B&W-Aanbiedingsformulier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B&W-Aanbiedingsformulier"

Transcriptie

1 B&W.nr , d.d. 15 december 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Besluit tot vaststellen van het Sociaal plan Bureau Openbaar Onderwijs BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het Sociaal plan Bureau Openbaar Onderwijs (bijlage) vast te stellen onder voorbehoud van instemming in het Georganiseerd Overleg. In dit plan zijn de rechtspositionele gevolgen geregeld voor de medewerkers van de gemeentelijke afdeling Bureau Openbaar Onderwijs, die per 1 januari 2010 overgaan naar de op te richten Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden. Het Sociaal Plan bevat met name afspraken over: a. de werkgelegenheid b. de overgang naar de nieuwe werkgever c. afspraken m.b.t. diensttijd, salaris(uitzicht), vakantieverlof d. vergelijking van de arbeidsvoorwaarden en indien gewenst overbruggingsafspraken. Samenvatting Per 1 januari 2010 zullen de Leidse scholen voor openbaar primair en speciaal onderwijs niet langer integraal deel uitmaken van de Gemeente Leiden, maar als openbare scholen onder een zelfstandige openbare stichting worden voortgezet. Het gemeentelijk personeel, welke thans binnen Bureau Openbaar Onderwijs werkzaam is, zullen per 1 januari 2010 in dienst treden bij de op te richten Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden en onder de CAO Primair Onderwijs gaan ressorteren. De rechtspositionele gevolgen van de overgang zijn in het Sociaal Plan Bureau Openbaar Onderwijs geregeld.

2 Inhoudsopgave Concept Sociaal Plan Bureau Openbaar Onderwijs versie 4: 19 november 2009

3 Inleiding... Artikel 1 Definities... Artikel 2 Werkgelegenheid.... Artikel 3 Overgang naar de nieuwe werkgever. Artikel 4 Garantiebepalingen.... Artikel 5 Salaris, garantie en rechtspositionele aanspraken Artikel 6 vakantieverlof.. Artikel 7 Pensioen.... Artikel 8 Rechtspositievergelijking.. Artikel 9 Wettelijke maatregelen Artikel 10 Hardheidsclausule Artikel 11 Slotbepalingen.. Bijlage I : pakketvergelijking

4

5 Inleiding Achtergronden Bij besluit van 21 november 2007 heeft het College besloten de Raad voor te stellen het eindrapport Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario) vast te stellen en daarmee te besluiten tot de verzelfstandiging van het Leidse openbaar onderwijs, door middel van de realisering van een Stichting Stedelijk Gymnasium en een Stichting Openbaar Primair, Speciaal en Voortgezet Onderwijs Leiden. Bij besluit van 22 januari 2008 (Rv ) heeft de Raad het eindrapport Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario) definitief vastgesteld en daarmee ingestemd met de verzelfstandiging van het Leidse openbaar onderwijs door middel van de realisering van een Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden en een Stichting Openbaar Primair, Speciaal en Voortgezet Onderwijs Leiden. Gaande het proces bleek dat er te veel complicerende factoren zijn om de oorspronkelijke opzet voor de verzelfstandiging van het Leidse openbaar onderwijs door middel van de oprichting van de voornoemde twee stichtingen, succesvol te kunnen afronden. Bij besluit van 16 juni 2009 (Rv ) is door de Raad besloten dat de Scholengroep Leonardo da Vinci en het openbaar primair en speciaal onderwijs apart verzelfstandigen. De feitelijke bestuursoverdracht zal in principe 31 december 2009 plaatsvinden. De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs gemeente Leiden heeft directe consequenties voor de werknemers van de gemeente Leiden die werkzaam zijn bij Bureau Openbaar Onderwijs (BOO). Dit Bureau met vier medewerkers is een onderdeel van de Leidse ambtelijke organisatie, maar zal ook opgaan in de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs. De uiterlijke overgang van het personeel is gepland op 31 december De medewerkers volgen dan de rechtspositie overeenkomstig de CAO voor het primair onderwijs. Bij besluit van 27 mei 2008 (Rv ) heeft de Raad de nota Regie op Maat vastgesteld. De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs betreft één van de veertien Regie op Maat projecten, zoals genoemd in het door het College op 11 maart 2008 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Regie op Maat Onder meer vanwege de organisatorische veranderingen binnen de gemeente Leiden, als gevolg van het besluit Regie op maat, bestond er behoefte aan een algemeen geldend sociaal kader. De tekst van het Sociaal Kader is op 7 oktober 2008 vastgesteld. Procedure In het Georganiseerd Overleg (=GO) van de gemeente Leiden is overleg gevoerd over het Sociaal Kader en over de inhoud van dit Sociaal Plan. In het GO van <DATUM> is een akkoord bereikt over de inhoud van het Sociaal Plan (inclusief bijlage). Hierna is dit door het college vastgesteld op <DATUM>. Dit Sociaal Plan is een nadere uitwerking van het Sociaal Kader van de gemeente Leiden. Het Sociaal Plan heeft betrekking op de rechtspositionele gevolgen in verband met de overgang van de werknemers van de gemeentelijke afdelingen naar de nieuwe werkgever. Uitgangspunten Bij de nieuwe werkgever geldt een andere arbeidsvoorwaardenregeling (de CAO Primair Onderwijs) dan bij de Gemeente Leiden (CAR/UWO). De betrokken werknemers gaan onder de arbeidsvoorwaardenregeling van de nieuwe werkgever vallen. De rechtspositionele gevolgen van de

6 overgang worden in dit Sociaal Plan verder uitgewerkt. Dit Sociaal Plan regelt de rechtspositie van de betrokken werknemers. Dit Sociaal Plan is bestemd voor en beperkt tot de werknemers van Bureau Openbaar Onderwijs die zullen overgaan naar de nieuwe werkgever en op grond van een aanstelling werkzaamheden zullen verrichten voor de nieuwe werkgever. Artikel 1. Definities In dit Sociaal Plan wordt verstaan onder: - de gemeente : De gemeente Leiden - de werkgever : De oude werkgever is de gemeente Leiden, verder te noemen oude werkgever en de nieuwe werkgever is de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden verder te noemen nieuwe werkgever. - de AVR : Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Leiden, omvattende de landelijke regelingen (CAR/UWO) en de specifiek Leidse afspraken. - de CAO : De CAO voor het Primair Onderwijs - salaris: Het voor de ambtenaar geldende bedrag van de schaal als bedoeld in artikel 3:1 van de CAR/UWO - salarisperspectief: De opeenvolgende salarisperiodieken tot en met het hoogste bedrag van de functieschaal geldend op de datum van overgang en eventueel bij de overgang naar de nieuwe organisatie schriftelijk vastgelegde individuele salarisafspraken; - datum overgang : De datum waarop de medewerker in dienst treedt bij de nieuwe werkgever, blijkens de aanstelling. - de werknemer : De ambtenaar zoals bedoeld in de CAR/UWO en werkzaam bij de oude werkgever, danwel de werknemer zoals bedoeld in de CAO en werkzaam bij de nieuwe werkgever. - de functie : Het geheel van werkzaamheden dat door de werknemer moet worden verricht en is beschreven in een standaard functiebeschrijving. - ABP : Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. - Sociaal Kader: Het op 7 oktober 2008 in het GO Leiden vastgestelde kader, dat van toepassing is op het verzelfstandigen van taken in het kader van Regie op maat. - Peildatum: 31 december Artikel 2. Werkgelegenheid 2.1 In het Sociaal Kader is vastgelegd mens volgt werk. 2.2 Er vinden geen gedwongen ontslagen plaats gedurende de eerste 5 jaar na de overgang van het BOO naar de nieuwe werkgever ten gevolge van de overdracht. Artikel 3. Overgang naar de nieuwe werkgever 3.1 De werknemers worden op de datum van overgang eervol ontslagen uit hun ambtelijke aanstelling bij de oude werkgever, onder gelijktijdige aanbieding van een aanstelling door de nieuwe werkgever. De gemeente hanteert een opzegtermijn van 1 maand. 3.2 De werknemers met een vaste aanstelling ontvangen een aanstelling voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd.

7 3.3 Het aantal uren bij een volledige werkweek is bij de oude werkgever 36 uur per week en bij de nieuwe werkgever 36, 86 uur per week. Hier wordt met het vergelijken van het salaris rekening mee gehouden. 3.4 De nieuwe werkgever biedt de betrokken werknemers dezelfde functie aan als voor de verzelfstandiging. De inhoud van de functies bij de nieuwe werkgever komt voor 80 tot 100% overeen met de functies bij de oude werkgever. In één geval is de functie bij de nieuwe werkgever (hoger) gewaardeerd, voor de andere medewerkers worden de functies nog gewaardeerd. De waardering zal in ieder geval niet lager uitvallen. 3.5 Het Sociaal Plan treedt in werking op 1 januari 2010 en heeft een looptijd van vijf jaar na aanstelling van de medewerkers van het BOO bij de nieuwe werkgever. Artikel 4. Garantiebepalingen De diensttijd die vooraf gaat aan de ontslagdatum telt mee voor de toepassing van bepalingen uit de CAO, waarvoor de diensttijd doorgebracht bij de nieuwe werkgever van belang is. Dit is alleen van toepassing voor zover het CAO-bepalingen betreft, waarop de medewerker ook in de AVR aanspraak zou hebben. Dit zijn: aanpassing arbeidsduur, ambtsjubilea en ouderschapsverlof. Artikel 5. Salaris, garantie en rechtspositionele aanspraken 5.1 De werknemer behoudt aanspraak op het bruto-salaris en het bruto-salarisperspectief inclusief de hieraan gerelateerde persoonlijke toelage die hij onder dezelfde omstandigheden zou hebben genoten, indien zich per peildatum geen wijziging zou hebben voorgedaan. 5.2 De medewerker behoudt het salarisuitzicht dat hij had op de peildatum, indien dit afhankelijk was van goed en volledig functioneren blijft dit het geval. De medewerker wordt daartoe ingepast in de salarisschaal behorend bij zijn functie en ontvangt indien dit salaris lager is een garantietoelage 5.3 De garantietoelage uit lid 2 wordt geïndexeerd conform de CAO Primair Onderwijs. Vermeerdering van het aantal arbeidsuren heeft geen invloed op de garantietoelage per maand. Bij vermindering wordt de toelage naar rato verminderd. Indien de medewerker in dienst van de nieuwe werkgever wordt bevorderd naar een functie met een hoger salarisniveau, wordt de garantietoelage verminderd met de inkomensstijging die het gevolg is van de bevordering. Als de medewerker in dienst van de nieuwe werkgever op zijn verzoek in een lager betaalde functie wordt geplaatst, vervallen alle aanspraken op de garantietoelage. 5.4 De bepalingen over het salaris en de salarisgaranties werken door na de beschreven werkingsduur van het Sociaal Plan Individuele afspraken die schriftelijk in een besluit zijn vastgelegd, worden overgenomen door de nieuwe werkgever, van deze afspraken wordt een overzicht gemaakt, dat met de medewerker besproken wordt. Artikel 6. Vakantieverlof Aanspraak op vakantieverlof per datum overgang wordt door de oude werkgever aan de werknemer uitbetaald. Artikel 7. Pensioen De pensioenregeling wijzigt niet, het pensioenfonds van de nieuwe werkgever is het ABP. Artikel 8. Rechtspositievergelijking De overbruggingsafspraken inzake de verschillen in arbeidsvoorwaarden AVR versus de CAO worden opgenomen in de Pakketvergelijking arbeidsvoorwaarden gemeente Leiden welke als bijlage I integraal onderdeel uitmaakt van dit sociaal plan. Artikel 9. Wettelijke Maatregelen

8 Toekomstige wetswijzigingen, waarop de werkgever geen invloed heeft, die van invloed zijn op dit Sociaal Plan zullen worden nageleefd, zowel ten aanzien van positieve als negatieve effecten. Artikel 10. Hardheidsclausule In gevallen waarin toepassing van het sociaal plan zou leiden tot een onbillijke situatie voor een medewerker, kan het college van B&W van Leiden van het Sociaal Plan afwijken in een voor de medewerker gunstige zin. Artikel 11. Slotbepalingen 11.1 Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit sociaal plan niet voorziet, dan zal het bevoegd gezag terzake nadere regels stellen, na overeenstemming te hebben bereikt met het GO-Leiden Deze regeling wordt aangehaald als Sociaal Plan Bureau Openbaar Onderwijs.

9 VERSIE november 2009 Overdracht gemeenteambtenaren openbaar onderwijs naar stichting openbaar onderwijs voor primair en speciaal onderwijs Leiden Vergelijking relevante arbeidsvoorwaarden: Nummer en Onderwerp gemeente CAO primair onderwijs Overbruggingsafspraken Nr. 1 Arbeidsduur per week Nr 2 Arbeidsduur per jaar met aftrek vakantieverlof en feestdagen Nr 3 leeftijdsverlof Nr. 4 Kopen en verkopen van verlof 36 uur Werknemer kan kiezen voor toepassing van één van de volgende mogelijkheden om de werkweek in te vullen: 40 uur 38 uur 36 uur 36,86 uur De schaalbedragen uit de CAO PO zijn gebaseerd op 36,86 uur per week. Als er meer uren per week wordt gewerkt, wordt er extra vrije tijd opgebouwd. Met het verschil in arbeidsduur zal rekening worden gehouden met het vergelijken van het bruto salaris uur 1651 uur Bij het onderwijs is de arbeidsduur per jaar verlof/feestdagen= 1651 Bij de gemeente is de arbeidsduur verlof/feestdagen = 1638 Leeftijdsuren: 45 t/m 54: 14,4 uur 55, 55+ : 28,8 uur leeftijdsuren: 30 t/m 39 jaar: 8 uren 40 t/m 44 jaar: 16 uren 45 t/m 49 jaar: 24 uren 50 t/m 54 jaar: 32 uren 55 t/m 59 jaar: 40 uren 60 jaar en uren Het verschil is 13 uur per jaar. De extra leeftijdsuren compenseren dat (zie art 3.) Onderwijs kent meer leeftijdsuren, beginnend op een jongere leeftijd Via cafetaria mogelijk Niet mogelijk. (zie 1) In het onderwijs is het mogelijk om meer uren te werken, waardoor er meer verlof ontstaat(spaarverlof). Dit geeft de medewerker extra mogelijkheden. Het verkopen van verlof is in het onderwijs niet mogelijk, momenteel wordt dit niet door deze medewerkers gebruikt. Nr. 5 uitgebreide lijst uitgebreide lijst Verschillen zijn niet groot, flankerend beleid overbodig.

10 buitengewoon verlof Nr. 6 pensioen Nr. 7 FPU Nr. 8 Seniorenarbeidsduur ABP Keuzepensioen ABP Keuzepensioen Identiek (gemeente-) FPU Onderwijs FPU Is niet van toepassing, iedereen is geboren na 1950 en heeft dus geen FPU recht. Seniorenregeling Is niet van toepassing voor hen die op of na 1 januari 1945 is geboren BAPO BAPO-regeling: vanaf 52 jaar tot 55 jaar maximaal 170 uur korter werken, vanaf 56 jaar maximaal 340 uur korter werken. < schaal 8 of schaal 8; 75% salaris over uren BAPO-verlof > schaal 8; 65 % salaris over uren BAPO-verlof Nr. 9 werkloosheid Nr. 10 diensttijd/jubileumgratific WW+ bovenwettelijk 12,5 en 25 jaar, 40 en 50 jaar (25%, 50% en Bovenwettelijk op basis van onderwijsdiensttijd, dus niet de gemeentelijke diensttijd 25 jaar en 40 jaar (50% en 100% van een Voorwaarde voor het gebruik maken van de BAPO regeling is dat men 5 jaar aaneengesloten in dienst moet zijn geweest bij een bestuur, bekostigd door het Ministerie van O C en W of LNV. Dit betekent, dat de medewerker die in dienst blijft dit kan gaan halen, bij de gemeente heeft de medewerker hier geen recht op. Per is de pseudo-ww premie vervangen door de wettelijke WWpremie. De premie is voor het onderwijsveld gelijk aan de gemeente. Er is een ontslagbescherming van 5 jaar. Mocht de werknemer door niet verwijtbare omstandigheden werkloos worden, dan mag de werknemer een beroep op de gemeente doen om na te gaan of benadeling plaatsvindt. De gemeentelijke diensttijd telt in het onderwijs niet mee voor de bovenwettelijke uitkering. Op dat moment wordt gekeken hoe groot dit nadeel is. Hierbij wordt uitgegaan van: - wat de medewerker zou hebben ontvangen als hij tot dat moment onafgebroken in dienst van de gemeente was gebleven. - de gehele duur van de werkloosheid. Indien er benadeling is, worden met de medewerker passende afspraken gemaakt om dit te compenseren. Jubileumgratificatie in het onderwijs wordt berekend op basis van ABP dienstjaren. Gemeentelijke diensttijd telt daarin dus mee. 1 medewerker

11 atie 100% van maandbezoldiging) maandbezoldiging) ontvangt een proportionele uitkering voor het 12,5 jarig jubileum. Nr. 11 Jaarlijkse periodieke salarisverhoging salarisverhoging jaarlijks afhankelijk van de datum van indiensttreding. (art. 3:1:1:7) salarisverhoging jaarlijks 1 augustus, ongeacht de datum van indiensttreding. (art. 6.1, lid 2) tot moment van bereiken laatste regel van schaal. Er worden geen medewerkers benadeeld. Nr. 12 reizen woonwerkverkeer Op basis van kosten Openbaar Vervoer vanaf 10 km Vanaf 7 km De medewerkers die hier recht op hebben gaan er tussen de drie en negen euro per maand op vooruit. Nr. 13 dienstreis Nr. 14 Ziektekostenverzekering Nr. 15 Tegemoetkoming ziektekosten jaarlijks Nr. 16 spaarloon Nr. 17 Bijdrage levensloop en eindejaarsuitkering Nr. 18 Ouderschapsverlof 0,37 bij gebruik auto na toestemming leiding 0,28 bij gebruik auto na toestemming leiding Van de vergoeding is 0,19 onbelast. Vergoeding voor kosten openbaar vervoer is volledig onbelast. IZA Ohra Er is bij beide sprake van een collectiviteitskorting van rond de 10%. De overgang naar de Ohra is zonder voorwaarden. 190,50 bruto bij IZA Classic verzekerden, Anders 22,50 ING Levensloop is 1,5% per jaar Minimum 400,-- Eindejaarsuitkering 5% van jaarsalaris Minimaal 836,-- 372,- bruto Tegemoetkoming onderwijs is hoger en is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering. idem Levensloop 0,8% jaarlijks in eindejaars uitk, Eindejaarsuitkering 6,3% van het jaarloon. Extra voor oop t/m S 5: t/m S 8: 775,08 Levensloop en eindejaarsuitkering opgeteld is onderwijs iets beter en vraagt dus geen compensatie. Vergoeding van 50% Vergoeding van 55% De duur is hetzelfde, het percentage scheelt 5%. Er is nog 1 medewerker die hier gebruik van kan maken.

12 Nr. 19 uitkering bij ziekte Nr. 20 overlijdensuitkering Nr. 21 vakantiegeld Nr. 22 Dag van de leraar 5 oktober Nr. 23 Collectieve verzekering Conform wetgeving 3 maandsalarissen inclusief vak.geld 8% Minimum 145,92 p/mnd bruto n.v.t. Centraal Beheer Achmea, Loyalis, Ohra idem 3 maandsalarissen inclusief vak.geld 8% Minimum 137,47 p/mnd bruto 110,-- bruto per jaar Elke medewerker zit boven het gestelde minimum bedrag. 5 Sterren zekerheid Collectieve voordelen zijn bij de aanbieders vergelijkbaar. Nr. 24 Cafetariasysteem Wordt nu door de medewerkers geen gebruik van gemaakt. De nieuwe Stichting kan hiervoor een eigen regeling maken.

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland CONCEPT SOCIAAL PLAN Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Inleiding Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 20 gemeenten bij

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Welstand en Monurmnten Midden Nederland

Welstand en Monurmnten Midden Nederland Welstand en Monurmnten Midden Nederland Aan de besturen van de deelnemende gemeenten van Welstand en Monumenten Midden Nederland Bunnik Ons kenmerk Bijlage Onderwerp 5 maart 2015 15-03005 1 Sociaal Plan

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpen aan den IJssel Nr. 196239 9 november 2017 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Federatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt (1. ^ - _ Btmiêntt **f Usselstein. Aan de raad van de gemeente Usselstein. 28 april van 4

Raadsvoorstel. agendapunt (1. ^ - _ Btmiêntt **f Usselstein. Aan de raad van de gemeente Usselstein. 28 april van 4 Raadsvoorstel ^ - _ Btmiêntt **f Usselstein agendapunt (1 Aan de raad van de gemeente Usselstein Zaaknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mallftel.nr. 141272 Wonen en ruimte Ruimte

Nadere informatie

Sociaal Plan liquidatie Bestuur Regio Utrecht. Het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht

Sociaal Plan liquidatie Bestuur Regio Utrecht. Het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht Sociaal Plan liquidatie Bestuur Regio Utrecht Sociaal Plan ten behoeve van het ontslag van alle medewerkers van Bestuur Regio Utrecht (BRU) ten gevolge van het besluit de gemeenschappelijke regeling BRU

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden Nr. 462 16 augustus 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def)

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) Preambule De CAO-Larcom 2010 kende een looptijd van 2 jaar. Deze looptijd is verlengd. Eind 2013 is er gesproken over de CAO-Larcom en het Sociaal Plan. Op dat moment

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bij onderhandelingsresultaat cao NWb

Vragen en antwoorden bij onderhandelingsresultaat cao NWb Vragen en antwoorden bij onderhandelingsresultaat cao NWb 2018-2021 6 december 2018 1. SALARIS A. Welke salarisverhoging is afgesproken? Tijdens de looptijd van de cao ontvangen medewerkers een structurele

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting De Toegang

Sociaal Plan. Stichting De Toegang (b 'b~~ Gemeente ~'(f\' ~ Emmen ~ Sociaal Plan Stichting De Toegang Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, Gelet op: Overwegende: dat het noodzakelijk is nadere regels vast te

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

Sociaal Plan. Overgang niet-sw personeel WEZO Groen naar ROVA. Wezo Groep Holding nv WezoFlex bv ROVA Holding nv

Sociaal Plan. Overgang niet-sw personeel WEZO Groen naar ROVA. Wezo Groep Holding nv WezoFlex bv ROVA Holding nv Sociaal Plan Overgang niet-sw personeel WEZO Groen naar ROVA Wezo Groep Holding nv WezoFlex bv ROVA Holding nv SOCIAAL PLAN De ondergetekenden 1. Wezo Groep Holding NV, Lingenstraat 9, 8028 PM Zwolle,

Nadere informatie

Vereenvoudigde versie concept sociaal plan verzelfstandiging Sportbedrijf Rotterdam

Vereenvoudigde versie concept sociaal plan verzelfstandiging Sportbedrijf Rotterdam Notitie Aan : medewerkers directie sport en cultuur Datum : 11 april 2017 Betreft : Vereenvoudigde versie sociaal plan Sportbedrijf Cluster MO, directie Sport en Cultuur, Rayon Noord Team S&C RN Rayonmanager

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

Sociaal Plan verzelfstandiging Sportbedrijf Gemeente Rotterdam

Sociaal Plan verzelfstandiging Sportbedrijf Gemeente Rotterdam 1 Sociaal Plan verzelfstandiging Sportbedrijf Gemeente Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1.1 Werkingssfeer Dit Sociaal Plan geldt uitsluitend voor medewerkers die op datum verzelfstandiging in dienst

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17036648* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001446 Documentnummer: ZD17036648 Rubriek: Personeel en organisatie Naam regeling: Regeling generatiepact gemeente Zundert 2017-2018 Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg;

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Schiedam Nr. 211333 30 november 2017 Regeling Generatiepact gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam; gelet op de CAO gemeenten

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR471654_1. Sociaal Plan Meerinzicht. Artikel 1:1 Begripsbepalingen. 12 december Officiële uitgave van Ermelo.

CVDR. Nr. CVDR471654_1. Sociaal Plan Meerinzicht. Artikel 1:1 Begripsbepalingen. 12 december Officiële uitgave van Ermelo. CVDR Officiële uitgave van Ermelo. Nr. CVDR471654_1 12 december 2017 Sociaal Plan Meerinzicht Vooraf Door de drie gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden;

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden; Sociaal Plan Centrum voor Muziek en Dans ten behoeve van de opheffing van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling en de overname door een privaatrechtelijke instelling voor kunsteducatie Het Algemeen

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen.

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Eenmalige uitkeringen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Door de afspraak in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Erfgoedcentrum Nieuw Land

Erfgoedcentrum Nieuw Land SOCIAAL PLAN Erfgoedcentrum Nieuw Land September 2016 Concept Sociaal Plan Erfgoedcentrum Nieuw Land d.d.: 20 september 2016 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Algemene bepalingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 De ondergetekenden, 1. de Beweging 3.0 te Amersfoort 2. de GGD Midden-Nederland te Zeist en Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Sociaal plan overgang medewerkers Zwembad Dijnselburg

Sociaal plan overgang medewerkers Zwembad Dijnselburg Sociaal plan overgang medewerkers Zwembad Dijnselburg Navolgende partijen: I. Gemeente Zeist, vertegenwoordigd door en II. FNV, vertegenwoordigd door III. CNV Publieke zaak, vertegenwoordigd door komen

Nadere informatie

Thans bevoegd. Door mandateren aan. Grondslag (AVR) Mandateren aan

Thans bevoegd. Door mandateren aan. Grondslag (AVR) Mandateren aan P&O mandaten (o.b.v. AVR) Waar afdelingsmanager vermeld staat, wordt hiermee tevens bedoeld de, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een afdeling Het nemen van alle rechtspositionele besluiten

Nadere informatie

Werkgevers: - Vierstroomzorgring B.V. (Vierstroomzorgring) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Werkgevers: - Vierstroomzorgring B.V. (Vierstroomzorgring) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) Sociaal Plan: Ten behoeve van: De overdracht van de medewerkers in dienst bij Vierstroomzorgring afdeling Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar (JGZ 0-4 jaar), aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0472, d.d. 1 juni 2010 BB.nr. 10.035 d.d. 1 juni 2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal Plan NV Beheer Openbare Ruimte Burgemeester en wethouders besluiten 1. In te

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Bedum. Nr. CVDR122165_1 24 april 2018 Sociaal statuut gemeente Bedum Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum; overwegende, dat het gewenst is nadere regels te stellen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT. Samenvoeging afdeling Sociale Zaken van de Gemeenten Haaren en Boxtel

SOCIAAL STATUUT. Samenvoeging afdeling Sociale Zaken van de Gemeenten Haaren en Boxtel SOCIAAL STATUUT Samenvoeging afdeling Sociale Zaken van de Gemeenten Haaren en Boxtel Regeling voor het overnemen van personeel van de afdeling sociale zaken van gemeente Haaren door gemeente Boxtel Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV SOCIAAL PLAN ONS CAI BV p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 1 / 7 INHOUDSOPGAVE p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 2 / 7 INLEIDING De directie en de Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er een nieuwe cao is?

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er een nieuwe cao is? Versie 26 november 2018 Het document veel gestelde vragen over het onderhandelingsresultaat cao 2018-2020 bevat vragen die aan werkgevers en vakbonden zijn gesteld. Het is een dynamisch document dat we

Nadere informatie

BESLUITEN. de Arbeidsvoorwaardenregeling vast te stellen en de wijzigingen met ingang van 1 april 2006 in werking te laten treden;

BESLUITEN. de Arbeidsvoorwaardenregeling vast te stellen en de wijzigingen met ingang van 1 april 2006 in werking te laten treden; Behoudens advies van de commissie SWMG Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling als gevolg van de wijziging ouderschapsverlof In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning

Nadere informatie

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM Partijen: Stichting CJG Rijnmond, statutair gevestigd

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2011/2399 Registratiedatum: Afdeling: Bedrijfsbureau Agendapunt: 21-B-13 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Rechtspositie gemeentepersoneel; aanpassing Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 CVDR Officiële uitgave van Eersel. Nr. CVDR63077_1 28 september 2016 Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 Burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel; gelet op: 1. de Organisatieverordening van de

Nadere informatie

Notitie Generatiepact VRK

Notitie Generatiepact VRK Notitie Generatiepact VRK Wat is het Generatiepact? Vakbonden en werkgevers zien de noodzaak van maatregelen om kennis van oudere medewerkers over te dragen aan jonge mensen, maar ook om die zo op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

Thans bevoegd. Door mandateren aan. Grondslag (AVR) Mandateren aan

Thans bevoegd. Door mandateren aan. Grondslag (AVR) Mandateren aan P&O mandaten (o.b.v. AVR) Waar afdelingsmanager vermeld staat, wordt hiermee tevens bedoeld de directeur, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een afdeling Aanstelling en arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 1 CAR teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

4. Dit hoofdstuk is alleen van toepassing indien en voor zover er geen afwijkende bepaling uit hoofdstuk 9f van toepassing is.

4. Dit hoofdstuk is alleen van toepassing indien en voor zover er geen afwijkende bepaling uit hoofdstuk 9f van toepassing is. Bijlage bij LOGA-brief TAZ/U201700991 Bijlage 1 CAR teksten A. Aan artikel 9b:1 wordt een nieuw vierde lid toegevoegd: 4. Dit hoofdstuk is alleen van toepassing indien en voor zover er geen afwijkende

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID

Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID De ondergetekenden,. 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Oldambt, feitelijk gevestigd te 9671 CD Winschoten, Johan Modastraat 6, hierna te noemen: Oldambt;

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva Sociaal Convenant Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva [ ] 2018 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers Naviva Kraamzorg B.V., hierna te noemen : Naviva en verkrijgende werkgever,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijzigingen in verband met CAO provincies , provincie Flevoland

PROVINCIAAL BLAD. Wijzigingen in verband met CAO provincies , provincie Flevoland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Flevoland Nr. 3479 4 augustus 2017 Wijzigingen in verband met CAO provincies 2017-2018, provincie Flevoland Op 21 juli 2017 hebben Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

B&W. Agendapunt, dinsdag 9 december Wijziging diverse artikelen in de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA)

B&W. Agendapunt, dinsdag 9 december Wijziging diverse artikelen in de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) Nummer BD2008-007784 Dienst concern organisatie Burgemeester en wethouders Portefeuille 23 Agendapunt B1 Onderwerp Wijziging diverse artikelen in de Nieuwe Rechtspositieregeling (NRGA) Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1213, d.d. 4-12-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal Plan overname medewerkers Zorgnet BESLUITEN Behoudens advies van de commissie EP 1. Tot het aangaan van de overeenkomst zoals

Nadere informatie

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 1609 14 januari 2014 Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; gelet

Nadere informatie

***concept*** Sociaal Plan Uitbesteding Catering Universiteit Twente

***concept*** Sociaal Plan Uitbesteding Catering Universiteit Twente ***concept*** Kenmerk xxx.xxx/pa&o Juni 2008 Sociaal Plan Uitbesteding Catering Universiteit Twente Gezien het besluit van het College van Bestuur van 20 juni 2006 de catering uit te besteden en het positieve

Nadere informatie

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS KPN en vakorganisaties hebben overeenstemming over de overgangsafspraken voor de ZM medewerkers die door de integratie in 2009 hun werk volgen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

Generatiepact Brummen

Generatiepact Brummen Generatiepact Brummen Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Brummen. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet;

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet; CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR56417_2 21 november 2017 ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet,

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Onderhandelingsakkoord, bereikt in het BGO op 5 juni 2012

Sociaal Plan. Onderhandelingsakkoord, bereikt in het BGO op 5 juni 2012 Sociaal Plan Overdracht Muskus- en beverrattenbestrijding van Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De

Nadere informatie

Sociaal plan Gemeente Den Helder / HVC

Sociaal plan Gemeente Den Helder / HVC Sociaal plan Gemeente Den Helder / HVC 1 Sociaal plan gemeente Den Helder - HVC Sociaal Plan ten behoeve van de medewerkers betrokken bij de afvalinzameling, in verband met de overdracht van taken van

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom Nr. 1005 5 juli 2018 Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR104289_1 25 oktober 2016 Sociaal statuut van de gemeente Wijchen De raad van de gemeente Wijchen; gelet op: de Organisatieverordening van de gemeente Wijchen;

Nadere informatie

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Concept Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Versie 1 juni 2010 Inhoud Pagina 1 Algemeen 3 1.1 Betrokken

Nadere informatie

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nijmegen Nr. 150828 30 augustus 2017 Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord 02-09-2013) Sociaal Plan SOCIAAL PLAN Voor de overgang van medewerkers van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo naar de Dienst Dommelvallei

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 5840 19 januari 2016 Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede; gelet op: de Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

'to 2015-21 1. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel

'to 2015-21 1. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel 2015-21 1 Nieuwegein 'to % Gemeenteraad Onde p Sociaal plan voor de transformatie van GR WMMN naar stichting Ruimtelijke Kwaliteit i.o, (MooiSticht) Datum 21 april 2015 Raadsvoorstel Afdeling Ruimtelijk

Nadere informatie

Overgangsprotocol Endinet Alliander

Overgangsprotocol Endinet Alliander Overgangsprotocol Endinet Alliander Dit protocol is gebaseerd op het Sociaal Convenant overname Endinet door Alliander d.d. 3 maart 2010. Partijen bij dit protocol zijn enerzijds: Alliander NV te Arnhem

Nadere informatie

P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR)

P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR) P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR) Toelichting: Waar in de tabel bij staat vermeld, wordt hiermee bedoeld dat de Voorzitter van de werkgeverscommissie is de betreffende besluiten te nemen ten zien van de

Nadere informatie

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 120876 17 december 2015 Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende

Nadere informatie

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 2 CARUWO teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Definitieve versie mei 2009 Personeelszaken (laatste wijzigingen zijn geel gearceerd) 1 Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Ten behoeve van de overgang van

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

Regeling generatiepact gemeente Heerlen

Regeling generatiepact gemeente Heerlen verordening Datum: 27 oktober 2016 Vastgesteld door: Burgemeester en wethouders Regeling generatiepact gemeente Heerlen gelet op het positieve advies van de commissie voor het georganiseerd overleg gemeente

Nadere informatie