MODELREGLEMENT VOOR DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING. met toelichting. door mr. F.W.H. VINK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MODELREGLEMENT VOOR DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING. met toelichting. door mr. F.W.H. VINK"

Transcriptie

1 MODELREGLEMENT VOOR DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING met toelichting door mr. F.W.H. VINK Algemene inleiding De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt in artikel 35c, lid 1dat in ondernemingen met tenminste 10, maar minder dan 50 werknemers, waarvoor geen ondernemingsraad is ingesteld, de ondernemer vrijwillig een personeelsvertegenwoordiging (PVT) kan instellen. Hij is daartoe verplicht als en zolang een CAO of een publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden dit voorschrijft. Voor de bepaling van de ondergrens van tenminste 10 werknemers en de bovengrens van 50 werknemers dienen alle "in de onderneming werkzame personen" te worden meegeteld (zie de toelichting bij artikel 5 van dit modelreglement). Als de ondernemer vrijwillig een PVT heeft ingesteld, kan hij die alleen bij "een belangrijke wijziging van de omstandigheden" weer opheffen aan het eind van de lopende zittingsperiode (artikel 35c,lid 3 jo artikel 5a,lid 2 WOR). Menen de leden van de PVT, de werknemers of de bij de onderneming betrokken vakorganisaties dat er geen sprake is van een belangrijke wijziging van de omstandigheden,dan kunnen zij na bemiddeling en advies van de betrokken bedrijfscommissie de kantonrechter vragen te beslissen dat de PVT blijft bestaan (artikel 36 WOR). De PVT moet uit tenminste 3 leden bestaan,die bij geheime schriftelijke stemming rechtstreeks gekozen moeten worden door en uit de in de onderneming werkzame personen. De wet geeft verder geen regels. Om deze verkiezing zonder problemen te laten verlopen, dient er echter een verkiezingsreglement te worden opgesteld,bijvoorbeeld door een instellingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel en van de ondernemer. In dit verkiezingsreglement moeten regels worden opgenomen over de samenstelling en de zittingsduur van de PVT, de kandidaatstelling en de verkiezingsprocedure. Als de PVT gekozen is,dient zij haar werkwijze te regelen in een huishoudelijk reglement. Dit modelreglement voorziet zowel in regels voor de verkiezing als voor de werkwijze van de PVT. Artikel 35c, lid 2 van de WOR verplicht de ondernemer een PVT in te stellen als de meerderheid van de in de onderneming werkzame personen dit verzoekt. De wet geeft verder geen regels hoe dit in de praktijk moet gebeuren. Denkbaar is een vergadering van het voltallige personeel samen met (een vertegenwoordiger van) de ondernemer (artikel 35b,lid 1 van de WOR verplicht daartoe) waarin door handopsteken het verzoek van de meerderheid blijkt. Als de ondernemer dan toch weigert om een PVT in te stellen, zal de instelling moeten worden afgedwongen door middel van een rechterlijke procedure (artikel 36,lid 1 WOR). In deze procedure dient echter aangetoond te worden dat de meerderheid van de in de onderneming werkzame personen de ondernemer verzocht heeft een PVT in te stellen. Die meerderheid kan in dat geval slechts blijken uit een schriftelijke enquête. Een andere mogelijkheid is dat een comité van 3 werknemers de ondernemer verzoekt vrijwillig een PVT in te stellen. Weigert de ondernemer dit, dan kan men een handtekeningenlijst (petitie) laten rondgaan onder het personeel. De werknemers die het initiatief nemen tot de instelling van een PVT hebben wettelijke bescherming tegen benadeling in hun positie in de onderneming (zie bijlage B bij dit modelreglement).

2 De ondernemer is verplicht met de PVT overleg te voeren over bepaalde door hem te nemen besluiten (zie bijlage A bij dit modelreglement). De PVT heeft daartoe wettelijke bevoegdheden en faciliteiten die door afspraken met de ondernemer kunnen worden aangevuld (zie bijlage B bij dit modelreglement). Ook in ondernemingen met minder dan 10 werknemers kan de ondernemer een PVT instellen (artikel 35d WOR). Hij kan daartoe echter niet door het personeel verplicht worden. De PVT in deze kleine ondernemingen heeft alleen bevoegdheden met betrekking tot de werktijden, de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim en het reïntegratiebeleid. maart 2002 Copyright F.W.H. Vink MODELREGLEMENT PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING I BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: ondernemer:... onderneming:... wet: de Wet op de ondernemingsraden bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie voor... De ondernemer is de natuurlijke persoon (de heer A.de Vries), al of niet in samenwerkingsverbanden (zoals een maatschap of een vennootschap onder firma) of de rechtspersoon (zoals een besloten vennootschap, een stichting, een vereniging, een gemeente of provincie) die de onderneming in stand houdt. In het algemeen is de ondernemer de eigenaar van de onderneming en tegelijkertijd de werkgever van het personeel. Bij het begrip ondernemer dient dus bijvoorbeeld ingevuld te worden: firma A.de Vries; Eurovervoer B.V.; stichting Hanggroepwerk of gemeente Terweksel. De aanduiding van de ondernemer is belangrijk omdat de ondernemer verplicht is de personeelsvertegenwoordiging (PVT) in de gelegenheid te stellen te functioneren volgens de wettelijke bepalingen. Als de ondernemer daarin nalatig is, kan de PVT de kwestie voorleggen aan de kantonrechter. De ondernemer is ook verplicht overleg te voeren met de PVT over bepaalde aangelegenheden, zoals werktijden, ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden, collectief ontslag en arbeidsvoorwaarden. Over de overlegprocedure moeten ondernemer en PVT afspraken maken. Zie bijlage A bij dit modelreglement. De onderneming is de door de ondernemer in stand gehouden arbeidsorganisatie waarin mensen

3 werkzaam zijn op arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling (ambtenaren). In het spraakgebruik heet de onderneming "het bedrijf", "de vestiging" of "de instelling". Bij het begrip onderneming dient dan ook ingevuld worden: administratiekantoor Eurowinst te Breda; reparatiewerkplaats Picobello te Assen of bijvoorbeeld hotel Driezicht te Vaals. Een juiste omschrijving van de onderneming is van belang, omdat de PVT alleen met betrekking tot het functioneren van de in deze onderneming werkzame personen rechten, faciliteiten en bevoegdheden heeft. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht de ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin meer dan 10 maar minder dan 50 personen werkzaam zijn om een PVT in te stellen als de meerderheid van de werknemers dit vraagt (artikel 35c WOR). De PVT heeft wettelijke faciliteiten, rechtsbescherming en bevoegdheden. Zie bijlage B bij dit modelreglement. De bedrijfscommissie bemiddelt en adviseert bij geschillen tussen de PVT en de ondernemer (artikel 36 WOR). De wet verplicht namelijk de PVT en de ondernemer om bij een geschil de bemiddeling van de bevoegde bedrijfscommissie te vragen, alvorens de kwestie aan de kantonrechter kan worden voorgelegd. Het is dan ook van belang dat de bevoegde bedrijfscommissie wordt vermeld in het reglement. Welke bedrijfscommissie bevoegd is,kan worden opgevraagd bij de Sociaal-Economische Raad, postbus 90405, 2509 LK Den Haag, tel. (070) Overheidsinstellingen vallen onder de bedrijfscommissie voor de Overheid, postbus 556, 2501 CN Den Haag, tel. (070) II SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR Artikel 2 1.De personeelsvertegenwoordiging bestaat uit 3 leden. 2.De personeelsvertegenwoordiging kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 3.De voorzitter,of bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter, vertegenwoordigt de personeelsvertegenwoordiging in rechte. De wet schrijft voor dat de PVT tenminste 3 leden heeft (artikel 35c, lid 1 WOR). De bepalingen over de (plaatsvervangend) voorzitter zijn gebaseerd op artikel 7 van de wet, dat van overeenkomstige toepassing is op de PVT (artikel 35c, lid 3 WOR). Artikel 3 1.De leden van de personeelsvertegenwoordiging treden om de 3 jaar tegelijk af. 2.De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Omdat de wet geen regels geeft voor de zittingstermijn van de PVT en de herkiesbaarheid van de leden, is hier gekozen voor de standaardbepalingen die van toepassing zijn op de ondernemingsraad.

4 III ORGANISATIE VERKIEZINGEN EN KANDIDAATSTELLING Artikel 4 De organisatie van de verkiezing van de leden van de personeelsvertegenwoordiging berust bij de personeelsvertegenwoordiging, die zich kan laten bijstaan door in de onderneming werkzame personen. Als de ondernemer voor de eerste maal vrijwillig of verplicht een PVT instelt, is hij verantwoordelijk voor de organisatie en het goede verloop van de verkiezingen. Hij dient daartoe in overleg met in de onderneming werkzame personen (verkiezingscommissie) regels op te stellen zoals in dit modelreglement is aangegeven. Als de zittingsperiode van die PVT afloopt berust de organisatie van de verkiezingen verder bij de PVT. De in de onderneming werkzame personen die - al dan niet samen met de ondernemer - de eerste verkiezingen voor de PVT voorbereiden, zijn wettelijk beschermd tegen benadeling in hun positie in de onderneming (artikel 21, lid 1 WOR). Artikel 5 Kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de personeelsvertegenwoordiging zijn alle in de onderneming werkzame personen. Artikel 1, lid 2 en 3 van de wet bepaalt dat werknemers behoren tot de "in de onderneming werkzame personen" als zij een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling hebben bij de ondernemer die de onderneming in stand houdt. Ook als zij niet in de betreffende onderneming werken, maar in een onderneming van een andere ondernemer, behoren zij toch tot de "in de onderneming werkzame personen". Dit is bijvoorbeeld het geval met uitzendkrachten voor zover het het uitzendbureau betreft. Maar ook voor gedetacheerden, WIWers en andere uitgeleende medewerkers. Uitzendkrachten gaan tevens behoren tot de "in de onderneming werkzame personen" van de inlenende onderneming indien zij daarin tenminste 24 maanden feitelijk hebben gewerkt. Deze laatste bepaling (dubbele medezeggenschapsrechten) geldt slechts voor medewerkers die op basis van een uitzendovereenkomst zijn ingeleend. Artikel 6 Uiterlijk 2 weken voor de afloop van de zittingsperiode van de personeelsvertegenwoordiging vindt de verkiezing plaats voor de nieuwe personeelsvertegenwoordiging. De verkiezingsdatum wordt vastgesteld in overleg met de ondernemer. Op basis van deze bepaling kan de planning opgesteld worden voor de kandidaatstelling, zoals uit artikel 7 blijkt. Men kan de termijnen eventueel ook ruimer nemen.

5 Artikel 7 1.Vanaf 6 weken tot 2 weken voor de verkiezingsdatum kan iedere in de onderneming werkzame persoon zich kandidaat stellen voor de verkiezing tot lid van de personeelsvertegenwoordiging door plaatsing van zijn/haar naam en handtekening op de kandidatenlijst in tegenwoordigheid van de secretaris van de personeelsvertegenwoordiging. 2.Uiterlijk 2 weken voor de verkiezingsdatum maakt de secretaris van de personeelsvertegenwoordiging de kandidatenlijst openbaar. 3.Indien er niet meer dan 3 kandidaten zijn gesteld, vindt geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen. De wet geeft geen regels voor de kandidaatstelling zodat men met bovenstaande eenvoudige bepalingen kan volstaan. Bij de eerste verkiezing voor de PVT kan de taak van de secretaris van de PVT worden uitgeoefend door de secretaris van de verkiezingscommissie (zie de toelichting bij artikel 4). Kandidaten voor de PVT zijn wettelijk beschermd tegen benadeling in hun positie in de onderneming en tegen ontslag (artikel 21 WOR). IV VERKIEZINGSPROCEDURE Artikel 8 1.De verkiezing geschiedt bij geheime schriftelijke stemming. 2.Door de personeelsvertegenwoordiging wordt op de verkiezingsdatum aan iedere in de onderneming werkzame persoon een gewaarmerkt stembiljet uitgereikt waarop de kandidaten staan vermeld in alfabetische volgorde. Dadelijk na invulling doet de kiezer het stembiljet in een daartoe bestemde bus. 3.Iedere kiezer kan voor ten hoogste twee andere in de onderneming werkzame personen een stembiljet invullen, mits hij daartoe door deze personen schriftelijk is gemachtigd. De wet eist dat de leden van de PVT gekozen worden bij geheime schriftelijke stemming (artikel 35c, lid 1 WOR). Alleen "in de onderneming werkzame personen" hebben stemrecht (zie de toelichting bij artikel 5). Om mogelijke problemen op de verkiezingsdag te voorkomen doet de PVT (c.q. de verkiezingscommissie) er goed aan om tijdig (bijvoorbeeld tegelijk met de openbaarmaking van de kandidatenlijst - zie artikel 7, lid 2) een lijst van kiesgerechtigde werknemers te publiceren. Voorts wordt door stemmen bij volmacht mogelijk te maken, aan kiezers die op de verkiezingsdag niet aanwezig kunnen zijn toch de gelegenheid geboden hun stem uit te brengen. In dit modelreglement is gekozen voor het meest eenvoudige kiessysteem namelijk het personenstelsel. In dit stelsel kiest men niet zozeer een programma of een partij, maar kandidaten in wie men vertrouwen heeft. Bekendheid met de kandidaten is dan ook een vereiste, maar daaraan kan in de kleine onderneming waar de PVT wordt gekozen wel worden voldaan.

6 Artikel 9 Iedere kiezer brengt 3 stemmen uit, met dien verstande dat hij/zij op iedere kandidaat slechts één stem kan uitbrengen. Het personenstelsel eist dat iedere kiezer evenveel stemmen uitbrengt. In dit modelreglement is gekozen voor het uitbrengen van 3 stemmen in verband met de 3 beschikbare plaatsen in de PVT. Artikel 10 1.Na het einde van de stemming stelt de personeelsvertegenwoordiging het aantal geldige stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht. 2.Ongeldig zijn stembiljetten: a.die niet door de personeelsvertegenwoordiging zijn gewaarmerkt b.waaruit niet duidelijk de keuze van de kiezer blijkt c.waarop niet het vereiste aantal stemmen is uitgebracht. Artikel 11 1.Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien er kandidaten zijn met een gelijk aantal stemmen, beslist het lot. 2.De uitslag van de verkiezing wordt door de personeelsvertegenwoordiging vastgesteld en bekend gemaakt aan de in de onderneming werkzame personen en aan de ondernemer. Bij de eerste verkiezing voor de PVT wordt de uitslag vastgesteld en bekend gemaakt door de verkiezingscommissie (zie de toelichting bij artikel 4). De gekozen leden van de PVT hebben wettelijke bescherming tegen benadeling in hun positie in de onderneming en tegen ontslag (artikel 21 WOR). Voorts hebben zij wettelijk recht om hun werkzaamheden voor de PVT te verrichten in werktijd met doorbetaling van loon (artikel 17 en 18, lid 1 WOR) en mogen zij (in overleg met de ondernemer) gedurende enkele dagen per jaar hun werk onderbreken voor het volgen van scholing. (artikel 18, lid 2 WOR). V TUSSENTIJDSE VACATURES Artikel 12 1.Bij een tussentijdse vacature in de personeelsvertegenwoordiging wijst de personeelsvertegenwoordiging tot opvolger van het afgetreden lid de kandidaat aan die bij de laatst gehouden verkiezing na de gekozen kandidaten de meeste stemmen kreeg. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot. 2.Als er geen opvolger is als bedoeld in het eerste lid,wordt in de vacature voorzien door het houden van een tussentijdse verkiezing.

7 Behalve het geval dat een lid van de PVT om persoonlijke redenen kan besluiten tussentijds af te treden, eindigt het lidmaatschap van de PVT ook als het betrokken lid niet langer behoort tot de "in de onderneming werkzame personen" (zie de toelichting bij artikel 5). VI BEZWAARREGELING Artikel 13 1.Tegen een besluit van de personeelsvertegenwoordiging met betrekking tot de organisatie van de verkiezingen, de kandidaatstelling, de verkiezingsprocedure en de vervulling van tussentijdse vacatures, kan iedere in de onderneming werkzame persoon alsmede de ondernemer binnen een week na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken. 2.De personeelsvertegenwoordiging beslist onverwijld op dit bezwaar en treft daarbij zo nodig de noodzakelijke voorzieningen. Deze bezwaarregeling is bedoeld om de PVT te wijzen op mogelijke vergissingen die - als het bezwaar terecht is gemaakt - snel door de PVT kunnen worden hersteld. Bij de eerste verkiezing voor de PVT is het de verkiezingscommissie die het bezwaar dient te behandelen (zie de toelichting bij artikel 4). Als het bezwaar niet wordt opgelost door deze bezwaarregeling, kan iedere belanghebbende de kwestie voor bemiddeling en advies voorleggen aan de bedrijfscommissie en eventueel daarna een uitspraak vragen van de kantonrechter (artikel 36,lid 1 WOR). VII WERKWIJZE EN SECRETARIAAT Artikel 14 1.De personeelsvertegenwoordiging komt bijeen op gemotiveerd verzoek van de voorzitter of van twee leden. 2.De personeelsvertegenwoordiging benoemt een secretaris, die belast is met het opmaken van de agenda,de verslaglegging van de vergadering en overige secretariële taken. 3.Een vergadering van de personeelsvertegenwoordiging kan slechts plaatsvinden als tenminste twee leden aanwezig zijn. 4.De personeelsvertegenwoordiging beslist bij meerderheid van stemmen. Als bij stemming over personen de stemmen staken, beslist het lot. 5.Nadat het verslag van de vergadering is vastgesteld door de personeelsvertegenwoordiging, maakt de secretaris dit verslag of een samenvatting daarvan bekend aan de in de onderneming werkzame personen alsmede aan de ondernemer. Daar de wet geen voorschriften geeft voor de werkwijze en het secretariaat van de PVT, zijn in dit artikel enkele regels geformuleerd die minimaal noodzakelijk zijn voor een goed functioneren van de PVT.

8 Ook het overleg tussen PVT en ondernemer kan niet effectief verlopen zonder regels. Daarover moeten afspraken gemaakt worden tussen PVT en ondernemer. Zie bijlage A bij dit modelreglement. Bekendmaking van (een samenvatting van) het verslag van de PVT-vergadering aan het personeel en de ondernemer is belangrijk voor het draagvlak van de PVT in de onderneming. De PVT moet zich echter realiseren dat het verslag geen onderwerpen mag bevatten waarop geheimhouding rust. VIII WIJZIGING VAN HET REGLEMENT Artikel 15 1.Dit reglement kan worden gewijzigd en aangevuld bij meerderheidsbesluit van de voltallige personeelsvertegenwoordiging. 2.Alvorens de wijziging of aanvulling vast te stellen, geeft de personeelsvertegenwoordiging de ondernemer de gelegenheid daarover zijn mening kenbaar te maken. 3.Het gewijzigde reglement wordt door de personeelsvertegenwoordiging bekend gemaakt aan de in de onderneming werkzame personen alsmede aan de ondernemer. Uiteraard kan de PVT haar reglement wijzigen en aanvullen. Omdat het functioneren van de PVT de onderneming betreft dient de ondernemer daarover gehoord te worden, zeker als het een wijziging of aanvulling betreft die gebaseerd is op een afspraak met de ondernemer. Werknemers en ondernemer dienen op de hoogte te zijn van de regels die de samenstelling, de verkiezing en het functioneren van de PVT bepalen. Wijzigingen en aanvullingen van die regels moeten dan ook door de PVT bekend worden gemaakt in de onderneming. Bijlage A bij het modelreglement voor de PVT REGELS VOOR HET OVERLEG TUSSEN PVT EN ONDERNEMER I De wettelijke verplichtingen. a.de ondernemer moet tenminste tweemaal per kalenderjaar met de PVT bijeenkomen (artikel 35c, lid 3 jo artikel 35b, lid 4) b.de ondernemer moet tenminste eenmaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming met de PVT bespreken (artikel 35c, lid 3 jo artikel 35b, lid 4) c.de ondernemer moet met de PVT bijeenkomen om de PVT in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen over bepaalde voorgenomen besluiten die belangrijke gevolgen hebben voor tenminste een vierde van de in de onderneming werkzame personen (artikel 35c, lid 3 jo artikel 35b, lid 5) d.de ondernemer en de PVT moeten bijeen komen om overleg te plegen over een voorgenomen regeling die door de ondernemer voor instemming is voorgelegd aan de PVT (artikel 35c, lid 4) II Afspraken over de overlegprocedure.

9 a.ondernemer en PVT komen binnen twee weken bijeen voor overleg als de ondernemer of de PVT daarom met opgave van redenen heeft verzocht. b.namens de ondernemer wordt het overleg gevoerd door degene die de hoogste leiding heeft in de onderneming. Bij verhindering kan deze persoon zich laten vervangen door een in de onderneming werkzame persoon die bevoegd is om namens de ondernemer het overleg te voeren met de PVT. c.met betrekking tot het overleg met de ondernemer gelden voor de PVT de bepalingen over de werkwijze in het reglement van de PVT. d.de agenda van het overleg tussen ondernemer en PVT bevat de onderwerpen die door de ondernemer en/of door de PVT gemotiveerd zijn aangemeld. e.het verslag van het overleg tussen ondernemer en PVT wordt opgemaakt door de secretaris van de PVT, tenzij ondernemer en PVT daarover een andere regeling treffen. Na goedkeuring door ondernemer en PVT wordt het verslag (of een samenvatting daarvan) in de onderneming bekend gemaakt. f.de leiding van het overleg tussen ondernemer en PVT berust bij de onder punt b. genoemde persoon, tenzij ondernemer en PVT een andere regeling treffen. g.het overleg tussen ondernemer en PVT wordt geschorst als de ondernemer of de PVT ten aanzien van een bepaald onderwerp afzonderlijk beraad wenselijk acht. Behalve enkele bepalingen over de gevallen waarin ondernemer en PVT voor overleg bijeen moeten komen (zie onder I), geeft de wet geen regels voor de overlegprocedure. Toch zijn enkele basisregels noodzakelijk wil het overleg effectief kunnen verlopen. Deze basisregels dienen op grond van artikel 32 van de wet in een schriftelijke overeenkomst tussen ondernemer en PVT te worden vastgelegd. Bij de formulering van de in deze bijlage opgenomen basisregels is tot uitgangspunt genomen dat de wet de PVT weliswaar beperkte bevoegdheden heeft gegeven, maar dat het mede in het belang van de onderneming is als de PVT zich kan ontwikkelen tot een volwaardige overlegpartner van de ondernemer. Daartoe is in ieder geval vereist dat het overleg ook kan plaatsvinden op initiatief van de PVT (punt a.) en dat het overleg namens de ondernemer gevoerd wordt door de meest bevoegde persoon (punt b.). Voorts dient gewaarborgd te zijn dat ook de PVT agendapunten kan opvoeren (punt d.). De andere basisregels zijn vooral uit praktische overwegingen geformuleerd, zoals de bepaling dat de leiding van het overleg in beginsel bij de (vertegenwoordiger van de) ondernemer berust (punt f.) en dat de PVT met betrekking tot het overleg gebonden is aan haar reglement (quorum; besluitvorming - punt c.). Bijlage B bij het modelreglement voor de PVT BEVOEGDHEDEN, FACILITEITEN EN RECHTSBESCHERMING VAN DE PVT I Wettelijke bevoegdheden a.recht op informatie: desgevraagd moet de ondernemer alle informatie verschaffen die de PVT voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft (artikel 35c, lid 3 jo artikel 31,lid 1). Deze informatie hoeft de ondernemer niet schriftelijk te geven (artikel 35c, lid 6). Let wel op dat de taak van de PVT wettelijk beperkt is tot regelingen met betrekking tot de werktijden, de Arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim en het reïntegratiebeleid alsmede besluiten die

10 belangrijke gevolgen hebben voor tenminste een vierde van de in de onderneming werkzame personen! Door afspraken met de ondernemer kan die taak echter worden uitgebreid (artikel 35c, lid 3 jo artikel 32). Voorts moet de ondernemer tenminste eenmaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming met de PVT bespreken. Hij moet daartoe informatie verschaffen over de werkzaamheden en de resultaten van de onderneming in het afgelopen jaar en zijn verwachtingen voor het komende jaar. Als de ondernemer verplicht is zijn jaarrekening en jaarverslag te publiceren, moet hij deze stukken in de Nederlandse taal aan de PVT verstrekken en bij de bespreking betrekken. Daarnaast moet hij aan de PVT algemene gegevens verschaffen over het door hem gevoerde en te voeren personeelsbeleid (artikel 35c, lid 3 jo artikel 35b, lid 4). b.adviesrecht: de ondernemer moet de PVT in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit dat kan leiden tot verlies van de arbeidsplaats of tot een belangrijke verandering van de arbeid of de arbeidsvoorwaarden van tenminste een vierde van de in de onderneming werkzame personen. Het advies moet zo tijdig worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit (artikel 35c, lid 3 jo artikel 35b, lid 5). Als de ondernemer het advies niet overneemt is er geen verplichte opschortingstermijn en geen beroep mogelijk op de ondernemingskamer. Het adviesrecht van de PVT vervalt als de betrokken aangelegenheid reeds inhoudelijk geregeld is in een CAO of in een publiekrechtelijke regeling. c.instemmingsrecht: de ondernemer moet de instemming van de PVT vragen voor de vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling betreffende de werktijden, de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim en het reïntegratiebeleid van alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen (artikel 35c, lid 3 jo artikel 27, lid 1, onderdelen b en d). De ondernemer moet zijn voorgenomen besluit schriftelijk aan de PVT voorleggen, met zijn beweegredenen en de te verwachten gevolgen voor het personeel. De PVT moet tenminste eenmaal overleg plegen met de ondernemer voordat zij haar beslissing schriftelijk en gemotiveerd aan de ondernemer meedeelt. Daarna moet de ondernemer schriftelijk aan de PVT laten weten welk besluit hij heeft genomen en met ingang van welke datum hij dat besluit zal uitvoeren (artikel 35c, lid 4). Voorts zijn de procedures van artikel 27, lid 3 tot en met lid 6 van overeenkomstige toepassing (artikel 35c, lid 3) hetgeen betekent dat een besluit van de ondernemer zonder de instemming van de PVT (c.q. zonder de toestemming van de kantonrechter) nietig is, mits de PVT binnen een maand de ondernemer schriftelijk laat weten dat zij een beroep doet op de nietigheid. Het instemmingsrecht van de PVT vervalt als de betrokken aangelegenheid inhoudelijk geregeld is in een CAO of een publiekrechtelijke regeling. d.procesbevoegdheid: bij een geschil tussen de PVT en de ondernemer over de toepassing van de wettelijke bevoegdheden, faciliteiten en andere wettelijke rechten van de PVT, kan de PVT de bemiddeling vragen van de bedrijfscommissie en daarna zo nodig de kantonrechter om een uitspraak verzoeken (artikel 35c, lid 3 jo artikel 36). II Wettelijke faciliteiten Met enkele beperkingen heeft de PVT wettelijk recht op vergelijkbare faciliteiten als de ondernemingsraad. De PVT mag vergaderen in werktijd en de voorzieningen gebruiken waarover de ondernemer kan beschikken (artikel 35c, lid 3 jo artikel 17). De leden van de PVT

11 hebben recht op doorbetaalde vrije uren voor onderling beraad en overleg met de achterban (artikel 35c, lid 3 jo artikel 18, lid 1) en op doorbetaalde vrije dagen voor scholing (artikel 35c, lid 3 jo artikel 18, lid 2). Het aantal uren en dagen dient te worden vastgesteld door de ondernemer en de PVT in onderling overleg. Daarbij zijn de wettelijke minima echter niet van toepassing (artikel 18, lid 3). Als ondernemer en PVT geen overeenstemming bereiken kan - na bemiddeling en advies van de bedrijfscommissie - de kantonrechter om een uitspraak worden gevraagd. Ook kan de PVT geen gebruik maken van de GBIO-subsidie voor scholingscursussen (artikel 46a). De ondernemer moet dus de volle prijs betalen. Het raadplegen van deskundigen door de PVT (artikel 16) en het instellen van commissies (artikel 15) kan alleen met toestemming van de ondernemer (artikel 35c, lid 5). Tenslotte komen alle kosten van de PVT - ook van het voeren van rechtsgedingen - voor rekening van de ondernemer (artikel 35c, lid 3 jo artikel 22 en 22a). III Wettelijke rechtsbescherming a.bescherming tegen benadeling: werknemers die het initiatief hebben genomen om te komen tot de instelling van een PVT en werknemers die zich kandidaat gesteld hebben voor de PVT alsmede de leden en ex-leden van de PVT, hebben wettelijke bescherming tegen benadeling in hun positie in de onderneming (artikel 35c, lid 3 jo artikel 21, lid 1). b.bescherming tegen ontslag: - de regionaal directeur voor de Arbeidsvoorziening verleent geen ontslagvergunning als hem blijkt dat de ontslaggrond verband houdt met activiteiten van de werknemer voor de PVT (ontslagrichtlijn van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid); - kandidaten voor de PVT en ex-leden van de PVT mogen niet ontslagen worden zonder voorafgaande toestemming van de kantonrechter (artikel 35c, lid 3 jo BW artikel 7:670a); - voor leden van de PVT geldt een ontslagverbod (artikel 35c, lid 3 jo BW artikel 7:670, lid 4). Uiteraard kunnen de betrokken werknemers wel ontslagen worden wegens een dringende reden (bv. diefstal) of wanneer de werkzaamheden van de onderneming worden beëindigd. IV Afspraken met de ondernemer Op grond van artikel 32 kunnen PVT en ondernemer bij schriftelijke overeenkomst aanvullende afspraken maken over de toepassing van de wettelijke bepalingen en verdergaande bevoegdheden. Ondernemer en PVT zijn aan deze afspraken gebonden. Naleving kan zo nodig worden afgedwongen via de bedrijfscommissie en de kantonrechter (artikel 36). Een voorbeeld van deze afspraken betreft de regels voor de overlegprocedure (bijlage A). Aanbevelingswaardig zijn ook afspraken over de werktijd die de leden van de PVT aan hun medezeggenschapstaak kunnen besteden, het aantal doorbetaalde vrije uren voor onderling beraad en achterbanoverleg, het aantal doorbetaalde vrije dagen voor scholing, een eventueel budget voor de kosten en het gebruik maken van de in de onderneming aanwezige voorzieningen. Wat betreft verdergaande bevoegdheden kan gedacht worden aan het van toepassing verklaren van artikel 23, leden 2 en 3 (initiatiefrecht voor de PVT met betrekking tot alle aangelegenheden die de onderneming betreffen), artikel 24, lid 1 (tijdige informatie over besluiten die de ondernemer in voorbereiding heeft, waarbij afspraken worden gemaakt over de betrokkenheid van de PVT in de besluitvorming) en artikel 25, leden 2, 3 en 5 (procedurebepalingen voor het adviesrecht).

12 Uiteraard kan overwogen worden de bevoegdheden van de PVT nog verder uit te breiden met volledige toepassing van artikel 27 (instemmingsrecht), artikel 25 (adviesrecht) en artikel 26 (beroepsrecht bij de ondernemingskamer). De vraag rijst dan echter of het niet effectiever is als de ondernemer in plaats van de PVT vrijwillig een ondernemingsraad instelt op grond van artikel 5a.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1.

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ondernemer: de coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging AB Vakwerk U.A. b. Onderneming:

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf:

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf: Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a) de wet - de Wet op de ondernemingsraden (WOR) b) ondernemer - (directeur/bestuur Miks welzijn) c) onderneming - (Miks welzijn) d) bestuurder - degene,

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen 9 maart 2010 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a Ondernemer: de Stadsregio Arnhem Nijmegen; b Onderneming:

Nadere informatie

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden.

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden. VOORWOORD Om het functioneren van een ondernemingsraad mogelijk te maken, zullen de ondernemer en de werknemers de nodige voorbereidende werkzaamheden moeten verrichten. Om overzichtelijk te maken hoe

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7 - 1 - Pagina Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4 Artikel 2. (integraal) Aantal leden; voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld februari 2016 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen Artikel 1 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 I. Begripsbepalingen en functie van de ondernemingsraad Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet : De Wet op de ondernemingsraden (WOR) b.

Nadere informatie

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging Voorbeeldreglement personeelsvertegenwoordiging Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 4 3. Toelichting voorbeeldreglement 8 4. Artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden 13 Voorbeeldreglement

Nadere informatie

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel Wijzigingen bestuurlijk geaccordeerd op 21 januari 2015 Wijzigingen doorgevoerd op 19 februari 2015 Reglement wordt vastgesteld d.d. 17 maart

Nadere informatie

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden voorlopig REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN ONDERDEELCOMMISSIES conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden Juli 2010 1 INHOUDSOPGAVE pagina REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel 1 juli 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) Medezeggenschapsreglement van Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal

Nadere informatie

Model voor een pvt-reglement

Model voor een pvt-reglement 5 Model voor een pvt-reglement Het is al gezegd dat de werkwijze van de pvt in beginsel een zaak van de pvt zelf is. Er gelden geen wettelijke regels voor de organisatie van de werkzaamheden van de pvt

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle Medezeggenschapsreglement (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inhoudsopgave Paragraaf 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD...

Nadere informatie

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4.1 Algemene toelichting aantekening 1 COR en GOR In het geval van een samenwerkingsverband van ondernemingen (door één ondernemer in stand gehouden of deel uitmakend

Nadere informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Preambule: Dit reglement is, op voordracht van de werkgroep Inrichting OPR, opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Plein 013. In deze Ondersteuningsplanraad

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN:

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: ONDERNEMINGSRAAD VAN STICHTING CURAMUS HULST Onderdelen: Reglement van de Ondernemingsraad Bijlage1: Besluit instelling van commissies

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland (27.02) Secretariaat Postbus 3057 1620 GB HOORN Tel/fax: 0229 210 666 Mobiel: 06 519 36 727 e-mail: secretariaat@praktijkschoolwf.nl

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn Versie 4 december 2014 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 25.05 PO te Apeldoorn Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken, -dagen of maanden. Vakanties tellen dus niet

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V.

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Deelnemersraad

Reglement Deelnemersraad Reglement Deelnemersraad Deelnemersraad versie 1 maart 2011 Pagina 1 van 8 Reglement Deelnemersraad 1. Begrippen en hun betekenis Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. College van Bestuur: Zo noemt

Nadere informatie

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1. (begripsbepalingen) In dit besluit wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Florence te Rijswijk; b. instelling

Nadere informatie

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft Vastgesteld bij OR besluit OR 11.06.1 d.d. 18-03-98 Gewijzigd bij OR besluit OR 87.6.2 d.d. 25-09-2002 Gewijzigd bij OR besluit OR 109.7.2 dd 17-0304 Laatstelijk gewijzigd bij OR besluit OR 140.8.2 d.d.

Nadere informatie

Bijlage 14. Reglement OPR

Bijlage 14. Reglement OPR Bijlage 14 Reglement OPR 137 Bijlage 14; Reglement OPR MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken,

Nadere informatie

Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden

Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden GMR/100901c Heerenveen, 1 september 2010 Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden Dit is het reglement dat van toepassing is op de locatieraden van de stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden.

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool Het Bolwerk te Sassenheim

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool Het Bolwerk te Sassenheim Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool Het Bolwerk te Sassenheim Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: a. de wet: de Wet medezeggenschap

Nadere informatie

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4 1 januari 2017 REGLEMENT CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD NWO VASTGESTELD OP 31 JANUARI 2017 Inhoud Preambule... 2 Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur...

Nadere informatie

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Instellingsbesluit van de cliëntenraad 3 Paragraaf 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 Algemene bepalingen 4 Paragraaf

Nadere informatie

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. IX.1 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST VERSIE JANUARI 1999 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. ondernemer: de gemeente Voorst;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4 Medezeggenschapsreglement van STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO 2805 GOEREE-OVERFLAKKEE in COÖPERATIE REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO GOEREE-OVERFLAKKEE U.A. Toelichting vooraf

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van de stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek 2705

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van de stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek 2705 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van de stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek 2705 Per bestuursbesluit van 12 mei 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad.

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Reglement Studentenraad van Hogeschool Leiden Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Datum van inwerkingtreding: 27 juni 2013. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR

SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR Modelreglement personeelsvertegenwoordiging Hieronder volgt een modelreglement voor de personeelsvertegenwoordiging (PVT). In dit reglement zijn de bevoegdheden en faciliteiten van de PVT beperkt tot het

Nadere informatie

Reglement voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk.

Reglement voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk. Reglement voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk. versie september 2015 Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de onder het bevoegd gezag staande scholen:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever.

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever. REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities Bestuur: Ondernemingsraad: Pensioenreglement: Statuten: Uitvoeringsovereenkomst: Vereniging van gepensioneerden:

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1.

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1. REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. het bestuur : het bestuur van de William Schrikker Stichting b. de instelling : de William Schrikker

Nadere informatie

Reglement voor de medezeggenschapsraden (MZR) van de Gemeentelijke Scholengemeenschap Schagen

Reglement voor de medezeggenschapsraden (MZR) van de Gemeentelijke Scholengemeenschap Schagen Reglement voor de medezeggenschapsraden (MZR) van de Gemeentelijke Scholengemeenschap Schagen Instemming door GMR d.d. 15 december 2009 Paragraaf 1 Algemeen 4 Artikel 1 Begripsbepaling 4 Paragraaf 2 De

Nadere informatie

Voorstel reglement ondersteuningsplanraad SWV PO Friesland

Voorstel reglement ondersteuningsplanraad SWV PO Friesland Voorstel reglement ondersteuningsplanraad SWV PO 21.01 Friesland Preambule: Dit OPR-reglement is opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband PO 21.01 Friesland. Er vindt een formeel evaluatiemoment

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van samenwerkingsverband Berséba

Medezeggenschapsreglement van samenwerkingsverband Berséba Medezeggenschapsreglement van samenwerkingsverband Berséba Dit is het medezeggenschapsreglement van de Medezeggenschapsraad van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs h.o. Berséba te Utrecht Paragraaf

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND Preambule Dit reglement is in juli 2013 opgesteld door het bestuur van het Samenwerkingsverband VO Westland in nauw overleg met de medezeggenschapsraden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds HAL. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds HAL Reglement Verantwoordingsorgaan 2 Begripsbepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: - het "Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL; - het "bestuur": het bestuur

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de vennootschap b. de ondernemer c. de onderneming d. de bestuurder e. In onderneming werkzame persoon f. de raad g. de commissie h.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa

Stichting Pensioenfonds Trespa Postbus 110 6000 AC Weert Nederland Tel. +31(0)495458297 Fax +31(0)495458883 E-mail: pensioen@trespa.com Reglement deelnemersraad Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

5 Modelreglement PVT. 5.1 Begripsbepalingen

5 Modelreglement PVT. 5.1 Begripsbepalingen 5 Modelreglement PVT De werkwijze van de PVT is in beginsel een zaak van de PVT zelf. Er gelden geen wettelijke regels voor de organisatie van de werkzaamheden van de PVT en er is evenmin een wettelijke

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Verkiezingsreglement voor de vertegenwoordiger(s) van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van de Stichting Protestants- Christelijk Basisonderwijs (PCBO) te Leiderdorp.

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van de Stichting Protestants- Christelijk Basisonderwijs (PCBO) te Leiderdorp. Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van de Stichting Protestants- Christelijk Basisonderwijs (PCBO) te Leiderdorp. Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO

Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO Preambule: Dit OPR-reglement is opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Utrecht PO. Er vindt een formeel evaluatiemoment plaats binnen een

Nadere informatie

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit Reglement Ondernemingsraad Nyenrode Business Universiteit Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK II ORGANISATIE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 4 Artikel

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school.

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet Primair Onderwijs

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014 Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe Juli 2014 2 Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad basisschool JH Isings Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1.

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

Artikel 1. De begrippen onderneming, ondernemer, bestuurder en werkzame personen

Artikel 1. De begrippen onderneming, ondernemer, bestuurder en werkzame personen Page 1 of 33 Home > Wetten en regels > WOR Zoek: >> Wetten en regels De Wet op de ondernemingsraden (WOR) Versie januari 2010. Aan de artikelen zijn titels toegevoegd. Lees ook de vrijwaringsverklaring.

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs t Kofschip Papendrecht Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR leden 3.1. bezetting 3.2. zittingstermijn 3.3. kandidaatstelling

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad. Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad. Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord Voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. 1 Inhoudsopgave Preambule... 3 Reglement... 3 I.

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

MR MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MR MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT 160216 MR Reglement MR MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van de MR van het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat

Nadere informatie

De MR is ingesteld op grond van artikel 3 van de wet en artikel 19, lid 6, van de statuten van het samenwerkingsverband.

De MR is ingesteld op grond van artikel 3 van de wet en artikel 19, lid 6, van de statuten van het samenwerkingsverband. REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND KOERS VO Preambule: Dit reglement is op 4 september 2014 vastgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Koers VO Rotterdam.

Nadere informatie