gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum;"

Transcriptie

1 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum; gehoord de Commissie voor Georganiseerd overleg; besluiten vast te stellen de navolgende: BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MARUM 2015 Hoofdstuk I Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a ambtenaar: 1 de ambtenaar, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a, van de CAR/UWO gemeente Marum; 2 de werknemer als bedoeld in artikel 2:5:1 van de CAR/UWO gemeente Marum; b bezoldiging: de bezoldiging, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel c, van de CAR/UWO c salaris: het salaris als bedoeld in artikel 3:1; tweede lid onder b van de CAR/UWO gemeente Marum; d uurloon: het uurloon als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder o van de CAR/UWO gemeente Marum; e schaal: de schaal als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder a van de CAR/UWO gemeente Marum; f regel: elk van de in hoogte opklimmende bedragen binnen een schaal; g maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal; h conversie: de vertaling van de gevonden rangorde na functiewaardering naar salarisschalen; i betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder b van de CAR/UWO gemeente Marum; j volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder k van de CAR/UWO gemeente Marum; k onvolledige betrekking: de betrekking waarbij de formele arbeidsduur per week minder dan 36 uren bedraagt; l overwerk: het overwerk als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder 1 van de CAR/UWO gemeente Marum. Artikel 2 Bijlagen 1. Het salaris van de ambtenaar wiens salaris niet bij of krachtens wet geregeld is, wordt vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen zoals opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage A. 2. Voor het toekennen van de toelage als bedoeld in artikel 19 wordt gebruik gemaakt van de functieinventarislijst, welke als bijlage B aan deze regeling is toegevoegd. Hoofdstuk II Salaris Artikel 3 Recht op salaris 1. Het recht op salaris vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat.

2 2. Het recht op salaris eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag in gaat. Artikel 4 Gebroken tijdvakken Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand. Artikel 5 Onvolledige betrekking Het salaris van de ambtenaar met een onvolledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een volledige betrekking. Artikel 6 Functiewaardering 1. Inschaling in de voor de ambtenaar geldende salarisschaal vindt plaats met inachtneming van de resultaten van een functiewaarderingsonderzoek en aan de hand van een vastgestelde conversietabel. 2. Burgemeester en wethouders stellen nadere regels vast met betrekking tot de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren procedure, gehoord de commissie voor georganiseerd overleg. 3. De in het vorige lid genoemde nadere regels voorzien in de instelling van een commissie voor de waardering van functies. 4. Anders dan bij het aanvaarden van passende of gangbare arbeid, dan wel bij wijze van disciplinaire straf, als bedoeld in artikel 16:1:2 van de CAR/UWO, kan zonder voorafgaand ontslag voor de ambtenaar geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal. Artikel 7 Inschaling op niveau 12 of hoger De ambtenaren, die bezoldigd worden naar de functionele rang 12 of hoger, komen niet in aanmerking voor bevordering naar de uitlooprang. Artikel 8 Aanloop-, functionele en uitlooprang 1. Aan de functie kunnen ten hoogste drie salarisschalen worden verbonden, te weten: a de aanloopschaal b de functionele schaal c de uitloopschaal 2. De aanloopschaal is bestemd voor de ambtenaar die, voor wat de functie betreft, niet voldoet aan de functie-eisen en/of beschikt over onvoldoende ervaring om de functie naar behoren en volledig te vervullen. 3. De functionele schaal is bedoeld voor de ambtenaar, van wie verwacht mag worden dat hij de functie naar behoren en volledig kan vervullen, conform de eisen die daarna zijn gesteld. 4. De uitloopschaal is bestemd voor de ambtenaar in dienst getreden voor 1 januari 2006, van wie verwacht mag worden dat hij de functie in alle opzichten op een normaal goede en ervaren wijze kan vervullen en daarnaast de hierna vermelde leeftijd heeft bereikt en tevens het daarbij vermelde aantal jaren volgens het maximumsalaris van de functionele schaal, bezoldigd is: - leeftijd 41 jaar 6 jaar maximum - leeftijd 42 jaar 5 jaar maximum - leeftijd 43 jaar 4 jaar maximum - leeftijd 44 jaar 3 jaar maximum

3 - leeftijd 45 jaar 2 jaar maximum - leeftijd 46 jaar en ouder 1 jaar maximum Artikel 9 Het toekennen van een periodieke salarisverhoging 1. Bij aanstelling wordt in beginsel de laagste regel toegekend van de aan de functie verbonden schaal; hiervan kan om redenen van opleiding en ervaring worden afgeweken. 2. Aan de ambtenaar die naar behoren functioneert, wordt per 1 januari van elk jaar binnen de voor hem geldende schaal een periodieke verhoging toegekend, tot het moment waarop het maximum is bereikt. 3. Een verhindering wegens ziekte zal niet van invloed zijn op het tijdstip van toekenning van de periodieke salarisverhoging. 4. Aan de ambtenaar die het maximumsalaris als bedoeld in het tweede lid nog niet heeft bereikt, kan op grond van buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver één extra regel worden toegekend tot een in die schaal genoemd bedrag. 5. Bij toepassing van het vorige lid blijft het tijdstip waarop ingevolge lid 2 een salarisverhoging zou moeten worden toegekend onverlet, tenzij burgemeester en wethouders anders bepalen. Artikel 10 Het achterwege laten van een periodieke salarisverhoging 1. Bij onvoldoende bekwaamheid, geschiktheid of ijver van de ambtenaar kunnen burgemeester en wethouders besluiten de periodieke salarisverhoging als bedoeld in artikel 9, lid 2, achterwege te laten. 2. Het in het eerste lid bedoelde besluit wordt de ambtenaar, uiterlijk 1 december van elk jaar, schriftelijk meegedeeld. 3. Zolang ten aanzien van de ambtenaar het eerste lid toepassing vindt, wordt jaarlijks opnieuw bezien in hoeverre er aanleiding bestaat deze toepassing te bestendigen. 4. Nadien kunnen burgemeester en wethouders bepalen dat de salarisverhoging, welke met toepassing van het eerste lid achterwege is gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht alsnog wordt toegekend. Artikel 11 Bevordering 1. Bevordering van de aanloopschaal naar de functionele schaal is mogelijk zonder dat het maximumsalaris van de aanloopschaal is bereikt. 2. Bevordering van de functionele schaal naar de uitloopschaal vindt plaats, wanneer is voldaan aan de voorwaarden, als genoemd in artikel 8, lid 4, op 1 januari van het jaar waarin de vereiste leeftijd wordt bereikt. 3. De maximaal bereikbare schaal waarnaar bevordering kan plaatsvinden is schaal Bij bevordering naar de functionele schaal of de uitloopschaal wordt een salaris toegekend dat ten minste hoger ligt dan het salaris dat de ambtenaar zou hebben genoten, indien hij niet was bevorderd. Vanwege de bevordering wordt daaraan één extra regel in de nieuwe schaal toegekend. Hoofdstuk III Gratificaties, toelagen en vergoedingen Artikel 12 Gratificatie bij bijzondere prestatie 1. Indien de ambtenaar een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd, kunnen burgemeester en wethouders aan hem een gratificatie, als bedoeld in artikel 15:1:28 van de CAR/UWO toekennen. 2. De hoogte van de gratificatie bedraagt 10% van het maximum van de voor de ambtenaar op het moment van toekenning geldende schaal tot ten hoogste het maximum van schaal 6.

4 Artikel 13 Persoonlijke toelage na bereiken maximum salarisschaal 1. Aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende schaal heeft bereikt, kan door burgemeester en wethouders een persoonlijk toelage worden toegekend, als bedoeld in artikel 3:7:8 van de CAR/UWO, indien hij meerdere jaren uitstekend heeft gefunctioneerd 2. De ihet eerste lid genoemde toelage bedraagt 5% van het maximumsalaris van de voor de ambtenaar op het moment van toekenning geldende schaal tot ten hoogste het maximum van schaal De krachtens het eerste lid toegekende toelage wordt geheel of gedeeltelijk ingetrokken, indien de gronden waarop de toelage werd toegekend niet meer of nog slechts gedeeltelijk aanwezig zijn. Artikel 14 Nadere regels 1. Burgemeester en wethouders kunnen in overleg met het georganiseerd overleg nadere regels stellen omtrent de toepassing van de artikelen 12 en Bij het beëindigen van de toepassing van het artikel 13 vindt geen afbouwregeling plaats zoals bedoeld in artikel 20. Artikel 15 Overwerkvergoeding 1. Aan de ambtenaar die valt onder de standaardregeling voor werktijden en die door burgemeester en wethouders is aangewezen om werkzaamheden buiten het dagvenster te verrichten, wordt een buitendagvenstervergoeding toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:8 van de CAR/UWO. 2. Aan de ambtenaar die valt onder de bijzondere regeling voor werktijden en door burgemeester en wethouders is aangewezen om werkzaamheden buiten zijn reguliere werktijden te verrichten, wordt voor het verrichten van overwerk een vergoeding toegekend conform hetgeen is geregeld in de artikelen 3:2 en 3:2:1 van de CAR/UWO. 3. De ambtenaar die een functie bekleedt waaraan een functieschaal 11 of hoger verbonden is, heeft geen recht op een buitendagvenster- resp. overwerkvergoeding. Artikel 16 Vergoeding raadsnotulist 1. Aan de ambtenaar belast met het notuleren van de vergaderingen van de gemeenteraad wordt een maandelijkse vergoeding toegekend. 2. De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt 2,6% van het voor de ambtenaar geldende schaalbedrag. Artikel 17 Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst 1. Aan de ambtenaar die buiten de werktijdenregeling als bedoeld in artikel 4:1 van de CAR/UWO ingevolge een schriftelijke aanwijzing van burgemeester en wethouders zich regelmatig of vrij regelmatig bereikbaar en beschikbaar moet houden teneinde bij oproep arbeid te gaan verrichten, wordt een toelage toegekend. 2. Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de toelage bedoeld in het eerste lid vast. Artikel 18 Toelage onregelmatige dienst 1. Aan de ambtenaar voor wie de werktijden zijn vastgesteld conform artikel 3:3, lid 1, van de CAR/UWO wordt een toelage onregelmatige dienst toegekend. 2. De toelage bedoeld in het eerste lid bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende uurloon en wel: a. 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen en uur en tussen en uur;

5 b. 40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen en uur en tussen en uur, alsmede op zaterdag; c. 65% voor de uren op zondag en op de feestdagen. 3. Voor de in het vorige lid onder a. genoemde morgen- en avonduren wordt de toelage slechts toegekend, indien de arbeid is aangevangen vóór uur, respectievelijk is beëindigd na uur. Artikel 19 Vergoeding bezwarende werkomstandigheden 1. Burgemeester en wethouders kunnen binnen de ambtelijke organisatie functies aanwijzen waar sprake is van bezwarende omstandigheden die bij functiewaardering buiten beschouwing zijn gebleven. Deze functies zijn genoemd in bijlage B behorende bij de regeling. 2. Aan de ambtenaar wiens functie wordt genoemd in bijlage B, wordt een vergoeding toegekend. Artikel 20 Afbouwregeling 1. Aan de ambtenaar wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage, als bedoeld in de artikelen 17 tot en met 19, een blijvende verlaging ondergaat, wordt door burgemeester en wethouders een aflopende toelage toegekend, indien: a. die blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt van de bezoldiging en b. de ambtenaar de toelage -als bedoeld in de artikelen 17 tot en met 19- direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan, gedurende ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. 2. De aflopende toelage wordt gedurende twee jaren uitgekeerd en bedraagt, per zes maanden, respectievelijk 100, 75, 50 en 25 procent van de oorspronkelijke toelage. 3. De termijnen als genoemd in het tweede lid worden verdubbeld indien de ambtenaar langer dan 10 jaren zonder onderbreking de toelage heeft ontvangen. 4. In afwijking van het bepaalde in het eerste tot en met derde lid wordt aan de ambtenaar van 55 jaar of ouder, wiens bezoldiging als gevolg van buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage -als bedoeld in de artikelen 17 tot en met 10- een blijvende verlaging ondergaat, een blijvende toelage toegekend, indien de ambtenaar de toelagen -als bedoeld in de artikelen 17 tot en met 19- direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan gedurende ten minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. 5. De in het vierde lid bedoelde blijvende toelage wordt bepaald op 75% van elk van de in de artikelen 17 tot en met 19 bedoelde toelagen. 6. De in het eerste tot en met het derde lid bedoelde aflopende toelage gaat, wanneer de ambtenaar de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt en hij onmiddellijk voor de aanvang van die toelage gedurende ten minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking een toelage -als bedoeld in de artikelen 17 tot en met 19- heeft genoten, over in een blijvende toelage. 7. De in het zesde lid bedoelde blijvende toelagen wordt bepaald op het percentage dat de medewerker volgens de hier bedoelde afbouwregeling heeft bereikt op het moment dat hij de leeftijd van 55 jaar bereikt. 8. Voor de toepassing van de voorgaande leden wordt onder wezenlijke onderbreking verstaan een onderbreking van langer dan twee maanden. Hoofdstuk IV Slotbepalingen

6 Artikel 21 Hardheidsclausule Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, kunnen burgemeester en wethouders aanvullende regels stellen. Artikel 22 Citeertitel en inwerkingtreding 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015 en kan worden aangehaald als de Bezoldigingsregeling gemeente Marum De Bezoldigingsregeling gemeente Marum, zoals vastgesteld op 26 november 2003 en zoals sindsdien gewijzigd, wordt ingetrokken. Marum, 7 oktober 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum, de secretaris, de burgemeester, (J.A. Jellema) (H. Kosmeijer) ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING Hieronder volgt een artikelsgewijze toelichting op de Bezoldigingsregeling, voor zover de tekst van de artikelen niet voor zichzelf spreekt. Artikel 1 Het begrip bezoldiging is ontleend aan artikel 3:1 van de CAR: het salaris, vermeerderd met het bedrag van de aan de ambtenaar toegekende emolumenten en toelagen niet zijnde onkostenvergoedingen- als omschreven in de Bezoldigingsregeling ( ). In deze regeling wordt onder bezoldiging dan ook verstaan het salaris, vermeerderd met de toelagen en vergoedingen, zoals genoemd in de artikelen 13 (persoonlijke toelage), 15 (overwerkvergoeding), 16 (vergoeding raadsnotulist), 17 (toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst), 18 (toelage onregelmatige dienst), 19 (vergoeding bezwarende werkomstandigheden) en 20 (blijvende toelage tijdens afbouw). Artikel 2 lid 2 De in de oude Bezoldigingsregeling opgenomen inventarislijst voor functies met bezwarende werkomstandigheden is overgenomen. In deze lijst is destijds een onderscheid gemaakt tussen functies die voorkomen in de buitendienst van de afdeling Ruimte en Werken (eerste categorie) en de functie van typiste, die ondergebracht is in de tweede categorie. Voor categorie 1 is de hoogte van de vergoeding per jaar bepaald op 30% van het maximumsalaris van schaal 4. Voor categorie 2 is de hoogte bepaald op 10% van hetzelfde maximumsalaris. De vergoeding wordt maandelijks uitbetaald. Het verschil in hoogte van de vergoeding is ontstaan omdat in de oude Bezoldigingsregeling het nadeel van het schrappen van de rijwieltoelage en de koffietoelage gecompenseerd werd. Dit nadeel gold wel voor de buitendienstmedewerkers maar niet voor de typisten. Artikel 6 Burgemeester en wethouders hebben een Procedureregeling methodische functiewaardering vastgesteld. Naast procedurevoorschriften, bevat deze regeling een conversietabel (bijlage I) en een beschrijving van de gehanteerde methode voor functiewaardering (bijlagen II en III).

7 Artikel 7 De inschaling van de gemeentesecretaris (schaal 13) vormt de bovengrens van het loongebouw voor ambtenaren van de gemeente Marum. Deze bovengrens ligt één niveau lager dan de bezoldiging van de burgemeester, die op basis van het inwonertal is vastgelegd in het Rechtspositiebesluit burgemeesters. Hiermee ligt de inschaling van deze functies vast en zullen, zodat ambtenaren, die bezoldigd worden naar de functionele schaal 12, niet in aanmerking komen voor bevordering naar de uitlooprang. Artikel 8 De gemeente Marum kent binnen haar beloningsbeleid een drierangenstelstel. Dat leidt er toe dat aan alle functies (behalve die van gemeentesecretaris) ten hoogste drie schalen zijn toegekend: een aanloopschaal, een functionele schaal en een uitloopschaal. De uitloopschaal is alleen van toepassing voor medewerkers die voor 1 januari 2006 in dienst van de gemeente Marum zijn getreden. Bepaalde functies binnen de buitendienst van de sector Ruimte & Werken kennen geen aanloopschaal. Omdat de gemeente Marum (nog) geen beoordelingssysteem heeft, wordt in dit artikel (en in artikel 11) geregeld het moment waarop de medewerker van de ene naar de andere schaal doorstroomt (bevordering). Daarbij speelt een rol de mate waarin de medewerker voldoet aan de functie-eisen. Met de gebruikte terminologie naar behoren en volledig (leden 1 en 2) en normaal goede en ervaren wijze (lid 4) wordt een onderscheid aangeduid in de ontwikkelingsfase die elke medewerker doormaakt. Overigens geldt daarnaast voor de uitlooprang dat deze alleen kan worden bereikt als naast goed functioneren en in combinatie met de leeftijd van de medewerker een bepaalde wachttijd is doorlopen. Artikel 9 Het vertrekpunt bij de aanvang van het dienstverband is regel 0 van de schaal die hoort bij de functie. Daarvan kan worden afgeweken, wanneer de medewerker bij aanstelling al beschikt over relevante werkervaring. Daarna wordt bij voldoende functioneren min of meer automatisch de volgende periodiek toegekend tot het maximumsalaris van de functionele schaal. De periodiekdatum is 1 januari van elk jaar. Deze datum wordt in principe ook gehanteerd wanneer een nieuwe medewerker na januari in dienst treedt. Een langere periode van ziekte is geen reden om de volgende periodiek niet toe te kennen. Burgemeester en wethouders kunnen bij uitstekend functioneren een extra periodiek toekennen, zolang de medewerker het maximumsalaris van de dan voor hem gelende schaal nog niet heeft bereikt. Artikel 10 Dit artikel regelt wanneer burgemeester en wethouders kunnen besluiten om een periodiek niet toe te kennen. Dit besluit is een voor beroep vatbare beslissing in de zin van de Algemene wet bestuursrecht dat vóór 1 december van elk jaar aan de medewerker moet worden kenbaar gemaakt en is gebaseerd op een daaraan voorafgaand beoordelingstraject. De leden 3 en 4 bieden burgemeester en wethouders de mogelijkheid om rekening te houden met het vereiste van redelijkheid en billijkheid. Artikel 11 Als de medewerker, die bij aanstelling is ingeschaald in de aanloopschaal, vóór het bereiken van het maximumsalaris van die schaal voldoet aan het bepaalde in het derde lid van artikel 9, kan bevordering naar de functionele rang plaatsvinden. Een dergelijke bevordering kan gebaseerd zijn op één of meerdere vooraf tussen leidinggevende en medewerker afgesproken beoordelingen. Overigens geldt bij elke bevordering dat de medewerker wordt ingeschaald in het naasthogere bedrag van de naasthogere schaal, vermeerderd met een extra periodiek vanwege zijn bevordering.

8 Artikel 12, 13 en 14 In artikel 12 en 13 worden twee flexibele beloningsinstrumenten benoemd. Beiden hebben als kenmerk dat op flexibele wijze kan worden gedifferentieerd in beloning. De flexibiliteit zit in het tijdelijke karakter van deze instrumenten. De eerste, de gratificatie bij bijzondere prestatie, die zijn grondslag vindt in artikel 15:1:28 van de CAR/UWO, is incidenteel van karakter en gekoppeld aan een op zich staande prestatie. De gratificatie wordt meteen na de bijzondere prestatie toegekend. De tweede, de persoonlijke toelage, die zijn basis heeft in artikel 3:7:8 van de CAR/UWO, heeft een meer structureel karakter. Er is sprake van een koppeling tussen het maximumsalaris en de uitoefening van de functie. Wanneer deze koppeling wegvalt (bijvoorbeeld: de functie wordt na functiewaardering hoger gewaardeerd) dan vervalt ook de persoonlijke toelage. Aan het toekennen van beide instrumenten ligt één of meerdere beoordelingen ten grondslag. Omdat de gemeente Marum (nog) geen systeem van personeelsbeoordeling kent, welke als onderbouwing voor het toekennen van deze instrumenten moet dienen, zullen beide instrumenten in de praktijk weinig worden ingezet. Artikel 14 biedt burgemeester en wethouders de mogelijkheid om hieromtrent in overleg met de commissie voor georganiseerd overleg in de toekomst nadere regels te stellen. Alle twee zijn zij gekoppeld aan de salarisstructuur. Een wijziging van salarisbedragen werkt door in de hier bedoelde toelagen en vergoeding. Overigens vindt er geen afbouw plaats na intrekking van de persoonlijke toelage. Artikel 15 De buitendagvenster- respectievelijk overwerkvergoeding bestaat uit verlof gelijk aan het aantal uren van het overwerk en een toeslag per gewerkt uur volgens het percentage genoemd in artikel 3:8 lid 2 respectievelijk artikel 3:2:1 lid 5 van de CAR/UWO. Er kan alleen sprake zijn van vergoeding van werkzaamheden verricht buiten het dagvenster (voor medewerkers die vallen onder de standaardregeling werktijden) of buiten de vastgestelde werktijden (voor medewerkers die vallen onder de bijzondere regeling werktijden), indien de ambtenaar door burgemeester en wethouders zijn aangewezen om deze werkzaamheden te verrichten. Op grond van artikel 3:8 lid 2 hebben ambtenaren die een functie bekleden waaraan functieschaal 11 of hoger is verbonden, hebben geen recht op buitendagvenstervergoeding. Deze lijn is doorgetrokken voor de overwerkvergoeding van medewerkers die vallen onder de bijzondere regeling werktijden. Artikel 3:2:1: lid 6 van de CAR/UWO biedt deze mogelijkheid. Artikel 17, 18 en 19 De in deze artikelen genoemde toelagen en vergoeding zijn functiegebonden. Dat wil zeggen dat de taak waarvoor de toelage of vergoeding wordt verleend, onderdeel uitmaakt van de functie die de medewerker vervuld, maar niet bij de waardering van de functie is meegenomen. Achtereenvolgens wordt geregeld een toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst, een uitwerking van de in artikel 3:3 van de CAR/UWO bedoelde onregelmatigheidstoelage en een vergoeding voor bezwarende werkomstandigheden. Artikel 17 lid 2 Gedurende de gladheidsbestrijdingsperiode (november-maart) bedraagt de toelage voor bereikbaarheid/beschikbaarheid 1% van het maximum van schaal 4 voor de zaterdag, zondag en feestdagen. Op andere dagen bedraagt de toelage 0,4% van het maximum van schaal 4. Gedurende de overige maanden van het jaar bedraagt de toelage 128,00 per week bereikbaarheids-/beschikbaarheidsdienst. Artikel 18 lid 3 De toelage onregelmatige dienst komt pas tot uitbetaling als de werkzaamheden zijn begonnen voor 7.00 uur respectievelijk beëindigd zijn na

9 Artikel 20 Er is in de artikelen 17 tot en met 19 sprake van toelagen die sterk gerelateerd zijn aan de uitoefening van een bepaalde functie. Het wegvallen ervan leidt tot een onevenredige inkomstenderving bij de betreffende medewerker. Een garantieregeling in alle gevallen zou leiden tot een eindeloze compensatie. Daarom is in de Bezoldigingsregeling 2003 gekozen voor een afbouwregeling in die gevallen waarin de hier bedoelde inkomstenderving plaatsvindt voordat de medewerker de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt. Met de afbouwregeling wordt in dat geval een stapsgewijze afbouw in twee jaar geregeld: het eerste halfjaar 100%, het tweede half jaar 75%, het derde halfjaar 50% en het vierde halfjaar 25% (lid 2). Deze termijnen kunnen worden verdubbeld als de medewerker de toelage of vergoeding langer dan 10 jaar zonder onderbreking heeft ontvangen (lid 3). In die gevallen, waar de hier bedoelde verlaging zich voordoet op het moment dat de medewerker 55 jaar of ouder is (lid 4), dan wel waar de medewerker tijdens de afbouw deze leeftijd bereikt (lid 6), gaat de garantie gelden van een blijvende toelage. In lid 5 is gekozen voor het percentage van 75% als de hoogte van de blijvende toelage voor de ambtenaar als bedoeld in het vierde lid om daarmee het karakter van een afbouw tot uitdrukking te laten komen. De hoogte daarvan is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker bij de blijvende verlaging. De leeftijd van 55 jaar is gekozen omdat de praktijk leert dat de medewerker rond die leeftijd bezig gaat met het afbouwen van zijn loopbaan en minder kans heeft om het verlies van inkomsten langs andere wegen compenseren.

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR61670_2 1 juni 2016 Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelet

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Geldermalsen. Nr. CVDR102747_1 8 mei 2018 BEZOLDIGINGSREGELING Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en op het bepaalde

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve gehoord de Commissie

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR29990_1 6 juni 2017 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006 I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR61103_1 6 juni 2017 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010 I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 5079 4 februari 2014 Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder Bezoldigingsregeling gemeente Noordoostpolder 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR57769_1. Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000

CVDR. Nr. CVDR57769_1. Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000 CVDR Officiële uitgave van Enkhuizen. Nr. CVDR57769_1 4 oktober 2016 Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000 De raad van de gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 1999, nummer:

Nadere informatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010 Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2010 Nummer: 28 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I10.008766, tot vaststelling van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp;

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leiderdorp Nr. 169917 7 augustus 2018 Beloningsbeleid Gemeente Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; gelet op

Nadere informatie

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; CVDR Officiële uitgave van Geertruidenberg. Nr. CVDR415109_1 8 mei 2018 Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. Nr. 49460 21 april 2016 Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO;

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105446 10 november 2015 Bezoldigingsbesluit gemeente Heerde I Begripsbepalingen Begrippen Artikel 1: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 22436 24 februari 2016 Aanvullende regeling arbeidsvoorwaarden gemeente Hulst; treedt de dag na bekendmaking in werking, zulks met terugwerkende kracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe 2014. Ons kenmerk: 13BWB00076 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drimmelen. Nr. 45837 15 augustus 2014 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014 gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A.

Artikel 4 Aan de salarisschalen wordt een rangsbenaming gekoppeld als weergegeven in bijlage A. CVDR Officiële uitgave van Hardinxveld-Giessendam. Nr. CVDR75223_1 8 augustus 2017 Bezoldigingsverordening 1991 De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006; CVDR Officiële uitgave van Drimmelen. Nr. CVDR37513_1 17 oktober 2017 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2006 Burgemeester en Wethouders van de gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Overeengekomen en vastgesteld d.d. 1 februari 2010 1 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag, RIS113255_18-FEB-2004 Gemeente Den Haag HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Ons kenmerk BSD/2003.901 I RIS 113255 gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente

Nadere informatie

gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend, flexibel beloningsbeleid,

gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend, flexibel beloningsbeleid, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heumen, gelet op hoofdstuk 3 van de CAR/UWO, gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend,

Nadere informatie

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt Bezoldigings Regeling gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels te stellen om duidelijkheid te verschaffen over de wijze van bezoldiging in de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren;

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 121515 16 december 2015 Bezoldigingsregeling gemeente Haaren College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR69857_6. Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen. I Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR69857_6. Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen. I Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Teylingen. Nr. CVDR69857_6 5 september 2017 Bezoldigingsverordening gemeente Teylingen Burgemeester en wethouders van Teylingen; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening Aanbiedingsformulier Onderwerp bezoldigingsverordening BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie bijgaand concept-raadsvoorstel vast te stellen. Dit besluit

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

Bijlage gemeente Houten: IS

Bijlage gemeente Houten: IS Bijlage gemeente Houten: IS18.00294 Burgemeester en wethouders van Houten; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op hoofdstuk 4, 4a en 6 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

a arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bunschoten: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en uitwerkingsovereenkomst (UWO)

a arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bunschoten: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en uitwerkingsovereenkomst (UWO) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 78351 26 augustus 2015 Bezoldigingsregeling I Begripsbepalingen Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 128592 30 december 2015 Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente - gemeente Schiedarn Werktijdenregeling gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluit gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Dronten 2014

Bezoldigingsverordening gemeente Dronten 2014 CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR348103_1 30 januari 2018 Bezoldigingsverordening gemeente Dronten 2014 Het college van de gemeente Dronten; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Bezoldigingsregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...;

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...; Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet; gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 131202 31 december 2015 Gemeente Raalte Werktijdenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde

Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde CVDR Officiële uitgave van Vlagtwedde. Nr. CVDR107495_1 5 september 2017 Bezoldigingsregeling van de ambtenaren in dienst der gemeente Vlagtwedde De raad van de gemeente Vlagtwedde; gezien het voorstel

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR348407_1. Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten. Artikel 1. Begripsbepalingen a. CAR-UWO: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

CVDR. Nr. CVDR348407_1. Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten. Artikel 1. Begripsbepalingen a. CAR-UWO: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR348407_1 30 januari 2018 Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten Het college van de gemeente Dronten gelet op het bepaalde in artikel 4:1 van de CAR UWO gelet

Nadere informatie

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 120876 17 december 2015 Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende

Nadere informatie

AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN

AFDELING I. BEGRIPSBEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR_ 0 januari 0 Bezoldigingsverordening De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. maart, no. 00/ca; gelezen de

Nadere informatie

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht);

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht); CVDR Officiële uitgave van Vught. Nr. CVDR347943_1 6 februari 2018 Regeling arbeidsduur en werktijden 2014 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vught Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom Nr. 242 6 maart 2018 Besluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort houdende regels omtrent

Nadere informatie

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellevoetsluis. Nr. 8894 30 januari 2015 Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis; gelet

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN:

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR392185_1 21 november 2017 HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: Gelet op de Algemene

Nadere informatie

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is;

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is; III.2 BELONINGSREGLEMENT 2000 Besluit van Burgemeester en wethouders van Voorst van 5 juni 2001, Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 juli 2004 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij; gelet op artikel 160 Gemeentewet; gelet op instemming

Nadere informatie

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN 3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Bezoldiging 3:1 * Algemeen 3:1:1 * Overige begripsomschrijvingen 3:1:2 * Algemene bepalingen betreffende het salaris

Nadere informatie

besluiten: vast te stellen de volgende regeling aanstellings- en beloningsbeleid.

besluiten: vast te stellen de volgende regeling aanstellings- en beloningsbeleid. CVDR Officiële uitgave van Hellevoetsluis. Nr. CVDR93779_1 7 november 2017 Regeling aanstellings- en beloningsbeleid 2006 Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis; in vergadering bijeen op 9 oktober

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Assen Nr. 139156 2 juli 2018 Werktijdenregeling Gemeente Assen Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit: gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS 2015

GEMEENTEBLAD BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 74 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Maassluis 2015 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE MAASSLUIS

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf;

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf; WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering

Nadere informatie

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105373 10 november 2015 Werktijdenregeling gemeente Heerde Het college van de gemeente Heerde, besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

(CAR) Oss opgenomen in bijlage IIa, behorend bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

(CAR) Oss opgenomen in bijlage IIa, behorend bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling CVDR Officiële uitgave van Oss. Nr. CVDR229391_1 20 maart 2018 Tab B Bezoldigingsverordening Oss 2012 BEZOLDIGINGSVERORDENING OSS Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 10 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 11 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Best. Nr. 113012 30 november 2015 Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best Paragraaf 1 algemene bepalingen Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best Deze

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Spijkenisse. Nr. 60059 27 oktober 2014 Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 73 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Regeling flexibele werktijden gemeente Maassluis 2015 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015 Inhoud Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Artikel 2 Aanstelling... 2 Artikel 3 Bezoldiging... 2 Artikel

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR424088_1. Werktijdenregeling gemeente Dongen 2016

CVDR. Nr. CVDR424088_1. Werktijdenregeling gemeente Dongen 2016 CVDR Officiële uitgave van Dongen. Nr. CVDR424088_1 12 september 2017 Werktijdenregeling gemeente Dongen 2016 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling

Nadere informatie

Werktijdenregeling Gemeente Gooise Meren 2016

Werktijdenregeling Gemeente Gooise Meren 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren Nr. 218135 11 december 2017 Werktijdenregeling Gemeente Gooise Meren 2016 Het College van de gemeente Gooise Meren, gelet op hoofdstuk 4 van

Nadere informatie

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon.

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon. Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 20 van de Bezoldigingsregeling gemeente Goeree-Overflakkee nadere regels gesteld zijn met betrekking tot consignatie;

Nadere informatie

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 GEMEENTE SCHERPENZEEL September 2014 BELEID EN UITVOERING In deze regeling wordt de landelijke wijziging van de werktijdenregeling per 1 januari 2014 vormgegeven. 1 Inhoud

Nadere informatie

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Marum. Nr. 60111 30 oktober 2014 REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage Bijlage bij B&W-besluit d.d. 28 april 2015 (BD2015-005438) Wijziging garantieregeling Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) De tekst van en toelichting bij de hierna volgende bepalingen

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lingewaal. Nr. 5662 12 januari 2017 Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal; gelet op de schriftelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/108

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/108 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/108 Officiële naam regeling: Beleidskader bodes en coördinator diensten Provincie Limburg 2012 Citeertitel: Beleidskader bodes en coördinator diensten Provincie Limburg

Nadere informatie

overwegende dat hoofdstuk 3 van de CAR/UWO ingrijpend is gewijzigd en als gevolg daarvan de lokale bezoldigingsregelingen komen te vervallen;

overwegende dat hoofdstuk 3 van de CAR/UWO ingrijpend is gewijzigd en als gevolg daarvan de lokale bezoldigingsregelingen komen te vervallen; Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2017-009 Datum : 24 februari 2017 Burgemeester en

Nadere informatie

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108)

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 50913 10 juni 2015 Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) Afdeling

Nadere informatie

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP)

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland 2010. (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Artikel 1. Begrippen a. bedienaar kunstwerken: medewerker van de directie

Nadere informatie