(CAR) Oss opgenomen in bijlage IIa, behorend bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(CAR) Oss opgenomen in bijlage IIa, behorend bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Oss. Nr. CVDR229391_1 20 maart 2018 Tab B Bezoldigingsverordening Oss 2012 BEZOLDIGINGSVERORDENING OSS Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. ambtenaar: 1. de ambtenaar in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Oss; 2. de werknemer in de zin van artikel 2:5 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Oss; 3. de werknemer waarmee een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is afgesloten omdat betrokkene een zodanige arbeidstijd heeft dat deze geen deelnemer aan de IZA regeling kan zijn; b. salaris: het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Oss; c. salaris per uur: het 1/156 deel van het salaris bij een gemiddeld 36 urige werkweek; d. salarisschaal II: de schaal als bedoeld in artikel 3:1, derde lid, sub a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Oss opgenomen in bijlage II, behorend bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Oss; salarisschaal IIa: de schaal als bedoeld in artikel 3:1, derde lid, sub b, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Oss opgenomen in bijlage IIa, behorend bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Oss; e. salarisnummer: een aanduiding, bestaande uit een getal of uit een letter en een getal, dat in een salarisschaal naast een salaris is vermeld; f. salarisanciënniteit: het salarisnummer vermeerderd met het aantal maanden waarop men conform het bij dit salarisnummer behorende salaris wordt bezoldigd. g. maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal, dat kan worden bereikt door jaarlijkse salarisverhogingen; h. bezoldiging: het salaris vermeerderd met de toelagen als genoemd in de artikelen 14, 15, 16, 17, 19 en 21 van deze verordening, alsmede de toelage genoemd in artikel 3:1:2 eerste t/m vijfde lid van het Ambtenarenreglement (AR) Oss, een en ander met dien verstande dat, indien de toelagen een wisselend karakter hebben, onder bezoldiging wordt verstaan het salaris, vermeerderd met het gemiddelde berekend over de 12 laatste volle kalendermaanden van de in dit lid bedoelde toelagen; i. functie: het samenstel van werkzaamheden door de ambtenaar te verrichten; j. functieschaal: de voor de functie vastgestelde schaal ingevolge functiewaarderingsonderzoek conform het reglement functie- en Inconveniëntenwaardering Oss 2004; k. aanloopschaal: de schaal onmiddellijk voorafgaand aan de voor de functie vastgestelde functieschaal; l. uitloopschaal: de schaal onmiddellijk volgend op de voor de functie vastgestelde functieschaal; m. formatieplan: een beschrijving per organisatie-eenheid conform het Reglement functie- en inconveniëntenwaardering Oss 2004 waarin tevens het maximaal benodigd functie niveau en omvang tot uitdrukking wordt gebracht (de zogenaamde mini-formatie); n. functiewaar- het op systematische wijze in rangorde plaatsen van functies, met als deringsonderzoek: criterium de relatieve zwaarte van het werk; o. conversie: de vertaling van de gevonden rangorde naar salarisschalen; p. organieke functie: de beschrijving van het samenstel van werkzaamheden welke door een ambtenaar verricht dient te worden en de daarvoor benodigde kwalificaties; q. functiereeks: maximaal drie opeenvolgende organieke functie omschrijvingen van een (groeps)functie, met dien verstande dat binnen een reeks de functies naar inhoud op lopen in zwaarte, alsmede op het gebied van opleidings- en ervaringseisen toenemen; r. volledige werktijd: een werktijd welke gemiddeld 38 werkuren per week omvat. Vanaf 1 januari 1997 gemiddeld 36 werkuren per week. s. Landelijk Overleg overlegorgaan waarbij de centrale van overheidspersoneel welke zijn Gemeentelijke toegelaten tot het LOGA met het College voor Arbeidszaken van de 1

2 Arbeids- vereniging van Nederlandse Gemeente, met elkaar overleg voorwaarden: voeren over de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor gemeenten. Berekeningswijze Artikel 2 1.Het recht op bezoldiging vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat. Indien in het aanstellingsbesluit geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op bezoldiging aan met de dag waarop de ambtenaar feitelijk in dienst is getreden. 2.Het recht op bezoldiging eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat. Artikel 3 Wanneer het salaris, een emolument of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand. Artikel 4 De salarissen van de ambtenaren, waarvan het salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen of, indien voor zijn betrekking een vast bedrag geldt, dit bedrag, opgenomen in bijlage II of IIa behorende bij de CAR-Oss. Artikel 5 Het salaris van de ambtenaar met een niet volledige werktijd wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een volledige werktijd. Artikel 6 1. Indien in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden een collectieve salariswijziging wordt overeengekomen welke een algemeen karakter draagt, wordt door het college met ingang van de datum waarop die wijziging ingaat, een overeenkomstige wijziging aangebracht in de salarissen van de ambtenaren. 2. Van de wijziging bedoeld in het vorige lid geeft het college kennis aan de raad. Inpassing Artikel 7 1. Het college bepaalt met inachtneming van het functie- en inconveniëntenwaarderingsreglement Oss 2004 de voor de functie geldende functieschaal 2. Bij plaatsing wordt de ambtenaar als regel ingepast in de aanloopschaal van de functie. Op grond van ervaring of diensttijd in een andere betrekking kan de ambtenaar bij plaatsing in de functieschaal worden ingepast. In zeer uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer op de arbeidsmarkt is gebleken dat het niet mogelijk is een ambtenaar aan te trekken met een salaris dat overeenkomt met een bedrag in de functieschaal van de functie en bovendien is vastgesteld dat de ambtenaar bij de vervulling van de functie een bepaalde meerwaarde heeft ten opzichte van de gestelde functie-eisen, kan inpassing geschieden in de uitloopschaal van de functie. 3. Anders dan bij wijze van disciplinaire straf, als bedoeld in het Ambtenarenreglement (AR) Oss, kan zonder voorafgaand ontslag voor een ambtenaar geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal. 4. Indien een ambtenaar - niet op zijn verzoek - een functie gaat vervullen waarvoor een lagere functieschaal geldt, behoudt hij het reeds verkregen salaris. De eventuele salarisgroei in de schaal volgens welke de ambtenaar voorheen werd bezoldigd, wordt gegarandeerd, met dien verstande dat het oordeel dat over de ambtenaar in de nieuwe functie wordt uitgesproken, geacht wordt hetzelfde oordeel te zijn als ware de ambtenaar nog in zijn oude functie aangesteld. Het gestelde in artikel 11 en artikel 12 blijft onverminderd van toepassing. Artikel 8 1. Bij plaatsing kent het college de ambtenaar het salaris toe dat: a. wanneer hij 22 jaar of ouder is, in de voor hem geldende salarisschaal II is vermeld onder het salarisnummer 0, danwel wanneer hij 21 jaar of ouder is in de voor hem geldende salarisschaal IIa is vermeld onder het salarisnummer 0; b. wanneer hij jonger dan 22 jaar is, in de voor hem geldende salarisschaal II, danwel jonger dan 21 jaar is, in de voor hem geldende salarisschaal IIa is vermeld onder het salarisnummer, dat overeenkomt met zijn leeftijd. 2

3 2. Van het bepaalde in het vorige lid kan worden afgeweken door het toekennen van een hoger salaris, indien daartoe naar het oordeel van het college aanleiding bestaat. Periodieke salarisverhoging Artikel 9 1. Het salaris van de ambtenaar wordt binnen de voor hem geldende salarisschaal periodiek verhoogd tot het naast hogere bedrag. 2. De periodieke verhogingen worden toegekend: a. wanneer de ambtenaar 22 jaar of ouder is en hij het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, danwel 21 jaar of ouder en hij het maximum salaris van de voor hem geldende salarisschaal IIa nog niet heeft bereikt, voor de eerste maal met ingang van de eerste dag van de maand waarin zijn aanstelling één jaar is verstreken en nadien telkens na één jaar; b. wanneer de ambtenaar jonger dan de gestelde leeftijd in sub a is, met ingang van de eerste dag van de maand waarin zijn verjaardag valt. 3. Het tijdstip waarop ingevolge het vorige lid aan de onder a. bedoelde ambtenaar voor de eerste maal een periodieke verhoging wordt toegekend, kan worden vervroegd indien daartoe naar het oordeel van het college aanleiding bestaat. 4. Indien de in het tweede lid onder a. bedoelde ambtenaar reeds voor zijn de in dit lid genoemde leeftijd was aangesteld, worden hem de periodieke verhogingen toegekend met ingang van de eerste dag van de maand, waarin zijn verjaardag valt. 5. Het salaris wordt, indien de salarisschaal II dit aangeeft en wanneer het maximumsalaris is bereikt, voor de eerste maal na drie jaar en vervolgens om de twee jaar verhoogd tot het naasthogere bedrag vermeld, onder een salarisnummer beginnende met de letter U. 6. De tijd gedurende welke de ambtenaar ingevolge wettelijke verplichting, als bedoeld in hoofdstuk 3, onderdeel 'militaire dienst' van het Ambtenarenreglement (AR) Oss, wordt geacht in zijn betrekking met verlof te zijn, wordt voor de toekenning van het salaris als diensttijd in aanmerking genomen. Artikel Het college kan aan de ambtenaar, die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, een extra salarisverhoging tot een in de salarisschaal genoemd bedrag, niet uitgaande boven het maximumsalaris, toekennen op grond van: a. buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver; b. andere door het college van voldoende belang geachte, werkzaamheden. 2. Bij de toepassing van het vorige lid blijft het tijdstip waarop ingevolge artikel 9 een salarisverhoging wordt toegekend onverlet, tenzij het college anders bepaalt. Artikel Bij onvoldoende bekwaamheid, geschiktheid of ijver van de ambtenaar kan het college bepalen dat ten aanzien van hem de salarisanciënniteit met 12 maanden wordt bevroren zodat salarisverhoging, als bedoeld in artikel 9, achterwege blijft. 2. Het college kan nadien bepalen dat de salarisverhogingen, welke met toepassing van het eerste lid achterwege zijn gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht, alsnog worden toegekend. 3. Van een beslissing tot toepassing van het eerste lid wordt de ambtenaar zo spoedig mogelijk, schriftelijk mededeling gedaan, onder vermelding van de redenen welke tot de beslissing hebben geleid. De bevriezing conform lid 1 gaat in op de 1e van de maand volgende op het tijdstip waarop de ambtenaar van dit besluit in kennis is gesteld. Uitsluitingen ten aanzien van medewerkers aangesteld in Melkert-1 banen Artikel 11a 1. De artikelen 7 en 12 van deze verordening zijn niet van toepassing op medewerkers die zijn aangesteld op een Melkert-1 baan in het kader van de Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen voor zover in genoemde artikelen gesproken wordt over plaatsing in de uitloopschaal. 2. Artikelen 14 en de artikelen 16 tot en met 20 (met betrekking tot toelagen) van deze verordening, alsmede artikel van het Ambtenarenreglement zijn niet van toepassing op medewerkers die zijn aangesteld op een Melkert-1 baan in het kader van de Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen met dien verstande dat compensatie van toelagen zal plaatsvinden in de vorm van verlof. 3

4 Salariëringsmogelijkheden binnen een functie Artikel In een functie waarin een ambtenaar is geplaatst, kan het college op voorstel van de directeur een ambtenaar bevorderen naar de functieschaal danwel naar de uitloopschaal. 2. Wanneer voor de ambtenaar, als gevolg van het besluit conform lid 1, een salarisschaal gaat gelden met een hoger maximumsalaris, wordt het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het bedrag, gelegen onmiddellijk boven het salaris dat de ambtenaar in de oude schaal zou hebben genoten, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 10. a. Voor de ambtenaar op wie salarisschaal II van toepassing is: indien deze verhoging niet één volle periodiek in de nieuwe schaal tot gevolg heeft, dan zal de ambtenaar in de eerst daarop volgende periodiek in de nieuwe schaal worden ingepast. b. Voor de ambtenaar voor wie salarisschaal IIa van toepassing is: Indien het salarisverschil tussen dit naasthogere bedrag en het oude salaris minder bedraagt dan 75% van het salarisverschil tussen het bedrag dat de ambtenaar aan salaris zou hebben ontvangen indien hij niet zou zijn overgegaan naar de nieuwe schaal, maar een periodieke verhoging zou hebben gekregen, en het bedrag van zijn oude salaris, wordt de ambtenaar in de nieuwe schaal ingeschaald op het bedrag dat direct volgt op het naasthogere bedrag. 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 wordt het salaris in de nieuwe salarisschaal verhoogd tot een bedrag in die schaal, zodra en voor zoveel zulks nodig is om te bereiken dat het nieuwe salaris blijft uitgaan boven het salaris dat de ambtenaar in de oude schaal zou hebben genoten. Voor de medewerker die in de oude schaal het maximum nog niet had bereikt, heeft dit tot gevolg dat de eerstvolgende periodiek in dezelfde maand wordt toegekend als wanneer deze in de oude schaal zou zijn toegekend. Voor de medewerker die het maximum in de oude schaal had bereikt, wordt de eerstvolgende periodiek in de nieuwe schaal, behoudens het gestelde in artikel 11, één jaar na bevordering toegekend. 4. Bevordering van de aanloopschaal naar de functieschaal is mogelijk voor de ambtenaar van wie is vastgesteld dat hij de functie volledig en goed uitoefent en voldoet aan de bij de functie behorende vereisten. 5. Bevordering naar de bij de functie behorende uitloopschaal is slechts dan mogelijk indien is gebleken dat de ambtenaar in de functie in de loop der jaren een meerwaarde (uitgebreidere kennis van zaken, routine e.d.) heeft verkregen danwel blijk heeft gegeven te beschikken over bijzondere bekwaamheid en geschiktheid ter zake van werkzaamheden gelegen buiten de functie en zodoende gedurende geruime tijd uitgaat boven de voor een normale functievervulling gestelde eisen. Een bevordering naar deze uitloopschaal vindt normaal niet eerder plaats nadat men gedurende 3 jaren op het maximum van de functie-schaal bezoldigd is. In bijzondere situaties waarbij de medewerker al voordat hij het maximum salaris in zijn functieschaal heeft bereikt blijk heeft gegeven over een bepaalde meerwaarde te beschikken kan het college deze termijn bekorten. Bevordering naar de uitloopschaal kan niet eerder plaatsvinden dan nadat het maximum van de functieschaal is bereikt. 6.Voor de ambtenaar die 55 jaar of ouder is behoeft, bij gebleken meerwaarde, de wachttijd van 3 jaar op het maximum van de functieschaal niet in acht te worden genomen. Vervullen van een andere functie Artikel 13 1.Het college kan ertoe besluiten dat een ambtenaar een andere functie gaat vervullen. Indien de ambtenaar een functie gaat vervullen met een hogere functieschaal vindt inpassing plaats zoals omschreven in artikel 7 lid 2, doch met dien verstande dat de ambtenaar altijd een salaris ontvangt gebaseerd op een hoger bedrag dan dat hij zou hebben genoten in zijn oude functie. Artikel 12, lid 2, sub b is van overeenkomstige toepassing. Indien de aanloop of functieschaal geen mogelijkheid biedt het salaris op een hoger niveau vast te stellen, vindt een administratieve inpassing plaats in de naast hogere schaal overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 2, sub b. Vervolgens zal het salaris op dit niveau worden bevroren. Eerst nadat het college een besluit tot bevordering conform de bepalingen in artikel 12 lid 4 of lid 5 heeft genomen, kan men aanspraak maken op een verdere doorgroei in de desbetreffende schaal. 2. Als de ambtenaar in een functie met een hogere functieschaal is geplaatst, telt de salarisanciënniteit in het vroegere ambt op het maximum doorgebracht als regel niet mee voor plaatsing in de nieuwe uitloopschaal. 3. Bevordering van de ambtenaar naar een functie met een hogere functieschaal kan niet in 2 opeenvolgende jaren plaatsvinden, tenzij er sprake is van een extreem versneld groeien naar een voorbestemde functie. 4

5 4. Bevorderingen naar een hogere functie in dezelfde functiereeks is eerst mogelijk nadat de ambtenaar blijk heeft gegeven deze hogere functie volledig te kunnen vervullen en voldoet aan alle voor de organieke functie geldende kwalificaties. Inpassing zal dan plaatsvinden in de functieschaal. Toelagen Artikel 14 (persoonlijke toelage) 1. In zeer bijzondere gevallen kan aan de ambtenaar die het maximum van de voor hem geldende salarisschaal heeft bereikt door het college, wanneer daartoe naar hun oordeel op grond van buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver aanleiding bestaat, een toelage worden toegekend. Een dergelijke toelage wordt behoudens zeer bijzondere situaties niet toegekend indien men conform het gestelde in artikel 12 is ingepast in de uitloopschaal. 2. De in het vorige lid bedoelde toelage is niet hoger dan 10% van het salaris van de betrokken ambtenaar, met dien verstande dat de som van het salaris en de toelage het hoogste bedrag van de naast hogere salarisschaal niet overschrijdt. Artikel 15 (onregelmatigheidstoeslag) 1. Aan de ambtenaar voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van schaal 10, en voor wie werktijden zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 3:3, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Oss, wordt door het college een toelage toegekend. 2. De in het vorige lid bedoelde toelage bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur. Dit percentage bedraagt: 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 8 uur en tussen 18 en 22 uur; 40% voor de uren op zaterdag tussen 6 en 22 uur; 40% voor de uren op maandag tot en met zaterdag tussen 0 en 6 uur en tussen 22 en 24 uur; 65% voor de uren op zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:1:1, derde lid, van het Ambtenarenreglement (AR) Oss; met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris behorende bij salarisnummer 10 van salarisschaal 6 van bijlage II danwel bijlage IIa behorende bij de de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Oss. 3.In bijzondere gevallen kan het college een regeling treffen, welke het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan afwijkt. Artikel 16 (gebroken diensten) 1. Aan de ambtenaar voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximum salaris dan dat van schaal 10, en voor wie werktijden zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 3:3, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Oss wordt door het college een toelage gebroken dienst toegekend. 2. Onder een gebroken dienst wordt verstaan: een dienst waarbij tussen begin en einde diensttijd tenminste 10 uur is gelegen en welke onderbroken wordt door één rusttijd van meer dan 1 uur en 30 minuten. 3. Gedurende de schoolvakantieperiode wordt het vorige lid overeenkomstig van toepassing verklaard met dien verstande dat tussen begin en einde diensttijd tenminste 8 uur is gelegen. 4. De in lid 1 bedoelde toelage bedraagt per gebroken dienst 9.87 (bruto) en dient bij algemene salariswijzigingen aangepast te worden. (norm ) Artikel 17 (consignatie vergoeding) 1. Aan de ambtenaar, voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van schaal 10, en die buiten de werktijden die voor hem zijn vastgesteld als bedoeld in de artikelen 4:2 en 4:2:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Oss en het ambtenarenreglement (AR) Oss, zich regelmatig of vrij regelmatig bereikbaar en beschikbaar moet houden teneinde bij oproep arbeid te gaan verrichten, wordt door het college een toelage consignatievergoeding toegekend. 2. De in het vorige lid bedoelde toelage bedraagt per uur bereikbaarheid en beschikbaarheid een percentage dat wordt berekend over het salaris behorende bij salarisnummer U III van salarisschaal 3 van bijlage II danwel het maximumsalaris behorende bij salarisschaal 3 van bijlage IIa behorende bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Oss. Dit percentage bedraagt: a. 5% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 22 uur en 3% voor de uren op die dagen tussen 0 en 6 uur en tussen 22 en 24 uur; b. 7% voor de uren op zaterdag tussen 6 en 22 uur en 5% voor de uren op die dag tussen 0 en 6 uur en tussen 22 en 24 uur; 5

6 c. 8% voor de uren op zondag en op de feestdagen, genoemd in artikel 4:1:1, derde lid van het Ambtenarenreglement (AR) Oss, tussen 6 en 22 uur en 6% voor de uren op die dag en tussen 0 en 6 uur en 22 en 24 uur. 3. De op basis van het tweede lid berekende toelage wordt verhoogd met 25% over de uren waarop aan de opgedragen bereikbaarheid en beschikbaarheid een extra plaatsgebondenheid op of rond de plaats van tewerkstelling is verbonden. 4. In bijzondere gevallen kan het college een regeling treffen, welke het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan afwijkt. Artikel 18 (EHBO-toelage) Het college zal in het belang van de dienst aan een ambtenaar een tijdelijke toelage van 107,76 per jaar toekennen voor het bezit van een erkend geldig diploma E.H.B.O. Artikel 19 (Inconveniëntentoelage) 1. Het college bepaalt met in achtname van het reglement functie- en inconveniëntenwaardering de voor een functie geldende inconveniëntenscore. 2. Met ingang van 1 januari 1999 bedraagt de inconveniëntentoelage: a punten geen toelage b punten 1 x periodiek bedrag c. > 41 punten 2 x periodiek bedrag. 3. Het in lid 2 bedoelde periodiek bedrag is het verschil tussen het laatste en het voorlaatste schaalbedrag van schaal 4 van de salaristabel conform bijlage II of IIa van de CAR/AR. Artikel 20 (schadevrij-rijden) 1. Aan de ambtenaar, die bezoldigd wordt in de schalen 1 tot en met 4 van bijlage II danwel bijlage IIa behorende bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Oss en die werkzaam is als bestuurder van een dienstauto, wordt een tijdelijke toelage toegekend als premie voor schadevrij rijden, wanneer aan of met de auto geen schade is toegebracht, welke naar het oordeel van het hoofd van dienst geheel of gedeeltelijk aan de schuld van de bestuurder kan worden geweten. 2. De toelage bedraagt 0,05 per uur en maximaal 45,40 per kalenderhalfjaar of een evenredig deel hiervan, naar gelang de ambtenaar een geheel kalenderhalfjaar of een gedeelte hiervan als bestuurder van een dienstauto werkzaam is geweest. 3. Jaarlijks zal door de leiding een overzicht worden verstrekt aan de afdeling P&O van schadegevallen met dienstauto's en de betrokken bestuurders. Vermindering toelagen Artikel Aan de ambtenaar wiens bezoldiging vermindert als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of voor meer dan 25% verminderen van een der toelagen ingevolge de artikelen 15, 17 of 19 van deze verordening, wordt een aflopende dan wel een blijvende toelage toegekend op voet van de volgende leden. 2. a. Aan de ambtenaar, die een toelage ex artikel 15, 17 of 19 van deze verordening, zonder wezenlijke onderbreking, gedurende een periode van 3 jaar heeft genoten, wordt met ingang van de eerste maand van de beëindiging, c.q. de blijvende vermindering, een aflopende toelage toegekend. b. De duur van de aflopende toelage is gelijk aan 1/3 gedeelte van de tijd, gedurende welke de betreffende toelage werd genoten, afgerond op een hele maand naar boven. c. De aflopende toelage bedraagt gedurende 1/3 van de onder b bedoelde duur 75% van het vervallen gedeelte van de toelage; daarna gedurende 1/3 van de onder b bedoelde duur 50% van het vervallen gedeelte van de toelage; daarna gedurende 1/3 van de onder b bedoelde duur 25% van het vervallen gedeelte van de toelage. 3. Toepassing van artikel 3:1:2 van het Ambtenarenreglement (AR) Oss heeft geen invloed op het bepaalde in lid 2 van dit artikel. 4. Aan de ambtenaar die de leeftijd van 60 jaren heeft bereikt en een toelage ex artikel 15, 17 of 19 van deze verordening gedurende ten minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten, wordt een blijvende toelage toegekend ter grootte van vermeldde toelage. 5. Aan de ambtenaar, die de leeftijd van 50 jaren heeft bereikt en nog geen 60 jaren oud is, en een toelage ex artikel 15, 17 of 19 van deze verordening gedurende ten minste 25 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten, wordt een blijvende toelage toegekend ter grootte van vermeldde toelage; 6

7 6. Aan de ambtenaar die op grond van lid 2 van dit artikel een aflopende toelage geniet, wordt bij het bereiken van de 50 c.q. 60 jarige leeftijd een blijvende toelage toegekend ter grootte van het alsdan resterende gedeelte van de aflopende toelage, indien hij de toelage ingevolge de artikelen 15, 17 of 19 van deze verordening voor het bereiken van genoemde leeftijden 25 c.q. 10 jaar zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. 7. In dit artikel wordt verstaan onder "wezenlijke onderbreking" een onderbreking van langer dan twee maanden. Van onderbreking in de zin van deze verordening is geen sprake, als deze voortvloeit uit het in opdracht van het college vervangen in een andere functie. 8. Indien de toelage ex artikel 15, 17 of 19 van deze verordening geen vast bedrag per maand bedroeg, wordt voor de toepassing van dit artikel als berekeningsbasis genomen een gemiddelde van hetgeen aan zodanige toelage werd genoten in de 12 maanden voorafgaande aan de vermindering c.q. beëindiging van die toelage. 9. a. Indien voor de toepassing van dit artikel geen termen meer aanwezig zijn ten gevolge van het vervallen van de 25% norm als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt alsdan het recht dat aan dit artikel wordt ontleend opgeschort, tenzij gedurende de opschorting opnieuw termen zijn ontstaan voor toepassing van lid 1. b.bij verhoging c.q. verlaging anders dan wegens algemene salarismaatregelen van de toelage ex artikel 15, 17 of 19 van deze verordening zodanig, dat betrokkene in aanmerking blijft komen voor een aflopende toelage, wordt deze aflopende toelage vanaf het ontstaan van de verhoging c.q. verlaging berekend van het alsdan optredende verschil in vergelijking met de toestand zoals deze was op het moment dat dit recht ingevolge lid 2 van dit artikel ontstond. Bijzondere beloningen Artikel 22 1.Aan de dienstdirecteuren wordt jaarlijks een budget toegekend voor extra beloningen. Op basis van opgemaakte beoordelingen kan de directeur voor structurele verhoging van het prestatieniveau, uitgaande boven hetgeen normaal in die functie van de ambtenaar mag worden verwacht, danwel gedurende een bepaalde periode een buitengewone inspanning en prestatie te hebben geleverd, respectievelijk een extra periodiek danwel een gratificatie uit dit budget toekennen. Voor andere "kleinere" maar waardevolle (groeps-) prestaties bestaat tevens de mogelijkheid tot andere vormen van extra beloningen in de vorm van attenties. 2. Een extra periodiek kan aan een ambtenaar niet vaker dan tweemaal in een en dezelfde schaal worden toegekend en vindt nimmer in twee achtereenvolgende jaren plaats. 3. Gratificaties kunnen aan een ambtenaar worden toegekend tot een maximum netto bedrag van 750,- 4. De hoogte van het in lid 1 genoemde budget alsmede de doorberekeningsnormen naar dit budget van de diverse extra beloningen zullen jaarlijks door het college worden vastgesteld. Bijzondere Onkostenvergoeding Artikel 23 Het college is bevoegd in bijzondere gevallen onkostenvergoedingen toe te kennen. Bijzonderheden Artikel 24 Voorstellen van de directeur aan het college aangaande bevorderingen en periodieken van ambtenaren dienen te zijn onderbouwd met een beoordeling. Artikel 25 Medewerkers die een functie vervullen waarvan de functieschaal nog niet is vastgesteld, verkrijgen een salariëring afgeleid van een voorlopige functiewaardering. De ambtenaar zal zo spoedig mogelijk daarna in een functie(reeks) worden geplaatst. Aanspraken bij ziekte Artikel Een verhindering wegens ziekte als bedoeld in hoofdstuk 7 van de CAR/AR zal niet van invloed zijn op het tijdstip van toekenning van periodieke salarisverhogingen. 2. Voor de toepassing van het bepaalde in hoofdstuk 7 van de CAR/AR worden de vergoeding bedoeld in artikel 3:3, de overgangstoelage onregelmatige dienst, alsmede de prestatiebeloning en de toeslag inconveniënten slechts geacht te behoren tot de bezoldiging tot een bedrag dat overeenkomt met hetgeen in de drie kalendermaanden of in de dertien kalenderweken, voorafgaande aan 7

8 de datum waarop de verhindering tot het vervullen van de betrekking is ontstaan, gemiddeld per maand of per week is toegekend aan die vergoeding of die beloning, al naar gelang de bezoldiging van de ambtenaar per maand of per week wordt uitbetaald. Voor zover de ambtenaar op even bedoelde datum minder dan drie kalendermaanden of dertien kalenderweken zijn betrekking heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand of per week is toegekend over het tijdvak waarin hij vóór het ontstaan van de verhindering in dienst is geweest. Artikel 27 Voor gevallen waarin deze verordening niet of niet naar billijkheid voorziet, treft het college een bijzondere regeling. Overgangsbepaling Artikel De overgangsbepaling van artikel 28 bezoldigingsbesluit Oss 1969 blijft van kracht. 2. Personeelsleden die op 31 december 1993 een dienstverband hadden bij de voormalige gemeenten Berghem, Megen c.a. of Oss zal artikel 7 van de Sociale Leidraad gemeentelijke herindeling 1993 Berghem, Megen c.a. en Oss worden gehanteerd als overgangsbepaling bij het vervallen of verminderen van toelagen. Artikel 29 Deze verordening kan worden aangehaald als "Bezoldigingsverordening Oss 1994" en treedt in werking met ingang van 1 april april 2004 heeft het college, onder toepassing van artikel 27 van de Bezoldigingsverordening, ingestemd met: 1. het inpassen van uitzendkrachten volgens de Bezoldigingsverordening Oss; 2. het inpassen van medewerkers in het kader van het Instapplan Allochtonen en vakantiekrachten volgens het dan geldende minimum(jeugd)loon; 8

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR61670_2 1 juni 2016 Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelet

Nadere informatie

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A.

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A. CVDR Officiële uitgave van Hardinxveld-Giessendam. Nr. CVDR75223_1 8 augustus 2017 Bezoldigingsverordening 1991 De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Geldermalsen. Nr. CVDR102747_1 8 mei 2018 BEZOLDIGINGSREGELING Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en op het bepaalde

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve gehoord de Commissie

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR29990_1 6 juni 2017 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006 I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR61103_1 6 juni 2017 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010 I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp;

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leiderdorp Nr. 169917 7 augustus 2018 Beloningsbeleid Gemeente Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; gelet op

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN

AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR_ 0 januari 0 Bezoldigingsverordening De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. maart, no. 00/ca; gelezen de

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Overeengekomen en vastgesteld d.d. 1 februari 2010 1 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 5079 4 februari 2014 Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder Bezoldigingsregeling gemeente Noordoostpolder 2014 Burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren;

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 121515 16 december 2015 Bezoldigingsregeling gemeente Haaren College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR69857_6. Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen. I Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR69857_6. Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen. I Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Teylingen. Nr. CVDR69857_6 5 september 2017 Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen Burgemeester en wethouders van Teylingen; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling personeel in dienst van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Bezoldigingsregeling personeel in dienst van de gemeente Valkenburg aan de Geul CVDR Officiële uitgave van Valkenburg aan de Geul. Nr. CVDR83594_1 7 november 2017 Bezoldigingsregeling personeel in dienst van de gemeente Valkenburg aan de Geul Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag, RIS113255_18-FEB-2004 Gemeente Den Haag HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Ons kenmerk BSD/2003.901 I RIS 113255 gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente

Nadere informatie

a arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bunschoten: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en uitwerkingsovereenkomst (UWO)

a arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bunschoten: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en uitwerkingsovereenkomst (UWO) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 78351 26 augustus 2015 Bezoldigingsregeling I Begripsbepalingen Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt Bezoldigings Regeling gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels te stellen om duidelijkheid te verschaffen over de wijze van bezoldiging in de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006; CVDR Officiële uitgave van Drimmelen. Nr. CVDR37513_1 17 oktober 2017 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006 Burgemeester en Wethouders van de gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR57769_1. Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000

CVDR. Nr. CVDR57769_1. Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000 CVDR Officiële uitgave van Enkhuizen. Nr. CVDR57769_1 4 oktober 2016 Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000 De raad van de gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 1999, nummer:

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drimmelen. Nr. 45837 15 augustus 2014 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014 gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde

Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde CVDR Officiële uitgave van Vlagtwedde. Nr. CVDR107495_1 5 september 2017 Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde De raad van de gemeente Vlagtwedde; gezien het voorstel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 22436 24 februari 2016 Aanvullende regeling arbeidsvoorwaarden gemeente Hulst; treedt de dag na bekendmaking in werking, zulks met terugwerkende kracht

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening Aanbiedingsformulier Onderwerp bezoldigingsverordening BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie bijgaand concept-raadsvoorstel vast te stellen. Dit besluit

Nadere informatie

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; CVDR Officiële uitgave van Geertruidenberg. Nr. CVDR415109_1 8 mei 2018 Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum;

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. Nr. 49460 21 april 2016 Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is;

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is; III.2 BELONINGSREGLEMENT 2000 Besluit van Burgemeester en wethouders van Voorst van 5 juni 2001, Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 juli 2004 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010 Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2010 Nummer: 28 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I10.008766, tot vaststelling van

Nadere informatie

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO;

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105446 10 november 2015 Bezoldigingsbesluit gemeente Heerde I Begripsbepalingen Begrippen Artikel 1: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Dronten 2014

Bezoldigingsverordening gemeente Dronten 2014 CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR348103_1 30 januari 2018 Bezoldigingsverordening gemeente Dronten 2014 Het college van de gemeente Dronten; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend

Nadere informatie

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 128592 30 december 2015 Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

besluiten: vast te stellen de volgende regeling aanstellings- en beloningsbeleid.

besluiten: vast te stellen de volgende regeling aanstellings- en beloningsbeleid. CVDR Officiële uitgave van Hellevoetsluis. Nr. CVDR93779_1 7 november 2017 Regeling aanstellings- en beloningsbeleid 2006 Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis; in vergadering bijeen op 9 oktober

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN:

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR392185_1 21 november 2017 HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: Gelet op de Algemene

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend, flexibel beloningsbeleid,

gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend, flexibel beloningsbeleid, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heumen, gelet op hoofdstuk 3 van de CAR/UWO, gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend,

Nadere informatie

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt.

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt. Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) per 1 juli 2016 als gevolg van de gemaakte afspraken aangaande lokale regelingen. Aan Hoofdstuk 3 van het Reglement

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 120876 17 december 2015 Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen Uitvoeringsregeling A Salariëring (ex artikel 25) HOOFDSTUK 1 INPASSINGSBEPALINGEN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder: 1. Salarisschaal: een vaste oplopende reeks

Nadere informatie

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...;

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...; Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet; gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

3A Inschaling, functioneren en beoordelen

3A Inschaling, functioneren en beoordelen 3A Inschaling, functioneren en beoordelen Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 3A:1:1 * Algemene bepalingen 3A:1:2 * Functioneringsgesprek, verslag en advies beoordelingsresultaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe 2014. Ons kenmerk: 13BWB00076 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14515 20 mei 2014 Regeling van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 mei 2014, nr. 2014-0000264200, inzake de gratificatie

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage Bijlage bij B&W-besluit d.d. 28 april 2015 (BD2015-005438) Wijziging garantieregeling Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) De tekst van en toelichting bij de hierna volgende bepalingen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS 2015

GEMEENTEBLAD BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 74 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Maassluis 2015 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Bezoldigingsregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN 3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Bezoldiging 3:1 * Algemeen 3:1:1 * Overige begripsomschrijvingen 3:1:2 * Algemene bepalingen betreffende het salaris

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP)

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland 2010. (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Artikel 1. Begrippen a. bedienaar kunstwerken: medewerker van de directie

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

Voorwaardenregeling gemeente Katwijk - Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3

Voorwaardenregeling gemeente Katwijk - Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR398890_1 15 november 2016 Voorwaardenregeling gemeente Katwijk - Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 Stellen vast de volgende regels ter uitvoering van artikel 3:6

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; Regeling uitkering substantieel bezwarende functies 2006 [Regeling vervalt per 01-04-2015.] Zichtdatum 07-02-2018 Geldend van 01-01-2010 t/m 31-03-2015 Regeling uitkering substantieel bezwarende functies

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8639 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 14-11-1996, nr. 221 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VRIJWILLIG

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 30ste december 1997 tot

Nadere informatie

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling Geldig sinds: 1-7-2011 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 2 EA94/U juli 1994

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 2 EA94/U juli 1994 Aan SDU Postbus 20014 2500 EA DEN HAAG Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 2 EA94/U2037 12 juli 1994 Inlichtingen bij Doorkiesnummer Mw. mr. W. Nieuwenhuizen 070-3027585 Onderwerp. Departementsonderdeel

Nadere informatie

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V.

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. Uit de CAO Energie voortvloeiende bedrijfs-cao. Inhoudsopgave: Aanhef en begripsomschrijving. Hoofdstuk I : De salarisregeling. Bijlage A: Functieschalen. Bijlage B: Salaristabel.

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college.

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst Aanstelling: het bevoegd gezag Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. Aanstelling

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Wonen Vervroegd Uittreden 2005 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE

Nadere informatie

Geldend van t/m heden

Geldend van t/m heden IKAP-Regeling rijkspersoneel Geldend van 01-01-2017 t/m heden IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement

Nadere informatie

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2015, nr. 690296, tot wijziging van de Regeling werktijden en rechtspositie chauffeurs Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Gelet op de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Katwijk;

Gelet op de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Katwijk; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 26215 3 maart 2016 Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 Burgemeester en wethouders van Katwijk; Stellen vast de volgende beleidsregels ter uitvoering

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT

RECHTSPOSITIEREGLEMENT RECHTSPOSITIEREGLEMENT voor Bezoldigde Bestuurders van de AFMP ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemeen 1. Bezoldigde bestuurders van de AFMP worden in functie benoemd door de Bondsvergadering van de vereniging

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel;

Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel; GEMEENTEBLAD Nr. 83245 10 september 2015 Officiële uitgave van gemeente Littenseradiel. Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 60956 22 november 2016 Tijdelijke regeling van de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

Besluit van 1 november 1983, tot vaststelling van regelen ten aanzien van de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren

Besluit van 1 november 1983, tot vaststelling van regelen ten aanzien van de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren (Tekst geldend op: 02-02-2015) Besluit van 1 november 1983, tot vaststelling van regelen ten aanzien van de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 10 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen. 17 april Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren

GEMEENTEBLAD. Nr CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen. 17 april Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren Nr. 80263 17 april 2018 CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen A. De tekst in onderstaand hoofdstuk 1 wordt per 1 januari 2016 opgenomen bij

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Ter tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1, 3.1.6, 3.1.8 t/m 3.1.13, en artikel 6.1.8 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108)

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 50913 10 juni 2015 Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) Afdeling

Nadere informatie