Jaarplan leerlingenzorg obs de Meander

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan leerlingenzorg 2015. obs de Meander"

Transcriptie

1 Versie Jaarplan leerlingenzorg 2015 obs de Meander Iedereen doet er toe Brinnummer: 27 UC Hoofdlocatie: Flevo JT Drachten tel: Dependance: Hunze BN Drachten tel: g. en Homepage:

2 Voor ieder kind het beste resultaat Voorwoord Drachten, november 2014 Voor u ligt het jaarplan leerlingenzorg voor Dit jaarplan leerlingenzorg beschrijft de beleidsvoornemens op het terrein van de leerlingenzorg in het kalenderjaar De intern begeleiders van de Meander wensen u veel leesplezier. Greetje de Boer M SEN, I.B. o.b.s. de Meander groepen 1 t/m 5 Berber van der Woude, M SEN, I.B. o.b.s. de Meander groepen 6 t/m 8 2

3 Voor ieder kind het beste resultaat Inhoudsopgave Pag. Nr. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 1. Missie, visie en beleidsvoornemens 5 2. Plan van aanpak Inleiding Excellent leren Analyse van de leerlingresultaten en het handelen van leerkrachten Dossiervorming Cyclisch proces m.b.t. de leerlingenzorg 8 3. Financiële verantwoording Inleiding Begroting Jaarplanning Begrippen en afkortingen 12 3

4 Samenvatting Voor ieder kind het beste resultaat In de samenvatting vindt u een kort overzicht van de beleidsvoornemens waaraan we gaan werken in Deze onderwerpen zijn gericht op de leerlingenzorg. Deze beleidsvoornemens zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 2: Plan van aanpak. De beleidsontwikkelingen die in 2015 aan bod gaan komen zijn: Excellent leren: In 2015 wordt de scholing m.b.t. excellent leren gecontinueerd. De scholing zal nu vooral gericht zijn op het signaleren en begeleiden van meerbegaafde leerlingen. Analyse van de leerling-resultaten en het handelen van leerkrachten: De inhoud van groeps- en leerlingenbesprekingen wordt geëvalueerd en aangepast waar nodig. Leerkrachten gaan leerling-resultaten op groepsniveau analyseren en aan de hand hiervan een plan van aanpak opstellen. Ook zal er een start gemaakt worden met het maken van groepsplannen in het administratieprogramma Esis. Tevens zal op individuele basis een start gemaakt worden met het werken met ontwikkelingsperspectieven. Dossiervorming: Er worden inhoudelijke en logistieke afspraken m.b.t. de dossiervorming vastgelegd. Het dossier zal worden gedigitaliseerd en worden gekoppeld aan het schooladministratiesysteem ESIS. Daarnaast vindt een cyclisch proces plaats m.b.t. enkele documenten rond de leerlingenzorg. Het gaat hier om de documenten: Borgingsdocument leerlingenzorg: Het document zal jaarlijks worden geupdate en de update zal worden besproken met het team Schoolondersteuningsprofiel: Het document zal jaarlijks worden geupdate en de update zal worden besproken met het team 4

5 1. Visie, missie en beleidsvoornemens Voor ieder kind het beste resultaat 1.1 Inleiding De missie en de visie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie van de school is leidend voor de dagelijkse routine in de school. De visie is toekomstgericht en beschrijft de situatie waarin de school over een aantal jaren naar streeft. 1.2 De missie van o.b.s. de Meander Onze missie verwoordt datgene waar we als school, in onze dagelijkse onderwijspraktijk, voor staan, waar we trots op zijn! Door kinderen uit te dagen, te bemoedigen, te complimenteren en ze optimaal te begeleiden bereikt de school voor ieder kind het beste resultaat! Dit optimale resultaat wordt behaald door hoge, reële doelen en eisen te stellen, het didactische en pedagogisch proces te analyseren en te optimaliseren, een uitstekende leerlingenzorg te creëren, door kinderen een zelfstandige werkhouding aan te leren en door een veilig klimaat te scheppen waarin ouders en kinderen geen nummer zijn, maar altijd persoonlijk en serieus worden benaderd. 1.3 De visie van o.b.s. de Meander De school wil een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen, ouders en groepsleerkrachten met verschillende achtergronden en culturen. In deze levensgemeenschap gaan alle betrokkenen respectvol en persoonlijk met elkaar om en staan open voor elkaars ideeën, gewoontes en culturen. De leerkrachten stimuleren in deze openbare gemeenschap alle kinderen om het meest optimale resultaat op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch terrein te behalen. Hierbij sluit de school aan bij de individuele leerstijl en aanleg van het kind. Kinderen moeten minimaal de elementaire basisvaardigheden en leerstrategieën leren beheersen, die staan omschreven in de kerndoelen van het basisonderwijs. Vervolgens leren ze deze basisvaardigheden en leerstrategieën toepassen, waardoor zij nieuwe kennisterreinen kunnen verkennen, nieuwe inzichten te ontwikkelen en verbanden te leggen tussen de verschillende vak- en vormingsgebieden. Een goede werkhouding is bij het ontwikkelen belangrijk. Daarom vinden we, dat kinderen zelfstandig moeten kunnen werken en zelfstandig naar oplossingen moeten leren zoeken. Tegelijkertijd willen we kinderen laten ervaren, dat hierbij samenwerking vaak kan leiden tot een beter resultaat. Door zowel het samenwerken als het zelfstandig werken te stimuleren, leren we kinderen om verantwoord te kiezen tussen deze twee werkvormen. Daarnaast vinden we dat een gezonde leefstijl een wezenlijke bijdrage vormt aan het welzijn van kinderen en volwassenen. We stimuleren daarom bewust gezond gedrag van kinderen, ouders en leerkrachten, zowel op het terrein van communicatie, als op het terrein van voeding, hygiëne en beweging. Tot slot zet de Meander, als participant van de Brede School De Drait, zich in voor duurzame samenwerking met de andere participanten en voor het optimaliseren van een doorgaande brede ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 1.4 Intenties De directie van de school draagt, als vertegenwoordiging van het bevoegd gezag, de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de missie en visie van de school. De intern begeleiders zullen zich, op basis van de vies en missie, laten leiden door de volgende intenties: 1. Het actief uitdragen van de openbare gedachte. 5

6 Voor ieder kind het beste resultaat 2. Het stimuleren van het opbrengstgericht werken, waarbij gestreefd wordt naar het meest optimale resultaat bij iedere leerling. (bij cognitieve vakken, sociaal emotionele vakken, motorische vakken en creatieve vakken) 3. Het stimuleren van de samenwerking tussen leerlingen onderling, leerkrachten onderling en leerkrachten en ouders. 4. Het stimuleren van een zelfstandige werkhouding van leerlingen. 5. Het stimuleren van gezond gedrag onder leerlingen, leerkrachten en ouders op het terrein van communicatie, voeding, hygiëne en beweging. 6. Het realiseren van een persoonlijk, constructief en professioneel contact tussen ouders en leerkrachten, tussen ouders onderling en tussen personeelsleden onderling. 7. Het actief participeren in het Brede School proces, waarbij een doorgaande pedagogische en vakdidactische leerlijn en een professionele dagopvang de speerpunten vormen van het beleid. 8. Het realiseren van proactieve leerlingenzorg binnen de constructie van de jaargroepen, met de leerkracht als eerste verantwoordelijke. 9. Het realiseren van gerichte coaching van leerkrachten ten behoeve van de schoolontwikkeling en de proactieve leerlingenzorg. 6

7 2. Plan van aanpak Voor ieder kind het beste resultaat 2.1. Inleiding In het plan van aanpak zijn zeven beleidsontwikkelingen beschreven. Per onderdeel is het doel beschreven en daarbij het plan van aanpak, de verantwoordelijke personen, de kosten, hoe de resultaten gemeten worden, de realisatie van het doel en hoe de uitkomsten geborgd worden. In de volgende paragrafen zijn deze punten in detail uitgewerkt. 2.2 Excellent leren Doel Plan van aanpak Verantw. Pers. De 1.Afspraken maken m.b.t. leerkrachten signaleren en beschrijving in Team zijn in staat groepsplannen; maken van om de kijkwijzer m.b.t. de instructie. excellente leerlingen te 2.Borgen van de gemaakte signaleren en afspraken deze adequaat te begeleiden in de groep Realisatie Kosten Resultaat 1. april juni Analyse van de leerlingenresultaten en het handelen van leerkrachten Doel Plan van aanpak Verantw. Pers. Leerkrachten 1.Het opzetten van een analyseren de systematiek m.b.t. een Team leerlingresultaten systematisch analyse, waarbij, in naast de potenties van de leerling november, en de aanwezigheid van wellicht januari, april externe factoren, ook het handelen en juni en van de leerkracht wordt betrekken meegenomen. daarbij ook hun handelen. 2.Het implemeteren van de Zij stemmen analyse systematiek en het proces hun handelen van analyse richting plan van af op de aanpak implementeren analyses. Het (instrueren, coachen en handelen begeleiden van leerkrachten) wordt verwoord in 3.De implementatie van de het (digitale) registratie van het geheel (analyse groepsplan. en plan van aanpak) in een digitaal groepsplan, gerelateerd aan het administratiesysteem ESIS (instrueren, coachen en begeleiden van leerkrachten) Realisatie Kosten Resultaat 1.jan febr, juni, nov sept, nov jan 2015 nihil De implementatie (op individuele basis) van een 7

8 ontwikkelingsperspectief. (individuele instructie en coaching) Voor ieder kind het beste resultaat 2.4. Digitalisering leerling dossiers Doel Plan van aanpak Verantw. Pers. Het creëren 1.Maken van een inhoudsopgave en up to date voor een (digitaal) leerlingdossier Team houden van en afspraken maken m.b.t. de een aanlevering van dossierstukken en toegankelijk, de controle hierop. overzichtelijk en compleet 2.Delen van het plan (zie 1) met leerlingendossier het team. (wellicht plan aanpassen) gekoppeld aan het 3.Uitvoeren van het plan door administratieprogramma adm. kracht (instructie door ) Esis 4.Digitale dossier overzetten in ESIS Realisatie Kosten Resultaat 1.maart april mei, juni aug-dec Cyclisch proces m.b.t. zorgdocumenten Plan van aanpak 1.Jaarlijkse evaluatie en aanpassing van het borgingsdocument leerlingenzorg Verantw. Pers. Dir. Team Realisatie Kosten Resultaat 1.sept. nihil 1. 2.april 2. 2.Jaarlijkse evaluatie en aanpassing van het SOP 3 Aanpassen tekst SOP voor ouders in de schoolgids 4.Maken jaarverslag en bespreken in team 5. Maken jaarplan en bespreken in team 3.april 4.oktober 5.november

9 Voor ieder kind het beste resultaat 3. Financiële verantwoording 3.1. Inleiding Op de ontwikkelingen binnen de leerlingenzorg te kunnen financieren stelt de school een budget beschikbaar. Het budget leerlingenzorg is niet als specifiek budget opgenomen in de algemene begroting maar is onderdeel van een aantal algemene begrotingsposten. Het MT en de zijn verantwoordelijk voor de bewaking van het beschikbaar gestelde budget. Evenals bij de reguliere begroting en de begroting van ICT mogen de uitgaven met betrekking tot de leerlingenzorg het begrote budget niet overschrijden Begroting 2015 Begrotingspost Begroting Uitgaven Excellent leren 2500 Analyse leerlingresultaten en het handelen van leraren 0 Dossiervorming 1500 Reserve 500 overschrijding / restant TOTAAL Toelichting begroting Het budget t.a.v. de scholing m.b.t. excellent leren is voor de scholing en de eventuele aanschaf van nieuwe materialen voor de school. De overige begrote bedragen zijn vastgesteld op basis van het inhuren van externen voor het digitaliseren van de leerlingdossiers. 9

10 4. Jaarplanning Voor ieder kind het beste resultaat januari 2015 Dir : 10.30u-11.30u Bespreking jaarplanning leerlingenzorg Leerlingenbespreking Dir./ Dir MT-zorgteam : 13.00u-14.30u Leerlingenbespreking Jaarplanning Leerlingenzorg Bespreken van een mogelijke opzet m.b.t. optimalisering van het plan van aanpak n.a.v. de analyse van toetsresultaten Bespreken opzet m.b.t. de implementatie OPP: welke leerlingen komen daarvoor in aanmerking Dir./ Voorbereiding studiedag : 9.00u-10.30u Analyseren toetsresultaten en maken van een plan van aanpak Intern -overleg Intern -overleg Opzetten van een systematisch plan m.b.t. de analyse van toetsresultaten Overleggen over OPP en uitzoeken welke leerlingen in aanmerking komen Opzetten van een systematisch plan m.b.t. de analyse van toetsresultaten Overleggen over OPP en uitzoeken welke leerlingen in aanmerking komen Plenair/bouwoverleg Studiedag u-15.30u Presentatie kwaliteitskaart 10

11 Voor ieder kind het beste resultaat februari 2015 Dir MT-zorgteam u-14.30u Intern -overleg Intern -overleg Plenair/bouwoverleg - Studiedag - Cursus analyse en PVA Kaders bepalen m.b.t. inhoud studiedag excellent leren Overleg met Marieke Pot m.b.t. inhoud studiedag en MT maart 2015 Dir u-11.00u Borgingsdocument leerlingenzorg / Dir Dir u-11.00u MT-zorgteam u-15.30u MT-zorgteam u-17.30u Borgingsdocument leerlingenzorg + samenvatting Cursus analyseren en PVA Kwaliteitskaat M toetsen (incl. SCOL en AVI) /normering school Rooster RT Procedure aanmelding topklas Furore Procedure verwijzing Evaluatie rendement groeps en leerlingbesprekingen, monitoring resultaten en voorbereiding besprekingen april / Dir MT + RT + lkr groep 7 en 8 + lkr. groep 8 11

12 Voor ieder kind het beste resultaat Intern -overleg : 9.00u-10.00u Kwaliteitskaart (incl; SCOL en AVI) opstellen + voorbereiding analyse Intern -overleg : 9.00u-10.00u Intern -overleg : 9.00u-10.00u Inhoudsopgave (digitale) dossiers maken Opzet maken m.b.t. analyse (n.a.v. cursus en WMK) Concept borgingsdocument exellent leren + samenvatting Plenair/bouwoverleg Inhoudsopgave digitaal dossier introduceren bij team Plenair/bouwoverleg Studiedag u-16.00u Studiedag : 13.00u-15.00u -Begrijpend lezen Studiemiddag Excellent leren -Klassenmanagement m.b.t. excellent leren: Afstemming instructie en evaluatie tijdstippen. -Afstemming tijdstip waarop leerlingen met het specifieke meerbegaafdheidsmateriaal werken -Expertis / CEDIN april 2015 Inzet adm. kracht maakt dossier op orde Dir u-10.00u Borgingsdocument leerlingenzorg + samenvatting MT / Dir Dir u-10.00u Concept borgingsdocument exellent leren + samenvatting MT / Dir MT-zorgteam Optimalisering analysesystematiek Borgingsdocument leerlingenzorg + /Dir 12

13 MT-zorgteam : 13.00u-14.30u Voor ieder kind het beste resultaat samenvatting Evaluatie groepsplanbesprekingen, gericht op analyse en PVA Tekst SOP in schoolgids en tekst SOP Intern -overleg Intern -overleg Opzet voor groepsplannen in Esis maken. Ondersteuning adm. kracht m.b.t. dossier Opzet voor groepsplannen in Esis maken. Ondersteuning adm. kracht m.b.t. dossier Voorbereiding tekst SOP in schoolgids en tekst SOP Voorbereiding presentatie borgingsocument (29 april) Plenair/bouwoverleg : 16.00u-17.30u Plan m.b.t. digitale dossiers presenteren in het team Plenair/bouwoverleg : 16.00u-17.30u - I- Studiedag mei 2015 Dir en directie bespreken borging afspraken m.b.t. excellent leren / Dir MT-zorgteam : 13.00u-14.30u Concept borgingsdocument exellent leren + samenvatting Excellent leren: afspraken m.b.t. signaleren en beschrijven in het 13

14 Voor ieder kind het beste resultaat groepsplan. M.b.t. instructie: kijkwijzer. MT-zorgteam u-16.30u Bespreking voorstel m.b.t. implemetatie digitale groepsplannen Analyse eindopbrengsten Jaarplanning Opzet voor groepsplannen in Esis presenteren + lkr. gr. 8 Intern -overleg Intern -overleg Plenair/bouwoverleg Plenair/bouwoverleg Voorbereiding groepsplannen digitaal Voorbereiding groepsplannen digitaal Presentatie borgingsdocument leerlingenzorg + samenvatting Studiedag - juni 2015 Dir.- MT-zorgteam : 13.00u-14.30u Intern -overleg Intern -overleg Plenair/bouwoverleg : 16.00u-17.30u Evaluatie studiedag m.b.t. groepsplannen (analyse en PVA) Verwerken feedback MT in borgingsdocument excellent leren Verwerken feedback MT in borgingsdocument excellent leren Afspraken m.b.t. excellent leren bespreken in het team. / MT 14

15 Plenair/bouwoverleg : 16.00u-17.30u Voor ieder kind het beste resultaat Studiedag : Studiedag : Begrijpend lezen (evaluatie van het traject en planning nieuwe schooljaar) Presentatie analysevaardigheden en optimaliseren plan van aanpak Introductie maken van groepsplannen in ESIS op basis van de in de presentatie gepresenteerde systematiek. Presentatie borgingsdocument excellent leren en implementatie in groepsplan Presentatie nieuwe SOP juli 2015 Dir MT-zorgteam Intern -overleg Plenair/bouwoverleg Studiedag augustus 2015 Dir.- MT-zorgteam Intern -overleg 15

16 Plenair/bouwoverleg Voor ieder kind het beste resultaat Studiedag september 2015 Dir.- MT-zorgteam Intern -overleg Voorbereiding groeps/leerlingbespreking, o.a. gericht op excellent leren en analyse en PVA (digitaloe groepsplannen Voorbereiden overzetten dossiers in ESIS Plenair/bouwoverleg Introductie dossiervorming in ESIS + planning en controlcyclus Studiedag Groepsbesprekingen oktober 2015 Adm medewerker zet dossiers in ESIS Dir.- MT-zorgteam Evaluatie groepsplannen Jaarverslag leerlingenzorg Intern -overleg Voorbereiding teamoverleg excellent leren Voorbereiding groepsplanbesprekingen november Voorbereiding jaarplan leerlingenzorh

17 Voor ieder kind het beste resultaat Plenair/bouwoverleg Jaarverslag leerlingenzorg Studiedag november 2015 Dir.- MT-zorgteam Bespreking voorstel opzet groepsplanbesprekingen november Jaarplan 2016 Intern -overleg Eevntueel bijstellen jaarplan 2016 Plenair/bouwoverleg Studiedag Excellent leren (intervisieachtig) Evaluatie dossiervorming in ESIS Jaarplan leerlingenzorg 2016 MR Jaarverslag leerlingenzorg Groepsbesprekingen december 2015 Dir.- MT-zorgteam Evaluatie groepsbesprekingen Intern -overleg Plenair/bouwoverleg MR Jaarplan leerlingenzorg 2016 Studiedag 17

18 Voor ieder kind het beste resultaat 18

19 Voor ieder kind het beste resultaat 5. Begrippen en afkortingen C.I.T.O. I.B. I.C.T. I.G.D.I. M.R. M.T. Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Een instituut dat allerlei methodeonafhankelijke toetsen ontwikkelt en uitgeeft. Interne Begeleider. De interne begeleider coördineert en initieert de leerlingenzorg op een school. Informatie en Communicatie Techniek. De omschrijving voor alle zaken die te maken hebben met computers, Internet en (digitale) communicatie. Interactieve Gedifferentieerde Directie Instructie model Een instructiemodel waarbij door wetenschappelijk onderzoek vast is komen te staan dat het leerrendement zeer groot is. Het model kent de volgende fasen: 1. Preteaching: De leerkracht geeft aan een kleine groep kinderen, die moeite hebben met de lesstof, voorinstructie. (ongeveer 5 minuten) 2. Na preteaching volgt de klassikale instructie waarbij alle leerlingen aanwezig zijn. De instructie is interactief (alle kinderen komen aan bod) en gevarieerd (gericht op verschillende leerstijlen en m.b.v. velerlei organisatievormen (o.a. duo- en groepsopdrachten) en duurt maximaal 15 minuten. De instructie bestaat uit een aantal fasen: A. Herhaling van het voorafgaande B. Het lesdoel aan de leerlingen vertellen C. De werkopdracht uitleggen 3. Na de klassikale instructie volgt de reteaching (extra instructie voor een kleine groep kinderen), zowel voor zwakkere leerlingen als voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. De overige kinderen gaan zelfstandig aan het werk met hun opdracht. Zij mogen de leerkracht niet storen als hij of zij leerlingen helpt aan de instructietafel. Eventuele vragen kunnen zij stellen aan medeleerlingen of uitstellen tot de volgende hulpronde. De reteaching vindt plaats aan de instructietafel. Voorafgaand aan de reteaching loopt de leerkracht een hulpronde, om te kijken of alle leerlingen zonder problemen aan het werk kunnen. De hulprondes worden om de circa 10 minuten herhaald en zijn bedoeld om leerlingen te helpen met hun problemen. Gedurende de hulprondes zijn de leerlingen aan de instructietafel zelfstandig aan het werk. 4. Controle of het lesdoel is behaald. De leerkracht controleert door het stellen van gerichte vragen aan de leerlingen of het gestelde doel aan het begin van de les is bereikt. Medezeggenschapsraad Een democratisch gekozen groep ouders en leerkrachten die instemmingsrecht en adviesrecht heeft met betrekking tot het gevoerde beleid. Management Team. Het managementteam van de Meander, bestaat uit de directeur en twee teamleiders. Het managementteam initieert, faciliteert en controleert beleidsinitiatieven en afspraken. Naast het M.T. Meander is er op Brede School niveau sprake van een managementteam Brede School, waarin de directeuren 19

20 M.O.S. O.V. P.D.C.A. S.O.P. Z.A.T. Zorgteam Meander Voor ieder kind het beste resultaat van beide scholen en het locatiehoofd van Catalpa kinderopvang zitting hebben. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland. Eén van de participanten van Brede School De Drait. (organisatie buurtwerk en peuterspeelzalen) Oudervereniging Een democratisch gekozen groep ouders, die allerlei zaken organiseert in de school. Plan-Do-Check-Act Een cyclische kwaliteitscirkel ontwikkeld door W.E. Deming om de borging en voortgang van activiteiten zichtbaar te maken. De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle organisaties van toepassing zijn. In een cyclus kunnen die zorgen voor een betere kwaliteit. De vier activiteiten zijn: o PLAN : Opstellen van een plan voor de uitvoering van processen en vaststellen van normen en concrete doelstellingen. o DO : Voer de geplande processen uit. o CHECK : Controleer de processen op de uitvoering en registreer afwijkingen op de norm. Meet de beoogde resultaten. o ACT : Evalueer afwijkingen en resultaten en neem actie. Herontwerp de processen indien nodig voordat deze opnieuw worden uitgevoerd. School Ondersteunings Plan In het kader van de wet passen onderwijs dient iedere school in het school ondersteunings plan te beschrijven welke zorg de school kan bieden aan de leerlingen. Zorg Advies Team Het zorgadviesteam coördineert de leerlingenzorg in de gehele Brede School. Het team zet kwaliteiten van de medewerkers binnen de Brede School in voor specifieke zorgvragen en tracht de brede zorgbehoefte van de leerlingen in de Brede School in kaart te brengen, zodat gerichte externe zorgbegeleiding kan worden ingekocht. Het zorgteam van de Meander bestaat uit twee internbegeleiders, een leescoach en een rekencoach. De intern begeleiders coördineren de leerlingenzorg op o.b.s. de Meander. De lees- en rekencoach zijn gespecialiseerde leerkrachten die handelingsadviezen geven aan de groepsleerkrachten. 20

Jaarverslag 2013. leerlingenzorg. obs de Meander

Jaarverslag 2013. leerlingenzorg. obs de Meander Versie 17-02-2014 Jaarverslag obs de Meander Met aandacht voor verschillen. Brinnummer: 27 UC Hoofdlocatie: Flevo 194 9204 JT Drachten tel: 0512 510150 Dependance: Hunze 243 9204 BN Drachten tel: 0512-841938

Nadere informatie

ICT jaarplan 2014. Openbare basisschool. De Meander

ICT jaarplan 2014. Openbare basisschool. De Meander Versie 20-03-2014 T jaarplan 2014 Openbare basisschool De Meander Brinnummer: 27 UC Hoofdlocatie: Flevo 194 9204 JT Drachten tel: 0512 510150 Dependance: Hunze 243 9204 BD Drachten tel: 0512-841938 E-mail:

Nadere informatie

Schoolreisbeleid obs de Meander (versie 18-06-2014)

Schoolreisbeleid obs de Meander (versie 18-06-2014) Schoolreisbeleid obs de Meander (versie 18-06-2014) Hoofdlocatie: Flevo 194 9204 JT Drachten tel: 0512-510150 Dependance: Hunze 243 9204 BH Drachten tel: 0512-841938 e-mail: opo.info@opo-demeander.nl www.opo-demeander.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 27UC OBS de Meander

Schoolondersteuningsprofiel. 27UC OBS de Meander 25-09-2014 Schoolondersteuningsprofiel 27UC OBS de Meander INHOUDSOPGAVE TOELICHTING 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1. Typering van de school 6 2. Kwaliteit basisondersteuning 7 3. Basisondersteuning 8 4. Deskundigheid

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Plan van Aanpak. schooljaren n.a.v. inspectierapport 22 mei 2014 en auditrapportage 14 juni

Plan van Aanpak. schooljaren n.a.v. inspectierapport 22 mei 2014 en auditrapportage 14 juni 1 Plan van Aanpak schooljaren 2014-2016 n.a.v. inspectierapport 22 mei 2014 en auditrapportage 14 juni School: Plaats: 0.b.s. de Meander Drachten Datum: 25-09-2014 Opgesteld door: Anne Tolsma, directeur

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Versie 12 juli Borgingsdocument. weekplanning. o.b.s. de Meander. Plannen is vooruitzien!

Versie 12 juli Borgingsdocument. weekplanning. o.b.s. de Meander. Plannen is vooruitzien! Versie 12 juli 2012 Borgingsdocument weekplanning o.b.s. de Meander Plannen is vooruitzien! 2012-2014 Borgingsdocument Weekplanning openbare basisschool De Meander Plannen is vooruitzien! Brinnummer: 27

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie Planning verbeteractiviteiten Actiepunt indicator Doel (smart) 3.0 Tijd specificaties Wie (regie en actie) Tijd kwartaal rapportage Meten (meetbare effecten) Borgen (beschrijven) Middelen/ begeleiding

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Daltonschool Jan Ligthart

Jaarplan Jaarplan Daltonschool Jan Ligthart Jaarplan 2016 2017 1. Kwaliteitszorg/opbrengsten Jaarplan 2016-2017: Doelen: 1.1 r worden meerdere relevante instrumenten ingezet voor het meten van de opbrengsten. 1.2 De inhoud en het gebruik hiervan

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Spelers in het veld leerkrachten intern begeleider remedial teacher directie De groepsleerkracht

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Pr. Beatrixschool Pagina 1

Jaarplan Jaarplan Pr. Beatrixschool Pagina 1 Jaarplan Gepersonaliseerd leren De doelen en opbrengsten van dit traject zijn: Docenten begrijpen hoe de wereld verandert en wat dit betekent voor onderwijs; Leraren begrijpen de noodzaak van autonomievergroting

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken VASTGESTELD KADER OP OPBRENGSTGERICHT WERKEN VAN SKO WEST-FRIESLAND I WIJ WERKEN AAN DE BREDE ONTWIKKELING VAN HET KIND II WIJ STELLEN AMBITEUZE EN REALISTISCHE DOELEN III WIJ WERKEN

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan. De Schelp

Schoolontwikkelplan. De Schelp 2016-2017 Schoolontwikkelplan De Schelp Schoolontwikkelplan Jaar 2016-2017 School De Schelp Directeur Debora Davidzon en Emilie Smit Datum September 2016 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2016-2017

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS Beukenlaan Adres Beukenlaan 42 Postcode 9674 CC Winschoten Telefoon 0597 414294 Brinnummer 12 VN E-mail mail@obsbeukenlaan.nl Website www.obs-beukenlaan.nl

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

1. Leerlijn taal/spelling implementeren

1. Leerlijn taal/spelling implementeren Bijlage bij het schoolplan 2015-2019 Jaarplan 2017-2018 Voor 2017-2018 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein didactisch handelen: leerlijn taal/spelling implementeren

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. "Prinses Margriet"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Prinses Margriet RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. "Prinses Margriet" Plaats : West-Terschelling BRIN nummer : 18KO C1 Onderzoeksnummer : 287310 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Zuid Dorpsstraat 172 1566AS Assendelft 075-6877166 infozuid@dedorpsakker.nl 1 Stand van zaken september 2012

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. R.K. Basisschool De Palster

Jaarplan 2015-2016. R.K. Basisschool De Palster Jaarplan 2015-2016 R.K. Basisschool De Palster Datum Gremium Samenvatting wijzigingen/opmerkingen Versie Status 16 juni 2015 Team beleidsonderwerp 1 wordt ook geplaatst bij beleidsonderwerp. Enkele aanpassingen

Nadere informatie

Evaluatie Plan van Aanpak / Jaarverslag

Evaluatie Plan van Aanpak / Jaarverslag 1 Evaluatie Plan van Aanpak / Jaarverslag 2015-2016 School: Plaats: o.b.s. Hurdegaryp 12VK Hurdegaryp Datum: juni 2016 Opgesteld door: J. Osinga, dir. o.b.s. Hurdegaryp 2 Inleiding: De evaluatie geeft

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Obs Koningin Emma

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Obs Koningin Emma SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Obs Koningin Emma 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Koningin Emma. Iedere school stelt een SOP op, dit is een

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

VERBETERPLAN Deel 3B

VERBETERPLAN Deel 3B VERBETERPLAN Deel 3B onderwerp: Verbeteren rekenonderwijs datum: augustus 2010 proceseigenaar: Rekenverbeterteam: Gerjanne Meedendorp (rekenspecialist), Chantal Sheehan (IB-er), Maike Sabajo (adjunctdirecteur)

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Wynroas Harkema Datum: 25 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Wynroas Schoolnaam CBS De Wynroas Datum 10-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 5 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie

Nadere informatie

Actieplan 2015-2016. Samen leren Eigenaarschap

Actieplan 2015-2016. Samen leren Eigenaarschap Actieplan 2015-2016 Samen leren Eigenaarschap Basisschool De Vendelier Schutsboom 67 Stepekolk-Oost 53 5706 KH Helmond 5706 LA Helmond www.devendelier.nl 0492-520434 0492-432326 info@devendelier.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Wieling. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS 't Partoer Burgum Datum: 20 september 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS 't Partoer Schoolnaam OBS 't Partoer Datum

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Pr. Beatrixschool Pagina 1

Jaarplan Jaarplan Pr. Beatrixschool Pagina 1 Jaarplan Gepersonaliseerd leren De doelen en opbrengsten van dit traject zijn: Docenten begrijpen hoe de wereld verandert en wat dit betekent voor onderwijs; Leraren begrijpen de noodzaak van autonomievergroting

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie