Bijlage: overzicht van de resultaten die In 2012 bereikt zijn l.h.k.v. het Actieprogramma risicogroepen van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: overzicht van de resultaten die In 2012 bereikt zijn l.h.k.v. het Actieprogramma risicogroepen van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst"

Transcriptie

1 Bijlage: overzicht van de resultaten die In 2012 bereikt zijn l.h.k.v. het Actieprogramma risicogroepen van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst Projecten i.r.t. Antilliaanse risicogroep ' ^'Projecten i.r.t. Marokkaanse risicogroep. 1. Tegengaan criminaliteit & overlast Korps Rotterdam-Riinmond Pagang Speciaal team van de politie om zware gewelds- en vermogensdelicten onder Antillianen en Dominicanen aan te pakken. In 2012 heeft Pagang 165 zaken (87 overvallen, 78 gewelds-/ vuunwapenzaken) in behandeling genomen. Dit heeft geleid tot 164 aanhoudingen waarbij 38 vuunwapens in beslag zijn genomen. Aanpak patsers/ongebruikelijk bezit Regionaal project in samenwerking met OM om te zorgen voor een impuls in de aanpak van patsers. Met patsers worden degenen bedoeld die zich crimineel gedragen en met onverklaarbaar, maar duidelijk zichtbaar bezit de indruk wekken dat misdaad loont. De uitvoering van het afpakken van dit opzichtig en onverklaarbaar bezit vindt binnen alle districten plaats en beperkt zich dus niet tot de districten waarin de Antillianenproblematiek zich manifesteert. De focus ligt op districtspecifieke problematiek. De aanpak wordt ingezet langs twee sporen: dossieropbouw en meer direct ingrijpen op het aantreffen van onverklaarbaar bezit. Er worden o.a. offensieve acties voorbereid en ondersteuning verleend aan districten en overige ketenparlners. In 2012 hebben verschillende afpak-acties plaatsgevonden in de districten, op de luchthaven en in het treinverkeer. Regionaal is in 2012 een geschat bedrag van ca. 6.8 miljoen afgepakt. Campagne Meld Misdaad Anoniem (stop the violoncel/ ta basta awol) Als onderdeel van de aanpak van geweldscriminaliteit in Rotterdam, gepleegd door Antillianen, is deze campagne gericht op het terugbrengen van (vu ur)wa pen bezit in 2010 gestart met als doel het (anoniem) melden te bevorderen. Het betreft een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, stichting "Meld Misdaad Anoniem" en de politie. Van eind 2010 tot en met eind 2012 hebben dagelijks twee RET trams met de oproep om de aanwezigheid van wapens (anoniem) te melden in de gemeente Rotterdam rondgereden. Daarnaast zijn er in 2012/begin bijeenkomsten georganiseerd waarbij gesprekken zijn gevoerd met sleutelfiguren uit de Antilliaanse gemeenschap, met als doel de discussie omtrent anoniem melden op gang te brengen,, ln 2012 zijn 54 vuurwapentips via MMA ontvangen in de regio Rotterdam-Rijnmond (hoogste van alle politieregio's: tweede plaats regio Utrecht met 46 wapentips, derde plaats regio Midden-West Brabant met 45 wapentips). Dit is een daling van 22% ten opzichte van 2011 (69 vuunwapentips). Ten aanzien van de gemeénfe Rotterdam is deze daling veel kleiner: in 2011 waren er 34 {vuur)wapenmeldingen en in 2012 waren dat er 32. Dankzij de MMA-meldingen zijn in 2012 totaal in Rotterdam-Rijnmond 10 vuurwapens van straat gehaald waarvan 8 in de gemeente Rotterdam. Het totaal aantal MMA-meldingen (dus van alle delictsoorten) is in de regio Rotterdam-Rijnmond gestegen met 8% van in 2011 naar in meldingen betroffen de gemeente Rotterdam; een stijging van 12% ten opzichte van 2011 (551 meldingen). Één van de tips leverde een grote bijdrage aan het oplossen van een dodelijke schietpartij waarbij een Rotterdammer om het leven kwam. Korps Rotterdam-Riinmond SAMIR (Sluitende Aanpak Marokaans-Nederlandse Jongeren in Rotterdam) & samenwerkingsverband Casablanca De huidige 'porlefeuille Marokko' bestaat uit 2 pijlers: een samenwerkingsverband met Casablanca en het terugdringen van een oververtegenwoordiging van m.n. Marokkaanse jongens van jaar in de criminaliteit. N.B, personen worden door de politie niet op basis van etniciteit geregistreerd. Samenwerkingsverband met Casablanca De regio Rotterdam-Rijnmond participeert in het nationale landenprogramma Marokko, dat gericht is op niet-operationele, politiële kennisuitwisseling tussen beide tanden, in navolging van de zusterstadrelatie tussen Casablanca en de gemeente Rotterdam, In 2012 stonden de onderwerpen operationele & tactische analyse, crisismanagement en financieel rechercheren centraal. De Marokkaanse autoriteiten hebben in 2012 een seminar over radicalisering en terrorismebestrijding georganiseerd. De regio Rotterd am-rijnmond en de gemeente Rotterdam hebben aan deze conferentie deelgenomen. Terugdringen oververtegenwoordiging (SAMIR) Zonder een context van verbinding en samenweridng met bewoners, juist ook in relatie tot de Marokkaanse gemeenschap, is het minder effectief om ook vol in te zetten op handhaving en opsporing. Doelstelling van SAMiR is het percentage Marokkaans-Nederlandse jongeren betrokken bij criminaliteit en overiast, in het bijzonder in relatie tot de thema's drugs, inbraken, diefstal en jeugdcriminaliteit, samen met de ketenpartners terug te dringen. Politiedistrict West Interactief theater: jongeren, jongerenwerk en politie waren betrokken en de doelstelling 'jongeren zijn zich bewuster geworden van het belang van een schone en veilige buurt en het beeld naar jongerenwerk en politie is bijgesteld' is behaald. Het project wordt verder uitgerold. PGA-aanpak families en PGA aanpak jongeren en aanpak overiast hotspots. Aanpak drugsrunners (project Skwibus): diverse acties in samenweri<ing met drie andere districten en de RIE. Aanpak drugsgerelateerde overlastgevende panden in samenwerking met het Project Drogas Politiedisthct Noord De items zoals "zorgformulieren" en "vroegsignalering" zijn inmiddels ingebed in de reguliere werkwijze van de districtmedewerkers, ln 2012 is mei name de aanpak van de landelijk opererende drugsrunners (woonachtig in Noord) geïntensiveerd. Met betrekking tot de aanpak van de 21 geprioriteerde drugsrunners zijn de volgende resultaten te benoemen: Personen die vertrokken zijn uit de deelgemeente:3 Personen in trajectbegeleiding ICM: 4 Beslaglegging door Belastingdienst: 2 Persoon schuldsanering geweigerd: 1 Persoon uitkering beëindigd: 3 Personen uitgeschreven GBA: 5 Aanhoudingen; 5 handel in harddrugs, 3 bezit harddrugs, 6 pv's overtreden APV. 14 registraties ivm alcohol/drugs. 100 registraties met aandachtsverzoeken, 59 pv's voor diverse overtredingen, 5.547,- aan boetes geïnd. De 21 geprioriteerde drugsrunners lijken steeds minder aanwezig te zijn in het Oude Noorden en ook in Limburg (aanleiding tot aanpak van deze personen) komen zij niet meer structureel voor op de lijst van drugsrunners van de politie Limburg. Ook nieuwe aanwas van personen uit het Oude Noorden (jongere broertjes) lijkt uit te blijven. Politiedistrict Oost Uit analyses van de Regionale Informatie Organisatie (RIO), blijkl

2 een oververtegenwoordiging in criminaliteit- en overlastcijfers van Marokkaans-Nederlandse jongeren in de gebieden Kralingen en Crooswijk, De volgende inten/enties werden in 2012 toegepast in district Oost: Camera-acties Hotspot en PGA aanpak Aanpak ongebruikelijk bezit: samenwerking tussen opsporing en wijkteams Skwibus acties: samenwertcing tussen wijkteams en de RIE Project Doorslag: samenwerking met collega's buiten de regio voor informatie over jongeren die wonen in Kralingen en Crooswijk. Vroegsignalering: meerdere overiast- en probleemgezinnen door diverse instanties onderde loep genomen. Bureau Frontlijn Huisbezoeken overiasl drugscriminaliteit Vanaf februari tot maart 2013 werden pedagogisch werkers (Meion) in samenwerking en samenspraak met politie Rotterdam-Rijnmond en het Stedelijk team Jongerenwerk ingezet voor 20 huisbezoeken aan jongeren die betrokken zijn bij een vorm van drugscriminaliteit, hiermee overiast veroorzaken en wonen in deelgemeente Noord, Delfshaven, Crooswijk of Centrum, Doel is vroegsignalering van problemen bij zowel de persoon als bij de rest van het gezin. Hulpen/of zorgtrajecten worden overgelaten aan desbetreffende instanties; het huisbezoek dient concrete aanknopingspunten en adviezen op te leveren voor een vervolgtraject. Deze worden gedeeld met organisaties die een rol (kunnen) spelen in de aanpak van de problematiek, zoals de DOSA-regisseur en de coördinator jeugdoveriast. Nazorg ex-gedetineerden Bureau Frontlijn heefl voor de periode okt 2011-dec 2012 de opdracht gekregen om binnen de nazorgketen begeleiding te bieden aan ex-gedel inee rde Rotterdammers na detentie. Het betreft 46 trajecten voor Antilliaanse Rotterdammers en 81 trajecten voor Marokkaanse Rotterdammers in de leeftijd van 12 tot 27 jaar (in totaal 127 trajecten). De nazorg moet leiden tot stabilisatie van de problematiek op alle leefgebieden (huisvesting, financiën, gezondheid en sociale participatie) waarbij de jongere, en waar nodig het gezin, worden begeleid. Doel is het vooritomen van nieuwe politie- en justitiecontacten. Het uitgangspunt hierbij is dat de begeleiding plaatsvindt onder regie van de reclassering, in afstemming met DOSA en dat de jongeren worden toegeleid naar het reguliere aanbod van instanties in de stad. In de periode oktober 2011 tot oktober 2012 zijn 75 van de 127 trajecten gevuld. Van de 52 beschikbare trajecten zijn in de periode oktober december 2012 ingevuld door aanmelding van jongeren door DOSA-regisseurs. MO/SoZaWe MOT2-proJect (Melding Ongebruikelijke Transacties) Deze samenweriting tussen het OM Rotterdam. Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (afdeling bijzondere onderzoeken) en de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond is in 2006 gestart. Het doel is het aanpakken van betrokkenen bij verdachte money-transfers vanuit Rotterdam-Rijnmond naar de Antillen. Aruba en Dominicaanse Republiek (witwassen) en het reduceren van uitkeringsfraude. Door een nieuw systeem konden de gegevens van verdachte transfers door de FlU (Financial Intelligence Unit) pas laat aangeleverd worden. Als gevolg hiervan heeft in 2012 slechts 1 gesprek met een WWB-er plaatsgevonden waarbij 2.641,67 door de afdeling bijzondere onderzoeken is teruggevorderd. De aanpak is in 2013 met alle betrokken pariijen weer aangescherpt. stadstoezicht Straatcoaches (Jeugdhandhavers) ln 2011 is de pilot 'straatcoaches' gestart waarbij 8 beëdigde BOA's van Stadstoezicht in het Nieuwe Westen zijn ingezet om (jeugd)overlast op straat terug te dringen. Vanwege goede resultaten en een positieve evaluatie door de Erasmus Universiteit is de aanpak voortgezet in 2012, Het werkterrein is grotendeels veriegd naar Bospolder-Tussendijken, maar in het kader van nazorg is er blijvende aandacht en (beperkte) inzet geweest in het Nieuwe Westen. De capaciteit is vanwege de complexiteit van de gebieden uitgebreid van 8 naar 12 straatcoaches. 0,l.v, de projectleider jeugdoveriast van deelgemeente Delfshaven is nauw samengeweritt met de politie, de deelgemeente en het jongerenweric. Naast de vele contactmomenten met overiastgevende groepen en individuen (ruim 2600), zowel preventief als repressief, is er veelvuldig contact geweest met bewoners (1050) en ondernemers (ruim 1000). Inmiddels is een stedelijk team van straatcoaches gevormd (12 coaches en 1 coördinator) dat in 2013 ingezet wordt in de deelgemeenten Delfshaven en Usselmonde. Het actieprogramma "Grenzen stellen en richting geven" is een belangrijke leidraad voor de inzet van de straatcoaches in de gebiedsgerichte aanpak. 2. Mentor- en begeleidingstrajecten MO/GGD Pilot licht verstandelijke beperking ln 2012 zijn 5 leerkrachten, 1 schoolmaatschappelijk werker, 2 directeuren speciaal basisondenvijs en een vertegenwoordiger van de WSG groep bevraagd over het project 'vroegsignalering LVB in het basisonderwijs en het aanbieden van juiste ondersteuning en begeleiding'. Er bleek op dat moment onvoldoende draagvlak te zijn voor dit project. Men is van mening dat de doelgroep in beeld is

3 binnen het onderwijs. Waar het onderwijs tegenaan loopt is dat ouders geen hulp of venvijzing willen, dat het aanbod versnipperd is en niet aansluit op de behoefte. Men vermoedt dat de problemen pas echt uit de hand lopen en leerlingen uitvallen in het voortgezet ondenvijs. Hogeschool Rotterdam Platform Antilliaanse studenten Rotterdam Dit samenwerkingsverband tussen de Regering van Cura?ao, Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool InHolland, opgericht met als doel minder studieuitval van studenten uit de Antillen en Aruba die in Nederland een studie volgen. Hiertoe worden peercoaches door de onderwijsinstellingen ingezet die de studenten begeleiden. De eerstejaars studenten worden eik jaar officieel welkom geheten door het stadsbestuur. De peercoaches hebben regelmatig contact met de studenten en PAAR en organiseren activiteiten (zoals een woriïshop communicatie, succesvol zijn is een keuze, most outstanding student Kerstborrel, fotoactie). Door de oprichting van PAAR is er meer aandacht en draagvlak voor de opstartproblemen van deze doelgroep. 3. Samenwerkingsverband 22 Antillianengemeenten en Curagao Samen met de gevolmachtigde ministers van Cura?ao, Aruba en Sint Maarten is in 2012 de focus in het bestuuriijk overieg van de 22 AG meer op de onderlinge samenwericing gelegd, en hechten we belang aan een preventieve aanpak in de landen binnen het Koninkrijk, Vanuit het samenwericingsverband is een vooriichtingsinitiatief gestart met als doel het voorkomen van opstartproblemen van Antillianen wanneer zij vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk (met name Curacao) verhuizen naar Rotterdam of de andere gemeenten. Zaken als het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats, schulden, schooluitval, criminaliteit en taalproblemen komen in onze gemeenten nog te vaak voor. Onderzoek en ervaring leert ons dat, óls je naar Nederiand verhuist, goede vooriichting en een realistisch beeld over Nederiand belangrijk zijn om je aansluiting te kunnen vinden in Nederiand. Tijdens het werkbezoek van de burgemeester (28 febr-2 mrt 2013) aan Curacao is het iniliatief positief ontvangen. Verder heeft het bezoek geresulteerd in het volgende: er wordt een container met schoolmateriaal gestuurd naar een praktijkschool en de minister van Justitie van Cura?ao is verzocht om na te gaan of er behoefte is aan tweedehands brandweenwagens, commandowagens en ambulances. Daarnaast heeft de Hoofdofficier van Justitie van Curacao op 13 maart jl een bezoek aan Rotterdam gebracht en zijn afspraken gemaakt over de aanpak van geweldsdelicten. Tot slot is het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam benaderd met het verzoek om de mogelijkheden te bekijken om op Curafao een opleidingsdependance te starten ten behoeve van de gehele Caribische regio, Na,v. de vraag aan de 22 AG welke gemeenten deel willen blijven nemen aan het samenwerkingsverband van de 22AG is het samenwerkingsverband opgeheven. Bureau Frontlijn Intensief casemanagement (ICM) In de DOSA van deelgemeente Noord en Kralingen-Crooswijk is ICM uitgevoerd door Bureau Frontlijn. ICM wordt ingezet voor overiastgevende en problematische Marokkaanse jongeren in de leeftijd tot 23 jaar, ICM betreft een half jaar begeleiding bij hel oplossen van hulpvragen op verschillende leefgebieden. In de periode september 2011 lot september 2012 heeft Bureau Frontlijn in totaal 40 trajecten uitgevoerd; 25 trajecten (25 jongeren) in deelgemeente Noord (18 trajecten positief afgesloten, 7 negatief) en 15 trajecten (13 jongeren waarvan 2 met een veriengd traject) in deelgemeente Kralingen-Crooswijk (12 trajecten positief afgesloten, 1 negatieo- GGD Ouders van tegendraadse Jeugd ('Tegendraads') Dit programma bestaat uit verschillénde interventies en biedt opvoedingsondersteunende strategieën aan ouders van kinderen met (verhoogd risico op) politiecontacten vanwege het plegen van strafbare feilen. Doel is het verideteren van de contacten tussen ouders en hun kinderen en daardoor meer grip op de opvoedingssituatie. In 2010 is het programma gestart, in 2012 zijn de interventies in Feijenoord, Kralingen-Crooswijk, Noord en Delfshaven uitgevoerd. De interventies betreffen o.a. themabijeenkomsten en opvoedworkshops (ouders bewust maken van eigen competenties). In 2012 hebben 17 themabijeenkomsten plaatsgevonden (170 gezinnen bereikt), 4 bijeenkomsten over Loverboys (44 gezinnen), en 14 opvoedworkshops (140 gezinnen). Het grootste deel van de gezinnen betreft gezinnen van Marokkaanse en Turicse afkomst. De bijeenkomsten en workshops zijn uitgevoerd door 12 trainers. Legato AFAK - Accreditatie Marokkaanse ondememers ln 2012 is de focus op deelgemeente Noord. Feijenoord, Delfshaven en Kralingen-Crooswijk gelegd. Het project had als doel 24 Marokkaanse ondernemers te accrediteren als leer-/weri(bedrijf. 26 van de 31 gewon/en ondernemers zijn gestart, 3 ondernemers zijn gedurende hel traject afgevallen (redenen waren onder meer faillissement en ziekte). 23 ondernemers hebben het gehele traject dooriopen: 21 bedrijven zijn geaccrediteerd als stagebedrijf. 21 ondernemers zijn lid geworden van ondernemers- en winkeliersverenigingen. 9 van de 15 ondernemers die meededen aan de opleiding tot praktijkbegeleider hebben hun bewijs van deelname behaald. In totaal zijn er op jaarbasis ca 40 stageplekken gecreëerd (uitgaande van 2 stagiaires per jaar per bedrijf). Het stageservicepunt van de ROC's maakt enthousiast gebruik van het aangereikte bestand.

4 ASK Gasten aan Tafel Project waarbij Rolterdamse jongeren (15-25 jaar) letteriijk aan tafel zitten bij Rotterdamse decisionmakers met als doel de jongeren van een netwerk te voorzien dat hen kan helpen bij het vinden van een geschikte stage, (bij)baan of andere positieve invulling van vrije lijd. In 2012 zijn 115 jongeren geworven. 29 jongeren zijn gedurende het traject uitgevallen (redenen: de jongeren waren niet (meer) gemotiveerd of hadden op eigen kracht een (bij)baan of slage gevonden). 86 jongeren zijn gekoppeld aan 17 rolmodellen. Deze jongeren zijn geholpen aan een baan, vrijwilligerswerk of (snuffel)stage. B en R Adviesgroep Jongeren in Bedrijf Project dat Marokkaanse vmbo-leeriingen voortaereidt op het zelfstandig ondernemerschap en begeleidt bij hel ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. In 2012 zijn in dit kader 35 Marokkaanse VMBO-leeriingen (eritend certificaat behaald) en 12 schooluitvallers (startkwalificatie behaald) getraind, o.a. bij het ontwikkelen van ondernemers-, verkoop- en administratieve vaardigheden en het opstellen van een ondernemingsplan. Tevens hebben zij op praktische wijze kennis gemaakl met het ondernemerschap door het starten van een virtueel bedrijf en het organiseren van een markt. 4. Deelgemeentelijke inzet / gemeenschap Het project van Stichting De Meeuw heeft als doel hel spreken van de Nederiandse taal bij jonge Antilliaanse kinderen (20-30 maanden) te stimuleren en verbeteren door het aanbieden van een Papiaments/Nederiands taaiprogramma aan de moeders en kinderen in de thuisomgeving, in zowel één-op-één- als groepsbegeleiding. Doelen: verbeteren van de Nederlandse taalontwikkeling en ontwikkeling Papiaments, belere sociaal-emotionele ontwikkeling, betere band lussen ouder en kind, positievere opvoedingsattitude, groter taalaanbod in de thuisomgeving, In het algemeen stroomden moeders en hun kinderen voortijdig uil om de volgende redenen: verhuizing naar een andere deelgemeente/stad, moeders die instroomden in een opleidings- of werktraject, kinderen die op 4-jarige leeftijd naar het basisondenwijs gingen en in één geval vanwege medische redenen. Wijknetwerken Het wijknetwerk van Antilliaanse vrouwen beoogt de participatie van Antilliaanse gezinnen in wijknetwericen en -voorzieningen te bevorderen, de sociale binding met de directe leefomgeving te verstericen met als doel de zelfredzaamheid te vergroten. Kennfskringen Antilliaanse gemeenschap Vanuit de wens om de positie van de Antilliaanse gemeenschap te verbeteren en de band tussen de gemeente en de Antilliaanse gemeenschap te versteri<en is inzet gepleegd om een nieuwe samenwericingsstructuur te ontwikkelen. Binnen deze structuur slaan de behoeften van de Antilliaanse gemeenschap centraal en wordt aandacht besteed aan de diversiteit aan thema's die relevant zijn daarisinnen. De samenwericings structuur begint op hel niveau van het individu, binneri de wijken en is gebaseerd op de thema's veiligheid, werk en gezondheid. Vanuit dal principe wordt kennis binnen de deelgemeenten samengebracht in zogeheten kenniskringen. Een kenniskring is een platform van praktijk- en inhoudsdeskundigen die betrokken zijn bij de betreffende thema's. Een kenniskring wisselt kennis uil en adviseert. Dal advies kan naar gemeentelijke instellingen, bedrijven of andere betrokkenen uitgebracht worden en is gebaseerd op inzicht van een groep mensen uit verschillende geledingen en met een diversiteit aan kennis, expertise en belang. Feiienoord ln deelgemeente Feijenoord is in Januari 2012 gestart, ln totaal hebben 25 Antilliaanse moeders en hun peuters deelgenomen. Wijknetwerk Het in 2011 opgerichte Antilliaanse vrouwennetwerk is in 2012 verder ontwikkeld. De vrouwen vervullen een brug- en netwerkfunclie in het samenbrengen en empoweren van vrouwen met diverse achtergronden. In samenwericing met andere organisaties heeft het netwerk verschillende activiteiten Feiienoord Buurtvaders Er zijn in 2012 financiële middelen (zowel vanuit het actieprogramma als vanuit regulier deelgemeentelijk budget) beschikbaar gesteld voor Marokkaanse buurtvaders (m.n, wijken Feijenoord en Hillesluis), De buurtvaders vormen een hechte groep en opereren al enige jaren zelfstandig. Naast de uitvoering van de buurtvaders (buurtsurveillances en themabijeenkomsten) zijn themabijeenkomsten georganiseerd over onder andere oudert^etrokkenheid, jong en oud en jeugdoveriast en vrijetijdsbesteding.

5 georganiseerd (bijv, high tea, inspiratietafels, deelname aan vooriichtingsbijeenkomsten en het Emancipatieplatform Feijenoord). Tevens hebben de vrouwen diverse bijeenkomsten georganiseerd met de thema's 'diversiteit', 'mantelzorger in beeld', 'politiek' en 'kerstviering'. Het Antilliaans vrouwennetwerk is vanaf 2013 zonder ondersteuning van Slichting de Meeuw actief. Noord In deelgemeente Noord zijn verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een cursus 'Hoe zeg ik het' (hoe kun je anderen aanspreken op hun gedrag voor o.a, overblijfhulpen en ouders in hel basisondenvijs, bewoners, vrijwilligers) en een pleinactiviteit met als doelstelling vernieling tijdens Oud en tslieuw te voorkomen. Usselmonde ln deelgemeente Usselmonde is eind 2009 gestart. In 2012 hebben 43 Antilliaanse moeders en hun peuters deelgenomen. Wijknetwerk In Usselmonde zijn drie kernnetwericen gevormd van in totaal 20 Antilliaanse vrouwen die geregeld bij elkaar komen: in Lombardijen, Groot Usselmonde en Bevenwaard. Daaromheen bevinden zich de eigen netwerken van de vrouwen. Zij hebben een aanlal bijeenkomsten georganiseerd die in het teken van educatie (thema's als opvoeding en assertiviteit/empowerment), ontmoeting en uitwisseling met andere organisaties in de wijk stonden. Tevens is contact gelegd met het beginnend netwerk van Antilliaanse mannen. Hoogvliet Expertisemedewerker ln deelgemeente Hoogvliet is de expertisemedewerker Antillianen van februari tot en met december 2012 zijn tweede temiijn gestart om de nog bestaande groep overiastgevende en/of afglijdende Antilliaanse jongeren aan te pakken. Hij deed dit in nauwe samenwerking met buurtagenten, intervenlieregisseur deelgemeente Hoogvliet, DOSAregisseur, SHW-jongerenwerk en Buurtmakelaars en in overieg met de stadsmarinier, ouders/verzorgers en de jongeren zelf. De aanpak is outreachend en intensief en bedoeld om een groep van 30 jongeren (15 uit de Lampreibuurt en Meeuwenplaat en 15 uit de Westpunt en Oudeland) toe te leiden naar een arbeidsmarktgericht traject, scholing en/of werk. 18 jongeren zijn begeleid naar werk, 24 jongeren zijn toegeleid naar leer-/werkbedrijven, 12 jongeren zijn toegeleid naar een MBO- of HBO-opleiding. 16 jongeren zijn aangegeven bij de polilie wegens criminele activiteiten. NB. Sommige jongeren hebben resultaten gehaald in meerdere categorieën (bijv. en werk en een opleiding). Bezoek nieuwkomers Bon bini / Steun- en informatiepunt SkuchamI (Stichting Welzijn Hoogvliet) Bewoners met een Antilliaanse achtergrond die zich op een nieuw adres in Rotlerdam inschrijven krijgen sinds 2009 een huisbezoek van medewerkers van het gemeentelijk steun- en informatiepunt 'Skuchami'. Ze ontvangen een informatiepakket met daarin gegevens van (gemeentelijke) inslanties, scholen, huisartsen etc. De aanpak is hiennee zeer outreachend en persoonsgericht, want mede gericht op het vroegtijdig signaleren van mogelijke problematiek en hulpvragen. De medewericers van Skuchami hebben in Hoogvliet in personen bezocht. Sommige personen zijn meennaals bezocht. ln deelgemeente Hoogvliet is eind 2009 gestart. In 2012 hebben 10 Antilliaanse moeders en hun peuters deelgenomen. Delfshaven Hart voor de zaak In oktober 2011 is klusbedrijf 'Hart voor de Zaak' gestart, op iniliatief van deelgemeente Delfshaven, de stadsmarinier, Reel events en 10 jongens van Marokkaanse afkomst. De jongeren doen, al dan niet onder begeleiding, wericzaamheden die bijdragen aan de verbetering van het leefklimaat. Zij leveren diensten aan de deelgemeente, sociale partners en bewoners. De jongeren krijgen op deze manier een kans om actief bezig te zijn met hun interesses en arbeid in plaats van op slraat te hangen. Hart voor de Zaak heeft de jongeren ook geholpen bij schulden, opleiding en huisvesting. SMOR SMOR (Samenweri<ende Marokkaanse Organisaties Rijnmond) tracht een onafhankelijk instituut te zijn dat haar leden (25 Marokkaanse zelforganisaties in Rotterdam-Rijnmond) vertegenwoordigt. SMOR heeft in bijeenkomsten georganiseerd met als thema's: drugscriminaliteit, jeugdcriminaliteit, verborgen vrouwen, AOW en Remigratie wetgeving, Marokkanendebat (Marokkanen probleem). Ëxpertlseteam / Al Jlsr Het expertiseteam bestaat uit een twintigtal professionals van Marokkaanse afkomst uit verschillende disciplines die zich reeds geruime tijd inzetten om 'burgerschap' bij gezinnen en met name jongeren van Marokkaanse afkomst te versterken. Zij doen dit door deze gezinnen en jongeren persoonlijk le steunen waar nodig. Het expertiseteam kan ook Rotterdamse instanties steunen bij maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot deze groep. In 2012 heeft het expertiseteam 14 stagiaires (MBO en VMBO) geplaatst, 62 leeriingen op het gebied van sollicitatie gecoacht, de toezichtvaders (8 personen) uit deelgemeente Usselmonde ondersteund en begeleid, deelgemeente Hillegersberg /Schiebroek ondersteund bij de verdere invulling van de Buurtgerichte aanpak, de projeclleider "groepsaanpak" voorzien van infonnatie en advies m.b.t. toenemende criminaliteit onder Marokkaanse jeugd, 12 personen individueel gecoacht (op hel gebied van sollicitatie, werk, opleiding, overlast en scheiding). Tevens zijn 4 themabijeenkomsten georganiseerd over jongeren in de criminaliteit, overiast, wericloosheid, voortijdig schoolveriaten en eigen verantwoordelijkheid. Hiermee zijn 102 deelnemers bereikt (91 uit de zeven focuswijken m.b,t, Marokkanen). Chariois Meer taal meer kans ln deelgemeente Chariois is in 2012

6 gestart. 34 Antilliaanse moeders en hun peuters hebben deelgenomen. 2 taalcoaches zijn voor elk 0,5 fte ingezet en 1 coördinator/begeleider. Wijknetwerken Er zijn 3 wijknetwerken in 3 wijken ondersteund en begeleid (Tarwewijk, Pendrecht en Oud-Chariois) door een opbouwwericer/agogisch werker. De netwerken bestaan uit een harde kern van 11 vrouwen die een grote achterban bedienen. De netwerken hebben maandelijks activiteiten georganiseerd (van vieringen en themamiddagen tot workshops, voor jong en oud), erwordt actief samenwerking gezocht met andere netwerken (bijv, Japans netwerk) en veel vrouwen werken door hun groeiende netwerk actief als vrijwilliger in de wijk. Outreachend veldwerker (DOCK) ln mei 2012 is de Antillianencoach gestart met zijn wericzaamheden in Chariois, Door middel van een laagdrempelige, outreachende en integrale heeft de Antillianencoach zich een jaar ingezet om de Antilliaanse inwoners met beperkte competitieve en sociale vaardigheden te ondersteunen, zodat hun zelfredzaamheid toeneemt en zij geleid worden naar de juiste hulpveriening. Daarnaast was de inzel gericht op het bevorderen van de sociale stabiliteit in Antilliaanse focuswijken (Oud-Chariois, Pendrecht en Tarwewijk),

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar. Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren

Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar. Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren A gemeente Eindhoven Plan van aanpak risico Jongeren tot 23 jaar 2009-2010 Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Toolkit jeugdoverlast Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Praktijkteam jeugd & overlast Kennemerland November 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzicht mogelijkheden

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Auteurs Anna van Deth Lia van Doorn Peter Rensen Utrecht,

Nadere informatie

Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht

Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht 2 Colofon: november 2014 Visitatie Jongerenwerk Utrecht Visitatiecommissie Prof. dr. Micha de Winter (voorzitter), Drs.

Nadere informatie

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Wegwijzer voor en door gemeenten Inhoudsopgave Inleiding 02 Het probleem van vroeg risicogedrag 03

Nadere informatie

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 Inleiding 8 1. Gezonde Basis 14 Een gezonde start in het leven 14 Gezond opgroeien 15 Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Daadwerkelijk hulpbetoon

Daadwerkelijk hulpbetoon Daadwerkelijk hulpbetoon Praktijken van materiële hulp- en dienstverlening bij voorzieningen voor maatschappelijk werk Anita Roodenburg Dinie Vilters Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Daadwerkelijk hulpbetoon

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010. Polarisatie en Radicalisering

Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010. Polarisatie en Radicalisering Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010 Polarisatie en Radicalisering December 2009 Inhoudsopgave INLEIDING 1. NIEUWE ACCENTEN 2. VOORTGANG 2009 en NIEUWE ACTIES 2010 SPOOR 1: De lokale

Nadere informatie