ICT jaarplan Openbare basisschool. De Meander

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT jaarplan 2014. Openbare basisschool. De Meander"

Transcriptie

1 Versie T jaarplan 2014 Openbare basisschool De Meander Brinnummer: 27 UC Hoofdlocatie: Flevo JT Drachten tel: Dependance: Hunze BD Drachten tel: Homepage: T Jaarplan 2014

2 1.VOORWOORD Drachten, januari 2014 Het T- jaarplan 2014 is gebaseerd op: a. de resultaten van het T jaarplan 2013, zoals blijkt uit de evaluatie van het gevoerde beleid (resultaten) en b. vernieuw(en)de inzichten op het terrein van de T, in het algemeen vertaald naar nieuwe plannen. Het T-beleid op de Meander, zoals verwoord in het jaarplan 2014, is gebaseerd op vier pijlers: a.software, b.hardware, c.competenties van leerlingen en leerkrachten, d. communicatie, organisatie en overleg. Het T - jaarplan geeft een duidelijke richting aan voor het vervolgtraject van het T beleid. Hans Visser, T-coach OBS De Meander. De medezeggenschapsraad van o.b.s. de Meander heeft ingestemd met het T jaarplan 2014 Drachten, maart 2014 Dhr. P.J. Varekamp, Voorzitter MR 2

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Inhoudopgave 3 Samenvatting 4 1. Visie en Missie en beleidsintenties Inleiding Missie Visie Beleidsintenties 5 2. T-jaarplan Inleiding Software Hardware Scholing van leerlingen en leerkrachten Communicatie, organisatie en overleg 10 3 Financiële verantwoording Inleiding Begroting Toelichting begroting Jaarplanning 12 3

4 SAMENVATTING Informatie en Communicatie Technologie Het T beleid in 2014 is gericht op een viertal speerpunten, te weten, Het vergroten van de deskundigheid van de leraren op het terrein van T Het vergeroten van de deskundigheid en attitude van de leerlingen op het terrein van de techniek van T en op het terrein van sociale mogelijkheden die de techniek biedt. Het integreren van T in het onderwijs (voor leraren en leerlingen) Het up tot date houden van de hardware en software Bovenstaande speerpunten zijn geïntegreerd in de paragrafen software, hardware, competenties van leerlingen en leerkrachten en communicatie, organisatie en overleg in het plan van aanpak

5 1. VISIE EN MISSIE 1.1 Inleiding De missie en de visie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie van de school is leidend voor de dagelijkse routine in de school. De visie is toekomstgericht en beschrijft de situatie waarin de school over een aantal jaren naar streeft. 1.2 De missie van o.b.s. de Meander Onze missie verwoordt datgene waar we als school, in onze dagelijkse onderwijspraktijk, voor staan, waar we trots op zijn! Door kinderen uit te dagen, te bemoedigen, te complimenteren en ze optimaal te begeleiden bereikt de school voor ieder kind het beste resultaat! Dit optimale resultaat wordt behaald door hoge, reële doelen en eisen te stellen, het didactische en pedagogisch proces te analyseren en te optimaliseren, een uitstekende leerlingenzorg te creëren, door kinderen een zelfstandige werkhouding aan te leren en door een veilig klimaat te scheppen waarin ouders en kinderen geen nummer zijn, maar altijd persoonlijk en serieus worden benaderd. 1.3 De visie van o.b.s. de Meander De school wil een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen, ouders en groepsleerkrachten met verschillende achtergronden en culturen. In deze levensgemeenschap gaan alle betrokkenen respectvol en persoonlijk met elkaar om en staan open voor elkaars ideeën, gewoontes en culturen. De leerkrachten stimuleren in deze openbare gemeenschap alle kinderen om het meest optimale resultaat op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch terrein te behalen. Hierbij sluit de school aan bij de individuele leerstijl en aanleg van het kind. Kinderen moeten minimaal de elementaire basisvaardigheden en leerstrategieën leren beheersen, die staan omschreven in de kerndoelen van het basisonderwijs. Vervolgens leren ze deze basisvaardigheden en leerstrategieën toepassen, waardoor zij nieuwe kennisterreinen kunnen verkennen, nieuwe inzichten te ontwikkelen en verbanden te leggen tussen de verschillende vak- en vormingsgebieden. Een goede werkhouding is bij het ontwikkelen belangrijk. Daarom vinden we, dat kinderen zelfstandig moeten kunnen werken en zelfstandig naar oplossingen moeten leren zoeken. Tegelijkertijd willen we kinderen laten ervaren, dat hierbij samenwerking vaak kan leiden tot een beter resultaat. Door zowel het samenwerken als het zelfstandig werken te stimuleren, leren we kinderen om verantwoord te kiezen tussen deze twee werkvormen. Daarnaast vinden we dat een gezonde leefstijl een wezenlijke bijdrage vormt aan het welzijn van kinderen en volwassenen. We stimuleren daarom bewust gezond gedrag van kinderen, ouders en leerkrachten, zowel op het terrein van communicatie, als op het terrein van voeding, hygiëne en beweging. Tot slot zet de Meander, als participant van de Brede School De Drait, zich in voor duurzame samenwerking met de andere participanten en voor het optimaliseren van een doorgaande brede ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 1.4 Intenties De directie van de school draagt, als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag, de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de missie en visie van de school. De T coach zal zich, met inachtneming van de visie en de missie, laten leiden door de volgende intenties: 1. Het actief uitdragen van de openbare gedachte. 2. Het stimuleren van het opbrengstgericht werken, waarbij gestreefd wordt naar het meest optimale resultaat bij iedere leerling. (bij cognitieve vakken, sociaal emotionele vakken, motorische vakken en creatieve vakken) 5

6 6 3. Het stimuleren van de samenwerking tussen leerlingen onderling, leerkrachten onderling en leerkrachten en ouders. 4. Het stimuleren van een zelfstandige werkhouding van leerlingen. 5. Het stimuleren van gezond T gedrag onder leerlingen, leerkrachten en ouders op het terrein van communicatie, voeding, hygiëne en beweging. 6. Het realiseren van een persoonlijk, constructief en professioneel (digitaal) contact tussen ouders en leerkrachten, tussen ouders onderling en tussen personeelsleden onderling. 7. Het actief participeren in het Brede School proces, waarbij een doorgaande pedagogische en vakdidactische leerlijn, gezamenlijke T uitgangspunten en een professionele dagopvang de speerpunten vormen van het beleid. 8. Het realiseren van gerichte coaching van leerkrachten ten behoeve van T 9. Het aanbieden van een prikkelende, digitale leeromgeving. Het kind kan zich ontwikkelen op T-vaardigheden en met individueel toegespitste software. De leerkrachten kunnen verantwoord omgaan met moderne digiborden en bezitten voldoende competenties om hier adequaat gebruik van te maken.

7 2.JAARPLAN T Inleiding Het jaarplan voor 2014 richt zich in eerste instantie op het realiseren van onderdelen die nog niet voldoende uitgewerkt zijn. Hierbij valt te denken aan het in stand houden en moderniseren van het digitale gereedschap zoals het digibord en het gebruik hier van, het optimaliseren van de kennis rondom leerling-, administratie,- en communicatiesoftware en het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden t.a.v. nieuwe besturingssystemen en het eventuele gebruik van tablets in de klas. 2.2 Software Doel 2014 Plan van aanpak 2014 Verant wpers. De kosten Realistische begroting van de opstellen op basis van de software en huidige en toekomstige de licenties situatie. blijven binnen de begroting Eind 2014 ligt er een besluit welk besturings systeem de Meander gaat gebruiken op de werkstations Onderzoek naar een bruikbaar, betrouwbaar en actueel besturingssysteem als opvolger van het huidige Windows XP Kosten Resultaatmeting DC 5000 Het financieel jaarverslag van het T jaarverslag 2014 vertoont een neutraal of positief saldo DC en AC 200 (inhuren extra deskun dige) Er is een plan van aanpak opgesteld voor de implementatie van een nieuw besturings systeem Realisatie Eind 2014 Eind 2014 Borging N.V.T Beschrijving van het besturings systeem in het T borgingsdocu ment 7

8 2.3 Hardware Doel 2014 Plan van aanpak 2014 Verant wpers. Er zijn Opstellen van gebruikers gebruikersafspraken, afspraken onderhoudstips en dit opgesteld communiceren richting de voor het leraren. gebruik en De DC en AC hebben schoonhoud regelmatig overleg met de en van leraren. computers, beamers en digiborden. Deze afspraken worden uitgevoerd door de leraren Er zijn nieuwe beamers gemonteerd in de N-O lokalen (boven) van de hoofdlocatie De overige beamers zijn voorzien van deugdelijk werkende lampen. 8 Er wordt een proeftuin opgesteld m.b.t. nieuw besturingssysteem in combinatie met de server De hoofdlocatie heeft een snelle, betrouwbare Internetverbinding Er is een advies met betrekking tot gebruiks Offerte opvragen, inkoop en montage nieuwe beamers. Communicatie met gebruikers (leraren) Offerte opvragen,aanschaf en installatie van 6 nieuwe computers op de dependance. Aanvragen van een zakelijk abonnement bij een kabelaanbieder. Onderzoek naar verschillende soorten tablets, kijken op andere scholen, aanbod van software en werkboeken van Kosten Resultaatmeting DC 0 De hardware wordt door de gebruikers verantwoord gebruikt en onderhouden. DC 8000 Er zijn nieuwe beamers in gebruik in de lokalen aan de NO kant (boven) van de hoofdlocatie DC 2000 De bevindingen rond het gebruik van de proeftuin worden gebruikt in de aanbeveling en het besluit tot aanschaf van een nieuw besturings systeem DC 400 Er is een overstap gemaakt van de ISDN- Internetverbin ding naar kabel. DC 0 Er ligt een verslag met betrekking tot evt. invoering Realisatie Hele jaar 2014 Maart 2014 Oktober 2014 Augustus 2014 Oktober 2014 Borging Afspraken met betrekking tot gebruik en onderhoud liggen vast en worden nageleefd N.V.T N.V.T. Beschreven in het T document n.v.t

9 mogelijk heden en eventuele invoer van tablets in de school schooluitgeverijen. Komen tot een verslag en bevindingen van tablets in de school 2.4. Scholing van leerlingen en leerkrachten Doel 2014 Plan van aanpak 2014 Verant wpers. Alle leraren Er wordt twee keer een kunnen workshop georganiseerd. De nieuws en handleiding is makkelijk te een vinden op de docententransfer document plaatsen op de huidige website Er is uniformiteit rondom de te gebruiken digibord software Er zijn jaardoelen opgesteld voor het programma BasisBits. Deze worden gebruikt in het rapport Alle kinderen zijn bij het verlaten van de basisschool typevaardig (10 vingers) Kinderen, ouders en leraren gaan verantwoord om met social media Er wordt twee keer een workshop georganiseerd om de huidige digibordsoftware te kunnen gebruiken De DC maakt een advies voor de rapportwerkgroep. De school biedt wekelijks typles aan in school- en verband met een te onderzoeken typeprogramma De school besteedt aandacht in de klassen aan de voor- en nadelen van het gebruik van social media zoals WhatsApp, sms, Facebook. In de info-avonden en thema- Kosten Resultaatmeting DC 0 Alle leraren plaatsen nieuws en documenten op de website DC 0 Alle leraren werken met de huidige digibordsoft ware DC 0 De rapportwerk groep brengt de rapportbeoor deling met betrekking tot de Tvaardigheden aan in het rapport voor DC 1000 Alle kinderen kunnen zichtbaar typen met 10 vingers bij het verlaten van de basisschool DC en MT In samen werking met 500 (Brede School budget) Er is een aanzet gedaan tot het maken van een plan van aanpak voor Realisatie 2014 en en 2015 Voor de zomerva kantie Borging n.v.t. Op de docententran sfer staan gebruiksaan wijzingen voor te gebruiken digibordsoftware T vaardigheden staan vermeld in het rapport 2014 Het aanbieden van typelessen wordt benoemd in het schoolplan en de schoolgids Eind 2014 Eventuele afspraken worden vermeld in de schoolgids en genoemd op 9

10 avonden Brede school wordt aandacht besteed en informatie verstrekt aan ouders, opvoeders en medewerkers van de Brede School. Eventuele afspraken worden opgenomen in de interne personeelsdocumenten van de school en de schoolgids studen ten NHL beleidsafspraken op het terrein van social media info-avonden in de klassen 2.5. Communicatie, organisatie en overleg Doel 2014 Plan van aanpak 2014 Verant wpers. Er is een Er wordt onderzoek gedaan DC en digitale naar een goede kalender die MT teamkalender gehanteerd kan worden door het hele team. Voor de zomervakantie wordt de nieuwe kalender De docententrans is en blijft overzichtelijk en gebruiksvriendelijk opgesteld geïmplementeerd De docententrans (HL en Dep) dient te worden opgeruimd en een indeling te krijgen die overzichtelijk is en in onderhoud is bij een verantwoordelijk persoon. DC en een teamlid Kosten Resultaatmeting 200 In het nieuwe schooljaar wordt gebruik gemaakt van de nieuwe teamkalender 0 De docententrans is overzichtelijk en blijft ordelijk Realisatie Mei 2014 Mei 2014 n.v.t Borging Beschrijving van indelingsstructuur in het T document 10

11 3. Financiële verantwoording 3.1 Inleiding Om de T op de Meander blijvend in stand te houden wordt er jaarlijks een realistische begroting gemaakt op de hoofdonderdelen software, licenties, reparatie en beheer, providers en websiteonderhoud. De bedragen zijn gebaseerd op resultaten uit het jaarverslag Begroting 2014 Begroting 2014 (jaarlijks kosten) omschrijving begrote uitgaven Uitgaven 19 B Software C Reparaties en beheer D Provider(s) E Licenties F Websiteonderhoud 1500 TOTAAL Begroting 2014 (apparatuur op basis van afschrijving) omschrijving begrote uitgaven Uitgaven tot 1 oktober A Hardware (meerjarenbegroting) A Hardware (meerjarenbegroting) reserve Toelichting begroting TOTAAL De jaarbegroting van 2014 is realistisch opgesteld met de ervaring van voorgaande jaren. Opvallend zijn de kosten voor licenties. Door het toegenomen aantal computers moet er meer worden afgedragen aan besturingssoftware-licenties. De post websiteonderhoud is gebaseerd op een onderhoudscontract met een extern bedrijf. Het ligt in de bedoeling om de website met eigen personeel te gaan onderhouden. De meerjarenbegroting is gebaseerd op de aanschaf van nieuwe shortthrowbeamers. Deze zijn goedkoper in onderhoud, hebben een hoge lichtopbrengst en zijn prettiger in gebruik. Het is de bedoeling dat alle beamers op de Meander in 2016 vervangen zijn door de shortthrowmodellen. 11

12 4. JAARPLANNING De jaarplanning is gebaseerd op vier hoofdonderdelen van het totale beleid : 01. Software en het gebruik er van 02. Hardware, netwerk en verbindingen 03. Scholing van leerlingen en leerkrachten 04. Communicatie, organisatie en overleg Deze tabel geeft een overzicht van de beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende activiteiten in het kalenderjaar = T coach IA = T assistant DIR = Directeur / MT-lid IB = Intern Begeleider MT = MT-lid (financiën) 12 Actie Wie Gerealiseerd Maand Plaatsen Nieuwsflits / website Januari onderhoud Websitecursus op 22 januari /IA Maken van jaarverslag over /DIR 2013 en voorbespreking jaarplan over 2014 Inventarisatie beamers en /IA digiborden Plaatsen Nieuwsflits / Februari onderhoud website Websitecursus op 12 februari /IA Maken jaarplan voor 2014 /DIR Financieel overleg op 13 /MT februari Plaatsen Nieuwsflits op website Maart en websiteonderhoud T / MT overleg op 11 maart /MT/DIR Overleg over opzet plan /Stagiare rondom social media met stagiaires NHL Pedagogiek Onderzoek naar nieuwe /IA provider Offerte opvragen nieuwe /IA beamers Plaatsen Nieuwsflits op website April Financieel overleg op /MT Onderzoek nieuw besturingssysteem of /IA

13 aanpassing huidige Onderzoek bruikbare teamkalender Opschonen docententransfer hoofdlocatie Plaatsen Nieuwsflits website / website onderhoud Netwerkonderhoud/controle door BRIN middels afgesproken plan (server) Advisering rapportwerkgroep voor einddoelen Tvaardigheden Woensdag 7 mei Workshop op maat Plaatsen nieuwe beamers aan de oostkant van hoofdlocatie Opschonen docententransfer op de dependance Plaatsen Nieuwsflits / website onderhoud Financieel overleg op Planning T-overleg in in jaarkalender Inventariseren coachingsbehoefte middels vragenlijst Planning workshoponderwerpen Vullen docententransfer website Invoeren leerlinglijsten in software Typeprogramma is uitgerold en gepland in schools / naschools aanbod Data website aanleveren Plaatsen Nieuwsflits / websiteonderhoud Overstap nieuwe provider Invoeren typen Plan voor klassenbezoek opstellen Uploaden nieuwe content website Maken T-lokaal rooster Plaatsen Nieuwsflits / website onderhoud Financieel overleg op Offerte en aanschaf 6 nieuwe computers proefopstelling met nieuw besturingssysteem op dependance /IA /IB/AC /IA/BRIN /MT IA/PTH /IB /IA/DIR /MT /DIR /IA /IB IA /IA/DIR /IA/DIR /IA /DIR/MT /DIR/MT /MT Mei Juni Juli Augustus / September Oktober 13

14 Onderzoek naar gebruik van tablets. Scholenbezoek Plaatsen Nieuwsflits / website onderhoud T overleg op Voorbereiden eerste workshopmiddag Eerste workshopmiddag Klassenbezoeken groep 3 en 4 (evt. bouwoverleg) Oplevering nieuw besturingssysteem Plaatsen Nieuwsflits / website onderhoud Financieel overleg Plan van aanpak omgaan met social media presenteren Onderhoud door BRIN Klassenbezoeken groep 5 en 6 (evt. bouwoverleg) /IA /IA/Extern /IA/DIR /MT /Stage team IA/BRIN November December 14

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. leerlingenzorg. obs de Meander

Jaarverslag 2013. leerlingenzorg. obs de Meander Versie 17-02-2014 Jaarverslag obs de Meander Met aandacht voor verschillen. Brinnummer: 27 UC Hoofdlocatie: Flevo 194 9204 JT Drachten tel: 0512 510150 Dependance: Hunze 243 9204 BN Drachten tel: 0512-841938

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS Auteur : Eric Boden Versie : Datum : Goedgekeurd : Datum : 29-8-2010 pag. : 1/15 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 BRONNEN EN VERWIJZINGEN... 3 2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer brede school De Kersenboom De Terp 2012-2015 De Ark De Duif Jan Woudsmaschool De van der Muelen- Vastwijkschool brede school Kors Breijer Oranje Nassauschool INLEIDING In een brede school moet vooral heel

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019 Kind-nabij onderwijs Strategisch beleidsplan 2015-2019 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarnemen 4 Tevredenheidsonderzoek 2014 4 SWOT-analyse 5 Begrijpen 6 Krimp 6 Kwaliteit van de zaakvakken 6 Ketensamenwerking

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie