FNV Bondgenoten. Boetes en sancties en de rol van de or

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FNV Bondgenoten. Boetes en sancties en de rol van de or"

Transcriptie

1 FNV Bondgenoten Boetes en sancties en de rol van de or

2 Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten september 2007 Tekst: Tjerry v.d. Worp en Peter Moossdorff Oplage 1000 Vormgeving FNV Bondgenoten, dienst Communicatie, unit Traffic 25767

3 FNV Bondgenoten hoort van steeds meer werknemers dat hun werkgever een boete- of sanctiebeding wil opnemen in hun individuele arbeidsovereenkomst. Zo n beding kan ingrijpende gevolgen hebben voor werknemers. Met zo n boete- of sanctiebeding wil de werkgever kennelijk een stok achter de deur om werknemers af te houden van gedrag dat de werkgever niet wil. Is zo n boete- of sanctiebeding dan wel nodig? Verdient een goed preventief en motiverend beleid niet meer de voorkeur? Welke boetes en sancties mag de werkgever eigenlijk afspreken of opleggen en in welke gevallen? En wat is de rol van de or? Allemaal vragen die we in deze brochure in het kort willen behandelen. Waarom een boete of sanctie? Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst ontstaat een gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer. De werkgever kan dus aanwijzingen geven aan de werknemer. Hij kan de werknemer opdragen om het werk op een bepaalde manier te doen. Dat staat natuurlijk voor een belangrijk deel in de omschrijving van taak of functie. Tijdens een beoordelingsgesprek stelt de werkgever vast of de werknemer zijn werk goed (genoeg) doet. Maar die functieomschrijving dekt vaak niet het gedrag van de werknemer om de functie heen. Zo willen werkgevers graag dat de werknemer een bepaald gedrag op het werk ten toon spreidt of juist nalaat. Bijvoorbeeld: > De werknemer moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. > De werknemer draagt bij bezoek aan klanten altijd een bepaalde stijl kleding. De werkgever heeft de mogelijkheid om door hem gewenst gedrag te stimuleren of te ontmoedigen. Dit kan hij doen door het (on)gewenste gedrag vast te leggen in (huis)regels. Sommige werkgevers zetten straffen op overtreding van deze regels. Door deze regels te verzwaren met een straf hopen zij dat werknemers deze regels beter naleven. Een straf kan worden opgelegd in de vorm van een boete of sanctie. Een boete is een straf in geld. Voorbeelden: > Een door de werknemer te betalen bedrag (een echte boete) > Het inhouden van (een deel van) het loon > Een schadevergoeding voor door de werkgever geleden schade Een sanctie is een straf anders dan in geld. Hierbij kun je denken aan: Boetes en sancties en de rol van de or I 1

4 > Mondelinge waarschuwing > Tweede mondelinge waarschuwing > Schriftelijke waarschuwing > Eventuele tweede schriftelijke waarschuwing > Inhouding van een vakantiedag > Non-actief stelling > Schorsing met behoud van loon > Schorsing zonder behoud van loon > Ontslag Het boete- en sanctiebeleid van een bedrijf omvat alle bijkomende maatregelen en voorwaarden voor het (in)voeren van een boete- en sanctiebeding. Een boete- of sanctiebeding is een bepaling waarin de werkgever vastlegt welke boete of sanctie hij zal toekennen als de werknemer een bepaald gewenst gedrag niet of ongewenst gedrag juist wel vertoont. Wettelijke bepalingen over boetes en sancties In de wet (het Burgerlijk Wetboek) staat een aantal bepalingen over boetes en sancties. Zo stelt artikel 7:650 van het Burgerlijk Wetboek eisen aan het boetebeding. > Werkgever en werknemer moeten het beding schriftelijk overeenkomen in de individuele arbeidsovereenkomst. Wat ook mag, is dat het beding in een algemene bedrijfsregeling staat, terwijl in de individuele arbeidsovereenkomst staat dat op deze arbeidsovereenkomst de algemene bedrijfsregeling van toepassing is (een zogenaamd incorporatiebeding). > De bestemming van de boete moet zijn vastgelegd, en mag op geen enkele wijze aan de werkgever zelf ten goede te komen. > De maximale hoogte van de boete, sanctie of schadevergoeding moet vastgesteld worden. > In één week mag een werknemer niet meer boetes ontvangen dan hij in een halve dag verdient. Overtreding van een overeengekomen concurrentiebeding, van een afspraak om geen werkzaamheden bij een andere werkgever uit te oefenen, en van opgelegde geheimhouding zijn drie gronden waarop een werkgever een boete kan eisen. Met een concurrentiebeding wil een werkgever voorkomen dat de werknemer na het eind van de betrekking bij een ander bedrijf in dezelfde branche aan de slag gaat en daar zijn opgedane werkervaring en relaties met klanten gebruikt. Een concurrentiebeding moet expliciet in de individuele arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. 2 I Boetes en sancties en de rol van de or

5 Dat geldt ook voor een verbod op nevenarbeid. De werkgever kan ook met een werknemer afspreken dat deze tijdens en na afloop van het dienstverband volledige geheimhouding zal aanhouden over bedrijfsaangelegenheden tegenover derden. Ook het ontslag als sanctie heeft een wettelijke basis. Dat staat in artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer de werkgever de werknemer bijvoorbeeld betrapt op diefstal, dronkenschap op het werk of het plegen van geweld jegens een collega, kan de werkgever de werknemer om een dringende, aan de wederpartij onverwijld medegedeelde reden ontslaan. Dat is wat we in het alledaagse spraakgebruik ontslag op staande voet noemen. Daarnaast is er natuurlijk wetgeving over de mogelijkheid voor sancties als een werknemer aantoonbaar onvoldoende meewerkt aan re-integratie bij ziekte. In dat geval kan de werkgever de werknemer ook ontslaan. En als een werknemer zich ziek meldt, maar wel arbeidsgeschikt is, kan de werkgever de loondoorbetaling vanwege ziekte stopzetten. Het gaat hier als we kijken naar wettelijke bepalingen dus om een aantal min of meer duidelijk omschreven gedragsregels, bij overtreding waarvan de werkgever een boete of een sanctie kan opleggen. Maar in de praktijk zien we dat werkgevers ook over andere gedragingen regels stellen en er vervolgens een boete- of sanctiebepaling aan verbinden. Kan de werkgever zomaar allerlei gedrag verbieden of voorschrijven, en er zomaar elke boete of sanctie aan koppelen? Redelijk en billijk Er zijn nog twee bepalingen in het Burgerlijk Wetboek die hier een handvat bieden. Deze bepalingen zeggen dat de werknemer zich als een goed werknemer tegenover de werkgever dient te gedragen. Andersom moet ook de werkgever zich als een goed werkgever tegenover de werknemer gedragen. Dat zijn natuurlijk behoorlijk vage omschrijvingen. Wanneer gedraag je je als een goed werknemer of werkgever? In feite betekent het dat van een werknemer op basis van redelijkheid en billijkheid verwacht kan worden dat hij in het kader van zijn werk iets doet of laat waartoe hij op grond van wet of cao niet rechtstreeks verplicht is. Veel gedragsregels die een werkgever uitvaardigt en die geen expliciet wettelijke basis hebben, zijn eigenlijk een uitwerking van wat de werkgever wil verstaan onder goed werknemerschap. Het spiegelt daarnaast met wat je als goed werkgever nog kunt vragen aan een werknemer. Oftewel: wat mag de werkgever op basis van redelijkheid en billijkheid van de werk- Boetes en sancties en de rol van de or I 3

6 nemer vragen. Dat is niet vanzelfsprekend alles. Immers, werknemers hebben als burgers en als werknemers bepaalde grondrechten. Je hebt bijvoorbeeld in ons land het recht je te kleden zoals je zelf wilt. Mag een werkgever een werknemer dan toch op basis van redelijkheid en billijkheid voorschrijven hoe hij zich wel en niet dient te kleden tijdens het werk? Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van zo n voorschrift moeten dus de belangen van de werknemer en van de werkgever worden afgewogen; er moet een soort evenwichtigheid zijn. Eenzelfde afweging dient er te zijn in het bepalen van eventuele boetes en sancties. Op basis van het beginsel van redelijkheid en billijkheid kunnen we een paar spelregels formuleren: > Een gedragsregel moet passen bij de aard van de werkzaamheden. > Een sanctie of boete kan alleen worden opgelegd als de werknemer weet van het bestaan van de gedragsregel en dat op overtreding daarvan een boete of sanctie kan staan. > Een sanctie of boete kan alleen worden opgelegd als de werknemer de gedragsregel aantoonbaar heeft overtreden. > Een sanctie of boete moet passen bij de zwaarte van de overtreding op de gedragsregel. > Een sanctie of boete moet passen bij het belang van de gedragsregel. > Een sanctie of boete moet passen bij de mate waarin de overtreding vaker heeft plaatsgevonden (kent dus een oplopende zwaarte). > Er moeten waarborgen zijn zodat de werknemer niet willekeurig of ten onrechte een boete of sanctie opgelegd krijgt. > De werknemer moet de mogelijkheid hebben om zich in een bezwaarprocedure te verweren tegen het opleggen van een boete of sanctie. Cao In een aantal cao s zijn bepalingen afgesproken over gedrag van werknemers en eventueel over bijbehorende boetes of sancties. Cao-bepalingen beperken zich meestal tot onderwerpen als gedragsregels bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en veiligheid en gezondheid. Werkgever en werknemer mogen geen afspraken maken die met zulke cao-bepalingen in strijd zijn. De rol van de or De werkgever kan voor allerlei onderwerpen een boetebeding opstellen. De rol van de or is afhankelijk van het onderwerp. 4 I Boetes en sancties en de rol van de or

7 Van belang is het volgende onderscheid: > De boete- en sanctiebepaling is een onderdeel van een regeling over een onderwerp dat wordt genoemd in art. 27 lid 1 WOR. > De boete- en sanctiebepaling is een onderdeel van een regeling over een onderwerp dat niet wordt genoemd in art: 27 lid 1 WOR. Individueel boete- of sanctiebeding of regeling De directie kan op verschillende manieren een boete- of sanctiebeding invoeren. Op de eerste plaats met individuele werknemers, in hun arbeidsovereenkomst. In beginsel heeft een or niets te maken met wat een werknemer en een werkgever afspreken in een individuele arbeidsovereenkomst, mits die afspraken voldoen aan wetgeving en cao (en eigen bedrijfsregelingen). De werkgever kan echter ook een regeling maken die voor alle of een gedeelte van de werknemers van toepassing is. Meestal komen dat soort regelingen in een personeelshandboek of regeling aanvullende arbeidsvoorwaarden te staan, en staat er in de individuele arbeidsovereenkomst dat die regeling of dat handboek ook van toepassing zijn op deze arbeidsovereenkomst. In dat laatste geval kan de or natuurlijk wel een rol spelen. Een puur individuele afspraak tussen één werknemer en de directie en een collectieve regeling op papier in het personeelshandboek zijn twee heldere uitersten. Er zit echter een grijs gebied tussen. Wat als de werkgever met alle individuele medewerkers uit een bepaalde beroepsgroep bijvoorbeeld automatiseringsmedewerkers eenzelfde bijscholingsregeling inclusief terugbetalingsregeling afspreekt? In dat geval kan de or volhouden dat er hier sprake is van een regeling, en niet van puur individuele afspraken, en dat het invoeren, wijzigen of afschaffen ervan instemming van de or vereist. Wel genoemd in Art: 27 lid 1 WOR In art. 27 lid 1 van de WOR staat een groot aantal onderwerpen genoemd. Het invoeren, wijzigen of afschaffen van een regeling op die terreinen kan alleen maar als de or daar instemming aan geeft. Dat geldt dan ook voor de boete- en sanctiebepalingen die voorkomen in de regeling van de onderwerp. Veel voorkomende onderwerpen die wel genoemd zijn in art. 27 lid 1 WOR waar ook een boete- of sanctiebeding onderdeel van een regeling kan zijn: > Arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratiebeleid. Voorbeeld: als de werknemer op de werkplek zijn persoonlijke beschermingmiddelen niet draagt, kan hij van de werkplek worden weggestuurd waarbij hij geen loon doorbetaald krijgt. Boetes en sancties en de rol van de or I 5

8 > Opleidingsbeleid. Voorbeeld: de werkgever betaalt een vergoeding van de studiekosten, waaraan verbonden is dat de werknemer (een deel van) deze vergoeding terugbetaalt als hij binnen een jaar na het volgen van de opleiding de onderneming op eigen initiatief verlaat. Van belang is dat de boete- of de sanctiebepaling onderdeel is van een regeling, die geldt voor het gehele personeel of een groep personeelsleden. Niet genoemd in Art: 27 WOR De werkgever kan regelingen over onderwerpen die niet genoemd zijn in art. 27 lid 1 WOR invoeren zonder instemming van de or. Ook een bijbehorende boete- of sanctiebepaling is dan niet instemmingsplichtig. Enkele voorbeelden: > Kledingvoorschriften (behalve wanneer die met veiligheid en gezondheid te maken hebben). Voorbeeld: in functie A met veel klantcontacten is een dresscode (alleen een bepaalde stijl kleding mag). Bij overtreding volgt eerst een mondelinge, dan een schriftelijke waarschuwing; uiteindelijk kan de werknemer in een andere functie (zonder klantcontacten) geplaatst worden. > Gebruik van internet en Voorbeeld: de werknemer moet een bepaling ondertekenen dat hij niet in werktijd gebruik zal maken van internet voor privédoeleinden. Ondertekent hij niet, kan de werkgever zijn internetaccount afsluiten. > Nevenbetrekking: Voorbeeld: de (parttime) werknemer mag uitsluitend een baan bij een andere onderneming aannemen, als hij daarvoor toestemming heeft van de werkgever. Heeft hij die niet, kan de werkgever hem ontslaan. > Veroorzaken van schade. Voorbeeld: de werknemer krijgt een laptop ter beschikking van zijn werkgever. Wanneer daaraan schade ontstaat die aantoonbaar het gevolg is van nalatigheid of onzorgvuldigheid, kan de werkgever de schade tot een bepaald maximumbedrag op hem verhalen. > Concurrentie- of relatiebeding. Voorbeeld: de werknemer mag in normale omstandigheden niet binnen twee jaar na vertrek in dienst treden bij een onderneming in dezelfde branche binnen een afstand van 50 km van de vestigingsplaats. Doet hij dat toch kan de werkgever een schadevergoeding claimen van bedrag Y. Toch krijgt de or ook in dit soort gevallen vaak een rol. Dat kan omdat de werkgever toch instemming aan de or vraagt, ook al hoeft dat niet per se op grond van de WOR. Of omdat de werkgever weliswaar niet om instemming vraagt, maar de regeling wel in de Overlegvergadering met de or wil bespreken. Of omdat de or verneemt dat de directie een dergelijke regeling eenzijdig wil invoeren of wijzigen, en dit dan zelf wil bespreken met de directie. 6 I Boetes en sancties en de rol van de or

9 Tenslotte kunnen de or en de directie ook een ondernemingsovereenkomst hebben afgesloten (volgens art. 32 WOR), waarin vastligt dat de directie een regeling op zo n gebied niet invoert, wijzigt of afschaft zonder instemming van de or. Als de directie de or in het verleden wel om instemming over het onderwerp vroeg, maar dat nu niet doet, kan de or zelfs volhouden dat er toch sprake is van zo n ondernemingsovereenkomst, ook al staat deze niet op papier. En zou de directie ook nu instemming behoren te vragen. Aandachtspunten en tips voor de or Het is belangrijk dat de or zich realiseert dat een boetebeding verstrekkende gevolgen kan hebben. De or vervult dus een belangrijke rol. Het instemmingsrecht is niet alleen een belangrijk middel van de or maar het heeft ook een juridische status. De rechter kan bij een eventueel conflict tussen een werkgever en werknemer de instemming van de or meewegen en zo het belang van de werkgever zwaarder maken. Daarom willen we de or een aantal aanbevelingen meegegeven, voor het geval dat de or een boete- of sanctiebeding op de agenda krijgt of wil zetten. > Ga na waarom de werkgever eigenlijk het gedragsvoorschrift en het bijbehorende boete- of sanctiebeding wil. Is het wel nodig om het gedrag expliciet voor te schrijven? Is er een specifieke aanleiding waarom de werkgever dat nodig vindt of wenst? > Ga na of een boete- of sanctiebeding (voldoende) helpt om het gewenste gedrag te bevorderen of het ongewenste gedrag juist te voorkomen. Misschien zijn er andere manieren denkbaar. Boetes en sancties zijn eigenlijk strafmaatregelen. Kan het gewenste gedrag misschien ook bevorderd worden door beloning van gewenst gedrag in plaats van straffen van ongewenst gedrag? > Toets en bevorder redelijkheid en billijkheid. Voor de or is het niet eenvoudig om een boetebeding te toetsen op redelijkheid en billijkheid. Onderstaande spelregels kunnen de or helpen om die toetsing te doen. > Een gedragsregel moet passen bij de aard van de werkzaamheden. > Een sanctie of boete kan alleen worden opgelegd als de werknemer weet van het bestaan van de gedragsregel en dat op overtreding daarvan een boete of sanctie kan staan. > Een sanctie of boete kan alleen worden opgelegd als de werknemer de gedragsregel aantoonbaar heeft overtreden. > Een sanctie of boete moet passen bij de zwaarte van de overtreding op de gedragsregel. Boetes en sancties en de rol van de or I 7

10 > Een sanctie of boete moet passen bij het belang van de gedragsregel. > Een sanctie of boete moet passen bij de mate waarin de overtreding vaker heeft plaatsgevonden (kent dus een oplopende zwaarte). > Er moeten waarborgen zijn zodat de werknemer niet willekeurig of ten onrechte een boete of sanctie opgelegd krijgt. > De werknemer moet de mogelijkheid hebben om zich in een bezwaarprocedure te verweren tegen het opleggen van een boete of sanctie. > Raadpleeg het personeel. Onderzoek of medewerkers de gedragsvoorschriften vinden passen bij de aard van het werk en of zij de bijbehorende boetes en sancties redelijk en billijk vinden. > Spreek af dat de directie eens per jaar met (geanonimiseerde) gegevens komt over de toepassing van de boete- en sanctiebepalingen, en check daarmee of ze de gewenste effecten hebben. Waar kunt u FNV Bondgenoten vinden? FNV Bondgenoten Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Tel.: (lokaal tarief). OR-Centrum voor alle vragen uit de or-praktijk Maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 09:00 uur en 13:00 uur op het nummer Website: Arbo-telefoon voor alle vragen over arbeidsomstandigheden en milieu Maandag t/m donderdag bereikbaar van tot uur op het nummer FNV Formaat voor cursussen en studiedagen voor or-leden Toegankelijk voor leden en niet-leden. Houttuinlaan 6, Woerden, Postbus 565, 3440 AN Woerden. Telefoon: , Fax: I Boetes en sancties en de rol van de or

11

12

Concurrentiebeding - werkgevers

Concurrentiebeding - werkgevers Concurrentiebeding - werkgevers Waarom een concurrentiebeding opnemen? Met een concurrentiebeding wordt een werknemer beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze

Nadere informatie

Concurrentiebeding - werknemers

Concurrentiebeding - werknemers Concurrentiebeding - werknemers Wat is een concurrentiebeding? Een werkgever kan er groot belang bij hebben dat bepaalde werknemers niet bij een (directe) concurrent of als zelfstandige gaan werken. Dit

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract Inhoud Deel I Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht.......................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeidscontract?.....................

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk!

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk! Voorwoord...IX Deel I - Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht....................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeids contract?... 4 1.3.

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Workshop Dossieropbouw & Ontslag. Eind goed, al goed?

Workshop Dossieropbouw & Ontslag. Eind goed, al goed? Workshop Dossieropbouw & Ontslag Eind goed, al goed? Even voorstellen Mr. Johan Poppe Advocaat Huurrecht, Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht KHN Juridisch Advies Paulien Nieuwstad Jurist, Coördinator Arbeidsrecht

Nadere informatie

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien.

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien. 5. Werknemer en ontslag De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. B.W. artikel 1615d

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

HET NON-CONCURRENTIE BEDING

HET NON-CONCURRENTIE BEDING HET NON-CONCURRENTIE BEDING Algemeen Het non-concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn recht om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn op een wijze die hij zelf heeft gekozen. Daarmee

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Het Concurrentiebeding

Het Concurrentiebeding meest gestelde vragen over Het Concurrentiebeding De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Het Concurrentiebeding De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500

Nadere informatie

Werknemer & Ontslag. Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005

Werknemer & Ontslag. Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005 Werknemer & Ontslag Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005 De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2013

Nieuwsbrief juli 2013 Nieuwsbrief juli 2013 Inhoud: Concurrentiebeding: geldigheid en uitleg Finale kwijting en fraude: valt het er wel of niet onder? Loonbetaling: wijzigen en stopzetten Oproepkrachten Wijziging Wet op de

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

Ik wens u veel personeel!

Ik wens u veel personeel! Ik wens u veel personeel! advocaten voor intermediairs Mr. Robin van Beem Mr. Coen Fledderus T +31 (0)70 737 0095 T +31 (0)70 737 0095 E robin@polisadvocaten.nl E coen@polisadvocaten.nl I www.polisadvocaten.nl

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Online Seminar Arbeidsrecht. mr. A.J.D. Bekius 4 april 2017

Online Seminar Arbeidsrecht. mr. A.J.D. Bekius 4 april 2017 Online Seminar Arbeidsrecht mr. A.J.D. Bekius 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Schriftelijkheidsvereiste ook voor relatiebeding 2. Jurisprudentie: a. Mag werkgever hoofddoek verbieden? b. Herplaatsing binnen

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Social Media. mr. Hayat Barrahmun mr. Anja van Dijck 26 juni 2012

Social Media. mr. Hayat Barrahmun mr. Anja van Dijck 26 juni 2012 Social Media mr. Hayat Barrahmun mr. Anja van Dijck 26 juni 2012 1 2 3 De praktijk Mag een werkgever Social Media gebruiken om informatie te verzamelen over (aankomende) werknemers? Wanneer is ge- of misbruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21 Inhoud Inhoud Ten geleide 11 Hoofdstuk 1. Inleiding 13 1.1 Geschiedenis van het ontslagrecht 14 1.1.1 1907: De arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek 14 1.1.2 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

POWERSESSIE 1B ZET HET ARBEIDSRECHT OPTIMAAL IN

POWERSESSIE 1B ZET HET ARBEIDSRECHT OPTIMAAL IN POWERSESSIE 1B ZET HET ARBEIDSRECHT OPTIMAAL IN Mr. Liane van de Vrugt 8 maart 2016 1 DE SPELREGELS BW Beleidsregels RPETZ Beleidsregels Beoordelingskader Poortwachter STECR WERKwijzers Werkwijzer RIV-toets

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw B. Iemand

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever;

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; Min-Max overeenkomst VOOR BEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; 2. [naam] geboren

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 Inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.2 Indeling van het recht 5 1.3 Regels in het recht 7 1.3.1 Functionarissen in de rechterlijke

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16 1 Nieuw personeel: aanstellingsmogelijkheden 19 1.1 Vaste kracht 21 1.2 Tijdelijke kracht 21 1.3 Uitzendkracht 23 1.4 Oproepkracht 24 1.5 Thuiswerker

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Het opstellen van een arbeidsovereenkomst

Het opstellen van een arbeidsovereenkomst Het opstellen van een arbeidsovereenkomst Overeenkomsten beginnen met een aanbod en een aanvaarding daarvan. Art.6:217 BW. Partijen moeten overeenstemming hebben over essentiële punten als loon, functie,

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Arbeidsvoorwaarden en de rol van de or

FNV Bondgenoten. Arbeidsvoorwaarden en de rol van de or FNV Bondgenoten Arbeidsvoorwaarden en de rol van de or Arbeidsvoorwaarden en de rol van de or Er kunnen allerlei redenen zijn waarom arbeidsvoorwaarden veranderen. Bijvoorbeeld omdat het slecht gaat met

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Oefenvragen - Human Resource Management A Module Regie in personeelsbeheer

Oefenvragen - Human Resource Management A Module Regie in personeelsbeheer Indicatie: u dient minimaal 7 van de 10 vragen goed te beantwoorden voor een voldoende. 1. Iemand die voor een werkgever gedurende een bepaalde tijd tegen beloning arbeid verricht, kan een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

H2 De inhoud van de arbeidsovereenkomst

H2 De inhoud van de arbeidsovereenkomst H2 De inhoud van de arbeidsovereenkomst Inhoud: 2.1 Inhoud van een arbeidsovereenkomst 2.2 Wat is de invloed van de wet en de cao op de arbeidsovereenkomst? 2.3 Opstellen van een arbeidsovereenkomst 2.4

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden, verschillen

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Welkom bij de workshop WWZ, ambtenarenstatus en ondernemingsraad

Welkom bij de workshop WWZ, ambtenarenstatus en ondernemingsraad Welkom bij de workshop WWZ, ambtenarenstatus en ondernemingsraad Marie Louise van Kalmthout advocaat arbeidsrecht Berdine van Eerden advocaat arbeidsrecht Ilse van der Woude juridisch medewerker ambtenarenrecht

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht.

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht. OR-OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE 2WORK ARBEIDSJURISTEN 2Work Arbeidsjuristen Aanbod.. Opleidingen (vast programma) OR & de WOR.. OR & Arbeidsvoorwaarden. OR & Reorganiseren. Praktische informatie.. Kosten

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Oefenexamen Human Resource Management A. module Regie in personeelsbeheer

Oefenexamen Human Resource Management A. module Regie in personeelsbeheer Oefenexamen Human Resource Management A module Regie in personeelsbeheer Indicatie: u dient minimaal 7 van de 10 vragen goed te beantwoorden voor een voldoende. Vraag 1 Iemand die voor een werkgever gedurende

Nadere informatie

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

Internet en het juridisch aspect. Mr. Yvonne Schipper

Internet en het juridisch aspect. Mr. Yvonne Schipper Internet en het juridisch aspect Mr. Yvonne Schipper COOKIEWETGEVING Cookiewetgeving Wat is een cookie Soorten cookies - First party - Third party Toestemming OPT-regeling Cookiewetgeving Bescherming voor

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Checklist Deel I: enkele belangrijke wijzigingen per 1 januari 2015 in hoofdlijnen (8 december 2014)

Wet Werk en Zekerheid Checklist Deel I: enkele belangrijke wijzigingen per 1 januari 2015 in hoofdlijnen (8 december 2014) Wet Werk en Zekerheid Checklist Deel I: enkele belangrijke wijzigingen per 1 januari 2015 in hoofdlijnen (8 december 2014) Van Dort Advocatuur 1 1. Proeftijd(beding) artikel 7:652 BW (1) huidige regelgeving

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3. Inhoud

Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3. Inhoud Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3 Inhoud Ten geleide 9 Hoofdstuk 1. Inleiding 11 1.1 Geschiedenis van het ontslagrecht 12 1.2 Abstract ontslagrecht in 1907 12 1.3 Causaal ontslagrecht na de oorlog

Nadere informatie

WKR Aanpassen van arbeidsvoorwaarden op weg naar de werkkostenregeling Bert Boermans 16 oktober 2014

WKR Aanpassen van arbeidsvoorwaarden op weg naar de werkkostenregeling Bert Boermans 16 oktober 2014 WKR Aanpassen van arbeidsvoorwaarden op weg naar de werkkostenregeling Bert Boermans 16 oktober 2014 Programma Voorvragen Juridisch kader Aanpassen van arbeidsvoorwaarden Tips Inleiding Na inventarisatie

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Arbeidstuchtrecht BSA Seminar Wnra

Arbeidstuchtrecht BSA Seminar Wnra Arbeidstuchtrecht BSA Seminar Wnra 7 november 2017 Peter van Minnen www.petervanminnen.nl peter@petervanminnen.nl 0182-712550 1 Arbeidstuchtrecht Het geheel van materiële en procedurele normen en regels

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Dossieropbouw. mr. Liesbeth Lucassen-Leeuwenberg mr. Pascal Hulsegge

Dossieropbouw. mr. Liesbeth Lucassen-Leeuwenberg mr. Pascal Hulsegge Dossieropbouw mr. Liesbeth Lucassen-Leeuwenberg mr. Pascal Hulsegge Onderwerpen Waarom dossieropbouw Uitgangspunten functioneren Functioneringsproblemen Disfunctioneren Wangedrag/verwijtbaar handelen en/of

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Werkgevers kunnen nu nog kiezen of ze gebruik willen maken van de werkkostenregeling. Vanaf 1 januari 2015 zijn alle werkgevers echter verplicht

Nadere informatie

Ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid Ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid Direct aan de slag met stappenplannen, modellen, ontbindingsprocedures, dossieropbouw, werkweigering en passende arbeid Inhoudsopgave Inleiding 1. Ontslag

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst 1. Ontslag 1.1 Inleiding In Nederland kennen wij een duaal ontslagstelsel. Dat betekent dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan twee wegen kan bewandelen. De werkgever kan UWV WERKbedrijf (het

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

AN-i Antwoorden Proefexamen Opleiding Specialist Arbeidsrecht

AN-i Antwoorden Proefexamen Opleiding Specialist Arbeidsrecht AN-i Antwoorden Proefexamen Opleiding Specialist Arbeidsrecht Pagina 1 van 6 Vraag 1 Over drie weken start mijn arbeidsovereenkomst die 6 maanden gaat duren. Deze overeenkomst heb ik echter nog niet in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aannemen van een nieuwe werknemer... 1. Alcohol & drugs... 5. Bedrijfsarts... 9. Bedrijfsongeval... 11

Inhoudsopgave. Aannemen van een nieuwe werknemer... 1. Alcohol & drugs... 5. Bedrijfsarts... 9. Bedrijfsongeval... 11 Inhoudsopgave Aannemen van een nieuwe werknemer... 1 1. Functiebeschrijving....................................... 1 2. Hoe zoekt u nieuwe werknemers?........................... 1 2.1. Wervingskanalen..................................

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Model-Bedrijfscode SBIB

Model-Bedrijfscode SBIB Model-Bedrijfscode SBIB Utrecht, 15 januari 2004 Inhoud 1 De bedrijfscode 3 2 Toelichting 5 1 De bedrijfscode De bedrijfscode is bedoeld om directie en medewerkers van een bouwonderneming bewuster te maken

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1

de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1 de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 - Proeftijd 4 Hoofdstuk 2 - Concurrentiebeding 6 Hoofdstuk 3 - Aanzegtermijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2014

Nieuwsbrief Juli 2014 Wet Werk en Zekerheid (WWZ) brengt veranderingen Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. De wet brengt grote veranderingen voor werkgevers en hun tijdelijke personeelsleden. Zoals

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN!

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! WORD NU LID! WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! Lid worden van FNV Woondiensten is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract

Nadere informatie

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit?

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? uwv.nl werk.nl Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? Informatie voor werkgevers over recht op loon of Ziektewet-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Social media. Wat zijn social media? Soorten social media (account geen eigendom) Massacommunicatie tegenover social media. Privé- of zakelijk gebruik

Social media. Wat zijn social media? Soorten social media (account geen eigendom) Massacommunicatie tegenover social media. Privé- of zakelijk gebruik Social media Wat zijn social media? Soorten social media (account geen eigendom) Massacommunicatie tegenover social media Privé- of zakelijk gebruik Openbaar- of afgeschermd domein Vervaging grens werk

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Inleiding. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Studieovereenkomst 1 Inleiding Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever zijn werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor zover dat redelijkerwijs van de

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Beleid methodiek (forfaitaire) schadevergoeding SNCU

Beleid methodiek (forfaitaire) schadevergoeding SNCU Beleid methodiek (forfaitaire) schadevergoeding SNCU Achtergrond Vanaf het najaar 2005 vindt door de SNCU in de uitzendbranche controle plaats op de naleving van de CAO voor Uitzendkrachten en sinds 2009

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts

Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts UW ZAAK ONZE FOCUS Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts PAO Heyendaal 9 oktober 2015 Onderwerpen 1. Het nieuwe ontslagrecht (WWZ) op hoofdlijnen 2. Opzegverbod bij ziekte 3. STECR Werkwijzer 4. Deskundigenoordeel

Nadere informatie