lid. 6. Op het moment dat een aangewezen ambtenaar niet meer voldoet aan de gestelde opleidingseisen en/of de aanwijzing wordt ingetrokken, komt de betreffende toelage te vervallen. Vergoedingen in het kader van de Bedrijfshulpverlening Artikel 3:9:2 1. Aan de Bedrijfshulpverleners en/of E.H.B.O.-ers wordt een bruto uurvergoeding toegekend van een bedrag gelijk aan het maximum van schaal 2 van Bijlage IIa, verhoogd met 40%, indien zij in het kader van de bedrijfshulpverlening/e.h.b.o. een opleiding buiten hun reguliere werktijden volgen voor het behalen van het diploma van bedrijfshulpverlener en/of E.H.B.O.-er. Deze vergoeding is per opkomst deels onbelast. 2. De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt eveneens toegekend voor het deelnemen aan een oefening buiten werktijd, waarvoor zij door of namens het coördinerend hoofd Bedrijfshulpverlening zijn opgeroepen. 3. De in het eerste en tweede lid genoemde vergoedingen worden per half jaar uitbetaald. 4. Het college past de vergoedingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, aan voor zover algemene salarismaatregelen, vastgesteld door het LOGA, dat vergen. Het onbelaste gedeelte van de uurvergoeding wordt aangepast overeenkomstig de norm door de inspecteur der belastingen gesteld. 5. De in het eerste en tweede lid genoemde vergoedingen vallen niet onder het begrip bezoldiging, omschreven in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel c. Opkomst- en overwerkvergoeding in het kader van gladheidsbestrijding Artikel 3:10:1 1. De bruto vergoeding in geval van opkomst buiten de feitelijke arbeidsduur van daartoe aangewezen ambtenaren in het kader van de bestrijding van gladheid bedraagt per opkomst 30% van de laatste periodiek van schaal 4 van Bijlage IIa; welk bedrag op één volle euro naar boven wordt afgerond. 2. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, valt niet onder het begrip bezoldiging, omschreven in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel c. 3. Arbeid, die buiten de feitelijke arbeidsduur in het kader van de gladheidsbestrijding wordt verricht, wordt als overwerk beschouwd en vergoed overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:2:3. 4. Overwerk bedoeld in het vorige lid, begint op het moment dat van huis wordt vertrokken en eindigt op het moment van terugkeer in de eigen woning. Artikel 3:11:1 [3:7:1] tot en met 3:11:7 [3:7:7] vervallen 19

20 Afbouw garantietoelage Artikel 3:12:1 Een aan de ambtenaar in verband met de omzetting van de systematiek van uitloopperiodieken in uitloopschalen of in verband met het vervallen van een diploma- of een kastoelage of om een andere reden toegekende garantietoelage wordt ingelopen vanaf het tijdstip waarop aan de ambtenaar salarisverhogingen in de vorm van bevorderingen worden toegekend. Nadien toegekende periodieke verhogingen worden op de resterende garantietoelage in mindering gebracht. Afscheidsgratificatie Artikel 3:13:1 1. Aan de ambtenaar, die wordt ontslagen: - op grond van artikel 8:1 in verband met volledig ABP keuzepensioen; - op grond van artikel 8:2; - op grond van artikel 8:2a; - op grond van artikel 8:4; - op grond van artikel 8:10; - op grond van artikel 8:11, eerste lid; wordt een afscheidsgratificatie toegekend. 2. De gratificatie, bedoeld in het vorige lid, is gelijk aan een tot een veelvoud van vijf euro naar boven afgerond bedrag, overeenkomende met een ¼ maandsalaris onderscheidenlijk een ½ maandsalaris indien de ambtenaar minder dan 25 jaren onderscheidenlijk 25 of meer jaren in dienst van de gemeente 's-hertogenbosch is geweest. 3. Indien de ambtenaar binnen vijf jaren na de ontslagdatum 25 jaren in dienst van de gemeente 's-hertogenbosch zou zijn geweest, wordt een proportionele afscheidsgratificatie toegekend. Deze proportionele gratificatie wordt berekend door het bedrag waarop recht zou hebben bestaan indien het vereiste aantal van 25 dienstjaren zou zijn vervuld, te vermenigvuldigen met een breuk. Daarvan wordt de teller gevormd door het feitelijk geheel of gedeeltelijk vervulde aantal dienstjaren, waarbij naar boven wordt afgerond op hele maanden; de noemer is het aantal van 25 dienstjaren. Bij de bepaling van het aantal dienstjaren binnen vijf jaar na de ontslagdatum, wordt de tijd na de AOW-gerechtigde leeftijd buiten beschouwing gelaten. 4. Het in de vorige leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar, die gebruik maakt van de mogelijkheid tot deeltijdontslag, als bedoeld in artikel 8:11, tweede lid, met dien verstande dat de (proportionele) gratificatie eerst wordt toegekend op het tijdstip waarop de ambtenaar de gemeentedienst volledig verlaat. Bepalend voor de berekening is het maandsalaris dat de ambtenaar voorafgaand aan het eerste deeltijdontslag genoot, vermeerderd met nadien toegekende algemene salarisverhogingen en salarisverhogingen in de vorm van toekenning van periodieken en/of bevorderingen. Nadere uitwerking refertetijdvak toelage onregelmatige dienst en beschikbaarheiddienstvergoeding, die op declaratiebasis worden uitbetaald. Artikel 3:14:1 1. Dit artikel strekt ertoe het refertetijdvak van de toelage en de vergoeding, vastgelegd in artikel 7:8:1, nader uit te werken. 20

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Geldermalsen. Nr. CVDR102747_1 8 mei 2018 BEZOLDIGINGSREGELING Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en op het bepaalde

Nadere informatie

3A Inschaling, functioneren en beoordelen

3A Inschaling, functioneren en beoordelen 3A Inschaling, functioneren en beoordelen Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 3A:1:1 * Algemene bepalingen 3A:1:2 * Functioneringsgesprek, verslag en advies beoordelingsresultaat

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR61670_2 1 juni 2016 Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelet

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 120876 17 december 2015 Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve gehoord de Commissie

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp;

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leiderdorp Nr. 169917 7 augustus 2018 Beloningsbeleid Gemeente Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; gelet op

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 128592 30 december 2015 Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt Bezoldigings Regeling gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels te stellen om duidelijkheid te verschaffen over de wijze van bezoldiging in de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR29990_1 6 juni 2017 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006 I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR61103_1 6 juni 2017 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010 I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. Nr. 49460 21 april 2016 Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN:

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR392185_1 21 november 2017 HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: Gelet op de Algemene

Nadere informatie

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; Regeling uitkering substantieel bezwarende functies 2006 [Regeling vervalt per 01-04-2015.] Zichtdatum 07-02-2018 Geldend van 01-01-2010 t/m 31-03-2015 Regeling uitkering substantieel bezwarende functies

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel;

Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel; GEMEENTEBLAD Nr. 83245 10 september 2015 Officiële uitgave van gemeente Littenseradiel. Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college.

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst Aanstelling: het bevoegd gezag Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. Aanstelling

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen. 17 april Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren

GEMEENTEBLAD. Nr CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen. 17 april Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren Nr. 80263 17 april 2018 CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen A. De tekst in onderstaand hoofdstuk 1 wordt per 1 januari 2016 opgenomen bij

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage Bijlage bij B&W-besluit d.d. 28 april 2015 (BD2015-005438) Wijziging garantieregeling Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) De tekst van en toelichting bij de hierna volgende bepalingen

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Overeengekomen en vastgesteld d.d. 1 februari 2010 1 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag, RIS113255_18-FEB-2004 Gemeente Den Haag HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Ons kenmerk BSD/2003.901 I RIS 113255 gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente

Nadere informatie

AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN

AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR_ 0 januari 0 Bezoldigingsverordening De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. maart, no. 00/ca; gelezen de

Nadere informatie

========= ===== * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5. * Suppletie 13:6 t/m 13:11. * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13

========= ===== * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5. * Suppletie 13:6 t/m 13:11. * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13 13 SUPPLETIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 13:1 * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5 * Suppletie 13:6 t/m 13:11 * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13 * Scholing,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 60956 22 november 2016 Tijdelijke regeling van de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde

Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde CVDR Officiële uitgave van Vlagtwedde. Nr. CVDR107495_1 5 september 2017 Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde De raad van de gemeente Vlagtwedde; gezien het voorstel

Nadere informatie

Regeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Brandweer Brabant-Noord

Regeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Brandweer Brabant-Noord Regeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Brandweer Brabant-Noord De werkgever van Brandweer Brabant-Noord - gelet op het voorstel van de Regionaal Commandant d.d. 17 december 2015 - gelet

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren;

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 121515 16 december 2015 Bezoldigingsregeling gemeente Haaren College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A.

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A. CVDR Officiële uitgave van Hardinxveld-Giessendam. Nr. CVDR75223_1 8 augustus 2017 Bezoldigingsverordening 1991 De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum;

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend, flexibel beloningsbeleid,

gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend, flexibel beloningsbeleid, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heumen, gelet op hoofdstuk 3 van de CAR/UWO, gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend,

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 2 EA94/U juli 1994

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 2 EA94/U juli 1994 Aan SDU Postbus 20014 2500 EA DEN HAAG Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 2 EA94/U2037 12 juli 1994 Inlichtingen bij Doorkiesnummer Mw. mr. W. Nieuwenhuizen 070-3027585 Onderwerp. Departementsonderdeel

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drimmelen. Nr. 45837 15 augustus 2014 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014 gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen Onderwerp Vaststelling Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Groningen 204 Vastgesteld 0 januari 204 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot januari 204 Blad bekendmakingen 204 nr, uitgegeven

Nadere informatie

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college.

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst Aanstelling: het bevoegd gezag Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. Aanstelling;

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 5079 4 februari 2014 Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder Bezoldigingsregeling gemeente Noordoostpolder 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe 2014. Ons kenmerk: 13BWB00076 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 427 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet rechtspositie Kustwacht

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Bezoldigingsregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006; CVDR Officiële uitgave van Drimmelen. Nr. CVDR37513_1 17 oktober 2017 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006 Burgemeester en Wethouders van de gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve

Nadere informatie

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108)

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 50913 10 juni 2015 Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) Afdeling

Nadere informatie

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO;

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105446 10 november 2015 Bezoldigingsbesluit gemeente Heerde I Begripsbepalingen Begrippen Artikel 1: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Het college van burgemeester en wethouders van Littenseradiel; gelet op artikel 125, tweede lid, van de Ambtenarenwet; besluit: vast te stellen de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: Begripsbepaling: Consignatie: het buiten normale werktijden

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen overwegende dat het wenselijk is de CAR-UWO voor de omgevingsdiensten in Gelderland vast te stellen; gelet op artikel

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Nr. 1337 29 november 2018 3e Wijziging Besluit bezwarende functie VRR Het Dagelijks

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 10 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling Geldig sinds: 1-7-2011 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 39 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Vaststelling FPU-plusregeling Provincies Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend, dat de staten van deze provincie in hun vergadering van 22 september

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen Uitvoeringsregeling A Salariëring (ex artikel 25) HOOFDSTUK 1 INPASSINGSBEPALINGEN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder: 1. Salarisschaal: een vaste oplopende reeks

Nadere informatie

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; CVDR Officiële uitgave van Geertruidenberg. Nr. CVDR415109_1 8 mei 2018 Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 11 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt.

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt. Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) per 1 juli 2016 als gevolg van de gemaakte afspraken aangaande lokale regelingen. Aan Hoofdstuk 3 van het Reglement

Nadere informatie

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...;

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...; Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet; gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

De zesde wijziging car-uwo 2016 gemeente Marum. gelet op de ledenbrieven van het LOGA nummer 16/083 en 16/089;

De zesde wijziging car-uwo 2016 gemeente Marum. gelet op de ledenbrieven van het LOGA nummer 16/083 en 16/089; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Marum. Nr. 22879 13 februari 2017 De zesde wijziging car-uwo 2016 gemeente Marum Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de ledenbrieven van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 22436 24 februari 2016 Aanvullende regeling arbeidsvoorwaarden gemeente Hulst; treedt de dag na bekendmaking in werking, zulks met terugwerkende kracht

Nadere informatie

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend

Nadere informatie

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (f) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG

OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG Hoofdstuk Versie: Versie geldend op 1-1-2011 9b OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG 1.Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 9b:1

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 125153 23 december 2015 Wijziging CAR Hoofdstuk 3 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelezen het advies met registratienummer

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDEN. Gemeente Kampen CAR/LAR

ARBEIDSVOORWAARDEN. Gemeente Kampen CAR/LAR ARBEIDSVOORWAARDEN Gemeente Kampen CAR/LAR Bijgewerkt t/m 56 e wijziging maart 2015 03-03-2015 Bijgewerkt tot en met de 56e wijziging 1 Woord vooraf Dit is een uitgave van de CAR en de LAR. Deze afkortingen

Nadere informatie