Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Vlagtwedde. Nr. CVDR107495_1 5 september 2017 Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde De raad van de gemeente Vlagtwedde; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 1996, no , Projectgroep Arbeidsduurverkorting; overwegende dat zijn raad op grond van artikel 3:1 van de "Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vlagtwedde 1995" een bezoldigingsregeling dient vast te stellen; gehoord de commissie voor georganiseerd overleg d.d. 26 november 1996; gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de "Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vlagtwedde 1995" en de "Uitwerkingsovereenkomst Vlagtwedde 1995"; besluit: vast te stellen de volgende Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 1. ambtenaar: 1. de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, sub a van de "Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vlagtwedde 1995"; 2. de werknemer in de zin van artikel 2: 5:1 van de "Uitwerkingsovereenkomst Vlagtwedde 1995"; 2. CAR: de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling, zoals deze in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden wordt overeengekomen; 3. betrekking: het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten; 4. schaal: de in het kader van deze regeling voor een betrekking of voor een aantal betrekkingen tezamen ter bepaling van het salaris geldende opklimmende reeks van bedragen, daaronder mede begrepen de bedragen welke gelden ter verhoging van het salaris als gevolg van de diensttijduitloop, zoals bedoeld in bijlage II van de CAR; 5. functieschaal: de schaal, c.q. het niveau, welke in overeenstemming is met het niveau van de betrekking, welke een ambtenaar bekleedt; het niveau wordt bepaald middels een systeem van methodische functiewaardering; 6. aanloopschaal: de schaal c.q. het niveau, welke volgens bijlage I en Ia van deze regeling vooraf gaat aan de functieschaal; 7. salaris: het bedrag van de schaal, hetwelk aan de ambtenaar is toegekend of, indien voor de betrekking een vast bedrag geldt, dit bedrag; 8. bezoldiging: het salaris, vermeerderd met het bedrag van de aan de ambtenaar toegekende emolumenten en toelagen - niet zijnde onkostenvergoedingen - alsmede het bedrag van de functioneringstoelage en de waarnemingstoelage; de toelagen, genoemd in artikel 13 en 20 van deze regeling behoren niet tot de bezoldiging; 9. salarisanciënniteit: de tijd, welke in aanmerking komt voor de vaststelling van het salaris van de ambtenaar op een hoger bedrag dan het geldende minimum-bedrag (regel 0) van zijn schaal; 10. maximum-salaris: het hoogste bedrag van een schaal hetwelk kan worden bereikt door jaarlijkse salarisverhogingen; 11. bijlage I: bijlage I bij deze bezoldigingsregeling, waarin de indeling van schalen is opgenomen, welke voor de gemeente Vlagtwedde van toepassing is en die is afgeleid van bijlage II; 12. bijlage Ia: bijlage Ia bij deze bezoldigingsregeling, waarin de indeling van schalen is opgenomen, welke voor de gemeente Vlagtwedde van toepassing is en die is afgeleid van bijlage IIa; 13. bijlage II: 1

2 bijlage II van de CAR, omvattende indeling van de schalen, bedoeld in artikel 3:1, lid 2, onderdeel a, van bedoelde regeling, welke van toepassing is op die ambtenaar die ook op 31 maart 1996 reeds een salaris genoot op grond van deze bijlage, tenzij op grond van het gestelde onder lid 3, sub b, tweede gedachtenstreepje, bijlage IIa op hem van toepassing is; 14. bijlage IIa: bijlage IIa van de CAR, omvattende indeling van schalen, bedoeld in artikel 3:1, lid 2, onderdeel a, van bedoelde regeling, welke van toepassing is op: - de ambtenaar die op of na 1 april 1996 een betrekking aanvaardt in de zin van de CAR, zonder direct daaraan voorafgaand een betrekking in de zin van de CAR te hebben vervuld en - de ambtenaar die op of na 1 april 1996 een nieuwe betrekking in de zin van de CAR aanvaardt, direct voorafgegaan door een andere betrekking in de zin van de CAR, waarbij aan die nieuwe betrekking een beter salarisperspectief is verbonden; hierbij wordt een betrekking mede als nieuw aangemerkt ingeval een bestaande aanstelling of arbeidsovereenkomst wordt gewijzigd, als gevolg van een wijziging in de uit te voeren taken; 15. diensttijduitloop: periodieke salarisverhogingen, welke worden verkregen, nadat de ambtenaar, die volgens bijlage I wordt bezoldigd, gedurende een bepaald aantal jaren het aan zijn schaal verbonden maximumsalaris heeft genoten. HOOFDSTUK 2 Bepalingen betreffende het salaris Artikel 2 Algemene bepaling Het salaris c.q. de bezoldiging van de ambtenaar wordt vastgesteld met inachtneming van hetgeen daaromtrent in deze regeling en in de bijlagen is bepaald. Artikel 3 Bezoldiging 1. De bezoldiging wordt maandelijks uitbetaald. 2. In gevallen, waarin de bezoldiging moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt de bezoldiging per dag vastgesteld door de bezoldiging per maand te delen door het aantal dagen van de betreffende kalendermaand. 3. Burgemeester en wethouders kunnen omtrent de uitbetaling van de bezoldiging nadere regelen stellen. Artikel 4 Ingang en einde bezoldiging 1. Het genot van de bezoldiging vangt aan met de dag, waarop de aanstelling ingaat. Indien in het besluit van aanstelling geen datum van ingang is vermeld, vangt het genot van de bezoldiging aan met de dag, waarop daadwerkelijk met de aan de betrekking verbonden werkzaamheden is begonnen. 2. Het genot van de bezoldiging eindigt met ingang van de dag, waarop het ontslag uit de betrekking ingaat of met ingang van de dag, volgende op die van het overlijden van de ambtenaar. Indien in het ontslagbesluit geen datum van ingang is vermeld, eindigt het genot van de bezoldiging met ingang van de dag, waarop de aan de betrekking verbonden werkzaamheden daadwerkelijk zijn neergelegd. Artikel 5 Indeling in de voorkomende schalen 1. Het functieniveau c.q. de functieschaal wordt bepaald aan de hand van een door burgemeester en wethouders vast te stellen systeem van methodische functiewaardering. 2. In de regel vindt indeling c.q. aanstelling plaats in de functieschaal. Indien een ambtenaar naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet of (nog) niet geheel aan de aan zijn functie gestelde eisen voldoet, vindt indeling c.q. aanstelling plaats in de aanloopschaal. 3. Burgemeester en wethouders stellen nadere regels vast omtrent de wijze waarop het onder lid 1 bedoelde functiewaarderingssysteem toepassing vindt. Artikel 6 Salaris bij aanstelling 1. De ambtenaar die op 31 maart 1996 reeds een salaris genoot dat is afgeleid van bijlage II, en wiens functie hetzelfde salarisperspectief heeft als zijn oude functie, wordt een salaris toegekend op basis van bijlage I. 2

3 2. De ambtenaar die op of na 1 april 1996 wordt aangesteld en die direct voorafgaand aan zijn aanstelling niet reeds een betrekking vervulde waarvan het salaris was vastgesteld op basis van bijlage II wordt een salaris toegekend op basis van bijlage Ia. 3. De ambtenaar die op of na 1 april aansluitend op een oude betrekking waaraan een salaris was verbonden op basis van bijlage II- een nieuwe betrekking gaat vervullen waaraan een beter salarisperspectief is verbonden, in de vorm van een hogere functieschaal, wordt bij aanvaarding van deze betrekking een salaris op basis van bijlage Ia toegekend. 4. Bij aanstelling van- of overgang naar een deeltijdbetrekking wordt het salaris naar evenredigheid bepaald. Artikel 7 Toekenning periodieke verhogingen 1. De salarisanciënniteit van de in artikel 6, de leden 1, 2 en 3 bedoelde ambtenaar, wordt telkens na één jaar goede dienstvervulling verhoogd met één jaar. 2. De tijd, gedurende welke de ambtenaar ingevolge wettelijke verplichting verlof geniet ter vervulling van militaire of daarvoor in de plaats tredende dienst, wordt voor het bepalen van de salarisanciënniteit gelijkgesteld met de normaal in gemeentedienst doorgebrachte tijd. 3. Een verhindering wegens ziekte als bedoeld in hoofdstuk 7 van de CAR is niet van invloed op het tijdstip van toekenning van de periodieke verhoging. 4. Een salarisverhoging gaat in op de eerste dag van de maand, waarin op grond van de bepalingen van deze verordening aanspraak ontstaat. Artikel 8 Toekennen extra salarisanciënniteit In afwijking van het bepaalde in voorgaande artikelen kunnen burgemeester en wethouders, indien zij daartoe termen aanwezig achten, een ambtenaar bij diens aanstelling of daarna: a. extra salarisanciënniteit verlenen of b. bezoldiging volgens een hogere leeftijd. Artikel 8a Inpassing in bijlage IIa van de ambtenaar met een salaris ingevolge bijlage II, die het maximum heeft bereikt van de functieschaal van zijn betrekking 1. De ambtenaar met een salaris ingevolge bijlage I, die voor 1 april 1997 reeds het maximum heeft bereikt van de schaal en die binnen zijn betrekking geen perspectief heeft op een hogere schaal gaat eerst per 1 april 1997 een salaris ontvangen op basis van het maximum van dezelfde schaal ingevolge bijlage Ia. 2. De ambtenaar met een salaris ingevolge bijlage I, die op of na 1 april 1997 het maximum bereikt van de schaal en binnen zijn betrekking geen perspectief heeft op een hogere schaal, gaat op de datum van bereiken van het maximum van de schaal een salaris ontvangen op basis van het maximum van dezelfde schaal ingevolge bijlage Ia. 3. Het salaris en de salarisontwikkeling van de in het vierde lid genoemde groep van medewerkers, die op 1 april 1996 zijn ingeschaald, zoals daarachter vermeld, wordt vermeld, wordt overeenkomstig de conversietabel, die als bijlage III bij deze regeling is opgenomen, aangepast. 4. De groep van medewerkers, bedoeld in lid 3, is ingeschaald in: schaal 2, tabel jeugdsalarissen; schaal 2, anciënniteit 0; schaal 3, tabel jeugdsalarissen; schaal 3, anciënniteit 0; schaal 3, anciënniteit 1; schaal 3, anciënniteit 2; schaal 4, tabel jeugdsalarissen; schaal 4, anciënniteit 0; schaal 4, anciënniteit 1; schaal 4, anciënniteit 2; schaal 5, tabel jeugdsalarissen; schaal 5, anciënniteit 0; schaal 5, anciënniteit 1; schaal 5, anciënniteit 2. 3

4 Artikel 9 Stopzetten toekennen salarisverhogingen 1. Bij onvoldoende bekwaamheid, geschiktheid of ijver van de ambtenaar kunnen burgemeester en wethouders bepalen dat ten aanzien van hem salarisverhogingen, als bedoeld in artikel 7, achterwege worden gelaten. 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 3 kunnen burgemeester en wethouders bepalen, dat de periodieke verhoging achterwege kan blijven, indien uit de laatst vastgestelde beoordeling functievervulling blijkt dat het functioneren van de ambtenaar niet (geheel) voldeed aan de eisen. Indien een vastgestelde beoordeling functievervulling ontbreekt, c.q. de datum van vaststelling van een beoordeling functievervulling niet ligt binnen de voor de ambtenaar geldende beoordelingscyclus, die volgt uit artikel 4, lid 1 van de Regeling functioneringsgesprekken en personeelsbeoordeling Vlagtwedde 1999, beslissen burgemeester en wethouders over de toekenning van de periodieke verhoging. 3. Burgemeester en wethouders kunnen nadien bepalen dat de salarisverhogingen, welke met toepassing van het eerste en tweede lid achterwege zijn gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht alsnog worden toegekend. 4. Van een beslissing tot toepassing van het eerste en tweede lid wordt de ambtenaar zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voor de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijk en gemotiveerd mededeling gedaan. Artikel 10 Bevordering 1. Het tot aanstelling bevoegd gezag, kan een ambtenaar, die is ingedeeld in de aanloopschaal, bij gebleken geschiktheid dan wel door het verwerven van de voor zijn functie vereiste ervaring of bekwaamheden, bevorderen naar de functieschaal. 2. Verkrijgt een ambtenaar een functie waaraan een hogere functieschaal is verbonden dan die van zijn vorige functie, dan wordt hij, afhankelijk van geschiktheid, ervaring en/of bekwaamheden ingedeeld in c.q. bevorderd naar de aanloopschaal of functieschaal, verbonden aan de nieuwe functie. 3. De salarisanciënniteit van de bevorderde ambtenaar, die voor 1 april 1996 is ingedeeld in de aanloopschaal van zijn betrekking en wiens salaris is vastgesteld op basis van bijlage I, wordt zodanig vastgesteld dat het salaris in de nieuwe schaal te allen tijde uitgaat boven het salaris, dat de ambtenaar in de verlaten schaal zou hebben genoten. 4. De ambtenaar die op of na 1 april 1996 een salaris is toegekend op basis van bijlage Ia en die wordt bevorderd naar de aanloopschaal of functieschaal van zijn betrekking, wordt ingeschaald op het naasthogere bedrag in de nieuwe schaal. In het geval dat het salarisverschil tussen dit naasthogere bedrag in de nieuwe schaal en het oude salaris minder bedraagt dan 75% van het salarisverschil tussen het bedrag dat de ambtenaar aan salaris zou hebben ontvangen indien hij niet zou zijn overgegaan naar de nieuwe schaal, maar in zijn oude schaal een periodieke salarisverhoging zou hebben ontvangen, en het bedrag van zijn oude salaris, wordt de ambtenaar in de nieuwe schaal ingeschaald op het bedrag dat direct volgt op het naasthogere bedrag. HOOFDSTUK 3 TOELAGEN Artikel 11 Functioneringstoelage 1. Burgemeester en wethouders kunnen aan een ambtenaar die het maximum-salaris van zijn functieschaal heeft verkregen, wegens buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver een functioneringstoelage toekennen. 2. De in het vorige lid bedoelde toelage is niet hoger dan 10% van het aan zijn schaal verbonden maximum-salaris, met dien verstande dat de som van dat salaris en de toelage het hoogst bereikbare bedrag van de naast-hogere schaal niet overschrijden. 3. De toelage vervalt op het moment dat de ambtenaar een functie verkrijgt, waaraan een hogere functieschaal is verbonden, dan wel de gronden, waarop de toelage werd toegekend, niet meer aanwezig zijn. Artikel 12 Toelage in verband met minimumloon 1. Indien en voor zover het salaris van de ambtenaar in volledige betrekking, minder bedraagt dan het met zijn leeftijd overeenkomende bedrag, krachtens de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag, wordt hem een toelage verleend tot dat bedrag. 2. Indien de ambtenaar in een deelbetrekking werkzaam is, wordt de toelage naar evenredigheid bepaald. 3. De toelage gaat in op de eerste dag van de maand, waarin de aanspraak daarop bestaat. 4

5 Artikel 13 Diplomatoelagen 1. De ambtenaar, die in het bezit is van het E.H.B.O.-diploma ontvangt hiervoor een toelage, overeenkomstig de voor het rijkspersoneel geldende regeling. 2. Het genot van de toelage gaat in op de eerste dag van de maand, waarin het diploma is behaald. Artikel 14 Toelage schadevrij rijden De ambtenaar van de buitendienst Openbare Werken, die meer dan 250 werkuren per jaar als chauffeur is belast met het gebruik van motorvoertuigen of ander rijdend materieel met een vermogen van meer dan 20 pk, ontvangt, zulks naar het oordeel van burgemeester en wethouders, een premie van 110,- - per kalanderjaar, indien hij in dat jaar geen aan zijn schuld of nalatigheid te wijten schade heeft veroorzaakt bij de uitoefening van zijn functie. Artikel 15 Toelage onregelmatige dienst 1. De ambtenaar voor wie een schaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van schaal 9, en voor wie werktijden zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 3:3 van de "Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vlagtwedde 1995" ontvangt een toelage. 2. De in het vorige lid bedoelde toelage bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur. Dit percentage bedraagt: - 20 voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 8 uur en tussen 18 en 22 uur; - 40 voor de uren op zaterdag tussen 6 en 22 uur; - 40 voor de uren op maandag tot en met zaterdag tussen 0 en 6 uur en tussen 22 en 24 uur; - 65 voor de uren op zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:2:1, derde lid van de "Uitwerkingsovereenkomst Vlagtwedde 1995"; met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris per uur, dat is afgeleid van het maximum salaris van schaal In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders een regeling treffen, welke het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan afwijkt. Artikel 16 Garantietoelage onregelmatige dienst 1. Aan de ambtenaar, wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage als bedoeld in artikel 15 een blijvende verlaging ondergaat, wordt een aflopende toelage toegekend, indien; a. die blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt van de som van het salaris en de toelage bedoeld in artikel 11. b. de ambtenaar de toelage, als bedoeld in artikel 15, direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan, gedurende tenminste 2 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerst lid wordt aan de ambtenaar van 60 jaar of ouder, wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage, als bedoeld in artikel 15, een blijvende verlaging ondergaat, een blijvende toelage toegekend indien de ambtenaar de toelage als bedoeld in artikel 15 direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan, gedurende ten minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. 3. De in het eerste lid bedoelde aflopende toelage gaat, wanneer de ambtenaar de leeftijd van 55 jaar bereikt en hij, onmiddellijk voor de aanvang van die toelage, gedurende ten minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking een toelage als bedoeld in artikel 15 heeft genoten, over in een blijvende toelage als bedoeld in het vorige lid. 4. Voor de toepassing van de voorgaande leden wordt onder wezenlijke onderbreking verstaan een onderbreking van langer dan twee maanden. 5. Burgemeester en wethouders kunnen voor de uitvoering van dit artikel nadere regels vaststellen. Artikel 17 Toelage bezwarende werkomstandigheden 1. De ambtenaar die is belast met extreem vuile en/of zware werkzaamheden wordt afhankelijk van de regelmaat, intensiteit en omstandigheden waaronder deze werkzaamheden plaats vinden een toelage toegekend van maximaal 70,-- bruto per maand. Onder extreem vuile en/of zware werkzaamheden vallen: - het werken in een situatie die een zodanige verontreiniging van de huid veroorzaakt dat deze ook na het gebruik van speciale wasmiddelen duidelijk waarneembaar blijft; 5

6 - het werken in een omgeving met sterk onaangename geuren, of werken met onaangenaam aandoende en sterk afkeer oproepende materialen; - het werken in een situatie die een zeer hoge mate van huid- en slijmvliesprikkeling teweegbrengt, zodanig dat het effect ook na het werk nog enige tijd voelbaar blijft; - het langdurig werken onder zeer onaangename hoge of lage temperatuur of temperatuurswisselingen; - het werken in situaties waarin het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen niet mogelijk of afdoende is, en waarin door het aanhoudende lawaai onderling contact nauwelijks mogelijk is of de geluidssterkte gelijk is of hoger dan 80 dba; - het werken met sterk trillende apparatuur; - het werken met beschermingskleding of middelen die een ernstige belemmering vormen voor de normale ademhaling, voor huidoppervlakte uitwaseming en voor bewegingsmogelijkheden; - het werken onder omstandigheden welke een verhoogd gevaar voor invaliditeit of overlijden meebrengt. 2. Uit bijlage III bij deze regeling blijkt voor de genoemde functies de hoogte van de toelage. Artikel 18 Toelage gladheidsbestrijding 1. De ambtenaar, die zich beschikbaar moet houden voor de gladheidsbestrijding van wegen, ontvangt een vaste gebondenheidstoelage van: a. een bruto-bedrag van 2/3 van het salarisbedrag, behorende bij schaal 4, salarisanciënniteit 7 van bijlage 1a van deze regeling per winterseizoen, indien de ambtenaar bij gevaar voor gladheid aan huis gebonden is en daarbij verplicht is van tijd tot tijd ook des nachts de toestand van de wegen in ogenschouw te nemen; b. de helft van het bedrag, dat volgt uit sub a per winterseizoen, indien de ambtenaar voor gladheid aan huis gebonden is, ten einde na waarschuwing deel te nemen aan gladheidsbestrijding. 2. In geval van daadwerkelijke dienst tijdens de gebondenheid aan huis wordt de drempel van twee uur voor overwerk op andere dagen dan zaterdag en zondag, zoals bedoeld in artikel 3:2:1, lid 5a van de Uitwerkingsovereenkomst Vlagtwedde 1997 niet toegepast. Artikel 19 Beschikbaarheidsvergoeding 1. Aan de ambtenaar die buiten de werktijdenregeling, als bedoeld in artikel 4:1 en 4:2 van de CAR/UWO van de gemeente Vlagtwedde, ingevolge een schriftelijke aanwijzing van burgemeester en wethouders zich regelmatig of vrij regelmatig bereikbaar en beschikbaar moet houden teneinde bij oproep arbeid te gaan verrichten, wordt een toelage toegekend. 2. Voor de ambtenaar die beschikbaarheidsdiensten verricht, bedraagt de vergoeding: - 50% van het uurloon, behorende bij het maximum van schaal 7 bij doordeweekse dagen; - 100% van het uurloon, behorende bij het maximum van schaal 7 bij een zater of zondag en feestdagen; 3. De toelage kan op aangeven van de ambtenaar eveneens in tijd worden toegekend tot een maximum van 48 verlofuren op jaarbasis. Artikel 20 Reisurenvergoeding De buitendienstambtenaren van de sector Ruimtelijke Zaken, die worden bezoldigd volgens schaal 5 of lager, voor wie de werktijden aanvangen en eindigen op het werk, ontvangen in verband hiermede, zulks naar het oordeel vaan burgemeester en wethouders, een vergoeding van 0,12 voor elke kilometer boven vijf kilometer vanaf hun woning. Artikel 21 Garantietoelage 1. Wanneer de ambtenaar buiten zijn schuld of toedoen een functie verkrijgt, van een lager niveau dan de functie die hij voorheen bekleedde, dan wel zijn functie een blijvende verlichting ondergaat en hij met toepassing van het in artikel 5, lid 1 bedoelde systeem van functiewaardering en de bepalingen dezer verordening wordt ingedeeld in een schaal, waaraan een lager maximum-salaris is verbonden dan dat van zijn vorige schaal, dan wordt hem voor het verschil in salaris c.q. eventuele toekomstige verschillen een garantietoelage verleend. 2. De in lid 1 bedoelde toelage vervalt op het moment waarop de ambtenaar door het aanvaarden van een andere functie, dan wel door een functieverzwaring, wordt ingedeeld in een schaal 6

7 waarvan het hoogst bereikbare salaris tenminste gelijk is aan het hoogst bereikbare salaris, verbonden aan de verlaten schaal, vermeerderd met de garantietoelage. 3. Voor zover het met toepassing van lid 2 verkregen nieuwe salaris lager is dan de som van het oude salaris met garantietoelage, dan wordt de toelage gehandhaafd tot het verschil c.q. eventuele toekomstige verschillen tussen het oude en het nieuwe salaris. Artikel 21a Voor de toepassing van het bepaalde in hoofdstuk 7 van de CAR worden de vergoeding, bedoeld in artikel 3:3 van de CAR en de overgangstoelage onregelmatige dienst slechts geacht te behoren tot de bezoldiging tot een bedrag dat overeenkomst met hetgeen in de drie kalendermaanden of in de dertien kalenderweken, voorafgaande aan de datum waarop de verhindering tot het vervullen van de betrekking is ontstaan, gemiddeld per maand of per week is toegekend aan die vergoeding of die beloning, al naar gelang de bezoldiging van de ambtenaar per maand of per week wordt uitbetaald. Voor zover de ambtenaar op evenbedoelde datum minder dan drie kalendermaanden of dertien kalenderweken zijn betrekking heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand of per week is toegekend over het tijdvak waarin hij vóór het ontstaan van de verhindering in dienst is geweest. HOOFDSTUK 4 ONKOSTENVERGOEDING Artikel 22 BHV-toelage 1. De ambtenaar die is aangesteld als bedrijfshulpverlener als bedoeld in artikel 22 van de Arbeidsomstandighedenwet en die naast zijn normale werkzaamheden de bedrijfshulp-verleningstaken naar behoren heeft uitgevoerd, ontvangt een toelage. 2. De toelage bedraagt 160,-- per jaar voor de Bedrijfshulpverleners en 320,-- voor de ploegleider Bedrijfshulpverlening. 3. Indien de bedrijfshulpverlener deelneemt aan oefeningen buiten diensttijd, ontvangt hij een uurvergoeding, die is afgeleid van het maximum-salaris van schaal De onder lid 2 genoemde bedragen worden aangepast op het moment dat voor het rijkspersoneel een overeenkomstige aanpassing plaatsvindt. Artikel 23 Gereedschapstoelage 1. De buitendienstambtenaren van de sector Ruimtelijke Zaken, die daarvoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders in aanmerking komen, genieten een gereedschapstoelage van 115,- - per jaar. 2. Indien geen vol jaar dienst is gedaan, wordt de toelage, bedoeld in lid 1 en 2 naar evenredigheid uitgekeerd. HOOFDSTUK 5 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN Artikel 24 Aanpassing salarissen aan algemene salariswijzigingen Indien het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mededeling doet van wijziging in de salarissen van ambtenaren in de sector Gemeenten, welke wijziging een algemeen karakter draagt, brengen burgemeester en wethouders een overeenkomstige wijziging aan in de salarissen van de ambtenaren. Artikel 25 Gevallen waarin niet is voorzien In de gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, treffen burgemeester en wethouders de nodige voorzieningen. Deze voorzieningen mogen niet in strijd zijn met deze verordening. Artikel 26 Slotbepalingen 1. Deze regeling kan worden aangehaald als "Bezoldigingsregeling Vlagtwedde 2011". 2. Zij treedt in werking op 1 maart Aldus besloten op 15 februari 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde L.A.M. Kompier J.M. de Vos Burgemeester Secreatris/Algemeen directeur 7

8 Bijlage Bijlagen Bezoldigingregeling aanpassing 2011.pdf (versie geldig sinds: ; PDF-bestand; grootte: kb) 8

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Geldermalsen. Nr. CVDR102747_1 8 mei 2018 BEZOLDIGINGSREGELING Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en op het bepaalde

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR61670_2 1 juni 2016 Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelet

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve gehoord de Commissie

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A.

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A. CVDR Officiële uitgave van Hardinxveld-Giessendam. Nr. CVDR75223_1 8 augustus 2017 Bezoldigingsverordening 1991 De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN

AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR_ 0 januari 0 Bezoldigingsverordening De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. maart, no. 00/ca; gelezen de

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR29990_1 6 juni 2017 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006 I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR61103_1 6 juni 2017 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010 I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 5079 4 februari 2014 Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder Bezoldigingsregeling gemeente Noordoostpolder 2014 Burgemeester

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren;

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 121515 16 december 2015 Bezoldigingsregeling gemeente Haaren College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp;

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leiderdorp Nr. 169917 7 augustus 2018 Beloningsbeleid Gemeente Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; gelet op

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Overeengekomen en vastgesteld d.d. 1 februari 2010 1 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel

Nadere informatie

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt Bezoldigings Regeling gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels te stellen om duidelijkheid te verschaffen over de wijze van bezoldiging in de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum;

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drimmelen. Nr. 45837 15 augustus 2014 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014 gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR69857_6. Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen. I Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR69857_6. Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen. I Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Teylingen. Nr. CVDR69857_6 5 september 2017 Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen Burgemeester en wethouders van Teylingen; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006; CVDR Officiële uitgave van Drimmelen. Nr. CVDR37513_1 17 oktober 2017 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006 Burgemeester en Wethouders van de gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. Nr. 49460 21 april 2016 Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

(CAR) Oss opgenomen in bijlage IIa, behorend bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

(CAR) Oss opgenomen in bijlage IIa, behorend bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling CVDR Officiële uitgave van Oss. Nr. CVDR229391_1 20 maart 2018 Tab B Bezoldigingsverordening Oss 2012 BEZOLDIGINGSVERORDENING OSS Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Nadere informatie

a arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bunschoten: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en uitwerkingsovereenkomst (UWO)

a arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bunschoten: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en uitwerkingsovereenkomst (UWO) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 78351 26 augustus 2015 Bezoldigingsregeling I Begripsbepalingen Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling personeel in dienst van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Bezoldigingsregeling personeel in dienst van de gemeente Valkenburg aan de Geul CVDR Officiële uitgave van Valkenburg aan de Geul. Nr. CVDR83594_1 7 november 2017 Bezoldigingsregeling personeel in dienst van de gemeente Valkenburg aan de Geul Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 120876 17 december 2015 Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR57769_1. Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000

CVDR. Nr. CVDR57769_1. Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000 CVDR Officiële uitgave van Enkhuizen. Nr. CVDR57769_1 4 oktober 2016 Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000 De raad van de gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 1999, nummer:

Nadere informatie

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN 3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Bezoldiging 3:1 * Algemeen 3:1:1 * Overige begripsomschrijvingen 3:1:2 * Algemene bepalingen betreffende het salaris

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO;

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105446 10 november 2015 Bezoldigingsbesluit gemeente Heerde I Begripsbepalingen Begrippen Artikel 1: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN:

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR392185_1 21 november 2017 HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: Gelet op de Algemene

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 22436 24 februari 2016 Aanvullende regeling arbeidsvoorwaarden gemeente Hulst; treedt de dag na bekendmaking in werking, zulks met terugwerkende kracht

Nadere informatie

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 128592 30 december 2015 Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe 2014. Ons kenmerk: 13BWB00076 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; CVDR Officiële uitgave van Geertruidenberg. Nr. CVDR415109_1 8 mei 2018 Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010 Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2010 Nummer: 28 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I10.008766, tot vaststelling van

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag, RIS113255_18-FEB-2004 Gemeente Den Haag HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Ons kenmerk BSD/2003.901 I RIS 113255 gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen. 17 april Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren

GEMEENTEBLAD. Nr CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen. 17 april Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren Nr. 80263 17 april 2018 CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen A. De tekst in onderstaand hoofdstuk 1 wordt per 1 januari 2016 opgenomen bij

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend, flexibel beloningsbeleid,

gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend, flexibel beloningsbeleid, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heumen, gelet op hoofdstuk 3 van de CAR/UWO, gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend,

Nadere informatie

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend

Nadere informatie

Bijlage gemeente Houten: IS

Bijlage gemeente Houten: IS Bijlage gemeente Houten: IS18.00294 Burgemeester en wethouders van Houten; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op hoofdstuk 4, 4a en 6 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is;

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is; III.2 BELONINGSREGLEMENT 2000 Besluit van Burgemeester en wethouders van Voorst van 5 juni 2001, Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 juli 2004 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Bezoldigingsregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015 Inhoud Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Artikel 2 Aanstelling... 2 Artikel 3 Bezoldiging... 2 Artikel

Nadere informatie

Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel;

Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel; GEMEENTEBLAD Nr. 83245 10 september 2015 Officiële uitgave van gemeente Littenseradiel. Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening Aanbiedingsformulier Onderwerp bezoldigingsverordening BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie bijgaand concept-raadsvoorstel vast te stellen. Dit besluit

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 10 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

besluiten: vast te stellen de volgende regeling aanstellings- en beloningsbeleid.

besluiten: vast te stellen de volgende regeling aanstellings- en beloningsbeleid. CVDR Officiële uitgave van Hellevoetsluis. Nr. CVDR93779_1 7 november 2017 Regeling aanstellings- en beloningsbeleid 2006 Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis; in vergadering bijeen op 9 oktober

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...;

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...; Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet; gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 11 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR348407_1. Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten. Artikel 1. Begripsbepalingen a. CAR-UWO: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

CVDR. Nr. CVDR348407_1. Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten. Artikel 1. Begripsbepalingen a. CAR-UWO: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR348407_1 30 januari 2018 Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten Het college van de gemeente Dronten gelet op het bepaalde in artikel 4:1 van de CAR UWO gelet

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Dronten 2014

Bezoldigingsverordening gemeente Dronten 2014 CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR348103_1 30 januari 2018 Bezoldigingsverordening gemeente Dronten 2014 Het college van de gemeente Dronten; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS 2015

GEMEENTEBLAD BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 74 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Maassluis 2015 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt.

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt. Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) per 1 juli 2016 als gevolg van de gemaakte afspraken aangaande lokale regelingen. Aan Hoofdstuk 3 van het Reglement

Nadere informatie

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht);

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht); CVDR Officiële uitgave van Vught. Nr. CVDR347943_1 6 februari 2018 Regeling arbeidsduur en werktijden 2014 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vught Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom Nr. 242 6 maart 2018 Besluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort houdende regels omtrent

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Haaren 2000

Bezoldigingsverordening gemeente Haaren 2000 CVDR Officiële uitgave van Haaren. Nr. CVDR71844_1 9 januari 2018 Bezoldigingsverordening gemeente Haaren 2000 De raad van de gemeente Haaren;bijeen in zijn openbare vergadering van 18 mei 2000;gezien

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet;

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet; CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR56417_2 21 november 2017 ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet,

Nadere informatie

Besluit van 1 november 1983, tot vaststelling van regelen ten aanzien van de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren

Besluit van 1 november 1983, tot vaststelling van regelen ten aanzien van de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren (Tekst geldend op: 02-02-2015) Besluit van 1 november 1983, tot vaststelling van regelen ten aanzien van de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; Regeling uitkering substantieel bezwarende functies 2006 [Regeling vervalt per 01-04-2015.] Zichtdatum 07-02-2018 Geldend van 01-01-2010 t/m 31-03-2015 Regeling uitkering substantieel bezwarende functies

Nadere informatie

Besluit ter uitvoering van het ambtenarenreglement

Besluit ter uitvoering van het ambtenarenreglement CVDR Officiële uitgave van Rotterdam. Nr. CVDR_ juli Besluit ter uitvoering van het ambtenarenreglement Burgemeester en wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Personeels en

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage Bijlage bij B&W-besluit d.d. 28 april 2015 (BD2015-005438) Wijziging garantieregeling Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) De tekst van en toelichting bij de hierna volgende bepalingen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpenerwaard Nr. 180939 19 juli 2019 Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard houdende regels omtrent Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO)

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BELONINGSBELEID UW SAMENWERKING

UITVOERINGSREGELING BELONINGSBELEID UW SAMENWERKING Het Algemeen Bestuur van UW Samenwerking; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van UW Samenwerking gelet op: artikel 125 van de Ambtenarenwet; artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op hoofdstuk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 125153 23 december 2015 Wijziging CAR Hoofdstuk 3 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelezen het advies met registratienummer

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018

Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018 Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente, gelet op het reglement houdende bepalingen

Nadere informatie

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon.

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon. Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 20 van de Bezoldigingsregeling gemeente Goeree-Overflakkee nadere regels gesteld zijn met betrekking tot consignatie;

Nadere informatie

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente - gemeente Schiedarn Werktijdenregeling gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluit gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2015

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 26-02-2015 Nummer gemeenteblad: 0432 Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke

Nadere informatie

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Spijkenisse. Nr. 60059 27 oktober 2014 Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Geldend van t/m heden

Geldend van t/m heden IKAP-Regeling rijkspersoneel Geldend van 01-01-2017 t/m heden IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement

Nadere informatie