Sociaal Plan Thuiszorgorganisaties Zuidwest Friesland, Het Friese Land en Friese Wouden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Thuiszorgorganisaties Zuidwest Friesland, Het Friese Land en Friese Wouden"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Thuiszorgorganisaties Zuidwest Friesland, Het Friese Land en Friese Wouden 17 december 2008 De ondergetekenden, 1. Thuiszorg Het Friese Land 2. Stichting Thuiszorg Zuidwest Friesland 3. Thuiszorg Friese Wouden enerzijds en 1. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, 2. de Vereniging CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag 3. de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek (FBZ)gevestigd te Utrecht 4. de Nieuwe Unie 91 (NU 91) gevestigd te Utrecht 5. de Unie Zorg en Welzijn, gevestigd te Culemborg anderzijds komen het volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK l: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Juridisch kader 1. Dit sociaal plan is van toepassing op de werkgevers die genoemd worden in de aanhef. Het sociaal plan regelt in het bijzonder de rechtspositionele gevolgen van de overgang van de werknemers van het organisatieonderdeel Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar van zowel Thuiszorgorganisatie Het Friese Land, Thuiszorgorganisatie Zuidwest Friesland als Thuiszorgorganisatie Friese Wouden (hierna te noemen: de drie betrokken thuiszorgorganisaties ) naar Hulpverleningsdienst Fryslân per 1 januari Dit sociaal plan is opgesteld in het kader van de beëindiging van de subsidierelatie respectievelijk de financieringsregeling tussen de drie betrokken thuiszorgorganisaties en de Friese gemeenten ten aanzien van de JGZ 0-4 jaar per 31 december 2008 en de aansluitende overdracht van deze taken per 1 januari 2009 aan Hulpverleningsdienst Fryslân. 3. De besluitvorming van de gemeenten ten aanzien van de integratie van de JGZ 0-4 leidt - gelet op alle feiten en omstandigheden - tot een overgang van activiteiten, personeel en huisvesting die leidt tot een "overgang van onderneming" in de zin van artikel 7:662 BW. 4. Omdat de betrokken werknemers over zullen gaan van een private naar een publieke werkgever is deze wettelijke regeling - die uitgaat van een overgang van rechtswege - niet volledig toepasbaar. De werknemers dienen per 1 januari 2009 te worden aangesteld in ambtelijke dienst. Als gevolg hiervan is per die datum het Burgerlijk Wetboek formeel niet meer van toepassing op hun aanstelling. In dit sociaal plan zullen na de overgang de wettelijke bepalingen met betrekking tot overgang van onderneming door de nieuwe werkgever, voor zover juridisch mogelijk, worden gevolgd Sociaal Plan ijgz Friesland 1

2 Artikel 2. Begripsbepalingen In dit sociaal plan wordt verstaan onder: a. werkgever: de rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie i.c: de oude werkgever: de ondergetekende onder 1, 2 en 3, de drie betrokken thuiszorgorganisaties. de nieuwe werkgever: Hulpverleningsdienst Fryslân b. werknemer: degene die een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek met de oude werkgever is aangegaan en waarvan de functie voor minimaal 50% kan worden toegeschreven aan JGZ-taken. Geen werknemer in de zin van dit sociaal plan is degene die: werkzaamheden uitsluitend ter vervulling van een stage of op basis van een werkervaringsplaats verricht; incidenteel werkzaam is tijdens schoolvakanties; door derden is gedetacheerd; werkzaam is als uitzendkracht. c. salaris: het tussen de oude werkgever en werknemer volgens de op de werknemer van toepassing zijnde CAO overeengekomen bruto maand- of periodeloon, exclusief vergoedingen en/of toelagen en exclusief de vakantietoeslag; d. functie: een door de werknemer in opdracht verricht samenhangend geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; e. dienstjaren: het aantal op grond van de arbeidsovereenkomst aaneengesloten dienstjaren doorgebracht in dienst bij de oude werkgever en zijn rechtsvoorganger(s). Bij onderbrekingen van minder dan drie maanden wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voortgezet. Artikel 3. Plichten van werkgever en van werknemer De werkgevers en werknemers, op wie dit sociaal plan van toepassing is, zijn gehouden volledig en te goeder trouw medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit sociaal plan. Artikel 4. Garantiebepaling en hardheidsclausule 1. Door de nieuwe werkgever wordt de individuele medewerker de volgende netto garantie geboden onverlet in dit sociaal plan voorkomende afbouwregelingen: a. Als het saldo van de netto voordelen en netto nadelen van op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden genoemd in lid b bij overgang naar de Hulpverleningsdienst Fryslân negatief uitvalt voor de werknemer, wordt dit door de nieuwe werkgever gecompenseerd; b. Bij de berekening van het in lid a bedoelde saldo worden de volgende onderdelen in beschouwing genomen i. de extra aanspraken op levensloopregeling en eindejaarsuitkering en het eventuele extra netto salaris ten opzichte van het salaris dat de werknemer zou hebben ontvangen bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst met de oude werkgever enerzijds ii. de lagere vergoeding woon-werkverkeer, de lagere bijdrage in de kosten van herregistratie en schriftelijk overeengekomen financiële aanspraken boven de CAO zoals bedoeld in artikel 13 anderzijds; c. De nieuwe werkgever zal deze compensatie uiterlijk 1 april 2009 vaststellen. 2. Indien voor een individuele werknemer als gevolg van zijn overgang een onvoorziene en onbillijke situatie ontstaat, zal de nieuwe werkgever op verzoek van de werknemer in een voor hem gunstige zin afwijken Sociaal Plan ijgz Friesland 2

3 3. Indien de nieuwe werkgever afwijzend beslist op een verzoek tot toepassing van deze hardheidsclausule kan de werknemer tegen dit besluit bezwaar maken op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. Artikel 5. Bezwarencommissie De werknemer kan tegen de uitvoering van dit Sociaal Plan door de nieuwe werkgever bezwaar maken op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. Artikel 6. Beschikbaarstelling sociaal plan De oude werkgever zal er voor zorg dragen dat elke werknemer een exemplaar ontvangt van dit sociaal plan, onmiddellijk nadat het door partijen definitief is vastgesteld. Artikel 7. Geen gedwongen ontslagen Als gevolg van de overgang zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden bij de werknemers bedoeld in dit sociaal plan. HOOFDSTUK II: RECHTSPOSITIONELE BEPALINGEN Artikel 8: Algemeen 1. Elke individuele werknemer die op 31 december 2008 in dienst als werknemer van één van de drie betrokken thuiszorgorganisaties, werkzaam op basis van een op 1 januari 2009 doorlopende arbeidsovereenkomst in een JGZ-functie of een functie die voor minimaal 50% kan worden toegeschreven aan JGZ-taken, in dienst is bij de oude werkgever, zal per 1 januari 2009 in ambtelijke dienst worden aangesteld bij de nieuwe werkgever onder gelijktijdige beëindiging van het dienstverband met de oude werkgever. Dit is aan de orde ongeacht de eventuele keuze van de werknemer voor gebruikmaking van de OBU-regeling voor 1 januari De werknemer kan die OBU-regeling dus combineren met een aanstelling bij de nieuwe werkgever. 2. Per 1 januari 2009 zal het dienstverband van de werknemer met de oude werkgever eindigen (zie artikel 16). 3. De werknemer ontvangt voor 1 januari 2009 een aanstelling op grond van de arbeidsvoorwaarden zoals die gelden voor de nieuwe werkgever, zijnde de CAR-UWO, aangevuld met arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit de gemaakte afspraken in dit sociaal plan. 4. De werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat over naar een aanstelling in vaste dienst bij de nieuwe werkgever. De werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gaat over naar een tijdelijke aanstelling met dezelfde einddatum. 5. De werknemer wordt per 1 januari 2009 aangesteld bij de nieuwe werkgever op basis van zijn contractuele arbeidsduur bij de oude werkgever. In het verleden gemaakt contractuele afspraken voor onbepaalde tijd over extra uren boven fulltime dienstverband worden gerespecteerd. 6. Met de werknemers die bij de oude werkgever een wisselende arbeidsduur hebben, maar gedurende een langere periode (meer dan drie maanden zonder grote onderbrekingen) binnen een vast te stellen bandbreedte in uren (min-max) arbeid hebben verricht, krijgen door de oude werkgever alsnog een arbeidscontract (met werkverplichting) aangeboden. Een en ander gebeurt in goed overleg, indien die werknemer dat aanbod accepteert zal met toepassing van dit sociaal plan de nieuwe werkgever deze werknemer aanstellen uitgaande van het gemiddeld aantal uren dat bij de oude werkgever is gewerkt. 7. De werknemer die niet aan de criteria voldoet ex artikel 8 lid 6, of die het aanbod van de oude werkgever afwijst, zal van de nieuwe werkgever in goed overleg een voorstel Sociaal Plan ijgz Friesland 3

4 ontvangen (zonder vaste werkverplichting) rekening houdend met de arbeidsvoorwaarden van de oude werkgever, eventueel uit te voeren door tussenkomst van een uitzendbureau 8. Het eventuele saldo van de compensatie-uren zal door de oude werkgever per 31 december 2008 worden verrekend met de werknemer. 9. De dienstjaren opgebouwd voor 1 januari 2009 neemt de werknemer mee naar de nieuwe werkgever en zal bij de toepassing van de CAR-UWO o.a. ten aanzien van jubilea en verlofrecht worden gehanteerd. Artikel 9: Bruto en netto salaris bij aanstelling: 1. Voor elke werknemer zal het vaste bruto salaris worden vastgesteld waarop hij, bij voortzetting van zijn dienstverband met de oude werkgever, op 1 januari 2009 aanspraak zou hebben kunnen maken. Hierbij worden de vaste garantietoelagen en de eventuele periodieke verhoging per 1 januari 2009 meegenomen. 2. Op de zelfde wijze wordt vastgesteld welk bruto salaris (inclusief garantietoelagen) bij voortzetting van het dienstverband bij de oude werkgever voor hem bereikbaar zou zijn geweest (maximale uitloop). 3. Bij zijn ambtelijke aanstelling per 1 januari 2009 wordt hem zowel het bruto salaris op 1 januari 2009 als zijn maximale bruto uitloopsalaris gegarandeerd. 4. Het netto salaris van de werknemer - zijnde het bruto salaris minus de inhoudingen (loonheffing, WW, pensioen, etc.) zal per 1 januari 2009 minimaal gelijk zijn aan het netto salaris dat hij zou hebben ontvangen bij voortzetting van zijn arbeidscontract met de oude werkgever. De oude werkgever zal de werknemer in januari 2009 een pro forma salarisstrook zenden op basis waarvan de werknemer deze salarisgarantie kan controleren. 5. De hoogte en het tijdstip van de periodieke verhoging zal in 2009 ten minste gelijk zijn aan de verhoging die hij bij zijn oude werkgever zou hebben kunnen ontvangen op basis van de toepasselijke schaaltabel op 31 december Definitieve inschaling zal plaatsvinden per 1 januari 2010 (zie artikel 10). Artikel 10: Functie, functiebeschrijvings- en functiewaarderingsmethodiek 1. Bij de aanstelling in ambtelijke dienst is het basisprincipe 'mens volgt functie' van toepassing. De nieuwe werkgever zal vanuit dit principe de werknemers plaatsen met een zelfde omvang in uren en in een functie die gelijk is aan de functie die bij de oude werkgever wordt vervuld. De werknemer waarvoor dit niet mogelijk is wordt met toepassing van de Sociale Leidraad van Hulpverleningsdienst een passende functie aangeboden. De werknemer mag hiervan geen nadelige consequenties ondervinden. 2. De werknemer die bij de oude werkgever in een management- staf- of secretariële functie werkzaam was op het hoofdkantoor van één van de betrokken thuiszorgorganisaties, zal bij wijziging van zijn standplaats, tijdelijk aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de hierdoor ontstane meerkosten van zijn woon-werkverkeer, één en ander conform de maatstaven (dienstreis)regeling van de eigen thuiszorgorganisatie. Deze aanspraak wordt in 4 jaar afgebouwd (1 e jaar 100%, 2 e jaar 75%, 3 e jaar 50%, 4 e jaar 25%). NB: zie overigens artikel 11 t.a.v. de Reiskostenregeling. 3. Alle functies binnen de afdeling JGZ van de Hulpverleningsdienst Fryslân worden de tweede helft van 2009 opnieuw beschreven en gewaardeerd conform de beschrijvings- en waarderingssystematiek van Hulpverleningsdienst Fryslân. 4. De uitkomst van deze waarderingsronde zal gelden per datum vaststelling van de functiebeschrijving, zijnde in beginsel 1 januari De werknemer zal op dat moment worden ingeschaald in het gelijke c.q. naast hogere toepasselijke schaalbedrag. 5. De periodiekdatum zal na inschaling worden teruggezet op 1 januari Sociaal Plan ijgz Friesland 4

5 Artikel 11: Reiskostenregeling De betrokken werknemers die overkomen van de oude werkgever houden na overgang per 1 januari 2009 aanspraak op een vergoeding van reiskosten conform de regeling zoals die op 31 december 2008 geldt bij de eigen thuiszorgorganisatie. Voor zover deze aanspraak hoger is dan de regeling bij de nieuwe werkgever wordt het meerdere in 4 jaar afgebouwd (1 e jaar 100%, 2 e jaar 75%, 3 e jaar 50%, 4 e jaar 25%). Artikel 12: Pensioen 1. Alle werknemers nemen na overgang verplicht deel in de pensioenverzekering van het ABP. De nieuwe werkgever garandeert de collectieve overgang van de pensioenaanspraken van PFZW naar het ABP. 2. De nieuwe werkgever garandeert de individuele werknemer dat voorwaardelijke rechten die aan de deelnemers bij het PFZW als overgangsrecht zijn toegekend, bij het ABP tenminste gelijk zijn aan de aanspraken die hij op de overgangsdatum had bij het PFZW. 3. De werknemer die geen gebruik kan maken van de mogelijkheid tot waardeoverdracht vanwege een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid dan wel wegens een dubbele dienstbetrekking blijft deelnemer bij het PGGM. Daarnaast wordt hij naar rato van zijn aanstelling bij de nieuwe werkgever vanaf 1 januari 2009 deelnemer bij het ABP. Die werknemer behoudt door deze dubbele deelname een gelijkwaardige aanspraak op partnerpensioen cq. zijn voorwaardelijke rechten. Artikel 13: Individuele rechten boven of naast de CAO VVT/CAO Thuiszorg Deze aanspraken worden geïnventariseerd door de oude werkgever en met instemming van de werknemer en de oude werkgever in de zogenaamde "Was-lijst" vastgelegd. Zie verder artikel 16. Deze aldus vastgelegde contractuele aanspraken boven of naast de CAO-VVT/CAO- Thuiszorg behoudt de werknemer tegenover de nieuwe werkgever, voor zover uitgaand boven de rechten voortvloeiend uit de rechtspositieregeling van de nieuwe werkgever. Deze aanspraak wordt in 4 jaar afgebouwd (1 e jaar 100%, 2 e jaar 75%, 3 e jaar 50%, 4 e jaar 25%) voor zover het betreft materiële/financiële afspraken. Niet materiële afspraken zoals over werktijden of arbeidsduur blijven in stand en worden niet afgebouwd. Artikel 14: Verlofrechten 1. Per 1 januari 2009 bouwt de werknemer vakantieverlof op basis van de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe werkgever. 2. Het regulier verlofsaldo zoals dat geldt bij de nieuwe werkgever wordt afhankelijk van leeftijd, diensttijd, schaalniveau en contracturen (naar rato) aangevuld met een aantal extra garantie uren. Die extra garantie uren worden eenmalig berekend conform de tabel Vergelijking verlofrechten CAO s Thuiszorg en VVT versus CAR-UWO (Bijlage l). Deze aanspraak wordt in 4 jaar afgebouwd (1 e jaar 100%, 2 e jaar 75%, 3 e jaar 50%, 4 e jaar 25%). Voor medewerkers van 55 jaar en ouder blijft de compensatie in stand en wordt niet afgebouwd. 3. Ten aanzien van deze aanspraak op toekenning van extra garantie uren zoals bedoeld in artikel 14 lid 2 geldt dat deze garantie uren bovenop het regulier saldo worden toegekend. Dit regulier saldo kan in de toekomst formeel wijzigen. In dat geval geldt dat Indien binnen de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden in de toekomst het regulier verlofsaldo voor de betreffende leeftijdscategorieën wordt verhoogd, het aantal uren van de verhoging in mindering wordt gebracht op de garantie uren ex artikel 14 lid 2. indien binnen de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden het regulier verlofsaldo voor de betreffende leeftijdscategorieën wordt verlaagd, de werknemer deze verlaging ook volgt Sociaal Plan ijgz Friesland 5

6 4. Ten behoeve van de overgang naar de nieuwe werkgever kan de werknemer per 1 januari 2009 van het niet opgenomen verlof maximaal twee keer zijn contractomvang per week meenemen naar de nieuwe werkgever. Het overige niet opgenomen vakantieverlof wordt per 31 december 2008 door de oude werkgever aan de werknemer uitbetaald. Deze werknemers wordt die uitbetaling schriftelijk bevestigd. Artikel 15. Medezeggenschap De medezeggenschap van medewerkers jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar binnen de HVD wordt als volgt geregeld voor een overgangsperiode van een jaar. De huidige Ondernemingsraad van de HVD wordt per 1 januari 2009 uitgebreid met drie leden, afkomstig uit de Ondernemingsraden van de drie thuiszorgorganisaties (Thuiszorg De Friese Wouden, Thuiszorg Het Friese Land en Thuiszorg Zuidwest Friesland). Deze leden zijn in de oude situatie gekozen bij de drie thuiszorgorganisaties, zijn werkzaam binnen de JGZ 0-4 en gaan mee naar de nieuwe situatie voor de resterende zittingsperiode. Artikel 16. Protocol Overdracht 1. De oude werkgever stelt de "Was-lijst" op de peildatum 1 december Hierin staan alle relevante rechtspositionele gegevens zoals NAW, functie, salaris 1 januari 2009, periodieke verhoging 2009, periodiekdatum, maximaal te bereiken salaris, individuele rechten boven of naast CAO etc. 2. De oude werkgever legt deze gegevens voor aan de individuele werknemer, en laat deze tekenen voor akkoord. Die werknemer krijgt een afschrift van de vastgelegde gegevens. 3. De oude werkgever stelt alle werknemers in het bezit van het ondertekende Sociaal Plan waarin de rechtspositionele overgangsmaatregelen en garanties zijn vastgelegd. 4. De nieuwe werkgever organiseert een informatieavond voor alle betrokken werknemers (zowel over de arbeidsvoorwaarden van Hulpverleningsdienst Fryslân als gevolgen van de pensioenovergang). 5. De nieuwe werkgever stuurt alle betrokken werknemers een overzicht ( Wordt-lijst ) met alle relevante rechtspositionele gegevens per 1 januari 2009, zoals functie, inschaling, maximaal te bereiken salaris, contractsomvang, verlofrechten, periodiekdatum, etc. 6. De werknemer heeft 10 dagen de gelegenheid om de gegevens bedoeld in het vorige lid te doen aanpassen. Indien de Wordt-lijst correct is, wordt deze door de werknemer voor akkoord getekend en retour gezonden aan de nieuwe werkgever. 7. De nieuwe werkgever nodigt alle betrokken werknemers uit voor een individueel gesprek met een P&O adviseur om eventuele specifieke vraagstellingen over de nieuwe rechtspositie te bespreken. 8. De oude werkgever draagt zorg voor een rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de werknemer per 31 december De oude werkgever zendt een afschrift hiervan ter bevestiging aan de nieuwe werkgever. 9. Na ontvangst van de voor akkoord verklaarde Wordt-lijst, en de bevestiging van de beëindiging van de arbeidcontract per 31 december 2008 van de oude werkgever, doet de nieuwe werkgever de werknemer een definitief aanstellingsbesluit toekomen. 10. De werknemer kan op grond van de AWB bezwaar, beroep en hoger beroep aantekenen tegen dit besluit Artikel 17. Overige bepalingen De drie thuiszorginstellingen en de Hulpverleningsdienst Fryslân maken afspraken ter beperking van de frictiekosten voor de thuiszorginstellingen als gevolg van de overgang van de Jeugdgezondheidszorg. Daarbij streven zij er naar de gevolgen voor de werkgelegenheid te beperken. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een van de Thuiszorginstellingen, die niet vallen onder de omschrijving werknemer in artikel 2 lid b en in Sociaal Plan ijgz Friesland 6

7 het kader van de beperking van frictiekosten in 2009 overgaan in dienst van de Hulpverleningsdienst Fryslân, worden ook beschouwd als werknemer in de zin van dit sociaal plan. Aldus overeengekomen te Leeuwarden op 17 december 2008 en door partijen ondertekend, Ondertekening: Thuiszorginstellingen Werknemersorganisaties De Hulpverleningsdienst Fryslân verklaart zich door ondertekening voor akkoord tot uit uitvoering van de afspraken zoals in dit sociaal plan opgenomen. Ondertekening: Hulpverleningsdienst Fryslân Sociaal Plan ijgz Friesland 7

8 Bijlage 1 Toelichting artikel 14, compensatieregeling vakantieverlof De verlofaanspraken tussen de vier instellingen verschillen op diverse punten. De thuiszorginstellingen werken met een zogenaamd verlofmandje en vanuit dat verlofmandje behoort de medewerker alle verlofuren op te nemen, zowel voor vakantie als voor de feestdagen en bijzonder verlof. Bij de HVD Fryslân geldt dit niet. Bij de HVD Fryslân krijgt een medewerker verlof voor vakantie, zijn alle feestdagen daar bovenop vrije dagen en geldt voor bijzonder verlof een andere regeling. Daarnaast bestaat er nog een verschil in verlofuren tussen de thuiszorginstellingen onderling. Thuiszorg Het Friese Land heeft een andere CAO dan de andere twee. Bij de laatste twee is het verlof 25 uur lager maar hebben de medewerkers een eindejaarsuitkering van 3%. Bij Thuiszorg Het Friese Land is de eindejaarsuitkering 1.5% en kan deze, door inlevering van 25 verlofuren, naar 3% verhoogd worden. De HVD Fryslân kent een eindejaarsuitkering van 5% en een levensloopregeling van 1,5%. Om tot een gelijkwaardige compensatie van de verlofaanspraken te komen wordt uitgegaan van het verlof zoals opgenomen in de CAO VVT. Allereerst berekenen we het aantal verlofuren dat voor de thuiszorgmedewerkers uit het verlof mandje gehaald zou moeten worden. Dit vermeerderen we met het gemiddeld aantal uren dat aan bijzonder verlof uit het zelfde mandje gehaald wordt. We gaan uit van een dag van 7,2 uur. Voor de komende vier jaren ziet dat er als volgt uit Tabel 1. Thuiszorg verlofuren op te nemen uit verlofmandje feestdagen uren bijzonder verlof uren totaal verlofuren dagen 57,6 10,8 68, dagen 50,4 10,8 61, dagen 43,2 10,8 54, dagen 57,6 10,8 68,4 Hieronder de verlofaanspraken bij de HVD Fryslan bij een voltijds dienstverband. Tabel 2. Verlofregeling HVD Fryslan salarisschaal salarisschaal leeftijds categorie ,4 165, ,4 165, ,4 165, ,6 172, ,8 180, , ,2 201,6 Deze verlofuren kunnen niet zondermeer vergeleken worden met de verlofuren van de thuiszorg. Onderstaand een overzicht van de verlofuren van de thuiszorg CAO VVT gecorrigeerd met de verlof uren voor feestdagen en bijzonder verlof zoals vermeld in de eerste tabel Dit is direct voor de komende 4 jaren aangegeven. Tabel3. Verlofuren Thuiszorg, gecorrigeerd voor opname uit verlofmandje gecorrigeerd met feestdagen en bijzonder verlof leeftijds categorie verlof CAO VVT ,6 162, , ,6 169, , ,6 176, , ,6 184, , ,6 191, , ,6 255, , ,6 255, ,6

9 Vervolgens zijn de gecorrigeerde verlofuren vergeleken met de uren bij de HVD. In de onderstaande tabel is aangeven wat de verschillen dan precies zijn. Dit is aangegeven voor de komende 4 jaren en een gemiddelde over deze jaren. Tabel4. Verschillen tussen verlof thuiszorg en HVD Fryslân leeftijden Gemiddeld ,8 10,0-4,4 2,8-11,6-4,4 2,8 10,0-2,6 4, ,2 3,0-11,4-4,2-18,6-11,4 4,2-3,0-9,6-2, ,2-4,0-18,4-11,2-25,6-18,4 11,2-4,0- -16,6-9, ,0-4,8-19, ,4-19,2 12,0-4,8- -17,4-10, ,8-4, ,8-26, ,8-4,6- -17, ,6-61,4-78,8-68, ,8 71,6-61, , ,4-47,0-68,6-54,2-75,8-61,4 61,4-47,0- -66,8-52,4 De conclusie die hieruit volgt is dat een flink aantal medewerkers gemiddeld minder verlof hebben dan bij de thuiszorg. Om dit verschil te compenseren biedt de HVD Fryslân een overgangregeling. Deze zal voor 2009 een 100% compensatie zijn aflopend tot 2012 met 25. De compensatieregeling Tenslotte ziet de compensatieregeling zoals opgenomen in het sociaal plan er als volgt uit. Het gemiddelde verschil uit tabel 4 wordt in vier jaar afgebouwd. Derhalve krijgen medewerkers van de thuiszorg die overgaan naar de Hulpverleningsdienst Fryslân de komende vier jaar boven op het normale basisverlof een aantal uren extra, overeenkomstig onderstaande tabel % % % % salarisschalen Leeftijden ,6 0 1,95 0 1,3 0 0, ,6 2,4 7,2 1,8 4,8 1,2 2,4 0, ,6 9,4 12,45 7,05 8,3 4,7 4,15 2, ,4 10,2 13,05 7,65 8,7 5,1 4,35 2, , ,9 7,5 8,6 5 4,3 2, ,6 61,4 71,6 61,4 71,6 61,4 71,6 61, ,4 47,0 61,4 47,0 61,4 47,0 61,4 47,0 Mocht in de loop van de komende vier jaar de verlofregeling worden gewijzigd, dan zal deze wijziging ook worden doorgevoerd in de compensatietabel (verhoging verlof HVD leidt tot minder compensatie, verlaging verlof HVD leidt tot hogere compensatie).

Sociaal Plan Stichting JGZ gemeente Groningen

Sociaal Plan Stichting JGZ gemeente Groningen Sociaal Plan Stichting JGZ gemeente Groningen De ondergetekenden, 1. de Stichting Jeugdgezondheidszorg Groningen te Groningen (St. JGZ) 2. de Gemeente Groningen en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd

Nadere informatie

Werkgevers: - Vierstroomzorgring B.V. (Vierstroomzorgring) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Werkgevers: - Vierstroomzorgring B.V. (Vierstroomzorgring) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) Sociaal Plan: Ten behoeve van: De overdracht van de medewerkers in dienst bij Vierstroomzorgring afdeling Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar (JGZ 0-4 jaar), aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

CONCEPT Versie 17 november 2009

CONCEPT Versie 17 november 2009 CONCEPT Versie 17 november 2009 Sociaal Plan Aveant BV / Zuwe Zorg BV GG&GD Utrecht De ondergetekenden, 1. Aveant BV 2. Zuwe Zorg BV 3. GG&GD Utrecht enerzijds en 1. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden Nr. 462 16 augustus 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 De ondergetekenden, 1. de Beweging 3.0 te Amersfoort 2. de GGD Midden-Nederland te Zeist en Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM Partijen: Stichting CJG Rijnmond, statutair gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva Sociaal Convenant Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva [ ] 2018 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers Naviva Kraamzorg B.V., hierna te noemen : Naviva en verkrijgende werkgever,

Nadere informatie

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Concept Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Versie 1 juni 2010 Inhoud Pagina 1 Algemeen 3 1.1 Betrokken

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag

Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag Overgang medewerkers Stojah naar de gemeente Den Haag op 1 januari 2017 definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 1 Aanleiding en doelstelling De gemeente Den Haag

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland CONCEPT SOCIAAL PLAN Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Inleiding Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 20 gemeenten bij

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpen aan den IJssel Nr. 196239 9 november 2017 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Federatie

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn Sociaal Convenant Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn 2018-2019 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers I. Careyn Gezondheidscentra B.V., een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV SOCIAAL PLAN ONS CAI BV p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 1 / 7 INHOUDSOPGAVE p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 2 / 7 INLEIDING De directie en de Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

Hieronder worden eerst de bepalingen uit de Wet arbeid en zorg behandeld en daarna volgen de aanvullende bepalingen uit de CAO.

Hieronder worden eerst de bepalingen uit de Wet arbeid en zorg behandeld en daarna volgen de aanvullende bepalingen uit de CAO. Ouderschapsverlof Het recht op ouderschapsverlof is in hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg geregeld. De CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening kent een aantal aanvullingen op de wet. Deze zijn

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def)

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) Preambule De CAO-Larcom 2010 kende een looptijd van 2 jaar. Deze looptijd is verlengd. Eind 2013 is er gesproken over de CAO-Larcom en het Sociaal Plan. Op dat moment

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR471654_1. Sociaal Plan Meerinzicht. Artikel 1:1 Begripsbepalingen. 12 december Officiële uitgave van Ermelo.

CVDR. Nr. CVDR471654_1. Sociaal Plan Meerinzicht. Artikel 1:1 Begripsbepalingen. 12 december Officiële uitgave van Ermelo. CVDR Officiële uitgave van Ermelo. Nr. CVDR471654_1 12 december 2017 Sociaal Plan Meerinzicht Vooraf Door de drie gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg;

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Schiedam Nr. 211333 30 november 2017 Regeling Generatiepact gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam; gelet op de CAO gemeenten

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

0) Gaat het om het opzeggen, ontbinden of niet voortzetten** (na een einde van rechtswege)

0) Gaat het om het opzeggen, ontbinden of niet voortzetten** (na een einde van rechtswege) Stappenplan Transitievergoeding 0) Gaat het om het opzeggen, ontbinden of niet voortzetten** (na een einde van rechtswege) Nee: de werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding Ja: ga naar punt

Nadere informatie

Sociaal Convenant. t.b.v. Overgang werknemers jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Van. Stichting Icare. naar Openbaar lichaam GGD IJsselland

Sociaal Convenant. t.b.v. Overgang werknemers jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Van. Stichting Icare. naar Openbaar lichaam GGD IJsselland Sociaal Convenant t.b.v. Overgang werknemers jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar Van Stichting Icare naar Openbaar lichaam GGD IJsselland 1 Inhoudsopgave PAGINA INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV SOCIAAL CONVENANT Sociaal Convenant ten behoeve van de overgang van de medewerkers werkzaam bij de soft services 1 van het facilitair onderdeel van het Servicebedrijf Altrecht naar de BV Al Service, hierna

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Generatiepact voor de branche Woondiensten

Generatiepact voor de branche Woondiensten Generatiepact voor de branche Woondiensten Kernpunten Generatiepact Het Generatiepact heeft een looptijd van drie jaar en staat open voor werknemers van 63 jaar en ouder met een arbeidscontract voor onbepaalde

Nadere informatie

Addendum op de collectieve arbeidsovereenkomst UWV. Looptijd 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2018

Addendum op de collectieve arbeidsovereenkomst UWV. Looptijd 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2018 Addendum op de collectieve arbeidsovereenkomst UWV Looptijd 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2018 Overwegingen Vanuit de wens stappen te zetten naar een toekomstbestendige pensioenregeling hebben

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1436, d.d. 15 december 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Besluit tot vaststellen van het Sociaal plan Bureau Openbaar Onderwijs BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het Sociaal

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Erfgoedcentrum Nieuw Land

Erfgoedcentrum Nieuw Land SOCIAAL PLAN Erfgoedcentrum Nieuw Land September 2016 Concept Sociaal Plan Erfgoedcentrum Nieuw Land d.d.: 20 september 2016 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Algemene bepalingen en uitgangspunten

Nadere informatie

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM Foto: Ed Blaas AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM 1 Inleiding... 3 2 Algemene bepalingen... 4 2.1 Werkingssfeer... 4 2.2 Voorwaarden aanbieding...

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet;

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet; CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR56417_2 21 november 2017 ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet,

Nadere informatie

Principe Akkoord Overgang werknemers van de MOA-Stichtingen naar Gezondheidscentrum asielzoekers (GC A)

Principe Akkoord Overgang werknemers van de MOA-Stichtingen naar Gezondheidscentrum asielzoekers (GC A) Principe Akkoord Overgang werknemers van de MOA-Stichtingen naar Gezondheidscentrum asielzoekers (GC A) Inleiding In het overleg van 11 mei 2010 is het voorstel van het GC A besproken om het saldo aan

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN)

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) DE ONDERGETEKENDEN: De heer/mevrouw.., geboren op 201, wonende aan de. te.., hierna werkgever, Of: De besloten vennootschap

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 Partijen: KPN B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door drs. Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources KPN en - ABVAKABO

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nijmegen Nr. 150828 30 augustus 2017 Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief

Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief Het dagelijks bestuur van het Noord-Hollands Archief, overwegende dat het gewenst is om de instroom van jongeren en het duurzaam doorwerken van oudere medewerkers

Nadere informatie

Geneeskundig adviseur in dienstverband

Geneeskundig adviseur in dienstverband SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2015 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; gelet op artikel 160 van de gemeentewet alsmede artikel 4:1 en 4:2 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

OVERDRACHTSPROTOCOL. Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort

OVERDRACHTSPROTOCOL. Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort OVERDRACHTSPROTOCOL Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort Juni 2009 Voorwoord Stichting Amerpoort en Stichting Christophorus

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Generatiepact Deventer

Generatiepact Deventer Generatiepact Deventer Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Deventer. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17036648* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001446 Documentnummer: ZD17036648 Rubriek: Personeel en organisatie Naam regeling: Regeling generatiepact gemeente Zundert 2017-2018 Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

i cm f West-Brabant HKZ Team HR 24 november 2017 Van: Datum:

i cm f West-Brabant HKZ Team HR 24 november 2017 Van: Datum: i cm f 01.0106642 Van: Datum: Team HR 24 november 2017 Bestelling Ter behandeling / bespreking Op verzoek / volgens afspraak X Ter kennisneming / om te behouden D Ter inzage / met verzoek om terugzending

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. Nr. 49460 21 april 2016 Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022

Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022 Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022 De Heus Cao De Heus 1 januari 2018 Pag. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities en algemene afspraken 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg;

gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg; gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg; gelet op artikel 6:2:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO); b e s l u i t e n

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden;

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden; Sociaal Plan Centrum voor Muziek en Dans ten behoeve van de opheffing van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling en de overname door een privaatrechtelijke instelling voor kunsteducatie Het Algemeen

Nadere informatie

Heeft u interesse in een (aanvullende) reiskostenvergoeding?

Heeft u interesse in een (aanvullende) reiskostenvergoeding? Heeft u interesse in een (aanvullende) reiskostenvergoeding? Beste collega, Weet u dat er een mogelijkheid bestaat om een (aanvullende) reiskostenvergoeding te ontvangen, óók als u niet in aanmerking komt

Nadere informatie