Bijlage: overzicht van de resultaten die In 2012 bereikt zijn l.h.k.v. het Actieprogramma risicogroepen van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: overzicht van de resultaten die In 2012 bereikt zijn l.h.k.v. het Actieprogramma risicogroepen van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst"

Transcriptie

1 Bijlage: overzicht van de resultaten die In 2012 bereikt zijn l.h.k.v. het Actieprogramma risicogroepen van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst Projecten i.r.t. Antilliaanse risicogroep ' ^'Projecten i.r.t. Marokkaanse risicogroep. 1. Tegengaan criminaliteit & overlast Korps Rotterdam-Riinmond Pagang Speciaal team van de politie om zware gewelds- en vermogensdelicten onder Antillianen en Dominicanen aan te pakken. In 2012 heeft Pagang 165 zaken (87 overvallen, 78 gewelds-/ vuunwapenzaken) in behandeling genomen. Dit heeft geleid tot 164 aanhoudingen waarbij 38 vuunwapens in beslag zijn genomen. Aanpak patsers/ongebruikelijk bezit Regionaal project in samenwerking met OM om te zorgen voor een impuls in de aanpak van patsers. Met patsers worden degenen bedoeld die zich crimineel gedragen en met onverklaarbaar, maar duidelijk zichtbaar bezit de indruk wekken dat misdaad loont. De uitvoering van het afpakken van dit opzichtig en onverklaarbaar bezit vindt binnen alle districten plaats en beperkt zich dus niet tot de districten waarin de Antillianenproblematiek zich manifesteert. De focus ligt op districtspecifieke problematiek. De aanpak wordt ingezet langs twee sporen: dossieropbouw en meer direct ingrijpen op het aantreffen van onverklaarbaar bezit. Er worden o.a. offensieve acties voorbereid en ondersteuning verleend aan districten en overige ketenparlners. In 2012 hebben verschillende afpak-acties plaatsgevonden in de districten, op de luchthaven en in het treinverkeer. Regionaal is in 2012 een geschat bedrag van ca. 6.8 miljoen afgepakt. Campagne Meld Misdaad Anoniem (stop the violoncel/ ta basta awol) Als onderdeel van de aanpak van geweldscriminaliteit in Rotterdam, gepleegd door Antillianen, is deze campagne gericht op het terugbrengen van (vu ur)wa pen bezit in 2010 gestart met als doel het (anoniem) melden te bevorderen. Het betreft een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, stichting "Meld Misdaad Anoniem" en de politie. Van eind 2010 tot en met eind 2012 hebben dagelijks twee RET trams met de oproep om de aanwezigheid van wapens (anoniem) te melden in de gemeente Rotterdam rondgereden. Daarnaast zijn er in 2012/begin bijeenkomsten georganiseerd waarbij gesprekken zijn gevoerd met sleutelfiguren uit de Antilliaanse gemeenschap, met als doel de discussie omtrent anoniem melden op gang te brengen,, ln 2012 zijn 54 vuurwapentips via MMA ontvangen in de regio Rotterdam-Rijnmond (hoogste van alle politieregio's: tweede plaats regio Utrecht met 46 wapentips, derde plaats regio Midden-West Brabant met 45 wapentips). Dit is een daling van 22% ten opzichte van 2011 (69 vuunwapentips). Ten aanzien van de gemeénfe Rotterdam is deze daling veel kleiner: in 2011 waren er 34 {vuur)wapenmeldingen en in 2012 waren dat er 32. Dankzij de MMA-meldingen zijn in 2012 totaal in Rotterdam-Rijnmond 10 vuurwapens van straat gehaald waarvan 8 in de gemeente Rotterdam. Het totaal aantal MMA-meldingen (dus van alle delictsoorten) is in de regio Rotterdam-Rijnmond gestegen met 8% van in 2011 naar in meldingen betroffen de gemeente Rotterdam; een stijging van 12% ten opzichte van 2011 (551 meldingen). Één van de tips leverde een grote bijdrage aan het oplossen van een dodelijke schietpartij waarbij een Rotterdammer om het leven kwam. Korps Rotterdam-Riinmond SAMIR (Sluitende Aanpak Marokaans-Nederlandse Jongeren in Rotterdam) & samenwerkingsverband Casablanca De huidige 'porlefeuille Marokko' bestaat uit 2 pijlers: een samenwerkingsverband met Casablanca en het terugdringen van een oververtegenwoordiging van m.n. Marokkaanse jongens van jaar in de criminaliteit. N.B, personen worden door de politie niet op basis van etniciteit geregistreerd. Samenwerkingsverband met Casablanca De regio Rotterdam-Rijnmond participeert in het nationale landenprogramma Marokko, dat gericht is op niet-operationele, politiële kennisuitwisseling tussen beide tanden, in navolging van de zusterstadrelatie tussen Casablanca en de gemeente Rotterdam, In 2012 stonden de onderwerpen operationele & tactische analyse, crisismanagement en financieel rechercheren centraal. De Marokkaanse autoriteiten hebben in 2012 een seminar over radicalisering en terrorismebestrijding georganiseerd. De regio Rotterd am-rijnmond en de gemeente Rotterdam hebben aan deze conferentie deelgenomen. Terugdringen oververtegenwoordiging (SAMIR) Zonder een context van verbinding en samenweridng met bewoners, juist ook in relatie tot de Marokkaanse gemeenschap, is het minder effectief om ook vol in te zetten op handhaving en opsporing. Doelstelling van SAMiR is het percentage Marokkaans-Nederlandse jongeren betrokken bij criminaliteit en overiast, in het bijzonder in relatie tot de thema's drugs, inbraken, diefstal en jeugdcriminaliteit, samen met de ketenpartners terug te dringen. Politiedistrict West Interactief theater: jongeren, jongerenwerk en politie waren betrokken en de doelstelling 'jongeren zijn zich bewuster geworden van het belang van een schone en veilige buurt en het beeld naar jongerenwerk en politie is bijgesteld' is behaald. Het project wordt verder uitgerold. PGA-aanpak families en PGA aanpak jongeren en aanpak overiast hotspots. Aanpak drugsrunners (project Skwibus): diverse acties in samenweri<ing met drie andere districten en de RIE. Aanpak drugsgerelateerde overlastgevende panden in samenwerking met het Project Drogas Politiedisthct Noord De items zoals "zorgformulieren" en "vroegsignalering" zijn inmiddels ingebed in de reguliere werkwijze van de districtmedewerkers, ln 2012 is mei name de aanpak van de landelijk opererende drugsrunners (woonachtig in Noord) geïntensiveerd. Met betrekking tot de aanpak van de 21 geprioriteerde drugsrunners zijn de volgende resultaten te benoemen: Personen die vertrokken zijn uit de deelgemeente:3 Personen in trajectbegeleiding ICM: 4 Beslaglegging door Belastingdienst: 2 Persoon schuldsanering geweigerd: 1 Persoon uitkering beëindigd: 3 Personen uitgeschreven GBA: 5 Aanhoudingen; 5 handel in harddrugs, 3 bezit harddrugs, 6 pv's overtreden APV. 14 registraties ivm alcohol/drugs. 100 registraties met aandachtsverzoeken, 59 pv's voor diverse overtredingen, 5.547,- aan boetes geïnd. De 21 geprioriteerde drugsrunners lijken steeds minder aanwezig te zijn in het Oude Noorden en ook in Limburg (aanleiding tot aanpak van deze personen) komen zij niet meer structureel voor op de lijst van drugsrunners van de politie Limburg. Ook nieuwe aanwas van personen uit het Oude Noorden (jongere broertjes) lijkt uit te blijven. Politiedistrict Oost Uit analyses van de Regionale Informatie Organisatie (RIO), blijkl

2 een oververtegenwoordiging in criminaliteit- en overlastcijfers van Marokkaans-Nederlandse jongeren in de gebieden Kralingen en Crooswijk, De volgende inten/enties werden in 2012 toegepast in district Oost: Camera-acties Hotspot en PGA aanpak Aanpak ongebruikelijk bezit: samenwerking tussen opsporing en wijkteams Skwibus acties: samenwertcing tussen wijkteams en de RIE Project Doorslag: samenwerking met collega's buiten de regio voor informatie over jongeren die wonen in Kralingen en Crooswijk. Vroegsignalering: meerdere overiast- en probleemgezinnen door diverse instanties onderde loep genomen. Bureau Frontlijn Huisbezoeken overiasl drugscriminaliteit Vanaf februari tot maart 2013 werden pedagogisch werkers (Meion) in samenwerking en samenspraak met politie Rotterdam-Rijnmond en het Stedelijk team Jongerenwerk ingezet voor 20 huisbezoeken aan jongeren die betrokken zijn bij een vorm van drugscriminaliteit, hiermee overiast veroorzaken en wonen in deelgemeente Noord, Delfshaven, Crooswijk of Centrum, Doel is vroegsignalering van problemen bij zowel de persoon als bij de rest van het gezin. Hulpen/of zorgtrajecten worden overgelaten aan desbetreffende instanties; het huisbezoek dient concrete aanknopingspunten en adviezen op te leveren voor een vervolgtraject. Deze worden gedeeld met organisaties die een rol (kunnen) spelen in de aanpak van de problematiek, zoals de DOSA-regisseur en de coördinator jeugdoveriast. Nazorg ex-gedetineerden Bureau Frontlijn heefl voor de periode okt 2011-dec 2012 de opdracht gekregen om binnen de nazorgketen begeleiding te bieden aan ex-gedel inee rde Rotterdammers na detentie. Het betreft 46 trajecten voor Antilliaanse Rotterdammers en 81 trajecten voor Marokkaanse Rotterdammers in de leeftijd van 12 tot 27 jaar (in totaal 127 trajecten). De nazorg moet leiden tot stabilisatie van de problematiek op alle leefgebieden (huisvesting, financiën, gezondheid en sociale participatie) waarbij de jongere, en waar nodig het gezin, worden begeleid. Doel is het vooritomen van nieuwe politie- en justitiecontacten. Het uitgangspunt hierbij is dat de begeleiding plaatsvindt onder regie van de reclassering, in afstemming met DOSA en dat de jongeren worden toegeleid naar het reguliere aanbod van instanties in de stad. In de periode oktober 2011 tot oktober 2012 zijn 75 van de 127 trajecten gevuld. Van de 52 beschikbare trajecten zijn in de periode oktober december 2012 ingevuld door aanmelding van jongeren door DOSA-regisseurs. MO/SoZaWe MOT2-proJect (Melding Ongebruikelijke Transacties) Deze samenweriting tussen het OM Rotterdam. Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (afdeling bijzondere onderzoeken) en de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond is in 2006 gestart. Het doel is het aanpakken van betrokkenen bij verdachte money-transfers vanuit Rotterdam-Rijnmond naar de Antillen. Aruba en Dominicaanse Republiek (witwassen) en het reduceren van uitkeringsfraude. Door een nieuw systeem konden de gegevens van verdachte transfers door de FlU (Financial Intelligence Unit) pas laat aangeleverd worden. Als gevolg hiervan heeft in 2012 slechts 1 gesprek met een WWB-er plaatsgevonden waarbij 2.641,67 door de afdeling bijzondere onderzoeken is teruggevorderd. De aanpak is in 2013 met alle betrokken pariijen weer aangescherpt. stadstoezicht Straatcoaches (Jeugdhandhavers) ln 2011 is de pilot 'straatcoaches' gestart waarbij 8 beëdigde BOA's van Stadstoezicht in het Nieuwe Westen zijn ingezet om (jeugd)overlast op straat terug te dringen. Vanwege goede resultaten en een positieve evaluatie door de Erasmus Universiteit is de aanpak voortgezet in 2012, Het werkterrein is grotendeels veriegd naar Bospolder-Tussendijken, maar in het kader van nazorg is er blijvende aandacht en (beperkte) inzet geweest in het Nieuwe Westen. De capaciteit is vanwege de complexiteit van de gebieden uitgebreid van 8 naar 12 straatcoaches. 0,l.v, de projectleider jeugdoveriast van deelgemeente Delfshaven is nauw samengeweritt met de politie, de deelgemeente en het jongerenweric. Naast de vele contactmomenten met overiastgevende groepen en individuen (ruim 2600), zowel preventief als repressief, is er veelvuldig contact geweest met bewoners (1050) en ondernemers (ruim 1000). Inmiddels is een stedelijk team van straatcoaches gevormd (12 coaches en 1 coördinator) dat in 2013 ingezet wordt in de deelgemeenten Delfshaven en Usselmonde. Het actieprogramma "Grenzen stellen en richting geven" is een belangrijke leidraad voor de inzet van de straatcoaches in de gebiedsgerichte aanpak. 2. Mentor- en begeleidingstrajecten MO/GGD Pilot licht verstandelijke beperking ln 2012 zijn 5 leerkrachten, 1 schoolmaatschappelijk werker, 2 directeuren speciaal basisondenvijs en een vertegenwoordiger van de WSG groep bevraagd over het project 'vroegsignalering LVB in het basisonderwijs en het aanbieden van juiste ondersteuning en begeleiding'. Er bleek op dat moment onvoldoende draagvlak te zijn voor dit project. Men is van mening dat de doelgroep in beeld is

3 binnen het onderwijs. Waar het onderwijs tegenaan loopt is dat ouders geen hulp of venvijzing willen, dat het aanbod versnipperd is en niet aansluit op de behoefte. Men vermoedt dat de problemen pas echt uit de hand lopen en leerlingen uitvallen in het voortgezet ondenvijs. Hogeschool Rotterdam Platform Antilliaanse studenten Rotterdam Dit samenwerkingsverband tussen de Regering van Cura?ao, Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool InHolland, opgericht met als doel minder studieuitval van studenten uit de Antillen en Aruba die in Nederland een studie volgen. Hiertoe worden peercoaches door de onderwijsinstellingen ingezet die de studenten begeleiden. De eerstejaars studenten worden eik jaar officieel welkom geheten door het stadsbestuur. De peercoaches hebben regelmatig contact met de studenten en PAAR en organiseren activiteiten (zoals een woriïshop communicatie, succesvol zijn is een keuze, most outstanding student Kerstborrel, fotoactie). Door de oprichting van PAAR is er meer aandacht en draagvlak voor de opstartproblemen van deze doelgroep. 3. Samenwerkingsverband 22 Antillianengemeenten en Curagao Samen met de gevolmachtigde ministers van Cura?ao, Aruba en Sint Maarten is in 2012 de focus in het bestuuriijk overieg van de 22 AG meer op de onderlinge samenwericing gelegd, en hechten we belang aan een preventieve aanpak in de landen binnen het Koninkrijk, Vanuit het samenwericingsverband is een vooriichtingsinitiatief gestart met als doel het voorkomen van opstartproblemen van Antillianen wanneer zij vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk (met name Curacao) verhuizen naar Rotterdam of de andere gemeenten. Zaken als het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats, schulden, schooluitval, criminaliteit en taalproblemen komen in onze gemeenten nog te vaak voor. Onderzoek en ervaring leert ons dat, óls je naar Nederiand verhuist, goede vooriichting en een realistisch beeld over Nederiand belangrijk zijn om je aansluiting te kunnen vinden in Nederiand. Tijdens het werkbezoek van de burgemeester (28 febr-2 mrt 2013) aan Curacao is het iniliatief positief ontvangen. Verder heeft het bezoek geresulteerd in het volgende: er wordt een container met schoolmateriaal gestuurd naar een praktijkschool en de minister van Justitie van Cura?ao is verzocht om na te gaan of er behoefte is aan tweedehands brandweenwagens, commandowagens en ambulances. Daarnaast heeft de Hoofdofficier van Justitie van Curacao op 13 maart jl een bezoek aan Rotterdam gebracht en zijn afspraken gemaakt over de aanpak van geweldsdelicten. Tot slot is het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam benaderd met het verzoek om de mogelijkheden te bekijken om op Curafao een opleidingsdependance te starten ten behoeve van de gehele Caribische regio, Na,v. de vraag aan de 22 AG welke gemeenten deel willen blijven nemen aan het samenwerkingsverband van de 22AG is het samenwerkingsverband opgeheven. Bureau Frontlijn Intensief casemanagement (ICM) In de DOSA van deelgemeente Noord en Kralingen-Crooswijk is ICM uitgevoerd door Bureau Frontlijn. ICM wordt ingezet voor overiastgevende en problematische Marokkaanse jongeren in de leeftijd tot 23 jaar, ICM betreft een half jaar begeleiding bij hel oplossen van hulpvragen op verschillende leefgebieden. In de periode september 2011 lot september 2012 heeft Bureau Frontlijn in totaal 40 trajecten uitgevoerd; 25 trajecten (25 jongeren) in deelgemeente Noord (18 trajecten positief afgesloten, 7 negatief) en 15 trajecten (13 jongeren waarvan 2 met een veriengd traject) in deelgemeente Kralingen-Crooswijk (12 trajecten positief afgesloten, 1 negatieo- GGD Ouders van tegendraadse Jeugd ('Tegendraads') Dit programma bestaat uit verschillénde interventies en biedt opvoedingsondersteunende strategieën aan ouders van kinderen met (verhoogd risico op) politiecontacten vanwege het plegen van strafbare feilen. Doel is het verideteren van de contacten tussen ouders en hun kinderen en daardoor meer grip op de opvoedingssituatie. In 2010 is het programma gestart, in 2012 zijn de interventies in Feijenoord, Kralingen-Crooswijk, Noord en Delfshaven uitgevoerd. De interventies betreffen o.a. themabijeenkomsten en opvoedworkshops (ouders bewust maken van eigen competenties). In 2012 hebben 17 themabijeenkomsten plaatsgevonden (170 gezinnen bereikt), 4 bijeenkomsten over Loverboys (44 gezinnen), en 14 opvoedworkshops (140 gezinnen). Het grootste deel van de gezinnen betreft gezinnen van Marokkaanse en Turicse afkomst. De bijeenkomsten en workshops zijn uitgevoerd door 12 trainers. Legato AFAK - Accreditatie Marokkaanse ondememers ln 2012 is de focus op deelgemeente Noord. Feijenoord, Delfshaven en Kralingen-Crooswijk gelegd. Het project had als doel 24 Marokkaanse ondernemers te accrediteren als leer-/weri(bedrijf. 26 van de 31 gewon/en ondernemers zijn gestart, 3 ondernemers zijn gedurende hel traject afgevallen (redenen waren onder meer faillissement en ziekte). 23 ondernemers hebben het gehele traject dooriopen: 21 bedrijven zijn geaccrediteerd als stagebedrijf. 21 ondernemers zijn lid geworden van ondernemers- en winkeliersverenigingen. 9 van de 15 ondernemers die meededen aan de opleiding tot praktijkbegeleider hebben hun bewijs van deelname behaald. In totaal zijn er op jaarbasis ca 40 stageplekken gecreëerd (uitgaande van 2 stagiaires per jaar per bedrijf). Het stageservicepunt van de ROC's maakt enthousiast gebruik van het aangereikte bestand.

4 ASK Gasten aan Tafel Project waarbij Rolterdamse jongeren (15-25 jaar) letteriijk aan tafel zitten bij Rotterdamse decisionmakers met als doel de jongeren van een netwerk te voorzien dat hen kan helpen bij het vinden van een geschikte stage, (bij)baan of andere positieve invulling van vrije lijd. In 2012 zijn 115 jongeren geworven. 29 jongeren zijn gedurende het traject uitgevallen (redenen: de jongeren waren niet (meer) gemotiveerd of hadden op eigen kracht een (bij)baan of slage gevonden). 86 jongeren zijn gekoppeld aan 17 rolmodellen. Deze jongeren zijn geholpen aan een baan, vrijwilligerswerk of (snuffel)stage. B en R Adviesgroep Jongeren in Bedrijf Project dat Marokkaanse vmbo-leeriingen voortaereidt op het zelfstandig ondernemerschap en begeleidt bij hel ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. In 2012 zijn in dit kader 35 Marokkaanse VMBO-leeriingen (eritend certificaat behaald) en 12 schooluitvallers (startkwalificatie behaald) getraind, o.a. bij het ontwikkelen van ondernemers-, verkoop- en administratieve vaardigheden en het opstellen van een ondernemingsplan. Tevens hebben zij op praktische wijze kennis gemaakl met het ondernemerschap door het starten van een virtueel bedrijf en het organiseren van een markt. 4. Deelgemeentelijke inzet / gemeenschap Het project van Stichting De Meeuw heeft als doel hel spreken van de Nederiandse taal bij jonge Antilliaanse kinderen (20-30 maanden) te stimuleren en verbeteren door het aanbieden van een Papiaments/Nederiands taaiprogramma aan de moeders en kinderen in de thuisomgeving, in zowel één-op-één- als groepsbegeleiding. Doelen: verbeteren van de Nederlandse taalontwikkeling en ontwikkeling Papiaments, belere sociaal-emotionele ontwikkeling, betere band lussen ouder en kind, positievere opvoedingsattitude, groter taalaanbod in de thuisomgeving, In het algemeen stroomden moeders en hun kinderen voortijdig uil om de volgende redenen: verhuizing naar een andere deelgemeente/stad, moeders die instroomden in een opleidings- of werktraject, kinderen die op 4-jarige leeftijd naar het basisondenwijs gingen en in één geval vanwege medische redenen. Wijknetwerken Het wijknetwerk van Antilliaanse vrouwen beoogt de participatie van Antilliaanse gezinnen in wijknetwericen en -voorzieningen te bevorderen, de sociale binding met de directe leefomgeving te verstericen met als doel de zelfredzaamheid te vergroten. Kennfskringen Antilliaanse gemeenschap Vanuit de wens om de positie van de Antilliaanse gemeenschap te verbeteren en de band tussen de gemeente en de Antilliaanse gemeenschap te versteri<en is inzet gepleegd om een nieuwe samenwericingsstructuur te ontwikkelen. Binnen deze structuur slaan de behoeften van de Antilliaanse gemeenschap centraal en wordt aandacht besteed aan de diversiteit aan thema's die relevant zijn daarisinnen. De samenwericings structuur begint op hel niveau van het individu, binneri de wijken en is gebaseerd op de thema's veiligheid, werk en gezondheid. Vanuit dal principe wordt kennis binnen de deelgemeenten samengebracht in zogeheten kenniskringen. Een kenniskring is een platform van praktijk- en inhoudsdeskundigen die betrokken zijn bij de betreffende thema's. Een kenniskring wisselt kennis uil en adviseert. Dal advies kan naar gemeentelijke instellingen, bedrijven of andere betrokkenen uitgebracht worden en is gebaseerd op inzicht van een groep mensen uit verschillende geledingen en met een diversiteit aan kennis, expertise en belang. Feiienoord ln deelgemeente Feijenoord is in Januari 2012 gestart, ln totaal hebben 25 Antilliaanse moeders en hun peuters deelgenomen. Wijknetwerk Het in 2011 opgerichte Antilliaanse vrouwennetwerk is in 2012 verder ontwikkeld. De vrouwen vervullen een brug- en netwerkfunclie in het samenbrengen en empoweren van vrouwen met diverse achtergronden. In samenwericing met andere organisaties heeft het netwerk verschillende activiteiten Feiienoord Buurtvaders Er zijn in 2012 financiële middelen (zowel vanuit het actieprogramma als vanuit regulier deelgemeentelijk budget) beschikbaar gesteld voor Marokkaanse buurtvaders (m.n, wijken Feijenoord en Hillesluis), De buurtvaders vormen een hechte groep en opereren al enige jaren zelfstandig. Naast de uitvoering van de buurtvaders (buurtsurveillances en themabijeenkomsten) zijn themabijeenkomsten georganiseerd over onder andere oudert^etrokkenheid, jong en oud en jeugdoveriast en vrijetijdsbesteding.

5 georganiseerd (bijv, high tea, inspiratietafels, deelname aan vooriichtingsbijeenkomsten en het Emancipatieplatform Feijenoord). Tevens hebben de vrouwen diverse bijeenkomsten georganiseerd met de thema's 'diversiteit', 'mantelzorger in beeld', 'politiek' en 'kerstviering'. Het Antilliaans vrouwennetwerk is vanaf 2013 zonder ondersteuning van Slichting de Meeuw actief. Noord In deelgemeente Noord zijn verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een cursus 'Hoe zeg ik het' (hoe kun je anderen aanspreken op hun gedrag voor o.a, overblijfhulpen en ouders in hel basisondenvijs, bewoners, vrijwilligers) en een pleinactiviteit met als doelstelling vernieling tijdens Oud en tslieuw te voorkomen. Usselmonde ln deelgemeente Usselmonde is eind 2009 gestart. In 2012 hebben 43 Antilliaanse moeders en hun peuters deelgenomen. Wijknetwerk In Usselmonde zijn drie kernnetwericen gevormd van in totaal 20 Antilliaanse vrouwen die geregeld bij elkaar komen: in Lombardijen, Groot Usselmonde en Bevenwaard. Daaromheen bevinden zich de eigen netwerken van de vrouwen. Zij hebben een aanlal bijeenkomsten georganiseerd die in het teken van educatie (thema's als opvoeding en assertiviteit/empowerment), ontmoeting en uitwisseling met andere organisaties in de wijk stonden. Tevens is contact gelegd met het beginnend netwerk van Antilliaanse mannen. Hoogvliet Expertisemedewerker ln deelgemeente Hoogvliet is de expertisemedewerker Antillianen van februari tot en met december 2012 zijn tweede temiijn gestart om de nog bestaande groep overiastgevende en/of afglijdende Antilliaanse jongeren aan te pakken. Hij deed dit in nauwe samenwerking met buurtagenten, intervenlieregisseur deelgemeente Hoogvliet, DOSAregisseur, SHW-jongerenwerk en Buurtmakelaars en in overieg met de stadsmarinier, ouders/verzorgers en de jongeren zelf. De aanpak is outreachend en intensief en bedoeld om een groep van 30 jongeren (15 uit de Lampreibuurt en Meeuwenplaat en 15 uit de Westpunt en Oudeland) toe te leiden naar een arbeidsmarktgericht traject, scholing en/of werk. 18 jongeren zijn begeleid naar werk, 24 jongeren zijn toegeleid naar leer-/werkbedrijven, 12 jongeren zijn toegeleid naar een MBO- of HBO-opleiding. 16 jongeren zijn aangegeven bij de polilie wegens criminele activiteiten. NB. Sommige jongeren hebben resultaten gehaald in meerdere categorieën (bijv. en werk en een opleiding). Bezoek nieuwkomers Bon bini / Steun- en informatiepunt SkuchamI (Stichting Welzijn Hoogvliet) Bewoners met een Antilliaanse achtergrond die zich op een nieuw adres in Rotlerdam inschrijven krijgen sinds 2009 een huisbezoek van medewerkers van het gemeentelijk steun- en informatiepunt 'Skuchami'. Ze ontvangen een informatiepakket met daarin gegevens van (gemeentelijke) inslanties, scholen, huisartsen etc. De aanpak is hiennee zeer outreachend en persoonsgericht, want mede gericht op het vroegtijdig signaleren van mogelijke problematiek en hulpvragen. De medewericers van Skuchami hebben in Hoogvliet in personen bezocht. Sommige personen zijn meennaals bezocht. ln deelgemeente Hoogvliet is eind 2009 gestart. In 2012 hebben 10 Antilliaanse moeders en hun peuters deelgenomen. Delfshaven Hart voor de zaak In oktober 2011 is klusbedrijf 'Hart voor de Zaak' gestart, op iniliatief van deelgemeente Delfshaven, de stadsmarinier, Reel events en 10 jongens van Marokkaanse afkomst. De jongeren doen, al dan niet onder begeleiding, wericzaamheden die bijdragen aan de verbetering van het leefklimaat. Zij leveren diensten aan de deelgemeente, sociale partners en bewoners. De jongeren krijgen op deze manier een kans om actief bezig te zijn met hun interesses en arbeid in plaats van op slraat te hangen. Hart voor de Zaak heeft de jongeren ook geholpen bij schulden, opleiding en huisvesting. SMOR SMOR (Samenweri<ende Marokkaanse Organisaties Rijnmond) tracht een onafhankelijk instituut te zijn dat haar leden (25 Marokkaanse zelforganisaties in Rotterdam-Rijnmond) vertegenwoordigt. SMOR heeft in bijeenkomsten georganiseerd met als thema's: drugscriminaliteit, jeugdcriminaliteit, verborgen vrouwen, AOW en Remigratie wetgeving, Marokkanendebat (Marokkanen probleem). Ëxpertlseteam / Al Jlsr Het expertiseteam bestaat uit een twintigtal professionals van Marokkaanse afkomst uit verschillende disciplines die zich reeds geruime tijd inzetten om 'burgerschap' bij gezinnen en met name jongeren van Marokkaanse afkomst te versterken. Zij doen dit door deze gezinnen en jongeren persoonlijk le steunen waar nodig. Het expertiseteam kan ook Rotterdamse instanties steunen bij maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot deze groep. In 2012 heeft het expertiseteam 14 stagiaires (MBO en VMBO) geplaatst, 62 leeriingen op het gebied van sollicitatie gecoacht, de toezichtvaders (8 personen) uit deelgemeente Usselmonde ondersteund en begeleid, deelgemeente Hillegersberg /Schiebroek ondersteund bij de verdere invulling van de Buurtgerichte aanpak, de projeclleider "groepsaanpak" voorzien van infonnatie en advies m.b.t. toenemende criminaliteit onder Marokkaanse jeugd, 12 personen individueel gecoacht (op hel gebied van sollicitatie, werk, opleiding, overlast en scheiding). Tevens zijn 4 themabijeenkomsten georganiseerd over jongeren in de criminaliteit, overiast, wericloosheid, voortijdig schoolveriaten en eigen verantwoordelijkheid. Hiermee zijn 102 deelnemers bereikt (91 uit de zeven focuswijken m.b,t, Marokkanen). Chariois Meer taal meer kans ln deelgemeente Chariois is in 2012

6 gestart. 34 Antilliaanse moeders en hun peuters hebben deelgenomen. 2 taalcoaches zijn voor elk 0,5 fte ingezet en 1 coördinator/begeleider. Wijknetwerken Er zijn 3 wijknetwerken in 3 wijken ondersteund en begeleid (Tarwewijk, Pendrecht en Oud-Chariois) door een opbouwwericer/agogisch werker. De netwerken bestaan uit een harde kern van 11 vrouwen die een grote achterban bedienen. De netwerken hebben maandelijks activiteiten georganiseerd (van vieringen en themamiddagen tot workshops, voor jong en oud), erwordt actief samenwerking gezocht met andere netwerken (bijv, Japans netwerk) en veel vrouwen werken door hun groeiende netwerk actief als vrijwilliger in de wijk. Outreachend veldwerker (DOCK) ln mei 2012 is de Antillianencoach gestart met zijn wericzaamheden in Chariois, Door middel van een laagdrempelige, outreachende en integrale heeft de Antillianencoach zich een jaar ingezet om de Antilliaanse inwoners met beperkte competitieve en sociale vaardigheden te ondersteunen, zodat hun zelfredzaamheid toeneemt en zij geleid worden naar de juiste hulpveriening. Daarnaast was de inzel gericht op het bevorderen van de sociale stabiliteit in Antilliaanse focuswijken (Oud-Chariois, Pendrecht en Tarwewijk),

Aanpak Marokkaanse risicogroepen 2010-2012. Inleiding

Aanpak Marokkaanse risicogroepen 2010-2012. Inleiding Aanpak Marokkaanse risicogroepen 2010-2012 Inleiding In deze notitie worden de hoofdlijnen van beleid voor in eerste instantie 2010 aangegeven. De aanpak richt zich, zoals IMAR 2006-2009, op Marokkaanse

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Gouda veilig; dat doen we samen Gouda is in de afgelopen jaren veiliger geworden. Op bijna alle vlakken is de geregistreerde criminaliteit in Gouda gedaald.

Nadere informatie

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning aan ouders met tieners in Amsterdam Pauline Naber, Hogeschool INHolland Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere migrant. Dit Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderenproject (NUZO;

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Samenvatting plan van aanpak Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken. Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren. Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I

Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren. Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren Pilot Teylingereind-gemeente Leiden

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAALWERKINDEWIJK IN WIJK Amsterdam-Centrum Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAAL WERK IN DE WIJK Door verbinden en delen samen kracht! WIE WE ZIJN De sociaal wijkteams Amsterdam-Centrum

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Rotterdam, 29 mei 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Aan de Gemeenteraad. Op 31

Nadere informatie

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Rapportage januari t/m juli 2013 Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Inleiding. In januari is de functie van bewonersadviseur overgegaan van de gemeente naar Pulse. De functie is ontstaan vanuit

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20081 Datum: 15 juni 2010 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: de heer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: I.Koning/Gep Fokken Onderwerp: Jaarverslagleerplicht

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Ingekomen stuk D22. Aantal bijlagen 2

Ingekomen stuk D22. Aantal bijlagen 2 Directie Inwoners Ingekomen stuk D22 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

BIJLAGE: Overzicht aanpak jeugd in cijfers Overzicht totaal aantal meldingen jeugdoverlast Politie Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Eindtotaal Centrum 15 17 11 16 18 22 25 19 26 17 7 17

Nadere informatie

5. CONCLUSIES ONDERZOEK

5. CONCLUSIES ONDERZOEK 5. CONCLUSIES ONDERZOEK In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de definitie van het begrip risicojongeren, de profielen en de registraties besproken.

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Passie voor jongeren Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Jongeren in Nijmegen 19.064 18 tot 23 jaar 9.543 12 t/m 17 jaar 3.107 10 en 11 jarigen 9.537 4 t/m 9 jaar 6.468 0 t/m 3 jaar

Nadere informatie

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Workshop congres Toegang & Teams Nieuwegein, 7 april 2015 Rob Gilsing, Daphne Wind Wat gaan we doen? Presentatie belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

aanpak 12-min Nieuwsbrief Aanpak 12-min juni 2010 In dit nummer Conferentie Zorg voor 12-min delictplegers; een stevige aanpak

aanpak 12-min Nieuwsbrief Aanpak 12-min juni 2010 In dit nummer Conferentie Zorg voor 12-min delictplegers; een stevige aanpak Nieuwsbrief Aanpak 12-min juni 2010 In dit nummer Conferentie Zorg voor 12-min delictplegers; een stevige aanpak Samenwerken voor 12-min delictplegers Delinquent gedrag door 12-minners belangrijke risicofactor

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Divosa bijeenkomst. 2 juni 2016

Divosa bijeenkomst. 2 juni 2016 Divosa bijeenkomst Programma 13:45-14:00 Welkom bij de Buzinezzclub 14.00-14:15 Elke jongere telt. Programma Rotterdamse Risicojongeren 14:15-14:30 Pauze (of na volgende onderdeel) 14:30-15:00 In gesprek

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

Maatwerk in het MBO. De kosten en baten van zorg in het MBO. Yasmine Hamdan, RebelGroup Advisory

Maatwerk in het MBO. De kosten en baten van zorg in het MBO. Yasmine Hamdan, RebelGroup Advisory Maatwerk in het MBO 17.11 2010 De kosten en baten van zorg in het MBO Yasmine Hamdan, RebelGroup Advisory Ask yourself : If I had only sixty seconds on the stage, what would I absolutely have to say to

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen

Samenvatting en aanbevelingen Annemiek Veen, Maartje van Daalen. Jaap Roeleveld. & Lotte Cats (2009). Zo krijgt de school een gezicht". Huisbezoeken door Amsterdamse scholen. SCO-rapport 828. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. Handleiding. voor de. aanpak van. jeugdgroepen

Gemeente Rotterdam. Handleiding. voor de. aanpak van. jeugdgroepen Gemeente Rotterdam Handleiding voor de aanpak van jeugdgroepen 2 Soms scheuren ze op hun scooters over stoepen en pleinen Inleiding Jongeren - we hebben het hier over jongeren tussen 12 en 24 jaar - zijn

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de wijk, een vak apart? Ron van Amen gemeente Zwolle Mar2jn Schut mar2jnschut.wordpress.com

Schuldhulpverlening in de wijk, een vak apart? Ron van Amen gemeente Zwolle Mar2jn Schut mar2jnschut.wordpress.com Schuldhulpverlening in de wijk, een vak apart? Ron van Amen gemeente Zwolle Mar2jn Schut mar2jnschut.wordpress.com Inhoud Waarom aandacht voor armoede en schulden in wijkteam Samenstelling wijkteam Ervaringen

Nadere informatie

Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem

Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem Datum: November 2009 Project periode Mei 2009 - mei 2011 Van Nuray Kanik, Projectleider Eergerelateerd geweld Hera. Opdrachtgever Gemeente Arnhem Inhoudsopgave

Nadere informatie

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams Wmo-werkplaats Zwolle startevenement Theorie & Praktijk Sociale wijkteams 2 april 2014 Opbouw Rondje voorstellen Theorie Sociale wijkteams (Eelke) Theorie Sociale wijkteams (Albert) Praktijk Sociale wijkteams

Nadere informatie

Actieprogramma. Aanpak risicogroepen van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst

Actieprogramma. Aanpak risicogroepen van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst Actieprogramma Aanpak risicogroepen van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst Februari 2010 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Probleemanalyse 3 3. Uitgangspunten 7 4. Aanpak risicogroepen van Antilliaanse afkomst

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Informatiesystemen. Directie Veiligheid. 23 november 2009 NGI

Informatiesystemen. Directie Veiligheid. 23 november 2009 NGI 23 november 2009 NGI Informatiesystemen Directie Veiligheid Informatiesystemen Directie Veiligheid Kennis- en informatiesystemen 1. Introductie Directie Veiligheid 2. Voorbeeld beleidsinformatiesysteem

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015 Stichting Challenges Beleidsplan 2015-2018 2015-2018 13 januari 2015 ADRES KVK MAIL WEB Diergaardesingel 58, 3014 AC Rotterdam 24422803 info@stichtingchallenges.nl www.stichtingchallenges.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wegkijken is geen optie

Wegkijken is geen optie Wegkijken is geen optie Lokale paragraaf aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Buren 1 Inhoud Inleiding.. 3 1. Oorzaken huiselijk geweld en kindermishandeling.. 4 2. Uitgangspunten....5

Nadere informatie

Voorwaardelijke interventie Gezinnen. (VIG) Voorwaardelijke hulpverlening aan Multi-problemgezinnen met verschillende vormen van drang & dwang. Werkwijze vrijwillige hulpverlening Eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

5 januari 2017 S. Dohmen 5772

5 januari 2017 S. Dohmen 5772 Aan de leden van de gemeenteraad Maatschappelijke Ontwikkeling Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Gegevens... Werkervaring L ivre...

Gegevens... Werkervaring L ivre... Gegevens Naam drs. L. Herpers Geboortedatum 4 februari 1983 e-mail lieke@l-ivre.nl Telefoon 06 14 547 543 Werkervaring L ivre Wonen en Werken in de Wijk (WW&W) Projectleider (Januari 2012 heden) Als projectleider

Nadere informatie

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Skyline Carnisse Antoinette van Rinsum Daphne Doorduijn Subsidie van ZonMw tot 2013 Wat wil het programma bereiken? De overstijgende programmatische doelen van het landelijke

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage Opvang ex-gedetineerde zedendelinquent Spijkenisse, december 2010

Bestuurlijke rapportage Opvang ex-gedetineerde zedendelinquent Spijkenisse, december 2010 Bestuurlijke rapportage Opvang ex-gedetineerde zedendelinquent Spijkenisse, december 2 Van: Opsteller: districtchef plv hoofd wijkpolitie Inleiding Meer dan 7 procent van de gevangenen (gedetineerden)

Nadere informatie

Sociale wijkteams. en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden. Training voor wijkteamleden

Sociale wijkteams. en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden. Training voor wijkteamleden Sociale wijkteams en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden Training voor wijkteamleden de training Na deze training hebben de deelnemers kennis en praktische handvatten voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

plan van aanpak Goudse Top60 aanpak datum: 24 april 2013 versie: 1.0

plan van aanpak Goudse Top60 aanpak datum: 24 april 2013 versie: 1.0 plan van aanpak Goudse Top60 aanpak datum: 24 april 2013 versie: 1.0 inhoudsopgave 1. voorwoord... 3 2. huidige situatie... 5 2.1 huidige aanpak en werkwijze... 5 2.2 huidige aanpak woninginbraken... 6

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Actieplan radicalisering en polarisatie

Actieplan radicalisering en polarisatie Actieplan radicalisering en polarisatie gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Sociaal Domein Support, Programmering, Ontwikkeling & Kwaliteit mei 2015 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers

Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers Ouders en verzorgers spelen vanzelfsprekend een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van het gedrag van hun kind. Uit onderzoek blijkt

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie