De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven"

Transcriptie

1 De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven Taken en bevoegdheden van de pvt FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw 4

2 1. Wat is een pvt? Inhoud Werkt u in een bedrijf met tussen de 10 en 50 werknemers? Dan kan er in uw bedrijf een personeelsvertegenwoordiging (pvt) worden ingesteld. De ondernemer is daar namelijk toe verplicht als een meerderheid van de werknemers daar om vraagt. Een pvt is een gekozen werknemersvertegenwoordiging die overlegt met de directie over zaken als werktijden, veiligheid en gezondheid van werknemers of de gevolgen voor het personeel bij fusies of overnames. Kortom, zaken die de werknemers rechtstreeks aangaan. De pvt bestaat geheel uit werknemers en wordt gekozen uit en door de mensen die in het bedrijf werken. De pvt heeft minimaal drie leden maar dat mag meer. Namens de werknemers in het bedrijven voeren zij overleg met de directie. De vakbond stelt leden uit het bedrijf die dit willen, kandidaat. Overigens kunnen ook de werknemers die geen lid zijn van een vakbond, ook wel ongeorganiseerden genoemd, eigen kandidaten voordragen. FNV Bouw heeft een speciale brochure over het stellen van kandidaten voor de verkiezingen, met als titel Aan de slag met or/pvt-verkiezingen. bladzijde 1. Wat is een pvt? 1 2. Wanneer een pvt? 2 3. Wat doet een pvt? 3 4. Faciliteiten 4 5. Steun van de vakbond 5 6. Samenwerking 6 Waarom in de pvt? 6 7. De oprichting van een pvt 7 8. Bevoegdheden van een pvt 9 9. Adressen Informatie 12 De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven 1

3 2. Wanneer een pvt? Meer dan 50 werknemers In een bedrijf met meer dan 50 werknemers is de werkgever wettelijk verplicht een ondernemingsraad (or) in te stellen. 10 tot 50 werknemers Het staat de werkgever vrij om in een bedrijf met 10 tot 50 werk - nemers een or in te stellen of in stand te houden. Is er geen or, dan is de werkgever verplicht om een pvt in te stellen als een meerderheid van de werknemers daar om vraagt. Ontbreekt zowel een or als een pvt, dan moet de werkgever tenminste twee keer per jaar een personeelsvergadering (pv) houden. Dat betekent dat de werkgever en alle werknemers bijeen komen. In deze vergaderingen overleggen zij over belangrijke ontwikkelingen binnen het bedrijf en worden de werknemers geïnformeerd. De werkgever moet advies vragen over beslissingen die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de werknemers. Alle aanwezigen kunnen hun standpunten naar voren brengen en mogen voorstellen doen. Uiteindelijk wordt er gestemd. WANNEER EEN PVT? IN HET SCHEMA HIERONDER kunt u zien wat de medezeggenschapsmogelijkheden zijn in uw bedrijf. MEER DAN 50 or is wettelijk verplicht 10 TOT 50 or op vrijwillige basis pvt verplicht als meerderheid van de werknemers daarom vraagt personeelsvergaderingen verplicht als or of pvt ontbreekt MINDER DAN 10 pvt met beperkte bevoegdheden op vrijwillig basis Minder dan 10 werknemers Werkgevers in bedrijven met minder dan 10 werknemers kunnen op vrijwillige basis een pvt instellen. De werkgever kan daar echter niet toe verplicht worden. Ook niet als een meerderheid van de werknemers een pvt wil. Pvt en in deze bedrijven hebben minder bevoegdheden dan in bedrijven met 10 tot 50 werknemer (de PVT-10min). 2 De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven

4 3. Wat doet de pvt? De pvt is een afvaardiging van de werknemers, een orgaan ter bevordering van de democratie in het bedrijf en overlegt namens de werknemers met de bedrijfsleiding over zaken die belangrijk zijn voor de werknemers. Dit kan aan de hand van onderwerpen of notities die de pvt van de directie heeft gekregen. Maar de pvt kan ook zelf kwesties inbrengen die voor de werknemers van belang zijn. De pvt behandelt adviesaanvragen en instemmingsverzoeken bij wijzigingen in het bedrijf of zaken die de directie wil vastleggen. De pvt heeft als taak het beleid van de bedrijfsleiding te beïnvloeden en kritisch te volgen. Om dat te kunnen doen heeft de pvt belangrijke wettelijke bevoegdheden. Hierna een samenvatting. Bevoegdheden Om zijn werk goed te kunnen doen, heeft de pvt informatie nodig. De pvt heeft daarom recht op informatie. Elk jaar moet de werkgever de algemene gang van zaken van de onderneming bespreken met de pvt. De werkgever is verder verplicht de pvt alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om haar werk goed te kunnen doen. Hij mag die informatie schriftelijk, maar ook mondeling geven. Daarnaast is er het instemmingsrecht. Zonder instemming van de pvt mag de ondernemer geen plannen doorvoeren op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en werktijden. De pvt heeft ook adviesrecht. De pvt heeft het recht om de ondernemer advies te geven bij beslissingen die belangrijke gevolgen hebben voor een kwart van de werknemers. Daarbij kunt u denken aan een reorganisatie, een fusie of een grote investering. Zonder advies te hebben gevraagd van de pvt, mag de directie niet overgaan tot uitvoering van die besluiten. Bedrijven met minder dan 10 werknemers De pvt in een bedrijf met minder dan 10 werknemers heeft aanzienlijk minder wettelijke bevoegdheden. Het instemmingsrecht geldt niet voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim, maar alleen voor werktijdenregelingen. Ook is de ondernemer niet verplicht een maal per jaar de algemene gang van zaken bespreken met de pvt en heeft de pvt geen adviesrecht bij beslissingen die belangrijke gevolgen hebben voor een kwart van de werknemers. Natuurlijk is het altijd mogelijk om over meer zaken overleg te voeren dan wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld over arbeidsomstandigheden. BEVOEGDHEDEN DE PVT HEEFT MINDER BEVOEGD - HEDEN DAN DE OR. Wel kunnen de bevoegdheden worden uitgebreid; pvt en ondernemer kunnen, op grond van art. 32, WOR, hierover nadere afspraken maken. In sommige cao s zijn de bevoegdheden van de pvt uitgebreid; sla uw cao er maar na. Zie verder hoofdstuk 9. De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven 3

5 4. Faciliteiten Het werk in de pvt kost tijd. Bovendien zijn er hulpmiddelen nodig om het pvt-werk goed te kunnen doen. Denk aan een vergaderruimte, telefoon, papier, een computer, kopieermogelijkheden of administratieve ondersteuning. De ondernemer moet volgens de wet zorgen voor alle faciliteiten die de pvt nodig heeft om haar werk goed te kunnen doen. Alle redelijke kosten zijn voor rekening van het bedrijf. De pvt-leden kunnen in werktijd vergaderen, uiteraard met behoud van loon. Ook voor andere werkzaamheden krijgen de pvt-leden een bepaald aantal uren vrijaf. Bijvoorbeeld om met de achterban of met iemand van de bond te overleggen. Daarnaast heeft de pvt het recht om deskundigen van buiten de onderneming in te schakelen. Een financieel specialist bijvoorbeeld die behulpzaam is bij het beoordelen van de financiële stukken. Als de deskundige kosten in rekening brengt, moet de ondernemer die betalen. De pvt heeft wel vooraf de toestemming van de ondernemer nodig. Leden van de pvt hebben recht op scholing. Er zijn verschillende or-opleidingsinstituten, onder andere FNV Formaat. De pvt en de ondernemer kunnen in het reglement afspraken maken over het recht op scholing. De Wet op de ondernemingsraden regelt geen minimum aantal scholingsdagen voor de pvt. Rechtsbescherming Als lid van de pvt moet u wel eens uw nek uitsteken. En, het komt wel eens voor dat een leidinggevende of directeur het niet zo leuk vindt dat u in de pvt zit, om het maar eens voorzichtig te zeggen. Of uw leidinggevende vindt het lastig dat u zo nu en dan weg moet voor het pvt-werk. Om te voorkomen dat u door uw pvt-werk in de knel komt, is er een wettelijke bescherming. Als pvt-lid, maar ook al op het moment dat u zich kandidaat stelt voor de pvt, mag u niet benadeeld worden in uw positie in het bedrijf. De werkgever kan kandidaten en oud pvt-leden doorgaans alleen met toestemming van de kantonrechter ontslaan. Voor pvt-leden geldt zelfs een ontslagverbod, waarop slechts een enkele uitzondering mogelijk is. Zo n uitzondering is bijvoorbeeld bedrijfssluiting of beëindiging van de werkzaamheden van een deel van de onderneming. 4 De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven

6 5. Steun van de vakbond De bond ondersteunt de pvt-leden die door de bond kandidaat zijn gesteld, in hun werk. Wat mag u als pvt-lid van FNV Bouw verwachten? U kunt een beroep doen op de regiobestuurders van FNV Bouw die u bij kwesties in uw bedrijf en pvt kunnen adviseren en doorverwijzen. Met vragen over het medezeggenschapswerk, kunnen pvt-leden terecht bij het AIP, het Advies- en Informatie Punt van FNV Bouw (OR telefoon). U krijgt schriftelijke informatie door middel van: het Handboek Medezeggenschap, dat informatie geeft over een veelheid van onderwerpen als ziekteverzuim, werktijden, arbeidsomstandigheden en sociaal beleid; brochures over verschillende onderwerpen als naleving van de cao, uitzendarbeid, ziekteverzuim of arbeidsomstandigheden; bulletins, bijvoorbeeld over het verloop van de caoonderhandelingen. Of over andere actuele ontwikkelingen. U krijgt de mogelijkheid kennis en ervaring uit te wisselen met kaderleden in andere pvt en in vergelijkbare bedrijven. De bond heeft daarvoor in de regio en per sector zogenaamde regionale kadergroepen. Deze kadergroepen bestaan uit kaderleden uit verschillende bedrijven. Ze komen meestal drie tot vier keer per jaar bij elkaar en bespreken bijvoorbeeld wat er in de bedrijven aan de hand is en hoe zaken kunnen worden aangepakt. FNV Bouw heeft ook or-platforms waar informatie en ervaringen worden uitgewisseld. Soms komt de RKG en or-platform gezamenlijk bijeen. De bond organiseert, landelijk en in de regio, studiedagen of themabijeenkomsten. INFORMATIE VEEL INFORMATIE is tegenwoordig ook op de internetsite van FNV Bouw te bekijken: en De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven 5

7 6. Samenwerking FNV Bouw wil de pvt en graag ondersteunen door middel van goede dienstverlening. Want, de vakbond en de pvt hebben elkaar nodig. Samenwerking en respect voor elkaar zijn belangrijk om mede - zeggenschap tot resultaten te laten leiden. FNV Bouw kan veel regelen door afspraken te maken in de cao of door het overheidsbeleid te beïnvloeden. In de cao staan echter ook een aantal globale regelingen. De pvt kan in overleg met de werkgever zorgen voor de uitwerking van die regelingen voor het eigen bedrijf. Er kan bijvoorbeeld in de cao wel worden afgesproken hoeveel ATV-dagen er zijn, maar niet hoe de werknemers in het bedrijf die kunnen opnemen. Dat moet per bedrijf worden geregeld en daarbij kan de pvt een belangrijke rol spelen. Datzelfde geldt voor arbeids omstandig - heden, scholing en bijvoorbeeld het vaststellen van regelingen rond het opnemen van vakantie. De pvt kan ook zorgen voor naleving van de cao vanuit artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden. Naleving van de cao volgt uit de taak van de pvt en uit de Wet op de Ondernemingsraden. De or kan met de werkgever regelingen afspreken die een aanvulling vormen op de cao of de wet. Denk bijvoorbeeld aan regelingen op het gebied van aanstellings- en ontslagbeleid, bedrijfseigenregelingen, een winstdelingsregeling of uitbesteding van werk. Kaderleden van FNV Bouw, dus ook pvt-leden die namens de bond zijn gekozen, spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van de cao. Zij kunnen meepraten over de cao-voorstellen en zo hun ervaringen, die zij in het bedrijf hebben opgedaan, inbrengen. FNV Bouw ondersteunt op zijn beurt de medezeggenschap in de bedrijven via cao-afspraken en overleg in de bedrijfstak en in de onderneming. Soms wil de ondernemer afwijken van afspraken die in de cao staan. Hij wil bijvoorbeeld aanvullende loonafspraken maken of een werktijdenregeling afspreken die in strijd is met de cao. In zo n geval is het aan de bond om daarover afspraken te maken. Hetzelfde geldt voor het overleg over een sociaal plan bij een fusie of een reorganisatie. De vakbond en de pvt kunnen proberen in samenwerking tot goede afspraken te komen. Samenwerken is de beste manier om de belangen van de werknemers in het bedrijf te behartigen. WAAROM IN DE PVT? HET PVT-WERK IS EEN TAAK DIE TIJD EN ENERGIE KOST en het is niet altijd even gemakkelijk. Het kan u echter ook veel opleveren. U kunt er veel van leren. Die kennis en ervaring kunt u gebruiken in uw gewone werk. En, het biedt mogelijk perspectief voor andere taken en functies in het bedrijf. Als pvt-lid krijgt u goed zicht op wat er in het bedrijf speelt. U kunt de belangen van uw collega s onder de aandacht van de directie brengen. Zo heeft u zelf invloed op zaken die volgens u beter kunnen. Daarnaast krijgt u de kans bestuurlijke ervaring op te doen en u heeft recht op scholing. Pvt-leden worden ook voor een aantal uren vrijgesteld voor het pvt-werk. Dat betekent dus meer afwisseling in het dagelijks werk. LET OP! IN SOMMIGE CAO S zijn aanvullende afspraken gemaakt over mede - zeggenschap. Dan gaat het over extra bevoegdheden voor de pvt of er is geregeld dat al bij 10 werknemers een or verplicht is (woningcorporaties). Voor informatie over die aanvullende afspraken kunt u het Handboek Medezeggenschap raadplegen. Of u kunt contact opnemen met de bond. 6 De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven

8 7. De oprichting van een pvt Een stappenplan Het oprichten van een pvt vraagt de nodige voorbereiding. Die is in een aantal stappen te vertalen. Over de voorbereiding van de verkiezingen heeft FNV Bouw een aparte brochure: Aan de slag met or/pvt-verkiezingen. Die kunt u bij de bond opvragen. De overige stappen op weg naar een nieuwe pvt vindt u hieronder. Week 1 Allereerst is het belangrijk te weten of er in het bedrijf voldoende belangstelling bestaat voor een pvt. Door erover te praten met collega s kunt u daar gemakkelijk achter komen. Lijkt er voldoende belangstelling te zijn, verstrek dan informatie over de pvt, bijvoorbeeld door deze brochure te verspreiden. Week 2 Het is natuurlijk ook belangrijk om te weten hoe de werkgever denkt over een pvt. Als hij het ermee eens is dat er pvt moet komen, dan kan een voorbereidingscommissie worden ingesteld. De voorbereidings commissie kan een voorlopig reglement of verkiezingsreglement opstellen en organiseert de eerste verkiezingen. De leden van de voorbereidingscommissie en alle initiatiefnemers voor de oprichting van de pvt hebben rechtsbescherming. Heeft de werkgever moeite met het instellen van een pvt, vraag dan een districtsbestuurder van FNV Bouw om raad. Voor alle duidelijkheid: de ondernemer kan vrijwillig een pvt oprichten maar moet dit doen als een meerderheid van de werknemers een pvt wil. Week 3 Het is raadzaam in deze week een bijeenkomst te organiseren voor het personeel, waar wordt uitgelegd wat een pvt is en hoe de verdere procedure verloopt. De districtsbestuurder van FNV Bouw is daar graag behulpzaam bij. Week 4 De voorbereidingscommissie stelt een verkiezingsreglement of voorlopig (huishoudelijk) reglement op. FNV Bouw is er voorstander van om meteen zo n pvt-reglement te maken waarin ook de verkiezingen zijn geregeld. Dat scheelt tijd. FNV Bouw heeft een voorbeeldreglement, dat u alleen nog maar hoeft in te vullen. Gaat u zelf aan de slag, dan kan dit de nodige tijd vergen. De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven 7

9 Week 6 De ondernemer legt het voorlopig reglement voor aan de vakorganisaties met het verzoek om commentaar. Week 9 De ondernemer ontvangt het commentaar van de vakorganisaties. De voorbereiding van de verkiezingen kan nu beginnen. De voorbereidingscommissie wordt een verkiezingscommissie. Week 10 De ondernemer verwerkt het commentaar van de bonden en legt het voorlopig reglement voor aan de bedrijfscommissie (niet verplicht) waarin werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd. De bedrijfscommissie keurt het reglement niet meer goed of af maar registreert het. Wel kan de bedrijfscommissie eventueel met suggesties komen om het reglement aan te passen zodat het geheel in overeenstemming is met de Wet op de Ondernemingsraden. Na installatie van de pvt stelt de pvt het definitief reglement vast. Ook dat wordt opgestuurd aan de bedrijfscommissie. De pvt kan na de installatie aan het werk. 8 De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven

10 8. Bevoegdheden van de pvt De pvt heeft minder rechten dan de or. In het algemeen gelden de rechten en plichten uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) maar er zijn beperkingen. Hieronder een opsomming van enkele rechten en de nu geldende beperkingen. art. 2, lid 1 De pvt heeft recht van overleg en het vertegenwoordigen van de werknemers. art. 7 De pvt kiest een voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter. De voorzitter vertegenwoordigt de pvt in rechte. art. 8 De pvt is niet verplicht een reglement op te stellen zoals de or. Het wordt wel sterk aan geraden. art. 13 Schorsing pvt-lid. art. 15 Het instellen van commissies. Dat kan alleen met toestemming van de ondernemer (zie art. 35c, lid 5). art. 17 Vergaderen in werktijd mag en loon wordt doorbetaald. Recht op alle faciliteiten zoals bij de or. art. 18, lid 1 en 2 Recht op tijd voor onderling beraad en de pvt-taken uit te oefenen in werktijd. Ook recht om andere personen in de onderneming te raadplegen en zich op de hoogte te stellen van de arbeids - omstandigheden. Het wettelijk minimum van uren voor vergaderen en onderling beraad en dagen voor scholing, zoals bij de or, geldt niet. Hierover dienen pvt en ondernemer afspraken te maken. Ook heeft de pvt geen recht op de GBIO-subsidie voor de pvtscholing. art. 22, lid 1, 2 en 3 Lid 1: de kosten van het pvt-werk komen ten laste van de ondernemer. Lid 2: de kosten van het voeren van rechtsgedingen komen ten laste van de ondernemer. Lid 3: de pvt kan alleen een betaalde deskundige inhuren met toestemming van de ondernemer. Er is geen toestemming vereist als de deskundige gratis is. Of als de pvt beschikt over een vooraf afgesproken budget wat de pvt naar eigen inzicht mag besteden (zie art. 35c, lid 5). art. 22a De pvt kan niet veroordeeld worden in proceskosten bij een rechtsgeding. art. 25 De pvt heeft een beperkt adviesrecht. Dat geldt bij beslissingen die belangrijke gevolgen hebben voor een kwart van de werknemers op het terrein van werkgelegenheid, verandering in de arbeid en de arbeidsvoorwaarden. Daarbij gaat het om reorganisatie, fusie, grote investering, overname, afstoten bedrijfsonderdeel, enzovoorts. Zonder advies geen uitvoering directiebesluit. De pvt heeft geen beroepsrecht bij de Ondernemingskamer. Er is geen verplichte opschortingstermijn. De pvt kan wel naar de Kantonrechter naar het advies niet op tijd is gevraagd (zie art. 36). art. 27, lid 1, onderdeel b, d,en lid 3 t/m 6 De pvt heeft een beperkt instemmingrecht in vergelijking met de or. Werktijden (ook: rusttijden), arbeidsomstandigheden, ziekte-verzuimbeleid en re-integratiebeleid. De procedure (art. 27, lid 2) is het zelfde als bij de or (zie art. 35c, lid 4). art. 21 Bescherming tegen benadeling en ontslag (art. 670, boek 7 BW). De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven 9

11 art. 31, lid 1 Er geldt het informatierecht zoals bij de or maar wel beperkt. De pvt heeft recht op de jaarrekening en het jaarverslag, over resultaten en verwachtingen en algemene gegevens over het gevoerde sociale beleid. Er is recht op alle informatie die de pvt voor zijn taak nodig heeft. De werkgever mag de informatie schriftelijk maar ook mondeling geven. art. 31, lid 2 Dit is niet van toepassing, maar deze informatie kan wel op grond van art. 31, lid 1 worden verstrekt. art. 32 Uitbreiding bevoegdheden. De pvt heeft minder bevoegdheden dan de or. Bevoegdheden kunnen worden uitgebreid. Bijvoorbeeld over het initiatiefrecht, halfjaarlijks informatierecht over besluiten die de werkgever denkt te gaan nemen, procedure bij het adviesrecht en het instemmingsrecht. In sommige cao s zijn de bevoegdheden van de pvt uitgebreid. art. 35c, lid 1 Ondernemer bij een bedrijf tussen werknemers kan vrijwillig een pvt instellen. Tenminste drie personen. De stemming bij de verkiezingen is schriftelijke en geheim. art. 35c, lid 2 Ondernemer bij bedrijf tussen werknemers moet een pvt instellen als de meerderheid werknemers daarom verzoekt. art. 35c, lid 4 Procedure instemmingsrecht. art. 35c, lid 5 Instellen commissies met toestemming bestuurder. art. 36 De pvt kan naar de Bedrijfscommissie en naar de Kantonrechter. art. 35b Samenvatting van het overlegrecht: Ten minste 2 keer per jaar vergaderen de pvt en ondernemer. In praktijk vaak zo n 4 keer per jaar. Het voorbereiden van het overleg: eigen pvt-vergaderingen. Extravergaderingen: binnen 2 weken nadat als de ondernemer hetzij de pvt daarom verzoekt komen beiden in vergadering bijeen. Er wordt een vergader - schema afgesproken. De Overleg vergaderingen en pvt-vergaderingen worden in een jaarplan gezet. Bespreekbaar zijn alle sociale-, organisatorische- en economische zaken de onderneming betreffende. Verder: Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de werkgever de algemene gang van zaken van de onderneming met de pvt. Dan wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van de onderneming, de resultaten en de verwachtingen. De jaarrekening en het jaarverslag, het personeelsbeleid en het sociaal beleid. 10 De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven

12 9. Adressen FNV Bouw FNV Bouw hoofdkantoor Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden Postbus 520, 3440 AM Woerden TELEFOON Regiokantoren FNV Bouw Andere adressen GBIO (Gemeenschappelijk Begeleidings Instituut Ondernemingsraden) Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 19306, 3501 DH Utrecht TELEFOON FNV Bouw regio Noord L. Springerlaan 23, 9727 KB Groningen Postbus 11025, 9700 CA Groningen TELEFOON FNV Bouw regio Oost Gotlandstraat 2b, 7418 AZ Deventer Postbus 68, 7400 AB Deventer TELEFOON FNV Bouw regio Zuidoost Schepenlaan 6, 6002 EE Weert Postbus 10248, 6000 GE Weert TELEFOON FNV Bouw regio Zuidwest Pegasusweg 200, 3067 KX Rotterdam Postbus 8692, 3009 AR Rotterdam TELEFOON FNV Bouw regio Noordwest Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden Postbus 102, 3440 AC Woerden TELEFOON fnvbouw.net/noordwest Bedrijfscommissie Markt 1 Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag Postbus 90405, 2509 LK Den Haag TELEFOON Federatie Nederlandse Vakbeweging FNV Postbus AL Amsterdam TELEFOON FNV Formaat Postbus AW Woerden Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam Prinsengracht KE Amsterdam TELEFOON Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Anna van Hannoverstraat BJ Den Haag TELEFOON SER (Sociaal-Economische Raad) Bezuidenhoutseweg AW Den Haag Postbus LK Den Haag TELEFOON De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven 11

13 10. Informatie Zie voor meer informatie over de Ondernemingsraad (OR) en Personeelsvertegenwoordiging (PVT) onderstaande boeken en websites. Boeken en vakbladen Handboek Medezeggenschap FNV Bouw, een gereedschapskist voor or en pvt in de Bouw- en Houtnijverheid, Kluwer, Alphen aan den Rijn, De OR in 153 vragen & antwoorden, Wanne van den Bijllaardt, e.a., uitgeverij Thema, Zaltbommel, Inzicht in de Ondernemingsraad, een toelichting bij de Wet op de Ondernemingsraden, Mr. F.W.H. Vink en Dr. H. van het Kaar, Sdu uitgevers, Den Haag 2011, 22e druk. Voorbeeldreglement Ondernemingsraden, SER, februari 2011, Den Haag. Leidraad Personeelsvertegenwoordiging, SER, februari 2011, Den Haag Praktijkblad Ondernemingsraad, Reed Business bv. Internet www. bedrijfscommissie.nl COLOFON Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers in opdracht van FNV Bouw, Afdeling Algemene Belangenbehartiging (ABB) Postbus 520, 3440 AM Woerden T fnvbouw.nl Prepress Studio FNV Bouw Druk ZuidamUithof, Houten Foto omslag Bert Janssen Oplage Bestellen Dit artikel is te bestellen (bestelnummer: B0228) bij de afdeling Inkoop & Voorraadbeheer FNV Bouw T Woerden, januari De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven

14 fnvbouw.nl Deel 4 van een serie over medezeggenschap 1. Zin in medezeggenschap? 2. Aan de slag met OR/PVT-verkiezingen 3. De OR in de bedrijfstak bouw 4. De PVT bij kleine bedrijven 5. Medezeggenschap bij woningcorporaties 6. Vakbondswerk in de onderneming 7. Werkkosten en werknemers 8. Aan de slag met OR-platforms 2 Werkkosten en werknemers

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP Kandidaten gevraagd voor or en pvt Medezeggenschap 1, maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 02 1.1 Or-lid, iets voor u? 02 2. WAT DOET DE OR? 03 2.1 Werkwijze 03 2.2 Besluitvorming

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET OR/PVT-VERKIEZINGEN. Een stappenplan

AAN DE SLAG MET OR/PVT-VERKIEZINGEN. Een stappenplan AAN DE SLAG MET OR/PVT-VERKIEZINGEN Een stappenplan Medezeggenschap 2, maart 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1. MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS 02 Opzet van het stappenplan 02 Aantal weken 02 Twee delen

Nadere informatie

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE Medezeggenschap Nummer 1 - September 2015 PERSONEELSVERWOORDIGING (PVT) OPRICHTING EN WERKWIJZE VOORAF Werknemers die meebeslissen zijn waardevol

Nadere informatie

De OR in de bedrijfstak Bouw

De OR in de bedrijfstak Bouw De OR in de bedrijfstak Bouw Met actuele zaken aan de slag FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw 3 1. De OR,

Nadere informatie

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden.

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden. VOORWOORD Om het functioneren van een ondernemingsraad mogelijk te maken, zullen de ondernemer en de werknemers de nodige voorbereidende werkzaamheden moeten verrichten. Om overzichtelijk te maken hoe

Nadere informatie

Personeelsvertegenwoordiging

Personeelsvertegenwoordiging ondernemingsraad Personeelsvertegenwoordiging Oprichting en werkwijze 2 Personeelsvertegenwoordiging 1. Wat is een PVT? 5 2. Waarom een PVT? 6 3. Hoe richt je een PVT op? 7 Hoe start je een PVT? 4. Hoe

Nadere informatie

De ondernemingsraad. Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad

De ondernemingsraad. Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad De ondernemingsraad Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad Colofon: Dit is een uitgave van de Stichting FNV-Pers ten behoeve van FNV Bondgenoten. Gewijzigde 12e herdruk: oktober 2010,

Nadere informatie

Vakbondswerk in de onderneming

Vakbondswerk in de onderneming Vakbondswerk in de onderneming 6 Adressen regiokantoren Regio Noord L. Springerlaan 23 9727 KB Groningen Postbus 11025 9700 CA Groningen T 050 363 16 00 F 050 363 16 15 Regio Zuidoost Noordkade 2 6003

Nadere informatie

De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap

De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap www.merlijnmedezeggenschap.nl De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap Geschiedenis De basis en doel van medezeggenschap Van idee naar besluit De rechten De faciliteiten Geschiedenis van de WOR

Nadere informatie

Het praktische checklistboek voor de OR

Het praktische checklistboek voor de OR Het praktische checklistboek voor de OR Wanne van den Bijllaardt Marianne van der Pol Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 Verkiezingen organiseren De hier gehanteerde termijnen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Marco Sikkel Doelstellingen training U bent bekend met de plaats van de OR in de onderneming. U kent

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht.

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht. OR-OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE 2WORK ARBEIDSJURISTEN 2Work Arbeidsjuristen Aanbod.. Opleidingen (vast programma) OR & de WOR.. OR & Arbeidsvoorwaarden. OR & Reorganiseren. Praktische informatie.. Kosten

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau Inleiding vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke

Nadere informatie

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Handvatten voor de PVT Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe wordt een personeelsvertegenwoordiging succesvol? 4 Wetgeving 6 De bevoegdheden van de PVT?

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

De OR in 153 vragen en antwoorden

De OR in 153 vragen en antwoorden De OR in 153 vragen en antwoorden Wanne van den Bijllaardt Marjet van der Heijden Hans Hubregtse Niko Manshanden Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen INLEIDING OR-leden krijgen met de meest uiteenlopende

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de BIJLAGE 1: DE ONDERNEMINGSRAAD De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Hun rechten (en plichten) staan beschreven in de wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

MODELREGLEMENT VOOR DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING. met toelichting. door mr. F.W.H. VINK

MODELREGLEMENT VOOR DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING. met toelichting. door mr. F.W.H. VINK MODELREGLEMENT VOOR DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING met toelichting door mr. F.W.H. VINK Algemene inleiding De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt in artikel 35c, lid 1dat in ondernemingen met tenminste

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

OR-SYLLABUS. Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden

OR-SYLLABUS. Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden OR-SYLLABUS Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden Voorwoord Met deze syllabus willen we je graag ter introductie een handreiking bieden om wegwijs te raken in de regelgeving over

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

1. Rechten en bevoegdheden van de OR A. Informatierecht

1. Rechten en bevoegdheden van de OR A. Informatierecht In deze brochure vindt u een toelichting op de rechten en plichten van een OR. Deze is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Artikelgewijs is een korte beschrijving opgenomen. Als u vragen

Nadere informatie

Medezeggenschap in kleine ondernemingen

Medezeggenschap in kleine ondernemingen Medezeggenschap in kleine ondernemingen Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ellen Verveen Mirjam Engelen B2553 Leiden, 29 maart 2002 Voorwoord

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

Actualiteiten Medezeggenschap

Actualiteiten Medezeggenschap #trainiac Actualiteiten Medezeggenschap 17 februari 2014, Den Haag Over Trainiac Training & Advies 2008 Maatwerk Onafhankelijk Specialisten in medezeggenschap Nieuws Facts Wijzigingen WOR: Geen kopie van

Nadere informatie

Met een OR heb je méér te vertellen!

Met een OR heb je méér te vertellen! HET NAADJE VAN DE KOUS John: Ik wil altijd het naadje van de kous weten. Dat zit gewoon in me. Als ik hoor over veranderingen op het bedrijf, wil ik altijd alles weten. Waarom gaat er iets veranderen,

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1 1. DE ONDERNEMIN GSRAAD De OR heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. De wet op de ondernemingsraden en de Arbowet vormen daarbij het wettelijk kader en de OR kiest

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag Brochure Basiscursus personeelsvertegenwoordiging De PVT en de WOR in 1 dag Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus personeelsvertegenwoordiging 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3

De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3 De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3 Inhoud Inleiding Stap 1. De eerste vergadering Stap 2. De or-vergadering Stap 3. Het overleg met de werkgever Stap 4. Vaststellen voorlopig reglement Stap 5.

Nadere informatie

Webinar Medezeggenschap 13 april 2015. Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk

Webinar Medezeggenschap 13 april 2015. Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk Webinar Medezeggenschap 13 april 2015 Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk Wanneer instellen OR? Artikel 2 WOR: Ondernemer Die een onderneming in stand houdt Met in de regel ten minste 50 werkzame

Nadere informatie

INHOUD 1 ALGEMENE BEPALINGEN 25 2 DE INSTELLING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 39. Toelichting bij editie

INHOUD 1 ALGEMENE BEPALINGEN 25 2 DE INSTELLING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 39. Toelichting bij editie Toelichting bij editie 2014 21 1 ALGEMENE BEPALINGEN 25 Artikel 1 Wetsbegrippen 29 Onderneming 30 Ondernemer 31 Bestuurder 32 Bedrijfscommissie 33 In een groep verbonden ondernemers 33 Joint venture 34

Nadere informatie

Toelichting bij editie ALGEMENE BEPALINGEN 25

Toelichting bij editie ALGEMENE BEPALINGEN 25 INHOUD Toelichting bij editie 2015 21 1 ALGEMENE BEPALINGEN 25 Artikel 1 Wetsbegrippen 29 Onderneming 30 Ondernemer 31 Bestuurder 32 Bedrijfscommissie 33 In een groep verbonden ondernemers 33 Joint venture

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk loont!

Vrijwilligerswerk loont! Vrijwilligerswerk loont! Informatie voor vrijwilligers van CNV Publieke Zaak Meedenken, meepraten en meedoen! Denkt u er wel eens aan om vrijwilligerswerk te gaan doen? Om iets extra s te betekenen voor

Nadere informatie

Afzonderlijke ondernemingen gezamenlijk beschouwd als één onderneming 48

Afzonderlijke ondernemingen gezamenlijk beschouwd als één onderneming 48 Toelichting bij editie 2018 21 1 ALGEMENE BEPALINGEN 25 Artikel 1 Wetsbegrippen 29 Onderneming 30 Ondernemer 31 Bestuurder 32 Bedrijfscommissie 33 In een groep verbonden ondernemers 33 Joint venture 34

Nadere informatie

Nieuw als FNV er in de ondernemingsraad

Nieuw als FNV er in de ondernemingsraad FNV Bondgenoten Nieuw als FNV er in de ondernemingsraad of pvt of onderdeelcommissie zzodra jij aantreedt in de ondernemingsraad, onderdeelcommissie of pvt (personeelsvertegenwoordiging) van jouw bedrijf,

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN!

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! WORD NU LID! WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! Lid worden van FNV Woondiensten is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract

Nadere informatie

INHOUD VII. Intersentia

INHOUD VII. Intersentia INHOUD Overzicht rechtspraak sociale verkiezingen 2004 1 1. Inleiding 1 2. Rechtsbronnen 2 2.1. Overzicht 2 2.2. De onwettigheid van het KB Sociale Verkiezingen 2004 3 2.3. Aard van de reglementering 4

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

Artikel 1. De begrippen onderneming, ondernemer, bestuurder en werkzame personen

Artikel 1. De begrippen onderneming, ondernemer, bestuurder en werkzame personen Page 1 of 33 Home > Wetten en regels > WOR Zoek: >> Wetten en regels De Wet op de ondernemingsraden (WOR) Versie januari 2010. Aan de artikelen zijn titels toegevoegd. Lees ook de vrijwaringsverklaring.

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

NIEUW ALS FNV ER IN DE ONDERNEMINGSRAAD. Of personeelsvertegenwoordiging (pvt) en onderdeelcommissie (oc)

NIEUW ALS FNV ER IN DE ONDERNEMINGSRAAD. Of personeelsvertegenwoordiging (pvt) en onderdeelcommissie (oc) NIEUW ALS FNV ER IN DE ONDERNEMINGSRAAD Of personeelsvertegenwoordiging (pvt) en onderdeelcommissie (oc) INHOUDSOPGAVE Verbeteringen in je eigen bedrijf is de drijfveer 4 Wees je bewust van jouw profiel

Nadere informatie

Taken en bevoegdheden van OR, GOR of COR voortvloeiend uit enkele andere wetten en regelingen

Taken en bevoegdheden van OR, GOR of COR voortvloeiend uit enkele andere wetten en regelingen Bijlage A Taken en bevoegdheden van OR, GOR of COR voortvloeiend uit enkele andere wetten en regelingen 1 Algemeen De taken en bevoegdheden van de OR (de GOR en de COR daaronder mede begrepen) worden niet

Nadere informatie

3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2. 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3. 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht...

3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2. 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3. 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht... Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht...

Nadere informatie

WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN

WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN Inleiding Dit verhaal behandelt in kort bestek de Wet op de Ondernemingsraden. Deze wet, in het vervolg aangeduid met WOR of de wet, legt een stevig, wettig fundament voor de

Nadere informatie

Afspraken tussen ondernemer en OR

Afspraken tussen ondernemer en OR Bijlage B Afspraken tussen ondernemer en OR Algemeen Afspraken tussen ondernemer en OR (GOR en COR daaronder ook begrepen) kunnen op verschillende manieren gestalte krijgen. Ze kunnen mondeling worden

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Kees Jan Haasnoot. Medezeggenschap & de rol van de SER

Kees Jan Haasnoot. Medezeggenschap & de rol van de SER Kees Jan Haasnoot Medezeggenschap & de rol van de SER De Nederlandse overlegeconomie Wortelt in een lange traditie van samenwerking en overleg Drie niveaus: Bedrijven: ondernemingsraden Sectoren / branches:

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

LOGA. CNV 1'uhliekt /aak CMIIT. convenant medezeggenschap (2) ECCVA/U november 2008 CVA/LOGA 08/38. Lbr. 08/189.

LOGA. CNV 1'uhliekt /aak CMIIT. convenant medezeggenschap (2) ECCVA/U november 2008 CVA/LOGA 08/38. Lbr. 08/189. LOGA C.'olk-gi' voor Ai-1-.i-idszakcn/VNG Brief aan de leden Landelijk Overleg...,, u,..., T.a.v. het college en de raad Gemeentelijke,,,, Arbeidsvoorwaarden i" '\ V CNV 1'uhliekt /aak CMIIT informatiecentrum

Nadere informatie

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in.

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. Voorwoord Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. De wettelijk vereisten staan in de Jeugdwet, paragraaf 4.2b Medezeggenschap. Entrea is een organisatie voor

Nadere informatie

4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Krachtig, Sociaal en Solidair

4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Krachtig, Sociaal en Solidair 4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Krachtig, Sociaal en Solidair COLOFON Deze publicatie is uitgegeven in opdracht van FNV pers. Concept & Branddesign: BTM Bataafsche Teeken Maatschappij, Rotterdam Vormgeving

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV BOUW!

WORD NU LID VAN FNV BOUW! WORD NU LID! Bouw WORD NU LID VAN FNV BOUW! Lid worden van FNV Bouw is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract en een

Nadere informatie

Casus 13 Kom op voor je recht

Casus 13 Kom op voor je recht Casus 13 Kom op voor je recht Een werkgever kan tegenwoordig niet meer alle beslissingen nemen die hij noodzakelijk acht in het kader van zijn bedrijfsvoering. Naar de factor arbeid moet in een aantal

Nadere informatie

Reactie op internetconsultatie

Reactie op internetconsultatie Reactie op internetconsultatie Concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van ondernemingsraden inzake beloningen van bestuurders

Nadere informatie

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Bevoegdheden Artikel 3 Kandidaatstelling Artikel 4 Voordracht tot Uitsluiting Artikel 5 Overleg vergadering

Nadere informatie

Medezeggenschap. Vooraf

Medezeggenschap. Vooraf Vooraf Medezeggenschap is een belangrijk middel om actief betrokken te zijn bij de organisatie en invloed uit te oefenen op het beleid. Voor u als arts in dienstverband betekent dit dat u uw visie kenbaar

Nadere informatie

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen Wat zijn de rechten ( en plichten?) van de Ondernemingsraad als het om het pensioendossier gaat? Zodra het gaat om de collectieve pensioenregeling dan heeft

Nadere informatie

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad 2013 Summa College Inleiding Sinds maart 2011 is er een studentenraad binnen Summa College. De overheid heeft de mbo scholen (roc s) de opdracht gegeven om een studentenraad op te richten. De studenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 945 Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave...7 Afkortingen...13 Hoofdstuk 1 Inleiding...15 1.1 Inleiding...15 1.2 Geschiedenis WOR...15 1.3 Spilbegrippen WOR... 17 1.3.1 Onderneming... 17 1.3.2 Ondernemer...

Nadere informatie

Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON

Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON Inleiding Een ondernemer, de Stichting Bieb, bestaande uit 4 bibliotheken met ongeveer 70 werknemers, was voor een groot deel afhankelijk van subsidies. Als de Stichting

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 4 JUNI 2004 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

De wet op de ondernemingsraden in de horeca en de contractcatering. bedrijfschap Horeca en Catering

De wet op de ondernemingsraden in de horeca en de contractcatering. bedrijfschap Horeca en Catering De wet op de ondernemingsraden in de horeca en de contractcatering Colofon Dit is een uitgave van het Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan, mits met bronvermelding. Het stelt zich

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Geacht lid, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Doorkiesnummer 2 december Ons kenmerk /ep/kp

Geacht lid, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Doorkiesnummer 2 december Ons kenmerk /ep/kp Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Datum Doorkiesnummer 2 december 2015 030-2637261 Onderwerp Or verkiezingen Randstad Groep Geacht lid, De verkiezingscommissie van uw ondernemingsraad (or) heeft

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Kinderopvangorganisatie Meppel

Reglement Oudercommissie Kinderopvangorganisatie Meppel Reglement Oudercommissie Kinderopvangorganisatie Meppel Vestiging: Het Kinderkasteel 1 Inhoudsopgave Algemeen 1. Doelstelling 2. Samenstelling 3. Totstandkoming en beëindiging lidmaatschap 4. Werkwijze

Nadere informatie

Denk mee over flexibel roosteren

Denk mee over flexibel roosteren Denk mee over flexibel roosteren Op het programma De context van flexibel roosteren Rol OR rechten en mogelijkheden, moeilijke kwesties Stappen in de besluitvorming Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR Brochure Basiscursus (W)OR in 1 dag Goed van start in de OR Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus (W)OR 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist een training kiezen

Nadere informatie

Reglement centrale studentenraad

Reglement centrale studentenraad Reglement centrale studentenraad Colofon Datum [datum] Titel Reglement centrale studentenraad Dienst / school / auteur Centrale studentenraad en bestuursdienst Versie 2.0 Status Vastgesteld door CvB op

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 4 van de SBI Formaat MonitOR Thema: het advies- en instemmingsrecht

Bijlage bij persbericht 4 van de SBI Formaat MonitOR Thema: het advies- en instemmingsrecht Bijlage bij persbericht 4 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: het advies- en instemmingsrecht Het adviesrecht en het instemmingsrecht worden ook wel de kernrechten van de Nederlandse ondernemingsraad

Nadere informatie

4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Samen Sterker Verder

4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Samen Sterker Verder 4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Samen Sterker Verder COLOFON Uitgave: FNV Pers in opdracht van FNV Vormgeving en DTP: Studio FNV Fotografie: Maan Limburg Concept & Branddesign: BTM Bataafsche Teeken Maatschappij,

Nadere informatie

Handreiking. Scholieren en medezeggenschap passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Thomas Slooijer

Handreiking. Scholieren en medezeggenschap passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Thomas Slooijer Handreiking steunpunt Scholieren en Thomas Slooijer September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Schoolondersteuningsprofiel en 4 2.1 De raad 4 2.2 Hoe kan ik als scholier meepraten over het ondersteuningsprofiel?

Nadere informatie

5 Modelbesluiten voor de instelling van commissies

5 Modelbesluiten voor de instelling van commissies 5 Modelbesluiten voor de instelling van commissies 5.1 Inleiding Ingevolge artikel 15 WOR kan de OR de commissies instellen die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De OR dient

Nadere informatie

GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE

GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE ZORG DAT JE BIJ BLIJFT Als vakman weet u hoe belangrijk het is om de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en technieken. Ook FNV Bouw vindt het belangrijk dat u bij blijft.

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst De eerste cao voor postverspreiders Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst Liberalisering en cao Op 1 april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Een van de voorwaarden

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Door de overname van Carestel is de reikwijdte van de EOR een eerste maal gewijzigd.

Door de overname van Carestel is de reikwijdte van de EOR een eerste maal gewijzigd. EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE WERKNEMERS VAN GROEP AUTOGRILL DE OVEREENKOMST Tussen de Hoofddirectie van de Groep Autogrill, overeenkomstig art. 2 van Wetsbesluit 74/2002 vertegenwoordigd door de Chief

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

OR INSIGHT. Performa s onderzoek. drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel

OR INSIGHT. Performa s onderzoek. drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel OR INSIGHT Performa s onderzoek HET GROOTSTE ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE MEDEZEGGENSCHAP IN NEDERLAND Colofon Uitgever en redactie: Analyse en tekst: Met

Nadere informatie

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Bijlage I Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Wettekst Artikel 24 lid 1 WOR luidt: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming

Nadere informatie

Reglement Deelnemersraad

Reglement Deelnemersraad Reglement Deelnemersraad Deelnemersraad versie 1 maart 2011 Pagina 1 van 8 Reglement Deelnemersraad 1. Begrippen en hun betekenis Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. College van Bestuur: Zo noemt

Nadere informatie

STATENVOORDRACHT. Haarlem,.. augustus Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden. Bijlagen : 2. 1.Inleiding

STATENVOORDRACHT. Haarlem,.. augustus Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden. Bijlagen : 2. 1.Inleiding STATENVOORDRACHT Haarlem,.. augustus 1996 Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden Bijlagen : 2 1.Inleiding De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is op 5 mei 1995 van kracht geworden voor de overheid. Er is

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Collectief arbeidsrecht

Collectief arbeidsrecht Collectief arbeidsrecht Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs KLUWER Deventer - 2003 Woord vooraf Afkortingen v xm 1 Inleiding i 2 Vakverenigingen en vakverenigingsrecht 5 2.1 Vakbonden 5 2.2 Werkgevers 19 2.3 Vakverenigingsrecht

Nadere informatie

Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland

Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland Inleiding ROC Midden Nederland heeft ervoor gekozen om de medezeggenschap van de deelnemers te borgen middels een systeem

Nadere informatie

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging Voorbeeldreglement personeelsvertegenwoordiging Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 4 3. Toelichting voorbeeldreglement 8 4. Artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden 13 Voorbeeldreglement

Nadere informatie

1. Begripsomschrijving. Kinderopvangorganisatie, : directie, houder

1. Begripsomschrijving. Kinderopvangorganisatie, : directie, houder Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt

Nadere informatie

Functies van medezeggenschap

Functies van medezeggenschap Functies van medezeggenschap Medezeggenschap of participatie wordt vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie: de organisatie heeft er wat aan. We worden vaak gevraagd om mee

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie