Uitvoeringsregeling Beloning Delfland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling Beloning Delfland"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Ter tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1, 3.1.6, t/m , en artikel van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) zoals geldend op 1 januari 2012; Overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van bovengenoemde artikelen nadere regels te stellen waardoor op adequate en eenduidige wijze invulling wordt gegeven aan genoemde artikelen in het SAW; Heeft het college dijkgraaf en hoogheemraden op..., met instemming van de Ondernemingsraad, de Uitvoeringsregeling Beloning Delfland 2012 vastgesteld; Preambule De Uitvoeringsregeling Beloning Delfland 2012 is ondergeschikt aan het bepaalde in de SAW. Indien bij toekomstige wijziging van de SAW bepalingen in deze Uitvoeringsregeling Beloning Delfland 2012 strijdig zijn met de SAW, geldt het gestelde in de SAW. Paragraaf 1: Algemeen Artikel 1 Definities a. SAW: Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel; b. Delfland: het Hoogheemraadschap van Delfland; c. College van d&h: College van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland; d. Portefeuillehouder personele aangelegenheden: het lid van het college van d&h, dat is belast met de portefeuille personele aangelegenheden; e. Standaard beloningen: de beloningen die conform de artikelen t/m SAW worden toegekend aan de medewerker; f. Flexibele beloningen: de beloningen die aan de medewerker kunnen worden toegekend op grond van de artikelen t/m en van de SAW; g. Functieschaal: de bij een functie horende salarisschaal, vastgesteld op grond van het vigerende functiewaarderingssysteem; h. Functievolwassenheid: Er is sprake van functievolwassenheid, als de medewerker geheel voldoet aan de functie-eisen; het gaat daarbij niet alleen om de eisen met betrekking tot opleiding(sniveau) en gerichte werkervaring, maar ook om vaardigheden en competenties. i. Aanloopperiode: de periode waarin de medewerker nog niet wordt aangemerkt als functievolwassen en daarom nog niet is ingedeeld in de functieschaal; j. Beloningsronde: een vast tijdstip in het jaar waarop flexibele beloningen kunnen worden toegekend aan medewerkers; k. Persoonlijke toelage: de toelage zoals bedoeld in artikel , lid 1 SAW. Artikel 2 Vormen van beloning 1. De standaard beloningen bij Delfland zijn: a. het bruto salaris horende bij de salarisschaal waarop de medewerker is ingedeeld op grond van de functiewaardering enerzijds en de bekwaamheid en geschiktheid van de medewerker anderzijds; b. bevordering naar de functieschaal aan het einde van de overeengekomen aanloopperiode; c. algemene loonrondes, zoals bepaald door de SAW. 2. Aanvullend op de standaard beloningen is het mogelijk een medewerker flexibel te belonen. Flexibele beloningen die bij Delfland worden toegepast, zijn: a. Jaarlijkse verhogingen tot het maximum van de schaal (variërend tussen 0% en 5%); b. toekennen van een gratificatie (incidentele beloning); c. toekennen van een individuele prestatietoeslag van 3,5% of 5% aan medewerkers die op het maximum van hun functieschaal staan; d. toekennen van een arbeidsmarkttoelage (AT) om redenen van werving of behoud (structurele beloning) 3. Het is mogelijk de medewerker een beloning te onthouden door de aanloopperiode te verlengen. AMH Hfst. 04.B.01 Uitvoeringsregeling beloning Delfland 1 van 5

2 4. Het is mogelijk de beloning van een medewerker te verminderen door een toegekende toelage geheel of gedeeltelijk weer in te trekken; Paragraaf 2: Standaard beloningen Artikel 3 Salaris bij indiensttreding 1. Indien de medewerker bij indiensttreding functievolwassen is, wordt hij aangesteld in de functieschaal. 2. Indien er geen sprake is van functievolwassenheid, wordt de medewerker geplaatst in een lagere salarisschaal dan de functieschaal. Daarbij wordt een aanloopperiode bepaald, waarbinnen de medewerker in de gelegenheid wordt gesteld om door middel van werkervaring en/of training en opleiding functievolwassenheid te bereiken. 3. Binnen de salarisschaal waarop de medewerker wordt aangesteld, wordt hem een salaris toegekend dat passend is voor zijn leeftijd, bekwaamheid en geschiktheid. 4. Bij interne overplaatsing naar een hoger gewaardeerde functie, wordt het salaris op dezelfde wijze bepaald als bij indiensttreding (bij bevordering geldt een salarisverhoging zoals vastgelegd in artikel 4, lid 5). Artikel 4 Plaatsing in een hogere salarisschaal 1. Bevordering naar de functieschaal vindt plaats op voorwaarde dat de medewerker functievolwassen is geworden en goed functioneert. 2. Indien het verschil tussen de functieschaal en de salarisschaal waarop de medewerker is aangesteld meer dan één salarisschaal is, kan tijdens de aanloopperiode een bevordering plaatsvinden naar een tussenliggende salarisschaal; hiervoor worden bij de bepaling van de aanloopperiode objectief meetbare normen vastgelegd. 3. Indien de medewerker eerder dan na de afgesproken aanloopperiode voldoet aan de gestelde voorwaarden, kan de medewerker vervroegd worden bevorderd. 4. Ter bepaling of een bevordering kan plaatsvinden, wordt altijd een beoordeling opgemaakt en een beoordelingsgesprek gevoerd. De beoordeling dient over de hele lijn minimaal goed te zijn. 5. Bij bevordering wordt in beginsel een hoger salarisbedrag toegekend, tenzij het salarisbedrag reeds gelijk is aan het maximum van de nieuwe schaal. Het verschil van het hogere salarisbedrag met het salarisbedrag in de oude schaal is gelijk aan het bedrag van een jaarlijkse verhoging (artikel 3.1.8, lid 1 SAW) in de nieuwe schaal, zoals die bij goed functioneren wordt toegekend (2½%). Paragraaf 3: Flexibele beloningen Artikel 5 Jaarlijkse verhoging van het salaris 1. De medewerker die nog niet het maximum van zijn salaris heeft bereikt, komt jaarlijks in aanmerking voor een verhoging binnen zijn salarisschaal. 2. De jaarlijkse verhoging wordt toegekend in overeenstemming met de artikelen t/m van de SAW. De medewerker ontvangt schriftelijk het besluit over de toegekende verhoging. 3. Indien de datum van de jaarlijkse verhoging samenvalt met een bevordering naar een hogere schaal, wordt eerst de jaarlijkse verhoging toegekend in de oude salarisschaal en vervolgens de bevordering afgehandeld naar de nieuwe schaal. Indien de medewerker het maximum salaris heeft in de oude salarisschaal, heeft hij geen recht op de jaarlijkse verhoging en wordt alleen de bevordering naar de nieuwe salarisschaal afgehandeld. Artikel 6 Gratificatie Een gratificatie is een incidentele beloning die kan worden toegekend indien een medewerker een uitzonderlijke prestatie levert, en hij niet in aanmerking komt voor een structurele verhoging van zijn inkomen. Het beleid ten aanzien van gratificaties is terughoudend om het speciale karakter van de geleverde prestatie te benadrukken. a. Een gratificatie wordt toegekend op grond van: buitengewone toewijding, bijzondere prestaties of op andere gronden ter bepaling aan de secretaris-directeur; AMH Hfst. 04.B.01 Uitvoeringsregeling beloning Delfland 2 van 5

3 een "eenmalige" bijzondere prestatie buiten of naast de functie die gedurende een bepaalde periode wordt geleverd of die door bijzondere situaties wordt veroorzaakt en niet op een andere wijze gecompenseerd wordt. b. De grond voor een gratificatie wordt niet gevormd door het functioneringsniveau in het algemeen of gedurende een langere periode, maar door het leveren van een bijzondere prestatie. c. De hoogte van de gratificatiebedragen worden vastgesteld in een nadere richtlijn, zoals bedoeld in artikel 14 van deze Uitvoeringsregeling. Gratificaties worden bruto toegekend. d. Een herhaalde toekenning van een gratificatie aan dezelfde persoon is eerst na twee jaar mogelijk; een medewerker kan dus geen gratificatie ontvangen in twee opeenvolgende jaren. e. Een gratificatie wordt achteraf toegekend en maakt geen deel uit van het vaste inkomen. Artikel 7 Individuele prestatietoeslag 1. Aan de ambtenaar die het maximum van zijn functieschaal heeft bereikt, kan een individuele prestatietoeslag worden toegekend op grond van buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver. 2. De beoordeling van de bekwaamheid, geschiktheid en ijver wordt vastgesteld op basis van de in artikel SAW vastgelegde gesprekscyclus. 3. De individuele prestatietoeslag is 5% bij een A-beoordeling en 3,5% bij een B-beoordeling. 4. Het is niet mogelijk om in hetzelfde jaar een jaarlijkse verhoging als bedoeld in artikel 5 van deze regeling en een individuele prestatietoeslag toe te kennen. 5. De individuele prestatietoeslag is gebaseerd op het jaarsalaris, als bedoeld in artikel 1.1, lid v SAW, van het beoordelingsjaar en wordt verwerkt bij de salarisbetaling van februari van het opvolgende jaar. De individuele prestatietoeslag kan worden opgenomen in het Individueel Keuze Budget. Artikel 8 Arbeidsmarkttoelage werving 1. Aan een medewerker kan om redenen van werving voor bepaalde of onbepaalde tijd, zulks ter bepaling door de secretaris-directeur, een arbeidsmarkttoelage (AT) worden toegekend boven het maximum van de functieschaal. 2. De toelage bedraagt maximaal 10% van het maximum van de functieschaal. 3. De hoogte van de toelage is afhankelijk van: a. het salaris van de aan te stellen medewerker; b. de mate waarin vaststaat dat de mogelijkheden tot het werven van een andere geschikte kandidaat voor de functie binnen de functieschaal beperkt zijn. 4. De voorstellen voor toepassing van dit artikel kunnen het gehele jaar gedaan en afgehandeld worden. 5. De voorstellen voor toepassing van dit artikel worden door de leidinggevende die verantwoordelijk is voor de werving, door tussenkomst van eventuele hogere leidinggevende(n), gedaan aan de secretaris-directeur; het voorstel moet zijn voorzien van een advies van P&O. 6. De secretaris-directeur beslist over het toekennen van de AT. Deze besluiten behoeven de goedkeuring van de portefeuillehouder personele aangelegenheden. Artikel 9 Arbeidsmarkttoelage behoud 1. Aan een medewerker kan om redenen van behoud boven het maximum van de functieschaal een arbeidsmarkttoelage (AT) worden toegekend. 2. De toelage bedraagt maximaal 10% van het maximum van de functieschaal. 3. De hoogte van de toelage is afhankelijk van: a. het salaris van de medewerker; b. het functioneren van de medewerker; c. de mate van risico voor de bedrijfsvoering bij vertrek van de betreffende medewerker; d. de mate waarin vaststaat dat de mogelijkheden tot het werven van een vervanger voor de functie binnen de vastgestelde schaal beperkt zijn; 4. De toegekende toelage geldt voor bepaalde of voor onbepaalde tijd, zulks ter bepaling door de secretaris-directeur. 5. Een voorstel voor het toekennen of verlengen van een arbeidsmarkttoelage om redenen van behoud moet zijn voorzien van een recente vastgestelde beoordeling en een uitbreide motivatie ten aanzien van het gestelde onder 3. van dit artikel. AMH Hfst. 04.B.01 Uitvoeringsregeling beloning Delfland 3 van 5

4 Artikel 10 Procedure 1. Eén maal per jaar in de maanden november-december vindt er een beloningsronde plaats voor de toekenning van flexibele beloningen. De secretaris-directeur stelt jaarlijks de planning vast voor het doen van voorstellen en de besluiten daaromtrent. 2. Het sectorhoofd doet een voorstel voor flexibele beloningen; dit voorstel bevat de gronden waarop de flexibele beloningen moeten worden toegekend. 3. Het sectorhoofd zendt de gemotiveerde voorstellen volgens de opgegeven planning naar de teamleider P&O. 4. De teamleider P&O toetst de voorstellen aan de regelgeving en zendt de voorstellen, voorzien van een advies, volgens de opgegeven planning naar de secretaris-directeur. 5. De secretaris-directeur beoordeelt de voorstellen en het advies van de teamleider P&O. 6. Rekening houdend met het gestelde onder lid 7 worden besluiten om medewerkers flexibel te belonen volgens de opgegeven planning genomen door de secretaris-directeur. 7. Besluiten ten aanzien van flexibele beloning behoeven de goedkeuring van de portefeuillehouder personele aangelegenheden. 8. Verwerking van de flexibele beloningen in de salarisadministratie geschiedt in de maand januari. Paragraaf 4 Onthouden van beloning Artikel 11 Verlengen aanloopperiode 1. Indien de medewerker aan het einde van de aanloopperiode nog niet voldoet aan de voor hem geldende functie-eisen, kan de aanloopperiode worden verlengd met zes maanden of twaalf maanden. 2. Aan het besluit om de aanloopperiode te verlengen moet een vastgestelde beoordeling ten grondslag liggen. De beoordeling moet voor het einde van de aanloopperiode zijn opgesteld en besproken met betrokkene. 3. Een voorstel voor verlenging van de aanloopperiode kan gedurende het hele jaar worden ingediend; het tijdstip is afhankelijk van de datum waarop de aanloopperiode eindigt. 4. Besluiten tot verlenging van de aanloopperiode worden genomen door degene die bevoegd is tot aanstelling van de betrokken medewerker. Artikel 12 Inpassen persoonlijke en arbeidsmarkttoelage bij bevordering Indien een medewerker op grond van herwaardering van zijn functie, of op grond van het aanvaarden van een andere functie, bevorderd wordt naar een hogere salarisschaal, komt de persoonlijke toelage en/of de arbeidsmarkttoelage per de datum van de bevordering te vervallen. Het salaris in de nieuwe schaal wordt zodanig vastgesteld dat dit minimaal gelijk is aan het salaris in de oude schaal, verhoogd met de PT en/of de AT. Nadat het maximum van de nieuwe schaal is bereikt kan het gestelde onder artikel 9 en artikel 11, onder de gestelde voorwaarden, weer van toepassing zijn. Artikel 13 Intrekken persoonlijke toelage 1. Indien de medewerker aan wie een persoonlijke toelage als bedoeld in artikel , lid 1 SAW is toegekend, niet meer voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van de PT, kan de PT geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. 2. Een voorstel voor het intrekken van de persoonlijke toelage of een deel daarvan gebeurt bij de beloningsronde door indiening van een voorstel daartoe en bijvoeging van een recent vastgestelde beoordeling. Paragraaf 5 Bijzonderheden Artikel 14 Nadere richtlijnen De secretaris-directeur is bevoegd nadere richtlijnen vast te stellen binnen de kaders van deze uitvoeringsregeling. Deze richtlijnen behoeven de instemming van de portefeuillehouder personele aangelegenheden. Artikel 15 Bijzondere situaties AMH Hfst. 04.B.01 Uitvoeringsregeling beloning Delfland 4 van 5

5 In bijzondere situaties waarin deze uitvoeringsregeling niet voorziet, kan de secretaris-directeur, na goedkeuring door de portefeuillehouder personele aangelegenheden, een afwijkend besluit nemen. Artikel 16 Inwerkingtreding 1. Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 januari 2012 en geldt tot het moment waarop deze wordt ingetrokken of gewijzigd. 2. Deze uitvoeringsregeling kan worden aangehaald als Uitvoeringsregeling beloning Deze uitvoeringsregeling vervangt de Uitvoeringsregeling Beloning Delfland 2009, die per 1 januari 2012 komt te vervallen. AMH Hfst. 04.B.01 Uitvoeringsregeling beloning Delfland 5 van 5

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is;

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is; III.2 BELONINGSREGLEMENT 2000 Besluit van Burgemeester en wethouders van Voorst van 5 juni 2001, Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 juli 2004 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Geldermalsen. Nr. CVDR102747_1 8 mei 2018 BEZOLDIGINGSREGELING Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en op het bepaalde

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR61670_2 1 juni 2016 Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1 Incidentele Beloning Vastgesteld op 12 oktober 2009 Handtekening Handtekening Bestuurder Algemeen directeur met het oog op het kind 1 Inleiding Bij de oprichting van de stichting is het beloningsbeleid

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp;

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leiderdorp Nr. 169917 7 augustus 2018 Beloningsbeleid Gemeente Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; gelet op

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010 Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2010 Nummer: 28 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I10.008766, tot vaststelling van

Nadere informatie

REGELING GEDIFFERENTIEERD BELONEN (managementinformatie)

REGELING GEDIFFERENTIEERD BELONEN (managementinformatie) 1 REGELING GEDIFFERENTIEERD BELONEN (managementinformatie) Inleiding Deze notitie geeft u als leidinggevende alle informatie over de toepassing van de regeling beloningsdifferentiatie. Heeft u toch nog

Nadere informatie

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; CVDR Officiële uitgave van Geertruidenberg. Nr. CVDR415109_1 8 mei 2018 Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 5079 4 februari 2014 Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder Bezoldigingsregeling gemeente Noordoostpolder 2014 Burgemeester

Nadere informatie

nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe

nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe 2005 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 13 september 2005, kenmerk 6.2/2005008405,

Nadere informatie

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 128592 30 december 2015 Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Procedureregeling Fube & Fuwa gemeente Heusden 2009

Onderwerp: Wijziging Procedureregeling Fube & Fuwa gemeente Heusden 2009 College V20100243 Onderwerp: Wijziging Procedureregeling Fube & Fuwa gemeente Heusden 2009 Collegevoorstel Inleiding: Op 21 juli 2009 heeft uw college de Procedureregeling FuBe & FuWa gemeente Heusden

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve gehoord de Commissie

Nadere informatie

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt.

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. WIJZIGING REGELINGEN Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. A. Artikel C.7 met opschrift komt als volgt te luiden. Artikel C.7, Salarisontwikkeling bij

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Beloningsbeleid. HRM Januari 2019

Beloningsbeleid. HRM Januari 2019 Beloningsbeleid HRM Januari 2019 1 2 Beloningsbeleid 1. Algemeen beloningsbeleid/inschaling 2. Jaarlijkse periodieke verhoging 3. Bijzondere toeslagen/ gratificaties Ad 1. Algemeen beloningsbeleid/inschaling

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

REGELING GESPREKSCYCLUS GEMEENTE APPINGEDAM 2016

REGELING GESPREKSCYCLUS GEMEENTE APPINGEDAM 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Appingedam. Nr. 27426 22 februari 2017 REGELING GESPREKSCYCLUS GEMEENTE APPINGEDAM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam, gelet op de desbetreffende

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en Regeling Jaargesprekken

Nadere informatie

besluit vast te stellen de navolgende Regeling rechtspositie trainees Den Haag 2017:

besluit vast te stellen de navolgende Regeling rechtspositie trainees Den Haag 2017: RIS297969 REGELING RECHTSPOSITIE TRAINEES DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, in overeenstemming met de commissie voor georganiseerd overleg; besluit vast

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

overwegende dat hoofdstuk 3 van de CAR/UWO ingrijpend is gewijzigd en als gevolg daarvan de lokale bezoldigingsregelingen komen te vervallen;

overwegende dat hoofdstuk 3 van de CAR/UWO ingrijpend is gewijzigd en als gevolg daarvan de lokale bezoldigingsregelingen komen te vervallen; Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2017-009 Datum : 24 februari 2017 Burgemeester en

Nadere informatie

Beoordelen en Belonen

Beoordelen en Belonen Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 10 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 11 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

Beoordelingsreglement

Beoordelingsreglement Beoordelingsreglement van de gemeente Waalwijk 12-0017715 Beoordelingsreglement gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Beoordelingsreglement Burgemeester en wethouders van gemeente Waalwijk;

Nadere informatie

24 Personeelsgesprekken- en personeelsbeoordeling

24 Personeelsgesprekken- en personeelsbeoordeling 24 Personeelsgesprekken- en personeelsbeoordeling HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen Artikel 24:1:1:1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. Medewerker: de ambtenaar

Nadere informatie

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland Aanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Delfland (kenmerk 1149572) Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland Gelet op het bepaalde bij of krachtens artikel 85 van

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren;

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 121515 16 december 2015 Bezoldigingsregeling gemeente Haaren College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening Aanbiedingsformulier Onderwerp bezoldigingsverordening BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie bijgaand concept-raadsvoorstel vast te stellen. Dit besluit

Nadere informatie

Gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ;

Gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ; Gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente, gelet

Nadere informatie

Voorbeeld standaardbrieven Youforce -> self service -> wijzigingen

Voorbeeld standaardbrieven Youforce -> self service -> wijzigingen Voorbeeld standaardbrieven Youforce -> self service -> wijzigingen Inhoudsopgave 1. Tijdelijke urenwijziging... 2 2. Wijzigen uren en beloning... 3 3. Wijziging functie... 4 4. Overplaatsing... 5 5. Toelage

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

Nadere informatie

TiU-Klokkenluidersregeling

TiU-Klokkenluidersregeling TiU-Klokkenluidersregeling Het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg vindt het wenselijk om in het kader van goed bestuur en een integere en transparante organisatie een heldere procedure

Nadere informatie

Beloningsbeleid. de Bascule. Dienst HRM. Titel. Beloningsbeleid. Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk

Beloningsbeleid. de Bascule. Dienst HRM. Titel. Beloningsbeleid. Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk Titel Beloningsbeleid Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk Vastgesteld Versie 4 Evaluatie 2014 Gerelateerd aan (wetgeving) Doel Inzicht in beloningsbeleid Gebruikers/doelgroep Leidinggevenden

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden misstanden gemeente Brummen

Regeling melden vermoeden misstanden gemeente Brummen CVDR Officiële uitgave van Brummen. Nr. CVDR405535_1 17 oktober 2017 Regeling melden vermoeden misstanden gemeente Brummen Burgemeester en wethouders van Brummen hebben besloten om: 1. De regeling melden

Nadere informatie

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk 12-0016257regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Regeling POP en functioneringsgesprekken

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 46 van 2010 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaarderegeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Zeeland, besluiten: 1. De Collectieve Arbeidsvoorwaarderegeling Provincies

Nadere informatie

Kennis te nemen van de getekende cao provincies

Kennis te nemen van de getekende cao provincies Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 juli 2017, nr. 959257-973602, tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAP) en enige uitvoeringsregelingen in verband met de

Nadere informatie

3A Inschaling, functioneren en beoordelen

3A Inschaling, functioneren en beoordelen 3A Inschaling, functioneren en beoordelen Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 3A:1:1 * Algemene bepalingen 3A:1:2 * Functioneringsgesprek, verslag en advies beoordelingsresultaat

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst

Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst Nummer: 18.0002248 Versie: 1.0 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. april 2018 Instemming OR Regio d.d. 27 maart 2018 Instemming GO d.d. 26 maart

Nadere informatie

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT Bijzonder Georganiseerd Overleg Groningen 15 mei 2013 1 Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Functiehouder:

Nadere informatie

Regeling Melding Vermoeden Misstand Purmerend 2015

Regeling Melding Vermoeden Misstand Purmerend 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Purmerend. Nr. 43362 8 april 2016 Regeling Melding Vermoeden Misstand Purmerend 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer Openbaar Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Het huidige reglement systematische personeelsbeoordeling

Nadere informatie

Overlegverordening van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Overlegverordening van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Overlegverordening van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard; op voordracht van de dijkgraaf en

Nadere informatie

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 120876 17 december 2015 Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende

Nadere informatie

Bewust belonen. B&W besluit van 22 oktober 2013, aangepast 12 december 2017

Bewust belonen. B&W besluit van 22 oktober 2013, aangepast 12 december 2017 Inleiding De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft met de reorganisatie 2009 een nieuwe weg ingeslagen. Daarin past een nieuw beloningsbeleid en in de invoering van een nieuwe Regeling gesprekkencyclus.

Nadere informatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent Bewust Belonen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent Bewust Belonen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpen aan den IJssel Nr. 7637 12 januari 2018 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. De ambtenaar en zijn leidinggevende houden periodiek een planningsgesprek en een voortgangsgesprek.

PROVINCIAAL BLAD. De ambtenaar en zijn leidinggevende houden periodiek een planningsgesprek en een voortgangsgesprek. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 3741 23 augustus 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 juli 2017, nr. 959257-973602, tot wijziging van de Collectieve

Nadere informatie

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN:

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR392185_1 21 november 2017 HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: Gelet op de Algemene

Nadere informatie

Regeling beoordelen gemeente Overbetuwe 2013

Regeling beoordelen gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Regeling beoordelen gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13bwb00060 De burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 22436 24 februari 2016 Aanvullende regeling arbeidsvoorwaarden gemeente Hulst; treedt de dag na bekendmaking in werking, zulks met terugwerkende kracht

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR330171_2

CVDR. Nr. CVDR330171_2 CVDR Officiële uitgave van Raalte. Nr. CVDR330171_2 8 mei 2018 Regeling attenties gemeente Raalte Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op artikel 160 Gemeentewet;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensfase Levensfaseregeling Noord-Brabant

PROVINCIAAL BLAD. Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensfase Levensfaseregeling Noord-Brabant PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Brabant Nr. 2259 22 mei 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensfase Levensfaseregeling

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 4008 31 december 2014 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen De

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Overeengekomen en vastgesteld d.d. 1 februari 2010 1 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum:

Adviesnota Bestuur datum: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19-10-2017 Reg.nr.: Algemeen Bestuur (AB) (op grond van art. 19 lid 1 GR) Onderwerp: Vaststelling cao gemeenten Advies:

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING. Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 2014

REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING. Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlissingen. Nr. 787 december 01 REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 01 Burgemeester

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst ASR Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst ASR Nederland N.V. Artikel - 1 Definities 1. Werkgever: ASR 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg. 3. Werknemer: de man of vrouw,

Nadere informatie

Kindante Beloningsbeleid

Kindante Beloningsbeleid Kindante Beloningsbeleid Status : Onder voorbehoud van instemming door de GMR, voorlopig vastgesteld door CvB Kindante op 02-07-2014 Instemming GMR : Definitief besluit : Notitie opgesteld door : Lune

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten, gelet

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2018 No. 35 Tijdelijk landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 18 e september 2018 tot regeling van de inrichting en de organisatie van het Nationaal

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Beloningsbeleid Bewust belonen. Inleiding

Beloningsbeleid Bewust belonen. Inleiding Beloningsbeleid Bewust belonen Inleiding De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft met de reorganisatie 2009 een nieuwe weg ingeslagen. Daarin past een nieuw beloningsbeleid en in de invoering van een nieuwe

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijzigingen in verband met CAO provincies , provincie Flevoland

PROVINCIAAL BLAD. Wijzigingen in verband met CAO provincies , provincie Flevoland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Flevoland Nr. 3479 4 augustus 2017 Wijzigingen in verband met CAO provincies 2017-2018, provincie Flevoland Op 21 juli 2017 hebben Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Instemmingsgeschil VO-artikel 12 lid 1 onder g WMS (toekenning generieke toelage teamleiders)

Instemmingsgeschil VO-artikel 12 lid 1 onder g WMS (toekenning generieke toelage teamleiders) SAMENVATTING 104469 - Instemmingsgeschil VO-artikel 12 lid 1 onder g WMS (toekenning generieke toelage teamleiders) GMR heeft geweigerd in te stemmen met het voornemen om voor alle teamleiders, ongeacht

Nadere informatie