9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten."

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 A. MEERKEUZEVRAGEN 1 4 B 7 B 2 B A 6 D B. OPEN VRAGEN 9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten. 10 Onder inventaris verstaat men goederen die worden gebruikt om een gebouw in te richten en aan te kleden. De inventaris is maar een beperkt gedeelte van wat een bedrijf allemaal nodig heeft om te kunnen starten. 11 Produceren is het vervaardigen van goederen of diensten met het doel deze te verkopen. Bij productie is er sprake van toegevoegde waarde. 12 rediteuren zijn schuldeisers, die ontstaan als er grondstoffen worden ingekocht, die niet onmiddellijk worden betaald. 13 Het eigen vermogen is de inbreng van de eigenaar(s) in een bedrijf. Het is eigen vermogen kan worden beschouwd als een schuld van het bedrijf aan de eigenaar(s). 14 Kapitaal zijn de middelen waarmee een bedrijf produceert. 15 Middelen waarmee men onmiddellijk kan betalen. 16 Deze laat zien op welke wijze en door wie de middelen die nodig zijn (de vermogensbehoefte) van financiën worden voorzien. 17 Ideële organisaties zijn niet op winst gericht en dus geen ondernemingen. Ideële organisaties richten zich op goede doelen. 18 Produceren is het voortbrengen van goederen en diensten. Dus ook dienstverlenende bedrijven produceren. 19 ommercieel duidt op winstgevendheid. Dienstverlenend duidt op de aard van het product. 20 In de handel worden de goederen (grondstoffen en eindproducten) die aan klanten worden geleverd veelal bij het magazijn afgeleverd. Dit is niet dezelfde plaats waar men kan betalen. Degenen die zorgen voor leverantie van de goederen hebben veelal niets te maken met de financiële afrekening van de goederen. Daarnaast zijn de te betalen bedragen vaak zo groot dat men dit beter via een bank kan laten verrichten. 4 van Praktische bedrijfseconomie basis- basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

2 OPGAVEN 21 A Investeringsbegroting Auto Voorraad Liquide middelen Totale vermogensbehoefte B Financieringsplan Lening ABN-Amro Bank rediteuren Eigen vermogen Totaal Balans Karel Spronk Vaste activa Eigen vermogen Vervoersmiddelen Vreemd vermogen lang Vlottende activa Lening ABN Amro Bank Voorraad goederen Vreemd vermogen kort Liquide middelen rediteuren Balans 1 januari 2002 Jansen Vaste activa Eigen vermogen Gebouwen Vreemd vermogen lang Inventaris ,5% hypothecaire lening Vlottende activa Vreemd vermogen kort Voorraad goederen rediteuren Debiteuren Bank Kas A Investeringsbegroting Pand Inventaris Totale vermogensbehoefte B Financieringsplan Vermogensbehoefte % hypothecaire lening Lening Totaal Benodigd eigen vermogen van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

3 24 Balans Firma Heeswijk per 1 januari 2000 Vaste activa Eigen vermogen Gebouwen Vreemd vermogen lang Inventaris % hypothecaire lening Vlottende activa Onderhandse lening Voorraad goederen Vreemd vermogen kort Debiteuren rediteuren Liquide middelen Postbank Te betalen belasting A Investeringsbegroting Inventaris Voorraad goederen Vooruitbetaald Kas Totale vermogensbehoefte B Financieringsplan Vermogensbehoefte Lening bank Lening vader Rekening-courant Totaal Benodigd eigen vermogen Balans 1 juni 2002 Vaste activa Eigen vermogen Inventaris Vreemd vermogen lang Vlottende activa Lening bank Voorraad goederen Lening vader Vooruitbetaald Vreemd vermogen kort Kas Rekening-courant van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

4 Hoofdstuk 2 A. MEERKEUZEVRAGEN 1 A 4 A 7 A 10 A 2 B 5 A 8 3 D 6 9 B B. OPEN VRAGEN 11 Liquide middelen worden geruild tegen goederen of diensten en visa versa. 12 Afschrijvingen; kosten die pas later tot uitgaven leiden. 13 Aflossingen; betaling aan een crediteur; betaling voor al eerder gemaakte kosten jaar en 2 maanden (4 x 12 x x 300). 15 Voorraadgrootheden worden gemeten op een bepaald moment. Stroomgrootheden worden over een bepaalde periode gemeten. 16 Voorraadgrootheden op de balans en stroomgrootheden op de overige 3 overzichten. 17 Aan de debetzijde staat hetgeen men aan bezittingen heeft en aan de creditzijde staat hoe men aan het geld is gekomen. 18 Voorraad goederen en crediteuren. 19 Liquiditeitsoverzicht: Bank neemt toe; Exploitatieoverzicht: Niets; Balansmutatieoverzicht: Debiteuren nemen af. 20 Het geïnvesteerde bedrag voor een vast actief wordt bij de aanschaf betaald. Daarna daalt de economische waarde van het vast actief, hetgeen de kosten zijn. 7 van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

5 . OPGAVEN 21 Opbrengsten Kosten Ontvangsten Uitgaven 1. Omzet Inkopen Salarissen Tantièmes Huur Energie Telefoon Autokosten Afschrijving Rente Winst Liquiditeitstoename Exploitatieoverzicht Kosten Opbrengsten transactie transactie 2 Inkoopwaarde 2 Verkoop goederen goederen Korting op goederen Afschrijving gebouwen 133,33 5 Afschrijving inventaris 104,17 6 Lonen Verlies op inventaris Rentekosten 333 Winst januari 6.429, Liquiditeitsoverzicht Ontvangsten Uitgaven transactie transactie 2 Verkoopopbrengst 6 Loonbetaling (bank) (bank) Rentebetaling Debiteuren (bank) Verkoop inventaris Toename liquidemiddelen van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

6 Balansmutatieoverzicht Verandering bezit Verandering schuld transactie Toename Afname transactie Toename Afname bezit bezit schuld schuld 1 Voorraad goederen rediteuren Voorraad goederen Debiteuren Debiteuren Debiteuren Gebouwen 133,33 5 Inventaris 104,17 7 Inventaris Vooruitbetaalde rente 1.666,67 Balans per 31- januari 2000 Vaste activa Eigen vermogen Gebouw ,67 Vreemd vermogen lang 8% hypothecaire lening Inventaris 7.895,83 Vlottende activa Vreemd vermogen kort rediteuren Voorraad goederen Winst januari 6.429,17 Debiteuren Vooruitbetaalde rente 1.666,67 Bank Kas , ,17 23 Balans Firma Heeswijk per 1 januari 2000 Vaste activa Eigen vermogen Gebouwen Vreemd vermogen lang Inventaris % hypothecaire lening Vlottende activa Onderhandse lening Voorraad goederen Vreemd vermogen kort Debiteuren rediteuren Liquide middelen Postbank Te betalen belasting van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

7 Exploitatieoverzicht Kosten Opbrengsten transactie transactie 1 Inkoopwaarde 1 Verkoop goederen goederen Verkoop goederen Inkoopwaarde 7 Retour inkoop goederen Verlies op goederen Winst januari Liquiditeitsoverzicht Ontvangsten Uitgaven transactie transactie 4 Debiteuren (Postbank) Belasting (Postbank) Goederenverkoop Garage (Postbank) (Postbank) Toename Postbank Balansmutatieoverzicht Verandering bezit Verandering schuld transactie Toename Afname transactie Toename Afname bezit bezit schuld schuld 1 Voorraad rediteuren goederen 1 Debiteuren Te betalen belasting 2 Voorraad rediteuren goederen 4 Debiteuren Gebouwen Voorraad goederen 7 Voorraad goederen 7 Debiteuren Balans Firma Heeswijk per 31 januari 2000 Vaste activa Eigen vermogen Gebouwen Vreemd vermogen lang Inventaris % hypothecaire lening Vlottende activa Onderhandse lening Voorraad goederen Vreemd vermogen kort Debiteuren rediteuren Postbank Liquide middelen Winst januari van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

8 24 Balans Firma Krater per (X 1) Vaste activa Eigen vermogen Gebouwen Vreemd vermogen lang Inventaris % hypothecaire lening Vlottende activa 10% onderhandse lening Voorraad goederen Vreemd vermogen kort Debiteuren rediteuren Postbank Nog te betalen rente Kas Belastingen Bank Exploitatieoverzicht Kosten Opbrengsten transactie transactie 02-7 Rente 9.583, Verkoop Inkoopwaarde goederen goederen 29-7 Bankrente Lonen Reparatie computer Bankkosten Afschrijvingen Winst juli , Liquiditeitsoverzicht Ontvangsten Uitgaven transactie transactie 03-7 Verkoopop Rente (Postbank) brengst (bank) 08-7 Privé-opname (kas) Aflossing hyp lening (bank) 22-7 Loonbetaling (bank) Reparatie computer 300 (Postbank) Afname liquide Bankkosten-rente 126 middelen (bank) van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

9 Balansmutatieoverzicht Verandering bezit Verandering schuld transactie Toename Afname transactie Toename Afname bezit bezit schuld schuld 03-7 Debiteuren Nog te betalen rente Voorraad Nog te betalen rente 9.583,33 goederen 03-7 Te betalen btw Gebouwen Eigen vermogen Inventaris Hypothecaire lening Te betalen sociale lasten 675 Balans Firma Krater per 31 juli 2001 (X 1) Vaste activa Eigen vermogen Gebouwen Vreemd vermogen lang Inventaris % hypothecaire lening Vlottende activa 10% onderhandse lening Voorraad goederen Vreemd vermogen kort Debiteuren rediteuren Postbank Nog te betalen rente ,33 Kas Belastingen Bank Te betalen sociale lasten 675 Winst juli , van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

10 Hoofdstuk 3 A. MEERKEUZEVRAGEN 1 B 4 B 7 B 10 B 2 D 5 A 8 3 B 6 D TOELIHTING Bij 7: Afschrijving per jaar: ( ) : 5 = per jaar. 1,5 jaar afschrijven = Bij 8: (6 maanden 6,5% over maanden 6% over maanden 6% over ) = = B. OPEN VRAGEN 11 Kosten worden gevormd door opofferingen van productiemiddelen. 12 Grond blijft bestaan in de hoedanigheid waarmee ze is aangeschaft. Indien de kwaliteit van grond wordt aangetast of op peil gehouden moet worden (milieu, bij een boer bemesting) ontstaan wel grondkosten. 13 De begrippen loonkosten en arbeidskosten worden vaak door elkaar gebruikt. Nettoloon: Het loon wat de werknemer ontvangt; Brutoloon: het loon voor de werknemer inclusief de af te dragen loonbelasting en sociale premies werknemer; Loonkosten of arbeidskosten = Brutoloon + sociale lasten werkgever. 14 Hoe lager het niveau van de functie is des te minder heeft men als werknemer te zeggen en zal de werknemer zich houden aan de AO. Wel kan men soms onderhandelen over het inschalingniveau en eventuele bijkomende voorzieningen. Hoe hoger de functie des te meer kan men eisen stellen. 15 In principe niet tenzij de technische levensduur korter is dan de economische, hetgeen eigenlijk niet voorkomt. 16 Hoe korter men de levensduur bepaalt des te hoger is de restwaarde. (vgl. de prijs van een tweedehands auto). 17 Opslagkosten, verwarming en energie(koeling), afschrijving opslagruimte (koelinstallatie), rentekosten (waarde van de voorraad en opslagruimte), verzekeringskosten, kosten voor opslagbeheer. Voorbeelden kunnen zijn energiegebruik en afschrijvingen als er sprake is van kostbare installaties of dure gebouwen. 13 van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

11 18 Redenen werk vereist specialisme (reparatiekosten) kosten zijn te hoog beschikt niet over noodzakelijke kennis (advieskosten) capaciteit schiet tekort (huurkosten) loopt als individueel bedrijf te veel risico (verzekeringskosten) maakt gebruik van andermans kapitaal(goederen) (leasen, rente) Kosten die hieruit voortvloeien zijn o.a. advieskosten, reparaties, verzekeringskosten, vervoerskosten. 19 (zie 18) 20 A maakt gebruik van andermans kapitaal maakt gebruik van andermans koopkracht, die deze moet uitstellen een ander loopt verliesrisico geeft inflatievergoeding 20 B Hoogte bedrag, verliesrisico en termijn. 21 De BTW die een bedrijf betaalt voor ingekochte goederen, die als handelswaar kunnen worden beschouwd, kan dit bedrijf van de fiscus terugvorderen.. OPGAVEN 22 A : 5 = B ( ) : (4 x 12) = 187,50 22 Boekwaarde einde 2e jaar: x 0,8 x 0,8 = Boekwaarde einde 3e jaar: x 0,8 x 0,8 x 0,8 = Verschil is de afschrijving van het derde jaar Ook te bepalen door 20% van te nemen = Boekwaarde einde 4e jaar: x 0,8 x 0,8 x 0,8 x 0,8 = D Rentebedrag x 1 Bij onderdeel A Bij onderdeel B Bij onderdeel Jaar Jaar , Jaar A ( ) : 5 = 720 B ( 720 : 4.000) x 100% = 18% 14 van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

12 Jaar Afschrijving x 1 Rente x 1 * Onderhoudskosten x 1 Totaal x Totaal * 8% van = A ( ) : 5 = 800 ( 800 : 4.800) x 100% = 16 2/3% 24 B x 800 = Afschrijving rente 9% van (= 432) = totaal D Boekwaarde na 1e jaar: x 0,75 = Boekwaarde na 2e jaar: x 0,75 = Boekwaarde na 3e jaar: x 0,75 = Dus afschrijving = 675 Rente = 432 Afschrijving + rente DATUM KAPITAAL x RENTE 8% 7% 7% 6,5% 6,5% A X 6,5% : 12 = 1.083,33 B X 6,5% : 12 = ,42 ( x 8% x 2,5) + ( x 7% x 0,5) + ( x 7% x 2,5) + ( x 6,5% x 0,5) + ( x 6,5% x 0,5) = = van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

13 26 A en B TOELIHTING: Af te schrijven: = Rente: 8% van ( ) = Jaar Afschrijving Rente Overige Totale Variabele Totale machine- vaste kosten kosten kosten kosten Totaal Gemiddeld 3,90 1,62 2,60 8, ,12 Oude situatie 25 x productie Y = nieuwe situatie 12 Y Y = producten Dus als de productie boven de stuks komt wordt de nieuwe situatie aantrekkelijker. 27 A Verkoopopbrengst ,40 : 1.19 = De ingecalculeerde BTW hierbij is 4.115,40 B Inkoopprijs verkochte goederen: 60% van is De BTW hierbij is 0.19 x = 2.469,24. De af te dragen BTW is 4.115, ,24 = 1.646,16 16 van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

14 Hoofdstuk 4 A. MEERKEUZEVRAGEN 1 4 D 7 D 2 B 5 3 D 6 A B OPEN VRAGEN 8 De totale constante kosten zijn kosten die, binnen een bepaalde capaciteit, onafhankelijk van de productieomvang hetzelfde blijven. 9 Afschrijvingen of capaciteitskosten. 10 Neen. Variabele kosten kunnen gemiddeld stijgen en dalen als gevolg van voordelen van arbeidsverdeling resp. nadelen door overorganisatie. (groottedegressie en progressie). 11 Grondstoffen en lonen. 12 Ongeacht het gebruik van een bepaalde capaciteit moet men toch hiervoor de economische slijtage in rekening brengen. 13 Directe kosten kunnen rechtstreeks aan een product worden toegeschreven. Bij indirecte kosten kan dit niet omdat niet duidelijk is bij welk product ze horen. De indirecte kosten moeten daarom volgens een bepaalde methode worden verdeeld over de producten. 14 Vaste directe kosten: Omstellingskosten van een machine Variabele directe kosten: grondstoffen en soms lonen Vaste indirecte kosten: meestal machinekosten voorzover ze voor meerdere producten worden ingezet Variabele indirecte kosten: soms lonen en hulpmaterialen. 15 De opslagpercentages die worden gebruikt, worden gerelateerd aan directe kosten. Het hangt er van af op welke wijze men de relatie legt tussen de directe kosten en de indirecte kosten. 16 Nadelen zijn dat ze soms bewerkelijk zijn. Bij alle methodes is een knelpunt dat ze alleen maar administratief zijn te verwerken en ze niet beheersbaar en controleerbaar zijn door een verantwoordelijke manager. Voordeel. Eenvoudig toepasbare methode. 17 van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

15 . OPGAVEN 17 A Het bijzondere is dat de gemiddelde variabele kosten aanvankelijk hetzelfde blijven maar op een gegeven moment gemiddeld gaan dalen van 5 naar 4,50 en naar 4 enz. Een oorzaak kan zijn dat door de grootte van de inkoop aan grondstoffen kortingen kan bedingen. Dit vraagstuk maakt duidelijk dat variabele kosten gemiddeld niet altijd hetzelfde hoeven te blijven. 17 B Kosten x 1000 Totale kosten Totale variabele kosten Totale constante kosten Producten x 1000 Of: Productie Totale Totale Totale kosten constante kosten variabele kosten De variabele kosten per eenheid product zijn : 1000 = 50 Productie Totale Totale Totale Kostprijs constante kosten variabele kosten kosten , Er wordt hierbij uitgegaan van proportionele variabele kosten Dalen Dalen Stijgen Blijven hetzelfde Blijven hetzelfde Stijgen 18 van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

16 20 A Bij stuks zij de Totale Kosten Bij stuks zijn de Totale Kosten Dit betekent dat bij een toename van 200 stuks de totale kosten stijgen met Dit is 125 per product. Dit zijn de variabele kosten per product. B Bij producten zijn de TK en de TVK De TK zijn dan Bij producten (5.000 x 200) - ( x 125) = A XXX: ( : ) x 100% = 20% B YYY: ( : ( ) x 100% = 33 1/3% ZZZ: : ( ) x 100% = 50% D XXX: ( % van 12000) x 150% = x 150% = YYY: ( /3% van 7000) x 150% = ,33 x 150% = ZZZ: ( % van 5000) x 150% = x 150% = A ( : ) x 100% = 40% B ( : ) x 100% = 24% ( : ) x 100% = 15% D Grondstof Loon Opslag A Opslag B Opslag Totaal ,40 18, ,40 18, ,40 18,40 E Grondstof Loon Opslag A Opslag B Opslag Totaal , ,88 19, ,55 19,55 F De verhoudingen tussen directe kosten en indirecte kosten bij de berekening van het opslagpercentage is bij D hetzelfde als bij de verhouding van de kosten per product. Bij E is dat niet het geval. Daardoor ontstaan er verschillen in de kostprijs. 19 van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

17 Hoofdstuk 5 A. MEERKEUZEVRAGEN 1 A 4 2 D 5 A 3 A 6 B. OPEN VRAGEN 7 De kostprijs noemt men ook wel een normprijs omdat deze prijs als norm wordt gesteld bij het maken van dit product. 8 De standaardkostprijs wordt gevormd door voor een eenheid product de toegestane standaardhoeveelheden te vermenigvuldigen met de standaardprijs voor alle toegestane en noodzakelijke kostensoorten. 9 De kostprijs is nodig voor het bepalen van de verkoopprijs voor de winstberekening voor het kunnen analyseren van bedrijfsresultaten en voor de balanswaardering 10 De kostprijs is een normprijs omdat men uitgaat van welke hoeveelheden er in het te produceren product zijn toegestaan, welke wordt vermenigvuldigd met de toegestane prijs, telkens per kostensoort. Bijvoorbeeld: Voor het maken van een product zijn 10 minuten arbeidstijd toegestaan vermenigvuldigd met de standaardarbeidskosten per 10 minuten. 11 Bij de bepaling van de standaardkostprijs bij stukproductie moet men voor elk product een aparte kostprijs berekenen. Bij serie en massa productie bepaalt men de kostprijs aan de hand van standaarden die voor één product worden gehanteerd. 12 Oorzaken kunnen zijn prijsverschillen, hoeveelheidverschillen en bezettingsverschillen. 13 Om de gemiddelde constante kosten ofwel de constante kosten per eenheid product te kunnen bepalen. 14 Een bezettingsresultaat geeft het verschil aan ten aanzien van de terugverdiende vaste kosten als de werkelijke productie afwijkt van de normale productie. 15 Het bedrijfsminimum geeft aan welke productie/afzet nodig is om net geen verlies te leiden ofwel bij welke productie/afzet de kosten precies worden goedgemaakt. Dit is het breakevenpoint. 16 Bij de bepaling van de kostprijs gaat men uit van op ervaring beruste verwachte kosten. In de werkelijkheid zullen deze kosten meestal afwijken omdat de meeste kosten worden bepaald door prijzen die buiten het bedrijf liggen. Hierdoor ontstaan er per kostensoort afwijkingen ten opzichte van de in kostprijs berekende en verwachte kosten. 17 Door in de break-evenformule boven de streep de verwachte of gewenste winst neer te zetten. Op die manier bereken je een afzetniveau waarbij ook deze winst wordt behaald. 20 van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

18 . OPGAVEN 18 A /N + V/W = ( : ) + ( : ) = = 14 B /(p v) = : ( 26-8) = : 18 = stuks (W N) x (/N) = ( ) x 6 = (verlies) 19 Kostprijs is /N + V/W = ( : ) + ( : ) = = In de kostprijsformule berekening is N niet bekend dus: ( : N) + ( : ) = 15. Hieruit volgt dat : N = 9. Dus N = stuks 21 A Grondstof 1,5 x 4= 6 Lonen 3 Machinekosten 3 Energiekosten 1,50 Huisvesting en overige kosten 2,20 Kostprijs 15,70 B Machinekosten zijn normaal gesproken constante kosten zodat de totale constante kosten = De variabele kosten per product zijn ,50 = 10,50 Het break-evenpoint is : ( 17 10,50) = stuks x ( 17 10,50) = D ( ) x 5,20 = A ( : ) + ( : ) = 0,55 + 0,325 = 0,875 B 0,875 x 100/70 = 1,25 Omzet x 1,25 = Variabele kosten x 0,325 = onstante kosten Winst D : ( 1,25 0,325) = producten E x 1,25 = ,50 21 van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

19 F 4 kosten en opbrengsten x TO TK TK producten x A Variabele kosten 20 x 40 = 800 Administratie kosten onstante kosten : 330 = B : ( ) = 132 handelingen 132 x 20 = 2640 uur 24 A ( : ) + ( : ) = 2,85 + 8,20 = 11,05 B 11,05 x (100/85) = x 1,19 = 15,47 D Break-evenafzet : ( 13 8,20) = stuks Break-evenomzet x 13 = ( ) x 2,85 = verlies E Omzet x 13 = Variabele kosten onstante kosten Winst of anders x ( 13 11,05) = A : ( ) = stuks 22 van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

20 B Omzet 8000 x 200 = Variabele kosten 8000 x 120 = onstante kosten Winst ( ) x ( : ) = verlies D Kostprijs: ( : ) = x ( ) Bezettingsresultaat E F ( ) : ( ) = stuks Nieuwe situatie Omzet ( ) x 200 = Variabele kosten x ( ) = onstante kosten Reclamecampagne Er wordt meer winst behaald. G ( ) : ( ) = stuks. Dit zijn 117 producten meer. 26 A Grondstof 5 x 24 = 120 Directe lonen 4 x 25 = 100 Directe machinekosten: variabel 0,2 x 2 x 50 = 20 Indirecte machinekosten: variabel 0,2 x 0,2 x 100 = 4 Overige indirecte kosten: variabel 0,1 x ( ) = 32 Variabele fabricage kosten 276 Directe machinekosten: vast 0,8 x 2 x 50 = 80 Indirecte machinekosten: vast 0,8 x 0,2 x 100 = 16 Vaste fabricage kosten 96 Fabricagekostprijs 372 Verkoopkosten 18 Kostprijs 390 Winst 30 Verkoopprijs 420 BTW 79,80 onsumentenprijs 499,80 B x 96 = van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

21 D 499,80 E Omzet x 420 = Variabele kosten x ( ) = Vaste kosten Bedrijfswinst (Ook: ( x ) = F ( ) x 96 = G : ( ) = stuks 26 H x 420 = TK TO kosten en opbrengsten x TK producten x van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

22 Hoofdstuk 6 A. MEERKEUZEVRAGEN 1 B 4 B 7 D 10 B 13 D 2 5 A 8 B A 3 A 6 B 9 12 B. OPEN VRAGEN 15 Kostenminimalisatie en omzettoename; werkgelegenheid en kostenminimalisatie. 16 Eenvoudig en duidelijk; duidelijke gezagsverhoudingen; eenhoofdige leiding (iedere medewerker heeft één chef); duidelijke verantwoordelijkheidsbegrenzing. 17 Alle communicatie moet volgens de hiërarchische ladder; coördinatie gaat alleen via bestuurder; bestuurder moet alles coördineren en dus kennis hebben van alle activiteiten. 18 Specialisten kunnen worden ingeschakeld om leidinggevenden van dienst te zijn. Tijdswinst door anderen (adviseurs) om iets uit te laten zoeken en om deskundigheid in te schakelen. 19 Goederen worden compleet aangekocht, in voorraad genomen, in de winkel geplaatst, door de klant uit de schappen gehaald en bij de kassa afgerekend en meegenomen. 20 Abstract is geheel van vraag en aanbod. oncreet is een bepaalde plaats waar vraag en aanbod wordt uitgeoefend. Abstract heeft betrekking op het geheel. oncreet is feitelijk en meestal maar een deel van de markt. Hierbij gaat het vooral om de handelingen. 21 Assortimentsverbreding om klantenbinding te vergroten, klanten langer in de winkel te houden en wellicht ook winstvergroting door te profiteren van voordelige marges. 22 Samenwerking binnen de bedrijfskolom (= integratie) betekent uitschakeling van een tussenmarkt, zodat kosten die dit marktgebeuren met zich meebrengen kunnen worden vermeden. Men is zekerder over de aanvoer van de goederen. Men kan zelf beter de gewenste kwaliteit in de gaten houden. Nadelen kunnen het ontbreken van de deskundigheid, keuzemogelijkheden en ontwikkelingen op de betreffende tussenmarkt. 23 Samenwerking binnen de bedrijfstak (=parallellisatie) doet het assortiment vergroten en dus de keuzemogelijkheden van de klant. Wanneer het ene product wat minder loopt dan de andere kan deze omzetdaling worden gecompenseerd door omzetstijging bij een ander product. Er is dan sprake van risicospreiding. Door parallellisatie ontstaat er branchevervaging, waardoor de klant soms geen deskundige hulp mag verwachten. 24 Klanten wensen soms een breed assortiment. Om een lage (kost)prijs te bereiken, is soms productie op grote schaal nodig. 25 Zes weken van te voren de 10 bladzijden idioom uit je hoofd leren voor een toets. 25 van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

23 . OPGAVEN 26 A schapenhouder katoenplantage wolopkoper katoenopkoper exporteur exporteur importeur importeur wolgroothandel katoengroothandel textielfabriek (spinnerij en weverij) katoenfabriek textielwinkel, detaillist textielwinkel, detaillist B Horizontale samenwerking kan in principe in elke fase. In bovenstaande situatie is dit alleen bij de textielwinkel gebruikelijk. Dienstverlening 27 A Integratie: op de camping: een bureau oprichten voor diverse campingbestemmingen Differentiatie: De boekingen en reserveringen voor de camping aan een apart bureau overlaten. Parallellisatie: naast een camping ook een winkel, een restaurant, een zwemparadijs Specialisatie: alleen voor stacaravans of toercaravans B Voordelen en nadelen kunnen liggen op het terrein van: kostendegressie door schaalgrootte: deskundigheidsvergroting; marktbeheersing 26 van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

24 Hoofdstuk 7 A. MEERKEUZEVRAGEN 1 D 4 7 D 10 B 13 B 16 D 2 D 5 B 8 D 11 A 14 D 17 D 3 A 6 B 9 B 12 B 15 A Toelichting 7D: 8% = rente ^ Vreemde Vermogen = RTV = 12% van = De winst is dan ^ Dit is bijna 14,8% van ) Toelichting 9B: is 8% van Toelichting 17D: REV is 20%. De winst is 20% van = RVV is 8%. De betaalde rente is RTV = ( ) : ( 1 mln + 2 mln) = 12% B. OPEN VRAGEN 18 De vraag komt te vervallen. 19 De naam van het bedrijf, de rechtspersoon en de datum. 20 Een overzicht van bezittingen en schulden waarbij de bezittingen gerangschikt zijn naar omlooptijd en de schulden gerangschikt zijn naar beschikbaarheidsduur. 21 Groot bedrag aan machines; productiebedrijf; In verhouding veel voorraden: handelsbedrijf. 22 Goodwill, auteursrechten, kennis. 23 Om het risico van waardedaling van het onroerend goed op te vangen. 24 Zowel debiteuren als crediteuren geven aan dat er sprake is van leverancierskrediet. Er is in beide gevallen sprake van eerst leverantie en daarna betaling. Dit betekent dat de leverancier krediet geeft. 25 (zie blz 53: momentopname; window dressing; waarderingsprobleem; verschil in omloopsnelheid; seizoensinvloeden) 26 Een te lage liquiditeit betekent dat men niet meer op tijd aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Daardoor zullen leveranciers niet meer leveren, waardoor men zelf ook niet meer in staat is op tijd goederen te leveren, hetgeen tot klantverlies leidt. Een te lage solvabiliteit betekent dat men niet meer op tijd in staat is de schulden af te lossen. Nieuwe leningen zijn niet meer mogelijk en schuldeisers eisen hun schulden op. 27 Verkeerd gebruik van waardering, onduidelijkheid over dispositieruimte. Zie ook antwoord van 30 Praktische bedrijfseconomie basisbegrippen en -vaardigheden augustus 2004

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO (de onderdelen die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Over schaarse goederen, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 1. Weet welke rapportages belangrijk zijn 1. Maak een plan 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken 4. Inzicht in cijfers Les 1 Balans

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Sarina van Vlimmeren Wim de Reuver Docentenhandleiding vwo Projectcoördinatie Bataille Tekst Etc., Utrecht Vormgeving Pauli-Producties, Nijmegen Redactie en lay-out Ivonne Hermens,

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen - 1 - Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi. Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden,

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie