De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3"

Transcriptie

1 De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3

2 Inhoud Inleiding Stap 1. De eerste vergadering Stap 2. De or-vergadering Stap 3. Het overleg met de werkgever Stap 4. Vaststellen voorlopig reglement Stap 5. Contact met de vakbond Stap 6. Contact met je collega s Stap 7. Faciliteiten, scholing en tijd Stap 8. Maak werkafspraken Stap 9. Hobbels en hindernissen Bijlage 1: Functiebeschrijving Secretaris van de Ondernemingsraad Bijlage 2: Functiebeschrijving Voorzitter van de Ondernemingsraad Bijlage 3: Adressen Waar kunt u FNV Bondgenoten vinden? Verder lezen

3 Inleiding Deze werkmap is een hulpmiddel bij de start van een ondernemingsraad. Stap voor stap wordt aangegeven hoe het ondernemingsraadswerk in de praktijk loopt. De werkmap is een handleiding om mee aan de slag te gaan en bevat praktische tips, handige voorbeelden, toegankelijke informatie etc, etc. De werkmap de or gaat van start is een onderdeel van een reeks van werkmappen over het oprichten van een ondernemingsraad. De eerste werkmap gaat over het opstarten van een ondernemingsraad. Vervolgd door een map over de verkiezingen. Hieronder staan de stappen beschreven van werkmap 3: Werkmap 3: de or gaat van start Stap 1. de eerste vergadering Stap 2. de or-vergadering Stap 3. het overleg met de werkgever Stap 4. vaststellen voorlopig reglement Stap 5. contact met de vakbond Stap 6. contact met je collega s Stap 7. faciliteiten, scholing en tijd Stap 8. maak werkafspraken Stap 9. hobbels en hindernissen Hulp en advies van de vakbond Soms lopen dingen in de praktijk niet zoals je verwacht. Of zijn er zaken uit deze werkmap je onduidelijk. In deze gevallen kan je altijd een beroep doen op FNV Bondgenoten voor informatie en advies. Het OR-Centrum van FNV Bondgenoten kan je bellen met al je vragen over het or-werk. Het OR-Centrum is elke werkdag van 9.00 tot uur telefonisch bereikbaar onder het nummer Of via de mail: Kijk ook eens op de website Ook de vakbondsbestuurder kun je benaderen voor ondersteuning bij het or-werk. Hij of zij kan je van informatie voorzien, helpen bij het voorbereiden van een overlegvergadering, of het organiseren van een achterbanraadpleging. De vakbondsbestuurders zijn bereikbaar op het dichtstbijzijnde regiokantoor of via het OR-Centrum. Stap 1 De eerste vergadering Na de verkiezingen gaat de or van start. Nu alle or-leden zijn gekozen kan er een eerste vergadering plaats vinden. De eerste vergadering is vaak een onderlinge kennismaking. Daarnaast moeten er een aantal afspraken worden gemaakt. Installatie Naast een onderlinge kennismaking kan er ook op de eerste vergadering een kennismaking met de directie plaatsvinden. In de praktijk blijkt er vaak behoefte te bestaan aan een formele start van de ondernemingsraad. Nodig je werkgever uit voor het tweede gedeelte van de vergadering. Stel hem op de hoogte van de door jullie gemaakte afspraken. Probeer tevens data voor de overlegvergadering vast te leggen. Zowel de or als de werkgever kunnen hun verwachtingen en wensen uitspreken ten aanzien van de toekomstige samenwerking. Vaak krijgt dit gedeelte van de vergadering een feestelijk tintje. Overdracht Als er in het bedrijf reeds een or bestaat, kunnen in de eerste vergadering de werkzaamheden van de oude naar de nieuwe or worden overgedragen. Voorzitter en secretaris

4 Elke ondernemingsraad heeft een voorzitter en secretaris. Zij worden gekozen uit het midden van de orleden. De taak van de voorzitter is om de vergadering te leiden. De taak van de secretaris is het organiseren van de vergadering; zoals het opstellen van de agenda, het verslag te maken etc. Het overzicht van de werkzaamheden van beide functies staan in een bijlage achter in de werkmap beschreven. Er bestaan ook speciale cursussen voor voorzitters en secretarissen om je te scholen voor deze functie. Vergaderschema Het is verstandig om een vergaderschema af te spreken. Probeer een tijdstip te vinden dat iedereen uitkomt. Ieder or-lid weet dan wanneer hij tijd vrij moet houden voor een vergadering en zo nodig vervanging op de afdeling moet regelen. In de kleine bedrijven is het gangbaar dat er eens in de twee maanden een orvergadering en een overleg met de werkgever plaatsvindt. In grotere bedrijven is het gebruikelijk dat er eens in de maand wordt vergaderd. Wanneer bij het naderen van de vergaderdatum blijkt dat er geen zaken te bespreken zijn, kan de vergadering natuurlijk worden afgelast. Omgekeerd kan ook, dat er een tussentijdse vergadering wordt belegd. Verslag In de meeste ondernemingsraden is het de taak van de secretaris om een verslag van de vergadering te maken. In het verslag kan je nalezen welke afspraken er in de or zijn gemaakt. Ook moet er een kort verslag voor je collega s worden gemaakt zodat zij kunnen nalezen welke zaken er zijn besproken. Op deze manier wordt het or-werk zichtbaar voor hen. Begin kader Tip: Maak na elke vergadering gezamenlijk een kort verslag met de hoofdpunten zodat het binnen een week onder de collega s verspreid kan worden. Einde kader Stap 2 De or-vergadering In de ondernemingsraadsvergaderingen overleggen de or-leden met elkaar. Daarnaast zijn er overlegvergaderingen met de directie. In ondernemingsraadsvergaderingen stelt de or zelf vast aan welke onderwerpen aandacht wordt besteed en wat daarover met de directie zou moeten worden afgesproken. Soms worden deze onderwerpen door de or-leden zelf of door hun collega s aangedragen, maar in een aantal gevallen zijn het ook zaken die door de directie zijn ingediend. Bijvoorbeeld in devorm van een adviesaanvraag over een belangrijke investering of een verzoek om instemming met een werktijdenregeling. Bij de ondernemingsraadsvergadering is de directie niet aanwezig. Er vinden dus nog geen overleg of onderhandelingen met de directie plaats. Het gaat er om dat de ondernemingsraad zelf zijn standpunt bepaalt en zich voorbereidt op overleg of onderhandelingen met de directie over dat standpunt. Omdat de or een zelfstandig orgaan is, kunnen jullie (zonder overeenstemming met de directie) standpunten innemen. In de praktijk betekent dit dat de or soms standpunten inneemt waar de werkgever niet blij mee is. De onafhankelijke positie die je hebt als or-lid levert wel eens een spanningsveld op met de afhankelijke positie die je hebt als werknemer. Niet voor niets is er daarom een rechtsbescherming voor or-leden in de wet geregeld. Stap 3 Het overleg met de werkgever Naast de or-vergadering is er het overleg met de werkgever; de zogenoemde overlegvergadering. In deze vergadering wordt, het woord zegt het al, overleg gevoerd tussen directie en or. Het spreekt dus voor zich dat de directie hierbij aanwezig is. In het algemeen wordt deze vergadering beurtelings voorgezeten door de voorzitter van de ondernemingsraad en de directie. In de overlegvergaderingen wordt van gedachten gewisseld over allerlei onderwerpen waarover de ondernemingsraad een standpunt van de directie wil vernemen of omgekeerd. Bij roosterwijzigingen, inroosteren van ATV-vragen of allerlei besluiten op het terrein van personeelsbeleid moet de werkgever instemming van de or vragen. Zonder instemming van de or mag de werkgever dit niet uitvoeren. Bij

5 reorganisaties, belangrijke investeringen en organisatiewijzigingen moet de werkgever advies van de or vragen. Een goed functionerende ondernemingsraad zorgt dat deze onderwerpen vooraf in de ondernemingsraadsvergadering zijn voorbereid. Spreek ook af wie over welk onderwerp het woord voert. Probeer ook zoveel mogelijk een gezamenlijk standpunt naar voren te brengen. Bespreek de agenda van de overlegvergadering vooraf met de werkgever. Advies- dan wel instemmingsverzoeken moet hij vooraf aankondigen en het liefst van informatie voorzien. Zodat jullie dit op de or-vergadering voorafgaand aan het overleg kunnen bespreken. Soms willen werkgevers snel zaken doen. Dan brengt de werkgever een punt in de vergadering naar voren en wil hij meteen een uitspraak van de or. Laat je in zo n situatie niet opjagen. Neem de tijd voor onderling overleg en het eventueel raadplegen van je collega s. Als de werkgever werkelijk zo n haast heeft, was hij wel eerder naar de ondernemingsraad gestapt. Ook van de overlegvergadering moet een verslag gemaakt worden. Alle afspraken en standpunten moeten daarin worden vastgelegd zodat het achteraf nagelezen kan worden. De secretaris van de ondernemingsraad is in principe ook de secretaris van de overlegvergadering en maakt het verslag. Ook moet er een kort leesbaar verslag voor het personeel worden gemaakt. Probeer dit snel na de vergadering te verspreiden. Naast een gezamenlijk verslag kan de or ook een eigen verslag van de overlegvergadering verspreiden. Stap 4 Vaststellen voorlopig reglement Wanneer de or voor het eerst gekozen is, is één van de taken het definitief vaststellen van het voorlopig reglement. Het voorlopig reglement blijft geldig tot een definitief reglement in werking treedt. De or, eenmaal gekozen, stelt zijn eigen reglement vast. Dus zaken die bij de verkiezingen onpraktisch bleken of zaken die op bevel van de werkgever zijn opgenomen kunnen naar eigen inzicht gewijzigd worden. Mits er in het nieuwe reglement niets staat dat in strijd is met de Wet op de Ondernemingsraden. Het nieuwe reglement moet wel voor commentaar aan de werkgever worden voorgelegd. Overeenstemming of goedkeuring van de werkgever is daarbij niet vereist. Als de werkgever het met de inhoud niet eens is kan hij proberen via een gerechtelijke procedure z n vermeend gelijk te halen. Na vaststelling van het reglement dienen zowel de werkgever als de bedrijfscommissie een exemplaar te ontvangen. Begin kader Tip: FNV Bondgenoten heeft een eigen or Voorbeeldreglement.Elk artikel in het reglement is voorzien van een uitgebreide toelichting en loopt bovendien langs de keuzes die de or ook moet maken (bijv. lijstenstelsel of personenstelsel?). Dit reglement is te downloaden op of te bestellen bij de ortelefoon Einde kader Stap 5 Contact met de vakbond Vakbondswerk en or-werk hangen nauw met elkaar samen. Als de vakbond een cao afsluit, wordt daarin niet alles tot in de details geregeld. Het invullen van die afspraken op details wordt dan vaak aan de or overgelaten. Ook bij veranderingen in de organisatie van een bedrijf hebben zowel or als vakbond een taak. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie krijgt de or een adviesaanvraag en onderhandelt de vakbond met de werkgever over het sociaal plan. Samenwerking ligt dus voor de hand, want juist dan worden de werknemersbelangen zo optimaal mogelijk behartigd. De vakbond heeft veel ervaring met medezeggenschap. Elke ondernemingsraad kan gebruik maken van de deskundigheid die de vakbond in huis heeft. Bij alles wat je tegen kunt komen als or-lid staat FNV Bondgenoten je desgewenst met raad en daad terzijde. Folders en brochures FNV Bondgenoten geeft vele folders en brochures uit die bruikbaar zijn voor het or-werk. Naast de algemene folders, over het functioneren van de ondernemingsraad, zijn er folders over diverse onderwerpen zoals pensioenen, arbeidstijden, functiewaardering, arbeidsomstandigheden, privacy etc. Zie of te bestellen bij de or-telefoon

6 or-telefoon Met vragen over de wet, het interne functioneren en al die andere zaken waar je als or mee te maken krijgt, kan je bellen met het OR-Centrum. De medewerkers zijn elke werkdag van uur bereikbaar op nummer Naast informatie geven zij ook advies hoe je iets het best aan de orde kunt stellen bij de werkgever. De telefoon is bereikbaar voor leden en niet-leden. Begeleiding van vakbondsbestuurders Niet alle vragen zijn zo een-twee-drie aan de telefoon te beantwoorden. De vakbondsbestuurders komen daarom op verzoek ook bij de bedrijven langs. Bijvoorbeeld voor een uitleg van de wet, wat te doen bij een werkgever die niet meewerkt of hoe pak je als or een adviesaanvraag over een reorganisatie aan. De vakbondsbestuurders zijn bereikbaar op het regiokantoor of via het OR-Centrum. OR-Consult Van een or wordt veel verwacht. Om zijn taak als directe vertegenwoordiging van het personeel goed te kunnen uitvoeren moet de or niet alleen op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de organisatie zelf, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden en regelgeving. Ook moet een or kunnen onderhandelen. Op diverse terreinen kunnen de specialisten van OR-Consult de or ondersteuning bieden. Externe deskundigen Het OR-Centrum beschikt over een netwerk van externe deskundigen die desgewenst door ondernemingsraden kunnen worden geraadpleegd bij meer ingewikkelde problemen. Dit zijn juristen, organisatieadviseurs, arbo-deskundigen, bedrijfseconomen, etc. Aan de werkzaamheden van een dergelijke deskundige zijn uiteraard kosten verbonden. Wanneer de or deze deskundige moet inhuren om zijn werk op een goede wijze uit te voeren, regelt de wet dat de werkgever de onkosten betaalt. Stel hem hier wel eerst van op de hoogte. Stap 6 Contact met je collega s Als ondernemingsraad vertegenwoordig je je collega s in het bedrijf. De or-leden zijn immers door de werknemers uit hun midden gekozen. or-leden zitten daar dus niet voor zichzelf maar om de belangen van hun collega s (kiezers) te behartigen. In de praktijk is het niet eenvoudig een goed contact met de achterban te onderhouden. Zelden zullen de werkzaamheden van de or het gesprek van de dag zijn. Toch is dit contact belangrijk om te weten wat er leeft onder je collega s in het bedrijf. Bij belangrijke onderwerpen zoals reorganisaties of roosterwijzigingen is het verstandig om eerst de mening van de achterban te horen voordat de or zelf zijn standpunt bepaalt en met de werkgever gaat praten. Bij een gesprek met de werkgever staat een or dan ook sterker wanneer de or en de werkgever weet dat het standpunt van de or door het gehele bedrijf wordt gedeeld. Voor het regelmatig informeren van het personeel over de werkzaamheden en standpunten van de or staan verschillende mogelijkheden open. Te denken valt aan: Kort leesbaar verslag (op hoofdlijnen) van elke or-vergadering en overlegvergadering verspreiden of op de publicatieborden hangen. Probeer dit binnen een week na de vergadering te doen. Praat af en toe eens met je collega s over het or-werk. Bijvoorbeeld in de pauze, een werkoverleg, of door een rondje in het bedrijf te lopen en mensen aan te spreken. Bij belangrijke onderwerpen die alle werknemers aangaan (zoals een reorganisatie) kan je je collega s bij elkaar roepen (bijv. in de pauze). Om zo je collega s te informeren en hun mening te polsen. In een groot bedrijf kan je ook aan de volgende zaken denken: Het instellen van een spreekuur. Een enquête uitschrijven om de mening van het personeel over een onderwerp te peilen. Stap 7 Faciliteiten, scholing en tijd

7 Om de or-werkzaamheden op een goede wijze te kunnen doen zijn een aantal zaken nodig. Je moet een plek hebben om te vergaderen, de mogelijkheid hebben je te scholen en tijd hebben om je voor te bereiden op een vergadering. Al deze zaken zijn in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geregeld. Faciliteiten or - Wor artikel 17 De or mag gebruik maken van alle voorzieningen uit het bedrijf, die hij nodig heeft voor zijn taak. Hieronder vallen o.a. de volgende zaken; gebruik van een (vergader)ruimte gebruik telefoon, fax, computer en printer gebruik kopieermachine, publicatieborden en post Kosten or - Wor artikel 22 De kosten die de or (redelijkerwijs) maakt komen voor rekening van de ondernemer. Te denken valt aan; vergaderkosten aanschaf van brochures, folders, tijdschriften en handboeken kopieerkosten, , secretariële ondersteuning reiskosten kosten voor het raadplegen van een externe deskundige kosten voor het voeren van rechtsgedingen door de or Bij de laatste twee kosten moet de werkgever vooraf in kennis worden gesteld. De ondernemingsraad moet aangeven dat hij deze kosten moeten maken om zijn werk goed te kunnen doen. Wanneer de kosten redelijk zijn, is de werkgever verplicht deze kosten te betalen. Scholing - Wor artikel 18.2 Ondernemingsraadsleden hebben het recht om zich te scholen in het or-werk en cursussen te volgen. Er is zelfs een minimum van 5 dagen scholing per jaar in de wet vastgelegd. De kosten worden eveneens door de werkgever vergoed. In zo n cursus gaat het natuurlijk om kennis van de wet. Maar net zo belangrijk is om te oefenen hoe je het gesprek met je werkgever aan kan gaan, leren presenteren of onderhandelen. Scholing is van groot belang voor een ondernemingsraad om een goed en vruchtbaar overleg met de werkgever te voeren. De or mag zelf kiezen bij welk scholingsinstituut hij op cursus gaat. Er zijn talloze instituten die zich op deze markt begeven. Het is verstandig om voor een scholingsinstituut te kiezen dat de belangen van werknemers als essentieel ziet. FNV Formaat organiseert studiedagen en cursussen voor or-leden en complete ondernemingsraden. Deze zijn toegankelijk voor leden en niet-leden. Wanneer de or een meerdaagse scholing volgt kan hij een financiële vergoeding krijgen; de zogenaamde GBIO-regeling. Het GBIO verstrekt een financiële bijdrage in de kosten van cursussen en bewaakt eveneens de kwaliteit van deze cursussen. Kies dus altijd een instituut dat aangesloten is bij het GBIO. Ook FNV Formaat heeft een samenwerkingsovereenkomst met het GBIO. Tijd - Wor artikel 17 en 18 De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden onder werktijd plaats. De wet geeft geen maximum aan het aantal en duur van deze vergaderingen. Daarnaast hebben de or-leden recht op scholing onder werktijd en voor onderling overleg. De voorzitter en secretaris hebben daarnaast nog extra tijd nodig om bijvoorbeeld de vergadering voor te bereiden of het verslag te maken. In de praktijk is het soms moeilijk om alle vergaderingen onder werktijd te houden. Bijvoorbeeld omdat de chef moeilijk doet, omdat men in ploegen of deeltijd werkt of regelmatig karweiwerk doet. Daarom is het belangrijk om hier met de werkgever afspraken over te maken. Indien er regelmatig or-vergaderingen buiten werktijd plaatsvinden moeten er afspraken met de werkgever gemaakt worden voor compensatie in tijd dan wel geld.

8 Stap 8 Maak werkafspraken Sommige ondernemingsraden krijgen nauwelijks vragen van de werkgever. Andere or-en worden overladen met instemming- en adviesvragen. In beide gevallen loopt de or achter de agenda van de werkgever aan. Het werkt echter veel prettiger wanneer de or zijn eigen agenda kan volgen. Dat kan je doen door werkafspraken te maken. Kies voor bepaalde onderwerpen Wanneer een or net van start gaat is het onmogelijk om alle onderwerpen even serieus op te pakken. Het is verstandig hierin keuzes te maken om te voorkomen dat alles maar half gebeurt. Op welke onderwerpen nemen jullie zelf initiatieven en bij welke onderwerpen reageren jullie enkel op de vragen van de werkgever. Kies voor onderwerpen die leven onder je collega s en waar je binnen afzienbare tijd resultaat op kan verwachten. Taakverdeling Niet iedereen hoeft zich even intensief in elk onderwerp te verdiepen. Spreek onderling af wie zich met welk onderwerp gaat bezig houden. Kies een onderwerp dat je interesseert of waar je al wat van af weet. Een goede taakverdeling kan veel tijd besparen. Begin kader Tip: Stel een werkplan op. Het opstellen van een werkplan of een beleidsplan kan als een houvast dienen voor de nieuwe or. Welke onderwerpen hierin worden opgenomen is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Men kan hierbij denken aan financiële, organisatorische of sociale onderwerpen. Maar ook verbetering van het contact met de achterban of de verhouding met de vakbond kan wellicht een nieuwe aanpak verdienen. Einde kader Stap 9 Hobbels en hindernissen De samenwerking tussen or en werkgever loopt haast nooit vanaf het begin vlekkeloos. De samenwerking moet groeien. Vaak moet een or alert zijn omdat de werkgever dingen besluit zonder overleg met de ondernemingsraad. Door goed or-werk af te leveren zal je op den duur respect van de werkgever krijgen. Hij zal dan zien dat hij niet langs jullie heen mag en kan. Maar ook dat de or bijdraagt aan een betere besluitvorming. Hieronder staan een paar hobbels en hindernissen genoemd die wij regelmatig tegenkomen: de or wordt niet serieus genomen door de werkgever de werkgever wil ons niet de gevraagde informatie geven een paar or-leden doen al het werk we hollen achter de feiten aan de or wordt gedicteerd door de agenda van de werkgever collega s zien de or als spreekbuis van de werkgever de or mag van de werkgever niet op cursus er is onderlinge verdeeldheid tussen de or-leden we krijgen veel te veel leeswerk ik snap niks van wat er gezegd wordt een aantal voorstellen van de or hebben het niet gehaald, er is nu een gebrek aan motivatie om verder te gaan geheimhouding; mag ik dan niks zeggen? een adviesaanvraag over een sluiting van een afdeling; wat moeten wij daarvan zeggen? de werkgever wil meteen een antwoord; hoeveel tijd mogen wij hier voor uittrekken.

9 Het zou te veel tijd kosten om bij al deze situaties stil te staan. Wanneer jullie tegen een van deze of andere hindernissen oploopt kan je altijd voor informatie en advies bij FNV Bondgenoten terecht. Toch zijn er een aantal algemene regels te noemen voor situaties waarbij de werkgever niet mee wil werken: jezelf goed informeren wat je rechten zijn blijf met de werkgever in gesprek, probeer een tegenvoorstel te doen, maak onderhandelingsruimte informeer naar de bezwaren van de werkgever, probeer daar samen een oplossing voor te vinden druk opvoeren door extern advies in te winnen of achterban te raadplegen Soms lukt het niet met praten en argumenteren om de medewerking van de werkgever te krijgen. In dat geval is het soms nodig om als or je spierballen te laten zien door juridische stappen te zetten. Deze stap moet je pas in allerlaatste instantie doen, omdat een beroepsprocedure nooit bevorderlijk is voor de verhouding tussen or en werkgever. Vergeet niet dat je straks weer met elkaar rond de tafel moet zitten. Voordat je naar de rechter kunt gaan, moet de or zich eerst tot de bedrijfscommissie wenden. De bedrijfscommissie is een instantie van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers die adviseren en bemiddelen bij geschillen tussen de or en de werkgever over de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden. Wanneer de bedrijfscommissie er niet in slaagt het verschil van mening op te lossen kan men naar de rechter gaan. De ondernemingsraad gaat van start.

10 Bijlage 1: Functiebeschrijving secretaris van de ondernemingsraad Wat houdt het in: De taak van de secretaris is om te zorgen voor een goede organisatie van de vergaderingen van de ondernemingsraad. Samen met de voorzitter bereidt hij de vergaderingen voor. Hij organiseert, informeert, maakt en bewaart het verslag. Welke werkzaamheden: het bijeenroepen van de or- en overlegvergadering opmaken en verzenden van de agenda aan or-leden en ondernemer verzamelen en toezenden van stukken voor de or- en overlegvergadering verslag van or- en overlegvergadering maken en verspreiden in het bedrijf verzorgen van de correspondentie beheren van het archief verzorgen abonnementen organiseren scholing Wat moet je kunnen: schrijven (van verslag en brieven) organiseren (bijv. vergadering bijeenroepen) samenwerken met de voorzitter bewaken procedures Bijlage 2: Functiebeschrijving voorzitter van de ondernemingsraad Wat houdt het in: De voorzitter heeft samen met de secretaris een belangrijke taak bij de voorbereidingen van de vergadering. De voorzitter leidt de vergaderingen. Daarnaast geeft de voorzitter leiding aan de or door te coördineren, te stimuleren en begeleiden. Hij bewaakt of de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Hij is de voortrekker en het boegbeeld van de or. Welke werkzaamheden: voorzitten van de or- en overlegvergadering agenda maken voor de vergadering op de hoogte blijven wat er speelt in het bedrijf coördineren van werkzaamheden afstemmen van afspraken en zorgen dat ze worden uitgevoerd Wat moet je kunnen: een vergadering kunnen leiden or-leden stimuleren en motiveren samenwerken met de secretaris initiatieven nemen knopen kunnen doorhakken Zie ook onder or werkwijze.

11 Bijlage 3: Adressen Bedrijfscommissies Bedrijfscommissie Markt I Postbus LK Den Haag De bedrijfscommissie voor ondernemingen in commerciële sectoren. Bedrijfscommissie Markt II Postbus LK DEN HAAG BC Markt II richt zich op de volgende sectoren: zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren (cultuur, sport, onderwijs en gesubsidieerde arbeid). Bedrijfscommissie Overheid Ter attentie van het CAOP Lange Voorhout EA Den Haag T F BC Overheid is er voor overheidsinstellingen

12 Waar kunt u FNV Bondgenoten vinden? FNV Bondgenoten Postbus GE Utrecht. Tel.: (lokaal tarief) OR-Centrum voor alle vragen uit de or-praktijk Dagelijks van uur bereikbaar op het nummer of via Bezoek ook onze website Onze OR Nieuwsbrief kunt u ontvangen door een mailtje aan Arbotelefoon voor alle vragen over arbeidsomstandigheden en milieu Maandag t/m donderdag bereikbaar van tot uur op het nummer Via de Arbotelefoon zijn ook diverse publicaties op te vragen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu: FNV Formaat voor cursussen en studiedagen voor or-leden Toegankelijk voor leden en niet-leden Houttuinlaan 6, Woerden Postbus 565, 3440 AN Woerden Telefoon: Fax:

13 Verder lezen Uitgaven van FNV Bondgenoten Bij het OR-Centrum zijn een aantal medezeggenschapsbrochures verkrijgbaar. Deze zijn voor leden van FNV Bondgenoten gratis. - De ondernemingsraad Een eerste, korte en bondige kennismaking met de ondernemingsraad - Het adviesrecht nader bezien Een toelichting op de wet met voorbeelden en mogelijke aanpak. - Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad Een toelichting op de wet met voorbeelden, mogelijkheden en aanpak. - Voorbeeldreglement ondernemingsraden Gebaseerd op het SER-voorbeeldreglement aangevuld met de praktijkervaring vanuit het or-centrum. - Voorbeeldreglement Personeelsvertegenwoordiging Waarin verwerkt de praktijkervaring van het or-centrum Zier het brochureoverzicht op Ook handig: Uitgaven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Te bestellen bij SDU, tel Deze uitgaven zijn niet gratis. - Inzicht in de ondernemingsraad Een toelichting bij de wet op de ondernemingsraden. In de toelichting, die gebaseerd is op inmiddels gevormde jurisprudentie, wordt artikelsgewijs commentaar geleverd hoe de overheid de wet interpreteert. - Inzicht in financiële informatie Een toelichting op het financiële informatierecht van ondernemingsraden. Omgaan met financiële gegevens is voor velen een moeilijke bezigheid. Deze uitgave houdt zich bezig met de vraag hoe de ondernemingsraad op zo eenvoudig mogelijke wijze uit de brij van financiële gegevens een reëel inzicht kan krijgen in het financieel-economisch beleid van de onderneming. - Handboek Arbo-wet Rechten en verplichtingen doorgelicht voor werkgever en werknemer.

De ondernemingsraad. Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad

De ondernemingsraad. Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad De ondernemingsraad Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad Colofon: Dit is een uitgave van de Stichting FNV-Pers ten behoeve van FNV Bondgenoten. Gewijzigde 12e herdruk: oktober 2010,

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE Medezeggenschap Nummer 1 - September 2015 PERSONEELSVERWOORDIGING (PVT) OPRICHTING EN WERKWIJZE VOORAF Werknemers die meebeslissen zijn waardevol

Nadere informatie

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP Kandidaten gevraagd voor or en pvt Medezeggenschap 1, maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 02 1.1 Or-lid, iets voor u? 02 2. WAT DOET DE OR? 03 2.1 Werkwijze 03 2.2 Besluitvorming

Nadere informatie

Verhouding OR en achterban

Verhouding OR en achterban Verhouding OR en achterban De werknemers kiezen natuurlijk de OR. Het belang van een goed contact gaat echter veel verder. Je moet weten wat er leeft onder de collega s. Hun zienswijze kennen als de directie

Nadere informatie

Verkiezingen van de ondernemingsraad. Werkmap 2

Verkiezingen van de ondernemingsraad. Werkmap 2 Verkiezingen van de ondernemingsraad Werkmap 2 Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers in opdracht van FNV Bondgenoten April 2014 Oplage: 500 2 Werkmap Verkiezing van de or Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven Taken en bevoegdheden van de pvt FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel

Nadere informatie

Nieuw als FNV er in de ondernemingsraad

Nieuw als FNV er in de ondernemingsraad FNV Bondgenoten Nieuw als FNV er in de ondernemingsraad of pvt of onderdeelcommissie zzodra jij aantreedt in de ondernemingsraad, onderdeelcommissie of pvt (personeelsvertegenwoordiging) van jouw bedrijf,

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Marco Sikkel Doelstellingen training U bent bekend met de plaats van de OR in de onderneming. U kent

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Actualiteiten Medezeggenschap

Actualiteiten Medezeggenschap #trainiac Actualiteiten Medezeggenschap 17 februari 2014, Den Haag Over Trainiac Training & Advies 2008 Maatwerk Onafhankelijk Specialisten in medezeggenschap Nieuws Facts Wijzigingen WOR: Geen kopie van

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

NIEUW ALS FNV ER IN DE ONDERNEMINGSRAAD. Of personeelsvertegenwoordiging (pvt) en onderdeelcommissie (oc)

NIEUW ALS FNV ER IN DE ONDERNEMINGSRAAD. Of personeelsvertegenwoordiging (pvt) en onderdeelcommissie (oc) NIEUW ALS FNV ER IN DE ONDERNEMINGSRAAD Of personeelsvertegenwoordiging (pvt) en onderdeelcommissie (oc) INHOUDSOPGAVE Verbeteringen in je eigen bedrijf is de drijfveer 4 Wees je bewust van jouw profiel

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag Brochure Basiscursus personeelsvertegenwoordiging De PVT en de WOR in 1 dag Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus personeelsvertegenwoordiging 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS. voor een startende OR

VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS. voor een startende OR VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS voor een startende OR Dit cursusprogramma is bedoeld als voorbeeld voor een tweedaagse scholing voor een startende ondernemingsraad (OR). Uitgangspunt voor dit

Nadere informatie

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad 2013 Summa College Inleiding Sinds maart 2011 is er een studentenraad binnen Summa College. De overheid heeft de mbo scholen (roc s) de opdracht gegeven om een studentenraad op te richten. De studenten

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Kopie. Gemeente D 2 8 NOV 2008. Doc./bijlage Productnr.

Kopie. Gemeente D 2 8 NOV 2008. Doc./bijlage Productnr. College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak CMHF Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Afd. QU Gemeente D Doc./bijlage Productnr. CP.Vof Kopie 2 8 NOV 2008 LOGA 1. Landelijk

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2. 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3. 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht...

3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2. 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3. 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht... Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht...

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

OR-SYLLABUS. Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden

OR-SYLLABUS. Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden OR-SYLLABUS Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden Voorwoord Met deze syllabus willen we je graag ter introductie een handreiking bieden om wegwijs te raken in de regelgeving over

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau Inleiding vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke

Nadere informatie

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen Wat zijn de rechten ( en plichten?) van de Ondernemingsraad als het om het pensioendossier gaat? Zodra het gaat om de collectieve pensioenregeling dan heeft

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR Brochure Basiscursus (W)OR in 1 dag Goed van start in de OR Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus (W)OR 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist een training kiezen

Nadere informatie

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de BIJLAGE 1: DE ONDERNEMINGSRAAD De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Hun rechten (en plichten) staan beschreven in de wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

De OR in de bedrijfstak Bouw

De OR in de bedrijfstak Bouw De OR in de bedrijfstak Bouw Met actuele zaken aan de slag FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw 3 1. De OR,

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris I

Leergang Ambtelijk Secretaris I Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 1 computercentrum 5 bondsspaarbanken 'n dienstencentrum van de S spaarbanken Jaarverslag van

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht.

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht. OR-OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE 2WORK ARBEIDSJURISTEN 2Work Arbeidsjuristen Aanbod.. Opleidingen (vast programma) OR & de WOR.. OR & Arbeidsvoorwaarden. OR & Reorganiseren. Praktische informatie.. Kosten

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

Webinar Medezeggenschap 13 april 2015. Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk

Webinar Medezeggenschap 13 april 2015. Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk Webinar Medezeggenschap 13 april 2015 Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk Wanneer instellen OR? Artikel 2 WOR: Ondernemer Die een onderneming in stand houdt Met in de regel ten minste 50 werkzame

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Arbeidsvoorwaarden en de rol van de or

FNV Bondgenoten. Arbeidsvoorwaarden en de rol van de or FNV Bondgenoten Arbeidsvoorwaarden en de rol van de or Arbeidsvoorwaarden en de rol van de or Er kunnen allerlei redenen zijn waarom arbeidsvoorwaarden veranderen. Bijvoorbeeld omdat het slecht gaat met

Nadere informatie

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Handvatten voor de PVT Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe wordt een personeelsvertegenwoordiging succesvol? 4 Wetgeving 6 De bevoegdheden van de PVT?

Nadere informatie

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1 1. DE ONDERNEMIN GSRAAD De OR heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. De wet op de ondernemingsraden en de Arbowet vormen daarbij het wettelijk kader en de OR kiest

Nadere informatie

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof Brochure Training OR en financiën in 2 dagen Wegwijs in het financiële doolhof 1 Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Training OR en financiën in 2 dagen 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1

OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1 OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1 Ondernemingsraad Jaarverslag 2013 Inhoud: pagnr: 1. Voorwoord 3 2. Doelstelling en ambities 2013 4 3. Verkiezingen 5 4. Werkgroepen 5 5. Werkwijze 6 6. Vergaderingen

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Vakbondswerk in de onderneming

Vakbondswerk in de onderneming Vakbondswerk in de onderneming 6 Adressen regiokantoren Regio Noord L. Springerlaan 23 9727 KB Groningen Postbus 11025 9700 CA Groningen T 050 363 16 00 F 050 363 16 15 Regio Zuidoost Noordkade 2 6003

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs 0 Algemeen pagina 2 Visie, uitgangspunten en werkwijze pagina 3 Regelingen en beleidsplannen pagina 3 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

Reactie op internetconsultatie

Reactie op internetconsultatie Reactie op internetconsultatie Concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van ondernemingsraden inzake beloningen van bestuurders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Samenwerkingsverband IJssel Berkel Vastgesteld door bestuur: 20 april 2015 Datum 20 april 2015 Versie 20150420 Pagina 1 van 7 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband

Nadere informatie

De wet op de ondernemingsraden in de horeca en de contractcatering. bedrijfschap Horeca en Catering

De wet op de ondernemingsraden in de horeca en de contractcatering. bedrijfschap Horeca en Catering De wet op de ondernemingsraden in de horeca en de contractcatering Colofon Dit is een uitgave van het Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan, mits met bronvermelding. Het stelt zich

Nadere informatie

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur?

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur? Stroomschema medezeggenschap in een ondernemingspensioenfonds De Stichting van de Arbeid (hierna STAR) en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (hierna CSO) hebben een medezeggenschapsconvenant

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, vicesecretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Voor u ligt het Jaarverslag van de Ondernemingsraad (OR) van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR

Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR Brenda Vink Uit onderzoek (OR Insight 2012) blijkt dat ca. 61% van de ondernemingsraden ondersteund wordt door een ambtelijk secretaris. De omvang

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Inhoud Inleiding... 3 1. Taken MR... 4 1.1. MR... 4 1.2. Gemeenschappelijke MR (GMR)... 4 2. Samenstelling en taakverdeling... 5 3.

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Commissie Bevordering Medezeggenschap. Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden

Commissie Bevordering Medezeggenschap. Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden Commissie Bevordering Medezeggenschap Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden Uit het SER-advies Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad van maart 2011 vloeit een wijziging van

Nadere informatie

Goede scholing voor leden van de ondernemingsraad

Goede scholing voor leden van de ondernemingsraad FNV Bondgenoten Goede scholing voor leden van de ondernemingsraad Handleiding bij de wijzigingen in de Wet op de Ondernemingsraden 2013 Inhoud 1. Wijzigingen in scholingssysteem Ondernemingsraden 3 2.

Nadere informatie

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Bijlage I Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Wettekst Artikel 24 lid 1 WOR luidt: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming

Nadere informatie

Tien gouden regels voor de medezeggenschapsraad

Tien gouden regels voor de medezeggenschapsraad Tien gouden regels voor de medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten, ouders en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Pagina 1 van 5 Medezeggenschapsstatuut van Openbare Stichting SG Reigersbos te Amsterdam. Preambule Het college van bestuur van de Openbare Stichting SG Reigersbos en de medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

Richtlijn voor het werkoverleg

Richtlijn voor het werkoverleg Richtlijn voor het werkoverleg Nummer: 11.0000274 Versie: 0.1 Vastgesteld door het CMT 10 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/werkoverleg richtlijn Inleiding Communicatie is hét sleutelbegrip als het gaat

Nadere informatie

Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON

Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON Inleiding Een ondernemer, de Stichting Bieb, bestaande uit 4 bibliotheken met ongeveer 70 werknemers, was voor een groot deel afhankelijk van subsidies. Als de Stichting

Nadere informatie

Or-kandidaten zoeken en werven

Or-kandidaten zoeken en werven Or-kandidaten zoeken en werven We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het zoeken en werven van kandidaten voor de or. Helaas beginnen we er in veel gevallen te laat mee. Namelijk als de verkiezingen

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw,

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw, Memo Kennedy Van der Laan aan Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen van Chris Nekeman en Inge de Laat inzake NVZ / advies WOR datum 29 september 2014 referentie 15123/CNE/cza/ 1340988/0.6 Geachte heer,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP INLEIDING: 2 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 ARTIKEL 2 DOELSTELLING EN DOELEN 3 ARTIKEL 3 SAMENSTELLING EN BENOEMING 3

Nadere informatie

VPW KENNISMAKING MET DE VPW. WIE KAN LID WORDEN VAN DE VPW? HOE IS DE VPW GEORGANISEERD?

VPW KENNISMAKING MET DE VPW. WIE KAN LID WORDEN VAN DE VPW? HOE IS DE VPW GEORGANISEERD? VPW MAATWERK IN MEDEZEGGENSCHAP POSITIEF, KRITISCH, ONAFHANKELIJK BELEID VAN ONDERAF W KENNISMAKING MET DE VPW. Maatschappelijke ontwikkelingen brengen veranderingen met zich mee. Ook voor ambtenaren werkzaam

Nadere informatie

Werkoverleg werkt! Zo werk je prettiger! Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen

Werkoverleg werkt! Zo werk je prettiger! Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen Werkoverleg werkt! Opleidingsmodule Coachend Leidinggeven Tweedaagse cursus voor alle leidinggevenden: voorlieden, objectleiders en rayonleiders. De cursus wordt op

Nadere informatie

Aandachtspunt voor de OR hierbij is dat de gevolgen juist en correct zijn weergegeven.

Aandachtspunt voor de OR hierbij is dat de gevolgen juist en correct zijn weergegeven. DE ONDERNEMINGSRAAD EN PENSIOEN Algemeen Wet op de ondernemingsraden Iedere onderneming met tenminste 50 werknemers, dient een ondernemingsraad te hebben. Indien een werkgever de pensioenregeling wenst

Nadere informatie

CHECKLIST TELEWERKEN Werkzaamheden Voorwaarden en faciliteiten Telewerkovereenkomst Nota Bene

CHECKLIST TELEWERKEN Werkzaamheden Voorwaarden en faciliteiten Telewerkovereenkomst Nota Bene CHECKLIST TELEWERKEN Deze checklist biedt een aantal die behulpzaam zijn bij de invoering van telewerken binnen de arbeidsorganisatie. Werkzaamheden er zijn werkzaamheden die geschikt zijn voor telewerk:

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten.

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. Beste cliënten, In deze folder leggen we uit wat medezeggenschap is, wat de cliëntenraad (CR) doet, hoe wij werken en wie wij zijn. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. 2 Wat doen

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET OR/PVT-VERKIEZINGEN. Een stappenplan

AAN DE SLAG MET OR/PVT-VERKIEZINGEN. Een stappenplan AAN DE SLAG MET OR/PVT-VERKIEZINGEN Een stappenplan Medezeggenschap 2, maart 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1. MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS 02 Opzet van het stappenplan 02 Aantal weken 02 Twee delen

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO 2015-2016 1. Inleiding. Waarom een activiteitenplan? In de CAO-PO zijn afspraken vastgelegd over de faciliteiten in tijd en over een

Nadere informatie

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2015-2016 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Algemeen 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4. Regelingen en beleidsplannen

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016

Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplan MR 2015-2016 A) Taakstelling en positie van de MR De medezeggenschapsraad van basisschool St. Antonius Abt heeft een pro-actieve opstelling, waarmee zij een

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement oudercommissie

Huishoudelijk reglement oudercommissie Huishoudelijk reglement oudercommissie 27 augustus 2014 1 2 A. Werkwijze oudercommissie 1. Samenstelling oudercommissie a) Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie; b) Bij de

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Een or weet ook niet alles. Brochure over het inschakelen van externe deskundigen

Een or weet ook niet alles. Brochure over het inschakelen van externe deskundigen Een or weet ook niet alles Brochure over het inschakelen van externe deskundigen Inhoud Waarom deze brochure? Deskundigen Plan Waarom van buiten? Adviseurs of pottenkijkers? Recht op deskundige hulp De

Nadere informatie

PROGRAMMA. Bouwen aan de ondernemingsraad. Trainer/adviseur: n.o.t.k.

PROGRAMMA. Bouwen aan de ondernemingsraad. Trainer/adviseur: n.o.t.k. PROGRAMMA Bouwen aan de ondernemingsraad Data: n.o.t.k. Accommodatie: n.o.t.k. Trainer/adviseur: n.o.t.k. Inleiding Welkom in de wereld van de medezeggenschap! Hoe ziet die wereld er eigenlijk uit? Voor

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie