Studiehandleiding Semester III - Deeltijd School of Economics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiehandleiding Semester III - Deeltijd School of Economics"

Transcriptie

1 Pensioen, Zorg en Inkomen Studiehandleiding FSM Deeltijd Semester III Opleiding: FSM Deeltijd Inholland Semester: I Basis Businessplan Collegejaar: 2007/2008 Credits: 30 1

2 Inhoud 1. Inleiding Competenties Leerdoelen Programma... 6 beroepsproduct Literatuur Toetsing Bijlagen Bijlage Beoordelingsformulier - Plan van Aanpak Praktijkeisen (door student geformuleerd, door docent goedgekeurd) Waardering (door docent in te vullen) Eisen (door opleiding geformuleerd) Waardering (door docent in te vullen) Beoordelingsformulier Presentatie Plan van Aanpak Waardering (door docent in te vullen) Beoordelingsformulier Businessplan Praktijkeisen (door student geformuleerd, door docent goedgekeurd) Waardering (door docent in te vullen) Eisen (door opleiding geformuleerd) Waardering (door docent in te vullen) Beoordelingsformulier Basis Businessplan Waardering (door docent in te vullen) Feedback op competenties

3 1. Inleiding Een groot deel van de Nederlandse bevolking is opgegroeid in het geruststellende besef dat we in een verzorgingsstaat leven. Over de financiële gevolgen van ziekte,werkloosheid en ouderdom hoefde men zich niet al te veel zorgen te maken. Een uitstekend georganiseerd stelsel van sociale zekerheid, aangevuld met tal van mogelijkheden om zich als werknemer of privé extra bij te verzekeren. Deze wereld van automatische zekerheden bestaat nietmeer. De sociale verzorgingsstaat kraakt in al haar voegen. Burgers dienen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het afdekken van de risico s die hun financiële toekomst betreffen. Op ieder terrein staan er ingrijpende wijzigingen op stapel of zijn reeds doorgevoerd. De betaalbaarheid van de zorg, van de oude dag, de invoering van de nieuwe voorzieningen op het gebied van arbeidsongeschiktheid, enzovoort, al deze thema s zijn actueel. Voor verzekeraars en andere marktpartijen is in de organisatie van pensioen, zorg en inkomen een belangrijke rol weggelegd. De adviseur die zich op deze terreinen begeeft wacht een zware taak om zelf afdoende geïnformeerd te blijven en bovendien zijn klanten juist en tijdig te informeren. De komende jaren zal het landschap van zorg en inkomen sterk aan verandering onderhevig blijven. Dit verklaart tevens het belang van dit onderwerp voor de FSM-opleiding. Naarmate allerlei sociale vangnetten verdwijnen, wordt de rol van de adviseur als onmisbare schakel in het gehele proces van afdekken van risico s groter. De Wet financiële toezicht dwingt de adviseur tevens om gestructureerd en zorgvuldig invulling te geven aan zorgplicht voor klanten. Vrijblijvend adviseren, voorzover dat ooit al mogelijk was, behoort definitief tot het verleden. Pijlermodel Tijdens dit semester gaan we diepgaand de wereld van de pensioen, zorg & inkomen beschouwen. We benaderen dat niet specifiek vanuit individuele perspectief, maar we gaan in op de specifieke rol van de overheid in de eerste pijler en die van de werkgever in de tweede pijler. Bovendien gaan we in op de kansen voor de private marktpartijen in deze markt. Daarbij doelen we uiteraard op banken en verzekeraars, maar ook van leveranciers van aanvullende diensten. De vele ontwikkelingen in de wereld van zorg en inkomen brengen veel kansen met zich mee voor de private financiële sector. In de nieuwe zorgverzekeringswet is ruimte gecreëerd voor concurrentie tussen verzekeraars onderling maar ook tussen zorgaanbieders. Hetzelfde uitgangspunt geldt ook voor de uitvoering van die andere noviteit: de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Ook hier is marktwerking een belangrijk instrument om de uitvoeringskosten binnen de perken te houden. Echter, marktwerking kan alleen succesvol zijn als er voor de marktpartijen ook daadwerkelijk voordeel valt te behalen. Marktwerking is geen automatisme, vandaar dat we ook specifiek ingaan op marketing van diensten. 3

4 Het beroepsproduct dat u gaat maken is een businessplan. U schrijft dat plan voor een verzekeringsmaatschappij die van plan is om, uiteraard met succes, de markt voor verzuimverzekeringen te betreden. 2. Competenties Gedurende dit semester staan drie competenties centraal: vakkundigheid, communiceren en resultaatgerichtheid. Bij de vakkundigheid gaat het vooral om onderzoekend zijn, kunnen analyseren, vanuit concepten kunnen denken en een oordeel kunnen vormen. Natuurlijk is kennis van actuele theorieën en visies daarbij onontbeerlijk. Bij communiceren gaat het er om dat u in uw presentatie en rapportage doelgroepgericht, overtuigend, en sensitief bent. Verdere toelichting en criteria vindt u in de bijlagen. 4

5 3. Leerdoelen Na afloop van dit taakgebied kunt u: 1 het drie-pijlermodel diepgaand toepassen 2 een advies inzake toekomstvoorzieningen schrijven en adviseren 3 bij 2 de fiscale kaders toepassen (SW/IB/LB/ VPB) 4 bij 2 de civiel juridische kaders toepassen (PW/BW 1 & 7 (w.o. titel 17 & 18) 5 bij 2 de relevante actuariële berekeningen maken 6 bij 2 de functionaliteit van MS Excell benutten. 7 de belangrijkste inkomens- en zorgverzekeringen adviseren 8 een businessplan voor een verzekeringsmaatschappij schrijven 9 een internetgedreven communicatieplatform ontwerpen en uitvoeren 5

6 4. Programma In dit semester leert u alles op het gebied van pensioen, zorg & inkomen. We benaderen de materie vanuit zowel het juridische (fiscaal en civiel), het actuariële en het marketingperspectief. Elk semester bestaat uit twee blokken van tien weken. In het eerste blok leert u de basis op het gebied van toekomstvoorzieningen. In het tweede blok maakt u de vertaling naar een bedrijfsplan. Blok 1 Veel aandacht in Blok 1 voor de technische aspecten van pensioen zorg & inkomen. Juridische thema s worden afgewisseld met meer actuarële thema s Blok 2 In het tweede blok staat net als in semester 1 het klantperspectief centraal. Echter nu beschouwen we de klant vanuit het perspectief van de financieel dienstverlener. beroepsproduct Een project over sociale zekerheid heeft iets van leren schieten op een doel dat voortdurend in beweging is. De ontwikkelingen in ons stelsel van sociale zekerheid volgen elkaar razendsnel op. De voor de burger meest in het oog springende verandering was waarschijnlijk de introductie van een nieuw ziektekostenstelsel per 1 januari Er is echter veel meer veranderd. Nieuwe afkortingen zoals de WMO, de WWB en de WIA hebben hun intrede gedaan. Het is teveel om hier even op te sommen. Je kunt het in de syllabus Sociale Zekerheid allemaal nalezen. Ook het hele gebouw van pensioenvoorzieningen staat min of meer permanent in de steigers voor ingrijpende verbouwingen. Het is voor ingewijden in de verzekeringsbranche al lastig om bij te benen, laat staan voor nietingewijden, zoals burgers in het algemeen en werkgevers in het bijzonder. De vele ontwikkelingen in de wereld van zorg en inkomen brengen veel kansen met zich mee voor de private financiële sector. In de nieuwe zorgverzekeringswet is ruimte gecreëerd voor concurrentie tussen verzekeraars onderling maar ook tussen zorgaanbieders. Hetzelfde uitgangspunt geldt ook voor de uitvoering van die andere noviteit: de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Ook hier is marktwerking een belangrijk instrument om de uitvoeringskosten binnen de perken te houden. Echter, marktwerking kan alleen succesvol zijn als er voor de marktpartijen ook daadwerkelijk voordeel valt te behalen. Verzekeraars beraden zich op dit moment als marktpartij op hun positie. Zo ook de directie van inkomensverzekeraar het Behouden Huys. De vraag of de nieuwe markt van de WIA voldoende interessant is om te gaan betreden, zorgt in de directiekamer voor de nodige hoofdbrekens. Waar gaat het om? De WIA bestaat grofweg uit twee onderdelen, de IVA en de WGA: 1. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 2. Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling WGA kent grote financiële prikkels voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten om aan het werk te blijven. Deze regeling stimuleert werknemers om (meer) te gaan werken omdat het totale inkomen stijgt naarmate iemand meer werkt. Alleen met een baan die past bij hun arbeidsvermogen hebben gedeeltelijk arbeidsgeschikten een goede inkomenszekerheid. Kan betrokkene deze baan niet vinden, dan blijft uiteindelijk een inkomen op bijstandsniveau over. Alleen voor degenen die duurzaam geen arbeidscapaciteit meer hebben is er met de IVA nog een goede inkomensbescherming van 70% van het laatste loon over. In de syllabus Sociale Zekerheid kun je er alles over lezen. Werkgevers mogen bij de uitvoering van de WGA blijven bij het UWV of kiezen voor private verzekeraars. Vanwege de verschillen in financiering (omslagstelsel versus kapitaaldekkingsstelsel) ontbreekt een eerlijke startpositie voor de verzekeraars ten opzichte van het UWV. De private 6

7 verzekeraars zullen immers premies moeten reserveren om de WGA-uitkeringen (over 10 jaar) te kunnen betalen en dat is bij het UWV met het omslagstelsel niet nodig. Kortom, de marktwerking heeft betrekking op slechts een deel van de WIA, namelijk de WGA. Het kabinet heeft in zijn plannen getracht een eerlijke concurrentie tussen verzekeraars en UWV op poten te zetten. Om van een eerlijkere concurrentie uit te gaan is een compensatie nodig. Dit gebeurt door een opslag op de WGA-premies bij het UWV. Via een extra toeslag op de UWV-premie zal de eerste jaren het verschil in premiehoogte tussen UWV en verzekeraars worden verminderd om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om over te stappen. Overigens gaan werkgevers ondanks deze toeslag in totaliteit voor de WIA. De directie van het Behouden Huys wil graag een gericht onderzoek naar de mogelijkheden die de private uitvoering van de WGA biedt. Om die reden heeft zij een team van jonge, veelbelovende onderzoekers samengesteld. Deze junioronderzoekers hebben weinig ervaring met de onderzoekspraktijk, maar krijgen nu de kans hun onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen en hun onderzoekskwaliteiten te etaleren. Je bent dus in dienst van het Behouden Huys en krijgt nu van je directie de opdracht een marktverkenning uit te voeren. De directie hoopt en verwacht op basis van de resultaten van dit onderzoek een beslissing te kunnen nemen. U zult verschillende soorten opdrachten tegenkomen: - opdrachten waarin u wordt gevraagd vakinhoudelijke activiteiten te ondernemen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om uitwerking van casuïstiek of om het maken van (onderdelen) van de analyse; - opdrachten waarin u wordt gevraagd anderen te consulteren. Het kan daarbij gaan om collegastudenten of om externe deskundigen. Een heel specifieke opdracht in dit semester is het maken van een internetportal. Het doel van de portal is werkgevers op een efficiënte en effectieve wijze inzicht te verschaffen in de wereld van employee benefits op het gebied van pensioen, zorg en inkomen. De specificaties waaraan het product moet voldoen worden op blackboard gepubliceerd In dit semester worden verschillende werkvormen gehanteerd. Een vast onderdeel is de plenaire bespreking van de voorbereiding op het college en de voortgang van de uitwerking van de opdrachten. Tijdens de colleges werken de studenten regelmatig in kleine groepjes. Hierbij wordt de situatie op de eigen werkplek nader bekeken, ervaringen uitgewisseld, doorgedacht en gediscussieerd. Ook presenteert u uw bevindingen aan de groep. Ter voorbereiding is voor ieder college is aangegeven welke literatuur u dient te bestuderen en welke andere voorbereidingsactiviteiten u dient te ondernemen. Voor de uitwerking van een aantal perspectieven dient u zelf literatuur te zoeken en te raadplegen. 7

8 Programma Blok 1 (colleg e week) Leertaak Werkvorm Duur Schriftelijk Face-to-face virtue el 1 Introductie pijlermodel (mn tweede pijler) 2 Werknemersvoorzieni ngen, pensioen algemeen 3 Werknemersvoorzieni ngen, pensioen fiscaal bekeken 4 Werknemersvoorzieni ngen, pensioen civiel bekeken 5 Financiering van Pensioenen Bestuderen hoofdstuk 16 Bestuderen Hoofdstuk 17 Bestuderen Hoofdstuk 18 Bestuderen Hoofdstuk 19 Bestuderen Hoofdstuk 20 participeren tijdens colleges participeren tijdens colleges participeren tijdens colleges participeren tijdens colleges participeren tijdens colleges 6 Pensioen en de DGA participeren tijdens colleges Blok 2 (colleg e week) contactmoment (minuten) Leertaak Werkvorm Duur Schriftelijk Face-toface Virtue el 1 Het pijlermodel (mn eerste pijler) en de organisatie van de sociale zekerheid 2 Volksverzekeringen en sociale voorzieningen binnen de eerste pijler 3 Werknemersvoorzienin gen binnen de tweede pijler (o.m. WIA) aangevuld met derde pijler voorzieningen 4 Arbo, verzuim, reïntegratie en de zorgverzverzekeringsw et 5 Vervolg pijlermodel (derde pijler) Bestuderen Hoofdstuk 1, 2 & 3 Bestuderen Hoofdstuk 4,5 Bestuderen Hoofdstuk 6, 7 Bestuderen Hoofdstuk 8,9, 10 Bestuderen hoofdstuk 1 en Praktijkgids2 6 De lijfrente fiscaal Bestuderen Hoofdstuk 21 Praktijkgids. Hfst uit Lijfrente als planningsinstrument participere n tijdens colleges participere n tijdens colleges participere n tijdens colleges participere n tijdens colleges participere n tijdens colleges participere n tijdens colleges contactmoment (minuten) 8

9 worden tijdens colleges bekend gemaaakt. 7 De lijfrente civiel Hfst uit Lijfrente als planningsinstrument worden tijdens colleges bekend gemaaakt. participere n tijdens colleges 5. Literatuur Verplichte Literatuur Praktijkgids Zorg en Inkomen, Nikkels, Winters & van Dijk; Kluwer Deventer ISBN Diensten Marketingmanagement; De Vries & Helsdingen; Stenfert Kroese; ISBN Actuarieel Rekenen; Elsinga, Alkmaar Werkboek Pensioen, Zorgen & Inkomen; Scheerman Uitgevers Nadere informatie volgt via Blackboard. Overig Financiële calculator (speciaal voor financiële rekenkunde / investeringsselectie e.d.) Texas Instruments BA II Plus Professional of HP 17 BIIplus Aanbevolen literatuur & internetsites: Nick van Dam en Jos Marcus; Organisatie en Management; Groningen; Wolters Noordhoff ISBN: Zeijl, A.M. van; De Grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht deel 1 Ondernemingsrecht; Wolters Noordhoff ; ISBN Toetsing Toetsen U wordt op in dit semester op zes onderdelen beoordeeld Week Te beoordelen Individueel of groep 6 Tentamen A Individueel Code Credits 9 Rapport Financiële Individueel Analyse 5 10 Tentamen Individueel 5 16 Plan van aanpak team 5 18/19/20 Presentatie team 5 18/19/20 Presentatie Basis businessplan Team 5 5 9

10 Voor alle onderdelen geldt dat een score van 5,5 of hoger tot toekenning van de credits. Beoordeling Het beroepsproduct wordt beoordeeld op de bruikbaarheid in de praktijk. Voor het beroepsproduct geldt dat uzelf moet aangeven welke kwaliteitseisen u aan het beroepsproduct stelt. Deze kwaliteitseisen zijn de eisen die in de praktijk gesteld worden, we noemen dit de praktijkeisen. U laat deze eisen accorderen door uw docent. Het beroepsproduct, het businessplan, levert u in teamverband op. Echter, u bent individueel verantwoordelijk voor het integrale resultaat. In de bijlagen vindt u de beoordelingsformulieren en de daarbij geldende criteria. De presentatie van de businessplan moet overtuigend en geloofwaardig zijn voor de medewerkers en het management van de instelling en moet de inhoud en betekenis van het de analyse weergeven. Bij de presentatie kunt u uw opdrachtgever, leidinggevende of andere belanghebbende uitnodigen. Let er op dat u totaal 20 minuten beschikbaar hebt. In die 20 minuten mag u maximaal 10 minuten presenteren, de resterende tijd is nodig om je vragen te kunnen stellen. Uw medestudenten hebben dan de rol van medewerkers van uw organisatie. Feedback In week 10 krijgt u feedback op het plan van aanpak. In week 18, 19 en 20 krijgt u na afloop van de presentatie, feedback op uw presentatie en uw businessplan. Daarnaast krijg je feedback op de waargenomen ontwikkeling van uw competenties door middel van het formulier Feedback op competenties. 10

11 7. Bijlagen 1 Opdracht Plan van Aanpak Beoordelingsformulier Plan van Aanpak Beoordelingsformulier Presentatie Plan van Aanpak 2 Opdracht Businessplan Beoordeling Businessplan Beoordelingsformulier Presentatie Businessplan 3 Feedback op ontwikkeling competenties 11

12 Bijlage 1 Opdracht Plan van aanpak Met het maken van een Plan van Aanpak voor het maken van een businessplan dient u twee doelen: - u verplicht zichzelf om gestructureerd en planmatig aan het werk te gaan - u verplicht zichzelf om vooraf na te denken over de verschillende fasen die u wilt en moet doorlopen bij het maken van een businessplan. Bij het maken van een businessplan is het onder meer van groot belang dat u voldoende visie ontwikkelt om het beleid van een onderneming te beoordelen. Dat verkrijgt u onder andere door kennis te vergaren en door actief op zoek te gaan naar informatie en naar de mening van anderen. Op uw plan van aanpak vraagt u daarom uitvoerig naar feedback! Niet alleen van uw docent, maar ook van collega s, medewerkers van andere afdelingen of organisaties en van uw collega-studenten. Bij de beoordeling van je plan van aanpak moet nadrukkelijk zichtbaar zijn dat uw voldoende feedback hebt verzameld en dat u bij de vorming van je mening en visie deze feedback verwerkt hebt. Professionals in de financiële branche moeten in staat zijn zelf kwaliteitscriteria voor hun werk te kunnen formuleren. We vragen u dan ook zelf in week 3 de definitieve eisen aan uw Plan van aanpak te formuleren. De opdracht bestaat uit de volgende fasen: 1. u stelt in week 1 vast waar volgens je het Plan van Aanpak aan moet voldoen; 2. u vraagt in week 2 na bij anderen in uw (of een andere) organisatie wat men vindt van door u zelf geformuleerde eisen; 3. in week 3 levert u de kwaliteitseisen (dat zijn dus de beoordelingscriteria) bij uw docent in. U laat deze goedkeuren door uw docent; 4. in week 4 maakt u het raamwerk van uw businessplan 5. in week 5, 6 en 7 maakt u het Plan van Aanpak dat u tijdens het laatste college van week 7 inlevert bij uw docent. 12

13 Beoordelingsformulier - Plan van Aanpak Student : Docent : Datum : Handtekening: Cijfer: Praktijkeisen (door student geformuleerd, door docent goedgekeurd) Waardering (door docent in te vullen) Eisen (door opleiding geformuleerd) Het raamwerk van het plan is opgenomen. Waardering (door docent in te vullen) Er is een tijdsplanning opgenomen. Aangegeven is aan wie feedback wordt gevraagd Aangegeven is op welke momenten feedback wordt gevraagd Er is een tijdspad opgenomen Duidelijk is wie een bijdrage moeten leveren tijdens het proces 13

14 Beoordelingsformulier Presentatie Plan van Aanpak Student : Docent : Datum : Handtekening: Cijfer: Praktijkeisen Presentatie is informatief Waardering (door docent in te vullen) Presentatie is gestructureerd Presentatie is onderhoudend Presentatie is geloofwaardig Multimediale ondersteuning is professioneel: verzorgd en effectief Cijfer 14

15 Opdracht Basis Businessplan De WAO is per 1 januari 2006 WIA geworden. Onder de nieuwe wet kunnen werkgevers zelf kiezen of zij het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zelf willen dragen of dat zij zich hiervoor verzekeren bij een private verzekeringsmaatschappij of bij het UWV (alleen voor bedrijven met een loonsom vanaf een bepaald bedrag). Verzekeringsmaatschappij het Behouden Huys overweegt per 1 januari 2007 de markt voor WIA-gerelateerde producten te betreden en wil zich dan beperken tot haar huidige doelgroep: ondernemingen in het kleinbedrijf. Die beslissing is onder meer afhankelijk van de vraag in hoeverre werkgevers ervoor gaan kiezen het risico bij een private verzekeraar onder te brengen en van de vraag wat de concurrentie doet. Je projectgroep krijgt nu de opdracht dit onderzoek op te zetten en uit te voeren. Op blackboard is meer informatie over het Behouden Huys te vinden. De opdracht van de directie van het Behouden Huys bestaat uit 2 delen: (1) een onderzoek naar wat concurrerende verzekeraars op dit gebied doen en (2) een onderzoek onder werkgevers in het kleinbedrijf naar de bekendheid van de WIA en de wijze waarop die werkgevers het arbeidsongeschiktheidsrisico van hun werknemers hebben afgedekt. 1. Een onderzoek naar wat concurrerende verzekeraars op dit gebied doen De directie wil weten welke verzekeraars actief zijn op deze markt en wat de kenmerken zijn van de producten die zij aanbieden. De directie wil ook weten hoe de premies van UWV en private verzekeraars zich verhouden tot de eigen premie. De projectgroep dient voor een aantal beroepsgroepen uit de populatie zelf de minimale premie van het Behouden Huys te berekenen. 2. Een onderzoek onder werkgevers in het midden- en kleinbedrijf naar de bekendheid van de WIA en de wijze waarop die werkgevers het arbeidsongeschiktheidsrisico van hun werknemers hebben afgedekt De projectgroep dient op verantwoorde wijze de populatie en steekproef te bepalen. De volgende vragen staan in het onderzoek centraal: In hoeverre zijn de werkgevers bekend met de WIA? Dragen de werkgevers het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zelf of hebben ze zich verzekerd? Indien zij zich verzekerd hebben, is dat dan bij het UWV of bij een private verzekeraar? Waarom is er gekozen voor deze oplossing? Overwegen de werkgevers verandering aan te brengen in bovengenoemde situatie? Welke factoren zijn bepalend voor die beslissing? De onderzoeksopzet en -resultaten worden beschreven in een rapport dat bestemd is voor de directie van het Behouden Huys. In het rapport wordt ook een beknopte beschrijving gegeven van de WIA (2 A4). Het projectresultaat bestaat uit het onderzoeksrapport. In het rapport zijn op een overzichtelijke en goed gefundeerde manier de resultaten beschreven van het onderzoek dat door de projectgroep is verricht. Alle onderliggend materiaal is opgenomen in het projectdossier in de map gebruikte gegevens en bronnen. Het onderzoeksrapport wordt geschreven voor de opdrachtgever: de directie van het Behouden Huys. Inhoudelijk dient het rapport voldoende informatie te bevatten om de directie een beslissing te kunnen laten nemen. Dat betekent concreet dat de opdrachten, zoals verwoord onder , duidelijk uitgewerkt in het rapport moeten terugkomen. Het onderzoeksrapport bestaat uit: - Voorblad (titel, klas, nummer projectgroep, namen leden projectgroep, plaats, datum) - Titelpagina (informatie voorblad met aanvullende gegevens) - Inhoudsopgave - Inleiding - Hoofdstukken met paragrafen - Conclusie - Evaluatie - Bronvermelding 15

16 - Bijlagen Beoordelingsformulier Businessplan Student : Docent : Datum : Handtekening: Cijfer: Praktijkeisen (door student geformuleerd, door docent goedgekeurd) Waardering (door docent in te vullen) Eisen (door opleiding geformuleerd) kan het drie-pijlermodel diepgaand toepassen Waardering (door docent in te vullen) kan een advies inzake toekomstvoorzieningen schrijven en adviseren Ik kan bij 2 de fiscale kaders toepassen (SW/IB/LB/ VPB) kan bij 2 de civiel juridische kaders toepassen (PW/BW 1 & 7 (w.o. titel 17 & 18) kan bij 2 de relevante actuariële berekeningen maken 16

17 kan bij 2 de functionaliteit van MS Excell benutten kan de belangrijkste inkomens- en zorgverzekeringen adviseren kan een businessplan voor een verzekeringsmaatschappij schrijven kan een internetgedreven communicatieplatform ontwerpen en uitvoeren 17

18 Beoordelingsformulier Basis Businessplan Student : Docent : Datum : Handtekening: Cijfer: Praktijkeisen Presentatie is informatief Waardering (door docent in te vullen) Presentatie is gestructureerd Presentatie is onderhoudend Presentatie is geloofwaardig Multimediale ondersteuning is professioneel: verzorgd en effectief Cijfer 18

19 Feedback op competenties Aan de hand van uw activiteiten in dit taakgebied valt met betrekking tot uw competenties het volgende op. Vakkundigheid Criteria Is onderzoekend U heeft de voldoende en relevante informatie verzameld en deze kritisch beoordeeld. U bekijkt de vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Is analytisch U analyseert meningen en informatie, u legt koppelingen aan tussen meningen en informatie. Is conceptueel U kent en herkent relevante theorieën en modellen en weet deze toe te passen. Heeft oordeelsvermogen U trekt uw conclusies op basis van analyses en kunt gemaakte keuzes verantwoorden. Vermeld wat positief opvalt, én wat ontwikkeling behoeft. Vul niets in als een criterium n.v.t. is. Communiceren (schriftelijk) Criteria Is toegankelijk U gebruikt een goede structuur, u communiceert zakelijk en u gebruikt correcte grammatica en spelling. U gebruikt een zakelijke, verzorgde layout Is overtuigend In uw communicatie overtuigt op basis van argumenten en relevante bronnen. Communiceren (mondeling) Criteria Is toegankelijk U gebruikt een heldere structuur, uw spreektoon is afgestemd op doelgroep en onderwerp en is in ieder geval afwisselend. U geeft er blijk van open te staan voor vragen en afwijkende meningen. Is sensitief U heeft inlevingsvermogen, u luistert naar vragen van toehoorders en geeft daar gericht antwoord op en u controleert altijd of de ander tevreden is met uw antwoord. Is overtuigend In uw communicatie overtuigt op basis van argumenten en relevante bronnen. In discussies gaat u in op meningen van anderen en onderbouwt uw eigen mening met argumenten. Vermeld wat positief opvalt, én wat ontwikkeling behoeft. Vul niets in als een criterium n.v.t. is. Vermeld wat positief opvalt, én wat ontwikkeling behoeft. Vul niets in als een criterium n.v.t. is. 19

20 Resultaatgerichtheid Criteria Is doelgericht Werkt planmatig; bewaakt voortgang; doorzettingsvermogen; vindt balans tussen ambitie en haalbaarheid Is probleemoplossend Neemt actie bij problemen of onvoorziene omstandigheden, komt met werkbare oplossingen Vermeld wat positief opvalt, én wat ontwikkeling behoeft. Vul niets in als een criterium n.v.t. is. NB: De docent stuurt, na beoordeling, het ingevulde formulier digitaal naar de student. Indien gewenst kan de student over de beoordeling met de docent een individuele afspraak maken tijdens de feedbackbijeenkomst. 20

21 21

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

ALLE PLANNEN OP EEN RIJ!

ALLE PLANNEN OP EEN RIJ! info KOSTER info is een uitgave van Stichting Koster Service Schrift, de informatieve uitgeverij van KOSTER verzekeringen b.v. Deze nieuwsbrief verschijnt wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft.

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Uw pensioenreglement Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Dit leest u in uw pensioenreglement Uw werkgever heeft uw aanvullende uitkering op de wettelijke uitkering

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

verzuim- & inkomensplan

verzuim- & inkomensplan verzuim- & inkomensplan één sluitende oplossing informatie voor de ondernemer verzuim- & inkomensplan aan u de keuze Ziekteverzuimverzekering: Avéro Achmea biedt een maatoplossing met twee dekkingsvormen.

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER feedbackformulier 1 Datum: 19 januari 09 Organisatie: Red BULL NL Vakkundigheid signaleert en analyseert beroepsvraagstukken en komt tot beredeneerde oordelen en oplossingen, gebruikmakend van relevante

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Privatisering van de WIA. Dolf Kamermans, 12 november 2010

Privatisering van de WIA. Dolf Kamermans, 12 november 2010 Privatisering van de WIA Dolf Kamermans, 12 november 2010 1 SZ-stelsel in Nederland Wetgeving: 1967: Invoering WAO 1973-1985: misbruik WAO 1987: Stelselherziening 1992: TBA 1993: TAV 1996: WULbZ 1998:

Nadere informatie

Advies in Sociale Zekerheid: Inkomensverzekeringen. Allianz Inkomensverzekeringen 25 oktober 2010 Vught

Advies in Sociale Zekerheid: Inkomensverzekeringen. Allianz Inkomensverzekeringen 25 oktober 2010 Vught Advies in Sociale Zekerheid: Inkomensverzekeringen Allianz Inkomensverzekeringen 25 oktober 2010 Vught Allianz Inkomensverzekeringen Gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van inkomenszekerheid.

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

Inkomensverzekeringen, nut en noodzaak voor het mkb. Janthony Wielink

Inkomensverzekeringen, nut en noodzaak voor het mkb. Janthony Wielink Inkomensverzekeringen, nut en noodzaak voor het mkb Janthony Wielink Inhoudelijk programma Doelstelling overheid Gevolgen werkgevers Gevolgen werknemers Verzuimbeleid wordt re integratiebeleid Toekomstplannen

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling adviesgroep De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 015-016 Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn - Stageopdracht leerjaar 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties...

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Marketing Basics 1e semester Propedeuse CE

Marketing Basics 1e semester Propedeuse CE Marketing Basics 1e semester Propedeuse CE Studiehandleiding 2015-2016 Quick reader Opleiding Commerciële Economie (CE) Deeltijd Auteur Lex van Hoogstraten Opleidingsmanager Hans Seubring-Vierveyzer Semesterverantwoordelijke

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Is deze wetswijziging voor werkgevers horror of een uitdaging? februari 2013 Aanleiding WGA schade WIA evaluatie: inhoud WGA 71% heeft geen restverdiencapaciteit 14% benut capaciteit

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling a d v i e s g r o e p De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar

Nadere informatie

Keuzevrijheid bij arbeidsongeschiktheid

Keuzevrijheid bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid kent vele gezichten. Het meest herkenbare is dat u na een ongeluk niet meer in staat bent te werken. Maar kent ook een grijs gebied. Er kan u bijvoorbeeld iets overkomen waardoor

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Reden. Arbeidsongeschiktheid

Reden. Arbeidsongeschiktheid Formulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Gegevens werkgever Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: Contactpersoon (ingevuld door): Gegevens werknemer Naam werknemer: Adres werknemer:

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief Krediet College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën Beste werkgever, Uw werknemer is met Qua Financiën in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Kosten of kansen? Francisca Dubbeldam & Dennis Holtkamp Specialisten Zorg & Inkomen 29 & 31 oktober 2013 linkedin.com/company/schouten-zekerheid twitter.com/schoutenzeker Daadkracht

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Uitgevoerd door Linda Hoogervorst, student Hogeschool van

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Premiedifferentiatie WGA. Betaalt u onnodig premie?

Premiedifferentiatie WGA. Betaalt u onnodig premie? Premiedifferentiatie WGA Betaalt u onnodig premie? Premiedifferentiatie WGA Als werkgever bent u aangesloten bij het UWV voor de uitvoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Naast

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April 2014

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Verzekeringen. 4.1 Cordares als verzekeringsmaatschappij. 4.2 De verzuimverzekeringen. van Cordares 31. 4.3 De inkomensverzekeringen

Verzekeringen. 4.1 Cordares als verzekeringsmaatschappij. 4.2 De verzuimverzekeringen. van Cordares 31. 4.3 De inkomensverzekeringen 4 Verzekeringen 4.1 Cordares als verzekeringsmaatschappij 30 4.2 De verzuimverzekeringen van Cordares 30 4.3 De inkomensverzekeringen van Cordares 31 4.4 Distributie 32 Verzekeringen 29 Jaarboek 2008 Verzekeringen

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, 2014. Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De

Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, 2014. Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, 2014 Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De Docent: Janne de Kan Datum: 30-10-2014 1. Groepsverslag 1.1

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID studiejaar 2013-2014 Naam student Studentnummer Titel AOD Datum 1 Competenties

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Stein

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Stein Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Stein De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Re-integratie inspanningen van publiek (UWV) en privaat verzekerde werkgevers sinds de WIA

Re-integratie inspanningen van publiek (UWV) en privaat verzekerde werkgevers sinds de WIA Re-integratie inspanningen van publiek (UWV) en privaat verzekerde werkgevers sinds de WIA B. Cuelenaere, AStri beleidsonderzoek en advies (b.cuelenaere@astri.nl) T.J. Veerman, AStri beleidsonderzoek en

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Ik ben Eigenrisicodrager en nu?

Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Wanneer u dit leest heeft u ervoor gekozen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Waarschijnlijk is dit een overwogen keuze geweest waarbij u zich ook heeft laten informeren

Nadere informatie

Modulebeschrijving FFEGBE0231 2011/2012

Modulebeschrijving FFEGBE0231 2011/2012 Modulebeschrijving FFEGBE0231 2011/2012 Naam module FFEGBE0231 Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie en Externe verslaggeving Studiepunten 3 Voorkennis Bedrijfsadministratie: leerstof uit leerjaren 1 en

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378. Voorbeeldformulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Voor beide

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management. Cursusjaar 2014/2015. Stage jaar 2. Coachend gedrag veranderen. Feedback en beoordeling. werkveldbegeleider

Sport, Gezondheid en Management. Cursusjaar 2014/2015. Stage jaar 2. Coachend gedrag veranderen. Feedback en beoordeling. werkveldbegeleider Sport, Gezondheid en Management Cursusjaar 201/201 Stage jaar 2 Coachend gedrag veranderen Feedback en beoordeling werkveldbegeleider 1 Naam student: Remon Tinge Naam André Tjeerdsma werkveldbegeleider:

Nadere informatie

Kansen signaleren. Zorg & Inkomen

Kansen signaleren. Zorg & Inkomen Training Kansen signaleren voor adviseren over Zorg & Inkomen In kort tijdsbestek uw (basis)kennis op gebied van arbeidsongeschiktheid en verzuim op peil. Inleiding Zorg en inkomen voorzieningen en verzekeringen

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Beoordelen met de 360 feedback-methode

Beoordelen met de 360 feedback-methode Instituut voor Gezondheidszorg Beoordelen met de 360 feedback-methode Bij de 360 feedback-methode vraag je mensen uit je omgeving om je te beoordelen op verschillende aspecten. Dit gebeurt meestal door

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie