Integrale verkeersvisie Hapert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integrale verkeersvisie Hapert"

Transcriptie

1 Integrale verkeersvisie Hapert Gebiedsontsluitingswegen Gemeente Bladel

2 Colofon Titel: Auteurs(s): Opdrachtgever: Projectnaam: Integrale verkeersvisie Hapert Okke Feekes en Bram Louwers Gemeente Bladel Integrale verkeersvisie Hapert Projectnummer: 1438 Datum: 20 oktober 2015 Status: Definitief Contactadres voor deze publicatie: Accent adviseurs Luchthavenweg 13E 5657 EA EINDHOVEN T E contact@accentadviseurs.nl I Niets gebeurt zomaar. Niets is vanzelfsprekend. Ons denken en handelen maakt dat we met de wetenschap van nu alle projecten toekomstbestendig opleveren. 100% in dienst van de maatschappij en opdrachtgever. Vooruit denken en vooruit zien. Dat is niet alleen de ambitie van Accent adviseurs, het is wat we zijn. Accent adviseurs, voor goed Accent adviseurs, Eindhoven. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Accent adviseurs. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 2

3 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding Aanleiding voor een integrale visie Plan van aanpak Leeswijzer 5 2 Huidige situatie Ruimtelijke situatie gebiedsontsluitingswegen Hapert Beschrijving wegvakken Verkeersveiligheid Verkeersdrukte en stromen Toekomstige ontwikkelingen Probleemanalyse 24 3 Visie Principe dwarsprofiel Inpassing dwarsprofiel per wegvak Alternatieve inrichting met fietssuggestiestroken Alternatieve inrichting met aanliggende fietspaden Afwaarderen Nieuwstraat en Ganzestraat Afdwingen maximum snelheid 36 4 Keuzes Functie van het wegennet Uniforme inrichting conform de CROW richtlijnen en het GVVP Fietsvoorzieningen Voetgangersvoorzieningen Groen Prioriteit wegvakken De keuzes samengevat 43 Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 3

4 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor een integrale visie Bewoners en bedrijven aan het tracé De Wijer Oude Provinciale weg in Hapert hebben klachten geuit over de inrichting van de weg. Er wordt hard gereden, de trottoirs bieden geen continuïteit en lopen niet door naar het centrum en de fietsers hebben geen duidelijke en eenduidige plaats op de weg. De gemeenteraad van Bladel heeft daarom gevraagd om een integrale verkeersvisie. Hierin dienen ook de Nieuwstraat en Ganzestraat te worden betrokken. Deze rapportage gaat daarom in op de gebiedsontsluitingswegen in Hapert. Doel is om de problematiek qua omvang en aard inzichtelijk te maken en op basis daarvan tot een visie te komen. Eindresultaat is een voorstel voor maatregelen om de situatie te verbeteren. 1.2 Plan van aanpak De integrale verkeersvisie voor de gebiedsontsluitingswegen in Hapert wordt opgesteld volgens de volgende fasering: Fase 1: Visievorming Fase 2: Uitwerking De raadsopdracht voor de werkzaamheden is: Het opstellen van een verkeersvisie voor de gebiedsontsluitingswegen binnen de kern Hapert. Fase 1. Visievorming Er heeft een uitgebreide inventarisatie van de ruimtelijke situatie, verkeersaspecten en gegevens plaats gevonden. Op basis daarvan is een visie voor de gebiedsontsluitingswegen in Hapert geformuleerd. De verkeersvisie wordt voorzien van een beschrijving van effecten en gevolgen. Zowel de ruimtelijke aspecten, als de financiële consequenties zijn inzichtelijk gemaakt. Op basis daarvan zijn keuzes geformuleerd. De verkeersvisie wordt aan de gemeenteraad van Bladel aangeboden. Na vaststelling van de verkeersvisie zijn er duidelijke kaders, voor de verdere uitwerking. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 4

5 Fase 2. Uitwerking Op basis van door de raad gemaakt keuzes en daarmee de kaders voor het project wordt een concreet inrichtingsvoorstel voor de gebiedsontsluitingswegen uitgewerkt. Dit zal plaatsvinden in samenwerking met de belanghebbenden. Deze rapportage Voorliggend document geeft een beschrijving van de inventarisatie en gaat in op de visievorming. Vanuit een principe inrichtingsvoorstel zijn gevolgen in beeld gebracht en zijn mogelijke keuzes verkend. De effecten van die keuzes zijn beschreven in dit document. Het document wordt binnen de bestuursstructuur van de gemeente Bladel als keuzenota gezien. Het document is voor de gemeenteraad van Bladel en heeft als doel dat keuzes gemaakt kunnen worden voor de inrichting van de gebiedsontsluitingswegen in Hapert. De verdere uitvoering vindt na behandeling door de gemeenteraad plaats, samen met belanghebbenden. 1.3 Leeswijzer Dit eerste hoofdstuk beschrijft de aanleiding en het plan van aanpak voor de werkzaamheden. In hoofdstuk twee is de huidige situatie beschreven. Op basis van de situatiebeschrijving uit hoofdstuk twee geeft het derde hoofdstuk een voorstel voor de verkeerswegen in Hapert. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 5

6 2 Huidige situatie In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie toegelicht. Hiervoor is een buitenopname uitgevoerd en zijn beschikbare gegevens over ongevallen, klachten en verkeerssamenstelling en snelheid geanalyseerd. De uitkomst van deze schouw en analyse leiden tot een probleemdefinitie, die weer als een uitgangspunt geldt voor de verkeersvisie. Er is onderscheid gemaakt tussen de wegvakken De Wijer en Oude Provincialeweg en Nieuwstraat Ganzestraat. 2.1 Ruimtelijke situatie gebiedsontsluitingswegen Hapert De Wijer en, in het verlengde daar van, de Oude Provincialeweg hebben in het verleden een belangrijke regionale verkeersfunctie gehad. Met de omlegging van de N284 is het regionale belang komen te vervallen en is de weg afgewaardeerd naar een ontsluitingsweg van Hapert. In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (hierna: GVVP) van Bladel is deze weg gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg. Dit betekent dat de weg een belangrijke functie heeft ten opzichte van omliggende wegen en dat de weg is ingericht om verkeer te kunnen verwerken. Als maximumsnelheid wordt 50 km/u gehanteerd, wat hoort bij de functie van deze weg. De Nieuwstraat en, in het verlengde daarvan, de Ganzestraat, zijn ontsluitingswegen voor het zuidelijk deel van Hapert en het buitengebied. In het GVVP van Bladel zijn de Nieuwstraat en het gedeelte Ganzestraat binnen de bebouwde kom om deze reden gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg. 2.2 Beschrijving wegvakken Op 4 september 2014 heeft een schouw plaatsgevonden van de wegvakken. Tijdens deze schouw is de vormgeving van het huidige tracé geïnventariseerd. De bevindingen hiervan worden hierna per weg uiteen gezet, met onderscheid in de verschillende delen, zoals weergegeven in figuur 1: 1 De Wijer 2 Oude Provincialeweg, tussen de Wijer en Kerkstraat 3 Oude Provincialeweg, tussen Kerkstraat en N284 4 Nieuwstraat 5 Ganzestraat Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 6

7 figuur 1: wegvakken beschrijving ruimtelijke situatie 1. De Wijer De Wijer bestaat uit een hoofdrijbaan uitgevoerd in asfalt, op het eerste deel een vrij liggend fietspad per rijrichting, uitgevoerd in tegels en voetpaden in tegels uitgevoerd. Kort na de aansluiting bij de N284 gaan de fietspaden over in een suggestiestrook op de hoofdrijbaan. De voetpaden liggen achter de bomenrij en de hagen. Aan de noordzijde ligt het trottoir ter hoogte van de woningen. Aan de zuidzijde loopt het door, maar is het op delen erg smal. Het wegvak bestaat uit een lange rechtstand. Om deze rechtstand te onderbreken, zijn er enkelzijdige wegversmallingen toegepast. Ter hoogte van het kruispunt met De Hoeven zijn twee toegankelijke bushaltes in kommen uitgevoerd. Op dit wegvak vallen de volgende zaken op: De suggestiestrook voor fietsers is erg smal. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 7

8 De inritconstructie van parallelweg De Wijer wijkt af van andere inritconstructies in het tracé door gebruik van drempeltaluds. Hierdoor is de juridische status van de inritconstructie twijfelachtig. De inritconstructie is tevens beschadigd door zwaar verkeer. Het transportbedrijf dat hier nu de oorzaak van is gaat weg. Dan kan de inritconstructie op juiste wijze worden vormgegeven. Verkeersborden verplicht (brom)fietspad worden niet herhaald na het kruispunt parallelweg De Wijer. Geen as-markering volgens de essentiële herkenbaarheid kenmerken (hierna: EHK). De EHK schrijft een dubbele asstreep of rijrichtingscheiding voor. Het voetpad aan de noordzijde wordt onderbroken door de bushalte en mist een goede aansluiting hierop. Er zijn geen oversteekvoorzieningen aan het begin en einde van het noordelijke voetpad naar het zuidelijke voetpad. De voetpaden zijn met 1,20 meter breedte en met aanwezigheid van fysieke erfafscheidingen en rijbaanscheiding relatief smal. De lange rechtstand in combinatie met asfalt leiden tot gevoelsmatig hoge gemiddelde snelheid van het gemotoriseerde verkeer. De versmallingen hebben alleen effect bij voldoende verkeersaanbod uit de andere richting. Het voetpad aan de zuidzijde wordt ter hoogte van huisnummer 8 teruggeleid naar de hoofdrijbaan. Het pad is hier slechts 0,90 meter breed. Op meerdere plaatsen wordt de doorgang door een lichtmast versmald tot minder dan 0,90 meter, wat problemen oplevert voor voetgangers met kinderwagens, rolstoelen of loophulpmiddelen. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 8

9 figuur 2: De Wijer met smalle suggestiestroken en zonder as-markering (EHK) 2. Oude Provincialeweg, tussen De Wijer en Kerkstraat Bij het kruispunt met de Nieuwstraat gaat De Wijer over in de Oude Provincialeweg. De weginrichting wijzigt ook op dit punt. Asfalt gaat over in klinkers en de suggestiestrook wordt een rabatstrook. Dit betekent dat een aparte strook is aangeduid door een andere bestrating. Met een oversteekvoorziening begint het voetpad aan de noordzijde en wordt dit fysiek gescheiden van de hoofdrijbaan door hagen en bomen. Het voetpad aan de zuidzijde loopt evenwijdig aan de hoofdrijbaan, maar de ruimte tussen beiden neemt toe ter hoogte van het park. Ter hoogte van Burgemeester van Woenseldreef kruist een twee richtingen fietspad de Oude Provincialeweg. Het fietspad loopt door het park in westelijke richting om vervolgens aan te sluiten op de parallelweg van de Oude Provincialeweg. Het zuidelijke voetpad van de Oude Provincialeweg gaat over in ditzelfde fietspad. Op dit wegvak zijn twee toegankelijke bushaltes in kommen aangelegd. Bij de zuidelijke halte zijn uitgebreide fietsenstallingen aanwezig. Op het gedeelte westelijk van het park ligt een parallelweg met trottoir. De parallelweg is verblijfsgebied en valt binnen een 30 km/uur-zone. Op de parallelweg zijn parkeervakken aanwezig. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 9

10 Halverwege het wegvak is een oversteekplaats voor voetgangers op de hoofdrijbaan ingericht. Vanaf hier wordt de rabatstrook gemarkeerd met witte klinkers, waardoor het functioneert als suggestiestrook voor fietsers. Op dit wegvak vallen de volgende zaken op: De rabatstroken worden vaak geïnterpreteerd als ruimte voor de fietser. Deze rabatstroken zijn echter erg smal en daardoor oncomfortabel voor fietsers. De rabatstrook zorgt voor meer geluid van autobanden. Het gedeelte van de rabatstrook met witte klinkers draagt niet bij aan de continuïteit van het wegbeeld en maakt de positie van de fietser onduidelijk (parallelweg of hoofdrijbaan). Het gebruik van een open verharding wijkt af van de richtlijnen, die een gesloten verharding voorschrijven. Vanaf de oostzijde is het pad door het park aangeduid als onverplicht fietspad. Aan de westzijde staat een bord verplicht fietspad. Vanaf de zijde van de Burgemeester van Woenseldreef is het pad ook aangeduid als verplicht fietspad. Na de afbuiging naar de Burgemeester van Woenseldreef is een sluis aangebracht, waar massaal langs af gefietst wordt. Hier is geen bord geplaatst om de status van het pad aan te duiden. Op dit wegvak zijn diverse natuurlijke paadjes door het groen wat duidt op een behoefte die nu niet wordt gefaciliteerd. De fietsenstalling bij de bushaltes is overvol wat tot hinder leidt voor voetgangers. figuur 3: Oude Provincialeweg met parallelweg en rabatstroken Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 10

11 3. Oude Provinciale weg, tussen Kerkstraat en N284 Op dit wegvak wordt de inrichting van klinkers en suggestiestroken doorgezet. Anders dan op voorgaande wegvakken wordt er geparkeerd aan de hoofdrijbaan, op een langsparkeerstrook welke tussen de bomen is ingericht. Tussen huisnummer 59 en 65 zijn in plaats van langsparkeervakken, haaksparkeervakken ingericht. Naast de langsparkeervakken is een haag geplaatst welke de parkeervakken van het trottoir scheidt. Verder is op dit wegvak een voetgangersoversteekplaats ingericht ter hoogte van nummer 23 en zijn er twee toegankelijke bushaltes aan beide zijden van de weg ter hoogte van nummer 43. Nabij de aansluiting op de N284 worden fietsers naar een vrij liggend fietspad geleid, aan de noordzijde van de Oude Provincialeweg. Fietsers naar het centrum moeten hier schuin oversteken. Het laatste weggedeelte is druk, met veel activiteiten langs de rijbaan. Op dit wegvak vallen de volgende zaken op: Een open verharding wijkt af van de volgens de richtlijnen voorgeschreven gesloten verharding. De haag naast de parkeervakken beperkt de uitstapruimte, waardoor geparkeerde voertuigen gedeeltelijk op de suggestiestrook staan. Haaksparkeren in combinatie met een toegestane snelheid van 50 km/u kan tot verkeersonveilige situaties leiden. Bij het uit-parkeren heeft men weinig zicht en kan men daardoor de verkeerssituatie moeilijk inschatten. De afmeting van parkeervakken tussen de bomen wisselt sterk. De capaciteit van de fietsenstalling bij de bushalte was onvoldoende met als gevolg dat wild gestalde fietsen de doorgang belemmeren. De stalling is inmiddels uitgebreid. De overgang tussen openbaar en particulier eigendom is in veel gevallen onduidelijk. De overgang van fietsvoorzieningen oogt rommelig en daardoor onoverzichtelijk. De verharding nabij de aansluiting op de N284 gaat weer over naar asfalt, wat conform de richtlijnen is. Bermbeschadiging bij het kruispunt Oude Provincialeweg - N284 duidt er op dat de opstelruimte op de Oude Provincialeweg te kort is. Bij een te volle opstelstrook passeert het verkeer voor andere richtingen via de berm. De voetgangersoversteek (VOP) bij de Kerkstraat heeft aandacht nodig. Een VOP op een gebiedsontsluitingsweg biedt mogelijk schijnveiligheid en is in strijd met de prioriteit voor de verkeersafwikkeling van het verkeer. Daarnaast lopen de strepen niet door over fietsvoorziening. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 11

12 figuur 4: Oude Provincialeweg met langsparkeervakken en groenstructuur figuur 5: links, bermbeschadiging door te korte opstelvakken. rechts, fietsoversteek Oude Provincialeweg 4. Nieuwstraat De Nieuwstraat bestaat uit een hoofdrijbaan met suggestiestroken, parkeerhavens en gedeeltelijk vrij liggende voetpaden. De rijloper is gemaakt van rode klinkers en de suggestiestroken zijn afwijkend gestraat met gele klinkers. De voetpaden worden van de rijbaan gescheiden door struiken en bomen. In het noordelijke deel liggen de parkeervakken alleen aan de westzijde van de Nieuwstraat. In het zuidelijke deel liggen aan beide zijden parkeervakken. De voorrang op de Nieuwstraat is geregeld met inritconstructies bij zijwegen. De Nieuwstraat heeft een meer dorps karakter dan De Wijer en de Oude Provincialeweg. Bewoners uit de Nieuwstraat hebben klachten geuit over snelheid, staat van de weg, trillingen en geluidsoverlast (mede door de door bewoners vermeende slechte staat van de verharding). Op dit wegvak vallen de volgende zaken op: De Nieuwstraat kent een lange rechtstand. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 12

13 Het wegbeeld is rustig en overzichtelijk. Het zuidelijke deel van de Nieuwstraat oogt smaller dan het noordelijke deel. De open verharding wijkt af van de richtlijnen, die van een gesloten verharding uit gaan. Ter hoogte van de Bernhardstraat ligt een voetgangersoversteekplaats (zebrapad), die conflicteert met de verkeersfunctie van de Nieuwstraat. figuur 6: Nieuwstraat, ter hoogte van Bakkerij Janssen 5. Ganzestraat De Ganzestraat ligt met een bocht in het verlengde van de Nieuwstraat. De inritconstructie in de bocht van de overgang (met de Kerkstraat) is juridisch niet juist uitgevoerd, omdat aan de zijde van de Kerkstraat geen inritblokken zijn toegepast en er geen bord B6 is geplaatst. In tegenstelling tot de Nieuwstraat heeft dit wegvak een brede rijbaan zonder fietsvoorzieningen. Aan de zuidzijde is er een parkeerstrook met bomen en een trottoir. Aan de noordzijde is alleen een trottoir aanwezig. De voorrang op zijstraten is geregeld met inritconstructies. Uitzondering hierop is het kruispunt met Neptunus. Hier ligt een kruispuntplateau, waarbij de voorrang niet geregeld is. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 13

14 Vanaf het kruispunt Neptunus Ganzestraat verandert de inrichting van de Ganzestraat. Van een straat met klinkerverharding, parkeerstrook en aan beide zijden een trottoir gaat deze over in een rijbaan van asfalt met markering volgens de Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK), een aanliggend twee richtingen fietspad en geen voetgangersvoorzieningen. Op het kruispunt met Neptunus worden fietsers, in de richting van de komgrens, opgevangen door een suggestiestrook en geleid naar een vrij liggend fietspad aan de zuidzijde. Na enkele tientallen meters moeten fietsers de Ganzestraat oversteken middels een plateau, naar het twee richtingen fietspad aan de noordzijde. Het twee richtingen fietspad begint al ter hoogte van het kruispunt Neptunus-Ganzestraat. Fietsers kunnen ervoor kiezen om hier het kruispunt al schuin over te steken. Ook uit de Ganzestraat zijn er klachten ontvangen over snelheid, staat van de weg, trillingen en geluidsoverlast. In de Ganzestraat vallen de volgende zaken op: De open verharding wijkt van de richtlijnen af, die asfalt voor schrijven. Alleen het laatste gedeelte is voorzien van een asfaltverharding. Het wegvak heeft lange rechtstanden. Het wegvak oogt breed, hierdoor is de kans op hard rijden groter. Op het kruispunt Neptunus -Ganzestraat en de fietsoversteek is geen voorrang geregeld. Het fietspaadje aan de zuidzijde heeft wortelopdruk van de bomen en is moeilijk te onderscheiden van het voetpad. Bromfietsers zijn verplicht gebruik te maken van het fietspad. Er ontbreekt bebording voor een verplicht fietspad aan de overkant van de weg. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 14

15 figuur 7: Ganzestraat, tussen Nieuwstraat en Neptunus figuur 8: kruispunt Ganzestraat Neptunus Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 15

16 2.3 Verkeersveiligheid De verkeersveiligheid kan op twee manieren worden benaderd: subjectief en objectief. Bij subjectieve verkeersonveiligheid is er sprake van een situatie die als onveilig wordt ervaren door de gebruiker, terwijl objectieve verkeersonveiligheid wordt vastgesteld door het aantal ongevallen Subjectieve verkeersonveiligheid Voor het vaststellen van locaties waar verkeersonveiligheid wordt ervaren, is door de gemeente Bladel een overzicht aangeleverd met veel genoemde klachten op De Wijer en Oude Provincialeweg. De meeste klachten zijn afkomstig van fietsers en voetgangers. Zij zijn de meest kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn zich daar bewust van, wat resulteert in klachten. Voetgangers Voetgangers voelen zich onveilig bij het oversteken, omdat er onvoldoende oversteekplaatsen zijn. De voetgangersoversteekplaatsen op de Oude Provincialeweg worden als onveilig beoordeeld. Dit onveiligheidsgevoel ontstaat vaak door het gedrag van het gemotoriseerd verkeer, zoals naderingssnelheid en negeren van voorrang voor voetgangers (bij een zebra). Andere klachten die voetgangers hebben betreffen beperkte doorgang of het ontbreken van voorzieningen. Zo vindt men de voetpaden op De Wijer te smal en ontbreekt op enkele plekken een voetpad, waardoor men verplicht is om over te steken. Fietsers De fietser voelt zich op De Wijer en Oude Provincialeweg onveilig door het autoverkeer. Deze onveiligheid wordt met name ervaren als grote voertuigen, zoals de bus, passeren. Zij zouden dan ook bij voorkeur een eigen voorziening hebben. Een ander punt waar fietsers onveiligheid ervaren is de fietsoversteek nabij autobedrijf Van Mossel. Wanneer bij het bedrijf wordt geladen en gelost worden het uitzicht en fietsvoorzieningen geblokkeerd. Beleving snelheid en geluid en trillingen Er zijn in de Nieuwstraat en Ganzestraat klachten ontvangen over geluids- en trillingsoverlast. Dit kan veroorzaakt worden door de hoge snelheid van het gemotoriseerde verkeer of door de kwaliteit van de (open) verharding. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 16

17 Er is een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit verharding en of deze kan leiden tot geluidsen trillingshinder. Het onderzoeksrapport concludeert dat de kwaliteit van de verharding goed is. Er zijn wel maatregelen voorgesteld om de overlast te beperken. Dit zijn het terugdringen van de gereden snelheid en de hoeveelheid van het verkeer en het toepassen van een gesloten verharding, omdat de wegen zijn gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg. Bij de huidige wegcategorisering is alleen die laatste maatregel passend Objectieve verkeersonveiligheid Voor het vaststellen van objectieve verkeersonveiligheid is gekeken naar ongevalscijfers in de periode 2009 en In die vijf jaar zijn er 9 ongevallen door de politie geregistreerd. Daarbij moet worden opgemerkt dat er een terugloop is in de registratiegraad van het aantal ongevallen, door wijzigingen in de werkwijze van de politie. Er wordt sinds 2013 gewerkt aan een verbetering van de registratie. De gegevens over 2014 zijn naar verwachting beter. Door de onderregistratie komt het beeld niet overeen met het werkelijk aantal ongevallen. Naarmate de ernst van de ongevallen lager is, is de onderregistratie groter. De ongevallenanalyse leidt tot de volgende conclusies: Er zijn géén ongevallen geregistreerd op de Oude Provincialeweg, de meeste ongevallen hebben plaatsgevonden op De Wijer. Bij alle ongevallen was snelverkeer (motor, auto, vrachtauto e.d.) betrokken. Daarvan zijn er 3 enkelzijdige ongevallen, 2 ongevallen met langzaam verkeer (fietser, voetganger e.d.) en 4 ongevallen waar ander snelverkeer bij betrokken was. Opvallend is dat de twee ongevallen met langzaam verkeer plaats hebben gevonden nabij het kruispunt De Wijer - De Hoeven. Deze locatie is bekend als subjectief onveilig en dat hier veel bijna-ongevallen plaatsvinden. Er is één ongeval geregistreerd op het traject van de Nieuwstraat Ganzestraat. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 17

18 figuur 9: ongevalslocaties met in rood ongevallen met ernstig gewonden, geel met licht gewonden en groen uitsluitend materiele schade De ongevallenanalyse geeft geen dominante ongevalskenmerken en geen aanleiding voor het treffen van maatregelen. 2.4 Verkeersdrukte en stromen In de periode september november 2014 heeft een verkeersonderzoek plaatsgevonden, waarbij de verkeersintensiteiten, samenstelling van het verkeer en rijsnelheid is gemeten. Bij elk telpunt is gedurende twee weken al het verkeer gemeten, met onderscheid in gemotoriseerd verkeer en fietsers. De onderzoeken op De Wijer en Oude Provincialeweg hebben gelijktijdig plaatsgevonden. De telling op de Nieuwstraat heeft later plaatsgevonden, omdat deze later werd toegevoegd aan het project. Voor de Ganzestraat is gebruik gemaakt van bestaande tellingen, uit 2011 en In figuur 10 zijn de locaties van de telpunten weergegeven. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 18

19 figuur 10: telpunten in de periode september - november Verkeersintensiteiten De verkeersdrukte op een gemiddelde werkdag op De Wijer en Oude Provinciale weg ligt rond motorvoertuigen per etmaal (hierna: mvt/etm). Bij telpunt 2 is de hoogste verkeersintensiteit gemeten: mvt/etm. De intensiteit op De Wijer is mvt/etm. Voor alle telpunten op De Wijer en de Oude Provincialeweg geldt dat een kleine meerderheid van de verkeersbewegingen richting het westen is. Op de Nieuwstraat zijn er op een gemiddelde werkdag mvt/etm geteld. Bij dit telpunt is er sprake van een gelijke verdeling van de rijrichtingen. De intensiteiten in de Ganzestraat nemen verder af. In 2011 is er geteld en reden er over beide richtingen circa mvt/etm. Voor gebiedsontsluitingswegen zijn de geregistreerde intensiteiten aan de lage kant, zeker voor wat betreft de Nieuwstraat en de Ganzestraat. De theoretische maximale intensiteitsgrens voor erftoegangswegen is in het VVP vastgesteld op mvt/etm. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 19

20 Bij het onderzoek zijn voor de vier getelde locaties ook de fietsers geteld, met de volgende resultaten: telpunt 1: fietsers telpunt 2: 956 fietsers telpunt 3: 735 fietsers telpunt 4: 409 fietsers Voor de fietsers is de dominante rijrichting op de telpunten 1, 2 en 3 naar het westen. Bij telpunt 4 is de verdeling vrijwel gelijk en is er geen sprake van een dominante rijrichting Samenstelling van het verkeer De samenstelling van het verkeer op De Wijer en Oude Provincialeweg is bij alle drie de telpunten vrijwel gelijk. Het merendeel (gemiddeld genomen circa 90%) van het verkeer bestaat uit lichte voertuigen. De uitsplitsing per weg is weergegeven in tabel 1. Straat Verdeling verkeer Licht verkeer Middelzwaar verkeer Zwaar verkeer De Wijer 88% 8,5% 3,5% Provinciale weg 88% 8,% 3,5% Nieuwstraat 90,4% 6,2% 3,4% Ganzestraat 92,5% 5,3% 2,4% tabel 1: verdeling verkeer Van het overige verkeer is circa 8,5% gecategoriseerd als middelzwaar verkeer en 3,5% als zwaar verkeer. Op de Nieuwstraat en Ganzestraat zijn de verhoudingen iets anders: respectievelijk 90,4% en 92,5% van het verkeer is licht verkeer. Op de Nieuwstraat is de hoeveelheid middelzwaar verkeer 6,2% en op de Ganzestraat 5,3%. In De Wijer en de Oude Provincialeweg is het percentage middelzwaar verkeer hoger vanwege de bussen die door de straat rijden. Het zware verkeer is op de Nieuwstraat 3,4% en op de Ganzestraat 2,4% is zwaar verkeer. De percentage middelzwaar en zwaar verkeer zijn passend bij de functies van de wegen, waarbij uitgegaan wordt van middelzwaar en zwaar verkeer samen van 10 15% van de etmaalintensiteit. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 20

21 2.4.3 Snelheid Tijdens het onderzoek is de snelheid van het verkeer gemeten. Omdat met de inrichting van een weg niet voor elke gebruiker kan worden afgedwongen dat de maximumsnelheid wordt aangehouden is algemeen acceptabel dat tot 15% van het verkeer de maximumsnelheid overschrijdt, eventueel met een maximum tot 10 km/uur. Dan is er sprake van een snelheidsprobleem en een toename van de verkeersonveiligheid. De waarde wordt de V85 genoemd en weergegeven in kilometers per uur. Kortweg geeft de waarde aan dat 85% van het verkeer niet harder rijdt dan de gemeten waarde. De overige 15% rijdt harder dan deze snelheid. Op de telpunten is de volgende V85 gemeten: telpunt 1 (Oude Provincialeweg west): 51 km/u (tussen 19u-7u: 58 km/u) telpunt 2 (Oude Provincialeweg oost): 49 km/u (tussen 19u-7u: 56 km/u) telpunt 3 (De Wijer): 55 km/u (tussen 19u-7u: 62 km/u) telpunt 4 (Nieuwstraat): 50 km/u (tussen 19u-7u: 54 km/u) telpunt 5 (Ganzestraat): 66 km/u (tussen 19u-7u: 70 km/u) Over het algemeen wordt er redelijk goed aan de maximum snelheid gehouden. Uitzondering zijn De Wijer met een V85 van 55 km/u (en 62 km/u in de avond uren) en de Ganzestraat met 66 km/u (70 km/u in de rustige uren). De V85 over de dag wordt als acceptabel aangeduid, met uitzondering van de Ganzestraat. Het is wenselijk dat de snelheid op De Wijer en de Ganzestraat meer in overeenstemming met de andere wegvakken wordt gebracht. 2.5 Toekomstige ontwikkelingen Om tot een duurzaam ontwerp te komen, is het van belang om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen namelijk invloed hebben op het gebruik van de weg, waardoor andere oplossingen wenselijk zijn. In Hapert worden op dit moment een aantal nieuwbouwprojecten gerealiseerd en zijn er een aantal gepland. Deze zijn schematisch weergegeven in figuur 11. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 21

22 figuur 11: toekomstige ontwikkelingen Hieronder volgt een samenvatting van deze projecten: 1. Claassenpark Tegenover de Chinees worden 32 zorgwoningen gerealiseerd. De verwachting is dat de verkeersgeneratie laag is, vanwege het type woningen en de ligging nabij het centrum in Hapert. De verkeersgeneratie voor aanleunwoningen en een serviceflat in de schil van het centrum in een weinig stedelijke gemeente bedraagt 2,1 2,8 verplaatsingen per woning. Dit komt bij 32 woningen neer op 67,2 89,6 ritten per etmaal. 2. Multifunctionele accommodatie Hapert De ontwikkeling van MFA zorgt ervoor dat de parkeervraag toeneemt. Deze toename zal vooral moeten worden opgevangen op de parallelweg van de Oude Provincialeweg. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 22

23 3. Plan Hapertse weide Nieuwbouwplan De Hapertse weide is nagenoeg gereed en bestaat uit 75 eengezinswoningen 1. Het plangebied ligt tussen De Wijer en Provincialeweg N284. Uitgaande van gemiddeld 7 verkeersbewegingen per huishouden per etmaal 2 zal het verkeersaanbod op De Wijer toenemen met circa 525 motorvoertuigen per etmaal. 4. Flexhotel Op deze locatie wordt een flexhotel ontwikkeld. Arbeidsmigranten worden hier ondergebracht voor de periode dat zij in de regio werkzaam zijn. Er zijn 150 kamers voorzien. Uitgaande van een 1* hotel en de ligging in rest bebouwde kom is de verkeersgeneratie per 10 kamers bij een weinig stedelijke gemeente als Bladel 6,5 7,1 ritten per etmaal. Bij 150 kamers betekent dit 97,5 106,5 motorvoertuigen per etmaal. 5. Dennenoord Deze woningbouwlocatie ligt ter plaatse van het huidige transportbedrijf, dat hiervoor verdwijnt. Op de locatie kunnen maximaal 30 woningen ontwikkeld worden. Dit betekent een maximale productie van 210 motorvoertuigen per etmaal. 6. Plan Woonbos Het plan Woonbos is een ontwikkeling van 15 huizen aan de zuidoost zijde van Hapert. Deze worden ontsloten via de Pinksterbloem en de Planetenlaan. Door het geringe aantal huizen is de invloed op het verkeersaanbod minimaal. Daarnaast heeft deze ontwikkeling verschillende ontsluitingen, waardoor het verkeer zich zal verspreiden. 7. Stokekkers Het plan Stokekkers is de afronding van een zuidelijke woonwijk. Het plan voorzien in ongeveer 30 woningen. Dit betekent een verkeersgeneratie van 210 motorvoertuigen per etmaal. 8. Woningbouw Hapert-zuid Aan de zuidzijde van de kern vinden enkele kleinschalige ontwikkelingen plaats. In totaal worden hier 16 woningen gerealiseerd. De verkeergeneratie van deze woningen bedraagt 112 motorvoertuigen per etmaal. 1 Projectwebsite Hapertse weide 2 CROW publicatie 317 Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 23

24 Castelijns recreatie Een aan de paardensport gelieerd bedrijf is voornemens zich te vestigen in De Pan. Het gaat om recreatiewoningen voor paardensport. Er is ingeschat dat dit circa bezoekers per jaar gaat trekken. Ervan uitgaande dat de bezoekers evenredig verspreid over het jaar allemaal met de auto komen en gemiddeld genomen 2,5 inzittenden per auto, komt dit neer op een extra aantal autoritten van circa 385 per week. De vaste dagen bij verblijfsrecreatie zijn de vrijdagen en de maandagen. Aangenomen wordt dat dan de bezoekers arriveren of weer vertrekken. De verbinding loopt via de kern van Hapert. Het verkeer wordt daarom toegedeeld aan de Nieuwstraat en Ganzestraat. Optimalisatie N284 De provincie Noord-Brabant heeft een verkeerskundige scan naar de N284 uitgevoerd. Hier zijn verbetervoorstellen uit voortgekomen. Momenteel moet nog beoordeeld worden of deze ook worden uitgevoerd. Deze verbetervoorstellen hebben betrekking op de illegale oversteek bij De Kuil en het optimaliseren van de verkeersregelinstallaties op de N284. Extra verkeersgeneratie De totale verkeersgeneratie van de nog te ontwikkelen ruimtelijke ontwikkeling bedraagt afgerond maximaal motorvoertuigen per etmaal. Daar komen de verwachte extra verplaatsingen naar de paardensportrecreatie nog bij. Dat zijn 385 motorvoertuigen per etmaal. Niet al dit verkeer rijdt over alle gebiedsontsluitingswegen. Op de Ganzestraat en de Nieuwstraat is de toename 385 en de woningbouwlocaties komen daar verspreid over de wegvakken nog bij. Gezien de geregistreerde verkeersintensiteiten worden er in de verkeersafwikkeling en doorstroming geen problemen verwacht. 2.6 Probleemanalyse De wegen zijn beoordeeld op de volgende aspecten, om te toetsen of deze voldoen aan de inrichtingskenmerken zoals deze zijn vastgelegd onder andere het GVVP: snelheid verkeersintensiteiten markering voetgangersvoorziening fietsvoorziening dorps karakter Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 24

25 groen Per beoordelingsaspect is een toelichting gegeven en is aangegeven of de wegvakken hier wel of niet aan voldoen, afgezet tegen wat de richtlijnen voorschrijven. De beoordeling is kwalitatief van aard en moet een indruk geven van waar maatregelen in meer of mindere mate noodzakelijk of wenselijk zijn. Snelheid Alle vijf de wegvakken zijn gebiedsontsluitingsweg met een maximum snelheid van 50 km/uur. In De Wijer en vooral de Ganzestraat wordt harder gereden. Het is wenselijk dat bij een eventuele nieuwe inrichting een lagere snelheid wordt afgedwongen. Op de andere wegvakken is de gereden snelheid passend bij de maximum snelheid. Verkeersintensiteiten De intensiteit voor gebiedsontsluitingswegen ligt tussen circa en mvt/etm. Van wegen met een lagere intensiteit kan overwogen worden de wegfunctie aan te duiden als erftoegangsweg (30 km/uur) De intensiteiten van alle wegvakken blijven onder de mvt/etm en vormen dan ook geen probleem. Op De Wijer en de Oude Provincialeweg komt de intensiteit in de buurt van de grens van Het is daardoor logisch dat wegen zijn gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg. De Nieuwstraat en de Ganzestraat blijven met en mvt/etm ruim onder de grenswaarde. Puur vanuit intensiteit bezien, zijn de intensiteiten voor deze twee wegen te laag voor de functie van de weg. Als wordt gekeken naar het aantal fietsers, dan kan gesteld worden dat het oostelijke deel van de Oude Provincialeweg druk is, met bijna fietsers per etmaal. Ook het westelijk deel van de Oude Provincialeweg en De Wijer zijn druk met respectievelijk en meer dan 700 fietsers per etmaal. In de Nieuwstraat bedraagt het aantal fietsers ongeveer 400. In de Ganzestraat zijn de fietsers niet geteld. De landelijke richtlijnen gaan uit van meer dan 500 fietsers om deze als fietsroute aan te wijzen en meer dan fietsers om uit te gaan van hoofdfietsroutes. Er kan daarom van uit worden gegaan dat reserveringen van ruimte voor de fietsers wenselijk is. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 25

26 Markering Gebiedsontsluitingswegen hebben een verkeersfunctie. Om het verkeer goed te geleiden wordt daarom een asmarkering voorgeschreven. Deze is niet aanwezig. Dit heeft mede te maken met de fietsvoorzieningen op de rijbaan. Toepassing van een asstreep maakt de rijloper van het autoverkeer (te) smal. Afhankelijk van eventuele herinrichting en de positie van de fietsvoorzieningen is toepassing van een asstreep wenselijk. Voetgangersvoorziening Op gebiedsontsluitingswegen heeft gemotoriseerd verkeer prioriteit. Langzaam verkeer en vooral voetgangers hebben daardoor minder prioriteit. Dat blijkt ook uit de huidige inrichting. Op delen is er geen voetgangersvoorziening en op delen waar er wel een voorziening is, is deze soms erg smal. In strijd met de verkeersfunctie, zijn op enkele wegvakken voetgangersoversteekplaatsen gerealiseerd. Overwogen moet worden of deze behouden moeten blijven. Afhankelijk van routes en gebruik is het vanuit oogpunt van veiligheid en gebruikersgemak wenselijk een voetgangersvoorziening beschikbaar te hebben. Als deze er op gedeeltes niet ligt, kan dit leiden tot over de rijbaan lopen of tot extra oversteekbewegingen en dus potentiële verkeersonveiligheid. Langs De Wijer en het oostelijke deel van de Oude Provincialeweg ontbreken er voetgangersvoorzieningen. Fietsvoorziening Langs gebiedsontsluitingswegen liggen er bij voorkeur vrij liggende fietsvoorzieningen. Deze zijn er niet. Wel hebben De Wijer en de Oude Provincialeweg een voorziening die de positie van de fiets duidelijk laat zien. Deze is niet altijd duidelijk, aangezien ook van het fietspad langs het park en de parallelweg gebruik kan worden gemaakt. Daarnaast hebben de fietssuggestiestroken geen juridische status. Hier wordt dus niet aan de richtlijnen voldaan, maar is er wel een plek voor de fiets aangewezen. In de Nieuwstraat en de Ganzestraat ontbreken de fietsvoorzieningen. Deze worden in de Nieuwstraat gesuggereerd door aanwezige rabatstroken. Bij voorkeur wordt een fietsvoorziening gerealiseerd die beter duidelijk maakt wat de plek van de fietser is. Dorps karakter Hapert is een echt dorp. Het is wenselijk dit tot uiting te laten komen in de inrichting van de weg. Een dorps karakter wordt zichtbaar in de toe te passen verharding (elementen), de omgeving en eventueel groen. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 26

27 De verkeersintensiteiten op de wegvakken vereisen niet dat de verkeersfunctie zeer nadrukkelijk tot uiting komt. Daarom zijn de wegvakken beoordeeld op dat dorpse karakter. Op De Wijer ontbreekt die uitstraling, door het asfalt en de fietsvoorzieningen. De Oude Provincialeweg heeft een meer dorpse uitstraling. Dit komt door het wegprofiel met parkeren en elementenverharding. Echter, het is ook duidelijk dat gemotoriseerd verkeer hier prioriteit heeft. De Oude Provincialeweg geeft daarom een tweeledig beeld. In de Nieuwstraat en Ganzestraat is het dorpse karakter duidelijk herkenbaar. De wegen zijn uitgevoerd in een elementenverharding, hebben groen en trottoirs. De verkeersfunctie komt hier minder tot uiting. Groen De (woon-)omgeving wordt sneller als prettig en aantrekkelijk beoordeeld als er meer groen aanwezig is. Daarnaast draagt groen bij aan de uitstraling van de weg en het dorpse karakter. Aanwezigheid van groen is dus positief. Het is echter niet noodzakelijk voor de weg en het functioneren ervan. In De Wijer is de groene uitstraling zeer duidelijk aanwezig. De bomen zijn volwassen en het groen daar onder versterkt het groene karakter. In de Oude Provincialeweg is de uitstraling ook groen, door de bomen en de hagen. Het oostelijke deel oogt groener dan het westelijke deel. Meer naar het westen neemt het groene beeld af. De Nieuwstraat en Ganzestraat ogen minder groen, de hagen zijn smal en er zijn minder bomen. De uitstraling is hier minder dan in De Wijer en het westelijke deel van de Oude Provincialeweg. Samengevat In tabel 2 zijn de beoordelingsaspecten en de beschrijving of hieraan wordt voldaan samengevat. Hoe meer groene cellen hoe beter het wegvak voldoet. Naarmate er meer oranje of rood voor komt, hoe slechter het wegvak voldoet. Aspect Richtlijn De Wijer Oude Provincialeweg 1 Oude Provincialeweg 2 Nieuwstraat Ganzestraat Snelheid 50 km/uur Doorstroming (intensiteit) Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 27

28 Markering (wegas) Gedeeltelij geen geen geen geen geen k Voetgangersvoorzieni ng Trottoir deels geen aanwezi g aanwezi g aanwezi g Fietsvoorziening Gescheide suggestie deels suggestie rijbaan rijbaan n -strook gescheide n -strook Dorps karakter nvt ontbreek t beperkt beperkt aanwezi g aanwezi g Groen nvt bomen en hagen bomen en hagen bomen en hagen hagen hagen tabel 2: toets inrichting wegvakken Beoordeling wegvakken Op basis van voorgaande paragrafen kan de verkeerssituatie op de gebiedsontsluitingswegen in Hapert als acceptabel worden aangeduid. Ook met de extra verkeersgeneratie van de ruimtelijke ontwikkelingen aan het huidige verkeersbeeld toegevoegd, worden er geen problemen verwacht. Geen van de wegvakken voldoen aan alle criteria. Wanneer vrij liggende fietsvoorzieningen ontbreken, maar de intensiteit is relatief laag, hoeft dit in de praktijk niet tot problemen te leiden. Echter, het aandeel fietsers is aanzienlijk. Dat zou betekenen dat realisatie van een volwaardige fietsvoorziening wenselijk is. De ruimte voor gemotoriseerd verkeer overheerst nu, vooral op De Wijer en in de Ganzestraat. De intensiteit in de Ganzestraat is lager, waardoor de beleving voor het aanwezige verkeer minder is. Echter, de bewoners ervaren de problemen anders en in de Ganzestraat wordt minder effect van verkeer geaccepteerd dan in De Wijer, omdat De Wijer van oudsher meer verkeer verwerkt. De ruimte voor langzaam verkeer, zowel voor de fietser, als voor de voetganger is momenteel ondergeschikt en wordt als onvoldoende beoordeeld. Het is wenselijk dat er meer ruimte voor langzaam verkeer wordt gemaakt en dat met name fietsers een duidelijke (eigen) ruimte in het dwarsprofiel krijgen. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 28

29 Prioritering wegvakken Wanneer per wegvak gekeken wordt, dan valt met name de hoge snelheid in de Ganzestraat en De Wijer op. Door het ontbreken van goede fietsvoorzieningen zou hier de prioriteit gelegd kunnen worden. Daarnaast worden er problemen ervaren met betrekking tot de gereden snelheid en het geluid van gemotoriseerd verkeer. Dat zijn extra argumenten om de weg aan te pakken. In de Nieuwstraat en in de Oude Provincialeweg liggen rabatstroken en fietssuggestiestroken die een plek aan de fietser suggereren. Vanuit dat oogpunt ligt hier minder prioriteit, hoewel de fietsintensiteiten op het westelijke deel van de Oude Provincialeweg het hoogste zijn. Daar komt bij dat nabij de N284 de situatie druk is en fietsers hier verschillende knelpunten hebben. Het gaat daarbij om de beperkte ruimte en de oversteek richting de verkeerslichten. Voorgaande impliceert dat De Wijer, Ganzestraat en het westelijk deel van de Oude Provincialeweg de meeste aandacht behoeven. De prioriteit in de Nieuwstraat en het oostelijke deel van de Oude Provincialeweg is lager. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 29

30 3 Visie Vanuit de inventarisatie en de situatiebeschrijving is geconstateerd dat er geen (grote) problemen zijn in Hapert. Wel is er ruimte voor verbetering. De fietsers en voetgangers hebben behoefte aan een goede en duidelijke positie in het dwarsprofiel. 3.1 Principe dwarsprofiel Er is, op basis van de wens om meer ruimte te reserveren voor het langzame verkeer en met name de fietsers, een principe dwarsprofiel opgesteld dat gebruikt kan worden voor de inrichting van de gebiedsontsluitingswegen in Hapert, zie figuur 12. figuur 12: principe dwarsprofiel gebiedsontsluitingswegen Hapert Het principe dwarsprofiel geeft ruimte aan het langzame verkeer en biedt voldoende breedte voor het gemotoriseerde verkeer om goed af te kunnen wikkelen. De groenstructuren langs de rijbaan houden het profiel visueel smal en kunnen afgewisseld worden met parkeren als daar behoefte aan of noodzaak voor is. Maatvoering per tracé De Oude Provincialeweg en De Wijer hebben nog meer een verkeersfunctie dan de Nieuwstraat en Ganzestraat. De maatvoering van het dwarsprofiel kan zodoende worden afgestemd op de beschikbare fysieke ruimte en de hoeveelheid verkeer. Dit is maatwerk, met aandacht voor: bestaand groen en bomen parkeren continuïteit van de verschillende voorzieningen verhardingskeuze Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 30

31 Voor parkeren geldt dat er wordt langs geparkeerd (evenwijdig aan de rijrichting). Er zijn nu twee plekken met haaks parkeren, maar dat is vanwege de verkeersfunctie onwenselijk. 3.2 Inpassing dwarsprofiel per wegvak Per gedeelte van de gebiedsontsluitingswegen is de inpassing van het dwarsprofiel getoetst. Hierbij zijn de volgende vertrekpunten geformuleerd: voetgangersvoorzieningen bij voorkeur minimaal 1,80 meter breed (bron: GVVP) fietsers in één richting bij voorkeur minimaal 2,50 meter breed (bron: GVVP) rijbaan 6,50 meter breed (bron: CROW) verharding asfalt (bron: CROW) Dit betekent een principe profielbreedte van minimaal 14,50 meter (zonder groen). Wanneer groene scheidingen wenselijk zijn tussen rijbaan en fietspad moet met minimaal 1,00 meter aan weerszijden voor hagen en 3,00 meter aan weerszijden voor bomen rekening worden gehouden. Een parkeerstrook vraagt om een breedte van 2,00 meter. Tussen de parkeervakken kunnen eventueel boomplantvakken gereserveerd worden. Aandachtspunten voor de inpassing Wanneer het principe dwarsprofiel wordt ingepast, zijn de gevolgen ingrijpend voor de inrichting. Als flankerend beleid zal het noodzakelijk zijn dat het bestemmingsplan wordt aangepast. Per wegvak betekent het principe dwarsprofiel het volgende: Wegvak De Wijer De rijbaan van De Wijer is al voorzien van asfalt en de bermen zijn breed. De bermen moeten aangepast worden voor een eenduidige inrichting: Aanbrengen van de markering conform de Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK) op De Wijer. Dit betekent een dubbele asstreep. Grondaankoop ter hoogte van het bedrijf en een aantal woningen. Om voldoende ruimte voor het dwarsprofiel, zonder groen, in te kunnen passen. Herinrichting van de bermen ter hoogte van De Wijer, wat leidt tot kap van de bestaande bomenrij. Op basis van een eenheidsprijs per m 2 van 100,- (exclusief VADT 3 en BTW en inclusief kabels en leidingen) is berekend dat de kosten hiervan globaal neerkomen op ,-. 3 VADT = Voorbereiding, Administratie, Directievoering en Toezicht. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 31

32 Oude Provincialeweg, tussen Nieuwstraat en Kerkstraat Dit weggedeelte is breder, vanwege het park en de groenstroken aan de zuidzijde. Het dwarsprofiel kan hier worden ingepast in de fysieke ruimte, als de bermen en parallelweg mee worden heringericht. Noodzakelijke aanpassingen zijn: Vervangen open verharding door asfalt. Kap van bomen voor inpassing van fietspaden en voetpaden. Verleggen hoofdrijbaan, voor de inpassing van fietspad, voetpad en groenstrook aan de noordzijde. Het effect op eventuele kabels en leidingen is hierin niet meegenomen. Dit gedeelte bestaat uit het wegvak ter hoogte van het park en het gedeelte ter hoogte van de parallelweg. De bijbehorende kosten voor deze weggedeeltes gezamenlijk zijn dan ,-. Oude Provincialeweg, tussen Kerkstraat en N284 Hier is de wegbreedte onvoldoende om het volledige dwarsprofiel in te passen. Daarnaast geldt dat op dit weggedeelte de fundering slecht is. Verbetering is wenselijk. De beschikbare breedte fluctueert, van ongeveer 13,50 tot ongeveer 17,00 meter. Hier is maatwerk nodig. Uitgaande van het principe dwarsprofiel, is er weinig ruimte voor groen. Herinrichting is dan noodzakelijk, met de volgende aanpassingen: Vervangen van de verharding door asfalt. Aanbrengen van de markering conform EHK. Kap van bomen. Een vrijwel volledige verharding van het gehele dwarsprofiel. De kosten voor herinrichting bedragen dan ,-. Nieuwstraat Ook in de Nieuwstraat is de beschikbare breedte onvoldoende om het volledige ideale dwarsprofiel aan te brengen. Om zo veel mogelijk ruimte voor het langzame verkeer vrij te kunnen maken en tot een nieuwe inrichting te kunnen komen, betekent dit: Aanbrengen van een asfaltverharding, met EHK markering. Kap van bomen. Vervallen van openbare parkeerplaatsen. Weinig ruimte voor groene elementen. De kosten voor herinrichting van deze oppervlakte bedragen ,-. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 32

33 Ganzestraat Er is sprake van een tweedeling van de inrichting in de Ganzestraat. Het tweede deel heeft aan één zijde een vrij liggend fietspad en hoeft daar minder fors te worden aangepakt. Daar is alleen een nieuwe verharding wenselijk. Op het eerste deel speelt het volgende: Aanbrengen van asfalt en EHK. Realisatie van een fietsvoorziening. Vervallen van parkeerplaatsen. Mogelijk kap van bomen. Dit deel van de Ganzestraat heeft een breedte van ongeveer 12,00 13,50 meter breedte. De bijbehorende kostenindicatie is ,-. Het tweede gedeelte bestaat uit vervanging van de asfaltverharding. Daarvoor zijn de kosten geraamd op ,-. De totale kosten voor de Ganzestraat bedragen dan ,-. Totale kosten herinrichting Wanneer de totale kosten voor de inpassing van dit dwarsprofiel worden opgeteld, komt de herinrichting van de gebiedsontsluitingswegen in Hapert uit op ,- exclusief VADT en BTW en inclusief reserveringen voor verleggen van kabels en leidingen. De grootste veranderingen bestaan uit de keuze voor een asfaltverharding en volwaardige fiets- en voetgangersvoorzieningen. Er moeten echter veel bestaande bomen gekapt worden, terwijl terugbrengen van nieuwe bomen zo veel ruimte vraagt dat dit lastig inpasbaar is. Dat leidt tot een verkeerstechnische uitstraling en vermindering van het dorpse karakter. 3.3 Alternatieve inrichting met fietssuggestiestroken Er wordt om een forse investering gevraagd voor de inpassing van het principe dwarsprofiel, waarbij de laanbeplanting en het groene dorpse karakter deels verdwijnen. Daarom is een alternatief dwarsprofiel samengesteld, waarbij de fietsers over de hoofdrijbaan worden afgewikkeld door fiets(suggestie)stroken, zie figuur 13. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 33

34 figuur 13: alternatief dwarsprofiel gebiedsontsluitingswegen Hapert Met dit profiel kan het bestaande groen grotendeels behouden blijven. De positie van de fiets wordt ingevuld door de plek duidelijk op de rijbaan aan te brengen. De trottoirs worden verbreed en consequent doorgetrokken. In dit dwarsprofiel wordt er, tegen de richtlijnen in, geen dubbele asmarkering aangebracht. Dat versmald het dwarsprofiel visueel. De verkeersintensiteiten zijn relatief laag voor gebiedsontsluitingswegen, zodat het voorgestelde dwarsprofiel zonder problemen toegepast kan worden. Een voorbeeld van het dwarsprofiel is opgenomen in figuur 14. figuur 14: voorbeeld dwarsprofiel met fietssuggestiestroken en zonder asstreep Inpassing alternatief dwarsprofiel Het inpassen van een rijbaan van asfalt is goedkoper en behoudt dus het dorpse karakter van de kern Hapert. Het betekent overwegend dat een minder ingrijpende herinrichting noodzakelijk is: De Wijer: herinrichting van de hoofdrijbaan aankoop van grond voor trottoirs aanleg van trottoirs Kosten: ,- Oude Provincialeweg, herinrichting van de hoofdrijbaan: ,- Nieuwstraat, herinrichting van de hoofdrijbaan: ,- Ganzestraat, herinrichting van de hoofdrijbaan: ,-. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 34

35 Dit brengt de totale kosten voor herinrichting voor de gebiedsontsluitingswegen in Hapert op ,- exclusief VADT en BTW en inclusief kabels en leidingen. Hierbij is er rekening mee gehouden dat een volledige herinrichting wordt uitgevoerd. Waarschijnlijk kunnen de kosten lager uitvallen, omdat niet alle weggedeelten volledig heringericht hoeven worden. 3.4 Alternatieve inrichting met aanliggende fietspaden Een tweede alternatief kan bestaan uit de inrichting van de gebiedsontsluitingswegen met aanliggende fietspaden. Consequentie is een forse aantasting van het groene karakter. Een voorbeeld van het dwarsprofiel is weergegeven in figuur 15. figuur 15: voorbeeld dwarsprofiel met aanliggende fietspaden De benodigde breedte voor deze opbouw van het dwarsprofiel is vergelijkbaar met die van het principe dwarsprofiel (14,50 meter zonder groen). Er is daarom weinig ruimtewinst te behalen, waardoor de kosten vergelijkbaar zullen zijn met die voor de toepassing van het principe dwarsprofiel (circa ,-). Voordeel van dit dwarsprofiel ten opzichte van de huidige situatie is dat de fietser een eigen ruimte heeft en niet gemengd is met het autoverkeer. Integrale verkeersvisie Hapert, gemeente Bladel pagina 35

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Meppel werkt buro Hollema aan de uitwerking van de planvorming voor de

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Rossum Noord - t.b.v. realisatie 24 woningen in Rossum Noord - Gemeente Dinkelland

Verkeersonderzoek Rossum Noord - t.b.v. realisatie 24 woningen in Rossum Noord - Gemeente Dinkelland Verkeersonderzoek Rossum Noord - t.b.v. realisatie 24 woningen in Rossum Noord - ISO 9001 gecertificeerd Projectomschrijving Opdrachtgever Projectnummer 16.0089 Datum 20 april 2016 Status Definitief Auteur(s)

Nadere informatie

BESCHRIJVING ONTWERP HERINRICHTING KAMERLINGH ONNESSTRAAT E.O.

BESCHRIJVING ONTWERP HERINRICHTING KAMERLINGH ONNESSTRAAT E.O. BESCHRIJVING ONTWERP HERINRICHTING KAMERLINGH ONNESSTRAAT E.O. EINSTEINSTRAAT De straat bestaat uit twee segmenten Wegprofiel huidige situatie tot rare bocht van noord naar zuid: 1,8 5,4 2,8 Parkeren op

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel.

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel. Memo : Datum : 3 juni 2014 Opdrachtgever : Inveniam Ter attentie van : De heer R. Van Es Projectnummer : 2013.0211 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. : Inleiding In deze verkeerskundige onderbouwing

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen.

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen. Inleiding Parallelweg Zeeweg Vraag van de gemeenteraad: Kan de voorgestelde fietsroutestructuur nog verder geoptimaliseerd worden? Wij achten het noodzakelijk om de door belanghebbenden en raadsleden gedane

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Aanleiding In de afgelopen jaren hebben een aantal verkeersincidenten op het kruispunt Bommelweg Dreef plaatsgevonden.

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage juli 2012 23 juli 2012 versie 1 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal dossier BA4000-140-101

Nadere informatie

Herinrichting komtraverse Midwolda - Oostwold Principe-uitwerkingen. 23 januari 2008 Eindrapport 9R8910.A0

Herinrichting komtraverse Midwolda - Oostwold Principe-uitwerkingen. 23 januari 2008 Eindrapport 9R8910.A0 Herinrichting komtraverse Midwolda - Oostwold Principe-uitwerkingen 23 januari 2008 Eindrapport 9R8910.A0 Documenttitel Herinrichting komtraverse Midwolda - Oostwold Principe-uitwerkingen Verkorte documenttitel

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen. Ontwerp Bestemmingsplan Ammerzoden Noord mei 2017

Reactienota zienswijzen. Ontwerp Bestemmingsplan Ammerzoden Noord mei 2017 Reactienota zienswijzen Ontwerp Bestemmingsplan Ammerzoden Noord 2016 11 mei 2017 1. INLEIDING Voor het gebied Ammerzoden Noord, 2 e fase is een woningbouwplan in voorbereiding. In het woningbouwplan worden

Nadere informatie

Module 4. Autoverkeer

Module 4. Autoverkeer Module 4. Autoverkeer Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant:

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant: Notitie Referentienummer Datum Kenmerk RK-3 8 juli 2013 PN.:330609 Betreft Parkeren nieuwbouw Noorderschool te Oostzaan 1 Inleiding Aan De Haal 44 in het noorden van de gemeente Oostzaan wordt de bestaande

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk (september 2012)

Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk (september 2012) gemeente werkendam Memo Datum 19 september 2012 Aan Gemeenteraad Werkendam C.c. Van Arne Schouten Onderwerp Afweging varianten fietsvoorziening Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerskundige analyse woningbouw Schalkwijk

Verkeerskundige analyse woningbouw Schalkwijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Anna van Buerenplein 46 Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2595 DA Den Haag 5611 AZ Eindhoven Postbus 161 7400 AD Deventer Leeuwarden Amsterdam T +31 (0)570 666

Nadere informatie

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid.

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid. VE1LIGVERKEER Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en Zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl J Datum: maandag 27 augustus 2012 Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt

Nadere informatie

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Jadelaan 18, 3523 CV Utrecht Notitie Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Aanleiding BPD ontwikkeling

Nadere informatie

Inrichtingsvarianten N640 Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst Halderberge 28 feb

Inrichtingsvarianten N640 Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst Halderberge 28 feb Inrichtingsvarianten N640 Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst Halderberge 28 feb Aanleiding + doelstelling Integraal groot onderhoud weggedeelte N640 tussen km 8.600 en km 14.900. De inrichting van

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Middelveen IV Zuidwolde

Middelveen IV Zuidwolde 28 december 2010 Moving Verkeer Broekhuizen 23 7965 AA Broekhuizen Aanleiding De nieuwe woonwijk Middelveen aan de zuidkant van Zuidwolde is in ontwikkeling. Gemeente De Wolden heeft Moving Verkeer gevraagd

Nadere informatie

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Datum 11 oktober 2016 Kenmerk TMU123/Wrd/0920.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Onderwerp Motie Niet van het padje af voor speed-pedelecs Documentnummer Geachte Statenleden, Op 7 juli 2017 hebben uw

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg

Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg Gemeente Vianen Status concept Opdrachtgever Gemeente Vianen Kenmerk GVi1715 Contactpersoon Hans Bomers Versie/revisie 2 Datum 18 januari 2018 Opdrachtnemer

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: ECN Petten, de heer J. Schrover Van: Martin Wouters en Lucien De Baere Datum: 17 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N002_INFRA_BE4386 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland

Nadere informatie

Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17

Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17 Gemeente Waterland Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17 Datum 18 januari 2010 WTL019/Adr/0172 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding W3 architecten heeft voor de locatie Roomeinde 17 in Broek in Waterland

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp.

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp. KiK Damwâld Het project omvat de herstructurering van bijna 2 kilometer weg en het winkelplein. Bijzonder punten in de weg worden ook bijzonder vormgegeven. Denk hierbij aan de kruisingen, de entrees en

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 27768 17 mei 2018 VERKEERSBESLUIT Nummer besluit: 17.013 Datum besluit: 17 mei 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verslag van inspraak

Verslag van inspraak Verslag van inspraak Project : Herinrichting Koedijk Lochem Aanleiding : Opstellen schetsontwerp Datum: 1 juli 2016 2 Inleiding Op 8 juni 2016 werd een inloopavond gehouden waarop werd gepresenteerd dat

Nadere informatie

Memo. Verhouding auto-fiets 2015

Memo. Verhouding auto-fiets 2015 Uit de verkeerstellingen van de gemeente blijkt dat op deel twee op een werkdag gemiddeld 1.400 1 motorvoertuigen rijden waarvan 4% a 5% vrachtverkeer betreft. Op deel drie rijden gemiddeld per werkdag

Nadere informatie

Verkeerskundige quickscan Manpadslaangebied. Verkeerskundige quickscan ontsluiting woningbouw Manpadslaangebied. V-eld, ontwerp landschap en stedebouw

Verkeerskundige quickscan Manpadslaangebied. Verkeerskundige quickscan ontsluiting woningbouw Manpadslaangebied. V-eld, ontwerp landschap en stedebouw NOTITIE Onderwerp Verkeerskundige quickscan Manpadslaangebied Project Verkeerskundige quickscan ontsluiting woningbouw Manpadslaangebied Opdrachtgever V-eld, ontwerp landschap en stedebouw Projectcode

Nadere informatie

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Doel Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanduiden van de positie van de fietser. Het overige verkeer wordt gewezen

Nadere informatie

Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen

Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen Notitie Documentnummer: N01-C01-11069163-bwl Status en datum: Concept/01 7 december 2016 Auteur: Ing. B. Winkel Opdrachtgever: Aprisco Vastgoed BIJLAGEN I. Ontwerpvoorstel

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

18 december 2014, Versie 1.1 Quick scan Rotonde Molenbroekseloop

18 december 2014, Versie 1.1 Quick scan Rotonde Molenbroekseloop 18 december 2014, Versie 1.1 Quick scan Rotonde Molenbroekseloop Michiel van Rooij Verkeersadvies In opdracht van Gemeente Gemert- Bakel 1. Aanleiding Plangebied In de afgelopen jaren heeft de gemeente

Nadere informatie

Aan Van Doorkiesnummer. Henri van Middelaar Ton Heijnen&Thomas Dijker 7584

Aan Van Doorkiesnummer. Henri van Middelaar Ton Heijnen&Thomas Dijker 7584 Memo Aan Van Doorkiesnummer Henri van Middelaar Ton Heijnen&Thomas Dijker 7584 Onderwerp Ontwikkeling Kopermolen in relatie tot het wegennet waarop wordt aangesloten Datum 23-04-2018 Beste Henri, Deze

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1 Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april 2018 p 1 Tijdens participatiebijeenkomsten is een aantal keren aangegeven dat niet alleen gekeken

Nadere informatie

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE 1. Aanleiding Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad op basis van de herziening van het Mobiliteitsplan besloten om een nadere studie te doen naar de positie van

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING INGENIEUR SMEDINGPLEIN WIERINGERWERF

UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING INGENIEUR SMEDINGPLEIN WIERINGERWERF UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING INGENIEUR SMEDINGPLEIN WIERINGERWERF Bewoners hebben op de bewonersavond op 11 juli 2017 aangegeven de dorpskern van Wieringerwerf graag het karakter te geven van een verblijfsgebied

Nadere informatie

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling PAS DIT AAN OF VERWIJDER HET 1 2 3 HET LINT OOSTZAAN Aanleiding Wens om te komen tot een integrale visie voor de verkeersveiligheid op de wegen Kerkstraat, Zuideinde, Kerkbuurt, Noordeinde en De Haal in

Nadere informatie

Notitie. Figuur 1 Ontwikkellocaties Graft-De Rijp. Referentienummer Datum Kenmerk GM oktober

Notitie. Figuur 1 Ontwikkellocaties Graft-De Rijp. Referentienummer Datum Kenmerk GM oktober Notitie Datum Kenmerk GM-0145648 29 oktober 2014 338837 Betreft Quick scan verkeer (4 ontwikkellocaties Graft-De Rijp) 1 Inleiding Met de verhuizing van 4 scholen in Graft-De Rijp naar de nieuw te bouwen

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

Verkeerstoets Hotel Bergstraat. Land s-heeren vastgoedontwikkeling

Verkeerstoets Hotel Bergstraat. Land s-heeren vastgoedontwikkeling Verkeerstoets Hotel Bergstraat Land s-heeren vastgoedontwikkeling Colofon Titel: Auteur(s): Opdrachtgever: Projectnaam: Verkeerstoets Hotel Bergstraat Okke Feekes, Alex van den Heijkant Land s-heeren vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Memo. Ruimte en Economie. Advies. Doorkiesnummers: Aan. Van Wiebe Mulder Afschrift aan. Datum Opsteller Wiebe Mulder Bijlage 3

Memo. Ruimte en Economie. Advies. Doorkiesnummers: Aan. Van Wiebe Mulder Afschrift aan. Datum Opsteller Wiebe Mulder Bijlage 3 Ruimte en Economie Advies Doorkiesnummers: Aan Van Wiebe Mulder Afschrift aan Memo Datum 24-05-2017 Opsteller Wiebe Mulder Bijlage 3 Onderwerp Variantenstudie herinrichting Havenstraat en Hugo de Grootstraat

Nadere informatie

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid Datum 24 november 2016 KKB002/Fdf/0006.03 Kenmerk Eerste versie

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Ter Aar

Verkeersonderzoek Ter Aar organisatienaam PREFIX naam Verkeersonderzoek Ter Aar aan Lex Niekel van René Formenoij datum 4-11-2013 betreft Verkeerseffect nieuwe wijk op wegennet Ter Aar 1. Aanleiding In de structuurvisie is besloten

Nadere informatie

bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp

bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp IBP 3.4. Kruising Oosterengweg - Van Riebeeckweg Verkeerskundig De VRI kruising Oosterengweg Van Riebeeckweg wordt aangepast met de aanleg van fietsopstelstroken

Nadere informatie

Van: Aan: Gecontroleerd door: J. Mazier M. Schurink

Van: Aan: Gecontroleerd door: J. Mazier M. Schurink MEMO Onderwerp: Ontwerpnota N786 Arnhem, Projectomschrijving: 23 maart 2018 MKBA#varianten en variant 4 voor de studie N786 Van: Aan: Gecontroleerd door: J. Mazier M. Schurink Kopieën aan: S. Wattimena,

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

Notitie. Figuur 1: woningbouwontwikkeling De Keyser

Notitie. Figuur 1: woningbouwontwikkeling De Keyser Notitie Onderwerp: Verkeersaspecten bestemmingsplan De Keyser fase 2 Projectnummer: 357089 Referentienummer: SWECONL.. -DEFINITIEF- Datum: 23-10-2018 1 Inleiding In het 4 e kwadrant van de kern Middenbeemster

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwerp Johan Wagenaarlaan. Gemeente Heemstede. 21 mei 2015 HSD028/Gth/0167.02 20 mei 2015

1 Inleiding. Ontwerp Johan Wagenaarlaan. Gemeente Heemstede. 21 mei 2015 HSD028/Gth/0167.02 20 mei 2015 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Hengelo mei NOTA BEHANDELING ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN t ROT

Hengelo mei NOTA BEHANDELING ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN t ROT Hengelo mei 2013 NOTA BEHANDELING ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN t ROT INLEIDING Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan t Rot, van 21 december 2011 tot en met 31 januari 2012, zijn er

Nadere informatie

Veilig oversteken in Haren

Veilig oversteken in Haren Veilig oversteken in Haren Ondertitel: Beleidsnota oversteekvoorzieningen voetgangers Veilig oversteken in Haren Wat: Notitie waarin vastgelegd wordt op welke manier in de toekomst omgegaan wordt met aanvragen

Nadere informatie

INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM

INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM Uitgevoerd door ruim 75 betrokken buurtbewoners in samenwerking met CDA en VVD December 2017 INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM INPUT ALGEMEEN Knelpunten die van plein

Nadere informatie

Module bereikbaarheid

Module bereikbaarheid Module bereikbaarheid Inleiding Bereikbaarheid gaat over de uitwisseling van verkeer, tussen de dorpen van de gemeente onderling en naar het hoofdwegennet. Een goede bereikbaarheid is belangrijk, maar

Nadere informatie

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad.

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Zienswijzennotitie Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Er zijn zeven brieven met zienswijzen

Nadere informatie

Vervoerregio Amsterdam. Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn

Vervoerregio Amsterdam. Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn Vervoerregio Amsterdam Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn I Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn II Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn Vervoerregio

Nadere informatie

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5 Memo Ter attentie van Gemeente Utrecht T.a.v. dhr. R. Hilhorst Datum 8 oktober 2014 Distributie R. Hilhorst, A. Wenning, J. Blok Projectnummer 141737 VVA Fietsstraat Leidseweg Onderwerp Fietsstraat Leidseweg:

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK Bijlagenrapport INHOUDSOPGAVE Bijlage 1: Telgegevens fiets 3 Bijlage 2: Telgegevens landbouwvoertuigen 8 Bijlage 3: Afwijkingen van

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69082 december 2016 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem Nr. 2016/537717 Burgemeester

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Werkgroep Verkeersveiligheid idop VELP. Bijlage: prioritering knelpunten & maatregelen. Locatie

Werkgroep Verkeersveiligheid idop VELP. Bijlage: prioritering knelpunten & maatregelen. Locatie Werkgroep Verkeersveiligheid idop VELP Bijlage: prioritering knelpunten & maatregelen Locatie Kruispunt N324 Tolschestraat IDOP nummer 54 en 55 Objectief en subjectief onveilig kruispunt Roodlichtrijders

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

Notitie / Memo. De Waldadrift, een belangrijke ontsluiting voor Bedum. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Notitie / Memo. De Waldadrift, een belangrijke ontsluiting voor Bedum. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Notitie / Memo Aan: Gemeente Bedum Van: Gilbert Mulder, Sjoerd Hoekstra Datum: 13 november 2015 Kopie: Ons kenmerk: INFRABD8465N005F03 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Figuur 2: intensiteiten op kruispunten Grotestraat uit de metingen in 2006

Figuur 2: intensiteiten op kruispunten Grotestraat uit de metingen in 2006 SECOND OPINION OPLOSSINGSRICHTINGEN DRUNEN CENTRUM ALGEMEEN In deze notitie geeft XTNT, Experts in Traffic and Transport, een second opinion op de verschillende plannen die er in de gemeente Heusden leven

Nadere informatie

Waterfront Dalfsen 1 augustus 2011 - verkeersaspecten en ontwerp - dsn-236 Gemeente Dalfsen. 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. 1.1.

Waterfront Dalfsen 1 augustus 2011 - verkeersaspecten en ontwerp - dsn-236 Gemeente Dalfsen. 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. 1.1. Waterfront Dalfsen 1 augustus 2011 - verkeersaspecten en ontwerp - dsn-236 Gemeente Dalfsen 1. Inleiding 1.1. Algemeen Aan de zuidzijde van de kern Dalfsen staan de nodige ontwikkelingen op stapel. Het

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeersonderzoek Marickenzijde. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: locatie nieuwbouwproject Marickenzijde. Gemeente De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeersonderzoek Marickenzijde. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: locatie nieuwbouwproject Marickenzijde. Gemeente De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerseffecten KPNlocatie

Verkeerseffecten KPNlocatie HBB Ontwikkeling Verkeerseffecten KPNlocatie IJmuiden Definitief Utrecht, 1 juli 2016 Inhoudsopgave 1. Gewijzigde bouwplannen vragen om update verkeersonderzoek 4 1.1 Bouwplannen 4 1.2 Update verkeersonderzoek

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF De gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon heeft in juni 2016 een Vlekkenplan voor de kern van Wieringerwerf vastgesteld. Het

Nadere informatie

Figuur 1: Wegencategorisering gemeente Vlissingen

Figuur 1: Wegencategorisering gemeente Vlissingen Beleid Het verkeersbeleid van de gemeente is vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). Het GVVP beschrijft het kader rondom bereikbaarheid- en verkeersveiligheidsvraagstukken binnen

Nadere informatie

Second opinion beoordeling uitweg Heeswijk 120 Montfoort

Second opinion beoordeling uitweg Heeswijk 120 Montfoort Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Bosscheweg

Maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Bosscheweg Collegevoorstel Inleiding: De Bosscheweg tussen Nieuwkuijk en Drunen is voor de gemeente Heusden met betrekking tot de verkeersveiligheidssituatie altijd een aandachtslocatie geweest. In september 2000

Nadere informatie

Fietsroute Apeldoorn - Deventer

Fietsroute Apeldoorn - Deventer Fietsroute Apeldoorn - Deventer Het proces Tijdens de inloopavonden op 19 en 20 januari zijn eerste ideeën in schetsontwerpen getoond. Naar aanleiding van reacties uit de Zonnewende is het verbeteren van

Nadere informatie

20-02-2010: Verkeer Centrum Drunen

20-02-2010: Verkeer Centrum Drunen 20-02-2010: Verkeer Centrum Drunen Visie op verkeer in Drunen Onlangs presenteerde het college een voorlopig plan om de verkeersstructuur in het centrum van Drunen (wederom) aan te passen. Zo wil men o.a.

Nadere informatie

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein.

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk M1 Concept 25 oktober 2010 Definitief 18 december 2013 PN 297506 Betreft verkeerkundige toets Kloosterterrein Bergen In deze notitie wordt de woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Onderwerp Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Aan Bouwbedrijf Van Gerven onze referentie 17054.1 D14 mem01-4 dhe Verzend datum 26 juni 2017 projectnummer 17054.1 Opgesteld

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Teisterbantlaan Papesteeg Spoorstraat

Verkeersveiligheidsanalyse Teisterbantlaan Papesteeg Spoorstraat Verkeersveiligheidsanalyse Papesteeg Spoorstraat Aanleiding In de afgelopen jaren hebben zich een aantal verkeersincidenten op de kruispunten Spoorstraat Papesteeg en Papesteeg voorgedaan. Mede op verzoek

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER 2017 1 Programma Welkom (Sushil Lachman, Sweco Nederland) Aanleiding herinrichting (Alma de Jong, gemeente Oegstgeest) Voorstel

Nadere informatie

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk 8 oktober Betreft Verkeersonderzoek t.b.v. bestemmingsplan Huizerstraatweg

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk 8 oktober Betreft Verkeersonderzoek t.b.v. bestemmingsplan Huizerstraatweg Notitie Datum Kenmerk 8 oktober 2010 274940 Betreft Verkeersonderzoek t.b.v. bestemmingsplan Huizerstraatweg 1 Inleiding Aan de Huizerstraatweg te Naarden bestaan plannen voor de ontwikkeling van een kantoorgebouw.

Nadere informatie

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE B

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE B ONDERWERP Gebruik Middelweg door fietsers DATUM 15-6-2016 PROJECTNUMMER D03091.000242 ONZE REFERENTIE 078971790 B VAN Jeroen Stegeman AAN Annet Oosterlaan KOPIE AAN Ineke Noordhoek Peter Riefel Door de

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk Kuiper Compagnons Delft, 8 december 2006 Versie 1.0 ir. E.R. Hooglander ir. R.

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie