Jaarverslag leerlingenzorg. obs de Meander

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. leerlingenzorg. obs de Meander"

Transcriptie

1 Versie Jaarverslag obs de Meander Met aandacht voor verschillen. Brinnummer: 27 UC Hoofdlocatie: Flevo JT Drachten tel: Dependance: Hunze BN Drachten tel: Homepage:

2 Voorwoord Drachten, oktober Het jaarverslag beschrijft de resultaten van het beleid in het kalenderjaar. De intern begeleiders van de Meander wens u veel leesplezier. Greetje de Boer M SEN, I.B. o.b.s. de Meander Berber van der Woude, M SEN, I.B. o.b.s. de Meander 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inhoudopgave 3 1 Jaarverslag Samenvatting Excellent leren Analyse van de leerlingenresultaten en het handelen van leerkrachten (monitoring) Het stellen van SMART doelen in het groepsplan en de realisatie van de uitvoering van de 8 groepsplannen in de klas 1.5 Het realiseren van een borgingsdocument Beschrijven en vaststellen taken, verantwoordelijkheden en competenties Overgangsprotocol (versnellen en vertragen) Gesprekken met leerlingen Vormen van een Zorg Advies Team Brede School Orthotheek Brede School Competenties leerkrachten met betrekking tot School Ondersteunings Profiel Financieel verslag Consequenties voor het financieel beleid in Begrippen en afk ortingen lijst 17 Literatuur 19 3

4 1. Jaarverslag 1.1 Samenvatting In heeft de Meander op het terrein van de volgens een plan gewerkt waarin in totaal 11 beleidsonderwerpen stonden beschreven. Sommige van deze beleidsonderwerpen lopen over een plan van meerdere jaren. Het overzicht van de activiteiten en de behaalde resultaten zijn per afzonderlijk beleidsterrein in de paragrafen 1.2 t/m 1.12 beschreven. Paragraaf 1.13 beschrijft het financieel jaarverslag van de. Hieronder volgt per beleidsterrein een korte samenvatting van de resultaten. Excellent leren: In is een implementatietraject opgesteld en van start gegaan. Het traject loopt verder door in Analyse van de leerling-resultaten: De analyse van de resultaten leidt nog niet in alle gevallen tot adequaat handelen van de leraar. Het SMART formuleren van de doelen: Genoemd doel is gerealiseerd. Borgingsdocument : Het document is in concept klaar. Taken, verantwoordelijkheden en competenties : De taken en verantwoordelijkheden van de leden van het zijn beschreven. Dit geldt eveneens voor de competenties van de intern begeleiders. De competenties van de coaches/specialisten zijn niet beschreven. Overgangsprotocol: Het protocol is in concept gerealiseerd. Gesprekken met leerlingen: N.a.v. de Soemo resultaten worden gesprekken met leerlingen gevoerd. Vanaf groep 6 zijn leerlingen aanwezig bij de contactgesprekken. De leraren zijn niet geschoold m.b.t. het voeren van gesprekken met leerlingen, Zorg Advies Team Brede School: Er is een concept plan van uitvoering opgesteld. De implementatie van het plan (praktische uitwerking) heeft niet plaatsgevonden. Orthotheek Brede School: De ontwikkeling van de orthotheek binnen de Brede School heeft niet plaatsgevonden. Zorgcompetenties leraren: Er zijn op Furore niveau geen specifieke zorgcompetenties vastgesteld. School Ondersteunings Profiel: Het S.O.P. van o.b.s. de Meander is opgesteld. Er is geen Brede School SOP opgesteld. De prakt ische invulling van het SOP heeft nog geen nadere invulling gekregen. Financieel verslag : De uitgaven blijven binnen de vastgestelde begroting. Er vindt geen overschrijding plaats. 4

5 1.2 Excellent leren Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Implementatie Formulering beleidsplan / excellent leren excellent leren team / / * binnen de groep *discussiepunten : -gebruik Sidi3-protocol ( 159,95) -aanschaf taal-leesmateriaal groep 1-2 -kader doortoetsen -gebruik methodiek onderpresteren (Kracht in jezelf? Breinlink voor ouders? Ik leer anders?) -kenmerken onderpresteren verwerken in document -inventariseren scholingsbehoeften mbt werkgesprekken leerlingen -formuleren leerkrachtcompetenties -formuleren van schoolbeleid ten aanzien van versnellen Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging Sidi3: 159,00 concept beleidsplan Maart 1 e Communicatie team en mr concept document in bouw en in de pv (ongeacht of de bovenste discussiepunten al zijn behandeld) Formulering aanpassingen concept na uitwerken discussiepunten Beleid formuleren mbt scholing excellent leren schooljaar e communicatie team en mr concept document na aanpassingen Vaststelling document excellent leren in team en mr Begeleiding implementatie beleidsplan excellent leren tl / tl / / -tl / het conceptplan is besproken in - op basis van uitgezochte info er is beleid geformuleerd in het conceptplan vastgesteld beleidsdocument leerkrachten handelen conform beleidsplan maart team april mr in - aug in sept in de pv schooljaar beleid is opgenomen in borgingsdocument implementatietraject in borgingsdocument juni 5

6 Scholing team excellent leren (werkgesprekken met leerlingen) op basis van uitkomsten discussiepunten vanaf dec x borging verplichte planning van feedback bv: scholing scholingsleider 2400,00 Resultaat excellent onderwijs : Er is een beleidsplan excellent leren opgesteld en in overleg met de schoolbegleidngsdienst CEDIN is een implemetatietraject opgesteld. Het implementatietraject is besproken met het team van de Meander. Het traject is in november gestart en zal gedurende de tweede helft van het schooljaar 2014 worden voortgezet. Consequenties voor 2014: In 2014 wordt het implementatietraject Excellent leren voortgezet en geëvalueerd. Het borgingdo cument excellent leren kan vervolgens worden opgesteld en vastgesteld. Eventueel kan een en ander worden breedgetrokken binnen de Brede School Analyse van de leerlingenresultaten en het handelen van leerkrachten (monitoring) Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging Optimaal analyseren van resultaten met als doel het ontdekken van positieve en negatieve aandachtspunten in het didactisch handelen van de leerkracht binnen het IGDI-model, gericht op de cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden van de leerlingen Creeeren van randvoorwaarden* om te komen tot een analyse van het didactisch handelen *aandachtpunten: -maatjesoverleg na ieder toetsmoment -collegiale visitatie -ruie bieden voor overleg tijdens de bv -gelijktijdige inplanning van de toetsmomenten (methodisch en Cito) Formuleren van voorstel beleid tav collegiale visitatie Communicatie met team van voorstel beleid tav collegiale visitatie en evt. vastlegging Formuleren van definitief beleid tav collegiale visitatie Begeleiding ontwikkelingsproces leerkrachten didactisch handelen, gericht op de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van / dir in de planning van de studiedag zijn randvoorwaarden opgenomen het beleid is geformuleerd in het concept beleidsplan zorg uit pv het beleid is vastgesteld in pv ter voorbereiding op mr opgenomen als -vast agendapunt in groepsbesprekingen -periodieke studiedag februari bij voorbereid ing studiedag studiedag juni juli vanaf feb het beleid is geformuleerd in het concept beleidsplan zorg 6

7 Optimaal analyseren van resultaten met als doel het ontdekken van positieve en negatieve aandachtspunten in het klassenmanagement van de leerkracht leerlingen gesprekken / klassenbezoeken directie / lkr -expliciet aandachtspunt in de analyse / evaluatie groepsplannen Creeeren van in de planning randvoorwaarden* om te van de studiedag komen tot een analyse van het zijn klassenmanagement randvoorwaarden opgenomen *aandachtspunten: -inzichtelijk maken van klassenmanagement aan het team studiedag juni Aanbieden van theoretisch kader rond klassenmanagement presentatie in het team studiedag juni Optimaal analyseren van resultaten met als doel het ontdekken van positieve en negatieve aandachtspunten in het pedagogisch handelen van de leerkracht, met name gericht op de sociaal Creeeren van analytische vragenlijst mbt organisatorisch handelen Communicatie met team wat beterft werken met analytische vragenlijst Begeleiding ontwikkelingsproces organisatorisch handelen bij leerkrachten Creeeren van randvoorwaarden* om te komen tot een analyse van het pedagogisch handelen *aandachtspunten: -inzichtelijk maken van effectief pedagogisch handelen aan het team tl / er ligt op een concept vragenlijst in presentatiever slag / dir opgenomen als -vast agendapunt in groepsbesprekingen -periodieke gesprekken / klassenbezoeken directie / lkr -expliciet aandachtspunt in de analyse / evaluatie groepsplannen in de planning van de studiedag zijn randvoorwaarden opgenomen voor studiedag juni vanaf sept studiedag januari 2014 het beleid is geformuleerd in het concept beleidsplan zorg

8 emotionele ontwikkeling van leerlingen. Aanbieden van theoretisch kader pedagogisch handelen presentatie in het studiedag team januari 2014 Creeeren van analytische vragenlijst mbt pedagogisch handelen m.b.t.. de sociaal emotionele ontwikkeleing van leerlingen tl / tijdens de voorbereiding van de studiedag ligt er in het een concept nog in te plannen in dec. Communicatie met team wat beterft werken met analytische vragenlijst studiedag januari 2014 Begeleiding ontwikkelingsproces pedagogisch handelen bij leerkrachten / dir opgenomen als -vast agendapunt in groepsbesprekingen -periodieke gesprekken / klassenbezoeken directie / lkr -expliciet aandachtspunt in de analyse / evaluatie groepsplannen het beleid is geformuleerd in het concept beleidsplan zorg 2014 Resultaat analyse van de leerlingenresultaten en het handelen van leerkrachten (monitoring) : De leerlingresultaten zijn op MT en groepsniveau geanalyseerd. Op MT niveau is gekeken naar zichtbare trends. Op groepsniveau zijn de toetsresultaten volgens een kijkwijzer besproken. Zowel op MT als op groepsniveau heeft een en ander nog onvoldoende geleid tot concrete afspraken m.b.t. het didactisch, pedagogisch handelen en het klassenmanagement. Consequenties voor 2014: De analyse van de resultaten zal in 2014 en de komende jaren leiden tot adequaat didactisch en pedagogisch handelen en/of klassenmanagement, ter optimaliseren van de resultaten. De IB-ers en de coaches zullen dit proces begeleiden Het stellen van S MART-doelen in het groeps plan en de realisatie van het uitvoeren van de doelen in de klas. Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging Komen tot het werken met en formuleren van SMART-doelen in de groepsplannen, cognitief en sociaal Formuleren van standaard groepsplannen per leerjaar, waarbij de doelen op basis van een lesblok, Citotoets en leerlijn zijn gesteld lkr studiedag juni 2012 *herhaling jan afspraken studiedag 8

9 emotioneel Optimaliseren van de standaard groepsplannen, waarbij de doelen SMART zijn geformuleerd op didactisch, pedagogisch en organisatorisch gebied, welke naar onderwijsbehoeften per klas kunnen worden aangevuld of aangepast. Dit geldt voor de vakgebieden (vb) rekenen, taal, spelling en (begr) lezen en soemo. Begeleiding van de leerkrachten bij het blijven analyseren, evalueren en evt. aanpassen van de doelen op basis van de onderwijsbehoeften van de eigen leerlingen de juli groepsplannen zijn aangepast en de concepten zijn definitief vastgelegd en op de doc.trans van de Meander geplaatst de verslagen zijn vastgelegd in de groepsbesprekingen vanaf april 2012 de afspraken rond de begeleiding en de groepsplannen zijn opgenomen in het borgingsdocument Resultaat t.a.v. het SMART formuleren van de doelen in : In is tijdens de studiedagen veel aandacht besteed aan het SMART formuleren van de doelen in de groepsplannen. Een en ander heeft geleid tot vrijwel optimale resultaten. Consequenties voor 2014: Vasthouden van het niveau van 1.5. Het realiseren van een borgingsdocument Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging Komen tot een uniforme aanpak wat betreft de Vastleggen van de gemaakte afspraken rond de in een borgingsdocument dir / concept borgingsdocument Januari concept borgingsdocument ter goedkeuring Communicatie met over concept borgingsdocument, met ruie voor evt. aanpassingen en discussie over evt. vraagstukken Communicatie met en tussen teamleden over afspraken rond de in team- en bouwvergaderingen en inzichtelijkheid van het borgingsdocument Communicatie met mr (informerend) over concept borgingsdocument met aanpassingen team al verwerkt / er is een vergaderverslag, het concept is evt aangepast met evt aanpassingen nav vragen / opmerkingen team in concept vergaderverslag met evt. veranderpunten Februari Maart April concept borgingsdocume nt ter goedkeuring team concept borgingsdocument ter goedkeuring aan mr 9

10 Vastlegging schoolafspraken in mr Implementatie afspraken in de groepen mr Mei vastgesteld borgingsdocument wanneer van toepassing wordt in groepsbesprekingen, gesprekken met directie en in begeleiding vanuit het nav hulpvragen nagezien op de naleving van de afspraken vanaf jan de afspraken rond de zijn opgenomen in de definitieve versie van het borgingsdocument evaluatie in groeps- en leerlingenbespre -kingen Resultaat realisatie borgingsdocument : Het borgingsdocument is in afgerond. Het document zal in 2014 gecommuniceerd worden met he t team en mr. Consequenties voor 2014: Het borgingsdocument zal in alle lagen van de school worden besproken en uiteindelijk voor een periode van twee jaar worden vastgesteld Beschrijving en vaststellen taken, verantwoordelijkheden en competenties Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Realiseren van Taken en verantwoordelijkheden effectieve zorg inventariseren binnen de school en vertalen naar wtf Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging concept overzicht voor het team Dec Communicatie met en tussen teamleden over taken en verantwoordelijkeheden van het rond de Jan Taken en verantwoordelijkheden zijn in betekenis en concretisering van gedrag inzichtelijk voor het team Febr. vastlegging taken en verantwoordelijk heden in borgingsdocument 10

11 Benodigde competenties zijn geïnventariseerd sept conceptlijst met gewenste competenties NB: in ko OPO Furore met een competentieoverzicht. Communicatie met over de conceptlijst competenties Communicatie met team over conceptlijst competenties Communicatie met mr over de conceptlijst competenties Begeleiding, scholing en controle competenties dir / vergaderverslag en er zijn evt aanpassingen gemaakt aan het concept met evt aanpassingen aan concept vergaderverslag met evt aanpassingen aan concept competentieontwikkeling wordt meegenomen in cyclus functioneren Resultaat vaststellen taken en competenties : Voor de IB zijn zowel de taken als competenties vastgesteld. Voor de coaches zijn alleen de taken vastgesteld nov dec moet worden ingepland door mr na dec concept wordt vastgesteld in voor presentatie aan team concept wordt vastgesteld in team voor presentatie aan mr vastgestelde competentie- en afsprakenlijst welke is opgenomen in het borgingsdocument en wordt als kader gebruikt bij beoordelingen en sollicitaties Consequenties voor 2014: Het vaststellen van de competenties van de coaches 1.7. Overgangsprotocol Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging 11

12 Komen tot uniforme afspraken mbt vertragen Aanpassing huidige overgangsprotocol versie 2009 in samenwerking met onderbouw mbt vertragen tl voorstel Jan tot overgangsprotocol concept ter voor communicatie met het team Vaststelling aangepast overgangsprotocol tav vertraging in het team Jan concept ter communicatie met de mr Vastleggen concept overgangsprotocol in mr mbt vertragen Implementatie overgangsprotocol mbt vertragen Aanlevering aanpassing in schoolgids Febr. het overgangsprotocol wordt adequaat toegepast en is onderdeel van de groepsbesprekingen in februari ieder jaar vanaf april april vastgesteld overgangsprotocol mbt vertragen welke is opgenomen in het borgingsdocument Aanpassing in schoolgids het protocol staat beschreven in de schoolgids en is op die manier inzichtelijk voor alle ouders Resultaat overgangsprotocol : Het overgangsprotocol is nog niet officieel vastgesteld m.b.t. doubleren. mei de afspraken zijn geborgd in het beleid van de school en verwerkt in de schoolgids Consequenties voor 2014 en 2015: Het overgangsprotocol m.b.t. vertragen wordt officieel vastgesteld en beleid rond versnellen wordt aan het overgangsprotocol toegevoegd in Daarna wordt het geheel voor een periode van twee jaar vastgesteld Gesprekken met leerlingen Doel Plan van aanpak Verantw. Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging pers. Leerlingen medeverantwoordelij k maken voor het eigen ontwikkelingsproces Communicatie met over bevindingen onderzoek naar houden van reflecterende gesprekken met leerlingen tot nu toe op Meander okt in - 12

13 van alle leerlingen Communicatie met en tussen teamleden over de bevindingen van het onderzoek over het houden van reflecterende (werk)gesprekken (oa nav Viseon) met leerlingen tot nu toe op Meander en behoeften van leerkrachten hierbij Bieden van theoretisch kader mbt het houden van reflecterende (werk)gesprekken met leerlingen Op basis van analyse van de vragenlijsten en de presentatie in de pv in november een plan formuleren tot het komen van effectieve gesprekken met leerlingen Communicatie met team over concept afspraken / nov in pv voorstel tot aanpak om tot effectieve gesprekken met leerlingen te komen met evt aanpassingen op het concept nov in pv er liggen concept afspraken ter aanbieding aan team moet worden ingepland in pv in 2014 concept er goedkeuring voor het team Vaststelling afspraken in team en mr moet worden ingepland in 2014 Resultaat beleid m.b.t. gesprekken met leerlingen in : Er is in een start gemaakt met gesprekken met de leerlingen (vanaf groep 5) a.d.h.v. de soemoresultaten. Tevens zijn in geheel leerlingen en ouders uitgenodigd bij de contactgesprekken in de groepen 6, 7 en 8. De leraren zijn niet begeleid m.b.t. het voeren van gesprekken met leerlingen. Consequenties voor 2014: Het belang en de inhoud van de gesprekken met leerlingen wordt besproken met de leraren Vormen van een zorgadviesteam Brede School Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Het bieden van Formuleren van gezamenlijk werkgroep onderwijs en visie werkgroep zorg BS zorg BS ondersteuning op maat bij een Brede Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging concept visie ter informatie voor het BS dec

14 zorgproblematiek Communicatie met alle organisaties binnen Brede School De Drait over de visie werkgroep zorg BS Vaststelling BS visie nav schrijven werkgroep zorg BS werkgroep zorg BS er is een moet ingepland worden door de participanten in eigen er is een vergaderverslag met daarin de vaststelling van het document organisatie moet worden ingepland door de werkgroep Vaststelling in MTBS van visie tav bieden van ondersteuning binnen de BS aan kinderen van 0-12 jaar er is een vergaderverslag moet worden ingepland in MTBS de visie / aanpak van de BS de Drait is opgenomen in het borgingsdocume nt van de BS en gidsen van de participanten Resultaat vorming zorgadviesteam Brede School : Er is in een plan opgesteld door de werkgroep zorg Brede School m.b.t. de opzet van een Brede Scho ol zorgadviesteam. Het plan is in niet in de praktijk uitgevoerd Consequenties voor 2014: Uitvoering geven aan het plan rondom het zorgadviesteam Brede school op basis van een concrete uitwerking Orthotheek Brede School Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Realiseren van een Inventarisatie van wensen kenniscentrum voor Meander personeel tov het medewerkers van de werken met een analoge Brede School De orthotheek (behoefteinventarisatie) Drait mbt in pv + inventarisatie financiele consequenties Aanschaf middelen voor de orthotheek Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging orthotheekmaterialen 500,00 behoefteinventarisatie vanuit de pv + overzicht financiele consequenties er zijn materialen aangeschaft juni 14

15 Ontwikkelen van een voorstel tot afspraken mbt het gebruik van de orthotheek Communicatie met het team in pv over concept afspraken orthotheek ter vaststelling door team Vastleggen van de wijze van gebruik van de orthotheek moet concept plan van opnieuw aanpak werken worden met orthotheek ingepland door de Meander in - vanaf schooljaar er is een vergaderverslag moet worden ingepland in pv moet worden ingepland in - Resultaat orthotheek : In is geen actie ondernomen m.b.t. de inrichting en introductie van de gezamenlijke orthortheek Brede School. concept afspraken ter goedkeuring team vastgesteld beleid tov het werken met orthotheek op de Meander verwerken van werkwijze in beleidsdocument Consequenties voor 2014: Het inrichten en implementeren van de orthotheek in de Brede School. 15

16 1.11. Competenties leraren m.b.t. Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Leerkrachten Inventarisatie op landelijk en / handelen adequaat op bestuurlijk niveau van de basis van benodigde competenties ten competenties die op aanzien van leerkrachten en het terrein van zijn opgesteld Vertalen van landelijke competentie-eisen naar de onderwijspraktijk van de Meander mbt pedagogisch, didacties en organisatorisch handelen Communicatie met het team wat betreft definitieve competentie-eisen van de onderwijspraktijk van de Meander / / team / Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging inventarisatie van competentieeissen document met competentieeisen van de Meander vertaling naar zichtbaar gedrag na dec na dec vanaf 2014 nvt nvt beleidsdocument Implementatie van de competentie-eisen tav naar de onderwijspraktijk mbv SVIB Resultaat m.b.t. vaststellen competenties team : De zorgcompetenties van de leraar zijn niet vastgesteld / voldoende beoordeling competenties tijdens gesprekken directie vanaf 2015 beleidsdocument Consequenties voor 2014: Binnen het IB overleg zal, indien dit onderwerp door alle betrokkenen als urgent wordt ervaren, een opzet worden gemaakt voor een zorgcompetentieprofiel leraar School Ondersteuningsprofiel Doel Plan van aanpak Verantw. pers. Adequaat begeleiden inventarisatie verschillende van leerlingen met zorgbehoeftes op het gebied diverse specifieke van: onderwijsbehoeften -NT2 en taalontwikkeling binnen de Meander -perfasieve gedragsproblematiek -aandachtsproblematiek -excellent leren -cognitieve ontwikkelingsachterstanden -motorische problematiek Kosten Resultaatmeting Realisatie Borging inventarisatierapport juni

17 inventarisatie mogelijkheden tot voorzien in zorgbehoeften binnen de Meander in een zorgondersteuningsprofiel aandachtspunten: -mogelijkheid tot ondersteuning van leerlingen met extra zorgbehoeften; -de onderwijsvisie; -kerngetallen / populatie; -basisondersteuning; -ondersteuningsstructuur; -arrangementen waarin extra ondersteuning wordt gerealiseerd vormen beleid mbt zorgarrangementen en de leerkrachtcompetenties dir - het format ondersteuningsprofiel van OPO Furore is ingevuld (Q3) er is beleid geformuleerd tav evt coaching op competenties en inzet van SVIB nov juni 2014 Resultaat m.b.t. SOP : Het SOP van de Meander is vastgesteld. Consequenties voor 2014: In afwachting van beslissingen op bestuursniveau wordt een plan van aanpak gerealiseerd Financieel verslag Begrotingspost Begrote uitgaven Werkelijke uitgaven tot Orthotheek (bijdrage o.b.s. de Meander) Budget leerling gebonden financiering (3 leerlingen) Aanschaf CITO LVS materiaal Aanschaf SIDI protocol overschrijding / restant 2073 TOTAAL

18 1.13.1Toelichting Financieel jaarverslag Het uitgavenpatroon m.b.t. de is in overeenstemming met de in januari vastgestelde begroting. Het laat zich aanzien, dat het boekjaar met een klein positief saldo kan worden afgesloten. Een mogelijk risico vor de eventuele aanschaf van enkele nieuwe CITO toetsen voor het leerlingvolgsysteem in december. 18

19 BEGRIPPEN EN AFKORTINGENLIJST C.I.T.O. I.B. I.C.T. I.G.D.I. M.R. M.T. M.O.S. O.V. Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Een instituut dat allerlei methodeonafhankelijke toetsen ontwikkelt en uitgeeft. Interne Begeleider. De interne begeleider coördineert en initieert de op een school. Informatie en Communicatie Techniek. De omschrijving voor alle zaken die te maken hebben met computers, Internet en (digitale) communicatie. Interactieve Gedifferentieerde Directie Instructie model Een instructiemodel waarbij door wetenschappelijk onderzoek vast is komen te staan dat het leerrendement zeer groot is. Het model kent de volgende fasen: 1. Preteaching: De leerkracht geeft aan een kleine groep kinderen, die moeite hebben met de lesstof, voorinstructie. (ongeveer 5 minuten) 2. Na preteaching volgt de klassikale instructie waarbij alle leerlingen aanwezig zijn. De instructie is interactief (alle kinderen komen aan bod) en gevarieerd (gericht op verschillende leerstijlen en m.b.v. velerlei organisatievormen (o.a. duo- en groepsopdrachten) en duurt maximaal 15 minuten. De instructie bestaat uit een aantal fasen: A. Herhaling van het voorafgaande B. Het lesdoel aan de leerlingen vertellen C. De werkopdracht uitleggen 3. Na de klassikale instructie volgt de reteaching (extra instructie voor een kleine groep kinderen), zowel voor zwakkere leerlingen als voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. De overige kinderen gaan zelfstandig aan het werk met hun opdracht. Zij mogen de leerkracht niet storen als hij of zij leerlingen helpt aan de instructietafel. Eventuele vragen kunnen zij stellen aan medeleerlingen of uitstellen tot de volgende hulpronde. De reteaching vindt plaats aan de instructietafel. Voorafgaand aan de reteaching loopt de leerkracht een hulpronde, om te kijken of alle leerlingen zonder problemen aan het werk kunnen. De hulprondes worden om de circa 10 minuten herhaald en zijn bedoeld om leerlingen te helpen met hun problemen. Gedurende de hulprondes zijn de leerlingen aan de instructietafel zelfstandig aan het werk. 4. Controle of het lesdoel is behaald. De leerkracht controleert door het stellen van gerichte vragen aan de leerlingen of het gestelde doel aan het begin van de les is bereikt. Medezeggenschapsraad Een democratisch gekozen groep ouders en leerkrachten die instemmingsrecht en adviesrecht heeft met betrekking tot het gevoerde beleid. Management Team. Het managementteam van de Meander, bestaat uit de directeur en twee teamleiders. Het managementteam initieert, faciliteert en controleert beleidsinitiatieven en afspraken. Naast het M.T. Meander is er op Brede School niveau sprake van een managementteam Brede School, waarin de directeuren van beide scholen en het locatiehoofd van Catalpa kinderopvang zitting hebben. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland. Eén van de participanten van Brede School De Drait. (organisatie buurtwerk en peuterspeelzalen) Oudervereniging Een democratisch gekozen groep ouders, die allerlei zaken organiseert in de school. 19

20 P.D.C.A. S.O.P. Z.A.T. Zorgteam Meander Plan-Do-Check-Act Een cyclische kwaliteitscirkel ontwikkeld door W.E. Deming om de borging en voortgang van activiteiten zichtbaar te maken. De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle organisaties van toepassing zijn. In een cyclus kunnen die zorgen voor een betere kwaliteit. De vier activiteiten zijn: o PLAN : Opstellen van een plan voor de uitvoering van processen en vaststellen van normen en concrete doelstellingen. o DO : Voer de geplande processen uit. o CHECK : Controleer de processen op de uitvoering en registreer afwijkingen op de norm. Meet de beoogde resultaten. o ACT : Evalueer afwijkingen en resultaten en neem actie. Herontwerp de processen indien nodig voordat deze opnieuw worden uitgevoerd. School Ondersteunings Plan In het kader van de wet passen onderwijs dient iedere school in het school ondersteunings plan te beschrijven welke zorg de school kan bieden aan de leerlingen. Zorg Advies Team Het zorgadviesteam coördineert de in de gehele Brede School. Het team zet kwaliteiten van de medewerkers binnen de Brede School in voor specifieke zorgvragen en tracht de brede zorgbehoefte van de leerlingen in de Brede School in kaart te brengen, zodat gerichte externe zorgbegeleiding kan worden ingekocht. Het van de Meander bestaat uit twee internbegeleiders, een leescoach en een rekencoach. De intern begeleiders coördineren de op o.b.s. de Meander. De lees- en rekencoach zijn gespecialiseerde leerkrachten die handelingsadviezen geven aan de groepsleerkrachten. 20

21 LITERATUUR Berg, R. en Vandenberge, R. (2005). Succesvol leiding geven aan onderwijsinnovaties. Alphen aan de Rijn: Kluwer Fullan, M en Bakvan, M. (2007). Leiding geven aan een cultuur van verandering. In: Basisschool Management, jaargang 21, nr. 2, p. 1 t/m 8. Alkmaar:Kluwer Juran, J.M. (1999). Kwaliteitsmanagement. Deventer: Kluwer Vandendriesche, F. en Clement, J. (2008). Leiding geven zonder bevelen. Schiedam:Scriptum Weggeman, M. (2008). Leiding geven aan professionals? Niet doen! Schiedam:Scriptum 21

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken DATAMUUR Werken met groepsplannen PO Inleiding Scholen hebben als doel het maximale uit een leerling te halen. Een leerling moet kunnen presteren naar zijn cognitieve-

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Werken met groepsplannen

Werken met groepsplannen TAAL/LEESONDERWIJS HAND- Werken met groepsplannen Handreiking taalbeleid Mariët Förrer Yvonne Leenders Inhoudsopgave pag. Inleiding door Roel Weener, Projectleider Projectbureau Kwaliteit - PO-Raad 3 1.

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Oog in Al", Montessori

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Oog in Al, Montessori RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Oog in Al", Montessori Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 17SK Onderzoeksnummer : 122445 Datum schoolbezoek : 19 april 2011 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK

ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK maart 2015 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs heeft een onderzoek

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Het Vraagprofiel Instrument VPI

Het Vraagprofiel Instrument VPI Het Vraagprofiel Instrument VPI Ontwikkeling van een handelingsgericht toewijzingsinstrument Eindrapportage Het VPI is ontwikkeld door de Pi7 partners: PI Leiden, PI Den Haag en RENN 4 Groningen Ondersteuning:

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen!

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop scholen in primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke opdracht praktisch kunnen vormgeven KPC Groep Sophie

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie