AAN DE SLAG MET OR/PVT-VERKIEZINGEN. Een stappenplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AAN DE SLAG MET OR/PVT-VERKIEZINGEN. Een stappenplan"

Transcriptie

1 AAN DE SLAG MET OR/PVT-VERKIEZINGEN Een stappenplan Medezeggenschap 2, maart 2014

2

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1. MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS 02 Opzet van het stappenplan 02 Aantal weken 02 Twee delen OR-VERKIEZINGSTRAJECT Voor de Or-verkiezingen 03 Stappenplan deel 1: vóór de verkiezingen Na de or-verkiezingen 04 Stappenplan deel 2: ná de verkiezingen PVT-VERKIEZINGEN WETENSWAARDIGHEDEN De verkiezingscommissie Kandidaatstelling Draagvlak en handtekeningen Verkiezingen en tips Tijdspad Voorbeeldbrief aan vakbonden ADRESSEN 08 OR Advies 08 Hoofd kantoor 08 Regio kantoren Andere belangrijke adressen INFORMATIE 09 Boeken en vakbladen 09 Internet 09 AANTEKENINGEN 10 Colofon 12 Medezeggenschap 2 Aan de slag met or/pvt-verkiezingen 01

4 1. Medezeggenschap van werknemers 1. MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS De ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) is een groep werknemers gekozen uit het personeel. De or overlegt namens de werknemers met de bedrijfsleiding over zaken die belangrijk zijn voor de werknemers en het bedrijf. De or volgt het beleid van de onderneming kritisch en beïnvloedt het. De bedrijfsleiding heeft een akkoord van de or nodig om belangrijke, voorgenomen besluiten te mogen uitvoeren. Dat loopt via het advies- en instemmingsrecht. In die zin is de or en pvt te vergelijken met de Gemeenteraad. Ook de Gemeenteraad geeft een fiat aan plannen die Burgemeester & Wethouders (B&W) willen verwezenlijken. Zonder akkoord van de Gemeenteraad mag B&W niet verder gaan met de uitvoering. Net als bij de Gemeenteraad vinden voor de or of pvt ook verkiezingen plaats. De leden van de or of pvt worden gekozen uit en door de werknemers in de onderneming. Die verkiezingen zijn belangrijk. Het is immers een belangrijke gelegenheid voor de werknemers om zich uit te spreken over de vraag wie de zetels in de or gaat innemen en wie dus mag meebeslissen over het ondernemingsbeleid. TWEE DELEN Het stappenplan bestaat uit twee delen. In het eerste deel staan de stappen die voor de verkiezingen, het daadwerkelijk stemmen, gezet moeten worden. De eerste stap zet u al vijftien weken voor de verkiezingsdatum. In het tweede deel staan de stappen die na het stemmen, de verkiezingen moeten worden gezet. Die bestrijken een periode van vier weken. Overigens staan in deze brochure steeds adviestermijnen. In het reglement kunnen andere termijnen staan, maar daar kan altijd -in positieve zin- van worden afgeweken. U mag dus altijd eerder beginnen. In deze brochure staan de stappenplannen voor or en pvt in aparte hoofdstukken. OPZET VAN HET STAPPENPLAN In het or- of pvt-reglement is opgenomen hoe de verkiezingen moeten verlopen. Echter, niet alle reglementen zijn even duidelijk. FNV Bouw heeft daarom voor u een stappenplan gemaakt. Dat stappenplan is gebaseerd op de eisen die de Wet op de ondernemingsraden stelt aan or-verkiezingen, het voorbeeldreglement van de Sociaal Economische Raad (SER) en wat FNV Bouw vindt dat er nog meer bij or-verkiezingen komt kijken. AANTAL WEKEN De wet en het SER-voorbeeldreglement geven precies aan in welke week voor én na de verkiezingen wat dient te gebeuren. FNV Bouw vindt dat krap en adviseert u wat meer marge te nemen. Daarom hanteren we minimaal 15 weken in plaats van 13 weken, omdat ook nog verschillende praktische zaken moeten gebeuren, bijvoorbeeld het controleren en aanpassen van het or-reglement en het houden van voorlichting. Het beste is om nog eerder de zaken in gang te zetten. 02 Medezeggenschap 2 Aan de slag met or/pvt-verkiezingen

5 2. Or-verkiezingstraject 2. OR-VERKIEZINGSTRAJECT 2.1 VOOR DE OR-VERKIEZINGEN STAPPENPLAN DEEL 1: VÓÓR DE VERKIEZINGEN Week 15 Het or-reglement wordt, op het punt van de onderdelen van de or-verkiezingen, doorgenomen en gecontroleerd of het nog aan de wet en praktijk voldoet en wordt zo nodig aangepast. Ook wordt de or-verkiezingscommissie opgericht en de faciliteiten voor hen geregeld. Verder gaat het om het maken, of updaten van het draaiboek voor de or-verkiezingen, het kiesregister, opstellen van namenlijsten en adressen voor het toesturen van informatie: een oproepkaart of stembiljet, kiesgroepen, verkiezingsmateriaal, voorlichting (ook mondeling, bijvoorbeeld in het werkoverleg), publiciteit, enzovoorts. In overleg met de ondernemer worden tijd, plaats en tijdstip van de verkiezingen vastgesteld. De datum van de verkiezingen ligt maximaal vier weken en minimaal twee weken voor de datum van aftreden van de bestaande or of pvt. Week 13 De afloop van de zittingsperiode van de or en de tijd, plaats en het tijdstip van de verkiezingen (het stemmen) worden aan alle werknemers bekend gemaakt. Ook worden het kiesregister en het tijdschema aan alle werknemers bekend gemaakt. Het gaat om een lijst met de namen van de werknemers en flexwerkers (uitzendkrachten, contractanten, etc.) die zich verkiesbaar kunnen stellen en kunnen gaan stemmen (verkiesbare en kiesgerechtigden). Week 11 Het voorbereiden van de verkiezingscampagne. Dan kan het gaan om posters, verkiezingsbulletins, intranet, bedrukte pennen, social media, enzovoorts. Aan medewerkers wordt gevraagd om na te denken zich kandidaat stellen en de medewerkers ontvangen een oproep om vooral te gaan stemmen. Ook maakt de verkiezingscommissie een plan voor voorlichting aan kandidaat or-leden, een overdrachtsdocument van de zittende or (voor de nieuwe or) en een plan voor scholing voor de leden van de nieuwe or. week 10 De vakbonden worden in de gelegenheid gesteld kandidaten te stellen. Daartoe stuurt de verkiezingscommissie een brief naar het juiste adres (bij FNV Bouw is dat het regiokantoor). De vakbonden hebben vijf weken de tijd om een kandidatenlijst in te dienen. Bij deze lijst zit een verklaring van de kandidaten dat zij de kandidatuur aanvaarden. Heeft u zich kandidaat gesteld via FNV Bouw, dan kunt u contact opnemen met het regiokantoor om een kandidatenbijeenkomst te organiseren en om te overleggen over eventuele extra verkiezingsactiviteiten, zoals het voeren van een campagne. De verkiezingscommissie stuurt een gedagtekend bewijs van ontvangst naar de vakbonden die een lijst hebben ingediend. week 6 Na indiening van de lijst door de vakbond(en), geeft de verkiezingscommissie de medewerkers in de organisatie de volgende informatie: Aan de werknemersorganisaties wordt dit alles ook bekend gemaakt. Evenals de sluitingsdatum voor de vakbondslijsten (uiterlijk zes weken voor de verkiezingsdatum). Voor FNV Bouw kan dat gemeld worden bij het regiokantoor waar de onderneming is gevestigd. De adressen staan achter in deze brochure. Week 12 Iedere belanghebbende (werknemers en de vakbonden) kan bezwaar maken tegen datum, plaats en tijdstip van de verkiezingen. De verkiezingscommissie beslist binnen een week over de eventueel ingediende bezwaren. Welke vakbonden een lijst hebben ingediend. Dat verkiesbare werknemers die geen lid zijn van een vakbond, of die lid zijn van een vakbond die geen kandidaten heeft gesteld, zich kunnen kandideren op een ongeorganiseerde kandidatenlijst: zij kunnen als kiesgerechtigde werknemer zelf hun kandidatenlijst indienen. Dat verkiesbare werknemers die lid zijn van een vakbond die wel kandidaten heeft gesteld zich op een vrije kandidatenlijst moeten laten indienen door op zijn minst één kiesgerechtigde werknemer die géén lid is van een vakbond die kandidaten heeft gesteld. Dat de naam van een kandidaat maar op één lijst mag voorkomen. Dat de kandidaten ieder een verklaring moeten ondertekenen dat zij de kandidatuur aanvaarden. Medezeggenschap 2 Aan de slag met or/pvt-verkiezingen 03

6 2. Or-verkiezingstraject De ongeorganiseerden worden in de gelegenheid gesteld kandidaten te stellen. Zij hebben daarvoor drie weken de tijd. Week 5 De verkiezingscommissie onderzoekt of de kandidatenlijsten voldoen aan de wet en het reglement. Zo niet, dan wordt de indiener daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Deze krijgt dan een week de tijd om zijn lijst bij te stellen. Week 4 De verkiezingscommissie maakt de voorlopige kandidatenlijsten bekend bij de werknemers en de vakbonden. Iedere werknemer en/of de vakbonden kunnen bezwaar maken tegen de kandidatenlijsten. Zij moeten dat binnen een week melden aan de verkiezingscommissie. Week 3 De verkiezingscommissie neemt binnen een week een beslissing over eventuele bezwaren en geeft eventueel de gelegenheid om aan de bezwaren tegemoet te komen. Week 2 Werknemers en vakbonden kunnen bezwaar maken tegen de verkiezingsuitslag. De verkiezingscommissie beslist over de bezwaren en maakt de uitslag onmiddellijk bekend. Week 4 De stembiljetten worden bewaard. De verkiezingscommissie zorgt dat de namen van de leden van de or of pvt blijvend worden vermeld op een voor de werknemers toegankelijke plaats, of op verschillende toegankelijke plaatsen. De verkiezingscommissie geeft de namen van de or door aan de vakbonden (bij FNV Bouw via het regiokantoor). De stembiljetten worden minimaal drie maanden in een gesloten enveloppe bewaard. In een eerste or-vergadering wordt de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en de secretaris gekozen. Ook wordt gestart met de overdracht en het inwerken van de nieuwe or-leden. Verder worden afspraken rond scholing gemaakt en uitgewerkt. Week 2 De definitieve kandidatenlijst wordt bekend gemaakt. Week 0 De or-verkiezingen worden gehouden. Spreek van tevoren af wie het stembureau bemenst en maak werkafspraken. Bij digitale or-verkiezingen dienen ook werkafspraken te worden gemaakt. Spreek ook met de bestuurder alvast een datum af voor de eerstvolgende Overlegvergadering waarbij de nieuwe or wordt geïnstalleerd. N.B. Het spreekt voor zich dat als er evenveel kandidaten zijn als zetels het daadwerkelijk stemmen vervalt. De wet gaat ervan uit dat de kandidaten dan automatisch zijn gekozen. 2.2 NA DE OR-VERKIEZINGEN STAPPENPLAN DEEL 2: NÁ DE VERKIEZINGEN Week 1 De verkiezingscommissie stelt vast of de stemmen geldig zijn, stelt de uitslag vast en maakt deze bekend aan de werknemers, de werkgever en de vakbonden (bij FNV Bouw via het regiokantoor). Het gaat om een volledige bekendmaking. Dit betekent dat ook bekend gemaakt wordt hoeveel stemmen alle kandidaten hebben gekregen. Dus ook de stemmen van kandidaten die niet zijn gekozen. 04 Medezeggenschap 2 Aan de slag met or/pvt-verkiezingen

7 3. Pvt-verkiezingen 3. PVT-VERKIEZINGEN Week 1 Belangstelling peilen voor de pvt bij de werknemers. Praten, informatie geven. Peilen. Zo ja? Go! Week 2 Met de ondernemer praten over pvt. Staat hij er achter? Of eigen initiatief? Voorbereidingsgroep oprichten. Is de ondernemer tegen, dan laten bemiddelen. Week 3 Personeelsbijeenkomst: voorlichting geven, ervaringen bespreken. Week 4 Voorlopig reglement opstellen en verkiezingsprocedure opstarten. Week 6 Voorlopig reglement aan de vakbond voorleggen. Week 9 Commentaar terug van vakbonden, akkoord of niet akkoord. Voorbereidingsgroep wordt verkiezingscommissie. Verkiezingsdatum prikken, kandidaten verzamelen. Week 10 Verkiezingen pvt. Week 11 Uitslag bekend maken Pvt installeren en startvergadering houden. Definitief huishoudelijk reglement van de pvt vastleggen. Week 12 Aan de slag. Overlegvergadering: afspraken maken over vergaderplanning, agenda, notulen, faciliteiten, samenwerking en werkwijze. Onderwerpen vaststellen en werkplan maken. Waar gaat de PVT de komende tijd aan werken? Werkplan presenteren aan werknemers. Week 20 Scholing pvt. Vervolg vergadercyclus en pvt-werkzaamheden. Medezeggenschap 2 Aan de slag met or/pvt-verkiezingen 05

8 4. Wetenswaardigheden 4. WETENSWAARDIGHEDEN 4.1 DE VERKIEZINGSCOMMISSIE FNV Bouw adviseert om voor de organisatie van de verkiezingen een verkiezingscommissie in te stellen, zodat niet de gehele or of pvt ermee wordt belast. De verkiezingscommissie heeft een belangrijke taak bij: het plannen en bewaken van de voortgang van de verkiezingsprocedure; de controle op de ingediende kandidaten; het goed laten verlopen van de verkiezingen; het goed laten uitbrengen van de stemmen. De verkiezingscommissie moet uit een oneven aantal leden bestaan en is bij voorkeur klein. Het is handig als in ieder geval één van de leden goed bereikbaar is, vanwege het contact met onder meer de vakbonden. 4.2 KANDIDAATSTELLING De vakbonden hebben het recht om als eerste kandidaten te stellen. Pas daarna kunnen ongeorganiseerden (werknemers die geen lid zijn van een vakbond) kandidaten stellen. Daaronder vallen ook werknemers die lid zijn van een vakbond die geen kandidatenlijst heeft ingediend. Sinds 19 juli 2013 is de Wet op de Ondernemingsraden gewijzigd. Ongeorganiseerden, werknemers die geen lid zijn van een vakbond, hebben geen handtekeningen meer nodig om zich kandidaat te stellen. Wel adviseert de SER het toetsen van draagvlak. 4.3 DRAAGVLAK EN HANDTEKENINGEN Op 19 juli 2013 is de gewijzigde WOR van kracht geworden met daarmee ook een amendement van D66. Voortaan hoeven kandidaten, die geen lid zijn van een vakbond, helemaal geen handtekeningen (de WOR was: maximum 30, in praktijk 10) meer ter ondersteuning van hun kandidatuur te verzamelen. Grof samengevat komt het erop neer dat niet-vakbondsleden, die in de or willen, geen draagvlaktoets voor hun kandidatuur nodig hebben. Vakbondskandidaten blijven dat wel houden en daarmee is een ongelijkheid in de WOR geslopen. Maar bovenal vindt FNV Bouw die toets voor draagvlak belangrijk; dat is immers een kenmerk van democratie. Minister Asscher heeft de SER om advies gevraagd hoe dit probleem op te lossen en de SER heeft geantwoord dat de huidige wet geldt, en dus gevolgd moet worden. Maar dat dit bij een volgende wetswijziging weer gelijk getrokken kan worden. De SER vindt dat ook niet-vakbondsleden voor draagvlak dienen te zorgen, maar dat dit in het or-reglement geregeld moet worden. Hoe? Dat geeft de SER niet aan. Wordt vervolgd. 4.4 VERKIEZINGEN EN TIPS Een aantal tips voor het houden van verkiezingen. Volgens de wet moet er schriftelijk en onder geheimhouding worden gestemd. Wanneer er evenveel kandidaten of gehele or per kiesgroep zijn, als er kunnen worden gekozen, hoeven er geen verkiezingen (het echte stemmen) te worden gehouden. Zorg bij de verkiezingen voor gewaarmerkte biljetten, zodat fraude niet mogelijk is. Bepaal van tevoren hoeveel volmachten er per persoon mogen worden gebruikt. Gebruikelijk is dat elke kiesgerechtigde zoveel stemmen uitbrengt als er zetels zijn in de kiesgroep. Dit is geregeld in het reglement. Tegenwoordig kan het stemmen zelfs bij de or-verkiezingen ook digitaal gebeuren. Er zijn verschillende softwarepakketten in de handel. Kies dan wat het meeste past in uw onderneming. Regel de privacy goed. 4.5 TIJDSPAD FNV Bouw hanteert een tijdspad voor de or-verkiezingen van vijftien weken. In het voorbeeld or-reglement van de SER staat ten minste dertien weken. Waarom dit verschil? FNV Bouw merkt in praktijk dat dertien weken vaak te kort zijn. Een aantal stappen in het verkiezingsproces hebben meer tijd nodig, naast de wettelijke taken ook de praktische en inhoudelijke zaken. Neem daar dus ruim de tijd voor. 06 Medezeggenschap 2 Aan de slag met or/pvt-verkiezingen

9 5. Adressen 4.6 VOORBEELDBRIEF AAN VAKBONDEN Voorbeeldbrief van or aan vakbonden uitnodiging tot het stellen van kandidaten. Dames/Heren, Op [datum] wordt in ons bedrijf een nieuwe ondernemingsraad gekozen. Voor zover wij kunnen nagaan, bent u gerechtigd kandidaten te stellen volgens artikel 9, lid 2 van Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Eventuele kandidaatstelling door uw organisatie, en een kopie van de bereidverklaring, moeten uiterlijk, [datum] in ons bezit zijn. Het or-reglement schrijft voor dat iedereen die op de verkiezingsdatum twaalf maanden in dienst is, kandidaat gesteld kan worden. Bijgaand treft u een lijst aan van alle kiesgerechtigde en verkiesbare werknemers. Voor uw informatie: onderstaand het tijdschema voor de verkiezing. De sluitingsdatum kandidaatstelling door vakorganisaties is [datum]. De sluitingsdatum voor kandidaatstelling door ongeorganiseerde werk nemers is [datum]. Uiterlijk [datum] maken we de ingediende kandidaten(lijsten) bekend. De verkiezingsdatum is gepland op [datum]. De installatie van de nieuwe or is gepland op [datum]. Uw eventuele kandidatenlijst zien wij met belangstelling tegemoet. Als die in ons bezit is, krijgt u een ontvangstbevestiging. Met vriendelijke groeten, De OR-verkiezingscommissie van [naam onderneming]. [handtekening] De secretaris [naam, telefoonnummer, adres] Medezeggenschap 2 Aan de slag met or/pvt-verkiezingen 07

10 5. Adressen 5. ADRESSEN OR ADVIES FNV BOUW OR ADVIES Houttuinlaan GM Woerden Postbus AM Woerden T E I fnvbouw.nl/medezeggenschap HOOFDKANTOOR FNV BOUW Houttuinlaan GM Woerden Postbus AM Woerden T E I fnvbouw.nl REGIOKANTOREN FNV BOUW FNV BOUW REGIO NOORD L. Springerlaan KB Groningen Postbus CA Groningen T E I fnvbouw.net/noord FNV BOUW REGIO OOST Gotlandstraat 2b 7418 AZ Deventer Postbus AB Deventer T E I fnvbouw.net/oost FNV BOUW REGIO ZUIDOOST Schepenlaan EE Weert Postbus GE Weert T E I fnvbouw.net/zuidoost FNV BOUW REGIO ZUIDWEST Pegasusweg KX Rotterdam Postbus AR Rotterdam T E I fnvbouw.net/zuidwest FNV BOUW REGIO NOORDWEST Naritaweg BX Amsterdam T E I fnvbouw.net/noordwest ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN SER Sociaal Economische Raad Bezuidenhoutseweg LK Den Haag Postbus LK Den Haag T MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Anna van Hannoverstraat BJ Den Haag T ONDERNEMINGSKAMER Gerechtshof Amsterdam Postbus BH Amsterdam IJdok MM Amsterdam T BEDRIJFSCOMMISSIE MARKT 1 EN 2 Bezuidenhoutseweg AW Den Haag Postbus LK Den Haag T FEDERATIE NEDERLANDSE VAKBEWEGING FNV Postbus AL Amsterdam T E FNV FORMAAT Postbus AJ Doorn T Medezeggenschap 2 Aan de slag met or/pvt-verkiezingen

11 6. Informatie 6. INFORMATIE Zie voor meer informatie over de or- en pvt-verkiezingen onderstaande boeken en websites. BOEKEN EN VAKBLADEN Handboek Medezeggenschap FNV Bouw, een gereedschapskist voor or en pvt in de Bouw- en Houtnijverheid, Kluwer, Alphen aan den Rijn, De OR in 153 vragen & antwoorden, Wanne van den Bijllaardt, e.a., uitgeverij Thema, Zaltbommel, Inzicht in de Ondernemingsraad, een toelichting bij de Wet op de Ondernemingsraden, dr. R. H. van het Kaar en mr. F.W. H. Vink, Sdu uitgevers, Den Haag 2014, 25 e druk. Voorbeeldreglement Ondernemingsraden, SER, versie januari 2012 en update oktober 2013, Den Haag. Leidraad Personeelsvertegenwoordiging, SER, februari 2010, Den Haag OR-informatie, Vakmedianet, Alphen aan den Rijn. Praktijkblad Ondernemingsraad, Reed Business bv., Amsterdam ORSelect, Performa uitgeverij, Den Haag. OR Rendement, Rendement Uitgeverij BV, Rotterdam. INTERNET Medezeggenschap 2 Aan de slag met or/pvt-verkiezingen 09

12 Aantekeningen AANTEKENINGEN 10 Medezeggenschap 2 Aan de slag met or/pvt-verkiezingen

13 Aantekeningen Medezeggenschap 2 Aan de slag met or/pvt-verkiezingen 11

14 Colofon COLOFON Uitgave Stichting FNV Pers in opdracht van FNV Bouw Tekst Niko Manshanden Opmaak Studio FNV Bouw Fotografie Martin de Bouter Vormgeving Bataafsche Teeken Maatschappij, Rotterdam Druk Boom+Verweij, Mijdrecht Oplage Bestelnummer B0133 Order Maart 2014 Serie Dit is deel 2 van een serie brochures over medezeggenschap. De andere brochures zijn: 1) Zin in medezeggenschap? 3) De or in de bedrijfstak bouw; 4) De pvt bij kleine bedrijven; 5) Medezeggenschap bij woningcorporaties; 6) Vakbondswerk in de onderneming; 7) Werkkosten en werknemers; 8) Aan de slag met or-platforms; 9) Met netwerken aan de slag; 10) Ondernemingsraad en flex en 11) OR en naleving CAO. 12 Medezeggenschap 2 Aan de slag met or/pvt-verkiezingen

15

16 Houttuinlaan GM Woerden Postbus AM Woerden E T

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP Kandidaten gevraagd voor or en pvt Medezeggenschap 1, maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 02 1.1 Or-lid, iets voor u? 02 2. WAT DOET DE OR? 03 2.1 Werkwijze 03 2.2 Besluitvorming

Nadere informatie

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven Taken en bevoegdheden van de pvt FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel

Nadere informatie

DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN 2017

DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN 2017 DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN 2017 Minimaal 15 weken voor de OR-verkiezingen 1 Aanpassen or-reglement In het or-reglement is vastgelegd: het aantal zetels, de eventuele kiesgroepen, een eventueel rooster van

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD 1. HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Stap 1: Voorlopig reglement Wanneer voor het eerst een ondernemingsraad

Nadere informatie

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden.

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden. VOORWOORD Om het functioneren van een ondernemingsraad mogelijk te maken, zullen de ondernemer en de werknemers de nodige voorbereidende werkzaamheden moeten verrichten. Om overzichtelijk te maken hoe

Nadere informatie

De OR in 153 vragen en antwoorden

De OR in 153 vragen en antwoorden De OR in 153 vragen en antwoorden Wanne van den Bijllaardt Marjet van der Heijden Hans Hubregtse Niko Manshanden Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen INLEIDING OR-leden krijgen met de meest uiteenlopende

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Draaiboek voor de verkiezingen

Draaiboek voor de verkiezingen Vóór de verkiezingen -reglement aanpassen als dat nodig is Bij digitale verkiezingen: onderzoeken op welke manier dit mogelijk is en dit voorbereiden (reglement!) Odyssee biedt digitale verkiezingen aan

Nadere informatie

Het praktische checklistboek voor de OR

Het praktische checklistboek voor de OR Het praktische checklistboek voor de OR Wanne van den Bijllaardt Marianne van der Pol Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 Verkiezingen organiseren De hier gehanteerde termijnen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014)

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) Ready for take off? Want we gaan beginnen. Bij de landelijke ORverkiezingen voor gemeenten, woensdag 26 maart 2014, mogen medewerkers van gemeenten straks

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

HERZIENE VERSIE AUGUSTUS 2014 WAT ZIJN DECENTRALISATIETAKEN EN WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR PERSONEEL? OR-VERKIEZINGEN 26 MAART 2014.

HERZIENE VERSIE AUGUSTUS 2014 WAT ZIJN DECENTRALISATIETAKEN EN WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR PERSONEEL? OR-VERKIEZINGEN 26 MAART 2014. HERZIENE VERSIE AUGUSTUS 2014 WAT ZIJN DECENTRALISATIETAKEN EN WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR PERSONEEL? OR-VERKIEZINGEN 26 MAART 2014 Vragenboek or-vragenboek landelijke or-verkiezingen 2014 VOORWOORD Hoe

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Tijdschema verkiezingen Ondernemingsraad

Tijdschema verkiezingen Ondernemingsraad Tijdschema verkiezingen Ondernemingsraad Stap Zie art. reglement Door de huidige ondernemingsraad te ondernemen actie Iedere belanghebbende kan binnen 1 week bezwaar maken tegen besluit over Aftellen 1a

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld februari 2016 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen Artikel 1 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten.

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten. MEDEZEGGENSCHAP WOR-PROOF VERKIEZINGEN ORGANISEREN Ondernemingsraadverkiezingen moeten voldoen aan de artikelen 9 tot en met 11 van de Wet op de Ondernemingsraden. Om dat te realiseren heeft de or een

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1.

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ondernemer: de coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging AB Vakwerk U.A. b. Onderneming:

Nadere informatie

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Overleg van Plan van Aanpak 1 WEEK 47 (15 weken voor verkiezingen) 2 Overleg en bekendmaking verkiezingsdatum Opstellen lijsten actief en passief kiesgerechtigden

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7 - 1 - Pagina Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4 Artikel 2. (integraal) Aantal leden; voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,

Nadere informatie

Verkiezingen van de ondernemingsraad. Werkmap 2

Verkiezingen van de ondernemingsraad. Werkmap 2 Verkiezingen van de ondernemingsraad Werkmap 2 Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers in opdracht van FNV Bondgenoten April 2014 Oplage: 500 2 Werkmap Verkiezing van de or Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 I. Begripsbepalingen en functie van de ondernemingsraad Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet : De Wet op de ondernemingsraden (WOR) b.

Nadere informatie

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4 1 januari 2017 REGLEMENT CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD NWO VASTGESTELD OP 31 JANUARI 2017 Inhoud Preambule... 2 Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur...

Nadere informatie

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE Medezeggenschap Nummer 1 - September 2015 PERSONEELSVERWOORDIGING (PVT) OPRICHTING EN WERKWIJZE VOORAF Werknemers die meebeslissen zijn waardevol

Nadere informatie

Verkiezingen van de ondernemingsraden

Verkiezingen van de ondernemingsraden Verkiezingen van de ondernemingsraden 1. Verkiesbaar/kiesgerechtigd? De ondernemingsraad heeft in zijn reglement bepaald hoe lang medewerkers in de onderneming werkzaam moeten zijn geweest voordat zij

Nadere informatie

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf:

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf: Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a) de wet - de Wet op de ondernemingsraden (WOR) b) ondernemer - (directeur/bestuur Miks welzijn) c) onderneming - (Miks welzijn) d) bestuurder - degene,

Nadere informatie

FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT

FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT WERKLOOS? DOE MEE AAN FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT Werkloos? Doe dan mee aan Fit voor de Arbeidsmarkt en vergroot je de kans op een nieuwe baan. Schrijf je meteen in! Alleen of samen

Nadere informatie

Draaiboek organisatie (online) verkiezing nieuwe leden ondersteuningsplanraad (OPR)

Draaiboek organisatie (online) verkiezing nieuwe leden ondersteuningsplanraad (OPR) Draaiboek organisatie (online) verkiezing nieuwe leden ondersteuningsplanraad () De in dit draaiboek genoemde termijnen zijn deels afhankelijk van de gestelde termijnen in het reglement. De actiepunten

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

Reglement Deelnemersraad

Reglement Deelnemersraad Reglement Deelnemersraad Deelnemersraad versie 1 maart 2011 Pagina 1 van 8 Reglement Deelnemersraad 1. Begrippen en hun betekenis Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. College van Bestuur: Zo noemt

Nadere informatie

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging Voorbeeldreglement personeelsvertegenwoordiging Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 4 3. Toelichting voorbeeldreglement 8 4. Artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden 13 Voorbeeldreglement

Nadere informatie

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit Reglement Ondernemingsraad Nyenrode Business Universiteit Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK II ORGANISATIE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 4 Artikel

Nadere informatie

OR vragenboek OR-verkiezingen 2017

OR vragenboek OR-verkiezingen 2017 OR vragenboek OR-verkiezingen 2017 OR2017 Meest gestelde vragen en antwoorden Voorwoord Hoe zat het ook al weer? Wanneer mogen flexwerkers stemmen voor de ondernemingsraad? Waar moet de OR rekening mee

Nadere informatie

De OR in de bedrijfstak Bouw

De OR in de bedrijfstak Bouw De OR in de bedrijfstak Bouw Met actuele zaken aan de slag FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw 3 1. De OR,

Nadere informatie

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. IX.1 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST VERSIE JANUARI 1999 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. ondernemer: de gemeente Voorst;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. MR1112.27 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. 7 mei 2012) Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden voorlopig REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN ONDERDEELCOMMISSIES conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden Juli 2010 1 INHOUDSOPGAVE pagina REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD

Nadere informatie

Model voor een pvt-reglement

Model voor een pvt-reglement 5 Model voor een pvt-reglement Het is al gezegd dat de werkwijze van de pvt in beginsel een zaak van de pvt zelf is. Er gelden geen wettelijke regels voor de organisatie van de werkzaamheden van de pvt

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

Voorbeeldreglement ondernemingsraad

Voorbeeldreglement ondernemingsraad Voorbeeldreglement ondernemingsraad (voor alle kiesstelsels) inclusief toelichting 2 bedrijfschap Horeca en Catering Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 5 3. Toelichting 12 4. Artikelen

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Verkiezingsreglement voor de vertegenwoordiger(s) van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement

Nadere informatie

Geacht lid, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Doorkiesnummer 2 december Ons kenmerk /ep/kp

Geacht lid, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Doorkiesnummer 2 december Ons kenmerk /ep/kp Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Datum Doorkiesnummer 2 december 2015 030-2637261 Onderwerp Or verkiezingen Randstad Groep Geacht lid, De verkiezingscommissie van uw ondernemingsraad (or) heeft

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V.

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen 9 maart 2010 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a Ondernemer: de Stadsregio Arnhem Nijmegen; b Onderneming:

Nadere informatie

Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT

Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT Gelet op de artikelen 6 t/m 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: I. Het pensioenfonds:

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen In dit verkiezingsreglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. deelnemer:

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

- 1 - Voorbeeldreglement WOR-Kamer Zoals laatstelijk gewijzigd op 21 augustus 2014. Algemene toelichting

- 1 - Voorbeeldreglement WOR-Kamer Zoals laatstelijk gewijzigd op 21 augustus 2014. Algemene toelichting - 1 - Voorbeeldreglement WOR-Kamer Zoals laatstelijk gewijzigd op 21 augustus 2014 Algemene toelichting 1. Inleiding De Wet op de ondernemingsraden (WOR) schrijft in artikel 8 voor dat een OR een reglement

Nadere informatie

MODELREGLEMENT VOOR DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING. met toelichting. door mr. F.W.H. VINK

MODELREGLEMENT VOOR DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING. met toelichting. door mr. F.W.H. VINK MODELREGLEMENT VOOR DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING met toelichting door mr. F.W.H. VINK Algemene inleiding De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt in artikel 35c, lid 1dat in ondernemingen met tenminste

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

OR-SYLLABUS. Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden

OR-SYLLABUS. Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden OR-SYLLABUS Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden Voorwoord Met deze syllabus willen we je graag ter introductie een handreiking bieden om wegwijs te raken in de regelgeving over

Nadere informatie

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de vennootschap b. de ondernemer c. de onderneming d. de bestuurder e. In onderneming werkzame persoon f. de raad g. de commissie h.

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN:

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: ONDERNEMINGSRAAD VAN STICHTING CURAMUS HULST Onderdelen: Reglement van de Ondernemingsraad Bijlage1: Besluit instelling van commissies

Nadere informatie

Nota van B&W. Ter voorbereiding van deze verkiezingen wordt een verkiezingscommissie ingesteld.

Nota van B&W. Ter voorbereiding van deze verkiezingen wordt een verkiezingscommissie ingesteld. Nota van B&W Onderwerp Tijdelijke medezeggenschap en organisatie OR-verkiezingen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. R. Bos Telefoon 5113987 E-mail: robos@haarlem.nl CS/POI Reg.nr. 2007/230857 bijlagen

Nadere informatie

Actualiteiten Medezeggenschap

Actualiteiten Medezeggenschap #trainiac Actualiteiten Medezeggenschap 17 februari 2014, Den Haag Over Trainiac Training & Advies 2008 Maatwerk Onafhankelijk Specialisten in medezeggenschap Nieuws Facts Wijzigingen WOR: Geen kopie van

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN!

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! WORD NU LID! WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! Lid worden van FNV Woondiensten is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract

Nadere informatie

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel Wijzigingen bestuurlijk geaccordeerd op 21 januari 2015 Wijzigingen doorgevoerd op 19 februari 2015 Reglement wordt vastgesteld d.d. 17 maart

Nadere informatie

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft Vastgesteld bij OR besluit OR 11.06.1 d.d. 18-03-98 Gewijzigd bij OR besluit OR 87.6.2 d.d. 25-09-2002 Gewijzigd bij OR besluit OR 109.7.2 dd 17-0304 Laatstelijk gewijzigd bij OR besluit OR 140.8.2 d.d.

Nadere informatie

Verkiezingsreglement. Inhoudsopgave

Verkiezingsreglement. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Verkiezingscommissie 1 Artikel 3 Kiesgerechtigden 1 Artikel 4 Verkiesbaarheid 2 Artikel 5 Kandidaatstelling 2 Artikel 6 Verkiezingen 3 Artikel 7 Uitslag 3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs t Kofschip Papendrecht Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR leden 3.1. bezetting 3.2. zittingstermijn 3.3. kandidaatstelling

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN OCI Nitrogen 2014

DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN OCI Nitrogen 2014 1 31 januari 2014 volgnr. uiterste datum 1 30/01 (tijdens OR-OV) DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN OCI Nitrogen 2014 omschrijving werkzaamheden Bepalen verkiezingsdata, afspraken over organisatie van de verkiezingen,

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel 1 juli 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad

Reglement ondernemingsraad Reglement ondernemingsraad Geldig sinds: 28-4-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat Taal Copyright

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014 Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe Juli 2014 2 Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad basisschool JH Isings Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1.

Nadere informatie

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Handvatten voor de PVT Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe wordt een personeelsvertegenwoordiging succesvol? 4 Wetgeving 6 De bevoegdheden van de PVT?

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Reglement van het verantwoordingsorgaan Reglement van het verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV, in overeenstemming

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Vastgesteld op 11 juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1: Definities en samenstelling Verantwoordingsorgaan (VO) Artikel 2: Profiel

Nadere informatie

De ondernemingsraad. Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad

De ondernemingsraad. Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad De ondernemingsraad Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad Colofon: Dit is een uitgave van de Stichting FNV-Pers ten behoeve van FNV Bondgenoten. Gewijzigde 12e herdruk: oktober 2010,

Nadere informatie

Vakbondswerk in de onderneming

Vakbondswerk in de onderneming Vakbondswerk in de onderneming 6 Adressen regiokantoren Regio Noord L. Springerlaan 23 9727 KB Groningen Postbus 11025 9700 CA Groningen T 050 363 16 00 F 050 363 16 15 Regio Zuidoost Noordkade 2 6003

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Regio Twente

Reglement Ondernemingsraad Regio Twente Reglement Ondernemingsraad Regio Twente I Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Regio Twente; b. de onderneming: Regio Twente; c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden;

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 SPIN Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Geldig per 28-1-2014 2 Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Ondertekening... 2 Artikel 1 Algemeen...

Nadere informatie

STATENVOORDRACHT. Haarlem,.. augustus Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden. Bijlagen : 2. 1.Inleiding

STATENVOORDRACHT. Haarlem,.. augustus Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden. Bijlagen : 2. 1.Inleiding STATENVOORDRACHT Haarlem,.. augustus 1996 Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden Bijlagen : 2 1.Inleiding De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is op 5 mei 1995 van kracht geworden voor de overheid. Er is

Nadere informatie

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE Reglement COR FOM Vastgesteld 18 augustus 2015 REGLEMENT CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Samenstelling

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau Inleiding vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) Medezeggenschapsreglement van Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal

Nadere informatie

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden Art. Stembureau d. Iedere Provinciale Bond die op grond van art 16-2a van de statuten afgevaardigden mag aanwijzen

Nadere informatie

Personeelsvertegenwoordiging

Personeelsvertegenwoordiging ondernemingsraad Personeelsvertegenwoordiging Oprichting en werkwijze 2 Personeelsvertegenwoordiging 1. Wat is een PVT? 5 2. Waarom een PVT? 6 3. Hoe richt je een PVT op? 7 Hoe start je een PVT? 4. Hoe

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV BOUW!

WORD NU LID VAN FNV BOUW! WORD NU LID! Bouw WORD NU LID VAN FNV BOUW! Lid worden van FNV Bouw is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract en een

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie