Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1"

Transcriptie

1 Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 I. Begripsbepalingen en functie van de ondernemingsraad Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet : De Wet op de ondernemingsraden (WOR) b. ondernemer : Woonbedrijf ieder1 c. bestuurder : Degene die rechtstreeks is belast met de hoogste zeggenschap bij de leiding van de arbeid; de algemeen directeur/ bestuurder A d. werknemer : Ieder, die krachtens een arbeidsovereenkomst met de ondernemer werkzaam is, alsmede de personen, die op grond van artikel 6, vierde lid van de wet met voornoemden zijn gelijkgesteld, met uitzondering van de persoon/personen bedoeld onder d. e. werknemersorganisaties : Een in artikel 9, lid 2 onder a van de wet bedoelde vereniging van werknemers f. raad : De overeenkomstig de wet ingestelde ondernemingsraad in de hierboven genoemde onderneming g. commissie : Een door de raad ingestelde commissie h. bedrijfscommissie : De Bedrijfscommissie van Woonbedrijf ieder1 Aedes, Postbus 611, 1200 AP Hilversum i. vergadering van de raad : Een bijeenkomst van de gekozen raad j. overlegvergadering : Een bijeenkomst van de gekozen raad met de bestuurder als bedoeld in artikel 23 WOR k. beraad/raadpleging : Het contact van leden van de raad met niet-leden van de raad l.. kiesgroep : Een aantal werknemers, dat ten behoeve van de verkiezingen als een eenheid wordt beschouwd. Artikel 2 De raad heeft tot taak in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen door middel van overleg, het geven van advies en het nemen van besluiten op basis van de aan hem toegekende bevoegdheden bij te dragen tot een goede onderlinge samenwerking binnen de onderneming en daarbij het welzijn te bevorderen en de belangen te vertegenwoordigen van de in de onderneming werkzame personen. II Samenstelling en zittingsduur Artikel 3 1. De raad bestaat uit 9 leden, die door de kiesgerechtigde werknemers in de onderneming rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. 2. Tijdens een zittingsperiode van de raad kan geen wijziging worden gebracht in het aantal leden van de raad op grond van vermeerdering of vermindering van het aantal in de onderneming werkzame personen. WOR. art. 61 lid 6. 1

2 Artikel 4 1. De raad kiest uit zijn midden een voorzitter, één plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. 2. De voorzitter, of bij diens verhindering een plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de raad in rechte. Artikel 5 1 De leden van de OR treden om de 3 jaar af. 2. De leden van de raad kunnen te allen tijde als zodanig ontslag nemen. Zij geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter van de raad en aan de bestuurder. 3. Hij die optreedt ter vervulling van een tussentijdse opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij komt had moeten aftreden. 4. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Niet herkiesbaar zijn de leden die gedurende een periode van 9 jaar onafgebroken zitting hebben genomen in de raad (per datum verkiezingen 2013). III Kandidaatstelling en verkiezingen Artikel 6 1. De OR kan de organisatie van de verkiezing opdragen aan een verkiezingscommissie. De leiding van de verkiezing berust bij de raad. 2. Bij het ontbreken van een raad wordt de verkiezingscommissie benoemd door de ondernemer in overleg met de werknemers. Artikel 7 1. De raad bepaalt de datum van de verkiezingen voor een nieuwe raad. De datum van de bekendmaking van de verkiezingen aan het personeel dient tenminste 13 weken voor de eigenlijke verkiezingsdatum te liggen. De datum van de verkiezingen dient tenminste 3 weken te liggen vóór de datum van aftreden van de raad. 2. Terstond na de bekendmaking van de verkiezingsdatum, stelt de verkiezingscommissie de werknemersorganisatie(s) en de ondernemer schriftelijk daarvan op de hoogte, onder vermelding van de termijn van kandidaatstelling. 3. Bij het ontbreken van een raad wordt de datum van de verkiezingen vastgesteld door de ondernemer in overleg met de verkiezingscommissie. Artikel 8 1. Een kiesgerechtigde werknemer kan slechts twee stemmen bij volmacht uitbrengen. Dit is alleen mogelijk bij schriftelijke stemming. Volmachten dienen schriftelijk te worden verleend. 2. Deze maatregelen worden tegelijk met de bekendmaking van de verkiezingsdatum in de onderneming bekendgemaakt. Artikel 9 1. Verkiesbaar tot lid van de raad zijn de werknemers die op de dag van de verkiezingen 12 maanden werkzaam zijn in de onderneming of rechtsvoorganger 2. Kiesgerechtigd zijn de werknemers die op de dag van de verkiezingen 6 maanden werkzaam zijn in de onderneming of rechtsvoorganger.. 3. Binnen twee weken na publicatie van de lijst kan iedere werknemer bezwaar maken tegen het toekennen van het recht om te kiezen en gekozen te worden aan één of meer op de lijst voorkomende namen van werknemers, uitsluitend op grond van het feit dat niet voldaan is aan het gesteld in lid 1 en De verkiezingscommissie beslist over de al dan niet juistheid van de ingediende bezwaren. Artikel De termijn van kandidaatstelling begint bij de bekendmaking van de verkiezingsdatum. 2. Kandidaatstelling geschiedt door indiening van een lijst van een of meer kandidaten bij de secretaris van de raad. Deze verstrekt een gedagtekend bewijs van ontvangst op naam van degene die de lijst heeft ingediend. 2

3 3. Tot uiterlijk zeven weken voor de verkiezingsdatum kunnen werknemersorganisaties kandidatenlijsten indienen. 4. Tot uiterlijk vijf weken voor de verkiezingsdatum kunnen de kandidaten die geen lid zijn van een werknemersorganisatie bij de secretaris van de raad worden ingediend. 5. Bij elke kandidatenlijst wordt van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring overgelegd dat deze de kandidatuur aanvaardt. 6. De naam van een kandidaat mag slechts op één kandidatenlijst voorkomen. Artikel De verkiezingscommissie onderzoekt onmiddellijk na het indienen ervan of de ingediende kandidatenlijsten voldoen aan de wettelijke en aan de in dit reglement bepaalde eisen. 2. Indien een lijst niet aan het in de wet of in dit reglement bepaalde voldoet, wordt de indiener gedurende één week na de kennisgeving daarvan, in staat gesteld de lijst aan de gestelde eisen aan te passen. De termijn van één week geldt ook indien de sluitingsdatum samenvalt met de datum van de kennisgeving. 3. Een kandidatenlijst die niet aan de gestelde eisen blijft voldoen, wordt door de verkiezingscommissie ongeldig verklaard. De verkiezingscommissie maakt dit aan de indiener(s) en in de onderneming bekend. Artikel De verkiezingscommissie maakt 4 weken voor de verkiezingen de voorlopige kandidatenlijsten bekend in de onderneming. 2. Binnen 2 weken na de publicatie van de lijsten kan door één of meer werknemersorganisaties of door één of meer werknemers bezwaar worden gemaakt tegen een lijst bij de verkiezingscommissie. 3. De verkiezingscommissie beslist over genoemde bezwaren. Artikel Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels te bezetten zijn, vindt er geen stemming plaats en worden de kandidaten zonder meer gekozen verklaard. 2. Wanneer bij de verkiezingen onvoldoende kandidaten zijn gesteld, is het bepaalde in de vorige volzin van overeenkomstige toepassing. Eenmalig zullen binnen een termijn van zes maanden nieuwe verkiezingen worden gehouden om in de niet vervulde vacatures te voorzien. 3. Indien er binnen een kiesgroep geen of onvoldoende kandidaten zijn, dan wordt de zetel ingevuld door de eerstvolgende kandidaat van de neutrale lijst. Artikel Plaats en tijdstip van de verkiezingen worden uiterlijk zeven werkdagen tevoren aan de werknemers in de onderneming bekend gemaakt. 2. De kiesgerechtigde werknemers kunnen binnen 2 dagen na het bekendmaken van de plaats en het tijdstip van de verkiezingen schriftelijk bezwaren hiertegen indienen bij de verkiezingscommissie. 3. De verkiezingen vinden plaats bij geheime schriftelijke stemming met stembiljetten, waarop de namen van de kandidaten in alfabetische volgorde staan vermeld of via een daarvoor ingerichte website. 4. Namens de verkiezingscommissie wordt uiterlijk op de dag van de verkiezingen aan iedere kiesgerechtigde werknemer een gewaarmerkt stembiljet c.q. inlogcode uitgereikt. 5. Er wordt gestemd binnen kiesgroepen. Woonbedrijf ieder1 kent de volgende kiesgroepen met de daarbij behorende zetels: Kiesgroep 1: Regio Deventer Oost 1 Kiesgroep 2: Regio Deventer West 1 Kiesgroep 3: Regio Zutphen 1 Kiesgroep 4: Vastgoed, Staf en Strategie 1 Kiesgroep 5: Onderhoud 2 Kiesgroep 6: Finance en Control 1 Kiesgroep 7: Bedrijfsdiensten 1 Kiesgroep 8: Neutrale lijst 1 3

4 Het op basis van de neutrale lijst gekozen 9 e lid kan dus uit elke afdeling komen. Iedere kiesgerechtigde persoon brengt 1 stem uit voor de eigen kiesgroep met uitzondering van kiesgroep 5, waar 2 stemmen moeten worden uitgebracht. Tevens moet 1 stem voor de neutrale lijst worden uitgebracht. 6. Als voor een kiesgroep geen of onvoldoende kandidaten zijn, kan er geen of slechts één stem worden uitgebracht voor de eigen kiesgroep. Artikel De verkiezing geschiedt bij geheime stemming, hetzij digitaal hetzij schriftelijk. 2. Iedere kiesgerechtigde persoon die stemt wordt toegestaan om naast zijn stem(men), voor ten hoogste twee andere kiesgerechtigden uit dezelfde kiesgroep bij volmacht te stemmen. Dit is alleen mogelijk bij schriftelijke stemming..artikel De raad draagt er zorg voor, dat de uitslag van de verkiezingen bekend wordt gemaakt aan de ondernemer en bestuurder en aan de in de onderneming werkzame personen, alsmede aan de werknemersorganisaties die kandidatenlijsten hebben ingediend. 2. De raad draagt er zorg voor, dat de namen en de functies in de onderneming van de leden van de ondernemingsraad blijvend worden vermeld op een plaats die vrij toegankelijk is voor alle in de onderneming werkzame personen, op zodanige wijze dat daarvan gemakkelijk kennis kan worden genomen. Artikel De gebruikte stembiljetten worden na vaststelling van de verkiezingsuitslag door de secretaris tenminste 3 maanden in één of meer gesloten enveloppen bewaard. Bij digitale verkiezingen wordt de uitslag ook tenminste 3 maanden bewaard. 2. Wanneer in die periode geen bezwaren tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag worden ingediend, worden de enveloppen ongeopend vernietigd. 3. Indien binnen de gestelde termijn bezwaren tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag worden ingediend, worden de enveloppen niet eerder vernietigd, dan nadat de raad een beslissing over de ingediende bezwaren en de daarbij te volgen procedure heeft genomen. 4. Bezwaren dienen schriftelijk bij de raad te worden ingediend. IV Voorziening in tussentijdse vacatures Artikel In geval van een tussentijdse vacature in de raad wijst de raad tot opvolger van het betrokken lid aan de kandidaat die blijkens de uitslag van de laatst gehouden verkiezing daarvoor als eerste in aanmerking komt binnen de vertegenwoordigde kiesgroep. 2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. Artikel 13, tweede lid, van dit reglement is van overeenkomstige toepassing. 3. Indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid van dit artikel voorhanden is, komt de eerstvolgende uit de neutrale lijst in aanmerking. 4. Tussentijds benoemde leden van de raad treden eveneens af aan het einde van de lopende zittingsduur van de raad. V Werkwijze en secretariaat van de ondernemingsraad Artikel De raad vergadert ten minste twaalf maal per jaar. 2. De raad bespreekt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken in de onderneming, waarbij ten minste eenmaal op basis van de in artikel 31a van de wet bedoelde gegevens en ten minste eenmaal op basis van de in artikel 31b van de wet bedoelde gegevens wordt besproken. Artikel De raad komt in vergadering bijeen: a. op verzoek van de voorzitter. b. op gemotiveerd verzoek van ten minste twee leden. 4

5 2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden van de ondernemingsraad wordt gehouden binnen 14 dagen nadat hun verzoek daartoe bij de voorzitter is ingekomen. 3. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden van de raad. De bijeenroeping geschiedt, behoudens in spoedeisende gevallen, niet later dan zeven dagen voor de vergadering. 4. Een vergadering kan slechts plaatsvinden indien de meerderheid van de leden van de raad aanwezig is. 5. Bij ontstentenis van de voorzitter en van diens plaatsvervanger kiest de raad uit de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering. Artikel Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen voor zover niet anders in het reglement is bepaald. 2. Over personen wordt schriftelijk gestemd. De raad beslist of over zaken schriftelijk dan wel mondeling zal worden gestemd. 3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 4. Bij staking van stemmen wordt het voorstel, waarop de stemming betrekking had, op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien dan wederom de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Gaat het voorstel echter over de benoeming van een persoon, dan beslist het lot. Artikel De raad wordt bij de uitvoering van de secretariaatswerkzaamheden bijgestaan. 2. De raad overlegt met de Bestuurder m.b.t. de uren van de ondersteuning. Artikel 23 De secretaris is belast met: a. De correspondentie van de raad; b. De verzorging van het archief van de raad c. Het in overleg met de voorzitter bepalen van tijd en plaats van de vergadering; d. Het in overleg met de voorzitter opstellen van de agenda voor de vergaderingen van de raad; e. Het tijdig bekendmaken van de agenda aan de leden van de raad, aan de werknemers van de onderneming en aan de ondernemer en bestuurder; f. Het notuleren van de vergadering van de raad; g. Het maken van een jaarverslag over de werkzaamheden van de raad in het afgelopen jaar en de bekendmaking daarvan aan de werknemers van de onderneming en aan de ondernemer en bestuurder; h. Alle andere werkzaamheden die hem in dit reglement of door de raad worden opgedragen. Artikel De secretaris stelt de leden ten minste zeven dagen tevoren schriftelijk op de hoogte van plaats en tijd van de vergadering onder bijvoeging van de agenda en de bijbehorende stukken. De secretaris draagt er zorg voor dat een schriftelijke toelichting wordt gegeven op ieder agendapunt, dat naar zijn oordeel toelichting behoeft. 2. De secretaris draagt er eveneens zorg voor dat de in lid 1 genoemde stukken op een door de raad te bepalen wijze aan het overige personeel bekend worden gemaakt. 3. De secretaris stelt de ondernemer en bestuurder ten minste zeven dagen tevoren schriftelijk op de hoogte van plaats en tijd van de vergadering onder bijvoeging van de agenda. 4. In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in de voorgaande leden alsmede van het bepaalde in artikel 21 worden afgeweken. De bespreking beperkt zich in dat geval tot het onderwerp, dat tot spoedige behandeling aanleiding geeft, tenzij de raad anders beslist. Artikel De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen van de vergadering van de raad. Deze notulen worden voor de eerstkomende vergadering aan de leden toegezonden. In die vergadering worden de notulen aan de raad ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd. 5

6 2. De secretaris maakt binnen 3 maanden na afloop van een zittingsjaar een jaarverslag, waarin alle besluiten en besprekingen van de raad in het kort worden weergegeven. De raad stelt het jaarverslag vast en bepaalt de wijze waarop dit verslag aan de werknemers, aan de ondernemer en bestuurder, aan de Bedrijfscommissie en aan de Arbeidsinspectie bekend zal worden gemaakt. VI Slotbepalingen Artikel Dit reglement kan worden gewijzigd of aangevuld bij besluit van de raad. 2. Besluiten tot wijziging of aanvulling behoeven een meerderheid van de leden van de voltallige raad. 3. De raad dient, alvorens de aanvulling of wijziging van het reglement vast te stellen de ondernemer in de gelegenheid te stellen zijn standpunt daarover kenbaar te maken. 4. De raad verstrekt onverwijld een exemplaar van het aangevulde c.q. gewijzigde reglement aan de ondernemer en aan de Bedrijfscommissie. Aldus opgemaakt te Deventer op. Voor gezien getekend: De ondernemer voor deze: Voorzitter van de Raad: Naam Naam 6

7 BIJLAGE I Faciliteitenregeling De ondernemingsraad en de commissies van die raad hebben ter vervulling van hun taak de faciliteiten zoals neergelegd in de Wet op de ondernemingsraden en die faciliteiten, die de ondernemer aan de raad en zijn commissies heeft toegekend, neergelegd in de navolgende faciliteitenregeling. Artikel 1 1. De ondernemer is verplicht de raad, de commissie(s) van die raad en de ambtelijk secretaris van de raad het gebruik toe te staan van de voorzieningen waarover hij als zodanig kan beschikken en die de raad, de commissie(s) en de ambtelijk secretaris van die raad voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. 2. De ondernemer stelt de raad en de commissie(s) van die raad, in staat de in de onderneming werkzame personen te raadplegen en stelt deze personen in de gelegenheid hieraan hun medewerking te verlenen, een en ander voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de raad en de commissies. 3. De raad en de commissie(s) van die raad vergaderen zoveel mogelijk tijdens de normale arbeidstijd, in een door de ondernemer, na overleg met de ondernemer ter beschikking gestelde lokaliteit. 4. De leden van de raad en de leden van de commissie(s) van die raad behouden voor de tijd gedurende welke zij ten gevolge van het bijwonen van een vergadering van de raad of van een commissie van die raad niet de bedongen arbeid hebben verricht, hun aanspraak op loon. Artikel 2 1. De ondernemer is verplicht de leden van de raad en de leden van de commissie(s) van die raad gedurende 1000 uren per jaar, in werktijd en met behoud van loon de gelegenheid te bieden voor onderling beraad en overleg met andere personen over aangelegenheden waarbij zij in de uitoefening van hun taak zijn betrokken, alsmede voor kennisneming van de arbeidsomstandigheden in de onderneming. Voor het verrichten van werkzaamheden voor de raad is de volgende verdeling gemaakt: voorzitter- secretaris- leden. 2. Indien er zich binnen een jaar onvoorziene ondernemingsraadwerkzaamheden voordoen, heeft de raad de mogelijkheid in overleg te treden met de ondernemer over het aantal beschikbare uren. 3. Aan het einde van het zittingsjaar wordt het beschikbare aantal uren geëvalueerd. De raad en de ondernemer houden beide tijdsbestedinggegevens bij. Artikel 3 1. De ondernemer is verplicht de leden van de raad gedurende 5 dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon, de gelegenheid te bieden de scholing en vorming te ontvangen welke zij in verband met de vervulling van hun taak nodig hebben. 2. De ondernemer is verplicht de leden van een vaste commissie of onderdeelcommissie gedurende 3 dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon, de gelegenheid te bieden de scholing en de vorming te ontvangen welke zij in verband met de vervulling van hun taak nodig hebben. Conform W.O.R. artikel 18 lid Ieder lid heeft de vrije keus waar en hoe hij vorming en scholing wenst te ontvangen. 7

8 Artikel 4 De ondernemer kan in overeenstemming met de raad de kosten die de raad en de commissie(s) van die raad in enig jaar zullen maken, voor zover deze geen verband houden met het bepaalde in de artikelen 1, 2 en 3 van deze regeling, vaststellen op een bepaald bedrag, dat de raad naar eigen inzicht kan besteden. Kosten waardoor het hier bedoelde bedrag zou worden overschreden, komen slechts ten laste van de ondernemer voor zover hij in het dragen daarvan toestemt. Artikel 5 In geval van een fusie / reorganisatie, zal de ondernemer met de raad in overleg treden over de medezeggenschapstructuur. 8

9 BIJLAGE II Werkwijze overlegvergadering ondernemingsraad en bestuurder Artikel 1 In de overlegvergaderingen kunnen alle aangelegenheden, de onderneming betreffende, aan de orde worden gesteld, ten aanzien waarvan hetzij de ondernemer, hetzij de ondernemingsraad overleg wenselijk acht of waarover ingevolge het bij of krachtens de wet of het reglement bepaalde overleg tussen de ondernemer en de raad moet plaatsvinden. Artikel 2 1. Het overleg wordt voor de ondernemer gevoerd door de bestuurder van de onderneming. Wanneer de onderneming meer dan één bestuurder heeft, bepalen dezen tezamen wie van hen het overleg pleegt met de raad. 2. De in het vorige lid bedoelde bestuurder kan zich in geval van verhindering of ten aanzien van een bepaald onderwerp laten vervangen door een medebestuurder. Bij afwezigheid van een medebestuurder kan de bestuurder zich bij verhindering doen vervangen door de directeur Beheer of door een lid van de Raad van Toezicht of door in de onderneming werkzame persoon die beschikt over bevoegdheden om namens de ondernemer overleg te voeren met de raad. 3. De bestuurder of degene die hem vervangt kan zich bij het overleg laten bijstaan door een of meerdere medebestuurders, leden van de Raad van Toezicht of in de onderneming werkzame personen. Artikel 3 1. De ondernemer en de raad komen tenminste vier maal per kalenderjaar in overlegvergadering bijeen. 2. Een overlegvergadering vindt plaats binnen twee weken nadat de raad of de ondernemer daarom onder opgave van redenen heeft verzocht. Artikel 4 1. In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken in de onderneming besproken, waarbij ten minste één maal op basis van de in artikel 31a van de wet bedoelde gegevens en ten minste één maal op basis van de in artikel 31b van de wet bedoelde gegevens wordt besproken. De ondernemer doet in dit kader mededelingen over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 25 en 27 van de wet. Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze de raad in de besluitvorming wordt betrokken. 2. Bij de in lid 1 bedoelde besprekingen zijn een of meer leden van de Raad van Toezicht aanwezig, tenzij de raad in een bepaald geval besluit, dat aan dit lid geen toepassing behoeft te worden gegeven. Artikel 5 1. Tijdens de overlegvergadering kunnen zowel door de ondernemer als door de raad besluiten worden genomen. 2. Een overlegvergadering wordt door de voorzitter geschorst, wanneer de ondernemer of de raad ten aanzien van een bepaald onderwerp afzonderlijk beraad wenselijk acht. 3. De ondernemer neemt geen besluiten over voorstellen van de raad, zowel die in als buiten de overlegvergadering zijn gedaan, dan nadat hij hierover ten minste één maal met de raad in een overlegvergadering heeft overlegd. 4. Na het overleg deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed aan de raad mee of en in hoeverre hij overeenkomstig het voorstel zal besluiten. 9

10 Artikel 6 Ten aanzien van de overlegvergaderingen zijn de artikelen 22 en 23 van de wet van overeenkomstige toepassing. Artikel 7 Zowel de raad als de ondernemer kunnen een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een overlegvergadering, indien dit voor de behandeling van een bepaald onderwerp redelijkerwijze nodig is. Zij stellen elkaar hiervan tijdig vooraf in kennis. Artikel 8 1. Een overlegvergadering kan slechts worden gehouden indien ten aanzien van de raad voldaan is aan het bepaalde in artikel 23a lid 1, van de WOR. 2. Alle leden van de raad kunnen in de overlegvergadering het woord voeren. Artikel 9 1. De overlegvergadering wordt beurtelings geleid door de bestuurder en de voorzitter van de raad. 2. De secretaris van de raad treedt op als secretaris van de overlegvergadering. Artikel 10 De agenda van de overlegvergadering bevat alle onderwerpen, die door de bestuurder of door de raad bij de secretaris voor het overleg zijn aangemeld. Artikel De overlegvergadering wordt schriftelijk bijeen geroepen. 2. De agendacommissie stelt de agenda op. De agendacommissie bestaat uit het dagelijks bestuur, de bestuurder en de secretaris of de supportmedewerker. 3. De secretaris stelt de leden van de raad en de ondernemer en bestuurder tenminste zeven dagen tevoren schriftelijk op de hoogte van plaats en tijd van de vergadering onder bijvoeging van de agenda en de bijbehorende stukken. De secretaris draagt er eveneens zorg voor dat een schriftelijke toelichting wordt gegeven op ieder agendapunt, dat naar zijn oordeel toelichting behoeft. 4. De secretaris draagt er eveneens zorg voor dat de in het derde lid genoemde stukken op een door de ondernemer en raad te bepalen wijze aan het overige personeel worden bekend gemaakt. 5. In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in de voorgaande leden alsmede van het bepaalde in het reglement met betrekking tot het bijeenroepen van de raad worden afgeweken. De bespreking beperkt zich tot het onderwerp, dat tot spoedige behandeling aanleiding geeft, tenzij de vergadering anders beslist. Artikel De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen van de overlegvergadering. Deze notulen worden voor de eerstkomende vergadering aan de leden en de ondernemer en bestuurder toegezonden. In die vergadering worden de notulen aan de overlegvergadering ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd. Als teken van goedkeuring en vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter van de raad en de bestuurder. 2. De secretaris maakt binnen drie maanden na afloop van een zittingsjaar een jaarverslag, waarin alle besluiten en besprekingen van de overlegvergadering in het kort worden weergegeven. De vergadering stelt het jaarverslag vast en bepaalt de wijze waarop dit verslag aan de werknemers en de ondernemer en de bestuurder bekend zal worden gemaakt. 10

11 Instellingsbesluit Ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1. heeft het besluit genomen tot instelling van een vaste commissie met betrekking tot V.G.W.M aangelegenheden. ( ARBO) Artikel 1: Instelling De vast commissie voor V,G,W en M is ingesteld door de Raad op grond van artikel 15 lid 1 en 2 van de WOR. Artikel 2: Samenstelling De commissie bestaat uit 3 leden, waarvan ten minste 2 lid zijn van de Raad. De overige leden worden benoemd door de Raad. Artikel 3: Taak De commissie behandelt voor de Raad de aangelegenheid betreffende Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Artikel 4: Bevoegdheden De commissie is voor aangelegenheden betreffende Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en Milieu bevoegd: 1. desgevraagd of uit eigen beweging advies uit te brengen aan de Ondernemingsraad 2. deskundigen in te schakelen conform art. 16 WOR, met inachtneming van het gestelde in art WOR 3. (voor)overleg te plegen met in de onderneming werkzame personen 4. in opdracht van de raad vooroverleg te plegen met de bestuurder van de onderneming over door de raad nader bepaalde onderwerpen, met inachtneming van een voor dit onderwerp door de raad vooraf bepaald inhoudelijk kader. De commissie is voor aangelegenheden betreffende Veiligheid, Gezondheid en Welzijn bovendien bevoegd tot: 1. ondersteuning en advies te vragen aan de op grond van artikel 14 en artikel 15 Arbo-wet aangeduide deskundige personen of diensten. De leden van de commissie zijn voor aangelegenheden betreffende Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en Milieu bevoegd tot: 1. het plegen van vooroverleg met in de onderneming werkzame personen (art WOR) 2. het plegen van onderling beraad (idem) 3. het raadplegen van de in de onderneming werkzame personen (art WOR) De leden van de commissie zijn voor aangelegenheden betreffende Veiligheid, Gezondheid en Welzijn bovendien bevoegd tot: 1. het kennisnemen van de arbeidsomstandigheden in de onderneming (art WOR) De onderneming verstrekt aan de commissie alle informatie die zij voor het vervullen van haar taak redelijkerwijs nodig heeft, desgevraagd schriftelijk. 11

12 De eindverantwoordelijkheid voor de behandeling van aangelegenheden betreffende Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu berust te allen tijde bij de raad zelf. Artikel 5: Werkwijze 1. De leden van de commissie worden door de raad benoemd voor een periode aanvangend op het tijdstip van benoeming en eindigend op het tijdstip waarop de zittingstermijn van de leden van de ondernemingsraad afloopt. 2. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris 3. De commissie vergadert op verzoek van de voorzitter en op verzoek van 2 leden van de commissie. Een vergadering kan slechts plaats vinden indien 2 leden van de commissie aanwezig zijn. 4. Indien het vereiste aantal leden niet op een commissievergadering aanwezig is, zal binnen 14 dagen een nieuwe vergadering worden uitgeschreven met dezelfde agenda. Indien ook bij deze vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, kan de vergadering toch worden gehouden. 5. Bij afwezigheid van de voorzitter kiest de commissie uit de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering 6. De artikelen 17 leden 2 en 3, 18 lid 2, 19, 20 en 21 lid 1 van het reglement van de raad zijn van overeenkomstige toepassing. 7. De leden van de commissie kunnen te allen tijde als zodanig ontslag nemen. Zij geven daarvan schriftelijke kennis aan de voorzitter van de raad, aan de voorzitter van de commissie en aan de ondernemer. Artikel 6: faciliteiten Volgens reglement OR/WOR Aldus opgemaakt te Deventer op. Voor gezien getekend: De ondernemer voor deze: Voorzitter van de raad Woonbedrijf ieder1 Naam Naam 12

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld februari 2016 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen Artikel 1 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1.

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ondernemer: de coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging AB Vakwerk U.A. b. Onderneming:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7 - 1 - Pagina Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4 Artikel 2. (integraal) Aantal leden; voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,

Nadere informatie

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden voorlopig REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN ONDERDEELCOMMISSIES conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden Juli 2010 1 INHOUDSOPGAVE pagina REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V.

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN:

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: ONDERNEMINGSRAAD VAN STICHTING CURAMUS HULST Onderdelen: Reglement van de Ondernemingsraad Bijlage1: Besluit instelling van commissies

Nadere informatie

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf:

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf: Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a) de wet - de Wet op de ondernemingsraden (WOR) b) ondernemer - (directeur/bestuur Miks welzijn) c) onderneming - (Miks welzijn) d) bestuurder - degene,

Nadere informatie

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de vennootschap b. de ondernemer c. de onderneming d. de bestuurder e. In onderneming werkzame persoon f. de raad g. de commissie h.

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1.

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1. REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. het bestuur : het bestuur van de William Schrikker Stichting b. de instelling : de William Schrikker

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen 9 maart 2010 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a Ondernemer: de Stadsregio Arnhem Nijmegen; b Onderneming:

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT

Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT Gelet op de artikelen 6 t/m 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

Nadere informatie

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4.1 Algemene toelichting aantekening 1 COR en GOR In het geval van een samenwerkingsverband van ondernemingen (door één ondernemer in stand gehouden of deel uitmakend

Nadere informatie

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. IX.1 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST VERSIE JANUARI 1999 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. ondernemer: de gemeente Voorst;

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds HAL. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds HAL Reglement Verantwoordingsorgaan 2 Begripsbepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: - het "Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL; - het "bestuur": het bestuur

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school.

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet Primair Onderwijs

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel 1 juli 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv 2013-2016 HOOFDSTUK I - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: ondernemer ondernemingen bestuurder wet holding centrale ondernemingsraad groepsondernemingsraden

Nadere informatie

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging Voorbeeldreglement personeelsvertegenwoordiging Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 4 3. Toelichting voorbeeldreglement 8 4. Artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden 13 Voorbeeldreglement

Nadere informatie

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4 1 januari 2017 REGLEMENT CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD NWO VASTGESTELD OP 31 JANUARI 2017 Inhoud Preambule... 2 Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur...

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit Reglement Ondernemingsraad Nyenrode Business Universiteit Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK II ORGANISATIE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 4 Artikel

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad.

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Reglement Studentenraad van Hogeschool Leiden Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Datum van inwerkingtreding: 27 juni 2013. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn Versie 4 december 2014 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 25.05 PO te Apeldoorn Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft Vastgesteld bij OR besluit OR 11.06.1 d.d. 18-03-98 Gewijzigd bij OR besluit OR 87.6.2 d.d. 25-09-2002 Gewijzigd bij OR besluit OR 109.7.2 dd 17-0304 Laatstelijk gewijzigd bij OR besluit OR 140.8.2 d.d.

Nadere informatie

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Bevoegdheden Artikel 3 Kandidaatstelling Artikel 4 Voordracht tot Uitsluiting Artikel 5 Overleg vergadering

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) Medezeggenschapsreglement van Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

Reglement Deelnemersraad

Reglement Deelnemersraad Reglement Deelnemersraad Deelnemersraad versie 1 maart 2011 Pagina 1 van 8 Reglement Deelnemersraad 1. Begrippen en hun betekenis Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. College van Bestuur: Zo noemt

Nadere informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Preambule: Dit reglement is, op voordracht van de werkgroep Inrichting OPR, opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Plein 013. In deze Ondersteuningsplanraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa

Stichting Pensioenfonds Trespa Postbus 110 6000 AC Weert Nederland Tel. +31(0)495458297 Fax +31(0)495458883 E-mail: pensioen@trespa.com Reglement deelnemersraad Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Bijlage 14. Reglement OPR

Bijlage 14. Reglement OPR Bijlage 14 Reglement OPR 137 Bijlage 14; Reglement OPR MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken,

Nadere informatie

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE Reglement COR FOM Vastgesteld 18 augustus 2015 REGLEMENT CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Samenstelling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle Medezeggenschapsreglement (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inhoudsopgave Paragraaf 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD...

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken, -dagen of maanden. Vakanties tellen dus niet

Nadere informatie

Reglement ouderraden Atlas College

Reglement ouderraden Atlas College Reglement ouderraden Atlas College (versie juni 2012) 03.10 REGLEMENT OUDERRADEN 06-12 1 Inhoud Titel 1: Algemeen... 3 Artikel 1: Begripsbepaling... 3 Titel 2: De ouderraden van het Atlas College... 3

Nadere informatie

Reglement voor het Belanghebbendenorgaan

Reglement voor het Belanghebbendenorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor het Belanghebbendenorgaan Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor

Nadere informatie

Voorbeeld reglement deelnemersraad van Stichting Pensioenfonds

Voorbeeld reglement deelnemersraad van Stichting Pensioenfonds Voorbeeld reglement deelnemersraad van Stichting Pensioenfonds Leeswijzer voorbeeld voor reglement deelnemersraad Met onder meer dit voorbeelddocument geeft OPF invulling aan de services voor de aangesloten

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014 Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe Juli 2014 2 Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad basisschool JH Isings Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1.

Nadere informatie

Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden

Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden GMR/100901c Heerenveen, 1 september 2010 Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden Dit is het reglement dat van toepassing is op de locatieraden van de stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden.

Nadere informatie

Verkiezingsreglement. Inhoudsopgave

Verkiezingsreglement. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Verkiezingscommissie 1 Artikel 3 Kiesgerechtigden 1 Artikel 4 Verkiesbaarheid 2 Artikel 5 Kandidaatstelling 2 Artikel 6 Verkiezingen 3 Artikel 7 Uitslag 3

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland (27.02) Secretariaat Postbus 3057 1620 GB HOORN Tel/fax: 0229 210 666 Mobiel: 06 519 36 727 e-mail: secretariaat@praktijkschoolwf.nl

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel Wijzigingen bestuurlijk geaccordeerd op 21 januari 2015 Wijzigingen doorgevoerd op 19 februari 2015 Reglement wordt vastgesteld d.d. 17 maart

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs t Kofschip Papendrecht Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR leden 3.1. bezetting 3.2. zittingstermijn 3.3. kandidaatstelling

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de onder het bevoegd gezag staande scholen:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4 Medezeggenschapsreglement van STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO 2805 GOEREE-OVERFLAKKEE in COÖPERATIE REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO GOEREE-OVERFLAKKEE U.A. Toelichting vooraf

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur: dagelijks bestuur: statuten: de Stichting Pensioenfonds Urenco

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart Reglement van het verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen Voor dit reglement zijn de volgende begripsomschrijvingen van toepassing:

Nadere informatie

Nota van B&W. Ter voorbereiding van deze verkiezingen wordt een verkiezingscommissie ingesteld.

Nota van B&W. Ter voorbereiding van deze verkiezingen wordt een verkiezingscommissie ingesteld. Nota van B&W Onderwerp Tijdelijke medezeggenschap en organisatie OR-verkiezingen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. R. Bos Telefoon 5113987 E-mail: robos@haarlem.nl CS/POI Reg.nr. 2007/230857 bijlagen

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Instellingsbesluit van de cliëntenraad 3 Paragraaf 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 Algemene bepalingen 4 Paragraaf

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Voorbeeldreglement ondernemingsraad

Voorbeeldreglement ondernemingsraad Voorbeeldreglement ondernemingsraad (voor alle kiesstelsels) inclusief toelichting 2 bedrijfschap Horeca en Catering Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 5 3. Toelichting 12 4. Artikelen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Versie 01-07-2014 Artikel 1. Definities Bestuur: Intern Toezicht: Verantwoordingsorgaan: Het bestuur van het pensioenfonds. De visitatiecommissie van het pensioenfonds.

Nadere informatie

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1. (begripsbepalingen) In dit besluit wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Florence te Rijswijk; b. instelling

Nadere informatie