Jaarverslag leerlingenzorg. obs de Meander

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. leerlingenzorg. obs de Meander"

Transcriptie

1 Versie Jaarverslag obs de Meander Met aandacht voor verschillen. Brinnummer: 27 UC Hoofdlocatie: Flevo JT Drachten tel: Dependance: Hunze BN Drachten tel: Homepage:

2 Voorwoord Drachten, oktober Het jaarverslag beschrijft de resultaten van het beleid in het kalenderjaar. De intern begeleiders van de Meander wens u veel leesplezier. Greetje de Boer M SEN, I.B. o.b.s. de Meander Berber van der Woude, M SEN, I.B. o.b.s. de Meander 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inhoudopgave 3 1 Jaarverslag Samenvatting Excellent leren Analyse van de leerlingenresultaten en het handelen van leerkrachten (monitoring) Het stellen van SMART doelen in het groepsplan en de realisatie van de uitvoering van de 8 groepsplannen in de klas 1.5 Het realiseren van een borgingsdocument Beschrijven en vaststellen taken, verantwoordelijkheden en competenties Overgangsprotocol (versnellen en vertragen) Gesprekken met leerlingen Vormen van een Zorg Advies Team Brede School Orthotheek Brede School Competenties leerkrachten met betrekking tot School Ondersteunings Profiel Financieel verslag Consequenties voor het financieel beleid in Begrippen en afk ortingen lijst 17 Literatuur 19 3

4 1. Jaarverslag 1.1 Samenvatting In heeft de Meander op het terrein van de volgens een plan gewerkt waarin in totaal 11 beleidsonderwerpen stonden beschreven. Sommige van deze beleidsonderwerpen lopen over een plan van meerdere jaren. Het overzicht van de activiteiten en de behaalde resultaten zijn per afzonderlijk beleidsterrein in de paragrafen 1.2 t/m 1.12 beschreven. Paragraaf 1.13 beschrijft het financieel jaarverslag van de. Hieronder volgt per beleidsterrein een korte samenvatting van de resultaten. Excellent leren: In is een implementatietraject opgesteld en van start gegaan. Het traject loopt verder door in Analyse van de leerling-resultaten: De analyse van de resultaten leidt nog niet in alle gevallen tot adequaat handelen van de leraar. Het SMART formuleren van de doelen: Genoemd doel is gerealiseerd. Borgingsdocument : Het document is in concept klaar. Taken, verantwoordelijkheden en competenties : De taken en verantwoordelijkheden van de leden van het zijn beschreven. Dit geldt eveneens voor de competenties van de intern begeleiders. De competenties van de coaches/specialisten zijn niet beschreven. Overgangsprotocol: Het protocol is in concept gerealiseerd. Gesprekken met leerlingen: N.a.v. de Soemo resultaten worden gesprekken met leerlingen gevoerd. Vanaf groep 6 zijn leerlingen aanwezig bij de contactgesprekken. De leraren zijn niet geschoold m.b.t. het voeren van gesprekken met leerlingen, Zorg Advies Team Brede School: Er is een concept plan van uitvoering opgesteld. De implementatie van het plan (praktische uitwerking) heeft niet plaatsgevonden. Orthotheek Brede School: De ontwikkeling van de orthotheek binnen de Brede School heeft niet plaatsgevonden. Zorgcompetenties leraren: Er zijn op Furore niveau geen specifieke zorgcompetenties vastgesteld. School Ondersteunings Profiel: Het S.O.P. van o.b.s. de Meander is opgesteld. Er is geen Brede School SOP opgesteld. De prakt ische invulling van het SOP heeft nog geen nadere invulling gekregen. Financieel verslag : De uitgaven blijven binnen de vastgestelde begroting. Er vindt geen overschrijding plaats. 4

5 1.2 Excellent leren Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Implementatie Formulering beleidsplan / excellent leren excellent leren team / / * binnen de groep *discussiepunten : -gebruik Sidi3-protocol ( 159,95) -aanschaf taal-leesmateriaal groep 1-2 -kader doortoetsen -gebruik methodiek onderpresteren (Kracht in jezelf? Breinlink voor ouders? Ik leer anders?) -kenmerken onderpresteren verwerken in document -inventariseren scholingsbehoeften mbt werkgesprekken leerlingen -formuleren leerkrachtcompetenties -formuleren van schoolbeleid ten aanzien van versnellen Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging Sidi3: 159,00 concept beleidsplan Maart 1 e Communicatie team en mr concept document in bouw en in de pv (ongeacht of de bovenste discussiepunten al zijn behandeld) Formulering aanpassingen concept na uitwerken discussiepunten Beleid formuleren mbt scholing excellent leren schooljaar e communicatie team en mr concept document na aanpassingen Vaststelling document excellent leren in team en mr Begeleiding implementatie beleidsplan excellent leren tl / tl / / -tl / het conceptplan is besproken in - op basis van uitgezochte info er is beleid geformuleerd in het conceptplan vastgesteld beleidsdocument leerkrachten handelen conform beleidsplan maart team april mr in - aug in sept in de pv schooljaar beleid is opgenomen in borgingsdocument implementatietraject in borgingsdocument juni 5

6 Scholing team excellent leren (werkgesprekken met leerlingen) op basis van uitkomsten discussiepunten vanaf dec x borging verplichte planning van feedback bv: scholing scholingsleider 2400,00 Resultaat excellent onderwijs : Er is een beleidsplan excellent leren opgesteld en in overleg met de schoolbegleidngsdienst CEDIN is een implemetatietraject opgesteld. Het implementatietraject is besproken met het team van de Meander. Het traject is in november gestart en zal gedurende de tweede helft van het schooljaar 2014 worden voortgezet. Consequenties voor 2014: In 2014 wordt het implementatietraject Excellent leren voortgezet en geëvalueerd. Het borgingdo cument excellent leren kan vervolgens worden opgesteld en vastgesteld. Eventueel kan een en ander worden breedgetrokken binnen de Brede School Analyse van de leerlingenresultaten en het handelen van leerkrachten (monitoring) Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging Optimaal analyseren van resultaten met als doel het ontdekken van positieve en negatieve aandachtspunten in het didactisch handelen van de leerkracht binnen het IGDI-model, gericht op de cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden van de leerlingen Creeeren van randvoorwaarden* om te komen tot een analyse van het didactisch handelen *aandachtpunten: -maatjesoverleg na ieder toetsmoment -collegiale visitatie -ruie bieden voor overleg tijdens de bv -gelijktijdige inplanning van de toetsmomenten (methodisch en Cito) Formuleren van voorstel beleid tav collegiale visitatie Communicatie met team van voorstel beleid tav collegiale visitatie en evt. vastlegging Formuleren van definitief beleid tav collegiale visitatie Begeleiding ontwikkelingsproces leerkrachten didactisch handelen, gericht op de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van / dir in de planning van de studiedag zijn randvoorwaarden opgenomen het beleid is geformuleerd in het concept beleidsplan zorg uit pv het beleid is vastgesteld in pv ter voorbereiding op mr opgenomen als -vast agendapunt in groepsbesprekingen -periodieke studiedag februari bij voorbereid ing studiedag studiedag juni juli vanaf feb het beleid is geformuleerd in het concept beleidsplan zorg 6

7 Optimaal analyseren van resultaten met als doel het ontdekken van positieve en negatieve aandachtspunten in het klassenmanagement van de leerkracht leerlingen gesprekken / klassenbezoeken directie / lkr -expliciet aandachtspunt in de analyse / evaluatie groepsplannen Creeeren van in de planning randvoorwaarden* om te van de studiedag komen tot een analyse van het zijn klassenmanagement randvoorwaarden opgenomen *aandachtspunten: -inzichtelijk maken van klassenmanagement aan het team studiedag juni Aanbieden van theoretisch kader rond klassenmanagement presentatie in het team studiedag juni Optimaal analyseren van resultaten met als doel het ontdekken van positieve en negatieve aandachtspunten in het pedagogisch handelen van de leerkracht, met name gericht op de sociaal Creeeren van analytische vragenlijst mbt organisatorisch handelen Communicatie met team wat beterft werken met analytische vragenlijst Begeleiding ontwikkelingsproces organisatorisch handelen bij leerkrachten Creeeren van randvoorwaarden* om te komen tot een analyse van het pedagogisch handelen *aandachtspunten: -inzichtelijk maken van effectief pedagogisch handelen aan het team tl / er ligt op een concept vragenlijst in presentatiever slag / dir opgenomen als -vast agendapunt in groepsbesprekingen -periodieke gesprekken / klassenbezoeken directie / lkr -expliciet aandachtspunt in de analyse / evaluatie groepsplannen in de planning van de studiedag zijn randvoorwaarden opgenomen voor studiedag juni vanaf sept studiedag januari 2014 het beleid is geformuleerd in het concept beleidsplan zorg

8 emotionele ontwikkeling van leerlingen. Aanbieden van theoretisch kader pedagogisch handelen presentatie in het studiedag team januari 2014 Creeeren van analytische vragenlijst mbt pedagogisch handelen m.b.t.. de sociaal emotionele ontwikkeleing van leerlingen tl / tijdens de voorbereiding van de studiedag ligt er in het een concept nog in te plannen in dec. Communicatie met team wat beterft werken met analytische vragenlijst studiedag januari 2014 Begeleiding ontwikkelingsproces pedagogisch handelen bij leerkrachten / dir opgenomen als -vast agendapunt in groepsbesprekingen -periodieke gesprekken / klassenbezoeken directie / lkr -expliciet aandachtspunt in de analyse / evaluatie groepsplannen het beleid is geformuleerd in het concept beleidsplan zorg 2014 Resultaat analyse van de leerlingenresultaten en het handelen van leerkrachten (monitoring) : De leerlingresultaten zijn op MT en groepsniveau geanalyseerd. Op MT niveau is gekeken naar zichtbare trends. Op groepsniveau zijn de toetsresultaten volgens een kijkwijzer besproken. Zowel op MT als op groepsniveau heeft een en ander nog onvoldoende geleid tot concrete afspraken m.b.t. het didactisch, pedagogisch handelen en het klassenmanagement. Consequenties voor 2014: De analyse van de resultaten zal in 2014 en de komende jaren leiden tot adequaat didactisch en pedagogisch handelen en/of klassenmanagement, ter optimaliseren van de resultaten. De IB-ers en de coaches zullen dit proces begeleiden Het stellen van S MART-doelen in het groeps plan en de realisatie van het uitvoeren van de doelen in de klas. Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging Komen tot het werken met en formuleren van SMART-doelen in de groepsplannen, cognitief en sociaal Formuleren van standaard groepsplannen per leerjaar, waarbij de doelen op basis van een lesblok, Citotoets en leerlijn zijn gesteld lkr studiedag juni 2012 *herhaling jan afspraken studiedag 8

9 emotioneel Optimaliseren van de standaard groepsplannen, waarbij de doelen SMART zijn geformuleerd op didactisch, pedagogisch en organisatorisch gebied, welke naar onderwijsbehoeften per klas kunnen worden aangevuld of aangepast. Dit geldt voor de vakgebieden (vb) rekenen, taal, spelling en (begr) lezen en soemo. Begeleiding van de leerkrachten bij het blijven analyseren, evalueren en evt. aanpassen van de doelen op basis van de onderwijsbehoeften van de eigen leerlingen de juli groepsplannen zijn aangepast en de concepten zijn definitief vastgelegd en op de doc.trans van de Meander geplaatst de verslagen zijn vastgelegd in de groepsbesprekingen vanaf april 2012 de afspraken rond de begeleiding en de groepsplannen zijn opgenomen in het borgingsdocument Resultaat t.a.v. het SMART formuleren van de doelen in : In is tijdens de studiedagen veel aandacht besteed aan het SMART formuleren van de doelen in de groepsplannen. Een en ander heeft geleid tot vrijwel optimale resultaten. Consequenties voor 2014: Vasthouden van het niveau van 1.5. Het realiseren van een borgingsdocument Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging Komen tot een uniforme aanpak wat betreft de Vastleggen van de gemaakte afspraken rond de in een borgingsdocument dir / concept borgingsdocument Januari concept borgingsdocument ter goedkeuring Communicatie met over concept borgingsdocument, met ruie voor evt. aanpassingen en discussie over evt. vraagstukken Communicatie met en tussen teamleden over afspraken rond de in team- en bouwvergaderingen en inzichtelijkheid van het borgingsdocument Communicatie met mr (informerend) over concept borgingsdocument met aanpassingen team al verwerkt / er is een vergaderverslag, het concept is evt aangepast met evt aanpassingen nav vragen / opmerkingen team in concept vergaderverslag met evt. veranderpunten Februari Maart April concept borgingsdocume nt ter goedkeuring team concept borgingsdocument ter goedkeuring aan mr 9

10 Vastlegging schoolafspraken in mr Implementatie afspraken in de groepen mr Mei vastgesteld borgingsdocument wanneer van toepassing wordt in groepsbesprekingen, gesprekken met directie en in begeleiding vanuit het nav hulpvragen nagezien op de naleving van de afspraken vanaf jan de afspraken rond de zijn opgenomen in de definitieve versie van het borgingsdocument evaluatie in groeps- en leerlingenbespre -kingen Resultaat realisatie borgingsdocument : Het borgingsdocument is in afgerond. Het document zal in 2014 gecommuniceerd worden met he t team en mr. Consequenties voor 2014: Het borgingsdocument zal in alle lagen van de school worden besproken en uiteindelijk voor een periode van twee jaar worden vastgesteld Beschrijving en vaststellen taken, verantwoordelijkheden en competenties Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Realiseren van Taken en verantwoordelijkheden effectieve zorg inventariseren binnen de school en vertalen naar wtf Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging concept overzicht voor het team Dec Communicatie met en tussen teamleden over taken en verantwoordelijkeheden van het rond de Jan Taken en verantwoordelijkheden zijn in betekenis en concretisering van gedrag inzichtelijk voor het team Febr. vastlegging taken en verantwoordelijk heden in borgingsdocument 10

11 Benodigde competenties zijn geïnventariseerd sept conceptlijst met gewenste competenties NB: in ko OPO Furore met een competentieoverzicht. Communicatie met over de conceptlijst competenties Communicatie met team over conceptlijst competenties Communicatie met mr over de conceptlijst competenties Begeleiding, scholing en controle competenties dir / vergaderverslag en er zijn evt aanpassingen gemaakt aan het concept met evt aanpassingen aan concept vergaderverslag met evt aanpassingen aan concept competentieontwikkeling wordt meegenomen in cyclus functioneren Resultaat vaststellen taken en competenties : Voor de IB zijn zowel de taken als competenties vastgesteld. Voor de coaches zijn alleen de taken vastgesteld nov dec moet worden ingepland door mr na dec concept wordt vastgesteld in voor presentatie aan team concept wordt vastgesteld in team voor presentatie aan mr vastgestelde competentie- en afsprakenlijst welke is opgenomen in het borgingsdocument en wordt als kader gebruikt bij beoordelingen en sollicitaties Consequenties voor 2014: Het vaststellen van de competenties van de coaches 1.7. Overgangsprotocol Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging 11

12 Komen tot uniforme afspraken mbt vertragen Aanpassing huidige overgangsprotocol versie 2009 in samenwerking met onderbouw mbt vertragen tl voorstel Jan tot overgangsprotocol concept ter voor communicatie met het team Vaststelling aangepast overgangsprotocol tav vertraging in het team Jan concept ter communicatie met de mr Vastleggen concept overgangsprotocol in mr mbt vertragen Implementatie overgangsprotocol mbt vertragen Aanlevering aanpassing in schoolgids Febr. het overgangsprotocol wordt adequaat toegepast en is onderdeel van de groepsbesprekingen in februari ieder jaar vanaf april april vastgesteld overgangsprotocol mbt vertragen welke is opgenomen in het borgingsdocument Aanpassing in schoolgids het protocol staat beschreven in de schoolgids en is op die manier inzichtelijk voor alle ouders Resultaat overgangsprotocol : Het overgangsprotocol is nog niet officieel vastgesteld m.b.t. doubleren. mei de afspraken zijn geborgd in het beleid van de school en verwerkt in de schoolgids Consequenties voor 2014 en 2015: Het overgangsprotocol m.b.t. vertragen wordt officieel vastgesteld en beleid rond versnellen wordt aan het overgangsprotocol toegevoegd in Daarna wordt het geheel voor een periode van twee jaar vastgesteld Gesprekken met leerlingen Doel Plan van aanpak Verantw. Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging pers. Leerlingen medeverantwoordelij k maken voor het eigen ontwikkelingsproces Communicatie met over bevindingen onderzoek naar houden van reflecterende gesprekken met leerlingen tot nu toe op Meander okt in - 12

13 van alle leerlingen Communicatie met en tussen teamleden over de bevindingen van het onderzoek over het houden van reflecterende (werk)gesprekken (oa nav Viseon) met leerlingen tot nu toe op Meander en behoeften van leerkrachten hierbij Bieden van theoretisch kader mbt het houden van reflecterende (werk)gesprekken met leerlingen Op basis van analyse van de vragenlijsten en de presentatie in de pv in november een plan formuleren tot het komen van effectieve gesprekken met leerlingen Communicatie met team over concept afspraken / nov in pv voorstel tot aanpak om tot effectieve gesprekken met leerlingen te komen met evt aanpassingen op het concept nov in pv er liggen concept afspraken ter aanbieding aan team moet worden ingepland in pv in 2014 concept er goedkeuring voor het team Vaststelling afspraken in team en mr moet worden ingepland in 2014 Resultaat beleid m.b.t. gesprekken met leerlingen in : Er is in een start gemaakt met gesprekken met de leerlingen (vanaf groep 5) a.d.h.v. de soemoresultaten. Tevens zijn in geheel leerlingen en ouders uitgenodigd bij de contactgesprekken in de groepen 6, 7 en 8. De leraren zijn niet begeleid m.b.t. het voeren van gesprekken met leerlingen. Consequenties voor 2014: Het belang en de inhoud van de gesprekken met leerlingen wordt besproken met de leraren Vormen van een zorgadviesteam Brede School Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Het bieden van Formuleren van gezamenlijk werkgroep onderwijs en visie werkgroep zorg BS zorg BS ondersteuning op maat bij een Brede Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging concept visie ter informatie voor het BS dec

14 zorgproblematiek Communicatie met alle organisaties binnen Brede School De Drait over de visie werkgroep zorg BS Vaststelling BS visie nav schrijven werkgroep zorg BS werkgroep zorg BS er is een moet ingepland worden door de participanten in eigen er is een vergaderverslag met daarin de vaststelling van het document organisatie moet worden ingepland door de werkgroep Vaststelling in MTBS van visie tav bieden van ondersteuning binnen de BS aan kinderen van 0-12 jaar er is een vergaderverslag moet worden ingepland in MTBS de visie / aanpak van de BS de Drait is opgenomen in het borgingsdocume nt van de BS en gidsen van de participanten Resultaat vorming zorgadviesteam Brede School : Er is in een plan opgesteld door de werkgroep zorg Brede School m.b.t. de opzet van een Brede Scho ol zorgadviesteam. Het plan is in niet in de praktijk uitgevoerd Consequenties voor 2014: Uitvoering geven aan het plan rondom het zorgadviesteam Brede school op basis van een concrete uitwerking Orthotheek Brede School Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Realiseren van een Inventarisatie van wensen kenniscentrum voor Meander personeel tov het medewerkers van de werken met een analoge Brede School De orthotheek (behoefteinventarisatie) Drait mbt in pv + inventarisatie financiele consequenties Aanschaf middelen voor de orthotheek Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging orthotheekmaterialen 500,00 behoefteinventarisatie vanuit de pv + overzicht financiele consequenties er zijn materialen aangeschaft juni 14

15 Ontwikkelen van een voorstel tot afspraken mbt het gebruik van de orthotheek Communicatie met het team in pv over concept afspraken orthotheek ter vaststelling door team Vastleggen van de wijze van gebruik van de orthotheek moet concept plan van opnieuw aanpak werken worden met orthotheek ingepland door de Meander in - vanaf schooljaar er is een vergaderverslag moet worden ingepland in pv moet worden ingepland in - Resultaat orthotheek : In is geen actie ondernomen m.b.t. de inrichting en introductie van de gezamenlijke orthortheek Brede School. concept afspraken ter goedkeuring team vastgesteld beleid tov het werken met orthotheek op de Meander verwerken van werkwijze in beleidsdocument Consequenties voor 2014: Het inrichten en implementeren van de orthotheek in de Brede School. 15

16 1.11. Competenties leraren m.b.t. Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Leerkrachten Inventarisatie op landelijk en / handelen adequaat op bestuurlijk niveau van de basis van benodigde competenties ten competenties die op aanzien van leerkrachten en het terrein van zijn opgesteld Vertalen van landelijke competentie-eisen naar de onderwijspraktijk van de Meander mbt pedagogisch, didacties en organisatorisch handelen Communicatie met het team wat betreft definitieve competentie-eisen van de onderwijspraktijk van de Meander / / team / Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging inventarisatie van competentieeissen document met competentieeisen van de Meander vertaling naar zichtbaar gedrag na dec na dec vanaf 2014 nvt nvt beleidsdocument Implementatie van de competentie-eisen tav naar de onderwijspraktijk mbv SVIB Resultaat m.b.t. vaststellen competenties team : De zorgcompetenties van de leraar zijn niet vastgesteld / voldoende beoordeling competenties tijdens gesprekken directie vanaf 2015 beleidsdocument Consequenties voor 2014: Binnen het IB overleg zal, indien dit onderwerp door alle betrokkenen als urgent wordt ervaren, een opzet worden gemaakt voor een zorgcompetentieprofiel leraar School Ondersteuningsprofiel Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Adequaat begeleiden inventarisatie verschillende van leerlingen met zorgbehoeftes op het gebied diverse specifieke van: onderwijsbehoeften -NT2 en taalontwikkeling binnen de Meander -perfasieve gedragsproblematiek -aandachtsproblematiek -excellent leren -cognitieve ontwikkelingsachterstanden -motorische problematiek Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging inventarisatierapport juni

17 inventarisatie mogelijkheden tot voorzien in zorgbehoeften binnen de Meander in een zorgondersteuningsprofiel aandachtspunten: -mogelijkheid tot ondersteuning van leerlingen met extra zorgbehoeften; -de onderwijsvisie; -kerngetallen / populatie; -basisondersteuning; -ondersteuningsstructuur; -arrangementen waarin extra ondersteuning wordt gerealiseerd vormen beleid mbt zorgarrangementen en de leerkrachtcompetenties dir - het format ondersteuningsprofiel van OPO Furore is ingevuld (Q3) er is beleid geformuleerd tav evt coaching op competenties en inzet van SVIB nov juni 2014 Resultaat m.b.t. SOP : Het SOP van de Meander is vastgesteld. Consequenties voor 2014: In afwachting van beslissingen op bestuursniveau wordt een plan van aanpak gerealiseerd Financieel verslag Begrotingspost Begrote uitgaven Werkelijke uitgaven tot Orthotheek (bijdrage o.b.s. de Meander) Budget leerling gebonden financiering (3 leerlingen) Aanschaf CITO LVS materiaal Aanschaf SIDI protocol overschrijding / restant 2073 TOTAAL

18 1.13.1Toelichting Financieel jaarverslag Het uitgavenpatroon m.b.t. de is in overeenstemming met de in januari vastgestelde begroting. Het laat zich aanzien, dat het boekjaar met een klein positief saldo kan worden afgesloten. Een mogelijk risico vor de eventuele aanschaf van enkele nieuwe CITO toetsen voor het leerlingvolgsysteem in december. 18

19 BEGRIPPEN EN AFKORTINGENLIJST C.I.T.O. I.B. I.C.T. I.G.D.I. M.R. M.T. M.O.S. O.V. Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Een instituut dat allerlei methodeonafhankelijke toetsen ontwikkelt en uitgeeft. Interne Begeleider. De interne begeleider coördineert en initieert de op een school. Informatie en Communicatie Techniek. De omschrijving voor alle zaken die te maken hebben met computers, Internet en (digitale) communicatie. Interactieve Gedifferentieerde Directie Instructie model Een instructiemodel waarbij door wetenschappelijk onderzoek vast is komen te staan dat het leerrendement zeer groot is. Het model kent de volgende fasen: 1. Preteaching: De leerkracht geeft aan een kleine groep kinderen, die moeite hebben met de lesstof, voorinstructie. (ongeveer 5 minuten) 2. Na preteaching volgt de klassikale instructie waarbij alle leerlingen aanwezig zijn. De instructie is interactief (alle kinderen komen aan bod) en gevarieerd (gericht op verschillende leerstijlen en m.b.v. velerlei organisatievormen (o.a. duo- en groepsopdrachten) en duurt maximaal 15 minuten. De instructie bestaat uit een aantal fasen: A. Herhaling van het voorafgaande B. Het lesdoel aan de leerlingen vertellen C. De werkopdracht uitleggen 3. Na de klassikale instructie volgt de reteaching (extra instructie voor een kleine groep kinderen), zowel voor zwakkere leerlingen als voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. De overige kinderen gaan zelfstandig aan het werk met hun opdracht. Zij mogen de leerkracht niet storen als hij of zij leerlingen helpt aan de instructietafel. Eventuele vragen kunnen zij stellen aan medeleerlingen of uitstellen tot de volgende hulpronde. De reteaching vindt plaats aan de instructietafel. Voorafgaand aan de reteaching loopt de leerkracht een hulpronde, om te kijken of alle leerlingen zonder problemen aan het werk kunnen. De hulprondes worden om de circa 10 minuten herhaald en zijn bedoeld om leerlingen te helpen met hun problemen. Gedurende de hulprondes zijn de leerlingen aan de instructietafel zelfstandig aan het werk. 4. Controle of het lesdoel is behaald. De leerkracht controleert door het stellen van gerichte vragen aan de leerlingen of het gestelde doel aan het begin van de les is bereikt. Medezeggenschapsraad Een democratisch gekozen groep ouders en leerkrachten die instemmingsrecht en adviesrecht heeft met betrekking tot het gevoerde beleid. Management Team. Het managementteam van de Meander, bestaat uit de directeur en twee teamleiders. Het managementteam initieert, faciliteert en controleert beleidsinitiatieven en afspraken. Naast het M.T. Meander is er op Brede School niveau sprake van een managementteam Brede School, waarin de directeuren van beide scholen en het locatiehoofd van Catalpa kinderopvang zitting hebben. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland. Eén van de participanten van Brede School De Drait. (organisatie buurtwerk en peuterspeelzalen) Oudervereniging Een democratisch gekozen groep ouders, die allerlei zaken organiseert in de school. 19

20 P.D.C.A. S.O.P. Z.A.T. Zorgteam Meander Plan-Do-Check-Act Een cyclische kwaliteitscirkel ontwikkeld door W.E. Deming om de borging en voortgang van activiteiten zichtbaar te maken. De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle organisaties van toepassing zijn. In een cyclus kunnen die zorgen voor een betere kwaliteit. De vier activiteiten zijn: o PLAN : Opstellen van een plan voor de uitvoering van processen en vaststellen van normen en concrete doelstellingen. o DO : Voer de geplande processen uit. o CHECK : Controleer de processen op de uitvoering en registreer afwijkingen op de norm. Meet de beoogde resultaten. o ACT : Evalueer afwijkingen en resultaten en neem actie. Herontwerp de processen indien nodig voordat deze opnieuw worden uitgevoerd. School Ondersteunings Plan In het kader van de wet passen onderwijs dient iedere school in het school ondersteunings plan te beschrijven welke zorg de school kan bieden aan de leerlingen. Zorg Advies Team Het zorgadviesteam coördineert de in de gehele Brede School. Het team zet kwaliteiten van de medewerkers binnen de Brede School in voor specifieke zorgvragen en tracht de brede zorgbehoefte van de leerlingen in de Brede School in kaart te brengen, zodat gerichte externe zorgbegeleiding kan worden ingekocht. Het van de Meander bestaat uit twee internbegeleiders, een leescoach en een rekencoach. De intern begeleiders coördineren de op o.b.s. de Meander. De lees- en rekencoach zijn gespecialiseerde leerkrachten die handelingsadviezen geven aan de groepsleerkrachten. 20

21 LITERATUUR Berg, R. en Vandenberge, R. (2005). Succesvol leiding geven aan onderwijsinnovaties. Alphen aan de Rijn: Kluwer Fullan, M en Bakvan, M. (2007). Leiding geven aan een cultuur van verandering. In: Basisschool Management, jaargang 21, nr. 2, p. 1 t/m 8. Alkmaar:Kluwer Juran, J.M. (1999). Kwaliteitsmanagement. Deventer: Kluwer Vandendriesche, F. en Clement, J. (2008). Leiding geven zonder bevelen. Schiedam:Scriptum Weggeman, M. (2008). Leiding geven aan professionals? Niet doen! Schiedam:Scriptum 21

Jaarplan leerlingenzorg 2015. obs de Meander

Jaarplan leerlingenzorg 2015. obs de Meander Versie 12-02-2015 Jaarplan leerlingenzorg 2015 obs de Meander Iedereen doet er toe Brinnummer: 27 UC Hoofdlocatie: Flevo 194 9204 JT Drachten tel: 0512 510150 Dependance: Hunze 243 9204 BN Drachten tel:

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie Planning verbeteractiviteiten Actiepunt indicator Doel (smart) 3.0 Tijd specificaties Wie (regie en actie) Tijd kwartaal rapportage Meten (meetbare effecten) Borgen (beschrijven) Middelen/ begeleiding

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Daltonschool Jan Ligthart

Jaarplan Jaarplan Daltonschool Jan Ligthart Jaarplan 2016 2017 1. Kwaliteitszorg/opbrengsten Jaarplan 2016-2017: Doelen: 1.1 r worden meerdere relevante instrumenten ingezet voor het meten van de opbrengsten. 1.2 De inhoud en het gebruik hiervan

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Gazelle. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein CITO eind 2014 Leerling resultaten worden volgens de norm CITO eind behaald binnen de bandbreedte van max. 2 punten verschil. Schoolsoort 1, 0 % gewichten leerlingen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Zelfstandig Werken: Kijk hoe wij het doen

Zelfstandig Werken: Kijk hoe wij het doen Zelfstandig Werken: Kijk hoe wij het doen mogelijkheden voor de school door Onderwijs Adviesbureau Ton de Zwart 6 januari 2008 Blz. 1 Zelfstandig Werken Schoolontwikkeling m.b.t. klassenmanagement, beginsituatie

Nadere informatie

Evaluatie. Schooljaar

Evaluatie. Schooljaar Evaluatie Schooljaar 2014-2015 is één van de scholen van Voorwoord Het schooljaar 2014-2015 is weer om gevlogen. De plannen voor volgend jaar worden gemaakt. Dit gebeurt natuurlijk niet zonder terug te

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar OBS Weisterbeek School Bart Mous Schoolleider 07-07-2015 Datum In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick Scans

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Roncallischool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Roncallischool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Roncallischool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Roncalli. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Evaluatie Plan van Aanpak / Jaarverslag

Evaluatie Plan van Aanpak / Jaarverslag 1 Evaluatie Plan van Aanpak / Jaarverslag 2015-2016 School: Plaats: o.b.s. Hurdegaryp 12VK Hurdegaryp Datum: juni 2016 Opgesteld door: J. Osinga, dir. o.b.s. Hurdegaryp 2 Inleiding: De evaluatie geeft

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum In dit stuk vindt u informatie en instrumenten voor leraren/docenten, Ib-ers, taalcoördinatoren, directeuren en managers om het curriculum in te zetten voor

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG Ontwikkelingslijn: Teamleren Ontwikkelingsveld: Vormen van samenwerking Basisschool St. Oda Versie: 01 Datum: 07-01-2011 Doel Wij proberen onze overlegstructuur zo in te richten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Schooljaarverslag De Schakel

Schooljaarverslag De Schakel Directie B. Kamsma (algemeen directeur, ad interim) /C. Hertsenberg (locatiecoördinator) Adres Schoolstraat 5 Plaats Hollum Telefoon 0519-554361 E-mail schakel@opo-ameland.nl Website www.deschakel-ameland.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

CBS Prins Johan Friso. Schooljaarplan

CBS Prins Johan Friso. Schooljaarplan CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan 2016-2017 Directeur Dhr. Johan Blank Adres Grettingalaan 43 Plaats Harlingen Telefoon 0517-430583 E-Mail pjf@cbo-nwf.nl Datum 29-8-2016 CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Finsterwolde Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Obs Koningin Emma

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Obs Koningin Emma SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Obs Koningin Emma 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Koningin Emma. Iedere school stelt een SOP op, dit is een

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken (OGW) Planmatig Opbrengstgericht Werken op schoolniveau en groepsniveau Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht Werken

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016

Schooljaarplan 2015-2016 Schooljaarplan -2016 O.B.S. Jan Bierma Oldehove 1 september Schooljaarplan 15-16 o.b.s. Jan Bierma te Oldehove 2 Schooljaarplan (SJP) -2016 Naam school O.B.S. Jan Bierma Bezoekadres Schoolstraat 19, 9883

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2014/2015 Schoolondersteuningsprofiel De Troubadour locatie Elderveld SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) is tot stand gekomen in het kader van de wet op het Passend Onderwijs

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

Contacten met ouders

Contacten met ouders Schoolontwikkelplan Jaar 2015-2016 School De Hoeksteen Directeur Marry Vollebregt en Jacintha Floris Datum 3 juli 2015 (concept) 4 september 2015 (definitief) Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2015-2016

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn)

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn) HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn) UITGANGSSITUATIE Na een jaar werken met het Het kan beter plan heeft het team op alle punten vooruitgang geboekt. In de groepen wordt

Nadere informatie

KBS St. Jozef Rijen. Bijlagen Communicatieplan. F. Communicatiemiddelen extern. Communictiemiddel. Doel Doelgroep Boodschap Frequentie Coördinatie

KBS St. Jozef Rijen. Bijlagen Communicatieplan. F. Communicatiemiddelen extern. Communictiemiddel. Doel Doelgroep Boodschap Frequentie Coördinatie Bijlagen Communicatieplan KBS St. Jozef Rijen F. en extern Communictiemiddel Website ouders verzorgers beleidszaken activiteiten school ziekmelding aanmelding nieuwe leerling terugkoppeling gebeurtenissen

Nadere informatie

Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling. Beginsituatie / Actie / Tijdpad

Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling. Beginsituatie / Actie / Tijdpad Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling Beginsituatie / Actie / Tijdpad 1. Enquête leerlingen groep 8 : mening van de leerlingen over het onderwijs peilen. 2. Levensbeschouwelijke identiteit:

Nadere informatie

SOP Roncallischool Velp

SOP Roncallischool Velp SOP Roncallischool Velp Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk) Jaarplan - Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1 Optimaliseren Passend Onderwijs 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Clara Fabriciusschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Clara Fabriciusschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Clara Fabriciusschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Clara Fabricius. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Telefoon Brinnummer E-mail Website Directeur Bevoegd Gezag Openbare Basisschool De Noordkaap Huningaweg 8 9682 PB Oostwold 0597 552121 06DG info@obsdenoordkaap.nl

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Jaarplan O.B.S. De Burght. Amsterdam, september 2016

Jaarplan O.B.S. De Burght. Amsterdam, september 2016 Jaarplan 2016-2017 O.B.S. De Burght Amsterdam, september 2016 1 Inhoud Functie en uitvoering jaarplan Legenda Doelstelling en reikwijdte jaarplan Onze school en haar processen Speerpunten en aandachtspunten

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie