Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag"

Transcriptie

1 Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag Overgang medewerkers Stojah naar de gemeente Den Haag op 1 januari 2017 definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 1

2 Aanleiding en doelstelling De gemeente Den Haag neemt deel aan een overeenkomst met de Stichting tijdelijke ondersteuning jeugdhulp en AMHK Haaglanden (Stojah) ten behoeve van de tijdelijke uitvoering van taken op het gebied van jeugdhulp en AMHK. In de overdrachtsovereenkomst van 17 december 2014, gesloten door onder meer de gemeente Den Haag met Stojah en de voormalige Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden, is vastgelegd dat alle werknemers van Stojah uiterlijk 1 januari 2018 worden herplaatst bij de deelnemende gemeenten dan wel bij de door de deelnemende gemeenten aan te wijzen derden, met behoud van arbeidsvoorwaarden en anciënniteit als uitgangspunt. De gemeente Den Haag is met Stojah overeengekomen dat met ingang van 1 januari 2017 een deel van het personeel van Stojah in dienst treedt bij de gemeente Den Haag. Voor de gemeente Den Haag bestaat de garantstelling (in fte) voor de voormalig medewerkers toegang uit 58,34 fte. Hiervan gaat een aantal fte naar de organisatie Xtra (31,83 fte) en een aantal fte naar de gemeente (23,28 fte). Voor de laatste groep is dit sociaal statuut van toepassing. De betrokken medewerkers zijn bij Stojah in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst conform de cao Jeugdzorg. Zij worden bij de gemeente Den Haag aangesteld als ambtenaar conform de gemeentelijke rechtspositie. De overgang van privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst naar publiekrechtelijke aanstelling en de overgang van de ene naar de andere sector van arbeidsvoorwaarden brengen met zich dat continuering van de arbeidsovereenkomst en behoud van precies dezelfde arbeidsvoorwaarden niet mogelijk zijn, zodat de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de overgang nadere uitwerking behoeven. Hiertoe is een vergelijking van de arbeidsvoorwaarden bij beide organisaties opgesteld. Aan de hand daarvan hebben vertegenwoordigers van de betrokken werkgevers en werknemersorganisaties overleg gevoerd. Dit heeft geleid tot de vastlegging van sluitende afspraken in dit sociaal statuut met betrekking tot de indiensttreding van de betrokken medewerkers bij de gemeente Den Haag en de voorwaarden waaronder dat plaatsvindt. Handelend in de geest van de overdrachtsovereenkomst wordt met dit sociaal statuut beoogd de betrokken medewerkers een evenwichtig en ten minste gelijkwaardig totaal aan arbeidsvoorwaarden te garanderen. definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 2

3 Definities - Aanstelling: de aanstelling van de medewerker bij de gemeente Den Haag. - Arbeidsovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen de medewerker en Stojah. - ARG: Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag. - Gemeente: het college van burgemeester en wethouders van Den Haag. - Stojah: het bestuur van de Stichting tijdelijke ondersteuning jeugdhulp en AMHK Haaglanden. - Medewerker: de medewerker die in dienst is van Stojah op basis van een arbeidsovereenkomst. - Overgang: de indiensttreding van de medewerker bij de gemeente op basis van een ambtelijke aanstelling met ingang van de overgangsdatum. - Overgangsdatum: 1 januari Salaris: het maandelijkse bruto salarisbedrag volgens de toepasselijke salarisschaaltabel. - Uitwisselbaar: een uitwisselbare functie als bedoeld in artikel 13 van de Ontslagregeling. - Werkgevers: Stojah en de gemeente. definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 3

4 Afspraken 1. Toepassingsbereik a. Dit sociaal statuut is van toepassing op alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst die niet eindigt vóór of óp de overgangsdatum, met uitzondering van artikel 4. b. Dit sociaal statuut is niet van toepassing op bij Stojah gedetacheerde werknemers van een andere werkgever, uitzendkrachten, stagairs, freelancers, zelfstandigen zonder personeel, vrijwilligers, en andere op vergelijkbare basis bij of voor Stojah werkzame personen. 2. Bedragen Alle in dit sociaal statuut genoemde bedragen zijn bruto, tenzij anders is aangegeven. 3. Overgang van medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De medewerker met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd treedt met ingang van de overgangsdatum in dienst van de gemeente op basis van een aanstelling voor onbepaalde tijd, onder gelijktijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 4. Indiensttreding van medewerkers met een niet-doorlopende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd a. De medewerker met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die eindigt vóór de overgangsdatum wordt in de gelegenheid gesteld om met ingang van de overgangsdatum in dienst van de gemeente te treden op basis van een aanstelling voor bepaalde tijd, nader te bepalen door de gemeente. b. De aanstelling voor bepaalde tijd wordt van rechtswege omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd zodra een ketenbepaling voor tijdelijke aanstellingen als bedoeld in artikel 2:4 ARG van toepassing is. c. Dit sociaal statuut is voor het overige niet van toepassing op deze medewerker. 5. Plaatsing van medewerkers a. De medewerker, bedoeld in artikel 3, wordt bij overgang geplaatst in een functie bij de gemeente, dienst OCW, Centrum Jeugd en Gezin, die uitwisselbaar is met de door de medewerker vóór de overgang vervulde functie bij Stojah, met inachtneming van het toepasselijke door de gemeente vastgestelde plan van aanpak, zoals hieronder aangegeven: Stojah (cao Jeugdzorg) Den Haag (cao Gemeenten) Gedragswetenschapper, schaal 11 Gedragswetenschapper, schaal 11 Medewerker toegang jeugdzorg, schaal 10 Gezinscoach, schaal 9 Teamsecretaresse, schaal 5 Secretaresse, schaal 6 b. De medewerker, bedoeld in artikel 3, die de functie vervult van teammanager bij Stojah, wordt in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de plaatsingsprocedure voor managers bij het Centrum Jeugd en Gezin en is verzekerd van plaatsing, met inachtneming van het toepasselijke door de gemeente vastgestelde plan van aanpak. Dit plan van aanpak is als bijlage 1 bij dit sociaal statuut gevoegd. c. De medewerker ontvangt een brief van de gemeente over de overgang, met bijvoeging van een voorlopig vergelijkend overzicht van arbeidsvoorwaarden bij de werkgevers (voorlopige was/wordt-tabel), en voorlopige informatie met betrekking tot onder meer de plaatsing bij de gemeente, schaal en het salaris bij de gemeente, eventuele aanspraak op een garantietoelage, geregistreerde diensttijd, aanspraak op de overgangsregeling verlof, inschrijving BIG en SKJ. d. De medewerker wordt in de gelegenheid gesteld om de gegevens te controleren en om nader te worden voorgelicht over de inhoud van de brief. definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 4

5 e. De medewerker ontvangt vóór de overgangsdatum een aanstellingsbesluit van de gemeente en een kennisgeving van uitdiensttreding van Stojah. De uitdiensttreding bij Stojah is onlosmakelijk verbonden aan indiensttreding bij de gemeente, tenzij sprake is van de situatie, bedoeld in artikel 8, onder b. f. Het aanstellingsbesluit bevat in ieder geval de volgende gegevens van de medewerker en informatie: o naam en adres o geboortedatum o aard van de aanstelling: bepaalde of onbepaalde tijd o bij aanstelling voor bepaalde tijd: einddatum en al dan niet proefkarakter o datum van indiensttreding o naam organisatieonderdeel o toepasselijk functieprofiel en functiefamilie o functionele schaal en salaristrede (bruto salarisbedrag p/mnd) o formele arbeidsduur (deeltijd) o feitelijke arbeidsduur: eventueel compensatieverlof o aantal verlofuren o gesprekscyclus o o individuele en lopende aanspraken op basis van dit sociaal statuut. de mee te nemen opgebouwde diensttijd/anciënniteit ex artikel 10 van dit sociaal statuut g. Wijzigingen ná de overgangsdatum in de plaatsing van de medewerker die geen verband hebben of voortkomen uit deze overgang vinden plaats met inachtneming van de toepasselijke regels in de ARG, het sociaal beleidskader en andere relevante regelgeving van de gemeente. 6. Arbeidsduur bij overgang De medewerker behoudt bij overgang de omvang van de arbeidsduur zoals deze voor hem gold vóór de overgang. 7. Salarisgarantie bij overgang a. Het salaris van de medewerker bij de gemeente Den Haag wordt vastgesteld aan de hand van de aan de functie verbonden salarisschaal. b. De medewerker behoudt bij overgang ten minste het salaris zoals dat voor hem gold vóór de overgang. c. Als bovengenoemd salaris niet precies overeenkomt met een van de bedragen in de salarisschaal die verbonden is aan de functie waarin de medewerker wordt geplaatst, wordt het eerstvolgende salaris in die schaal toegekend. d. De medewerker heeft bij plaatsing in de aan de functie verbonden salarisschaal perspectief op doorgroei in de schaal, overeenkomstig de beloningsregels van de gemeente Den Haag. Dat perspectief is nooit lager dan het perspectief op doorgroei in de schaal dat de medewerker zou hebben gehad bij voortzetting van het dienstverband bij Stojah. e. Als het salaris dat voor de medewerker gold vóór de overgang hoger is dan het maximumsalaris van de salarisschaal die verbonden is aan de functie waarin de medewerker wordt geplaatst, wordt het maximumsalaris in die salarisschaal toegekend en wordt het resterende verschil, tenzij dit minder dan 2,50 per maand bedraagt, gecompenseerd door toekenning van een vaste maandelijkse garantietoelage. f. De hoogte van de garantietoelage volgt de algemene salarisontwikkelingen in de sector Gemeenten en telt mee in de grondslag voor sociale verzekeringen en pensioenopbouw. g. Als de medewerker bij voortzetting van het dienstverband bij Stojah perspectief zou hebben gehad op doorgroei in de schaal, wordt de garantietoelage op de datum van de jaarlijkse salarisverhoging dienovereenkomstig verhoogd totdat het maximumbedrag van de vóór de definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 5

6 overgang voor de medewerker geldende schaal is bereikt. Hiervoor geldt als voorwaarde dat tijdens de gesprekscyclus is vastgesteld dat de medewerker ten minste voldoende functioneert. h. De garantietoelage wordt stopgezet: o zodra de medewerker vrijwillig een andere functie gaat vervullen waaraan een lagere salarisschaal is verbonden; o zodra de aan de functie verbonden salarisschaal wordt verhoogd als gevolg van herwaardering en het nieuwe salaris hoger is dan het oude salaris plus de garantietoelage; o zodra de medewerker een functie gaat vervullen waaraan een hogere salarisschaal is verbonden en het nieuwe salaris hoger is dan het oude salaris plus de garantietoelage. i. De datum van jaarlijkse salarisverhoging als bedoeld in artikel 3:4 ARG is gelijk aan de periodiekdatum zoals deze voor de medewerker bij Stojah gold. j. Als de medewerker in 2017 ten gevolge van de overgang op jaarbasis netto minder salaris uit hoofde van zijn dienstverband heeft ontvangen dan hij in 2016 bij Stojah heeft ontvangen, ontvangt hij het negatieve verschil netto van de gemeente in de vorm van een toelage. Onder salaris wordt voor de toepassing van deze bepaling verstaan het totaal aan maandsalarissen, vermeerderd met vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en andere niet-incidentele uitkeringen, toelagen en tegemoetkomingen. Deze bepaling is niet van toepassing op situaties waarin het salaris van de medewerker wordt verminderd als gevolg van wijziging van arbeidsvoorwaarden zoals vermindering van arbeidsduur. Deze bepaling blijft van toepassing en kan slechts vervallen als er sprake is van een situatie als bedoeld in onderdeel h van dit artikel. 8. Ontslag a. Er worden geen gedwongen ontslagen verleend ten gevolge van de overgang. b. De medewerker, bedoeld in artikel 3, die niet in dienst wenst te treden van de gemeente, geeft dit tijdig aan de werkgevers aan, waarna de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens opzegging door de werknemer, tenzij de arbeidsovereenkomst reeds om een andere reden eindigt. De medewerker wordt in zulks vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld van de gevolgen die aan opzegging door de werknemer ten grondslag liggen. 9. Toepasselijke arbeidsvoorwaarden a. Op de medewerkers die op de overgangsdatum in dienst treden van de gemeente worden vanaf die datum de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Den Haag van toepassing, onverminderd artikel 17. b. Medewerkers die op de overgangsdatum in dienst zijn getreden bij de gemeente Den Haag kunnen vanaf die datum geen aanspraken meer ontlenen aan de arbeidsvoorwaarden uit hoofde van de voormalige arbeidsovereenkomst met Stojah, met uitzondering van de in dit sociaal statuut vastgelegde afspraken. 10. Anciënniteit a. De medewerker behoudt bij overgang zijn bij Stojah en rechtsvoorgangers opgebouwde diensttijd, zoals geregistreerd in de personeelsadministratie van Stojah en overgedragen aan de gemeente. b. Deze diensttijd wordt betrokken bij de berekening van rechtspositionele aangelegenheden zoals ambtsjubilea, generatiepact, boventalligheid en bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 6

7 11. Vitaliteitsbudget a. Partijen stellen vast dat geen van de medewerkers als bedoeld in de artikelen 3 en 4 op de dag vóór de overgangsdatum een vitaliteitsbudget ontvangt als bedoeld in de cao Jeugdzorg. b. Als op grond van eerder niet bekende informatie mocht blijken dat een medewerker vóór de overgangsdatum toch aanspraak heeft op het vitaliteitsbudget, dan zoekt de gemeente in overleg met de betrokken medewerker naar een passende oplossing, met als uitgangspunt dat de medewerker geen nadelige gevolgen van het verval van deze aanspraak zal ondervinden. 12. Verlof a. Vanwege het verschil in verlofaanspraken tussen beide werkgevers geldt een overgangsregeling: i. de individuele verlofaanspraak van de medewerker bij Stojah over het kalenderjaar 2016 wordt vastgesteld; ii. de individuele verlofaanspraak van dezelfde medewerker over het kalenderjaar 2016 wordt vastgesteld als ware hij in dienst geweest van de gemeente Den Haag; iii. de aanspraak onder ii wordt in mindering gebracht op de aanspraak onder i; iv. het resultaat van iii wordt vermenigvuldigd met 2,5, waarna het wordt toegevoegd aan het verloftegoed van de medewerker bij Stojah. b. Bovenstaande overgangsregeling is niet van toepassing bij deelname van de medewerker aan het generatiepact van de gemeente Den Haag. De medewerker die in aanmerking kan komen voor deelname aan het generatiepact dient vóór de overgang een keuze tussen deelname aan het generatiepact óf bovenstaande overgangsregeling. Indien een medewerker heeft gekozen voor de overgangsregeling en door omstandigheden op een latere datum alsnog wil deelnemen aan het generatiepact, worden de vanwege de overgangsregeling bijgeschreven verlofuren alsnog in mindering gebracht op het verloftegoed. c. De medewerker wordt in staat gesteld om vóór de overgangsdatum zijn verloftegoed bij Stojah geheel of gedeeltelijk op te nemen voor zover het dienstbelang zich niet daartegen verzet, en/of geheel of gedeeltelijk te laten uitbetalen op basis van het bruto uurloon van de medewerker met inachtneming van de fiscale regels. Het resterende verloftegoed van de medewerker bij Stojah wordt op de overgangsdatum bijgeschreven op het verloftegoed van de medewerker bij de gemeente als bovenwettelijk verlof. 13. Ambtsjubileum De medewerker die in 2017 of 2018 een ambtsjubileum van 12,5 jaar zou hebben bereikt bij Stojah behoudt na overgang recht op de aan dat jubileum verbonden gratificatie, te betalen door de gemeente bij het bereiken van het ambtsjubileum. 14. Pensioen De medewerker wordt door de gemeente tijdig aangemeld als ABP-deelnemer en door Stojah tijdig afgemeld als PFZW-deelnemer, met ingang van de overgangsdatum. 15. Voorwaardelijk pensioen Ten behoeve van de medewerker die blijkens zijn PFZW pensioenoverzicht over 2016 aanspraak heeft op voorwaardelijk pensioen als bedoeld in artikel 10.6 van het PFZW pensioenreglement, dat vóór de overgangsdatum niet is omgezet in een onvoorwaardelijke aanspraak, wordt door de gemeente een financiële voorziening getroffen. Deze voorziening wordt getroffen zodra de medewerker na de overgang ononderbroken aangesteld is geweest bij de gemeente tot 1 januari 2021, dan wel na de overgang ononderbroken aangesteld is geweest bij de gemeente tot de eerste dag van de maand waarin hij 55 jaar wordt vóór 1 januari De voorziening is gelijk aan de aanspraak op voorwaardelijk pensioen zoals vermeld op het PFZW pensioenoverzicht over definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 7

8 16. Kwaliteitsregister Jeugd De medewerker krijgt de gelegenheid om na overgang te blijven voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving in het Kwaliteitsregister Jeugd. De kosten hiervan, met inbegrip van de registratiekosten, zijn voor rekening van de gemeente. 17. Behoud individueel verworven rechten a. Individueel verworven rechten van medewerkers bij Stojah worden door de gemeente gerespecteerd, voor zover deze rechten schriftelijk zijn vastgelegd. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) verlof, uitdiensttreding, wijziging arbeidsduur en opleiding. b. De medewerker wordt in kennis gesteld van eventueel vastgelegde verworven rechten. 18. Lopende afspraken De gemeente neemt de lopende afspraken tussen Stojah en de medewerker onverkort over ten aanzien van: a. zwangerschaps- en bevallingsverlof en/of ander onbetaald verlof; b. tijdstip van vrijwillige arbeidsduurvermindering en uitdiensttreding; c. opleiding; d. vakantie; e. eventueel andere aantoonbaar gemaakte afspraken voor datum overgang. Een overzicht van deze lopende afspraken wordt als bijlage gevoegd bij de aanstelling die de medewerker van de gemeente ontvangt. 19. Eindafrekening Stojah a. Stojah verzorgt de eindafrekening en betaling aan de medewerker in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zoals afkoop in verband met deelname aan het fietsplan, betaling van verlofuren, betaling van resterend salaris, van het opgebouwde deel van de vakantie-uitkering en van de eindejaarsuitkering, met inachtneming van de fiscale regels. b. Het bedrag wordt onder verstrekking van een schriftelijke specificatie uiterlijk binnen een maand na overgang door Stojah aan de medewerker overgemaakt op het bij Stojah bekende bankrekeningnummer van de medewerker. 20. Personeelsgegevens a. Stojah draagt de personeelsdossiers van de medewerkers die in dienst treden van de gemeente tijdig over aan de gemeente. b. Voorafgaand aan de overdracht verwijdert Stojah met instemming van de medewerker nietrelevante gegevens uit de personeelsdossiers. c. Stojah maakt het voornemen tot overdracht vier weken voor de overdracht kenbaar aan de medewerkers, waarbij de medewerker voldoende tijd wordt gegeven om zijn personeelsdossier in te zien, te verzoeken om verwijdering van gegevens en bezwaar te maken tegen de overdracht van bepaalde gegevens, overeenkomstig de wettelijke regels. 21. Introductie De gemeente draagt zorg voor de introductie van de medewerker na overgang naar de gemeente. 22. Bezwaren a. Bezwaren van medewerkers met betrekking tot de afwikkeling van het dienstverband met Stojah worden door Stojah in behandeling genomen. b. Bezwaren van medewerkers met betrekking tot hen betreffende rechtspositionele of arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de indiensttreding bij de gemeente worden door de definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 8

9 gemeente in behandeling genomen, met inachtneming van de Algemene wet bestuursrecht en de gemeentelijke bezwarenprocedure voor personele aangelegenheden. 23. Hardheidsclausule a. In situaties waarin dit sociaal statuut onbedoeld niet voorziet en waarin sprake is van verstrekkende nadelige en onbillijke gevolgen voor een medewerker vanwege de overgang, zal de gemeente na de overgang afwijken van dit sociaal statuut in voor de medewerker gunstige zin. b. De medewerker die meent dat van een dergelijke situatie sprake is, kan schriftelijk een gemotiveerd verzoek om toepassing van de clausule indienen bij de gemeente binnen zes weken na de overgangsdatum. c. De medewerker kan tegen de afwijzing van een verzoek om toepassing van de clausule bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. 24. Inwerkingtreding sociaal statuut Dit sociaal statuut treedt in werking na ondertekening door alle partijen definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 9

10 Verklaring Ondergetekenden, hierna aangeduid als partijen, verklaren de in dit sociaal statuut vastgelegde afspraken te zijn overeengekomen. Elke partij tekent op een apart tekenblad. Namens het bestuur van Stojah: Datum: definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 10

11 Namens het college van burgemeester en wethouders van Den Haag: Datum: definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 11

12 Namens FNV Zorg en Welzijn: Datum: definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 12

13 Namens CNV Zorg & Welzijn: Datum: definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 13

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief

Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief Het dagelijks bestuur van het Noord-Hollands Archief, overwegende dat het gewenst is om de instroom van jongeren en het duurzaam doorwerken van oudere medewerkers

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden Nr. 462 16 augustus 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg;

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Schiedam Nr. 211333 30 november 2017 Regeling Generatiepact gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam; gelet op de CAO gemeenten

Nadere informatie

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM Partijen: Stichting CJG Rijnmond, statutair gevestigd

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Concept Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Versie 1 juni 2010 Inhoud Pagina 1 Algemeen 3 1.1 Betrokken

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Negenenveertigste wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling

Negenenveertigste wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 18215 3 februari 2017 Negenenveertigste wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; gelet op

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR471654_1. Sociaal Plan Meerinzicht. Artikel 1:1 Begripsbepalingen. 12 december Officiële uitgave van Ermelo.

CVDR. Nr. CVDR471654_1. Sociaal Plan Meerinzicht. Artikel 1:1 Begripsbepalingen. 12 december Officiële uitgave van Ermelo. CVDR Officiële uitgave van Ermelo. Nr. CVDR471654_1 12 december 2017 Sociaal Plan Meerinzicht Vooraf Door de drie gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpen aan den IJssel Nr. 196239 9 november 2017 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Federatie

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Generatiepact Enschede

Generatiepact Enschede Generatiepact Enschede Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Enschede. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

gemeente và. Regeling generatiepact Heemskerk 2016 HEEl11SkEl" ( 2 mei 2016 BIVO/2016/30236 I l l l l I l l l l l ll ll l ZO1F297B167

gemeente và. Regeling generatiepact Heemskerk 2016 HEEl11SkEl ( 2 mei 2016 BIVO/2016/30236 I l l l l I l l l l l ll ll l ZO1F297B167 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 5 gemeente và. HEEl11SkEl" ( Regeling generatiepact Heemskerk 2016 2 mei 2016 BIVO/2016/30236 I l l l l I l l l l l ll ll l ZO1F29B16 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland CONCEPT SOCIAAL PLAN Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Inleiding Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 20 gemeenten bij

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def)

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) Preambule De CAO-Larcom 2010 kende een looptijd van 2 jaar. Deze looptijd is verlengd. Eind 2013 is er gesproken over de CAO-Larcom en het Sociaal Plan. Op dat moment

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nijmegen Nr. 150828 30 augustus 2017 Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet,

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet, RIS151950_30-JAN-2008 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4102 RIS 151950 REGELING 36-URIGE WERKWEEK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Concept Regeling Generatiepact MGR

Concept Regeling Generatiepact MGR Concept Regeling Generatiepact MGR Algemene toelichting Wat is een generatiepact? Het generatiepact biedt medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd de mogelijkheid vrijwillig minder te gaan werken. Daarmee

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CUNNINGHAM LINDSEY

CONCEPT OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CUNNINGHAM LINDSEY CONCEPT OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CUNNINGHAM LINDSEY Partijen: KPN B.V. (verder: KPN) te Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources en - ABVAKABO FNV

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 De ondergetekenden, 1. de Beweging 3.0 te Amersfoort 2. de GGD Midden-Nederland te Zeist en Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 Partijen: KPN B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door drs. Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources KPN en - ABVAKABO

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR19688_5

CVDR. Nr. CVDR19688_5 CVDR Officiële uitgave van Rotterdam. Nr. CVDR19688_5 3 juli 2018 Besluit betaald ouderschapsverlof 2003 Burgemeester en wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8 Nummer Directie Dienst BD2012-001987 directie middelen en control College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8 mei 2012 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst van

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Generatiepact voor de branche Woondiensten

Generatiepact voor de branche Woondiensten Generatiepact voor de branche Woondiensten Kernpunten Generatiepact Het Generatiepact heeft een looptijd van drie jaar en staat open voor werknemers van 63 jaar en ouder met een arbeidscontract voor onbepaalde

Nadere informatie

Vierde wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Vierde wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 151215 1 november 2016 Vierde wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling Collectieve Voorwaarden Provincies 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel 125, derde lid, van

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Werkgevers: - Vierstroomzorgring B.V. (Vierstroomzorgring) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Werkgevers: - Vierstroomzorgring B.V. (Vierstroomzorgring) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) Sociaal Plan: Ten behoeve van: De overdracht van de medewerkers in dienst bij Vierstroomzorgring afdeling Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar (JGZ 0-4 jaar), aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

CONCEPT Versie 17 november 2009

CONCEPT Versie 17 november 2009 CONCEPT Versie 17 november 2009 Sociaal Plan Aveant BV / Zuwe Zorg BV GG&GD Utrecht De ondergetekenden, 1. Aveant BV 2. Zuwe Zorg BV 3. GG&GD Utrecht enerzijds en 1. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Ter tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1, 3.1.6, 3.1.8 t/m 3.1.13, en artikel 6.1.8 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR330171_2

CVDR. Nr. CVDR330171_2 CVDR Officiële uitgave van Raalte. Nr. CVDR330171_2 8 mei 2018 Regeling attenties gemeente Raalte Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op artikel 160 Gemeentewet;

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17036648* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001446 Documentnummer: ZD17036648 Rubriek: Personeel en organisatie Naam regeling: Regeling generatiepact gemeente Zundert 2017-2018 Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

Gemeente Stadskanaal: Besluit tot wijziging CAR-UWO (per 1 januari 2017)

Gemeente Stadskanaal: Besluit tot wijziging CAR-UWO (per 1 januari 2017) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Stadskanaal. Nr. november Gemeente Stadskanaal: Besluit tot wijziging CAR-UWO (per januari ) Het college van burgemeester en wethouders; Gelezen de ledenbrief

Nadere informatie

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM Foto: Ed Blaas AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM 1 Inleiding... 3 2 Algemene bepalingen... 4 2.1 Werkingssfeer... 4 2.2 Voorwaarden aanbieding...

Nadere informatie

B&W. Agendapunt, dinsdag 9 december Wijziging diverse artikelen in de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA)

B&W. Agendapunt, dinsdag 9 december Wijziging diverse artikelen in de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) Nummer BD2008-007784 Dienst concern organisatie Burgemeester en wethouders Portefeuille 23 Agendapunt B1 Onderwerp Wijziging diverse artikelen in de Nieuwe Rechtspositieregeling (NRGA) Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Addendum op de collectieve arbeidsovereenkomst UWV. Looptijd 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2018

Addendum op de collectieve arbeidsovereenkomst UWV. Looptijd 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2018 Addendum op de collectieve arbeidsovereenkomst UWV Looptijd 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2018 Overwegingen Vanuit de wens stappen te zetten naar een toekomstbestendige pensioenregeling hebben

Nadere informatie

Regeling generatiepact

Regeling generatiepact Regeling generatiepact 1 Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. medewerker: degene die ambtenaar is in de zin van artikel 1:1, lid 1a CAR-UWO; b. leidinggevende: de functies

Nadere informatie

Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken

Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 Hoofdstuk II Salariëring en vergoedingen Artikel

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Sociaal Plan Thuiszorgorganisaties Zuidwest Friesland, Het Friese Land en Friese Wouden

Sociaal Plan Thuiszorgorganisaties Zuidwest Friesland, Het Friese Land en Friese Wouden Sociaal Plan Thuiszorgorganisaties Zuidwest Friesland, Het Friese Land en Friese Wouden 17 december 2008 De ondergetekenden, 1. Thuiszorg Het Friese Land 2. Stichting Thuiszorg Zuidwest Friesland 3. Thuiszorg

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting JGZ gemeente Groningen

Sociaal Plan Stichting JGZ gemeente Groningen Sociaal Plan Stichting JGZ gemeente Groningen De ondergetekenden, 1. de Stichting Jeugdgezondheidszorg Groningen te Groningen (St. JGZ) 2. de Gemeente Groningen en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt.

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt. Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) per 1 juli 2016 als gevolg van de gemaakte afspraken aangaande lokale regelingen. Aan Hoofdstuk 3 van het Reglement

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting De Toegang

Sociaal Plan. Stichting De Toegang (b 'b~~ Gemeente ~'(f\' ~ Emmen ~ Sociaal Plan Stichting De Toegang Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, Gelet op: Overwegende: dat het noodzakelijk is nadere regels vast te

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling

Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-hertogenbosch. Nr. 6726 13 januari 2017 Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling De arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren zijn vastgelegd in de gemeentelijke

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva Sociaal Convenant Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva [ ] 2018 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers Naviva Kraamzorg B.V., hierna te noemen : Naviva en verkrijgende werkgever,

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

Generatiepact Brummen

Generatiepact Brummen Generatiepact Brummen Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Brummen. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

1. Vervallen. 2. Vervallen

1. Vervallen. 2. Vervallen Artikel Was Wordt Artikel 2.9 lid 8 8. De werkgever gaat, indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of in onderling overleg wordt aangepast wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer,

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Geldermalsen. Nr. CVDR102747_1 8 mei 2018 BEZOLDIGINGSREGELING Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en op het bepaalde

Nadere informatie

Generatiepact Omgevingsdienst Haaglanden

Generatiepact Omgevingsdienst Haaglanden Generatiepact Omgevingsdienst Haaglanden Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de Omgevingsdienst Haaglanden. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

4. Dit hoofdstuk is alleen van toepassing indien en voor zover er geen afwijkende bepaling uit hoofdstuk 9f van toepassing is.

4. Dit hoofdstuk is alleen van toepassing indien en voor zover er geen afwijkende bepaling uit hoofdstuk 9f van toepassing is. Bijlage bij LOGA-brief TAZ/U201700991 Bijlage 1 CAR teksten A. Aan artikel 9b:1 wordt een nieuw vierde lid toegevoegd: 4. Dit hoofdstuk is alleen van toepassing indien en voor zover er geen afwijkende

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden Nr. 340 28 juni 2017 REGELING GENERATIEPACT OMGEVINGSDIENST HAAGLANDEN 2018-2019 Het dagelijks

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie