Procesmanagement & ict. Een haat-liefde verhouding?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesmanagement & ict. Een haat-liefde verhouding?"

Transcriptie

1 Procesmanagement & ict. Een haat-liefde verhouding? 10 TIEM PROCESMANAGEMENT & ICT. EEN HAAT-LIEFDE VERHOUDING?

2 Als we kijken naar de markt voor business process management (BPM) ondersteunende informatiesystemen dan zien we dat deze razend snel is gegroeid. Voor het afgelopen jaar wordt de marktomvang geschat op tussen de 1 tot 6 miljard dollar 1 en dat betekent dat deze markt sinds 2005 meer dan verdubbeld is. BPM krijgt dan ook in toenemende mate publiciteit in de markt. Echter, veelal gaat het dan om wat BPM nu precies wel en niet is en niet over hoe het toegepast kan worden. Hetzelfde geldt voor BPM ondersteunende software en dan vooral business process management systemen (BPMS). In dit artikel beschrijven we kort de achtergrond van BPM(-systemen), de factoren die het succes van een BPMS-implementatie beïnvloeden en de competenties die in een dergelijk project nodig zijn. DOOR: PASCAL RAVESTEIJN BPM en BPMS zijn al jaren hot. De belofte dat de business zelf achter het stuur van de optimalisatie van bedrijfsprocessen kan zitten, zonder dat automatiseerders dat stuur overnemen, is iets dat veel managers aanspreekt. Business process management (BPM) staat voor alle hulpmiddelen, methoden en technieken waarmee een manager zijn bedrijfsprocessen kan ontwikkelen en beheren, terwijl business process management systemen (BPMS) daarbij de ondersteunde technologie is. In de huidige BPM-systemen zien we een convergentie van onder andere managementconcepten zoals total quality management (TQM), business process reengineering (BPR) en process management (PM) met ontwikkelingen in de ict zoals enterprise resource planning (ERP), workflow management (WM) en enterprise application integration (EAI). Het BPM-vakgebied wil daarbij holistisch te werk gaan en biedt daarom een allesomvattende benadering voor processen, maar ook voor de organisatie daaromheen, applicaties/automatisering en de gegevens/ data. Uit het bovenstaande blijkt wel dat er een spanningsveld is tussen BPM als managementconcept en het perspectief dat de ict-wereld op BPM heeft. In het eerste geval gaat het om het herontwerpen en continue verbeteren van processen en dat is, sinds Taylor (1919) 2, in alle bedrijven aan de orde van de dag. De aandacht voor bedrijfsprocessen vanuit het ict-vakgebied is echter pas goed op gang gekomen tijdens de vele ERP-implementaties in de jaren 90 van de vorige eeuw (Koedijk & Verstelle 2007) 3, maar heeft sindsdien wel veel meer de aandacht opgeëist. Ga vandaag de dag naar een gemiddeld BPM-congres en het valt op dat een grote meerderheid van alle aanwezige exposanten en sprekers een ict-achtergrond heeft. Gevolg van dit alles is dat veel organisaties de indruk krijgen dat BPM een ict-feestje is en de invoering ervan al snel zien als een ict-project terwijl dit allesbehalve het geval is. Echter, veel bedrijven laten zich toch verleiden tot de aanschaf van een BPM-systeem en gaan dan over tot de implementatie en gebruik daarvan. Om te bepalen hoe een dergelijk project zo n groot PROCESMANAGEMENT & ICT. EEN HAAT-LIEFDE VERHOUDING? TIEM

3 mogelijke kans van slagen heeft, heb ik gedurende vier jaar een promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit Utrecht naar de factoren en competenties die het succes van een BPMS-implementatie bepalen. Wat is een BPMS? Voordat we verder ingaan op de succesfactoren van een BPMS-implementatie wil ik eerst dit type softwareapplicaties nader definiëren. Eén van de meest voorkomende valkuilen is immers dat er geen eenduidig begrip bestaat over wat men onder BPM(S) verstaat. In mijn definitie is een business process management system een (set van) softwareapplicatie(s), die het mogelijk maakt om bedrijfsprocessen en bedrijfsregels grafisch te modeleren, executeren, beheersen en representeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van informatie uit zowel bestaande als nieuwe applicaties die door middel van webservices aan de processen worden gekoppeld (Ravesteijn & Versendaal 2007). 4 Een BPMS brengt dus processen grafisch in kaart en koppelt de informatiesystemen aan de gemodelleerde activiteiten (m.b.v. webservices) om zo het proces executeerbaar te maken. De doelstelling is dat het makkelijker wordt om processen en de ondersteunende informatiesystemen te wijzigen, wat continue optimalisatie van processen mogelijk maakt. Daarnaast is er nog een reeks additionele voordelen verbonden aan het gebruik van een BPMS. Niet alleen de genoemde flexibiliteit, maar vooral ook de mogelijkheid om via webservices gebruik te blijven maken van functionaliteit in bestaande applicaties is van grote meerwaarde. Hierdoor renderen investeringen in ict langer. Ook wordt samenwerking tussen verschillende ondernemingen makkelijker doordat de koppeling van processen en services makkelijker gemaakt wordt. Een andere niet onbelangrijke toepassing van BPMS is het monitoren van de processen. Een BPMS biedt de mogelijkheid om alle processen die door het systeem ondersteund worden, continu te meten. Dit levert enerzijds informatie op over de performance van de automatisering, bijvoorbeeld het aantal services dat per seconde wordt aangeroepen, maar kan anderzijds ook gebruikt worden om rapporten, alerts of prestatie-indicatoren te genereren op basis van de informatie die bij de processen horen. Succesfactoren voor implementatie Een belangrijke vraag die ik in mijn onderzoek 5 heb proberen te beantwoorden is: Wat zijn de succesfactoren bij de implementatie van een BPMS? Om een antwoord te gegeven op deze vraag zijn succesfactoren van een BPMS-implementatie geïdentificeerd in de literatuur en vervolgens gevalideerd. Hiervoor zijn ondermeer interviews gehouden met meer dan 70 personen die actief hebben deelgenomen aan procesautomatisering in het bedrijfsleven. Tevens zijn er twee enquêtes uitgezet om de factoren kwantitatief te valideren. De belofte dat de business zelf achter het stuur van de optimalisatie van bedrijfsprocessen kan zitten, zonder dat automatiseerders dat stuur overnemen, is iets dat veel managers aanspreekt 12 TIEM PROCESMANAGEMENT & ICT. EEN HAAT-LIEFDE VERHOUDING?

4 Tijdens zijn promotieonderzoek heeft Pascal Ravesteijn een aantal zogeheten BPMS-implementatiefragmenten ontworpen. De komende jaren houdt hij zich bezig met het uitbouwen en vervolmaken van deze fragmenten tot een volledige implementatiemethodiek. Hij zoekt organisaties en personen die hieraan hun medewerking willen verlenen. Zijn adres: Hieruit is uiteindelijk een lijst van 55 succesfactoren gekomen waarvan de volgende 14 beschouwd kunnen worden als kritische succesfactoren van BPMS-implementaties (in willekeurige volgorde): 1. Projectmanagement: heeft de organisatie ervaring en kennis met betrekking tot projectmanagementmethoden? 2. Verandermanagement: heeft de organisatie ervaring met het inzetten en begeleiden verandertrajecten? 3. Begrijpen wat BPM inhoudt: is er binnen de organisatie een gedeelde visie op wat BPM is en hoe het kan bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie? 4. Inrichting van de procesanalyse en -ontwerp: een BPMS-implementatie begint met procesanalyse en -ontwerp en dit dient gerelateerd te zijn aan de organisatiestrategie. 5. Het proces begrijpen: begrijpen alle stakeholders wat een proces is en hoe deze geautomatiseerd kan worden? 6. Het gebruiken van de beste procesmodeleermethoden: hebben de bij het project betrokken stakeholders overeenstemming over welke methode het meest geschikt is om de projectdoelstellingen te halen? 7. Afhankelijkheden en integratie tussen gegevensbronnen: is het duidelijk welke afhankelijkheden er zijn tussen gegevensbronnen die in het project worden gebruikt? 8. Beheer en onderhoud van procesmodellen: gedurende het project dient de organisatie al zorg te dragen voor goed onderhoud en beheer van procesmodellen en dit dient na afloop van het project te worden gecontinueerd. Dit is des te belangrijker aangezien in een BPMS de modellen idealiter gekoppeld zijn aan de automatisering. 9. Integratie van processen en data: is duidelijk in kaart gebracht welke informatie bij een proces hoort en hoe de onderliggende data wordt geïntegreerd? 10. Gebruik van webservices: is er een gedeeld begrip met betrekking tot het (web)servicesconcept en welke rol deze spelen in het BPMSimplementatieproject? 11. Betrek de juiste personen bij het project: is er voor gezorgd dat alle stakeholders bij het project zijn betrokken en is er een managementsponsor? 12. Prestatiemetingen: zijn er voor de processen prestatie-indicatoren geformuleerd en zijn er 0-metingen gedaan voordat het BPMS wordt geïmplementeerd zodat verbeteringen zichtbaar kunnen worden? 13. Continue verbeteren: wordt er door de organisatie voor gezorgd dat de implementatie van het BPMS onderdeel is van een continue verbeteringstraject? 14. Een cultuur van kwaliteit: om een BPMSimplementatie echt te laten slagen is het belangrijk dat er in de organisatie een cultuur is/ontstaat waarbij er continue aandacht wordt besteed aan kwaliteit en verbeteringsaspecten. Voor veel van bovenstaande factoren geldt dat als een organisatie zelf niet voldoende kennis of ervaring heeft om de succesfactoren te bewerkstelligen, er derden bij het project zouden moeten worden betrokken. Verder is uit het onderzoek ook gebleken dat de factor ervaring een belangrijke rol speelt in wat als cruciaal wordt gezien tijdens een BPMS-implementatie. Namelijk hoe meer ervaring BPM-professionals hebben, hoe meer aandacht er wordt besteed aan de menselijke aspecten van het project. Dit terwijl personen die minder dan vijf jaar actief zijn in het domein, meer oog hebben voor de methodische kant van een BPMSimplementatieproject. PROCESMANAGEMENT & ICT. EEN HAAT-LIEFDE VERHOUDING? TIEM

5 Kennis en vaardigheden Als een organisatie de hierboven genoemde factoren goed in het oog houdt tijdens een BPMSimplementatie, dan is dat nog geen garantie voor succes. Een tweede zo mogelijk nog belangrijker aspect is het hebben van de juiste competenties gedurende het project. Als de projectleden beschikken over de juiste competenties, dan worden veel van de genoemde factoren vaak impliciet al meegenomen. Voordat we verder gaan, eerst een definitie van een competentie. Een competentie is een geïntegreerd geheel van kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes. Dit houdt in dat een persoon dus niet alleen kennis van een bepaald domein heeft, maar ook in staat is deze toe te passen in de praktijk. Als laatste gaat het ook om het hebben van een juiste houding (attitude). Vooral dit laatste is iets ongrijpbaars, maar in veel projecten een factor van belang. Immers verborgen agenda s en politieke spelletjes, oftewel het niet hebben van een professionele houding, dragen vaak bij aan het mislukken van projecten. Om een BPMS-implementatie te laten slagen is het belangrijk de juiste personen met de juiste competenties te betrekken bij het project Er zijn tientallen competenties gerelateerd aan BPMS-implementaties die tot in detail beschreven kunnen worden. In dit artikel beperken we ons tot de belangrijkste die we in drie categorieën in delen. Ten eerste is er een aantal bedrijfkundige competenties die essentieel zijn. Zo moeten er in het project kennis en vaardigheden zijn over de administratieve organisatie, processen, samenwerking tussen mensen, afdelingen en organisaties, en over de mogelijkheden die ict biedt om dit alles te verbeteren. Vooral het kunnen modelleren van processen is belangrijk in het kader van een BPMS-implementatie. Dit gaat verder dan het kunnen tekenen van processen, het gaat ook om het begrijpen van de notatiewijze die wordt gehanteerd, het benodigde detailniveau van de modellen kunnen inschatten, het kunnen testen van juistheid van de modellen en het kunnen analyseren van de modellen om zo tot verbeteringen te kunnen komen. De tweede groep competenties heeft vooral betrekking op de technische aspecten van een BPMSimplementatie. Het is belangrijk dat er kennis en vaardigheden in de projectgroep zijn over softwareintegratie, webservices, ict-architectuur, databases, datamodellering en over de binnen de organisatie gebruikte informatiesystemen. Deze competenties zijn nodig om bestaande systemen te kunnen hergebruiken door ze te koppelen aan de processen met behulp van het BPMS. De laatste groep competenties heeft betrekking op meer algemene vaardigheden die nodig zijn binnen de projectgroep om ervoor te zorgen dat de personen in het project optimaal samenwerken en functioneren, oftewel de juiste houding hebben. Zo moeten er mensen zijn die zowel de taal van de ict ers spreken als die van de business. Deze mensen zijn bij voorkeur ook in staat over het project te communiceren op verschillende hiërarchische niveaus. Het is essentieel dat de projectactiviteiten vertaald worden naar hoe deze bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Hiervoor dienen er dus ook goede presentatievaardigheden in het project aanwezig te zijn. Hoewel niet iedereen bovenstaande competenties hoeft te hebben, is het wel van belang dat iedereen in de projectgroep in staat is te reflecteren op zijn of haar eigen activiteiten binnen het project en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Kortom, om een BPMSimplementatie te laten slagen is het belangrijk de juiste personen met de juiste competenties te betrekken bij het project. 14 TIEM PROCESMANAGEMENT & ICT. EEN HAAT-LIEFDE VERHOUDING?

6 Een uniek project Ieder project is uniek, dus aandacht voor bovenstaande factoren en competenties alleen is niet voldoende. In de context van het project zullen de activiteiten gedurende de BPMS-implementatie er iedere keer anders uit kunnen zien. Vandaar dat we dit artikel afsluiten met een antwoord op de volgende vraag: Hoe ziet een BPMS-implementatiemethodiek eruit, die rekening houdt met de omgevingsfactoren van een organisatie? Op dit moment houden de meeste methoden voor BPMS-implementaties geen rekening met specifieke aspecten die spelen bij de organisatie waar een BPMS wordt geïmplementeerd. Sterker nog: de meeste methoden die momenteel gebruikt worden, zijn niet eens specifiek toegespitst op de implementatie van een BPMS, maar zijn ooit ontwikkeld voor implementatie van informatiesystemen zoals ERP of CRM. Bij een gedegen BPMS-implementatie zal altijd als eerste een analyse gemaakt dienen te worden van de organisatie(eenheid) waar deze plaatsvindt. Hierbij wordt specifiek rekening gehouden met de succesfactoren, immers het omgekeerde van een succesfactor is een faalfactor die het project kan doen mislukken. Juist voor deze faalfactoren zullen tijdens de implementatie extra activiteiten uitgevoerd moeten worden om ze als succesfactor te laten bijdragen aan het slagen van de implementatie. Deze extra activiteiten zullen dus niet altijd uitgevoerd worden, dat is afhankelijk van het project. Om dit proces te vergemakkelijken zijn er voor ieder van de genoemde kritische succesfactoren implementatiefragmenten ontwikkeld. Een implementatiefragment bestaat uit een aantal samenhangende implementatieactiviteiten die afhankelijk van de context in een bepaalde volgorde uitgevoerd dienen te worden. Voor alle eerder genoemde veertien kritische succesfactoren zijn implementatiefragmenten ontwikkeld. Daarmee is de implementatiemethodiek nog niet compleet, er zijn namelijk 55 succesfactoren geïdentificeerd in het onderzoek en eigenlijk dient er per factor een OVER DE AUTEUR: Dr. J.P.P. (Pascal) Ravesteijn. Kenniscentrum voor Technologie en Innovatie Hogeschool Utrecht. implementatiefragment te zijn. Daarom zal er in de toekomst nog verder onderzoek worden gedaan naar de activiteiten die bijdragen aan een succesvolle BPMS-implementatie. Referenties 1 Dit is afhankelijk van welk marktonderzoeksbureau je erop naslaat. 2 The principles of scientific management, Frederick Winslow Taylor, Harper & Brothers, ERP in bedrijf, Aad Koedijk & Andy Verstelle, Tutein Nolthenius Uitgeverij, Ravesteyn, P., Versendaal, J Success Factors of Business Process Management Systems Implementation. Published in the conference proceedings ot the 18th Australasian Conference on Information Systems, Toowoomba, Australia. 5 Factors and Competences of BPMS Implementations, Pascal Ravesteijn, Utrecht University, uu.nl/dissertations/ /uuindex.html PROCESMANAGEMENT & ICT. EEN HAAT-LIEFDE VERHOUDING? TIEM

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Onderwijssamenwerking in Business Process Management

Onderwijssamenwerking in Business Process Management Onderwijssamenwerking in Business Process Management Johan Versendaal 1,2, Pascal Ravesteyn 1,2 1 Hogeschool Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek, Nijenoord 1, 3552 AS, Utrecht, NL johan.versendaal@hu.nl

Nadere informatie

AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS

AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS Cursus AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS BizAgi BPMS Xpress is een gebruiksvriendelijke en kostefficiënte Business Process and Workflow software, specifiek ontworpen voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPM-professional van de toekomst CIO s hebben een enorme klus te klaren. Vrijwel iedere organisatie schreeuwt om een flexibeler IT-landschap dat

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture Denken in processen Peter Matthijssen Introductie BiZZdesign Consultancy Training Tools Best practices Business Model Innovation Business Process Management Lean Management Enterprise Architecture Wereldwijd

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Daniël van der Perren 7-12-2009 Business Process Management Inhoud Business Process Management... 3 Maar wat is nu een Process?... 4 Wat is een Business Process?... 5 Wat is

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Operationeelrisicomodeleren

Operationeelrisicomodeleren Operationeelrisicomodeleren Eencombinatievanrisicomanagmenten procesmodelereninhetfinanciëledomein RolandSwinkels Juli2009 Plan van Aanpak Master Thesis Operationeel risico modelleren afstudeernummer:

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Resultaten van het onderzoek naar de rol van procesmanagement in Nederland NGI 24 maart 2010 Inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

Data Governance: de katalysator voor Data Quality

Data Governance: de katalysator voor Data Quality Data Governance: de katalysator voor Data Quality Onderzoek datamanagement in Nederlandse organisaties Inleiding De dynamiek van de omgeving stelt in toenemende mate eisen aan het aanpassingsvermogen van

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

De projectmanager. en zelforganiserende teams

De projectmanager. en zelforganiserende teams De projectmanager en zelforganiserende teams Agenda 16:00 16:30: Inloop 16:30 16:50: Welkomstwoord DUO 16:50 17:00: Welkomstwoord IPMA Noord 17:00 17:30: Oefening zelforganisatie 17:30 18:00: Agile en

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Toelichting: Opzet en uitvoering Bouwstenen van de blauwdruk Samenwerkingsmodel Voorbeelden van modules Opzet en uitvoering Uitgangspunten: Snel ontwikkelen

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

SOA en de echte waarheid over transformatie

SOA en de echte waarheid over transformatie SOA en de echte waarheid over transformatie Art Ligthart Partner, Ordina Apeldoorn IT Congres 2008 21 januari 2008 1 Wat gaan we doen? De consequenties van de invoering van Service Oriented Architectures

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN

DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN 2. Kennis...6 2.1 Definitie... 6 2.2 Gezichtspunten ten aanzien van kennis... 9 3. Kennismanagement...16 3.1 Definitie...16 3.2 Belang van kennismanagement...18

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie?

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Asset 1 van 6 Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Gepubliceerd op 1 juni 2015 We moeten naar of iets met de cloud. Wie heeft ondertussen niet zelf dit gevoel dan wel het verzoek gekregen van

Nadere informatie

ROYAL DIRKZWAGER. Royal Dirkzwager The Maritime Information and Service Provider - www.dirkzwager.com - Royal Dirkzwager The Maritime

ROYAL DIRKZWAGER. Royal Dirkzwager The Maritime Information and Service Provider - www.dirkzwager.com - Royal Dirkzwager The Maritime ROYAL DIRKZWAGER Software AG Partnerdag 2015 Ton de Jong Business Unit Manager ICT Onderwerpen Wat is en doet Royal Dirkzwager Business case: van AIS data naar informatie Waarom Apama? Van Lijnen op Zee

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

MODELING IN ENTERPRISE ARCHITECT 10.0

MODELING IN ENTERPRISE ARCHITECT 10.0 Cursus MODELING IN ENTERPRISE ARCHITECT 10.0 Enterprise Architect 10.0 is de nieuwste versie van SPARX SYSTEMS, het is een zéér véélzijdig tool, waar zowel in UML, BPMN, ARCHIMATE, DFD en vélé anderen

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

DYA DAG 2013. van samenhang naar verbinding

DYA DAG 2013. van samenhang naar verbinding DYA DAG 2013 van samenhang naar verbinding 1 Programma 09.45 Principle-based architectuur: van gelijk hebben naar gelijk krijgen Theo-Jan Renkema, Rabobank Nederland 10.20 Van Samenhang naar verbinding:

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Sturen met inzicht op basis van managementinformatie. InfoTopics. Agenda. Conferentie bedrijfsvoering VOSABB

Sturen met inzicht op basis van managementinformatie. InfoTopics. Agenda. Conferentie bedrijfsvoering VOSABB Sturen met inzicht op basis van managementinformatie Conferentie bedrijfsvoering VOSABB Eemnes 16 april 2008 InfoTopics Jong bedrijf met veel ervaring Focus op onderwijs Focus op managementinformatievoorziening

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Pas op: instrumenten!!

Pas op: instrumenten!! DE TOOLBOX VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 2009 Dirk Vandecruys itineris bvba Hogedries 29 3990 PEER Tel.: 0497/441.365 1 Voor mens en organisatie Pas op: instrumenten!! Veiligheidswaarschuwing (lezen voor

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST:

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST: Voorbeeldvraag 1 Welke uitspraak is JUIST: 1. De basisstelling van Nicolas Carr (auteur van "IT doesn't matter") is dat de investeringen die in IT gedaan worden niet opwegen tegen de voordelen ervan. Het

Nadere informatie

de verwachting van de klant centraal.*

de verwachting van de klant centraal.* de verwachting van de klant centraal.* The road ahead for public service delivery Groeiende verwachtingen van klanten, bezuinigingen en demografische ontwikkelingen zijn mondiale trends die de omgeving

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Koppeling tussen Business en productie. Bas van der Velde

Koppeling tussen Business en productie. Bas van der Velde Koppeling tussen Business en productie Bas van der Velde 1 2 Proces Automatisering HISTORIE HUIDIGE SITUATIE 70 begin 90 Eind 90 -begin 2000 2005 en later Productie Productie optimalisatie Business optimalisatie

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Satellietcommunicatie is van levensbelang

Satellietcommunicatie is van levensbelang Satellietcommunicatie is van levensbelang Airbus Defence & Space December 2014 Satellietcommunicatie is van levensbelang The internet of things in de praktijk Pagina 2/6 Satellietcommunicatie is van levensbelang

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie