UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden."

Transcriptie

1 Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement of artikel K 3a van de Arbeidsovereenkomstenverordening; b. belanghebbende: degene aan wie ontslag, zoals bedoeld onder, a, is verleend; * c. uitkering: de uitkering, zoals bedoeld in artikel 4 van deze verordening. Artikel 2 *'> 1. Deze verordening verstaat onder laatstelijk genoten bezoldiging: de bezoldiging in de zin van de Bezoldigingsverordening genoemd in artikel C l, lid l. Algemeen Ambtenarenreglement, vermeerderd met het bedrag der vakantietoelage, zoals genoemd in artikel D 4 Algemeen Ambtenarenreglement, berekend over een maand, waarop de belanghebbende op de dag voorafgaande aan zijn ontslag aanspraak had of bij waarneming van zijn functie zou hebben gehad, met dien verstande dat: * '. a. indien deze bezoldiging geheel of gedeeltelijk uit wisselende inkomsten bestaat, ten aanzien van deze inkomsten als laatstelijk genoten bezoldiging of als deel daarvan zal gelden de gemiddelde b^rzoldiging over de laatste twaalf volle kalendermaanden aan het ontslag voorafgaand;

2 Nr " 2 " b. als deel van de laatstelijk genoten bezoldiging tevens zal gelden het bedrag dat over de twaalf volle kalendermaanden, voorafgaande aan het ontslag, gemiddeld aan toelage als bedoeld in artikel C 4, lid l, van het Algemeen Ambtenarenreglement per maand is toegekend. 2. Indien in de laatstelijk genoten bezoldiging, omschreven in het vorige lid, anders dan ten gevolge van het verwerven van periodieke verhogingen, wijziging zou zijn gekomen, wanneer de belanghebbende op deze bezoldiging in dienst zou zijn gebleven, zal van de dag van inwerkingtreding van die wijziging af het aldus gewijzigde bedrag als laatstelijk genoten bezoldiging gelden. 3. Ind e.tt in de loop van het jaar onmiddellijk voorafgaand aan het ontslag een aanmerkelijke wijziging heeft plaatsgevonden in de omvang van de werkzaamheden, geldt in zoverre een afwijking van de vorige leden, als laatstelijk genoten bezoldiging, de gemiddelde bezoldiging over evenbedoeld jaar. 4. In gevallen waarin de toepassing van dit artikel tot onredelijke resultaten leidt, kunnen burgemeester en wethouders ten gunste van belanghebbende van het bepaalde in de vorige leden afwijken. Artikel 3 1. De belanghebbende heeft recht op een uitkering met ingang van de dag van zijn ontslag. 2. Burgemeester en wethouders kennen de uitkering toe. De gegevens die burgemeester en wethouders nodig achten voor de toekenning dienen door of vanwege de belanghebbende te worden verstrekt.

3 Nr Artikel 4 1. De uitkering bedraagt 80% van de laatstelijk genoten bezoldiging. 2. De uitkering wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald. Artikel 5 1. De inkomsten die de belanghebbende geniet of gaat genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf, worden in mindering gebracht op de uitkering over de maand waarop deze inkomsten betrekking hebben of geacht kunnen worden betrekking te hebben. 2. Wanneer de belanghebbende arbeid of bedrijf ter hand heeft genomen voor de dag van het ontslag en na die dag uit die arbeid of dat bedrijf inkomsten of meer-inkomst en gaat genieten, is, het eerste lid ten aanzien van die inkomsten, vermeerdering van inkomsten of een gedeelte daarvan niet van toepassing, indien de belanghebbende aannemelijk maakt dat die inkomsten, vermeerdering van inkomsten of dat gedeelte daarvan noch het gevolg zijn van een verhoogde werkzaamheid noch verband houden met het ontslag. De vorige volzin geldt echter niet, wanneer de belanghebbende arbeid of bedrijf ter hand heeft genomen gedurende non-activiteit, vakantie of verlof onmiddellijk voorafgaand aan het ontslag dan wel binnen een termijn korter dan één jaar voorafgaande aan het ontslag. 3. Ten aanzien van de belanghebbende, die na zijn ontslag uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid nog aanspraken heeft of krijgt in verband met de betrekking waaruit hij is ontslagen, wordt de uitkering verminderd met het bedrag daarvan tot het einde van de periode waarover die aanspraken beslfaan.

4 Nr Voor de toepassing van dit artikel wordt een uitkering krachtens de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, nr. 674) aangemerkt als inkomsten in verband met arbeid. 5. Indien in het bedrag der inkomsten, zoals bedoeld in de voorafgaande leden, is of kan worden geacht te zijn begrepen een vergoeding ter zake van de premie Algemene Ouderdomswet en Algemene Weduwen- en Wezenwet, blijft deze vergoeding voor de toepassing van dit artikel buiten beschouwing. 6. Indien de toepassing van dit artikel tot onredelijke resultaten leidt, kunnen burgemeester en wethouders ten gunste van belanghebbende van hét in dit artikel bepaalde afwijken. ' * Artikel 6 1. a. De belanghebbende is verplicht *van het ter hand nemen van enige arbeid of bedrijf terstond mededeling, te doen aan burgemeester en wethouders onder opgave, voor zover mogelijk, van de inkomsten, die hij uit die werkzaamheden zal genieten. Indien het niet mogelijk is deze inkomsten vooraf op te geven, doet belanghebbende tijdig voor het verschijnen van elke uitkeritigstermijn opgave van inkomsten, die hij sedert de aanvang van de werkzaamheden, of sedert dé vorige opgave heeft genoten, b. Burgemeester en wethouders kunnen nadere voorschriften geven aangaande het doen van mededelingen door de belanghebbende met betrekking tot de 'inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf. 2'. a. Indien de aard van de werkzaamheden of van de inkomsten medebrengt, dat de inkomsten over een langere termijn moeten worden berekend, geschiedt de opgave dienovereenkomstig en wordt op de uitkering een vermindering toegepast van een voorlopig vastgesteld bedrag onder voorbehoud van verrekening aan het einde van de evenbedoelde termijn.

5 Nr b. Deze verrekening vindt plaats met toepassing van artikel 5, met dien verstande, dat de onder a. van dit lid genoemde langere termijn gehanteerd wordt, 3. Het in de voorafgaande leden bepaalde vindt overeenkomstig toepassing ten aanzien van de arbeid of het bedrijf en de inkomsten daaruit, bedoeld in artikel 5, tweede lid, alsmede ten aanzien van de inkomsten ter zake van aanspraken of de uitkering bedoeld in artikel 5, derde en vierde lid. 4. De belanghebbende aan wie een uitkering is toegekend> wordt door het aanvaarden van de uitkering geacht er in toe te stemmen, dat allen, die daarvoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders in aanmerking komen, omtrent zijn omstandigheden alle inlichtingen geven, die voor de uitvoering van deze verordening noodzakelijk zijn.» Artikel 7 Indien op een belanghebbende artikel N 9, derde lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet niet van toepassing is, wordt het bedrag van de uitkering, eventueel na toepassing van artikel 5 of artikel 6, op overeenkomstige wijze verhoogd met een compensatie voor de premie die ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwenen Wezenwet van hem wordt geheven, als zou zijn geschied, indien 'de belanghebbende in dienst zou zijn gebleven terwijl artikel N 9 van de Algemene burgerlijke pensioenwet op hem niet van toepassing zou zijn geweest. Artikel 8 1. Indien en zolang de belanghebbende uitkering ontvangt, heeft hij aanspraak op een toeslag, welke wordt toegekend en berekend op gelijke wijze als is bepaald in de Kindertoeslagregeling overheidspersoneel. Daarbij wordt onder bezoldiging verstaan de laatstelijk genoten bezoldiging bedoeld in artikel 2.

6 Nr Op de voor een kind berekende toeslag, bedoeld in het vorige lid, wordt in mindering gebracht de kinderbijslag welke» onder welke benaming ook, elders voor dat kind kan worden ontvangen. 3. De belanghebbende, die kinderbijslag, onder welke benaming ook, kan/ontvangen, is verplicht daarvan aan burgemeester en wethouders mededeling te doen, zo mogelijk onder opgave van het bedrag van die bijslag. Artikel 9 Indien de belanghebbende wegens ziekte verhinderd is arbeid te verrichten, kan hij door burgemeeester en wethouders worden verplicht zich geneeskundig te doen onderzoeken door een door hen aangewezen geneeskundige, dan wel zich.aan een geneeskundig onderzoek volgens de bepalingen van de Algemene burgerlijke pensioenwet te onderwerpen. Artikel Het recht op uitkering eindigt: a. met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die waarin de belanghebbende de leeftijd van 65 jaar bereikt b. met ingang van de dag volgende op die, waarop de belanghebbende is overleden;.c* met ingang van de eerste dag van de tweede maand volgende op die waarin de belanghebbende in de zin van artikel E l van de Algemene burgerlijke pensioenwet uit hoofde van ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is verklaard de betrekking te vervullen, waaruit hij met recht op uitkering is ontslagen; d. met ingang van de dag, waarop de belanghebbende recht verkrijgt op een uitkering krachtens de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan wel een uitkering overeenkomstig de normen van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering uit hoofde van de betrekking waaruit hij met recht op uitkering is 7 ontslagen.?

7 Nr Indien en voor zover het in de gevallen bedoeld onder c toegekende invaliditeitspensioen of de uitkering als bedoeld onder d lager is dan de uitkering die de betrokkene als belanghebbende in de zin van deze regeling zou hebben ontvangen indien het bepaalde onder c of d niet op hem van toepassing zou zijn geweest, wordt het verschil hem bij wijze van toelage uitgekeerd. In afwijking van het vorige lid, onder c, eindigt het recht op uitkering, indien de belanghebbende uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend ongeschikt is verklaard voor het vervullen van de betrekking, die hij gedurende de met recht op uitkering doorgebrachte tijd bekleedde en waarin hij ambtenaar was in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet, met ingang van de dag waarop de belanghebbende uit evenbedoelde betrekking is ontslagen. Het recht op uitkering kan geheel of ten dele vervallen worden verklaard indien de belanghebbende de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling of de vermindering van de uitkering niet, niet volledig, of onjuist verstrekt dan wel de verplichting als bedoeld in artikel 9 niet nakomt. Artikel 11 l «a. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de belanghebbende aan wie een uitkering is toegekend, wordt aan de weduwe of weduwnaar van wie de overledene niet duurzaam gescheiden leefde, een bedrag uitgekeerd gelijk aan de uitkering berekend over een tijdvak van drie maanden vermeerderd met de toeslag bedoeld in artikel 8. b. Indien op de uitkering een vermindering wordt toegepast krachtens artikel 5 en.artikel 6, is het bedrag dat ingevolge de voorafgaande volzin wordt toegekend, gelijk ' aan het bedrag van de verminderde uitkering, waarop de belanghebbende voor zijn overlijden aanspraak had, gerekend over een tijdvak van drie maanden.

8 Nr a. Bij ontstentenis van een weduwe of weduwnaar, van wie de overledene niet duurzaam gescheiden leefde, geschiedt de toekenning van het bedrag als bedoeld in het eerste lid ten behoeve van de minderjarige kinderen. b. Onder kinderen in de zin van dit artikel worden mede verstaan! Ie natuurlijke kinderen; 2e kinderen waarover de overledene de pleegouderlijke zorg droeg. Onder pleegouderlijke zorg wordt verstaan de zorg voor het onderhoud en de opvoeding van het kind als van het eigen kind, onafhankelijk van enige verplichting daartoe of van het genieten van een vergoeding daarvan. c. Ontbreken ook de in dit lid genoemde kinderen, dan geschiedt de toekenning van het bedrag als bedoeld in het eerste lid aan hen ten aanzien van wie de overledene kostwinner was en met wie hij in gezinsverband leefde. *, 3. Op het bedrag als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt in mindering gebracht dat deel van het bedrag waarop de nagelaten betrekkingen van de overledene ter zake van diens overlijden aanspraak kunnen maken krachtens enige wettelijk voorgeschreven verzekering tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en onvrijwillige werkloosheid,, of krachtens artikel E 13, lid 10, van het Algemeen Ambtenarenreglement. 4. Indien de overledene geen betrekkingen, als bedoeld in het tweede lid, nalaat, kan het daarbedoelde bedrag geheel of ten dele worden uitgekeerd voor de betaling van de kosten van de laatste ziekte en van de lijkbezorging, indien de nalatenschap van de overledene voor de betaling *vari die kosten ontoereikend is. Artikel 12 Burgemeester en wethouders kunnen voor de uitvoering van deze verordening nadere voorschriften geven.

9 Nr * -9- Artikel 13 In bijzondere gevallen of groepen van gevallen waarin de toepassing van deze verordening tot een naar het oordeel van burgemeester en wethouders onredelijke uitkomst leidt, zijn burgemeester en wethouders bevoegd overeenkomstig de strekking van déze verordening te beslissen. Artikel 14 In artikel 7 wordt voor artikel N 9, derde lid,tot l januari 1980 gelezen artikel N 9, vierde lid., Artikel Voor zoveel nodig in afwijking van het bepaalde in artikel H 4, lid 2, van het Algemeen Ambtenarenreglement kan, indien het belang van de dienst.zulks vordert, de termijn waarbinnen ontslag moet worden verleend tot ten hoogste zes maanden worden verlengd.^ 2. Dit artikel vervalt zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.. Artikel 16 Deze verordening kan worden aangehaald als "Uitkeringsverordening vrijwillig vervroegd uittreden 11. o Artikel 17 Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van l november Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Dordrecht in de openbare vergadering van 13 november de secretaris de voorzitter P.J. Neef J.H. van Zuuren y

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; Regeling uitkering substantieel bezwarende functies 2006 [Regeling vervalt per 01-04-2015.] Zichtdatum 07-02-2018 Geldend van 01-01-2010 t/m 31-03-2015 Regeling uitkering substantieel bezwarende functies

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

========= ===== * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5. * Suppletie 13:6 t/m 13:11. * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13

========= ===== * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5. * Suppletie 13:6 t/m 13:11. * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13 13 SUPPLETIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 13:1 * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5 * Suppletie 13:6 t/m 13:11 * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13 * Scholing,

Nadere informatie

11 UITKERINGSREGELING ONTSLAG

11 UITKERINGSREGELING ONTSLAG 11 UITKERINGSREGELING ONTSLAG Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Betrokkene 11:1 * Lichamen 11:2 * Diensttijd 11:3 * Dienstbetrekking 11:4 * Bezoldiging 11:5 * Recht op uitkering 11:6 *

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 900 21 januari 2010 Besluit van... houdende wijziging van het Algemeen rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten

Nadere informatie

GEMEENTE DORDRECHT. VERORDENING WWV-vervangende maatregel. Begripsomschrijvingen Artikel l

GEMEENTE DORDRECHT. VERORDENING WWV-vervangende maatregel. Begripsomschrijvingen Artikel l GEMEENTE DORDRECHT nr. 3567 Begripsomschrijvingen Artikel l VERORDENING WWV-vervangende maatregel. Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: 1. de ambtenaar in de zin van het Algemeen Ambtenarenreglement;

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Nr. 1337 29 november 2018 3e Wijziging Besluit bezwarende functie VRR Het Dagelijks

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 221 Rijkswet van 8 mei 2003 tot wijziging van de rijkswet van 20 december 1989, houdende regeling van pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs

Nadere informatie

Wijziging van het Ambtenarenreglement 's-gravenhage en de Arbeidsovereenkomstenverordening inzake seniorenbeleid.

Wijziging van het Ambtenarenreglement 's-gravenhage en de Arbeidsovereenkomstenverordening inzake seniorenbeleid. rv 119 Bestuursdienst nr. PI6000388 Den Haag, 16 april 1996 Aan de gemeenteraad Wijziging van het Ambtenarenreglement 's-gravenhage en de Arbeidsovereenkomstenverordening inzake seniorenbeleid. 1. Inleiding.

Nadere informatie

========= ===== * Betrokkene 10:1. * Lichamen 10:2. * Diensttijd 10:3. * Dienstbetrekking 10:4. * Bezoldiging 10:5. * Recht op wachtgeld 10:6

========= ===== * Betrokkene 10:1. * Lichamen 10:2. * Diensttijd 10:3. * Dienstbetrekking 10:4. * Bezoldiging 10:5. * Recht op wachtgeld 10:6 10 WACHTGELD Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Betrokkene 10:1 * Lichamen 10:2 * Diensttijd 10:3 * Dienstbetrekking 10:4 * Bezoldiging 10:5 * Recht op wachtgeld 10:6 * Duur van het wachtgeld

Nadere informatie

Regeling bijzondere ontslaguitkering politie

Regeling bijzondere ontslaguitkering politie BZK Regeling bijzondere ontslaguitkering politie 22 december 2000/ Nr. EA2000/U101919 Directie Politie De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gelet op artikel 88, achtste lid, en op

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet;

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet; CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR47544_1 21 november 2017 ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet,

Nadere informatie

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (f) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE PUTTEN

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE PUTTEN CVDR Officiële uitgave van Putten. Nr. CVDR305078_1 22 mei 2018 ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE PUTTEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten; Gelet op artikel 125 van de ambtenarenwet en

Nadere informatie

Uitkerings- en pensioenverordening wethouders

Uitkerings- en pensioenverordening wethouders Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van de gemeente Dordrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 565 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Uitkerings- en pensioenverordening Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Uitkerings- en pensioenverordening Gedeputeerde Staten van Noord-Holland Provinciaal Blad 1995-17 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 31 januari 1995, nr. 95-160038, tot afkondiging van de Uitkerings- en pensioenverordening Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 565 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 november 1995, verzameling gedrukte stukken 1995, volgnummer 318, P&Onr.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 november 1995, verzameling gedrukte stukken 1995, volgnummer 318, P&Onr. Wachtgeld- en uitkeringsverordening 1996 De Raad der gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 november 1995, verzameling gedrukte stukken 1995, volgnummer 318, P&Onr.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

rv 90 Bestuursdienst. nr. BZ Uitkeringsverordening raadsleden. Den Haag, 1 maart Aan de gemeenteraad.

rv 90 Bestuursdienst. nr. BZ Uitkeringsverordening raadsleden. Den Haag, 1 maart Aan de gemeenteraad. rv 90 Bestuursdienst. nr. BZ 4000281 Den Haag, 1 maart 1994. Aan de gemeenteraad. Uitkeringsverordening raadsleden. Inleiding. In uw vergadering van 10 september 1992 stelde u de Interim-uitkeringsverordening

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 322 27 692 Het stellen van nadere regels in verband met de introductie van een toeslagregeling ter compensatie van het gemis aan overhevelingstoeslag

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ]

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] 1. Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] Dit is een globaal overzicht van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, aan dit overzicht kan geen enkel

Nadere informatie

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 De raad der Gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het presidium, gelet op het advies van de commissie voor

Nadere informatie

Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004

Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004 Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2002 / 28. Naam Uitkerings- en Pensioenverordening Wethouders (1970)

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2002 / 28. Naam Uitkerings- en Pensioenverordening Wethouders (1970) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2002 / 28 Naam Uitkerings- en Pensioenverordening Wethouders (1970) Publicatiedatum 19 december 2001 (Voorlopige publicatie: na verkrijging goedkeuring van Gedeputeerde

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 8 Landsverordening tot regeling van de uitkering en het pensioen voor politieke gezagdragers en van het pensioen voor hun nabestaanden (Pensioenregeling

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Ontslag op verzoek. Ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

Ontslag op verzoek. Ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd Hoofdstuk 8 Ontslag Ontslag op verzoek Artikel 8:1 1. Indien de ambtenaar ontslag verzoekt, wordt hem dit eervol verleend. 2. Ontslag op grond van dit artikel kan ook gedeeltelijk worden verleend. 3. Het

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt: provinciaal blad nr. 23 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 27 juni 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 12 juni 2007, nr. 2007-27208, afd. PO, tot

Nadere informatie

INVALIDITEITSPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HOUTHANDEL

INVALIDITEITSPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HOUTHANDEL INVALIDITEITSPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HOUTHANDEL ARTIKEL 1 Begripsbepalingen: De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in de Statuten en het Algemeen Reglement

Nadere informatie

Ziektekostenstelsel ten behoeve van ambtenaren in de zin van het Ambtenarenreglement s-gravenhage.

Ziektekostenstelsel ten behoeve van ambtenaren in de zin van het Ambtenarenreglement s-gravenhage. rv 113 Bestuursdienst nr. PI9900204 Den Haag, 11 mei 1999 Aan de gemeenteraad Ziektekostenstelsel ten behoeve van ambtenaren in de zin van het Ambtenarenreglement s-gravenhage. Wij zijn in overleg met

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012;

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Sint-Oedenrode; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; en gelet op : artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

De discussie heeft ons aanleiding gegeven tot de volgende opmerkingen en wijzigingen:

De discussie heeft ons aanleiding gegeven tot de volgende opmerkingen en wijzigingen: Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 22 september 2005 Ons kenmerk 38/PO/A11/2005008773 Behandeld door de heer B. Stoffers (0592) 36 55 54 Onderwerp: Opmerkingen/wijzigingen

Nadere informatie

CAR/UWO Alphen aan den Rijn 2016 (hfdst. 11-22)

CAR/UWO Alphen aan den Rijn 2016 (hfdst. 11-22) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 61828 17 mei 2016 CAR/UWO Alphen aan den Rijn 2016 (hfdst. 11-22) Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn;

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn;

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn; CVDR Officiële uitgave van Alphen aan den Rijn. Nr. CVDR333801_1 4 april 2017 In RAP (rechtspositie ambtelijk personeel) vind je de actuele tekst van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : LANDSVERORDENING van 29 oktober 1991 houdende nieuwe regeling van de toekenning van uitkering en van pensioen aan statenleden, zomede van pensioen aan hun nabestaanden Citeertitel: Pensioenverordening

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk Deel C van Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nijkerk per 1 november 2015

Gemeente Nijkerk Deel C van Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nijkerk per 1 november 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 101866 30 oktober 2015 Gemeente Nijkerk Deel C van Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nijkerk per 1 november 2015 In deze bekendmaking is de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2012-007805 directie middelen en control College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 16 oktober 2012 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 01-01-2011) Besluit van 18 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie, alsmede houdende wijziging van onder meer het Besluit

Nadere informatie

========= ===== * Ontslag op verzoek 8:1 en 8:1:1. * Ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd 8:2 en 8:2a

========= ===== * Ontslag op verzoek 8:1 en 8:1:1. * Ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd 8:2 en 8:2a 8 ONTSLAG Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Ontslag op verzoek 8:1 en 8:1:1 * Ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd 8:2 en 8:2a * Ontslag wegens reorganisatie 8:3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Gelet op artikel 160, lid 1, onder c, Gemeentewet en artikel 125, lid 2, Ambtenarenwet;

Gelet op artikel 160, lid 1, onder c, Gemeentewet en artikel 125, lid 2, Ambtenarenwet; CVDR Officiële uitgave van Alphen aan den Rijn. Nr. CVDR444086_1 5 februari 2018 CAR-UWO Alphen aan den Rijn 2016 Het college van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 160, lid 1, onder c, Gemeentewet

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Verordening sollicitatieplicht en outplacement politieke ambtsdragers 2014. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Verordening sollicitatieplicht en outplacement politieke ambtsdragers 2014. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Verordening sollicitatieplicht en outplacement politieke ambtsdragers 2014 De raad van de gemeente Stein; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2014; Gelet op artikel 147 van

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT

RECHTSPOSITIEREGLEMENT RECHTSPOSITIEREGLEMENT voor Bezoldigde Bestuurders van de AFMP ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemeen 1. Bezoldigde bestuurders van de AFMP worden in functie benoemd door de Bondsvergadering van de vereniging

Nadere informatie

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel; De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juli 2010; gelet op artikel 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet en het rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen VERORDENING RECHTSPOSITIE STATEN- EN BURGERLEDEN EN ANDERE COMMISSIELEDEN 2016 Provinciale Staten van de provincie Flevoland Gelezen het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten en de Statengriffie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 288 Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1947, H 313) en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1947,

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012. Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar E.J. Maring van der Ploeg, 0595 447716 Email: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 29 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 30 juni 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 21 juni 2005, nr. 2005-12.559, afd PO, tot

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 . De Raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 gelet op Artikel 149 Gemeentewet besluit vast te stellen:.

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II. Aanvullend pensioen WAO/WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG

PENSIOENREGLEMENT II. Aanvullend pensioen WAO/WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG PENSIOENREGLEMENT II Aanvullend pensioen WAO/WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG Januari 2015 Inhoud ARTIKEL 1 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 2 Heffing... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2019 No. 9 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 12 de maart 2019 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet van 12 december 1985,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 178001 16 december 2016 Wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016, Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen

Nadere informatie

Verordening spaarloonregeling

Verordening spaarloonregeling Verordening spaarloonregeling Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 16de september 1970 ter

Nadere informatie

RECHTSPOSITIE GEMEENTE AMSTERDAM DEEL 1 zoals die gold op 31/

RECHTSPOSITIE GEMEENTE AMSTERDAM DEEL 1 zoals die gold op 31/ RECHTSPOSITIE GEMEENTE AMSTERDAM DEEL 1 zoals die gold op 31/12 2005 Ambtenarenreglement Amsterdam HOOFDSTUK V ZIEKTE 1.Algemene bepalingen Art. 501 onderbreking perioden van verhindering wegens ziekte

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT AANVULLINGSREGELING WAO /WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW 1 Reglement Aanvullingsregeling WAO/WIA van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen No. 081106 St.-Annaparochie, 27 november 2008. De raad van de gemeente het Bildt; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

REGLEMENT. Toeslagregeling per

REGLEMENT. Toeslagregeling per REGLEMENT Toeslagregeling per STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HOUTHANDEL Juni 2007 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen: In dit reglement gelden de begrippen als omschreven in de Cao Toeslagregeling.

Nadere informatie

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 15 september 2011

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 15 september 2011 De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 6 september 2011 gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 15 september 2011 gelet op het bepaalde in 147/149

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Van werk naar werk-begeleiding bij boventalligheid

Van werk naar werk-begeleiding bij boventalligheid Ş 5 Van werk naar werk-begeleiding bij boventalligheid Artikel 0d: Toepassingsbereik Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar die door het college boventallig wordt verklaard, en die op de datum

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 427 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet rechtspositie Kustwacht

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld:

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Afkondiging wijzigingen kerkordelijke regelingen De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Nr. 14/2012 Wijzigingen

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1 Hoofdstuk 18 Verplaatsingskosten Begripsomschrijving Artikel 18:1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. woonplicht: de verplichting voor de betrokkene, die een door het college

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 Laatste bewerking op 14 juli 15 De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In de onderdelen n en r, onder

Nadere informatie

Voorstel van het presidium inzake vaststelling van de Verordening voorzieningen raadsleden 2013.

Voorstel van het presidium inzake vaststelling van de Verordening voorzieningen raadsleden 2013. rv 128 Griffie GRF/2013.0862 RIS 264901_131008 Gemeente Den Haag Voorstel van het presidium inzake vaststelling van de Verordening voorzieningen raadsleden 2013. In de verordening zijn bepalingen opgenomen

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 688 Besluit van 14 december 2004, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten in verband met de invoering

Nadere informatie

Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015

Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015 1 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015 Deze regeling bevat aanvullende voorzieningen bij onvrijwillige werkloosheid voor werknemers van de SVB Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015 Inhoud Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Artikel 2 Aanstelling... 2 Artikel 3 Bezoldiging... 2 Artikel

Nadere informatie

Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013

Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013 CVDR Officiële uitgave van Gennep. Nr. CVDR305167_1 21 maart 2017 Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013 Maatregelen verordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013 De Raad

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 02-02-2015) Besluit van 19 juni 1996, houdende vaststelling van de regeling inzake de aanvullende voorzieningen bij werkloosheid van rijksambtenaren (Besluit bovenwettelijke uitkeringen

Nadere informatie

Intitulé : Landsverordening rechtspositionele bepalingen ministers en gewezen ministers

Intitulé : Landsverordening rechtspositionele bepalingen ministers en gewezen ministers Intitulé : Landsverordening rechtspositionele bepalingen ministers en gewezen ministers Citeertitel: Landsverordening rechtspositionele bepalingen ministers en gewezen ministers Vindplaats : AB 2000 no.

Nadere informatie