Sociaal Plan Stichting JGZ gemeente Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Stichting JGZ gemeente Groningen"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Stichting JGZ gemeente Groningen De ondergetekenden, 1. de Stichting Jeugdgezondheidszorg Groningen te Groningen (St. JGZ) 2. de Gemeente Groningen en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Vereniging CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek (FBZ) gevestigd te Utrecht de Nieuwe Unie 91 (NU 91) gevestigd te Utrecht komen het volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Juridisch kader 1. Dit sociaal plan is van toepassing op de werkgevers die genoemd worden in de aanhef en de werknemers werkzaam bij de St. JGZ. Het sociaal plan regelt in het bijzonder de rechtspositionele gevolgen van de overgang van de werknemers van de St. JGZ naar de gemeente Groningen per 1 januari Dit sociaal plan is opgesteld in het kader van de beëindiging van de subsidierelatie tussen de H&OG-regeling en de stichting JGZ Groningen ten aanzien van de JGZ 0-4 jaar per 31 december 2008, en de aansluitende opdrachtverlening per 1 januari 2009 door die H&OG-regeling aan de gemeente Groningen in haar hoedanigheid van uitvoeringsapparaat van die gemeenschappelijke regeling. 3. De besluitvorming van het bestuur van de H&OG-regeling ten aanzien van de integratie van de JGZ 0-4 leidt - gelet op alle feiten en omstandigheden - tot een overgang van activiteiten, personeel en huisvesting die leidt tot een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW. 4. Omdat de betrokken werknemers over zullen gaan van een private naar een publieke werkgever is deze wettelijke regeling - die uitgaat van een overgang van rechtswege - niet helemaal toepasbaar. De werknemers dienen per 1 januari 2009 te worden aangesteld in ambtelijke dienst. Als gevolg hiervan is per die datum het Burgerlijk Wetboek formeel niet meer van toepassing op hun aanstelling. In dit sociaal plan zullen na de overgang de wettelijke bepalingen met betrekking tot overgang van onderneming door de nieuwe werkgever voor zover mogelijk materieel worden gevolgd. 5. In dit sociaal plan is dan ook als uitgangspunt genomen dat alle werknemers overgaan naar de gemeente Groningen. Artikel 2. Begripsbepalingen In dit sociaal plan wordt verstaan onder: a. werkgever: de rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie i.c: de oude werkgever: de ondergetekende onder 1. de St. JGZ de nieuwe werkgever: de ondergetekende onder 2. de gemeente Groningen b. werknemer: degene die een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek met de oude werkgever is aangegaan. Geen werknemer in de zin van dit sociaal plan is degene die: werkzaamheden uitsluitend ter vervulling van een stage of op basis van een werkervaringsplaats verricht;

2 incidenteel werkzaam is tijdens schoolvakanties; door derden is gedetacheerd; werkzaam is als uitzendkracht. Als werknemer in de zin van dit Sociaal Plan worden mede begrepen: de directeur en de regiomanager die reeds in de loop van 2008 zijn overgegaan van de oude naar de nieuwe werkgever, om aldaar een vergelijkbare functie te gaan verrichten de drie medewerkers die in 2008 werkzaam waren bij het KCC van de Stichting Thuiszorg, maar die werkzaamheden verrichtten t.b.v. van de oude werkgever, en die per 1 januari 2009 zijn overgaan naar de nieuwe werkgever om aldaar dezelfde werkzaamheden te gaan verrichten. Ten aanzien van deze vijf medewerkers zullen alle bepalingen zoveel mogelijk indien nodig naar analogie worden toegepast. c. salaris: het tussen de oude werkgever en werknemer volgens de op de werknemer van toepassing zijnde CAO overeengekomen bruto maand- of periodeloon, exclusief vergoedingen en/of toelagen en exclusief de vakantietoeslag; d. functie: een door de werknemer in opdracht verricht samenhangend geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; e. dienstjaren: het aantal op grond van de arbeidsovereenkomst aaneengesloten dienstjaren doorgebracht in dienst bij de oude werkgever en zijn rechtsvoorganger(s). Bij onderbrekingen van minder dan drie maanden wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voortgezet; Artikel 3. Plichten van werkgever en van werknemer De werkgevers en werknemers, op wie dit sociaal plan van toepassing is, zijn gehouden volledig en te goeder trouw medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit sociaal plan. Artikel 4. Hardheidsclausule 1. Indien voor een individuele werknemer als gevolg van zijn overgang een onvoorziene en onbillijke situatie ontstaat, kan de nieuwe werkgever op verzoek van de werknemer in een voor hem gunstige zin afwijken. 2. Indien de nieuwe werkgever afwijzend beslist op een verzoek tot toepassing van deze hardheidsclausule kan de werknemer tegen dit besluit bezwaar maken op grond van de Algemene Wet Bestuur. Het college van Burgemeester & wethouders van de gemeente Groningen zal dit bezwaar ter advies voorleggen aan de door haar ingestelde bezwarencommissie Algemene Rechtspositionele Aangelegenheden. Artikel 5. Bezwarencommissie De werknemer kan tegen de uitvoering van dit Sociaal Plan door de nieuwe werkgever bezwaar maken op grond van de Algemene Wet Bestuur. Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Groningen zal dit bezwaar ter advies voorleggen aan de door haar ingestelde bezwarencommissie Algemene Rechtspositionele Aangelegenheden. Artikel 6. Beschikbaarstelling sociaal plan De oude werkgever zal er voor zorgdragen dat elke werknemer een exemplaar ontvangt van dit sociaal plan, onmiddellijk nadat het door partijen definitief is vastgesteld. Artikel 7. Geen gedwongen ontslagen Als gevolg van de overgang zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden. HOOFDSTUK III: Rechtspositionele bepalingen Artikel 8: Algemeen 1. Elke individuele werknemer die op 31 december 2008 als werknemer op basis van een op 1 januari 2

3 2009 doorlopende arbeidsovereenkomst in dienst is bij de oude werkgever, zal per 1 januari 2009 in ambtelijke dienst worden aangesteld bij de nieuwe werkgever. Dit is aan de orde ongeacht de eventuele keuze van de werknemer voor gebruikmaking van de OBU-regeling voor 1 januari De werknemer kan die OBU-regeling dus combineren met een aanstelling bij de nieuwe werkgever. 2. Per 1 januari 2009 zal het dienstverband van de werknemer met de oude werkgever eindigen (zie artikel 17). 3. De werknemer ontvangt voor 1 januari 2009 een aanstelling op grond van de arbeidsvoorwaarden zoals die gelden voor de nieuwe werkgever, zijnde de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen (ARG), aangevuld met arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit de gemaakte afspraken in dit sociaal plan. 4. De werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat over naar een aanstelling in vaste dienst bij de nieuwe werkgever. De werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gaat over naar een tijdelijke aanstelling met dezelfde einddatum. 5. De werknemer wordt per 1 januari 2009 aangesteld bij de nieuwe werkgever op basis van zijn contractuele arbeidsduur bij de oude werkgever. 6. De werknemers die bij de oude werkgever een wisselende arbeidsduur hebben, maar op basis van de voorwaarden gesteld in de Flexwet recht hebben op een arbeidsovereenkomst, krijgen door de oude werkgever alsnog een arbeidscontract (met werkverplichting) aangeboden. Een en ander gebeurt in goed overleg. Met toepassing van dit sociaal plan zal de nieuwe werkgever deze werknemer aanstellen uitgaande van dezelfde bandbreedte in uren. 7. De werknemer die niet aan de criteria voldoet ex artikel 8.6, of die het aanbod van de oude werkgever afwijst, zal van de nieuwe werkgever in goed overleg een voorstel ontvangen (zonder vaste werkverplichting), rekening houdend met de arbeidsvoorwaarden van de oude werkgever, uit te voeren via een flexpool of eventueel door tussenkomst van een uitzendbureau. 8. Bij de nieuwe werkgever zal een gelijke systematiek gelden ten aanzien van compensatie van gewerkte uren binnen tijdvakken van 13 weken. Het saldo van de compensatie-uren zal door de oude werkgever per 31 december 2008 worden verrekend met de werknemer. 9. De dienstjaren opgebouwd voor 1 januari 2009 neemt de werknemer mee naar de nieuwe werkgever, en zal bij de toepassing van het ARG o.a. ten aanzien van jubilea en verlofrecht worden gehanteerd. Artikel 9: Bruto en netto salaris bij aanstelling: 1. Voor elke werknemer zal het vaste bruto salaris worden vastgesteld waarop hij, bij voortzetting van zijn dienstverband met de oude werkgever, op 1 januari 2009 aanspraak zou hebben kunnen maken. Hierbij worden de vaste garantietoelagen en de eventuele periodieke verhoging per 1 januari 2009 meegenomen. 2. Idem wordt vastgesteld welk bruto salaris (inclusief garantietoelagen) bij voortzetting van het dienstverband bij de oude werkgever voor hem bereikbaar zou zijn geweest (maximale uitloop). 3. Bij zijn ambtelijke aanstelling per 1 januari 2009 wordt hem zowel het brutosalaris op 1 januari 2009 als zijn maximale (bruto)uitloopsalaris gegarandeerd. 4. Het netto salaris van de werknemer - zijnde het bruto salaris minus de inhoudingen (loonheffing, WW, pensioen, etc.) zal per januari 2009 minimaal gelijk zijn aan het netto salaris dat hij zou hebben ontvangen bij voortzetting van zijn arbeidscontract met de oude werkgever. De oude werkgever zal de werknemer in januari 2009 een pro forma salarisstrook zenden op basis waarvan de werknemer deze salarisgarantie kan controleren. 5. De hoogte en het tijdstip van de periodieke verhoging zal in 2009 gelijk zijn aan de verhoging die hij bij zijn oude werkgever zou hebben kunnen ontvangen op basis van de toepasselijke schaaltabel op 31 december Definitieve inschaling zal plaatsvinden per 1 januari 2010 (zie artikel 10). Artikel 10: Functie, functiebeschrijvings- en functiewaarderingsmethodiek 1. Bij de aanstelling in ambtelijke dienst is het basisprincipe mens volgt functie van toepassing. De nieuwe werkgever zal vanuit dit principe de werknemers plaatsen met een zelfde omvang in uren en in een functie die gelijk is aan de functie die bij de oude werkgever wordt vervuld. De werknemer waarvoor dit niet mogelijk is wordt met toepassing van de Sociale Leidraad van de gemeente Groningen een passende functie aangeboden. De werknemer mag hiervan geen nadelige consequenties ondervinden. 3

4 2. De GGD van de nieuwe werkgever is per 1 april 2008 gereorganiseerd tot een divisiestructuur. Deze organisatiewijziging zal in de loop van 2008 en 2009 van invloed zijn op de inhoud van de voorkomende functies. Daarbij is - met instemming van de OR van de Hulpverleningsdienst van de nieuwe werkgever als uitgangspunt overeengekomen dat alle nieuwe functies binnen deze nieuwe structuur, nadat zij volledig zijn uitgekristalliseerd, zullen worden beschreven en gewaardeerd. Dit uitgangspunt zal dan ook gelden voor de functies die de werknemers die overkomen van de oude werkgever op dat moment vervullen. 3. De uitkomst van deze waarderingsronde zal gelden per datum vaststelling van de functiebeschrijving, zijnde in beginsel 1 januari De werknemer zal op dat moment worden ingeschaald in het gelijke cq naasthogere toepasselijke schaalbedrag. 4. De periodiekdatum zal na inschaling worden teruggezet naar de 1 e dag van het kwartaal waarin de werknemer thans zijn periodiekaanspraak heeft. Artikel 11: Drierangenstelsel 1. De ARG kent een zogenaamd drie-rangenstelsel. De aanloop-, de functionele, en de uitlooprang. Als gevolg van de overgang krijgen individuele werknemers uitzicht een uitlooprang conform de ARG. Dit zal voor de werknemers afhankelijk van hun definitieve waardering van hun functie en hun overschaling - een hoger uitloopperspectief op kunnen leveren. 2. De overgang van de functionele- naar de uitlooprang is conform de ARG mogelijk na een zogenaamde wachttijd: drie jaar achtereen een goede beoordeling, of twee jaar achtereen een uitstekende beoordeling. Toekenning gebeurt per de 1 e van het kwartaal. 3. Deze wachttijd zal voor de werknemer niet eerder in gaan dan nadat hij - door toepassing van de jaarlijkse periodieke verhogingen - zijn maximale uitloopsalaris zoals bedoeld in artikel 9.2 heeft bereikt c.q hebben overschreden. Artikel 12: Reiskostenregeling 1. De betrokken werknemers die overkomen van de oude werkgever houden na overgang per 1 januari 2009 voorlopig aanspraak op een vergoeding van reiskosten conform de regeling zoals die op of na 1 januari 2009 zal gelden op grond van de geldende bedrijfseigen reisregeling (bovencao) van Thuiszorg Groningen. 2. De werknemer die bij de oude werkgever in een management- staf- of secretariële functie werkzaam was op het hoofdkantoor te Groningen, zal bij wijziging van zijn standplaats naar buiten Groningen bij de nieuwe werkgever, tijdelijk aanspraak kunnen maken op een vergoeding. De hierdoor ontstane meerkosten van het woon-werkverkeer worden vergoed op basis van de (dienstreis)regeling van de Thuiszorg Groningen. Deze aanspraak wordt in 4 jaar afgebouwd (1 e jaar 100%, 2 e jaar 75%, 3 e jaar 50%, 4 e jaar 25%). Deze regeling is van toepassing totdat de nieuwe reisregeling van toepassing is. 3. De nieuwe werkgever treedt zo spoedig mogelijk in overleg met haar Georganiseerd Overleg om te komen tot een actualisatie en aanpassing van de gemeentelijke Reisregeling 1996, zodat deze (ook) een adequate regeling biedt voor de ambtenaar die zijn vaste standplaats heeft buiten de stad Groningen. 4. Deze nieuwe Reisregeling ARG zal per de met het Georganiseerd Overleg overeengekomen ingangsdatum gelden voor het al het personeel dat werkzaam is binnen de Divisie LGZ&J van de nieuwe werkgever, dus ook voor het personeel dat is overgekomen van de oude werkgever. Artikel 13: Eindejaarsuitkering 1. Alle werknemers krijgen na overgang aanspraak op een eindejaarsuitkering van 5% conform ARG. 2. Ook die werknemers die bij de oude werkgever geld voor tijd hebben geruild krijgen na overgang aanspraak op een eindejaarsuitkering van 5% en daarnaast een regulier verlofrecht conform ARG. Deze werknemers kunnen bij de nieuwe werkgever hun oude positie herstellen door middel van de aankoop van extra verlof, dan wel door een contractaanpassing. Artikel 14: Pensioen 1. Alle werknemers nemen na overgang verplicht deel in de pensioenverzekering van het ABP. De nieuwe werkgever garandeert de collectieve overgang van de pensioenaanspraken van PFZW naar het ABP. 4

5 2. De nieuwe werkgever garandeert de individuele werknemer dat voorwaardelijke rechten die aan de deelnemers bij het PFZW als overgangsrecht zijn toegekend, bij het ABP ten minste gelijk zijn aan de aanspraken die hij op de overgangsdatum had bij het PFZW. 3. De werknemer die geen gebruik kan maken van de mogelijkheid tot waardeoverdracht vanwege een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid dan wel wegens een dubbele dienstbetrekking, blijft deelnemer bij het PFZW. Daarnaast wordt hij naar rato van zijn aanstelling bij de nieuwe werkgever vanaf 1 januari 2009 deelnemer bij het ABP. Die werknemer behoudt door deze dubbele deelname een gelijkwaardige aanspraak op partnerpensioen cq zijn voorwaardelijke rechten. Artikel 15: Individuele rechten boven of naast de CAO VVT Deze aanspraken worden geïnventariseerd door de oude werkgever en met instemming van de werknemer en de oude werkgever in de zgn Was-lijst vastgelegd. Zie verder artikel 18. Deze aldus vastgelegde contractuele aanspraken boven of naast de CAO VVT behoudt de werknemer tegenover de nieuwe werkgever. Artikel 16: Verlofrechten 1. Per 1 januari 2009 bouwt de werknemer vakantieverlof op basis van de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe werkgever. 2. Voor de werknemer die op 1 januari jaar of ouder is, geldt dat het regulier verlofsaldo zoals dat geldt bij de nieuwe werkgever elk jaar dat hij nog werkzaam is - afhankelijk van leeftijd, diensttijd, schaalniveau en contracturen - (naar rato contractsomvang) wordt aangevuld met een aantal extra garantie uren. Die extra garantie uren worden eenmalig berekend conform de door de oude en nieuwe werkgever opgestelde tabel Vergelijking verlofrechten VVT - ARG (zie bijlage I). 3. Ten aanzien van deze aanspraak op toekenning van extra garantie uren zoals bedoeld in artikel 16 lid 2 geldt dat deze garantie uren bovenop het regulier saldo worden toegekend. Dit regulier saldo kan in de toekomst formeel wijzigen. In dat geval geldt dat: Indien binnen de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden in de toekomst het regulier verlofsaldo voor de betreffende leeftijdscategorieën wordt verhoogd, het aantal uren van de verhoging in mindering wordt gebracht op de garantie uren ex artikel 16 lid 2. En indien binnen de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden het regulier verlofsaldo voor de betreffende leeftijdscategorieën wordt verlaagd, de werknemer deze verlaging ook volgt. 4. Ten behoeve van de overgang naar de nieuwe werkgever kan de werknemer per 1 januari 2009 van het niet opgenomen verlof maximaal twee keer zijn contractomvang per week meenemen naar de nieuwe werkgever. Het overige niet opgenomen vakantieverlof wordt per 31 december 2008 door de oude werkgever aan de werknemer uitbetaald. Deze werknemers wordt die uitbetaling schriftelijk bevestigd. Artikel 17. Protocol Overdracht 1. De oude werkgever stelt de Was-lijst op de peildatum 1 oktober Hierin staan alle relevante rechtspositionele gegevens zoals NAW, functie, salaris 1 januari 2009, periodieke verhoging 2009, periodiekdatum, maximaal te bereiken salaris, individuele rechten boven of naast Cao, etc. 2. De oude werkgever legt deze gegevens voor aan de individuele werknemer, en laat deze tekenen voor akkoord. Die werknemer krijgt een afschrift van de vastgelegde gegevens. 3. De oude werkgever stelt alle werknemers in het bezit van het ondertekende Sociaal Plan waarin de rechtspositionele overgangsmaatregelen en garanties zijn vastgelegd. 4. De afdeling P&O van de nieuwe werkgever organiseert een informatieavond voor alle betrokken werknemers (zowel over de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Groningen als gevolgen van de pensioenovergang). 5. Individuele werknemers die een specifieke vraagstelling hebben, kunnen vragen om een individueel gesprek met de afdeling P&O van de nieuwe werkgever 6. De nieuwe werkgever legt de individuele werknemer een voorgenomen ambtelijke aanstelling voor. Hierin zijn alle relevante rechtspositionele onderwerpen opgenomen: contractsomvang, salaris, periodiek 2009, periodiekdatum, keuze tav ADV-regeling, evt. individuele rechten boven / naast de Cao VVT, etc. 7. De werknemer heeft 10 dagen de gelegenheid om de gegevens van die voorgenomen aanstelling te controleren aan de hand van de Was-lijst en het Sociaal Plan. 5

6 8. Indien de voorgenomen aanstelling correct is wordt deze door de werknemer voor akkoord getekend, en retour gezonden aan de nieuwe werkgever. 9. De oude werkgever stuurt een brief naar de werknemers dat de arbeidsovereenkomst eindigt als gevolg van de overgang van onderneming op 31 december 2008, en wordt omgezet in een aanstelling bij de nieuwe werkgever. De oude werkgever zendt een afschrift hiervan ter bevestiging aan de nieuwe werkgever. 10. Na ontvangst van de voor akkoord verklaarde voorgenomen aanstelling van de werknemer, en een kopie van de bevestiging van de beëindiging van het arbeidcontract bij de oude werkgever zoals verwoord in artikel 17.9, doet de nieuwe werkgever de werknemer een definitief aanstellingsbesluit toekomen. 11. De werknemer kan op grond van de AWB bezwaar, beroep en hoger beroep aantekenen tegen dit besluit. 12. Het personeelsdossier van de werknemer zal per 1 januari 2009 door de oude werkgever overgedragen worden aan de nieuwe werkgever. Aldus overeengekomen te Groningen d.d. 31 maart 2009 en door partijen ondertekend, Stichting Jeugdgezondheidszorg (St. JGZ), gevestigd te Groningen Mevrouw A. Mossou d.d. Gemeente Groningen H.J. Morssink d.d. ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer Mevrouw H. Schrage d.d. CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag H. Aardema d.d. FBZ, gevestigd te Utrecht Mevrouw J. Lubkin d.d.. NU 91, gevestigd te Utrecht R. Wisman d.d... 6

Werkgevers: - Vierstroomzorgring B.V. (Vierstroomzorgring) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Werkgevers: - Vierstroomzorgring B.V. (Vierstroomzorgring) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) Sociaal Plan: Ten behoeve van: De overdracht van de medewerkers in dienst bij Vierstroomzorgring afdeling Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar (JGZ 0-4 jaar), aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Sociaal Plan Thuiszorgorganisaties Zuidwest Friesland, Het Friese Land en Friese Wouden

Sociaal Plan Thuiszorgorganisaties Zuidwest Friesland, Het Friese Land en Friese Wouden Sociaal Plan Thuiszorgorganisaties Zuidwest Friesland, Het Friese Land en Friese Wouden 17 december 2008 De ondergetekenden, 1. Thuiszorg Het Friese Land 2. Stichting Thuiszorg Zuidwest Friesland 3. Thuiszorg

Nadere informatie

CONCEPT Versie 17 november 2009

CONCEPT Versie 17 november 2009 CONCEPT Versie 17 november 2009 Sociaal Plan Aveant BV / Zuwe Zorg BV GG&GD Utrecht De ondergetekenden, 1. Aveant BV 2. Zuwe Zorg BV 3. GG&GD Utrecht enerzijds en 1. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 De ondergetekenden, 1. de Beweging 3.0 te Amersfoort 2. de GGD Midden-Nederland te Zeist en Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden Nr. 462 16 augustus 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpen aan den IJssel Nr. 196239 9 november 2017 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Federatie

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland CONCEPT SOCIAAL PLAN Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Inleiding Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 20 gemeenten bij

Nadere informatie

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva Sociaal Convenant Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva [ ] 2018 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers Naviva Kraamzorg B.V., hierna te noemen : Naviva en verkrijgende werkgever,

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag

Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag Overgang medewerkers Stojah naar de gemeente Den Haag op 1 januari 2017 definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 1 Aanleiding en doelstelling De gemeente Den Haag

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn Sociaal Convenant Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn 2018-2019 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers I. Careyn Gezondheidscentra B.V., een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM Partijen: Stichting CJG Rijnmond, statutair gevestigd

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def)

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) Preambule De CAO-Larcom 2010 kende een looptijd van 2 jaar. Deze looptijd is verlengd. Eind 2013 is er gesproken over de CAO-Larcom en het Sociaal Plan. Op dat moment

Nadere informatie

Sociaal Convenant. t.b.v. Overgang werknemers jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Van. Stichting Icare. naar Openbaar lichaam GGD IJsselland

Sociaal Convenant. t.b.v. Overgang werknemers jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Van. Stichting Icare. naar Openbaar lichaam GGD IJsselland Sociaal Convenant t.b.v. Overgang werknemers jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar Van Stichting Icare naar Openbaar lichaam GGD IJsselland 1 Inhoudsopgave PAGINA INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Concept Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Versie 1 juni 2010 Inhoud Pagina 1 Algemeen 3 1.1 Betrokken

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Inhoudsopgave Verklaring Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol 1. Doel en kader 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsprotocol 1.2 Afspraken 1.3 Algemeen kader 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. Nr. 49460 21 april 2016 Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM Foto: Ed Blaas AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM 1 Inleiding... 3 2 Algemene bepalingen... 4 2.1 Werkingssfeer... 4 2.2 Voorwaarden aanbieding...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV SOCIAAL PLAN ONS CAI BV p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 1 / 7 INHOUDSOPGAVE p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 2 / 7 INLEIDING De directie en de Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

OVERDRACHTSPROTOCOL. Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort

OVERDRACHTSPROTOCOL. Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort OVERDRACHTSPROTOCOL Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort Juni 2009 Voorwoord Stichting Amerpoort en Stichting Christophorus

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 Partijen: KPN B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door drs. Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources KPN en - ABVAKABO

Nadere informatie

Addendum op de collectieve arbeidsovereenkomst UWV. Looptijd 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2018

Addendum op de collectieve arbeidsovereenkomst UWV. Looptijd 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2018 Addendum op de collectieve arbeidsovereenkomst UWV Looptijd 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2018 Overwegingen Vanuit de wens stappen te zetten naar een toekomstbestendige pensioenregeling hebben

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV SOCIAAL CONVENANT Sociaal Convenant ten behoeve van de overgang van de medewerkers werkzaam bij de soft services 1 van het facilitair onderdeel van het Servicebedrijf Altrecht naar de BV Al Service, hierna

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden;

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden; Sociaal Plan Centrum voor Muziek en Dans ten behoeve van de opheffing van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling en de overname door een privaatrechtelijke instelling voor kunsteducatie Het Algemeen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1436, d.d. 15 december 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Besluit tot vaststellen van het Sociaal plan Bureau Openbaar Onderwijs BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het Sociaal

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting De Toegang

Sociaal Plan. Stichting De Toegang (b 'b~~ Gemeente ~'(f\' ~ Emmen ~ Sociaal Plan Stichting De Toegang Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, Gelet op: Overwegende: dat het noodzakelijk is nadere regels vast te

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Versie 13 januari 2015

Versie 13 januari 2015 Versie 13 januari 2015 Overname-protocol i.v.m. outsourcing APG-medewerkers naar Securitas Preambule Dit overnameprotocol is van toepassing op de (voorgenomen) outsourcing van de eenheid Group Shared Services,

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016 Sociaal Convenant in het kader van de fusie van Stichting Voor Regionale Zorgverlening en Stichting Ouderenzorg Kanaalzone Versie september 2016 Sociaal Convenant inzake de fusie van Stichting voor Regionale

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 706 31 januari 2018 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2018/2019 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

Principe-akkoord. Sociaal Plan

Principe-akkoord. Sociaal Plan Principe-akkoord Sociaal Plan In het kader van de overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Delfzicht Ziekenhuis door het Medisch Laboratorium Noord. Groningen, 17 oktober 2006 Versie 5;

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Geneeskundig adviseur in dienstverband

Geneeskundig adviseur in dienstverband SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2015 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg;

gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg; gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg; gelet op artikel 6:2:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO); b e s l u i t e n

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling generatiepact gemeente Veere 2019

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling generatiepact gemeente Veere 2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Veere Nr. 283177 31 december 2018 Regeling generatiepact gemeente Veere 2019 Het college van Burgemeester en wethouders, Overwegende, dat het wenselijk is

Nadere informatie

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR330171_2

CVDR. Nr. CVDR330171_2 CVDR Officiële uitgave van Raalte. Nr. CVDR330171_2 8 mei 2018 Regeling attenties gemeente Raalte Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op artikel 160 Gemeentewet;

Nadere informatie

Generatiepact voor de branche Woondiensten

Generatiepact voor de branche Woondiensten Generatiepact voor de branche Woondiensten Kernpunten Generatiepact Het Generatiepact heeft een looptijd van drie jaar en staat open voor werknemers van 63 jaar en ouder met een arbeidscontract voor onbepaalde

Nadere informatie

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Page 1 of 8 INHOUDSOPGAVE HET LEERSTUK VAN DE KOSTEN VOOR GEMENE REKENING EN RISICO... 1 INTRODUCTIE... 3 ALGEMENE REGELGEVING... 3 VOORWAARDE

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet;

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet; CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR56417_2 21 november 2017 ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet,

Nadere informatie