GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)"

Transcriptie

1 Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gelet op de Arbeidstijdenwet; Gelet op de in de Commissie voor Georganiseerd Overleg bereikte overeenstemming op 28 mei 2014; Besluiten: vast te stellen de volgende: 1

2 Bezoldigingsregeling gemeente Wijk bij Duurstede 2014 I Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: 1. de ambtenaar in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede 2. de werknemer als bedoeld in artikel 2:5:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede; b. salaris: het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, onverminderd het bepaalde in artikel 4a:3 van deze regeling; c. uurloon: het uurloon als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder o, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede; d. schaal: de schaal als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, opgenomen in bijlage IIa van die regeling; e. maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal; f. bezoldiging: de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder c, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede; g. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede; h. functiewaardering: het op methodische wijze naar zwaarte rangordenen van functies; i. conversie: de vertaling van de gevonden rangorde naar salarisschalen; j. aanloopschaal: de schaal die, voorafgaande aan de schaal volgens conversie, met toepassing van artikel 6, lid 2, van deze regeling voor de ambtenaar van toepassing wordt verklaard; k. volledige de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid 2

3 betrekking: onder k, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede; l. overwerk: het overwerk als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder l, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. 3

4 II Salaris Recht op salaris Artikel 2 1. Het recht op salaris vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat. Indien in het aanstellingsbesluit geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op salaris aan met de dag waarop de ambtenaar feitelijk in dienst is getreden. 2. Het recht op salaris eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat. Gebroken tijdvakken Artikel 3 Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand. Onvolledige betrekking Artikel 4 Het salaris van de ambtenaar met een onvolledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een volledige betrekking. Salarisschaal en -bedrag Artikel 5 1. De salarissen van de ambtenaren wier salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. 2. Het salaris van de gemeentesecretaris wordt afgeleid van de schaal in bijlage IIA van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede welke gerelateerd aan de bezoldiging van de burgemeester in de inwonersklasse tot inwoners direct ligt onder de rijksschaal waarvan het maximum salaris vergelijkbaar is met de bezoldiging van de burgemeester. 4

5 Artikel 6 1. Burgemeester en wethouders bepalen - uitgezonderd de ambtenaar als bedoeld in artikel 5, lid 2 - met inachtneming van de resultaten van een functiewaarderingsonderzoek en aan de hand van de vastgestelde conversie de voor de ambtenaar geldende salarisschaal, tenzij zijn wijze van functioneren zich nog daartegen verzet. 2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode. 3. Anders dan bij het aanvaarden van passende of gangbare arbeid, dan wel bij wijze van disciplinaire straf, als bedoeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, kan zonder voorafgaand ontslag voor een ambtenaar geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal. Periodieke verhoging van het salaris Artikel 7 1. Het salaris van de ambtenaar die voldoende functioneert, wordt binnen de voor hem geldende salarisschaal periodiek verhoogd tot het naast hogere bedrag. 2. De periodieke verhogingen worden toegekend aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt: a. bij aanstelling in tijdelijke dienst voor de eerste maal met ingang van de eerste dag van de maand waarin zijn tijdelijke aanstelling een jaar is verstreken en b. bij c.q. na aanstelling in vaste dienst voor de eerste maal ingaande 1 januari van het jaar daaropvolgend en vervolgens telkens per 1 januari van enig jaar. 3. Het tijdstip waarop ingevolge het vorige lid voor de eerste maal een periodieke verhoging wordt toegekend, kan worden vervroegd indien daartoe naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanleiding bestaat. Extra periodieke verhoging van het salaris Artikel 8 1. Aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, kan een extra periodieke salarisverhoging tot een in de salarisschaal genoemd bedrag, niet uitgaande boven het maximumsalaris, worden toegekend op grond van zeer goede of uitstekende vervulling van de betrekking, dan wel andere van voldoende belang geachte omstandigheden. 5

6 2. Bij de toepassing van het vorige lid blijft het tijdstip waarop ingevolge artikel 7 een salarisverhoging wordt toegekend onverlet, tenzij anders wordt bepaald. Ziekte en periodieke salarisverhoging Artikel 9 Een verhindering wegens ziekte als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede zal niet van invloed zijn op het tijdstip van toekenning van periodieke salarisverhogingen. Geen periodieke verhoging Artikel Indien een ambtenaar onvoldoende functioneert, kan worden bepaald dat voor hem de in artikel 7 bedoelde salarisverhoging achterwege wordt gelaten. 2. Nadien kan worden bepaald dat de salarisverhoging, welke met toepassing van het eerste lid achterwege is gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht alsnog wordt toegekend. 3. Van een beslissing tot toepassing van het eerste lid wordt de ambtenaar zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voor de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijk mededeling gedaan, onder vermelding van de redenen welke tot de beslissing hebben geleid. Salaris bij bevordering naar hogere schaal Artikel Bij de bevordering van de ambtenaar naar een salarisschaal met een hoger maximumsalaris, wordt het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het eerst hogere bedrag, waarmede gerealiseerd wordt dat het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naast hogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naast lagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met het maximumsalaris in die schaal. 2. Wanneer de bevordering het gevolg is van een overplaatsing naar een functie waaraan een hogere salarisschaal is verbonden, is het gestelde in artikel 7, lid 2 en lid 3 van deze Regeling van overeenkomstige toepassing. 6

7 7

8 III Instrumenten van flexibele beloning Gratificatie Artikel Indien een ambtenaar een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd, kan aan hem een gratificatie als bedoeld in artikel 15:1:28 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede worden toegekend. 2. B&W stellen nadere regels met betrekking tot het in het eerste lid bepaalde. Groepsgratificatie Artikel Aan een groep ambtenaren die een uitstekende collectieve prestatie heeft geleverd, kan een groepsgratificatie worden toegekend. 2. B&W stellen nadere regels met betrekking tot het in het eerste lid bepaalde. Persoonlijke toelage na bereiken maximum functionele schaal Artikel Aan een ambtenaar die het maximum van de voor hem geldende schaal heeft bereikt, kan een persoonlijke toelage als bedoeld in artikel 3:7:8 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede worden toegekend, indien betrokkene meerdere jaren uitstekend heeft gefunctioneerd. 2. De toelage bedraagt maximaal 7,5% van het salaris van de ambtenaar en wordt toegekend in stappen van 2,5%. 3. Het salaris en de persoonlijke toelage tezamen overschrijden niet het maximum van de naast hogere salarisschaal. 4. De toelage wordt ingetrokken dan wel verminderd, indien de gronden waarop deze werd toegekend niet meer dan wel in verminderde mate aanwezig zijn, tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat er omstandigheden zijn om de toelage geheel of gedeeltelijk te handhaven. Arbeidsmarkttoelage Artikel 15 8

9 1. Aan de ambtenaar kan om redenen van werving of behoud een toelage worden toegekend. 2. De in het eerste lid bedoelde toelage wordt toegekend voor een tijdvak dat tevoren is vastgesteld, met inachtneming van een maximum van drie jaar. 3. De toelage bedraagt maximaal 7,5% van het maximum salaris van de voor de ambtenaar geldende salarisschaal. 4. Het salaris en de arbeidsmarkttoelage tezamen overschrijden niet het maximum van de naast hogere salarisschaal. 5. De toelage eindigt op de ingevolge het tweede lid vastgestelde vervaldatum. Wanneer de arbeidsmarktsituatie waarop de toelage is gebaseerd nog steeds bestaat, kan opnieuw een toelage worden toegekend. 6. Burgemeester en wethouders kunnen om redenen van werving of behoud (aanvullend) afwijkende maatregelen treffen. Nadere regels overige instrumenten flexibele beloning Artikel 16 Burgemeester en wethouders stellen nadere regels omtrent de toepassing en de hoogte van overige instrumenten van flexibele beloning. 9

10 IV Overige toelagen en vergoedingen Waarnemingsvergoeding Artikel De ambtenaar die ingevolge hem daartoe door of namens het college verstrekte opdracht volledig een andere betrekking waarneemt, ontvangt een waarnemingsvergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:1:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. 2. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:1:2, lid 2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, bestaat voor de ambtenaar wiens functie wordt bezoldigd naar salarisschaal 9 of hoger, aanspraak op vergoeding vanaf de dag dat de waarneming begon zodra deze in een aaneengesloten tijdvak van zes weken tenminste twintig volle werkdagen heeft geduurd. 3. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:1:2, lid 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, wordt geen vergoeding toegekend aan de ambtenaar die ingevolge de door hem beklede functie integraal hiërarchisch leiding geeft. Buitendagvenstervergoeding Artikel 18 De ambtenaar die valt onder de standaard regeling voor de werktijden en die door het college is aangewezen om arbeid te verrichten buiten het dagvenster, ontvangt een buitendagvenstervergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:8 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. Overwerkvergoeding Artikel 19 Aan de ambtenaar die een functie bekleedt waaraan maximaal schaal 11 is verbonden en voor wie met toepassing van artikel 4:4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede eenzijdig de werktijden zijn vastgesteld wordt ingeval van overwerk een overwerkvergoeding toegekend conform hetgeen is bepaald in de artikelen 3:2 en 3:2:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. 10

11 Toelage onregelmatige dienst Artikel De ambtenaar die een functie bekleedt waaraan maximaal schaal 11 is verbonden en voor wie met toepassing van artikel 4:4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede eenzijdig de werktijden zijn vastgesteld, heeft recht op een toelage onregelmatige dienst over de werktijd tijdens de uren genoemd in artikel 3:3, lid 1 onder a t/m c, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. 2. De toelage als bedoeld in het eerste lid bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur en wel: a. 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 8.00 uur en tussen en uur; b. 40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen en uur; c. 40% voor de uren op zaterdag; d. 65% voor de uren op zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:5, derde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, alsmede op goede vrijdag en 5 mei, welke dagen lokaal als feestdagen zijn aangewezen, met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris horende bij regel 11 in schaal Voor de in het vorige lid onder a genoemde morgen- en avonduren wordt de toelage slechts toegekend, indien de arbeid is aangevangen vóór 7.00 uur, respectievelijk is beëindigd na uur. 4. In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen die het bepaalde in de vorige leden aanvult of daarvan afwijkt. Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst Artikel Aan de ambtenaar aan wie met toepassing van artikel 2:1B, lid 2, onderdeel c van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede ingevolge schriftelijke aanwijzing van burgemeester en wethouders om redenen van 11

12 dienstbelang de verplichting is opgelegd zich regelmatig of vrij regelmatig bereikbaar en beschikbaar te houden teneinde bij oproep arbeid te gaan verrichten, wordt een toelage toegekend. 2. De toelage bedraagt per uur van daadwerkelijke bereikbaarheid en beschikbaarheid een percentage van het salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris behorende bij het maximum van schaal 8 en wel: a. 5% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en uur en 3% voor de uren op die dagen tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen en uur; b. 7% voor de uren op zaterdag tussen 6.00 en uur en 5% voor de uren op die dag tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen en uur; c. 8% voor de uren op zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:5, derde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede alsmede op goede vrijdag en 5 mei, welke dagen lokaal als feestdagen zijn aangewezen, tussen 6.00 en uur en 6% voor de uren op die dagen tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen en uur. 3. In afwijking van het hiervoor bepaalde wordt aan de ambtenaar die zich gedurende de daarvoor door burgemeester en wethouders vastgestelde periode op aanwijzing en volgens rooster beschikbaar dient te houden voor de gladheidsbestrijding, een door burgemeester en wethouders vast te stellen vergoeding verleend. Deze vergoeding wordt vermeld op een bij deze regeling vast te stellen bijlage en wordt telkens aangepast aan de algemeen geldende salarisontwikkelingen voor ambtenaren binnen de sector gemeenten. 4. In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen die het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan afwijkt. Vergoedingen ingevolge een dergelijke regeling worden vermeld op de in lid 3 bedoelde bijlage en - voor zover de aard van de vergoeding dat met zich meebrengt - wordt het bedrag van de vergoeding telkens aangepast aan de algemeen geldende salarisontwikkelingen voor ambtenaren binnen de sector gemeenten. Vergoeding bedrijfshulpverlening Artikel 22 Een vergoeding wegens bedrijfshulpverlening wordt toegekend conform hetgeen is geregeld in de Regeling Bedrijfshulpverlening gemeente Wijk bij Duurstede

13 Afbouwtoelage Artikel Aan de ambtenaar wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage, als bedoeld in de artikelen 19 en 20, blijvend wordt verlaagd terwijl hij deze toelagen gedurende tenminste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten, wordt door burgemeester en wethouders een aflopende toelage toegekend ter grootte van: a. 100% van de daling van de bezoldiging gedurende het eerste halfjaar; b. 75% van de daling van de bezoldiging gedurende het tweede halfjaar; c. 50% van de daling van de bezoldiging gedurende het derde halfjaar; d. 25% van de daling van de bezoldiging gedurende het vierde halfjaar. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt aan de ambtenaar van 60 jaar of ouder wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage - als bedoeld in artikelen 19 en 20 - een blijvende verlaging ondergaat, een blijvende toelage toegekend, indien de ambtenaar de toelage - als bedoeld in artikelen 19 en 20 - direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan gedurende ten minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. 3. De in het eerste lid bedoelde aflopende toelage gaat, wanneer de ambtenaar de leeftijd van 60 jaar bereikt en hij onmiddellijk voor de aanvang van die toelage gedurende tenminste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking een toelage - als bedoeld in artikelen 19 en 20 - heeft genoten, over in een blijvende toelage als bedoeld in het vorige lid. 4. Voor de toepassing van de voorgaande leden wordt onder wezenlijke onderbreking verstaan een onderbreking van langer dan twee maanden. 5. Burgemeester en wethouders stellen voor de uitvoering van dit artikel nadere regels vast. Referte-tijdvak doorbetaling toelagen bij verhindering wegens ziekte Artikel 24 De toelage onregelmatige dienst - voor zover deze per maand variabel is - wordt in geval van verhindering wegens ziekte, zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van de 13

14 Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede slechts geacht te behoren tot de bezoldiging tot een bedrag dat overeen komt met hetgeen in de drie kalendermaanden, voorafgaande aan de datum waarop de verhindering tot het vervullen van de betrekking is ontstaan, gemiddeld per maand is toegekend aan die toelage. Voor zover de ambtenaar op even bedoelde datum minder dan drie kalendermaanden of dertien weken zijn betrekking heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over het tijdvak waarin hij vóór het ontstaan van de verhindering in dienst is geweest. V Overige bepalingen Garantiebepaling Artikel 25 De eenmaal voor een ambtenaar vastgestelde salarisschaal blijft voor hem gelden indien het resultaat van de waardering van zijn functie - na wijziging hiervan - zou leiden tot de conversie naar een lagere salarisschaal. De gehandhaafde salarisschaal wordt aangeduid als persoonlijke schaal. Onvoorziene gevallen Artikel 26 Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere regeling. Slotbepalingen Artikel Deze regeling treedt in werking op 1 november 2014 en kan worden aangehaald als de Bezoldigingsregeling Wijk bij Duurstede 2014". 14

15 2. De Bezoldigingsverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2000, vastgesteld op 25 september 2000 en zoals sindsdien gewijzigd, wordt ingetrokken. Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 23 september 2014 De gemeentesecretaris, De burgemeester, Wilma van de Werken Tjapko Poppens Toelichting op de Bezoldigingsregeling 2014 Algemeen Deze Regeling vervangt de Bezoldigingsverordening 2000, die was gebaseerd op de model-verordening van het College voor Arbeidszaken (ledenbrief van 13 november 1998, ARZ/806284). De vernieuwde regeling is het directe gevolg van de invoering van de Werktijdenregeling Waar mogelijk is overigens de regeling inhoudelijk gelijk gebleven aan de Bezoldigingsverordening

16 Hoofdstuksgewijze toelichting Hoofdstuk II: salaris Artikel 5 Salarisschaal en -bedrag De salarisschalen bij de Bezoldigingsregeling zijn te vinden in bijlage IIa (nieuwe salarisstructuur) van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. De verwijzing naar bijlage II (oude salarisstructuur) is geschrapt. Er worden geen medewerkers meer bezoldigd naar de oude salarisstructuur. Lid 2 geeft aan hoe wordt bepaald volgens welke schaal de gemeentesecretaris wordt bezoldigd. Daarmede is tevens bepaald welke salarisschalen beschikbaar zijn voor de overige functies in de gemeentelijke organisatie. Artikelen 7, 8 en 10 (Extra) periodieke verhoging van het salaris In de artikelen 7, 8 en 10 wordt respectievelijk geregeld: periodieke salarisverhoging, extra periodieke salarisverhoging en het onthouden van een periodieke salarisverhoging. Waar het onthouden van een periodieke salarisverhoging is gekoppeld aan het schriftelijk vastgelegde oordeel van onvoldoende functioneren, is het logisch dat het toekennen van de jaarlijkse periodieke salarisverhoging gebeurt op basis van het oordeel van voldoende functionerend. Artikel 11 Salaris bij bevordering naar hogere schaal Lid 1 is redactioneel aangescherpt maar inhoudelijk gelijk aan artikel 11 uit de Bezoldigingsverordening Lid 1 bevat de bevorderingssystematiek in de nieuwe salarisstructuur (bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede). Lid 2 is nieuw toegevoegd. Aan een dergelijke bepaling is behoefte om - binnen de aanstelling in algemene dienst de salarisinpassing te reguleren bij overplaatsing naar een andere functie en (uitzicht op) bevordering naar een hogere salarisschaal. 16

17 Hoofdstuk III: instrumenten van flexibele beloning Artikelen 12 en 13 (Groeps)gratificatie Beide artikelen stellen in lid 2, dat burgemeester en wethouders nadere regels stellen. Deze regels zijn terug te vinden in de Leidraad formuleren gratificatievoorstel. Artikel 14 Persoonlijke toelage Artikel 14 is een nadere uitwerking van artikel 3:7:8 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. Een besluit tot toekenning van een persoonlijke toelage wordt onderbouwd door een schriftelijke, genuanceerde personeelsbeoordeling, gebaseerd op competenties. In artikel 3:7:8 wordt gesproken van buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver. In artikel 14, lid 1, is gekozen voor de term uitstekend functioneren. Artikel 15 Arbeidsmarkttoelage De arbeidsmarktsituatie in relatie tot het organisatiebelang kan dwingen tot het treffen van tijdelijke maatregelen. In voorkomende gevallen dient daaraan een expliciet bestuursbesluit, genomen voor de aanvang van een wervingsprocedure, ten grondslag te liggen. In lid 6 van dit artikel is nadrukkelijk de mogelijkheid open gehouden (aanvullend) afwijkende maatregelen te treffen. Er zijn in individuele situaties om redenen van werving of behoud van medewerkers andere tegemoetkomingen denkbaar. Hoofdstuk IV: overige toelagen en vergoedingen Dit hoofdstuk bevat bepalingen met betrekking tot toelagen en vergoedingen. Veelal hebben deze hun basis in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. Echter, er zijn ook bepalingen met betrekking tot overige toelagen en vergoedingen opgenomen. Daarmede wordt bereikt dat alle vormen van toelagen en vergoedingen worden gerangschikt binnen het formele kader van een bezoldigingsregeling. 17

18 Met ingang van 1 januari 2014 is hoofdstuk 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede betreffende arbeidsduur en werktijden ingrijpend gewijzigd. Ter nadere uitwerking daarvan is de Werktijdenregeling 2014 vastgesteld. Met het van kracht worden van de nieuwe Werktijdenregeling 2014 wordt onderscheid gemaakt in vergoedingen geldend voor de medewerkers die vallen onder de standaardregeling voor de werktijden en vergoedingen voor de medewerkers die vallen onder de bijzondere regeling voor de werktijden. Sommige vergoedingen gelden voor beide groepen medewerkers. Zie onderstaand overzicht. Soort vergoeding artikel Standaardregeling Regeling voor de werktijden Bijzondere regeling waarneming andere functie 17 X X bereikbaar-/beschikbaarheid 21 X X buiten dagvenster werken 18 X overwerk 19 X onregelmatige dienst 20 X bedrijfshulpverlening 22 X X afbouwtoelage 23 X X Aan het eind van deze toelichting is voor de buitendagvenstervergoeding, de toelagen voor bereikbaarheid en beschikbaarheid, overwerk en onregelmatige dienst schematisch weergegeven wat de onderscheiden vergoedingspercentages (van het uurloon) zijn gedurende de diverse tijdvakken van de weekdagen. Artikel 18 Buitendagvenstervergoeding Vanaf 1 januari 2014 geldt voor de werktijden een dagvenster van 7.00 uur tot uur. Dit is de zgn. standaardregeling die geldt voor de medewerkers die (enige) vrijheid hebben bij het bepalen van hun werktijden. Artikel 3:8 van de CAR regelt een buitendagvenstervergoeding voor de ambtenaar die door het college is aangewezen buiten het dagvenster arbeid te verrichten. Er is geen recht op een buitendagvenstervergoeding indien de ambtenaar een functie bekleedt waaraan functieschaal 11 of hoger is verbonden. Analoog aan deze bepaling 18

19 dient in artikel 18 ook de overwerkvergoeding te worden gemaximeerd tot die functies waaraan maximaal schaal 11 is verbonden (Bezoldigingsverordening 2000: schaal 11A). Artikel 21 Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst Met toepassing van Artikel 2:1B, lid 2 onderdeel c CAR kan een medewerker om redenen van dienstbelang de verplichting worden opgelegd beschikbaar te zijn. Dit geldt zowel de medewerker onder de standaard als onder de bijzondere regeling voor de werktijden. De aanwijzing kan zijn voor: - bepaalde tijd of - onbepaalde tijd; hierbij geldt dat de aanwijzing schriftelijk gebeurt indien de diensten op gemiddeld 60 kalenderdagen in een periode van 12 maanden moeten worden verricht. Lid 1: de zinsnede schriftelijke aanwijzing betekent dus dat de verplichting structureel wordt opgelegd en geldt gedurende tenminste 60 kalenderdagen per periode van 12 maanden. Lid 2: de vergoeding wordt toegekend over de uren daadwerkelijke bereikbaarheid en beschikbaarheid. Voor de medewerker op wie de bijzondere regeling voor de werktijden van toepassing is, is duidelijk welke dagen en tijden buiten zijn werkpatroon vallen. Voor de medewerker op wie de standaardregeling voor de werktijden van toepassing is geldt de plicht tot daadwerkelijke bereikbaarheid en beschikbaarheid op de dagen en tijden: - vallend buiten het werkpatroon en de werktijden, overeen gekomen ingevolge artikel 7, lid 2, van de Regeling werktijden gemeente Wijk bij Duurstede 2014; - vallend buiten de uren dat sprake is van structureel thuiswerken c.q. tijd- en plaatsonafhankelijk werken voor zover dit laatste overigens het dienstbelang dat reden was voor de aanwijzing bereikbaar en beschikbaar te zijn niet schaadt. Structureel thuiswerken impliceert dat volgens vast rooster en langer dan een maand thuis wordt gewerkt. Een aanwijzing om bereikbaar en beschikbaar te zijn kan, vanwege het daarmee gemoeide dienstbelang, beperkingen stellen aan tijd- en plaatsonafhankelijk werken. 19

20 De vergoeding voor daadwerkelijk verrichte arbeid is voor de medewerker onder de standaardregeling voor de werktijden geregeld in artikel 3:3A, lid 2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede en ziet er als volgt uit: - voor de uren binnen het dagvenster: compensatie in tijd op een ander moment in overleg met de leidinggevende - voor de uren vallend buiten het dagvenster: de buitendagvenstervergoeding Artikel 23 Afbouwtoelage Bij de totstandkoming van het Sociaal Statuut 2014 is in overeenstemming met het GO in artikel 5:1:4 een vernieuwde afbouwregeling geformuleerd welke nu ook zo is opgenomen in de Bezoldigingsregeling

21 Overzicht soorten vergoedingen en percentages van het uurloon gedurende de diverse tijdvakken van de weekdagen Buitendagvenstervergoeding / standaardregeling voor de werktijden. tijdstip maandag t/m vrijdag zaterdag zondag uur 50% uur dagvenster = geen vergoeding uur 50% 75% 100% Opm.: met zondag zijn gelijkgesteld de feestdagen genoemd in artikel 4:5 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, alsmede goede vrijdag en 5 mei. Overwerkvergoeding / bijzondere regeling voor de werktijden tijdstip maandag dinsdag t/m vrijdag zaterdag zondag uur 75% 50% uur 25% 75% 100% uur 50% Opm. 1: met zondag zijn gelijkgesteld de feestdagen genoemd in artikel 4:5 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, alsmede goede vrijdag en 5 mei. Opm.2: op elke dag die volgt op een feestdag geldt tussen uur een toeslag van 75%. Toelage onregelmatige dienst / bijzondere regeling voor de werktijden tijdstip maandag t/m vrijdag zaterdag zondag en uur 40% 40% 65% en uur 20% Toelage bereikbaarheid en beschikbaarheid / standaard en bijzondere regeling voor de werktijden tijdstip maandag t/m vrijdag zaterdag zondag uur 5% 7% 8% en uur 3% 5% 6% Opm. 1: de toelage wordt afgeleid van het maximum van salarisschaal 8 Opm. 2: met zondag zijn gelijkgesteld de feestdagen genoemd in artikel 4:5 van de 21

22 Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, alsmede goede vrijdag en 5 mei. 22

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR61670_2 1 juni 2016 Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelet

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve gehoord de Commissie

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Geldermalsen. Nr. CVDR102747_1 8 mei 2018 BEZOLDIGINGSREGELING Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en op het bepaalde

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR29990_1 6 juni 2017 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006 I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR61103_1 6 juni 2017 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010 I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp;

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leiderdorp Nr. 169917 7 augustus 2018 Beloningsbeleid Gemeente Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; gelet op

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drimmelen. Nr. 45837 15 augustus 2014 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014 gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR57769_1. Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000

CVDR. Nr. CVDR57769_1. Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000 CVDR Officiële uitgave van Enkhuizen. Nr. CVDR57769_1 4 oktober 2016 Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000 De raad van de gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 1999, nummer:

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum;

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening Aanbiedingsformulier Onderwerp bezoldigingsverordening BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie bijgaand concept-raadsvoorstel vast te stellen. Dit besluit

Nadere informatie

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A.

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A. CVDR Officiële uitgave van Hardinxveld-Giessendam. Nr. CVDR75223_1 8 augustus 2017 Bezoldigingsverordening 1991 De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006; CVDR Officiële uitgave van Drimmelen. Nr. CVDR37513_1 17 oktober 2017 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006 Burgemeester en Wethouders van de gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag, RIS113255_18-FEB-2004 Gemeente Den Haag HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Ons kenmerk BSD/2003.901 I RIS 113255 gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente

Nadere informatie

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; CVDR Officiële uitgave van Geertruidenberg. Nr. CVDR415109_1 8 mei 2018 Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010 Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2010 Nummer: 28 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I10.008766, tot vaststelling van

Nadere informatie

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO;

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105446 10 november 2015 Bezoldigingsbesluit gemeente Heerde I Begripsbepalingen Begrippen Artikel 1: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe 2014. Ons kenmerk: 13BWB00076 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Overeengekomen en vastgesteld d.d. 1 februari 2010 1 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. Nr. 49460 21 april 2016 Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

a arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bunschoten: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en uitwerkingsovereenkomst (UWO)

a arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bunschoten: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en uitwerkingsovereenkomst (UWO) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 78351 26 augustus 2015 Bezoldigingsregeling I Begripsbepalingen Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

Nadere informatie

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt Bezoldigings Regeling gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels te stellen om duidelijkheid te verschaffen over de wijze van bezoldiging in de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 5079 4 februari 2014 Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder Bezoldigingsregeling gemeente Noordoostpolder 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR69857_6. Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen. I Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR69857_6. Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen. I Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Teylingen. Nr. CVDR69857_6 5 september 2017 Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen Burgemeester en wethouders van Teylingen; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

Bijlage gemeente Houten: IS

Bijlage gemeente Houten: IS Bijlage gemeente Houten: IS18.00294 Burgemeester en wethouders van Houten; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op hoofdstuk 4, 4a en 6 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren;

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 121515 16 december 2015 Bezoldigingsregeling gemeente Haaren College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Dronten 2014

Bezoldigingsverordening gemeente Dronten 2014 CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR348103_1 30 januari 2018 Bezoldigingsverordening gemeente Dronten 2014 Het college van de gemeente Dronten; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 22436 24 februari 2016 Aanvullende regeling arbeidsvoorwaarden gemeente Hulst; treedt de dag na bekendmaking in werking, zulks met terugwerkende kracht

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom Nr. 242 6 maart 2018 Besluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort houdende regels omtrent

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Bezoldigingsregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend, flexibel beloningsbeleid,

gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend, flexibel beloningsbeleid, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heumen, gelet op hoofdstuk 3 van de CAR/UWO, gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend,

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 120876 17 december 2015 Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende

Nadere informatie

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 128592 30 december 2015 Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van

Nadere informatie

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellevoetsluis. Nr. 8894 30 januari 2015 Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis; gelet

Nadere informatie

AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN

AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR_ 0 januari 0 Bezoldigingsverordening De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. maart, no. 00/ca; gelezen de

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 131202 31 december 2015 Gemeente Raalte Werktijdenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN:

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR392185_1 21 november 2017 HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: Gelet op de Algemene

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage Bijlage bij B&W-besluit d.d. 28 april 2015 (BD2015-005438) Wijziging garantieregeling Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) De tekst van en toelichting bij de hierna volgende bepalingen

Nadere informatie

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht);

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht); CVDR Officiële uitgave van Vught. Nr. CVDR347943_1 6 februari 2018 Regeling arbeidsduur en werktijden 2014 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vught Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van

Nadere informatie

(CAR) Oss opgenomen in bijlage IIa, behorend bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

(CAR) Oss opgenomen in bijlage IIa, behorend bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling CVDR Officiële uitgave van Oss. Nr. CVDR229391_1 20 maart 2018 Tab B Bezoldigingsverordening Oss 2012 BEZOLDIGINGSVERORDENING OSS Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente - gemeente Schiedarn Werktijdenregeling gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluit gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS 2015

GEMEENTEBLAD BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 74 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Maassluis 2015 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...;

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...; Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet; gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend

Nadere informatie

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is;

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is; III.2 BELONINGSREGLEMENT 2000 Besluit van Burgemeester en wethouders van Voorst van 5 juni 2001, Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 juli 2004 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lingewaal. Nr. 5662 12 januari 2017 Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal; gelet op de schriftelijke

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde

Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde CVDR Officiële uitgave van Vlagtwedde. Nr. CVDR107495_1 5 september 2017 Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde De raad van de gemeente Vlagtwedde; gezien het voorstel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Assen Nr. 139156 2 juli 2018 Werktijdenregeling Gemeente Assen Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit: gelet op artikel

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR348407_1. Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten. Artikel 1. Begripsbepalingen a. CAR-UWO: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

CVDR. Nr. CVDR348407_1. Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten. Artikel 1. Begripsbepalingen a. CAR-UWO: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR348407_1 30 januari 2018 Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten Het college van de gemeente Dronten gelet op het bepaalde in artikel 4:1 van de CAR UWO gelet

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR424088_1. Werktijdenregeling gemeente Dongen 2016

CVDR. Nr. CVDR424088_1. Werktijdenregeling gemeente Dongen 2016 CVDR Officiële uitgave van Dongen. Nr. CVDR424088_1 12 september 2017 Werktijdenregeling gemeente Dongen 2016 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling

Nadere informatie

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 GEMEENTE SCHERPENZEEL September 2014 BELEID EN UITVOERING In deze regeling wordt de landelijke wijziging van de werktijdenregeling per 1 januari 2014 vormgegeven. 1 Inhoud

Nadere informatie

Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel;

Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel; GEMEENTEBLAD Nr. 83245 10 september 2015 Officiële uitgave van gemeente Littenseradiel. Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij; gelet op artikel 160 Gemeentewet; gelet op instemming

Nadere informatie

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN 3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Bezoldiging 3:1 * Algemeen 3:1:1 * Overige begripsomschrijvingen 3:1:2 * Algemene bepalingen betreffende het salaris

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105373 10 november 2015 Werktijdenregeling gemeente Heerde Het college van de gemeente Heerde, besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Best. Nr. 113012 30 november 2015 Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best Paragraaf 1 algemene bepalingen Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best Deze

Nadere informatie

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108)

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 50913 10 juni 2015 Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) Afdeling

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen. 17 april Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren

GEMEENTEBLAD. Nr CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen. 17 april Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren Nr. 80263 17 april 2018 CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen A. De tekst in onderstaand hoofdstuk 1 wordt per 1 januari 2016 opgenomen bij

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 4272 14 januari 2016 Werktijdenregeling gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet

Nadere informatie

gelezen het voorstel d.d. 15 maart 2018 met dossiernummer 1833;

gelezen het voorstel d.d. 15 maart 2018 met dossiernummer 1833; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gouda Nr. 79318 16 april 2018 Rectificatie Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent werktijden

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015 Inhoud Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Artikel 2 Aanstelling... 2 Artikel 3 Bezoldiging... 2 Artikel

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

Werktijdenregeling Gemeente Gooise Meren 2016

Werktijdenregeling Gemeente Gooise Meren 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren Nr. 218135 11 december 2017 Werktijdenregeling Gemeente Gooise Meren 2016 Het College van de gemeente Gooise Meren, gelet op hoofdstuk 4 van

Nadere informatie

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Spijkenisse. Nr. 60059 27 oktober 2014 Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf;

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf; WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst

Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst Nummer: 18.0002248 Versie: 1.0 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. april 2018 Instemming OR Regio d.d. 27 maart 2018 Instemming GO d.d. 26 maart

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling generatiepact gemeente Veere 2019

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling generatiepact gemeente Veere 2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Veere Nr. 283177 31 december 2018 Regeling generatiepact gemeente Veere 2019 Het college van Burgemeester en wethouders, Overwegende, dat het wenselijk is

Nadere informatie

Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR601842_1 3 april 2017 Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid 2017 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien

Nadere informatie