De ondernemingsraad. Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ondernemingsraad. Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad"

Transcriptie

1 De ondernemingsraad Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad

2 Colofon: Dit is een uitgave van de Stichting FNV-Pers ten behoeve van FNV Bondgenoten. Gewijzigde 12e herdruk: oktober 2010, Utrecht Oplage: 1000 Opmaak: Revon Drukkerij bv, Leerdam Druk: FNV Bondgenoten

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Waarom een or? 3 Is het een hobby? 3 Wie stelt een or in? 3 Wordt een or gekozen? 4 Wat doet de or? 5 Hoe doet de or zijn werk? 6 De rol van een vakbondslid? 6 Informatie en deskundigheid 7 Cursussen 7 Verder lezen 8 Adressen 8 ( 1 )

4 Voorwoord Met grote regelmaat wordt FNV Bondgenoten benaderd met de vraag: Ondernemingsraadslid zijn. Wat betekent dat? Onder zo n vraag gaan vaak andere vragen schuil. Zoals: Wat doet zo n ondernemingsraad precies?, Hoeveel tijd kost dat?, Wat doet de bond voor or-leden? Kortom er leven nogal wat vragen rond het lidmaatschap van de ondernemingsraad. In deze brochure wordt, met name voor nieuwe or-leden en voor kandidaat or-leden, een poging gedaan om een aantal van die vragen in het kort te beantwoorden. ( 2 )

5 Waarom een or? Als je het over een ondernemingsraad (or) hebt dan heb je het in feite over medezeggenschap van werknemers. Over invloed van werknemers op het reilen en zeilen van de onderneming. Dus ook over invloed van werknemers op de bedrijfsleiding en het te voeren bedrijfsbeleid. Namens de werknemers voert de ondernemingsraad het overleg met de bedrijfsleiding. De ondernemingsraad is dus hèt middel voor werknemers om de gezamenlijke belangen binnen de onderneming aan de orde te stellen en te bewerkstelligen dat er een goede afweging plaatsvindt tussen bedrijfsen werknemersbelang. Groepsbelangen De ondernemingsraad is niet zo maar een willekeurige groep werknemers, maar een in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geregelde personeelsvertegenwoordiging, waarvan de directie geen deel uitmaakt. De taak van de ondernemingsraad is om met behulp van deze wet, waarin een reeks van rechten en plichten van zowel ondernemer als ondernemingsraad zijn vastgelegd, de belangen van collega-werknemers zo goed mogelijk te behartigen. Het gaat daarbij niet om de belangen van individuele werknemers, maar om groepsbelangen of bedrijfsaangelegenheden die het gehele personeel raken. De individuele belangenbehartiging is een taak van de vakbond. Is het een hobby? Natuurlijk kan or-werk uw hobby worden, maar in eerste instantie moet het niet zo bekeken worden. De ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan van de onderneming. De wet geeft aan ondernemingsraadsleden dan ook een aantal faciliteiten. Zo behoeft or-werk niet in de eigen vrije tijd te gebeuren. De ondernemingsraad vergadert zoveel mogelijk in de normale werktijd en de or-leden hebben recht op doorbetaling van hun loon. Om tegenover de bedrijfsleiding onafhankelijke standpunten te kunnen innemen geeft de wet ook regels voor de rechtsbescherming van or-leden ingeval van ontslag, promotie en dergelijke. Verder kunnen ondernemingsraden deskundigen inschakelen en ook hebben or-leden recht op het volgen van speciaal voor hen geschikte cursussen (hierover later meer). Beetje hobby Toch gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat or-werk ook een klein beetje een hobby moet zijn. Ondanks de mogelijkheid om in werktijd te vergaderen wordt de individuele voorbereiding nogal eens in de eigen vrije tijd verricht. Bovendien zullen de collega s in het bedrijf vaak een beroep op or-leden doen als het gaat om het oplossen van allerlei problemen. Dat is vaak leuk, maar soms ook lastig en tijdrovend. Wie stelt een or in? Volgens de WOR is iedere ondernemer met 50 of meer werknemers verplicht er voor te zorgen dat er een ondernemingsraad wordt opgericht. In bedrijven met minder dan 50 werknemers kan de werkgever op vrijwillige basis een or oprichten. Tevens bestaat er voor deze bedrijven de mogelijkheid een personeelsvertegenwoordiging (pvt) op te starten. Een pvt is een soort ondernemingsraad met minder bevoegdheden. Over de pvt is bij FNV Bondgenoten een aparte brochure beschikbaar. Voorlopig reglement Het instellen van een ondernemingsraad gebeurt op basis van een zogenaamd voorlopig reglement dat door de ondernemer moet worden opgesteld. In zo n reglement staan allerlei bepalingen over de wijze waarop de ondernemingsraad zal gaan werken en hoe de verkiezingen zullen worden georganiseerd. De ondernemer moet dus het initiatief nemen. Gebeurt dat niet dan kunnen de werknemers hem vanzelfsprekend hier op aanspreken en op deze verplichting wijzen. En in verreweg de meeste gevallen geeft de ondernemer gevolg aan een dergelijk verzoek door een commissie in te stellen, meestal bestaande uit bedrijfsleiding en werknemers. Aan deze commissie delegeert hij dan zijn verplichting om een voorlopig reglement op te stellen. Hij blijft hiervoor echter wel verantwoordelijk, zowel voor de inhoud als de uitvoering ervan. ( 3 )

6 Nu is het opstellen van een reglement geen eenvoudige zaak. Het is daarom goed om te weten dat er diverse voorbeeldreglementen in omloop zijn, onder andere één van FNV Bondgenoten. Is het voorlopig reglement gereed, dan moet de ondernemer de tekst voor commentaar voorleggen aan de vakbonden. De ondernemer is echter niet verplicht de adviezen van de bonden over te nemen, alhoewel wij dat natuurlijk wel verstandig zouden vinden. Tenslotte stelt de ondernemer het voorlopig reglement vast en zendt een exemplaar aan de bedrijfscommissie. Het komt helaas voor dat ondernemers ook wanneer ze op hun nalatigheid zijn gewezen geen stappen zetten om tot instelling van een ondernemingsraad te komen en dat soms zelfs onomwonden weigeren. In een dergelijke situatie kan FNV Bondgenoten zijn leden behulpzaam zijn. De vakbondsbestuurders of het OR-Centrum van de bond geven graag advies over de aanpak. Wordt een or gekozen? Het antwoord op de vraag of een ondernemingsraad gekozen wordt is even simpel als de vraag zelf. Dat is namelijk ja! Toch is de vraag daarmee onvoldoende beantwoord, immers zoals zo vaak zijn er ook nu weer vele wegen die naar Rome leiden. Als de kogel eenmaal door de kerk is en er ligt dus een vastgesteld voorlopig reglement, dan kunnen de voorbereidingen worden getroffen tot het kiezen van een ondernemingsraad. Ook hiervoor is de ondernemer verantwoordelijk. van het lijstenstelsel, waarbij vakbonden en andere groeperingen met een lijst uitkomen waarop meerdere kandidaten kunnen staan. Dit stelsel is min of meer vergelijkbaar met de wijze waarop de Tweede Kamer wordt gekozen. Men stemt bij een lijstenstelsel vooral op een programma, een bepaalde visie op werknemersbelangen. Uiteindelijk zullen de doelstellingen van bijvoorbeeld FNV of CNV best bekend zijn, zodat van tevoren duidelijk is waarop je stemt, wat je dus in de toekomst mag verwachten. Dat is bij een personenstelsel niet zo. Daarnaast zijn er aan een lijstensysteem nog wat andere voordelen verbonden, bijvoorbeeld bij opvulling van vacatures. Vakbonden erbij Bij zo n stelsel van lijstverkiezingen, maar ook bij het personenstelsel worden vakorganisaties in de gelegenheid gesteld om kandidaten te stellen. Omdat daarvoor veelal ook nog ledenvergaderingen moeten plaatsvinden is het goed om te zorgen dat er vroegtijdig contact met de vakbondsbestuurder wordt opgenomen. Overigens beschikt de vakbondsbestuurder van de bond ook over ondersteunend materiaal als folders, stickers en affiches. En wat vooral niet moet worden vergeten is dat het wettelijk verplicht is om de uitslag van de verkiezingen bij (de vakbondsbestuurder van) de bond te melden. Deze bepaling stelt de vakbondsbestuurder in staat er voor zorgen dat de uiteindelijk gekozen leden op gezette tijden van actuele informatie worden voorzien. De ondernemingsraad bestaat in zijn geheel uit werknemers die door het personeel zelf kandidaat worden gesteld en gekozen. De directie mag geen lid van de ondernemingsraad zijn en mag ook niet meekiezen. De grootte van de ondernemingsraad is afhankelijk van de personeelsomvang van de onderneming, met een minimum van 5 zetels. Kiesstelsels Er zijn twee kiesstelsels, het lijstenstelsel en het personenstelsel. In het reglement moet een keuze worden gemaakt tussen deze twee systemen. FNV Bondgenoten is voorstander ( 4 )

7 Wat doet de or? De vraag wat de ondernemingsraad doet is misschien wel de meest lastige. Het antwoord zou kunnen luiden van alles, maar dat is al te simpel. De wet kent de ondernemingsraad een aantal rechten toe en daaruit wordt enigszins duidelijk wat de taken van de ondernemingsraad zijn. Allereerst moet in een aantal situaties aan de ondernemingsraad om advies worden gevraagd. In artikel 25 van de WOR staan deze situaties omschreven. Het adviesrecht heeft betrekking op de economische en organisatorische bedrijfsvoering. Bij het vragen van advies gaat het vaak om belangrijke investeringen, reorganisaties en overnames. De directie van het bedrijf dient rekening te houden met de adviezen van de ondernemingsraad. Als dat niet gebeurt kan de ondernemingsraad daartegen stappen ondernemen. Voor bepaalde zaken op het gebied van sociaal beleid gaat de bevoegdheid van de or verder dan het uitbrengen van advies. De ondernemer heeft dan de instemming van de ondernemingsraad nodig. Zonder instemming kan de ondernemer zo n besluit niet nemen, tenzij hij daarvoor toestemming heeft van de kantonrechter. Het gaat daarbij om zaken als werktijdregelingen, aanstellings- en ontslagregelingen, regelingen betreffende veiligheid, gezondheid en welzijn enzovoort. Omdat artikel 27 in de praktijk veel aanleiding geeft tot meningsverschillen heeft FNV Bondgenoten over dit zogenaamde instemmingsrecht een brochure uitgegeven. Artikel 23 van de Wet geeft de ondernemingsraad de mogelijkheid om een meer actieve rol te vervullen. Via dit zogenaamde initiatiefrecht kan de ondernemingsraad de directie voorstellen doen op alle mogelijke terreinen. De ondernemer is verplicht tenminste eenmaal over een dergelijk voorstel in een overlegvergadering met de ondernemingsraad van gedachten te wisselen. Vervolgens moet de ondernemer schriftelijk en met redenen omkleed laten weten of en in hoeverre hij dit voorstel overneemt. De ondernemingsraad heeft ingeval van afwijzing geen beroepsmogelijkheid. De kantonrechter kan bijvoorbeeld dus niet om een oordeel worden gevraagd. Het is om die reden belangrijk dat het voorstel goed onderbouwd en beargumenteerd is en dat de achterban het initiatiefvoorstel steunt. De ondernemingsraad moet voor zijn werkzaamheden ook over gegevens kunnen beschikken. Daarom is in artikel 31 van de WOR het recht op informatie vastgelegd. De ondernemingsraad heeft in de eerste plaats recht op alle informatie die nodig is voor het or-werk. Daar moet de ondernemingsraad dan wel om vragen. Daarnaast is de ondernemer verplicht de ondernemingsraad over een aantal zaken ongevraagd te informeren, zoals over de rechtsvorm van de onderneming, over het financiële reilen en zeilen van de onderneming en over de samenstelling van het personeelsbestand en het sociaal beleid van de onderneming. Voorts is in artikel 28 een stimulerende taak voor de ondernemingsraad weggelegd onder meer op het gebied van gelijke behandeling en inschakeling van gehandicapte werknemers. Overigens moet de ondernemingsraad ook waken tegen alle andere vormen van discriminatie, bijvoorbeeld van oudere of jongere werknemers of van buitenlanders. Nog een andere wet, de Arbeidsomstandighedenwet (arbo-wet) kent aan de ondernemingsraad een aantal rechten toe. Deze liggen voornamelijk op het gebied van (de verbetering van) de arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Ook over deze problematiek heeft FNV Bondgenoten een aantal brochures uitgebracht. ( 5 )

8 Hoe doet de or zijn werk? Ondernemingsraadsvergadering Veel ondernemingsraadswerk vindt plaats binnen de vergaderingen van de ondernemingsraad. De wet op de ondernemingsraden onderscheidt twee soorten vergaderingen. Allereerst de ondernemingsraadsvergadering. In deze vergadering stelt de ondernemingsraad vast aan welke onderwerpen aandacht wordt besteed en wat daarover met de directie van het bedrijf zou moeten worden afgesproken. Soms worden deze onderwerpen door de or-leden zelf of door hun achterban aangedragen, maar in een aantal gevallen zijn het ook zaken die door de directie zijn ingediend. Bijvoorbeeld in de vorm van een adviesaanvraag over een belangrijke investering of een verzoek om instemming met een regeling van werktijden. Bij de ondernemingsraadsvergadering is de directie niet aanwezig. Er vindt dus nog geen overleg of onderhandeling met de directie plaats. Het gaat er om dat de ondernemingsraad zelf zijn standpunt bepaalt en zich voorbereidt op overleg of onderhandelingen met de directie over dat standpunt. Overlegvergadering Een tweede vergadering die de wet onderscheidt is de overlegvergadering. In deze vergadering, het woord zegt het al, wordt het overleg gevoerd tussen directie en ondernemingsraad. Het spreekt dus voor zich dat de directie hierbij aanwezig is. In het algemeen wordt deze vergadering beurtelings voorgezeten door de voorzitter van de ondernemingsraad en door de directie. Twee maal per jaar moet de algemene gang van zaken in de onderneming worden besproken. Daar naast wordt in de overlegvergaderingen van gedachten gewisseld over allerlei onderwerpen waarover de ondernemingsraad een standpunt van de directie wil vernemen of omgekeerd. Een goed functionerende ondernemingsraad zorgt dat deze besprekingen - die al snel het karakter van onderhandelingen hebben - in de ondernemingsraadsvergadering goed zijn voorbereid; alleen op die manier is er kans op succes. In feite kan de ondernemingsraad in de overlegvergadering alles aan de orde stellen waarover overleg wenselijk wordt geacht. Belangrijk is dat alles wat wordt afgesproken ook goed wordt vastgelegd in een verslag. De secretaris van de ondernemingsraad is in principe ook de secretaris van de overlegvergadering. Een overlegvergadering hoeft niet per definitie het karakter te hebben van onderhandelingen in een grimmige sfeer, maar er is vaak wel sprake van belangentegenstellingen tussen de directie en de ondernemingsraad. Dat betekent dat er soms ook harde noten gekraakt moeten worden Ook daarom is een goede voorbereiding belangrijk. Zie daarvoor ook de volgende hoofdstukken. De rol van een vakbondslid? Dat betekent doorgaans goed rekening houden met de belangen van de medewerkers en ook goed naar hen luisteren. En verbinding houden met de vakbondsbestuurder over belangrijke kwesties die in jouw bedrijf aan de orde zijn. Dat is zijn algemeenheid de verwachting van medewerkers in het bedrijf naar een FNV-er in de or. Daarom stemmen mensen op jou. Door verschillen in vakbondspositie en positie van de or binnen het bedrijf kan de praktijk binnen de or erg verschillend uitpakken. Verstandig is om daar op hoofdlijnen duidelijkheid over te krijgen: met andere FNVers in het bedrijf, met de vakbondsbestuurder. En natuurlijk ook met de rest van de or waarbinnen je wilt functioneren. Het FNV-lidmaatschap moet jou helpen om een beter or-lid te zijn! De WOR biedt ondernemingsraadsleden de mogelijkheid voor zogenaamd onderling beraad. Dat kun je zo nodig ook gebruiken om die afstemming te verrichten. Zulke faciliteiten kun je ook gebruiken om met collega s in gesprek te gaan hoe zij denken over een actuele kwestie in het bedrijf. Documentatie van de bond kun je gebruiken om een goede bodem onder zo n gesprek te leggen. Als er een actieve kadergroep in jouw bedrijf aanwezig is, zul je activiteiten en belangrijke beslissingen ( 6 )

9 natuurlijk daarmee willen afstemmen. Zo kan de or tot beter gedragen besluiten komen, en de bond er ook sterker van worden! Omdat er lang niet in alle gevallen voldoende informatie voorhanden is kan daarbij een beroep worden gedaan op de vakbondsbestuurder van de bond, of op het OR-Centrum van FNV Bondgenoten. Of kijk op de website of volg de OR Nieuwsbrief. Informatie en deskundigheid Op veel plaatsen in de wet wordt bepaald dat de directie de ondernemingsraad van informatie moet voorzien. Toch is in de praktijk meestal niet alle informatie beschikbaar. Natuurlijk moet de ondernemingsraad daar dan om vragen. Maar ook al heeft de ondernemingsraad voldoende informatie dan nog is het vaak de vraag wat er mee kan en moet gebeuren. Het gaat meestal ook om erg ingewikkelde onderwerpen. Hoewel ondernemingsraadsleden zichzelf soms onderschatten is er toch vaak behoefte aan het oordeel van een deskundige. Om in die behoefte te voorzien heeft FNV Bondgenoten een groot aantal informatieve brochures geschreven over de meest uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast is er de mogelijkheid om aan de bestuurder van de bond informatie te vragen. Bovendien beschikt FNV Bondgenoten, speciaal voor de ondersteuning van ondernemingsraden, over een OR-Centrum. Dit centrum is gevestigd op het hoofdkantoor te Utrecht (telefoonnummer achterin deze brochure). Bij dit centrum kunt u met al uw vragen betreffende hel ondernemingsraadswerk terecht. In de meeste gevallen zal men u daar direct een antwoord op uw vraag kunnen geven. Cursussen Ondernemingsraadsleden hebben het recht om zich te (laten) scholen in het ondernemingsraadswerk en cursussen te volgen. Deze cursussen worden georganiseerd door diverse vormingscentra en volkshogescholen. Het is belangrijk om te weten dat ook de FNV een ruim aanbod heeft. FNV Bondgenoten biedt in diverse regio s scholing aan. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de vakbondsbestuurder. De cursussen voor complete ondernemingsraden worden verzorgd door FNV Formaat. Deze cursussen zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Dit zijn veelal meerdaagse cursussen op een locatie buiten het bedrijf. Bij zo n cursus voor een gehele ondernemingsraad word het programma in overleg met de deelnemers vastgesteld. Mogelijke onderdelen zijn de Wet op de ondernemingsraden, het contact met de achterban en het maken van een werkplan. Maar er kunnen ook vaardigheden worden geoefend, zoals vergaderen, over!eggen en onderhandelen. FNV Formaat organiseert eveneens studiedagen voor or-leden over diverse thema s zoals sociaal beleid, financieel-economisch beleid of de arbo-wet. Voor deze cursussen en studiedagen wordt wel een rekening verstuurd. Maar in de Wet op de ondernemingsraden is geregeld dat de ondernemingsraad voor deze kosten een beroep kan doen op de werkgever. Nadere informatie over cursussen en studiedagen is verkrijgbaar bij FNV Formaat of via het OR-Centrum. Een adressenlijst is achterin deze brochure opgenomen. Het OR-Centrum beschikt bovendien over een netwerk van externe deskundigen die desgewenst door ondernemingsraden kunnen worden geraadpleegd bij meer ingewikkelde problemen. Aan de werkzaamheden van een dergelijke deskundige zijn uiteraard kosten verbonden. Maar ook daarin voorziet de Wet op de ondernemingsraden. ( 7 )

10 Verder lezen Uitgaven van FNV Bondgenoten FNV Bondgenoten beschikt over veel brochures en informatiemateriaal. Op diverse thema s zijn checklists, achtergrondinformatie en ander praktisch materiaal verkrijgbaar. Voor meer informatie kijk op De OR in 153 vragen en antwoorden Praktisch, betaalbaar boekje van uitgeverij Thema. Te bestellen via of Uitgaven SDU Te bestellen bij SDU, tel Deze uitgaven zijn niet gratis. Inzicht in de ondernemingsraad Een toelichting bij de wet op de ondernemingsraden. In de toelichting, die gebaseerd is op inmiddels gevormde jurisprudentie, wordt artikelsgewijs commentaar geleverd hoe de overheid de wet interpreteert. Inzicht in financiële informatie Een toelichting op het financiële informatierecht van ondernemingsraden. Omgaan met financiële gegevens is voor velen een moeilijke bezigheid. Deze uitgave houdt zich bezig met de vraag hoe de ondernemingsraad op zo eenvoudig mogelijke wijze uit de brij van financiële gegevens een reëel inzicht kan krijgen in het financieeleconomisch beleid van de onderneming. Handboek Arbo-wet Rechten en verplichtingen doorgelicht voor werkgever en werknemer. Adressen De Bedrijfscommissie Markt II is voor ondernemingen in de zorg en welzijn en de sociaal-culturele sector, is op 1 juli jl. van start gegaan. Bereikbaar onder hetzelfde adres Naast de twee bedrijfscommissies voor de marktsector is er ook een bedrijfscommissie voor de overheid; deze valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van BZK. Waar kunt u FNV Bondgenoten vinden? FNV Bondgenoten Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Tel.: (lokaal tarief) OR-Centrum voor alle vragen uit de or-praktijk Maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 09:00 uur en 13:00 uur op het nummer Aanmelden OR Nieuwsbrief kun je door een mail te sturen aan Arbo-telefoon voor alle vragen over arbeidsomstandigheden en milieu Maandag t/m donderdag bereikbaar van tot uur op het nummer FNV Formaat voor cursussen en studiedagen voor or-leden Toegankelijk voor leden en niet-leden Houttuinlaan 6, Woerden, Postbus 565, 3440 AN Woerden Telefoon: Fax: Secretariaten bedrijfscommissies Bedrijven in de (profit)sectoren van FNV Bondgenoten vallen allen onder de nieuwe Bedrijfscommissie Markt I, gevestigd bij de SER. Bedrijfscommissie Markt I Postbus 90405, 2509 LK Den Haag Telefoon: ( 8 )

11 Postadressen FNV Bondgenoten Amsterdam Postbus AE Amsterdam Rotterdam Postbus AR Rotterdam Deventer Postbus AH Deventer Groningen Postbus CA Groningen Utrecht Postbus GE Utrecht Weert Postbus GG Weert Hoofdkantoor Postbus GE Utrecht Klantenservice: tel (lokaal tarief) ( 9 )

12 ( 10 )

13 ( 11 )

14 ( 12 )

De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3

De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3 De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3 Inhoud Inleiding Stap 1. De eerste vergadering Stap 2. De or-vergadering Stap 3. Het overleg met de werkgever Stap 4. Vaststellen voorlopig reglement Stap 5.

Nadere informatie

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP Kandidaten gevraagd voor or en pvt Medezeggenschap 1, maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 02 1.1 Or-lid, iets voor u? 02 2. WAT DOET DE OR? 03 2.1 Werkwijze 03 2.2 Besluitvorming

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden.

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden. VOORWOORD Om het functioneren van een ondernemingsraad mogelijk te maken, zullen de ondernemer en de werknemers de nodige voorbereidende werkzaamheden moeten verrichten. Om overzichtelijk te maken hoe

Nadere informatie

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE Medezeggenschap Nummer 1 - September 2015 PERSONEELSVERWOORDIGING (PVT) OPRICHTING EN WERKWIJZE VOORAF Werknemers die meebeslissen zijn waardevol

Nadere informatie

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven Taken en bevoegdheden van de pvt FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel

Nadere informatie

Het praktische checklistboek voor de OR

Het praktische checklistboek voor de OR Het praktische checklistboek voor de OR Wanne van den Bijllaardt Marianne van der Pol Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 Verkiezingen organiseren De hier gehanteerde termijnen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Nieuw als FNV er in de ondernemingsraad

Nieuw als FNV er in de ondernemingsraad FNV Bondgenoten Nieuw als FNV er in de ondernemingsraad of pvt of onderdeelcommissie zzodra jij aantreedt in de ondernemingsraad, onderdeelcommissie of pvt (personeelsvertegenwoordiging) van jouw bedrijf,

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Personeelsvertegenwoordiging

Personeelsvertegenwoordiging ondernemingsraad Personeelsvertegenwoordiging Oprichting en werkwijze 2 Personeelsvertegenwoordiging 1. Wat is een PVT? 5 2. Waarom een PVT? 6 3. Hoe richt je een PVT op? 7 Hoe start je een PVT? 4. Hoe

Nadere informatie

Geacht lid, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Doorkiesnummer 2 december Ons kenmerk /ep/kp

Geacht lid, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Doorkiesnummer 2 december Ons kenmerk /ep/kp Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Datum Doorkiesnummer 2 december 2015 030-2637261 Onderwerp Or verkiezingen Randstad Groep Geacht lid, De verkiezingscommissie van uw ondernemingsraad (or) heeft

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD 1. HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Stap 1: Voorlopig reglement Wanneer voor het eerst een ondernemingsraad

Nadere informatie

De OR in 153 vragen en antwoorden

De OR in 153 vragen en antwoorden De OR in 153 vragen en antwoorden Wanne van den Bijllaardt Marjet van der Heijden Hans Hubregtse Niko Manshanden Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen INLEIDING OR-leden krijgen met de meest uiteenlopende

Nadere informatie

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de BIJLAGE 1: DE ONDERNEMINGSRAAD De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Hun rechten (en plichten) staan beschreven in de wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Verkiezingen van de ondernemingsraad. Werkmap 2

Verkiezingen van de ondernemingsraad. Werkmap 2 Verkiezingen van de ondernemingsraad Werkmap 2 Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers in opdracht van FNV Bondgenoten April 2014 Oplage: 500 2 Werkmap Verkiezing van de or Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

OR-SYLLABUS. Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden

OR-SYLLABUS. Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden OR-SYLLABUS Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden Voorwoord Met deze syllabus willen we je graag ter introductie een handreiking bieden om wegwijs te raken in de regelgeving over

Nadere informatie

NIEUW ALS FNV ER IN DE ONDERNEMINGSRAAD. Of personeelsvertegenwoordiging (pvt) en onderdeelcommissie (oc)

NIEUW ALS FNV ER IN DE ONDERNEMINGSRAAD. Of personeelsvertegenwoordiging (pvt) en onderdeelcommissie (oc) NIEUW ALS FNV ER IN DE ONDERNEMINGSRAAD Of personeelsvertegenwoordiging (pvt) en onderdeelcommissie (oc) INHOUDSOPGAVE Verbeteringen in je eigen bedrijf is de drijfveer 4 Wees je bewust van jouw profiel

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET OR/PVT-VERKIEZINGEN. Een stappenplan

AAN DE SLAG MET OR/PVT-VERKIEZINGEN. Een stappenplan AAN DE SLAG MET OR/PVT-VERKIEZINGEN Een stappenplan Medezeggenschap 2, maart 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1. MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS 02 Opzet van het stappenplan 02 Aantal weken 02 Twee delen

Nadere informatie

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Marco Sikkel Doelstellingen training U bent bekend met de plaats van de OR in de onderneming. U kent

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau Inleiding vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Bevoegdheden Artikel 3 Kandidaatstelling Artikel 4 Voordracht tot Uitsluiting Artikel 5 Overleg vergadering

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1 1. DE ONDERNEMIN GSRAAD De OR heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. De wet op de ondernemingsraden en de Arbowet vormen daarbij het wettelijk kader en de OR kiest

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

Webinar Medezeggenschap 13 april 2015. Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk

Webinar Medezeggenschap 13 april 2015. Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk Webinar Medezeggenschap 13 april 2015 Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk Wanneer instellen OR? Artikel 2 WOR: Ondernemer Die een onderneming in stand houdt Met in de regel ten minste 50 werkzame

Nadere informatie

De wet op de ondernemingsraden in de horeca en de contractcatering. bedrijfschap Horeca en Catering

De wet op de ondernemingsraden in de horeca en de contractcatering. bedrijfschap Horeca en Catering De wet op de ondernemingsraden in de horeca en de contractcatering Colofon Dit is een uitgave van het Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan, mits met bronvermelding. Het stelt zich

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

STATENVOORDRACHT. Haarlem,.. augustus Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden. Bijlagen : 2. 1.Inleiding

STATENVOORDRACHT. Haarlem,.. augustus Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden. Bijlagen : 2. 1.Inleiding STATENVOORDRACHT Haarlem,.. augustus 1996 Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden Bijlagen : 2 1.Inleiding De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is op 5 mei 1995 van kracht geworden voor de overheid. Er is

Nadere informatie

VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS. voor een startende OR

VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS. voor een startende OR VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS voor een startende OR Dit cursusprogramma is bedoeld als voorbeeld voor een tweedaagse scholing voor een startende ondernemingsraad (OR). Uitgangspunt voor dit

Nadere informatie

LOGA. CNV 1'uhliekt /aak CMIIT. convenant medezeggenschap (2) ECCVA/U november 2008 CVA/LOGA 08/38. Lbr. 08/189.

LOGA. CNV 1'uhliekt /aak CMIIT. convenant medezeggenschap (2) ECCVA/U november 2008 CVA/LOGA 08/38. Lbr. 08/189. LOGA C.'olk-gi' voor Ai-1-.i-idszakcn/VNG Brief aan de leden Landelijk Overleg...,, u,..., T.a.v. het college en de raad Gemeentelijke,,,, Arbeidsvoorwaarden i" '\ V CNV 1'uhliekt /aak CMIIT informatiecentrum

Nadere informatie

3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2. 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3. 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht...

3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2. 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3. 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht... Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht...

Nadere informatie

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Bijlage I Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Wettekst Artikel 24 lid 1 WOR luidt: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Reglement centrale studentenraad

Reglement centrale studentenraad Reglement centrale studentenraad Colofon Datum [datum] Titel Reglement centrale studentenraad Dienst / school / auteur Centrale studentenraad en bestuursdienst Versie 2.0 Status Vastgesteld door CvB op

Nadere informatie

Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland

Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland Inleiding ROC Midden Nederland heeft ervoor gekozen om de medezeggenschap van de deelnemers te borgen middels een systeem

Nadere informatie

De OR in de bedrijfstak Bouw

De OR in de bedrijfstak Bouw De OR in de bedrijfstak Bouw Met actuele zaken aan de slag FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw 3 1. De OR,

Nadere informatie

MODELREGLEMENT VOOR DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING. met toelichting. door mr. F.W.H. VINK

MODELREGLEMENT VOOR DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING. met toelichting. door mr. F.W.H. VINK MODELREGLEMENT VOOR DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING met toelichting door mr. F.W.H. VINK Algemene inleiding De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt in artikel 35c, lid 1dat in ondernemingen met tenminste

Nadere informatie

De planning is het halve werk

De planning is het halve werk De planning is het halve werk Een goede voorbereiding is noodzakelijk bij OR-taken Frank Schreiner Adviseur FNV Formaat In: OR Rendement Oktober 2009 1 Inleiding De Amerikaanse journalist I.F. Stone schreef

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap

De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap www.merlijnmedezeggenschap.nl De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap Geschiedenis De basis en doel van medezeggenschap Van idee naar besluit De rechten De faciliteiten Geschiedenis van de WOR

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 1 computercentrum 5 bondsspaarbanken 'n dienstencentrum van de S spaarbanken Jaarverslag van

Nadere informatie

Vragenlijsten van de enquête medezeggenschap Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Vragenlijsten van de enquête medezeggenschap Ministerie van Verkeer en Waterstaat Vragenlijsten van de enquête medezeggenschap Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1 A. Vragenlijst voor niet-medezeggenschapsleden I Algemene gegevens 1. U bent werkzaam als: _ Medewerker _ Leidinggevende

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Het aantal leden dat een OR telt, wordt in beginsel bepaald door het aantal in de onderneming werkzame

Nadere informatie

De rechtspositie van OR-leden

De rechtspositie van OR-leden Bijlage E De rechtspositie van OR-leden Overwegingen Een goed functionerende OR is van belang voor het goed functioneren van de onderneming als geheel. Het vinden van oplossingen (waar zowel de ondernemingsleiding

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag Brochure Basiscursus personeelsvertegenwoordiging De PVT en de WOR in 1 dag Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus personeelsvertegenwoordiging 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

Richtbedragen OR-scholing 2015

Richtbedragen OR-scholing 2015 COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Richtbedragen OR-scholing 2015 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl Oktober

Nadere informatie

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf:

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf: Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a) de wet - de Wet op de ondernemingsraden (WOR) b) ondernemer - (directeur/bestuur Miks welzijn) c) onderneming - (Miks welzijn) d) bestuurder - degene,

Nadere informatie

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht.

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht. OR-OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE 2WORK ARBEIDSJURISTEN 2Work Arbeidsjuristen Aanbod.. Opleidingen (vast programma) OR & de WOR.. OR & Arbeidsvoorwaarden. OR & Reorganiseren. Praktische informatie.. Kosten

Nadere informatie

Richtbedragen scholing en vorming 2016

Richtbedragen scholing en vorming 2016 COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Richtbedragen scholing en vorming 2016 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl

Nadere informatie

Actualiteiten Medezeggenschap

Actualiteiten Medezeggenschap #trainiac Actualiteiten Medezeggenschap 17 februari 2014, Den Haag Over Trainiac Training & Advies 2008 Maatwerk Onafhankelijk Specialisten in medezeggenschap Nieuws Facts Wijzigingen WOR: Geen kopie van

Nadere informatie

Verkiezingen van de ondernemingsraden

Verkiezingen van de ondernemingsraden Verkiezingen van de ondernemingsraden 1. Verkiesbaar/kiesgerechtigd? De ondernemingsraad heeft in zijn reglement bepaald hoe lang medewerkers in de onderneming werkzaam moeten zijn geweest voordat zij

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Kinderopvang Zus en Zo

Reglement oudercommissie Kinderopvang Zus en Zo Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie

Nadere informatie

de Algemene Onderwijsbond, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer G.J.W.M.

de Algemene Onderwijsbond, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer G.J.W.M. Overeenkomst Partijen, De vereniging MBO Raad, gevestigd te De Bilt, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer J. van Zijl en de heer R. Wilcke, verder te noemen de MBO Raad

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7 - 1 - Pagina Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4 Artikel 2. (integraal) Aantal leden; voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,

Nadere informatie

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel Wijzigingen bestuurlijk geaccordeerd op 21 januari 2015 Wijzigingen doorgevoerd op 19 februari 2015 Reglement wordt vastgesteld d.d. 17 maart

Nadere informatie

Kopie. Gemeente D 2 8 NOV 2008. Doc./bijlage Productnr.

Kopie. Gemeente D 2 8 NOV 2008. Doc./bijlage Productnr. College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak CMHF Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Afd. QU Gemeente D Doc./bijlage Productnr. CP.Vof Kopie 2 8 NOV 2008 LOGA 1. Landelijk

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de onder het bevoegd gezag staande scholen:

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

Wettelijke kaders Facilitering in de praktijk Loont OR-werk? 13-3-2013. Workshop "Facilitering en beloning van ondernemingsraden Loont OR-werk?

Wettelijke kaders Facilitering in de praktijk Loont OR-werk? 13-3-2013. Workshop Facilitering en beloning van ondernemingsraden Loont OR-werk? Workshop "Facilitering en beloning van ondernemingsraden Loont OR-werk? LOMOZ Themadag 13 maart, t Veerhuis te Nieuwegein Facilitering in de praktijk Loont OR-werk? 1 De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad

Nadere informatie

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Handvatten voor de PVT Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe wordt een personeelsvertegenwoordiging succesvol? 4 Wetgeving 6 De bevoegdheden van de PVT?

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR Brochure Basiscursus (W)OR in 1 dag Goed van start in de OR Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus (W)OR 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist een training kiezen

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 I. Begripsbepalingen en functie van de ondernemingsraad Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet : De Wet op de ondernemingsraden (WOR) b.

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Arbeidsvoorwaarden en de rol van de or

FNV Bondgenoten. Arbeidsvoorwaarden en de rol van de or FNV Bondgenoten Arbeidsvoorwaarden en de rol van de or Arbeidsvoorwaarden en de rol van de or Er kunnen allerlei redenen zijn waarom arbeidsvoorwaarden veranderen. Bijvoorbeeld omdat het slecht gaat met

Nadere informatie

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten.

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten. MEDEZEGGENSCHAP WOR-PROOF VERKIEZINGEN ORGANISEREN Ondernemingsraadverkiezingen moeten voldoen aan de artikelen 9 tot en met 11 van de Wet op de Ondernemingsraden. Om dat te realiseren heeft de or een

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, vicesecretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Voor u ligt het Jaarverslag van de Ondernemingsraad (OR) van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO

Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO Preambule: Dit OPR-reglement is opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Utrecht PO. Er vindt een formeel evaluatiemoment plaats binnen een

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

1. Rechten en bevoegdheden van de OR A. Informatierecht

1. Rechten en bevoegdheden van de OR A. Informatierecht In deze brochure vindt u een toelichting op de rechten en plichten van een OR. Deze is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Artikelgewijs is een korte beschrijving opgenomen. Als u vragen

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Boetes en sancties en de rol van de or

FNV Bondgenoten. Boetes en sancties en de rol van de or FNV Bondgenoten Boetes en sancties en de rol van de or Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten september 2007 Tekst: Tjerry v.d. Worp en Peter Moossdorff Oplage 1000 Vormgeving

Nadere informatie

Vakbondswerk in de onderneming

Vakbondswerk in de onderneming Vakbondswerk in de onderneming 6 Adressen regiokantoren Regio Noord L. Springerlaan 23 9727 KB Groningen Postbus 11025 9700 CA Groningen T 050 363 16 00 F 050 363 16 15 Regio Zuidoost Noordkade 2 6003

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 137 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

gastouderbureau REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Jan. 2016

gastouderbureau REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Jan. 2016 gastouderbureau REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Jan. 2016 1. Algemeen Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen 9 maart 2010 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a Ondernemer: de Stadsregio Arnhem Nijmegen; b Onderneming:

Nadere informatie

Achtergrondinformatie bij persbericht 9 OR Insight van 20 november 2012

Achtergrondinformatie bij persbericht 9 OR Insight van 20 november 2012 Persbericht 9 OR Insight 2012 Achtergrondinformatie bij persbericht 9 OR Insight van 20 november 2012 OR Insight 2012 OR en toezichthouder Minimaal twee maal per jaar moeten bestuurders de algemene gang

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) Medezeggenschapsreglement van Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 Bijlage 3 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 Preambule Dit reglement is in september 2013 opgesteld door het bestuur van het

Nadere informatie

Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Ernstige arbeidsongevallen Na een ernstig arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment wordt men zich er weer

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

Or-kandidaten zoeken en werven

Or-kandidaten zoeken en werven Or-kandidaten zoeken en werven We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het zoeken en werven van kandidaten voor de or. Helaas beginnen we er in veel gevallen te laat mee. Namelijk als de verkiezingen

Nadere informatie

Commissie Bevordering Medezeggenschap. Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden

Commissie Bevordering Medezeggenschap. Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden Commissie Bevordering Medezeggenschap Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden Uit het SER-advies Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad van maart 2011 vloeit een wijziging van

Nadere informatie

Richtbedragen scholing en vorming 2017

Richtbedragen scholing en vorming 2017 COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Richtbedragen scholing en vorming 2017 Sociaal-Economische Raad Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad. Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad. Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord Voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. 1 Inhoudsopgave Preambule... 3 Reglement... 3 I.

Nadere informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Preambule: Dit reglement is, op voordracht van de werkgroep Inrichting OPR, opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Plein 013. In deze Ondersteuningsplanraad

Nadere informatie