CONCEPT Versie 17 november 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT Versie 17 november 2009"

Transcriptie

1 CONCEPT Versie 17 november 2009 Sociaal Plan Aveant BV / Zuwe Zorg BV GG&GD Utrecht De ondergetekenden, 1. Aveant BV 2. Zuwe Zorg BV 3. GG&GD Utrecht enerzijds en 1. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer 2. de Vereniging CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag 3. de Nieuwe Unie 91 (NU 91) gevestigd te Utrecht 4. Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek (FBZ) gevestigd te Utrecht anderzijds komen het volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK l: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Juridisch kader 1. Dit sociaal plan is van toepassing op de werkgevers die genoemd worden in de aanhef. Het sociaal plan regelt in het bijzonder de rechtspositionele gevolgen van de overgang van de werknemers van het organisatieonderdeel Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar van zowel Aveant als Zuwe (hierna te noemen: de twee betrokken zorgorganisaties ) naar de GG&GD Utrecht per 1 januari Dit sociaal plan is opgesteld in het kader van de beëindiging van de subsidierelatie tussen de twee betrokken zorgorganisaties en de GG&GD Utrecht ten aanzien van de JGZ 0-4 jaar per 1 januari 2010 en de aansluitende overdracht van deze taken per 1 januari 2010 aan de GG&GD Utrecht. Dit plan vloeit voort uit de afspraken die zijn opgenomen in het overdrachtsdocument dat is getekend door Aveant BV, Zuwe Zorg BV en de GG&GD Utrecht op 15 juli De besluitvorming van de gemeente ten aanzien van de integratie van de JGZ 0-4 leidt - gelet op alle feiten en omstandigheden - tot een overgang van activiteiten, personeel en huisvesting die leidt tot een "overgang van onderneming" in de zin van artikel 7:662 BW. 4. Omdat de betrokken werknemers over zullen gaan van een private naar een publieke werkgever is deze wettelijke regeling - die uitgaat van een overgang van rechtswege - niet volledig toepasbaar. De werknemers dienen per 1 januari 2010 te worden aangesteld in ambtelijke dienst. Als gevolg hiervan is per die datum het Burgerlijk Wetboek formeel niet meer van toepassing op hun aanstelling. In dit sociaal plan zullen na de overgang de wettelijke bepalingen met betrekking tot overgang van onderneming door de nieuwe werkgever, voor zover juridisch mogelijk, worden gevolgd. Artikel 2. Begripsbepalingen In dit sociaal plan wordt verstaan onder: a. werkgever: de rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie i.c: de oude werkgever: de twee betrokken zorgorganisaties. de nieuwe werkgever: GG&GD Utrecht, onderdeel (dienst) van de Gemeente Utrecht. b. betrokken werknemer: degene die een functie bekleedt zoals opgenomen in de in artikel 1 lid 2 genoemde overeenkomst van overdracht, te weten: Secretaresse JGZ (Zuwe) Stafarts (Zuwe) CB-arts (Zuwe/Aveant) Jeugdverpleegkundige (Zuwe/Aveant) (Neonatale) Screener (Zuwe/Aveant) Beleidsmedewerker JGZ (Zuwe/Aveant) Administratief medewerker (Aveant) Logopedist (Aveant) Oktober 2009 Sociaal Plan Aveant BV / Zuwe Zorg BV GG&GD Utrecht Pagina 1

2 Opleider/Superv VHT (Aveant) Planner (Aveant) Stafverpleegkundige (Aveant) Verpleegkundige (Aveant) Verpleegkundige (ondersteuning) Voorlichter eigen taal (Aveant) Regiomanager JGZ (direct leidinggevende) / Teamleider JGZ (Zuwe/Aveant) Uitgesloten van dit sociaal plan is degene die: werkzaamheden uitsluitend ter vervulling van een stage of op basis van een werkervaringsplaats verricht; incidenteel werkzaam is tijdens schoolvakanties; door derden is gedetacheerd; werkzaam is als uitzendkracht; vanuit een van de twee betrokken zorgorganisaties naar de GG&GD wordt gedetacheerd. c. salaris: het tussen de oude werkgever en werknemer volgens de op de werknemer van toepassing zijnde CAO overeengekomen bruto maand- of periodeloon, exclusief vergoedingen en/of toelagen en exclusief de vakantietoeslag; d. functie: een door de werknemer in opdracht verricht samenhangend geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; e. dienstjaren: het aantal op grond van de arbeidsovereenkomst aaneengesloten dienstjaren doorgebracht in dienst bij de oude werkgever en zijn rechtsvoorganger(s). Bij onderbrekingen van minder dan drie maanden wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voortgezet. Artikel 3. Plichten van werkgever en van werknemer De werkgever en werknemers, op wie dit sociaal plan van toepassing is, zijn gehouden volledig en te goeder trouw medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit sociaal plan. Artikel 4. Hardheidsclausule 1. Indien voor een individuele werknemer als gevolg van zijn overgang een onvoorziene en onbillijke situatie ontstaat, zal de nieuwe werkgever op verzoek van de werknemer in een voor hem gunstige zin afwijken. 2. Indien de nieuwe werkgever afwijzend beslist op een verzoek tot toepassing van deze hardheidsclausule kan de werknemer tegen dit besluit bezwaar maken op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. Artikel 5. Bezwarencommissie De werknemer kan tegen de uitvoering van dit Sociaal Plan door de nieuwe werkgever bezwaar maken op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. Artikel 6. Beschikbaarstelling sociaal plan De nieuwe werkgever zal er voor zorg dragen dat elke werknemer een exemplaar ontvangt van dit sociaal plan, onmiddellijk nadat het door partijen definitief is vastgesteld. Artikel 7. Geen gedwongen ontslagen Als gevolg van de overgang zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden bij de werknemers bedoeld in dit sociaal plan. HOOFDSTUK II: RECHTSPOSITIONELE BEPALINGEN Artikel 8: Algemeen 1. De individuele werknemer die op 31 december 2009 in dienst als werknemer van één van de twee betrokken zorgorganisaties, en werkzaam is in één of meerdere functies zoals genoemd in artikel 2 van hoofdstuk I, op basis van een op 1 januari 2010 doorlopende arbeidsovereenkomst zal per 1 januari 2010 in ambtelijke dienst worden aangesteld bij de nieuwe werkgever onder gelijktijdige beëindiging van het dienstverband met de oude werkgever. 2. Per 1 januari 2010 zal het dienstverband van de werknemer met de oude werkgever eindigen. 3. De werknemer ontvangt vóór 1 januari 2010 een aanstelling op grond van de arbeidsvoorwaarden zoals die gelden voor de nieuwe werkgever, zijnde de Arbeidsvoorwaardenregeling Utrecht (ARU). Oktober 2009 Sociaal Plan Aveant BV / Zuwe Zorg BV GG&GD Utrecht Pagina 2

3 4. De werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat over naar een aanstelling in vaste dienst bij de nieuwe werkgever. 5. De werknemer die bij de oude werkgever vóór of op 31 december 2008 een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft gekregen op een reguliere formatieplaats, krijgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij één van de twee betrokken zorgorganisaties, waarna de GG&GD de medewerker overneemt in vaste dienst. 6. Voor de werknemer die bij de oude werkgever op of na 1 januari 2009 een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft gekregen op een reguliere formatieplaats geldt dat de GG&GD op individuele gronden beoordeelt of en op welke wijze verlenging plaatsvindt volgens de reeds geldende afspraken. Verlenging met de duur van een jaar is hierbij het uitgangspunt. 7. Medewerkers met een tijdelijk contract conform bovenstaand lid 6, krijgen bij voldoende functioneren, aangetoond door een personeelsbeoordeling, na een jaar een vaste aanstelling. 8. De dienstjaren opgebouwd voor 1 januari 2010 neemt de werknemer mee naar de nieuwe werkgever en zal bij de toepassing van de ARU o.a. ten aanzien van jubilea, verlofrecht en het Sociaal Statuut worden gehanteerd. Artikel 9: Bruto en netto salaris bij aanstelling 1. Voor elke werknemer zal het vaste bruto salaris worden vastgesteld waarop hij, bij voortzetting van zijn dienstverband met de oude werkgever, op 1 januari 2010 aanspraak zou hebben kunnen maken. Hierbij worden de vaste garantietoelagen en de eventuele periodieke verhoging per 1 januari 2010 meegenomen. 2. Op dezelfde wijze wordt vastgesteld welk bruto salaris (inclusief garantietoelagen) bij voortzetting van het dienstverband bij de oude werkgever voor hem bereikbaar zou zijn geweest (maximale uitloop). 3. Bij zijn ambtelijke aanstelling per 1 januari 2010 wordt hem zowel het bruto salaris op 1 januari 2010 als zijn maximale bruto uitloop gegarandeerd. Deze bedragen worden gezocht binnen de gemeentelijke salarisschalen. Uitgangspunt is dat het gelijke of wanneer dat niet mogelijk is, het naast hogere bruto schaalbedrag geldt. De medewerker heeft op 1 januari 2010 een indicatieve functiewaardering. 4. Het netto salaris van de werknemer - zijnde het bruto salaris minus de inhoudingen (loonheffing, WW, pensioen, etc.) zal per 1 januari 2010 minimaal gelijk zijn aan het netto salaris dat hij zou hebben ontvangen bij voortzetting van zijn arbeidscontract met de oude werkgever. In november 2009 stuurt de GG&GD een opgave van een bruto-nettoberekening met als peildatum 1 september Medewerkers kunnen deze berekening vergelijken met hun salarisstrook van de maand september De hoogte en het tijdstip van de periodieke verhoging zal in 2010 ten minste gelijk zijn aan de verhoging die hij bij zijn oude werkgever zou hebben kunnen ontvangen op basis van de toepasselijke schaaltabel op 31 december Definitieve inschaling zal uiterlijk plaatsvinden per 1 januari 2011 (zie artikel 10, lid 2). Artikel 10: Functie, functiebeschrijvings- en functiewaarderingsmethodiek 1. Bij de aanstelling in ambtelijke dienst is het basisprincipe 'mens volgt werk' van toepassing. De nieuwe werkgever zal vanuit dit principe de werknemers plaatsen met een zelfde omvang in uren en in werk dat (nagenoeg) gelijk is aan het werk dat bij de oude werkgever wordt vervuld (zie ook artikel 8, lid 7). 2. Alle nieuwe/gewijzigde functies binnen de afdeling JGZ van de GG&GD worden in 2010 (opnieuw) beschreven en gewaardeerd conform de Utrechtse methode van functiewaardering. 3. De uitkomst van deze waarderingsronde zal gelden per datum vaststelling van de functiebeschrijving,. De werknemer zal op dat moment definitief worden ingeschaald in het gelijke c.q. naast hogere toepasselijke schaalbedrag. 4. Wanneer de nieuwe functiewaardering hoger is dan de indicatieve functiewaardering, dan wordt de werknemer in het naast hogere bedrag in de hogere salarisschaal ingeschaald. 5. Wanneer de nieuwe functiewaardering gelijk is aan de indicatieve functiewaardering, dan blijft de werknemer in deze schaal ingeschaald, waarbij hij kan doorgroeien tot het maximum van deze salarisschaal. 6. Wanneer de nieuwe functiewaardering lager is dan de indicatieve functiewaardering, dan behoudt de werknemer zijn persoonlijke inschaling en heeft hij een maximale uitloop tot het schaalbedrag dat overeenkomt met de maximum uitloop die hij gehad zou hebben in de FWGsystematiek (zie voorbeeld 1 in bijlage 1 bij de verschillennotitie) Oktober 2009 Sociaal Plan Aveant BV / Zuwe Zorg BV GG&GD Utrecht Pagina 3

4 Artikel 11: Reiskostenregeling Woon-werkverkeer: Op alle betrokken werknemers is per 1 januari 2010 de reiskostenregeling van de gemeente Utrecht van toepassing. Dienstreizen: Alle betrokken medewerkers behouden per 1 januari 2010 aanspraak op de vergoeding van reiskosten ten behoeve van dienstreizen conform de regeling zoals die op 31 december 2009 geldt bij de twee betrokken zorgorganisaties. Voor zover deze aanspraak hoger is dan de regeling bij de nieuwe werkgever, wordt het meerdere in twee jaar afgebouwd. (1 e jaar 100%, 2 e jaar 50%). Artikel 12: Pensioen Voorbehoud: de stichting Pensioenfonds ABP en De Nederlandsche Bank maken momenteel nieuwe afspraken over de pensioentechnische wijze waarop materiële gelijkstelling bij collectieve waardeoverdrachten vanaf 1 januari 2008 op -voor werkgevers- overwegend kostenneutrale wijze kunnen worden gerealiseerd. Dit Artikel is alleen geldig indien bedoelde afspraken daadwerkelijk tot stand komen (naar verwachting in november 2009). Als mocht blijken dat de afspraken niet tot stand komen, dan treden partijen over de pensioenvoorziening opnieuw in overleg. 1. Alle werknemers nemen per de overgangsdatum verplicht deel in de pensioenverzekering van het ABP. De nieuwe werkgever stimuleert de collectieve overgang van de pensioenaanspraken van PFZW naar het ABP. 2. De nieuwe werkgever garandeert de individuele werknemer dat voorwaardelijke rechten die aan de deelnemers bij het PFZW als overgangsrecht zijn toegekend, bij het ABP tenminste gelijk zijn aan de aanspraken die hij op de overgangsdatum had bij het PFZW. 3. De werknemer die geen gebruik kan maken van de mogelijkheid tot waardeoverdracht vanwege een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid dan wel wegens een dubbele dienstbetrekking blijft deelnemer bij het PFZW. Daarnaast wordt hij naar rato van zijn aanstelling bij de nieuwe werkgever vanaf 1 januari 2009 deelnemer bij het ABP. Die werknemer behoudt door deze dubbele deelname een gelijkwaardige aanspraak op partnerpensioen cq. zijn voorwaardelijke rechten. 4. Eventuele technische pensioenschade wordt door de nieuwe werkgever gecompenseerd. 5. De werknemer die voor is geboren en voldoet aan alle voorwaarden om voor OBU in aanmerking te komen, wordt vanuit de oude werkgever gedetacheerd naar de GG&GD Utrecht. De CAO VVT blijft op hen van toepassing. Artikel 13: Individuele rechten boven of naast de CAO VVT De nieuwe werkgever neemt alle individuele rechten boven of naast de CAO VVT over, mits ze zijn vastgelegd in het personeelsdossier en op nog zouden gelden. Artikel 14: Verlofrechten 1. Per 1 januari 2010 bouwt de werknemer vakantieverlof op basis van de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe werkgever. 2. Een eventueel verschil in verlof tussen VVT en ARU wordt op basis van een afbouwregeling gedurende twee jaar gecompenseerd. Het 1 e jaar tot 100% en het tweede jaar tot 50%. Zie bijlage voor verdere uitwerking. 3. Ten behoeve van de overgang naar de nieuwe werkgever kan de werknemer per 1 januari 2010 van het (bij de oude werkgever) niet opgenomen verlof maximaal twee keer zijn contractomvang per week meenemen naar de nieuwe werkgever. Het overige niet opgenomen vakantieverlof wordt per 31 december 2009 door de oude werkgever aan de werknemer uitbetaald. Deze werknemers wordt die uitbetaling schriftelijk bevestigd. Artikel 15. Vervolgstappen 1. De oude werkgever levert gegevens aan op de peildatum 1 januari Hierin staan alle relevante rechtspositionele gegevens zoals NAW, functie, salaris per 1 januari 2010, periodieke verhoging 2010, periodiekdatum, maximaal te bereiken salaris, schriftelijk vastgelegde individuele rechten boven of naast CAO etc. 2. De nieuwe werkgever stelt alle werknemers in het bezit van het ondertekende Sociaal Plan waarin de rechtspositionele overgangsmaatregelen en garanties zijn vastgelegd. 3. De nieuwe werkgever organiseert informatiemomenten voor alle betrokken werknemers (zowel over de arbeidsvoorwaarden als gevolgen van de pensioenovergang). Oktober 2009 Sociaal Plan Aveant BV / Zuwe Zorg BV GG&GD Utrecht Pagina 4

5 4. De nieuwe werkgever stuurt in november 2009 alle betrokken werknemers een individueel overzicht met alle relevante rechtspositionele gegevens per 1 januari 2010, zoals functie, inschaling, maximaal te bereiken salaris, contractsomvang, verlofrechten, periodiekdatum, etc. 5. De nieuwe werkgever (vertegenwoordigd door een P&O-adviseur, of een andere deskundige) gaat wanneer een individuele betrokken werknemer daar behoefte aan heeft individueel in gesprek om eventuele specifieke vraagstellingen over de nieuwe rechtspositie te bespreken. 6. De nieuwe werkgever draagt zorg voor een aanstellingsbesluit dat voor 1 januari 2010 in bezit is van de werknemer 7. De werknemer kan op grond van de AWB bezwaar, beroep en hoger beroep aantekenen tegen dit aanstellingsbesluit. Artikel 16. Overige afspraken 1. De werknemer is verplicht de nevenwerkzaamheden, die hij verricht of van plan is te verrichten te melden, als deze de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met zijn functievervulling, kunnen raken. Het gaat om werkzaamheden die een risico kunnen vormen voor de functie-invulling en die de ambtelijke integriteit kunnen schaden. Bijvoorbeeld omdat ze leiden tot belangenverstrengeling, botsende belangen, schade voor het aanzien van het ambt of de Gemeente, onvoldoende beschikbaarheid voor de functie of ongewenste beïnvloeding. Onder deze nevenwerkzaamheden kunnen worden verstaan alle betaalde een onbetaalde activiteiten die de ambtenaar buiten of tijdens zijn werktijd bij de gemeente Utrecht verricht en die niet zijn opgedragen. Ook een incidentele klus kan als nevenwerk worden beschouwd. 2. Met alle medewerkers die naast een vast contract een min-max of 0-uren contract hebben, of met medewerkers die uitsluitend een min-max of 0-uren contract hebben worden maatwerkafspraken gemaakt. Daarbij geldt: a. het vaste contract wordt overgenomen; b. de historie van de medewerker en diens individuele wens worden uitdrukkelijk betrokken in de afspraken over de overgang van flexibele uren; c. voor het maken van de individuele maatwerk-afspraken wordt contact opgenomen met de betrokken medewerkers. d. De afspraken worden in februari 2010 geëvalueerd met de werknemersorganisaties Aldus overeengekomen te Utrecht op 8 december 2009 en door partijen ondertekend, Ondertekening: Werknemersorganisaties ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer : CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag NU 91, gevestigd te Utrecht FBZ, gevestigd te Utrecht Oktober 2009 Sociaal Plan Aveant BV / Zuwe Zorg BV GG&GD Utrecht Pagina 5

6 De zorginstellingen Aveant BV en Zuwe Zorg BV De GG&GD Utrecht Oktober 2009 Sociaal Plan Aveant BV / Zuwe Zorg BV GG&GD Utrecht Pagina 6

7 BIJLAGE BIJ SOCIAAL PLAN Toelichting op artikel 14, lid 2: verlofrechten De verlofaanspraken tussen de zorgorganisaties en de GG&GD verschillen op diverse punten. De thuiszorginstellingen werken met een zogenaamd verlofmandje en vanuit dat verlofmandje behoort de medewerker alle verlofuren op te nemen, zowel voor vakantie als voor de feestdagen en bijzonder verlof. Bij de GG&GD krijgt een medewerker verlof voor vakantie. Alle feestdagen daar bovenop zijn vrije dagen. Voor bijzonder verlof geldt een andere regeling. Om tot een gelijkwaardige compensatie van de verlofaanspraken te komen wordt uitgegaan van het verlof zoals opgenomen in de CAO VVT. Allereerst berekenen we het aantal verlofuren dat voor de zorgmedewerkers uit het verlofmandje gehaald zou moeten worden. Dit vermeerderen we met een gemiddeld aantal uren dat aan bijzonder verlof uit het zelfde mandje gehaald wordt (bron: Sociaal Plan Thuiszorgorganisaties Zuidwest Friesland, het Friese land en Friese Wouden d.d ). We gaan uit van een dag van 7,2 uur. Voor de komende twee jaren ziet dat er als volgt uit (n.b. de uren zijn berekend o.b.v. een fulltime dienstverband. Voor parttimers gelden aantallen naar rato): Jaar Aantal feestdagen Uren Bijzonder verlof uren Totaal verlofuren ,4 10,8 61, ,2 10,8 54,0 Het totaal aan verlofuren tbv feestdagen en buitengewoon verlof wordt afgetrokken van het toegekende basisverlof (+ eventueel leeftijdsverlof) voor het jaar 2010 en Hieronder ziet u een overzicht van de verlofregelingen van de CAO VVT en van de ARU CAO VERPLEEG ERPLEEG-, VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG Leeftijd Aantal uren 18 jaar jaar jaar t/m 29 jaar t/m 39 jaar t/m 44 jaar t/m 49 jaar t/m 54 jaar t/m 64 jaar 317 ARBEIDSVOORWAARDENREG RBEIDSVOORWAARDENREGELING ELING UTRECHT Leeftijd Aantal uren 15 t/m 17 jaar: 176,4 uur + 28,8 uur extra 205,2 18 jaar 176,4 uur + 21,6 uur extra jaar 176,4 uur + 14,4 uur extra 190,8 20 jaar 176,4 uur + 7,2 uur extra 183,6 21 t/m 45 jaar 176,4 45 t/m 49 jaar 176,4 uur + 7,2 uur extra 183,6 50 t/m 54 jaar 176,4 uur + 14,4 uur extra 190,8 55 t/m 59 jaar 176,4 uur + 21,6 uur extra 198 vanaf 60 jaar 176,4 uur + 28,8 uur extra 205,2 De werknemer die, vóór 1 januari 2009 in dienst is bij een verpleeg- en verzorgingshuis èn de leeftijd heeft bereikt van 55 jaar, behoudt het recht op het leeftijdsverlof van 108 uren extra verlof, zoals dit in de CAO V&V (art ) was opgenomen; De feestdagen (Nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Koninginnedag, 5 mei) dienen opgenomen te worden uit het toegekende vakantieverlof n.b. voor medewerkers die voor in dienst zijn gekomen geldt een verlofsaldo van 176,4 uur + 7,2 uur extra bij een leeftijd van 40 t/m 44 jaar 21,6 uur extra bij een leeftijd van 45 t/m 49 jaar 28,8 uur extra bij een leeftijd van 50 t/m 54 jaar 36 uur extra bij een leeftijd van 55 t/m 59 jaar 43,2 uur extra bij een leeftijd vanaf 60 jaar Voor de werknemer in dienst bij een verpleeg-en verzorgingshuis, die gebruik maakte vóór 1 april 2004 van de 55+ regeling heeft recht op: - bij een salaris dat het bedrag behorend bij inpassingstabel nr. 35 niet overschrijdt: 242 uren - bij een salaris dat het bedrag behorend bij inpassingtabel nr. 35 overschrijdt: 243 uren Oktober 2009 Sociaal Plan Aveant BV / Zuwe Zorg BV GG&GD Utrecht Pagina 7

8 Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van de toepassing van de afbouwregeling zoals is afgesproken in het sociaal plan. Ten eerste is het weergegeven in schematische vorm. Daaronder staat dit schema toegelicht met voorbeelden. Leeftijd mdw Verlofuren CAO VVT na aftrek feestdagen en bijzonder verlof 2010 Verlofuren CAO VVT na aftrek feestdagen en bijzonder verlof 2011 Standaard verlofuren ARU Toegekende Verlofuren ARU jaar 255, ,2 255,8 234,1 50 jaar 191, ,8 191,8 194,9 40 jaar 176, ,4 176,8 180,2 21 jaar 162, ,4 176,4 176,4 Toegekende Verlofuren ARU 2011 Voorbeeld 1: Een fulltime medewerker van Aveant of Zuwe is 60 jaar. Zij heeft voor 2010 recht op een basisverlof van 317 uur. Daar wordt 61,2 uur verlof van afgetrokken (feestdagenverlof en bijzonder verlof). Dan blijft 255,8 uur over. Bij de GG&GD zou deze medewerker 205,2 uur verlof krijgen (als ze na 1997 in dienst is gekomen). Dat is een verschil van 50,6 uur. Dat betekent dat zij in ,2 uur + 100% van 50,6 uur verlof krijgt toegekend. Totaal 255,8. Voor 2011 wordt het aantal verlofuren = 263 uur. Dat is een verschil van 57,8 uur van het verlof dat ze bij de GG&GD zou krijgen. Daarvan mag 50% worden toegevoegd aan het verlof dat ze bij de GG&GD voor 2011 krijgt toegekend. Dan wordt het totaal: 205,2 + 28,9 = 234,1 uur verlof. Voorbeeld 2: Een fulltime medewerker van Aveant of Zuwe is 50 jaar. Zij heeft voor 2010 recht op een basisverlof van 253 uur. Daar wordt 61,2 uur verlof van afgetrokken (feestdagenverlof en bijzonder verlof). Dan blijft 191,8 uur over. Bij de GG&GD zou deze medewerker 190,8 uur verlof krijgen. Dat is een verschil van 1 uur. Dat betekent dat zij in ,8 uur + 100% van 1 uur verlof krijgt toegekend. Totaal 191,8. Voor 2011 wordt het aantal verlofuren = 199 uur. Dat is een verschil van 8,2 uur van het verlof dat ze bij de GG&GD zou krijgen. Daarvan mag 50% worden toegevoegd aan het verlof dat ze bij de GG&GD voor 2011 krijgt toegekend. Dan wordt het totaal: 190,8 + 4,1 = 194,9 uur verlof. Voorbeeld 3: Een fulltime medewerker van Aveant of Zuwe is 40 jaar. Zij heeft voor 2010 recht op een basisverlof van 238 uur. Daar wordt dan 61,2 uur verlof van afgetrokken (feestdagenverlof en bijzonder verlof). Dan blijft 176,8 uur over. Bij de GG&GD zou deze medewerker 176,4 uur verlof krijgen. Dat is een verschil van 0,4 uur. Dat betekent dat zij in ,4 uur + 100% van 0,4 uur verlof krijgt toegekend. Totaal 176,8 Voor 2011 wordt het aantal verlofuren = 184 uur. Dat is een verschil van 7,6 uur van het verlof dat ze bij de GG&GD zou krijgen. Daarvan mag 50% worden toegevoegd aan het verlof dat ze bij de GG&GD voor 2011 krijgt toegekend. Dan wordt het totaal: 176,4 + 3,8 = 180,2 uur verlof. Voorbeeld 4: Een fulltime medewerker van Aveant of Zuwe is 21 jaar. Zij heeft voor 2010 recht op een basisverlof van 224 uur. Daar wordt dan 61,2 uur verlof van afgetrokken (feestdagenverlof en bijzonder verlof). Dan blijft 162,8 uur over uur over. Bij de GG&GD zou deze medewerker 176,4 uur verlof krijgen. In dit geval krijgt de medewerker ook gewoon 176,4 uur verlof toegekend voor Voor 2011 wordt het aantal verlofuren = 170 uur. Dat is een negatief verschil van 6,4 uur van het verlof dat ze bij de GG&GD zou krijgen. In dit geval krijgt de medewerker ook gewoon 176,4 uur verlof toegekend voor 2010 Oktober 2009 Sociaal Plan Aveant BV / Zuwe Zorg BV GG&GD Utrecht Pagina 8

Sociaal Plan Thuiszorgorganisaties Zuidwest Friesland, Het Friese Land en Friese Wouden

Sociaal Plan Thuiszorgorganisaties Zuidwest Friesland, Het Friese Land en Friese Wouden Sociaal Plan Thuiszorgorganisaties Zuidwest Friesland, Het Friese Land en Friese Wouden 17 december 2008 De ondergetekenden, 1. Thuiszorg Het Friese Land 2. Stichting Thuiszorg Zuidwest Friesland 3. Thuiszorg

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting JGZ gemeente Groningen

Sociaal Plan Stichting JGZ gemeente Groningen Sociaal Plan Stichting JGZ gemeente Groningen De ondergetekenden, 1. de Stichting Jeugdgezondheidszorg Groningen te Groningen (St. JGZ) 2. de Gemeente Groningen en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd

Nadere informatie

Werkgevers: - Vierstroomzorgring B.V. (Vierstroomzorgring) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Werkgevers: - Vierstroomzorgring B.V. (Vierstroomzorgring) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) Sociaal Plan: Ten behoeve van: De overdracht van de medewerkers in dienst bij Vierstroomzorgring afdeling Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar (JGZ 0-4 jaar), aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 De ondergetekenden, 1. de Beweging 3.0 te Amersfoort 2. de GGD Midden-Nederland te Zeist en Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden Nr. 462 16 augustus 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM Partijen: Stichting CJG Rijnmond, statutair gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland CONCEPT SOCIAAL PLAN Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Inleiding Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 20 gemeenten bij

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva Sociaal Convenant Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva [ ] 2018 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers Naviva Kraamzorg B.V., hierna te noemen : Naviva en verkrijgende werkgever,

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag

Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag Overgang medewerkers Stojah naar de gemeente Den Haag op 1 januari 2017 definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 1 Aanleiding en doelstelling De gemeente Den Haag

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG. ARBEIDSRELATIE: 3 Dienstverband Arbeidsovereenkomst (privaatrecht) Aanstelling (publiekrecht)

STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG. ARBEIDSRELATIE: 3 Dienstverband Arbeidsovereenkomst (privaatrecht) Aanstelling (publiekrecht) Bijlage 1 bij 11-2928 Vergelijk rechtspositie/arbeidsvoorwaarden: peildatum 1 januari 2011 definitieve versie 31-03-2011 STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG ALGEMENE BEPALINGEN: 1. Rechtspositie CAO VVT

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpen aan den IJssel Nr. 196239 9 november 2017 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Federatie

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV SOCIAAL PLAN ONS CAI BV p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 1 / 7 INHOUDSOPGAVE p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 2 / 7 INLEIDING De directie en de Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

Generatiepact voor de branche Woondiensten

Generatiepact voor de branche Woondiensten Generatiepact voor de branche Woondiensten Kernpunten Generatiepact Het Generatiepact heeft een looptijd van drie jaar en staat open voor werknemers van 63 jaar en ouder met een arbeidscontract voor onbepaalde

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM Foto: Ed Blaas AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM 1 Inleiding... 3 2 Algemene bepalingen... 4 2.1 Werkingssfeer... 4 2.2 Voorwaarden aanbieding...

Nadere informatie

OVERDRACHTSPROTOCOL. Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort

OVERDRACHTSPROTOCOL. Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort OVERDRACHTSPROTOCOL Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort Juni 2009 Voorwoord Stichting Amerpoort en Stichting Christophorus

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn Sociaal Convenant Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn 2018-2019 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers I. Careyn Gezondheidscentra B.V., een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def)

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) Preambule De CAO-Larcom 2010 kende een looptijd van 2 jaar. Deze looptijd is verlengd. Eind 2013 is er gesproken over de CAO-Larcom en het Sociaal Plan. Op dat moment

Nadere informatie

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 Partijen: KPN B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door drs. Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources KPN en - ABVAKABO

Nadere informatie

Sociaal Convenant. t.b.v. Overgang werknemers jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Van. Stichting Icare. naar Openbaar lichaam GGD IJsselland

Sociaal Convenant. t.b.v. Overgang werknemers jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Van. Stichting Icare. naar Openbaar lichaam GGD IJsselland Sociaal Convenant t.b.v. Overgang werknemers jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar Van Stichting Icare naar Openbaar lichaam GGD IJsselland 1 Inhoudsopgave PAGINA INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. Nr. 49460 21 april 2016 Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1436, d.d. 15 december 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Besluit tot vaststellen van het Sociaal plan Bureau Openbaar Onderwijs BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het Sociaal

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t.

College van Bestuur n.v.t. College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2016 Voorzitter/Lid College van Bestuur N.B. Dit is slechts een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor een bestuurder in het PO. Er kan dus

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Concept Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Versie 1 juni 2010 Inhoud Pagina 1 Algemeen 3 1.1 Betrokken

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

i cm f West-Brabant HKZ Team HR 24 november 2017 Van: Datum:

i cm f West-Brabant HKZ Team HR 24 november 2017 Van: Datum: i cm f 01.0106642 Van: Datum: Team HR 24 november 2017 Bestelling Ter behandeling / bespreking Op verzoek / volgens afspraak X Ter kennisneming / om te behouden D Ter inzage / met verzoek om terugzending

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden;

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden; Sociaal Plan Centrum voor Muziek en Dans ten behoeve van de opheffing van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling en de overname door een privaatrechtelijke instelling voor kunsteducatie Het Algemeen

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR471654_1. Sociaal Plan Meerinzicht. Artikel 1:1 Begripsbepalingen. 12 december Officiële uitgave van Ermelo.

CVDR. Nr. CVDR471654_1. Sociaal Plan Meerinzicht. Artikel 1:1 Begripsbepalingen. 12 december Officiële uitgave van Ermelo. CVDR Officiële uitgave van Ermelo. Nr. CVDR471654_1 12 december 2017 Sociaal Plan Meerinzicht Vooraf Door de drie gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief

Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief Het dagelijks bestuur van het Noord-Hollands Archief, overwegende dat het gewenst is om de instroom van jongeren en het duurzaam doorwerken van oudere medewerkers

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling generatiepact gemeente Veere 2019

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling generatiepact gemeente Veere 2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Veere Nr. 283177 31 december 2018 Regeling generatiepact gemeente Veere 2019 Het college van Burgemeester en wethouders, Overwegende, dat het wenselijk is

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

Verlofregeling. doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling

Verlofregeling. doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling Verlofregeling Nummer: 09.0001123 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 12 oktober 2010 Instemming COR d.d. 2 september 2010 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011 doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting De Toegang

Sociaal Plan. Stichting De Toegang (b 'b~~ Gemeente ~'(f\' ~ Emmen ~ Sociaal Plan Stichting De Toegang Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, Gelet op: Overwegende: dat het noodzakelijk is nadere regels vast te

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Overgangsprotocol. t.b.v. Overgang werknemers Jeugdgezondheidszorg

Overgangsprotocol. t.b.v. Overgang werknemers Jeugdgezondheidszorg Overgangsprotocol t.b.v. Overgang werknemers Jeugdgezondheidszorg van Stichting Carinova Ouder en Kindzorg Stichting Carint Reggeland Groep Stichting Livio Stichting ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet;

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet; CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR56417_2 21 november 2017 ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet,

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV SOCIAAL CONVENANT Sociaal Convenant ten behoeve van de overgang van de medewerkers werkzaam bij de soft services 1 van het facilitair onderdeel van het Servicebedrijf Altrecht naar de BV Al Service, hierna

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17036648* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001446 Documentnummer: ZD17036648 Rubriek: Personeel en organisatie Naam regeling: Regeling generatiepact gemeente Zundert 2017-2018 Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CUNNINGHAM LINDSEY

CONCEPT OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CUNNINGHAM LINDSEY CONCEPT OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CUNNINGHAM LINDSEY Partijen: KPN B.V. (verder: KPN) te Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources en - ABVAKABO FNV

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Standaard Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Standaard Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Standaard Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd De ondergetekenden:., gevestigd te, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door., in de functie van., hierna te noemen werkgever, en Mw./dhr.., geboren te.,

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Inhoudsopgave Verklaring Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol 1. Doel en kader 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsprotocol 1.2 Afspraken 1.3 Algemeen kader 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers

november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers 2 Inhoud Inleiding 4 Vakantieverlof 5 Verlofbudget 5 Vitaliteitbudget 6 Keuzes 7 Overgangs-

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17027687* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-003965 Documentnummer: ZD17027687 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling Arbeidsduur werktijden en verlof gemeente Zundert 2017 Citeertitel:

Nadere informatie

Erfgoedcentrum Nieuw Land

Erfgoedcentrum Nieuw Land SOCIAAL PLAN Erfgoedcentrum Nieuw Land September 2016 Concept Sociaal Plan Erfgoedcentrum Nieuw Land d.d.: 20 september 2016 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Algemene bepalingen en uitgangspunten

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Vereenvoudigde versie concept sociaal plan verzelfstandiging Sportbedrijf Rotterdam

Vereenvoudigde versie concept sociaal plan verzelfstandiging Sportbedrijf Rotterdam Notitie Aan : medewerkers directie sport en cultuur Datum : 11 april 2017 Betreft : Vereenvoudigde versie sociaal plan Sportbedrijf Cluster MO, directie Sport en Cultuur, Rayon Noord Team S&C RN Rayonmanager

Nadere informatie

B&W. Agendapunt, dinsdag 10 februari wijziging ouderschapsverlof

B&W. Agendapunt, dinsdag 10 februari wijziging ouderschapsverlof Nummer BD2009-000436 Dienst concern organisatie Burgemeester en wethouders Portefeuille 23 Agendapunt B1 Onderwerp wijziging ouderschapsverlof Gevraagde beslissing In te stemmen met: 1. de wijziging van

Nadere informatie