FNV Bondgenoten. Boetes en sancties en de rol van de or

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FNV Bondgenoten. Boetes en sancties en de rol van de or"

Transcriptie

1 FNV Bondgenoten Boetes en sancties en de rol van de or

2 Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten september 2007 Tekst: Tjerry v.d. Worp en Peter Moossdorff Oplage 1000 Vormgeving FNV Bondgenoten, dienst Communicatie, unit Traffic 25767

3 FNV Bondgenoten hoort van steeds meer werknemers dat hun werkgever een boete- of sanctiebeding wil opnemen in hun individuele arbeidsovereenkomst. Zo n beding kan ingrijpende gevolgen hebben voor werknemers. Met zo n boete- of sanctiebeding wil de werkgever kennelijk een stok achter de deur om werknemers af te houden van gedrag dat de werkgever niet wil. Is zo n boete- of sanctiebeding dan wel nodig? Verdient een goed preventief en motiverend beleid niet meer de voorkeur? Welke boetes en sancties mag de werkgever eigenlijk afspreken of opleggen en in welke gevallen? En wat is de rol van de or? Allemaal vragen die we in deze brochure in het kort willen behandelen. Waarom een boete of sanctie? Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst ontstaat een gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer. De werkgever kan dus aanwijzingen geven aan de werknemer. Hij kan de werknemer opdragen om het werk op een bepaalde manier te doen. Dat staat natuurlijk voor een belangrijk deel in de omschrijving van taak of functie. Tijdens een beoordelingsgesprek stelt de werkgever vast of de werknemer zijn werk goed (genoeg) doet. Maar die functieomschrijving dekt vaak niet het gedrag van de werknemer om de functie heen. Zo willen werkgevers graag dat de werknemer een bepaald gedrag op het werk ten toon spreidt of juist nalaat. Bijvoorbeeld: > De werknemer moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. > De werknemer draagt bij bezoek aan klanten altijd een bepaalde stijl kleding. De werkgever heeft de mogelijkheid om door hem gewenst gedrag te stimuleren of te ontmoedigen. Dit kan hij doen door het (on)gewenste gedrag vast te leggen in (huis)regels. Sommige werkgevers zetten straffen op overtreding van deze regels. Door deze regels te verzwaren met een straf hopen zij dat werknemers deze regels beter naleven. Een straf kan worden opgelegd in de vorm van een boete of sanctie. Een boete is een straf in geld. Voorbeelden: > Een door de werknemer te betalen bedrag (een echte boete) > Het inhouden van (een deel van) het loon > Een schadevergoeding voor door de werkgever geleden schade Een sanctie is een straf anders dan in geld. Hierbij kun je denken aan: Boetes en sancties en de rol van de or I 1

4 > Mondelinge waarschuwing > Tweede mondelinge waarschuwing > Schriftelijke waarschuwing > Eventuele tweede schriftelijke waarschuwing > Inhouding van een vakantiedag > Non-actief stelling > Schorsing met behoud van loon > Schorsing zonder behoud van loon > Ontslag Het boete- en sanctiebeleid van een bedrijf omvat alle bijkomende maatregelen en voorwaarden voor het (in)voeren van een boete- en sanctiebeding. Een boete- of sanctiebeding is een bepaling waarin de werkgever vastlegt welke boete of sanctie hij zal toekennen als de werknemer een bepaald gewenst gedrag niet of ongewenst gedrag juist wel vertoont. Wettelijke bepalingen over boetes en sancties In de wet (het Burgerlijk Wetboek) staat een aantal bepalingen over boetes en sancties. Zo stelt artikel 7:650 van het Burgerlijk Wetboek eisen aan het boetebeding. > Werkgever en werknemer moeten het beding schriftelijk overeenkomen in de individuele arbeidsovereenkomst. Wat ook mag, is dat het beding in een algemene bedrijfsregeling staat, terwijl in de individuele arbeidsovereenkomst staat dat op deze arbeidsovereenkomst de algemene bedrijfsregeling van toepassing is (een zogenaamd incorporatiebeding). > De bestemming van de boete moet zijn vastgelegd, en mag op geen enkele wijze aan de werkgever zelf ten goede te komen. > De maximale hoogte van de boete, sanctie of schadevergoeding moet vastgesteld worden. > In één week mag een werknemer niet meer boetes ontvangen dan hij in een halve dag verdient. Overtreding van een overeengekomen concurrentiebeding, van een afspraak om geen werkzaamheden bij een andere werkgever uit te oefenen, en van opgelegde geheimhouding zijn drie gronden waarop een werkgever een boete kan eisen. Met een concurrentiebeding wil een werkgever voorkomen dat de werknemer na het eind van de betrekking bij een ander bedrijf in dezelfde branche aan de slag gaat en daar zijn opgedane werkervaring en relaties met klanten gebruikt. Een concurrentiebeding moet expliciet in de individuele arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. 2 I Boetes en sancties en de rol van de or

5 Dat geldt ook voor een verbod op nevenarbeid. De werkgever kan ook met een werknemer afspreken dat deze tijdens en na afloop van het dienstverband volledige geheimhouding zal aanhouden over bedrijfsaangelegenheden tegenover derden. Ook het ontslag als sanctie heeft een wettelijke basis. Dat staat in artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer de werkgever de werknemer bijvoorbeeld betrapt op diefstal, dronkenschap op het werk of het plegen van geweld jegens een collega, kan de werkgever de werknemer om een dringende, aan de wederpartij onverwijld medegedeelde reden ontslaan. Dat is wat we in het alledaagse spraakgebruik ontslag op staande voet noemen. Daarnaast is er natuurlijk wetgeving over de mogelijkheid voor sancties als een werknemer aantoonbaar onvoldoende meewerkt aan re-integratie bij ziekte. In dat geval kan de werkgever de werknemer ook ontslaan. En als een werknemer zich ziek meldt, maar wel arbeidsgeschikt is, kan de werkgever de loondoorbetaling vanwege ziekte stopzetten. Het gaat hier als we kijken naar wettelijke bepalingen dus om een aantal min of meer duidelijk omschreven gedragsregels, bij overtreding waarvan de werkgever een boete of een sanctie kan opleggen. Maar in de praktijk zien we dat werkgevers ook over andere gedragingen regels stellen en er vervolgens een boete- of sanctiebepaling aan verbinden. Kan de werkgever zomaar allerlei gedrag verbieden of voorschrijven, en er zomaar elke boete of sanctie aan koppelen? Redelijk en billijk Er zijn nog twee bepalingen in het Burgerlijk Wetboek die hier een handvat bieden. Deze bepalingen zeggen dat de werknemer zich als een goed werknemer tegenover de werkgever dient te gedragen. Andersom moet ook de werkgever zich als een goed werkgever tegenover de werknemer gedragen. Dat zijn natuurlijk behoorlijk vage omschrijvingen. Wanneer gedraag je je als een goed werknemer of werkgever? In feite betekent het dat van een werknemer op basis van redelijkheid en billijkheid verwacht kan worden dat hij in het kader van zijn werk iets doet of laat waartoe hij op grond van wet of cao niet rechtstreeks verplicht is. Veel gedragsregels die een werkgever uitvaardigt en die geen expliciet wettelijke basis hebben, zijn eigenlijk een uitwerking van wat de werkgever wil verstaan onder goed werknemerschap. Het spiegelt daarnaast met wat je als goed werkgever nog kunt vragen aan een werknemer. Oftewel: wat mag de werkgever op basis van redelijkheid en billijkheid van de werk- Boetes en sancties en de rol van de or I 3

6 nemer vragen. Dat is niet vanzelfsprekend alles. Immers, werknemers hebben als burgers en als werknemers bepaalde grondrechten. Je hebt bijvoorbeeld in ons land het recht je te kleden zoals je zelf wilt. Mag een werkgever een werknemer dan toch op basis van redelijkheid en billijkheid voorschrijven hoe hij zich wel en niet dient te kleden tijdens het werk? Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van zo n voorschrift moeten dus de belangen van de werknemer en van de werkgever worden afgewogen; er moet een soort evenwichtigheid zijn. Eenzelfde afweging dient er te zijn in het bepalen van eventuele boetes en sancties. Op basis van het beginsel van redelijkheid en billijkheid kunnen we een paar spelregels formuleren: > Een gedragsregel moet passen bij de aard van de werkzaamheden. > Een sanctie of boete kan alleen worden opgelegd als de werknemer weet van het bestaan van de gedragsregel en dat op overtreding daarvan een boete of sanctie kan staan. > Een sanctie of boete kan alleen worden opgelegd als de werknemer de gedragsregel aantoonbaar heeft overtreden. > Een sanctie of boete moet passen bij de zwaarte van de overtreding op de gedragsregel. > Een sanctie of boete moet passen bij het belang van de gedragsregel. > Een sanctie of boete moet passen bij de mate waarin de overtreding vaker heeft plaatsgevonden (kent dus een oplopende zwaarte). > Er moeten waarborgen zijn zodat de werknemer niet willekeurig of ten onrechte een boete of sanctie opgelegd krijgt. > De werknemer moet de mogelijkheid hebben om zich in een bezwaarprocedure te verweren tegen het opleggen van een boete of sanctie. Cao In een aantal cao s zijn bepalingen afgesproken over gedrag van werknemers en eventueel over bijbehorende boetes of sancties. Cao-bepalingen beperken zich meestal tot onderwerpen als gedragsregels bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en veiligheid en gezondheid. Werkgever en werknemer mogen geen afspraken maken die met zulke cao-bepalingen in strijd zijn. De rol van de or De werkgever kan voor allerlei onderwerpen een boetebeding opstellen. De rol van de or is afhankelijk van het onderwerp. 4 I Boetes en sancties en de rol van de or

7 Van belang is het volgende onderscheid: > De boete- en sanctiebepaling is een onderdeel van een regeling over een onderwerp dat wordt genoemd in art. 27 lid 1 WOR. > De boete- en sanctiebepaling is een onderdeel van een regeling over een onderwerp dat niet wordt genoemd in art: 27 lid 1 WOR. Individueel boete- of sanctiebeding of regeling De directie kan op verschillende manieren een boete- of sanctiebeding invoeren. Op de eerste plaats met individuele werknemers, in hun arbeidsovereenkomst. In beginsel heeft een or niets te maken met wat een werknemer en een werkgever afspreken in een individuele arbeidsovereenkomst, mits die afspraken voldoen aan wetgeving en cao (en eigen bedrijfsregelingen). De werkgever kan echter ook een regeling maken die voor alle of een gedeelte van de werknemers van toepassing is. Meestal komen dat soort regelingen in een personeelshandboek of regeling aanvullende arbeidsvoorwaarden te staan, en staat er in de individuele arbeidsovereenkomst dat die regeling of dat handboek ook van toepassing zijn op deze arbeidsovereenkomst. In dat laatste geval kan de or natuurlijk wel een rol spelen. Een puur individuele afspraak tussen één werknemer en de directie en een collectieve regeling op papier in het personeelshandboek zijn twee heldere uitersten. Er zit echter een grijs gebied tussen. Wat als de werkgever met alle individuele medewerkers uit een bepaalde beroepsgroep bijvoorbeeld automatiseringsmedewerkers eenzelfde bijscholingsregeling inclusief terugbetalingsregeling afspreekt? In dat geval kan de or volhouden dat er hier sprake is van een regeling, en niet van puur individuele afspraken, en dat het invoeren, wijzigen of afschaffen ervan instemming van de or vereist. Wel genoemd in Art: 27 lid 1 WOR In art. 27 lid 1 van de WOR staat een groot aantal onderwerpen genoemd. Het invoeren, wijzigen of afschaffen van een regeling op die terreinen kan alleen maar als de or daar instemming aan geeft. Dat geldt dan ook voor de boete- en sanctiebepalingen die voorkomen in de regeling van de onderwerp. Veel voorkomende onderwerpen die wel genoemd zijn in art. 27 lid 1 WOR waar ook een boete- of sanctiebeding onderdeel van een regeling kan zijn: > Arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratiebeleid. Voorbeeld: als de werknemer op de werkplek zijn persoonlijke beschermingmiddelen niet draagt, kan hij van de werkplek worden weggestuurd waarbij hij geen loon doorbetaald krijgt. Boetes en sancties en de rol van de or I 5

8 > Opleidingsbeleid. Voorbeeld: de werkgever betaalt een vergoeding van de studiekosten, waaraan verbonden is dat de werknemer (een deel van) deze vergoeding terugbetaalt als hij binnen een jaar na het volgen van de opleiding de onderneming op eigen initiatief verlaat. Van belang is dat de boete- of de sanctiebepaling onderdeel is van een regeling, die geldt voor het gehele personeel of een groep personeelsleden. Niet genoemd in Art: 27 WOR De werkgever kan regelingen over onderwerpen die niet genoemd zijn in art. 27 lid 1 WOR invoeren zonder instemming van de or. Ook een bijbehorende boete- of sanctiebepaling is dan niet instemmingsplichtig. Enkele voorbeelden: > Kledingvoorschriften (behalve wanneer die met veiligheid en gezondheid te maken hebben). Voorbeeld: in functie A met veel klantcontacten is een dresscode (alleen een bepaalde stijl kleding mag). Bij overtreding volgt eerst een mondelinge, dan een schriftelijke waarschuwing; uiteindelijk kan de werknemer in een andere functie (zonder klantcontacten) geplaatst worden. > Gebruik van internet en Voorbeeld: de werknemer moet een bepaling ondertekenen dat hij niet in werktijd gebruik zal maken van internet voor privédoeleinden. Ondertekent hij niet, kan de werkgever zijn internetaccount afsluiten. > Nevenbetrekking: Voorbeeld: de (parttime) werknemer mag uitsluitend een baan bij een andere onderneming aannemen, als hij daarvoor toestemming heeft van de werkgever. Heeft hij die niet, kan de werkgever hem ontslaan. > Veroorzaken van schade. Voorbeeld: de werknemer krijgt een laptop ter beschikking van zijn werkgever. Wanneer daaraan schade ontstaat die aantoonbaar het gevolg is van nalatigheid of onzorgvuldigheid, kan de werkgever de schade tot een bepaald maximumbedrag op hem verhalen. > Concurrentie- of relatiebeding. Voorbeeld: de werknemer mag in normale omstandigheden niet binnen twee jaar na vertrek in dienst treden bij een onderneming in dezelfde branche binnen een afstand van 50 km van de vestigingsplaats. Doet hij dat toch kan de werkgever een schadevergoeding claimen van bedrag Y. Toch krijgt de or ook in dit soort gevallen vaak een rol. Dat kan omdat de werkgever toch instemming aan de or vraagt, ook al hoeft dat niet per se op grond van de WOR. Of omdat de werkgever weliswaar niet om instemming vraagt, maar de regeling wel in de Overlegvergadering met de or wil bespreken. Of omdat de or verneemt dat de directie een dergelijke regeling eenzijdig wil invoeren of wijzigen, en dit dan zelf wil bespreken met de directie. 6 I Boetes en sancties en de rol van de or

9 Tenslotte kunnen de or en de directie ook een ondernemingsovereenkomst hebben afgesloten (volgens art. 32 WOR), waarin vastligt dat de directie een regeling op zo n gebied niet invoert, wijzigt of afschaft zonder instemming van de or. Als de directie de or in het verleden wel om instemming over het onderwerp vroeg, maar dat nu niet doet, kan de or zelfs volhouden dat er toch sprake is van zo n ondernemingsovereenkomst, ook al staat deze niet op papier. En zou de directie ook nu instemming behoren te vragen. Aandachtspunten en tips voor de or Het is belangrijk dat de or zich realiseert dat een boetebeding verstrekkende gevolgen kan hebben. De or vervult dus een belangrijke rol. Het instemmingsrecht is niet alleen een belangrijk middel van de or maar het heeft ook een juridische status. De rechter kan bij een eventueel conflict tussen een werkgever en werknemer de instemming van de or meewegen en zo het belang van de werkgever zwaarder maken. Daarom willen we de or een aantal aanbevelingen meegegeven, voor het geval dat de or een boete- of sanctiebeding op de agenda krijgt of wil zetten. > Ga na waarom de werkgever eigenlijk het gedragsvoorschrift en het bijbehorende boete- of sanctiebeding wil. Is het wel nodig om het gedrag expliciet voor te schrijven? Is er een specifieke aanleiding waarom de werkgever dat nodig vindt of wenst? > Ga na of een boete- of sanctiebeding (voldoende) helpt om het gewenste gedrag te bevorderen of het ongewenste gedrag juist te voorkomen. Misschien zijn er andere manieren denkbaar. Boetes en sancties zijn eigenlijk strafmaatregelen. Kan het gewenste gedrag misschien ook bevorderd worden door beloning van gewenst gedrag in plaats van straffen van ongewenst gedrag? > Toets en bevorder redelijkheid en billijkheid. Voor de or is het niet eenvoudig om een boetebeding te toetsen op redelijkheid en billijkheid. Onderstaande spelregels kunnen de or helpen om die toetsing te doen. > Een gedragsregel moet passen bij de aard van de werkzaamheden. > Een sanctie of boete kan alleen worden opgelegd als de werknemer weet van het bestaan van de gedragsregel en dat op overtreding daarvan een boete of sanctie kan staan. > Een sanctie of boete kan alleen worden opgelegd als de werknemer de gedragsregel aantoonbaar heeft overtreden. > Een sanctie of boete moet passen bij de zwaarte van de overtreding op de gedragsregel. Boetes en sancties en de rol van de or I 7

10 > Een sanctie of boete moet passen bij het belang van de gedragsregel. > Een sanctie of boete moet passen bij de mate waarin de overtreding vaker heeft plaatsgevonden (kent dus een oplopende zwaarte). > Er moeten waarborgen zijn zodat de werknemer niet willekeurig of ten onrechte een boete of sanctie opgelegd krijgt. > De werknemer moet de mogelijkheid hebben om zich in een bezwaarprocedure te verweren tegen het opleggen van een boete of sanctie. > Raadpleeg het personeel. Onderzoek of medewerkers de gedragsvoorschriften vinden passen bij de aard van het werk en of zij de bijbehorende boetes en sancties redelijk en billijk vinden. > Spreek af dat de directie eens per jaar met (geanonimiseerde) gegevens komt over de toepassing van de boete- en sanctiebepalingen, en check daarmee of ze de gewenste effecten hebben. Waar kunt u FNV Bondgenoten vinden? FNV Bondgenoten Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Tel.: (lokaal tarief). OR-Centrum voor alle vragen uit de or-praktijk Maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 09:00 uur en 13:00 uur op het nummer Website: Arbo-telefoon voor alle vragen over arbeidsomstandigheden en milieu Maandag t/m donderdag bereikbaar van tot uur op het nummer FNV Formaat voor cursussen en studiedagen voor or-leden Toegankelijk voor leden en niet-leden. Houttuinlaan 6, Woerden, Postbus 565, 3440 AN Woerden. Telefoon: , Fax: I Boetes en sancties en de rol van de or

11

12

Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON

Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON Inleiding Een ondernemer, de Stichting Bieb, bestaande uit 4 bibliotheken met ongeveer 70 werknemers, was voor een groot deel afhankelijk van subsidies. Als de Stichting

Nadere informatie

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1 Privacy bij ziekte De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens Onderneming & Arbo 18-1 Onderneming & Arbo 18-2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Wettelijk kader 7 1.1 Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & Colofon Versie 1.0 januari 2013 De Gier Stam & Advocaten De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk

Nadere informatie

De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3

De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3 De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3 Inhoud Inleiding Stap 1. De eerste vergadering Stap 2. De or-vergadering Stap 3. Het overleg met de werkgever Stap 4. Vaststellen voorlopig reglement Stap 5.

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft

Wie schrijft die blijft Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Verwey-Jonker Instituut

Verwey-Jonker Instituut Inleiding De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) heeft het Verwey-Jonker Instituut opdracht gegeven een reïntegratiewijzer te maken. Deze wijzer is primair bedoeld om de spreekuurhouders

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland 27 juni 2013 1 Inleiding en uitgangspunt DEEL A

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie FNV Bondgenoten Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd 1 03-01-13 (w1) 11:50 Rechten en plichten_a4_2012.indd 2 03-01-13 (w1) 11:50 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Werkkosten en werknemers

Werkkosten en werknemers Werkkosten en werknemers de werkkostenregeling voor werknemers en or-leden FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste Atlas Arbeidsrecht Ruud Gijsen en Joris Nieste 2012 R. Gijsen Dit boek wordt uitgegeven door de besloten vennootschap Advocatenkantoor Gijsen B.V. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! Maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 4 1.1 Afloop door bepaalde

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

VERWEY-JONKER INSTITUUT. Inleiding

VERWEY-JONKER INSTITUUT. Inleiding 1 VERWEY-JONKER INSTITUUT Inleiding De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) heeft het Verwey-Jonker Instituut opdracht gegeven een reïntegratiewijzer te maken. Deze wijzer is primair bedoeld

Nadere informatie

Straks geen GBIO en WOR-heffing meer

Straks geen GBIO en WOR-heffing meer JAARGANG 7 > NUMMER 7/8 > JULI/AUGUSTUS 2010 Ga terug naar start 5 Ontslag? Wacht even! 7 Vlinders in de buik 10 Er is meer dan de WOR 16 Vanuit gewoon lid opeens verkozen worden tot voorzitter kan wat

Nadere informatie

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD COLLEGE BESCHERMIN G PERSOONSGEGEVENS Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag TELEFOON 070 888 85 00 X 070 888 85 01 MAIL info@cbpweb.nl INTERNE T www.cbpweb.nl Privacy: checklist voor

Nadere informatie

Ontslagrecht. Ontslagstelsel blokkeert banengroei

Ontslagrecht. Ontslagstelsel blokkeert banengroei Inleiding Het Nederlandse ontslagrecht wordt vaak als zeer gecompliceerd ervaren. Een veel gehoord geluid in werkgeverskringen is dat het onmogelijk is om arbeidsovereenkomsten te beëindigen, en als dit

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Raadhoven Verzuimverzekering

Raadhoven Verzuimverzekering Raadhoven Verzuimverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VR003 Inhoudsopgave Artikel 1 Wat bedoelen wij met?... 2 Artikel 2 Algemene bepalingen... 4 Artikel 3 Duur en einde van de verzekering... 6 Artikel

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken Gezond Werken 5 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken 5.1.1 Cao als breekijzer voor veilig en gezond werken 5.1.2 Bepalingen over arbozorg in de cao 5.1.3 Afspraken over arborisico s in de cao

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie