Studiehandleiding Semester III - Deeltijd School of Economics

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiehandleiding Semester III - Deeltijd School of Economics"

Transcriptie

1 Pensioen, Zorg en Inkomen Studiehandleiding FSM Deeltijd Semester III Opleiding: FSM Deeltijd Inholland Semester: I Basis Businessplan Collegejaar: 2007/2008 Credits: 30 1

2 Inhoud 1. Inleiding Competenties Leerdoelen Programma... 6 beroepsproduct Literatuur Toetsing Bijlagen Bijlage Beoordelingsformulier - Plan van Aanpak Praktijkeisen (door student geformuleerd, door docent goedgekeurd) Waardering (door docent in te vullen) Eisen (door opleiding geformuleerd) Waardering (door docent in te vullen) Beoordelingsformulier Presentatie Plan van Aanpak Waardering (door docent in te vullen) Beoordelingsformulier Businessplan Praktijkeisen (door student geformuleerd, door docent goedgekeurd) Waardering (door docent in te vullen) Eisen (door opleiding geformuleerd) Waardering (door docent in te vullen) Beoordelingsformulier Basis Businessplan Waardering (door docent in te vullen) Feedback op competenties

3 1. Inleiding Een groot deel van de Nederlandse bevolking is opgegroeid in het geruststellende besef dat we in een verzorgingsstaat leven. Over de financiële gevolgen van ziekte,werkloosheid en ouderdom hoefde men zich niet al te veel zorgen te maken. Een uitstekend georganiseerd stelsel van sociale zekerheid, aangevuld met tal van mogelijkheden om zich als werknemer of privé extra bij te verzekeren. Deze wereld van automatische zekerheden bestaat nietmeer. De sociale verzorgingsstaat kraakt in al haar voegen. Burgers dienen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het afdekken van de risico s die hun financiële toekomst betreffen. Op ieder terrein staan er ingrijpende wijzigingen op stapel of zijn reeds doorgevoerd. De betaalbaarheid van de zorg, van de oude dag, de invoering van de nieuwe voorzieningen op het gebied van arbeidsongeschiktheid, enzovoort, al deze thema s zijn actueel. Voor verzekeraars en andere marktpartijen is in de organisatie van pensioen, zorg en inkomen een belangrijke rol weggelegd. De adviseur die zich op deze terreinen begeeft wacht een zware taak om zelf afdoende geïnformeerd te blijven en bovendien zijn klanten juist en tijdig te informeren. De komende jaren zal het landschap van zorg en inkomen sterk aan verandering onderhevig blijven. Dit verklaart tevens het belang van dit onderwerp voor de FSM-opleiding. Naarmate allerlei sociale vangnetten verdwijnen, wordt de rol van de adviseur als onmisbare schakel in het gehele proces van afdekken van risico s groter. De Wet financiële toezicht dwingt de adviseur tevens om gestructureerd en zorgvuldig invulling te geven aan zorgplicht voor klanten. Vrijblijvend adviseren, voorzover dat ooit al mogelijk was, behoort definitief tot het verleden. Pijlermodel Tijdens dit semester gaan we diepgaand de wereld van de pensioen, zorg & inkomen beschouwen. We benaderen dat niet specifiek vanuit individuele perspectief, maar we gaan in op de specifieke rol van de overheid in de eerste pijler en die van de werkgever in de tweede pijler. Bovendien gaan we in op de kansen voor de private marktpartijen in deze markt. Daarbij doelen we uiteraard op banken en verzekeraars, maar ook van leveranciers van aanvullende diensten. De vele ontwikkelingen in de wereld van zorg en inkomen brengen veel kansen met zich mee voor de private financiële sector. In de nieuwe zorgverzekeringswet is ruimte gecreëerd voor concurrentie tussen verzekeraars onderling maar ook tussen zorgaanbieders. Hetzelfde uitgangspunt geldt ook voor de uitvoering van die andere noviteit: de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Ook hier is marktwerking een belangrijk instrument om de uitvoeringskosten binnen de perken te houden. Echter, marktwerking kan alleen succesvol zijn als er voor de marktpartijen ook daadwerkelijk voordeel valt te behalen. Marktwerking is geen automatisme, vandaar dat we ook specifiek ingaan op marketing van diensten. 3

4 Het beroepsproduct dat u gaat maken is een businessplan. U schrijft dat plan voor een verzekeringsmaatschappij die van plan is om, uiteraard met succes, de markt voor verzuimverzekeringen te betreden. 2. Competenties Gedurende dit semester staan drie competenties centraal: vakkundigheid, communiceren en resultaatgerichtheid. Bij de vakkundigheid gaat het vooral om onderzoekend zijn, kunnen analyseren, vanuit concepten kunnen denken en een oordeel kunnen vormen. Natuurlijk is kennis van actuele theorieën en visies daarbij onontbeerlijk. Bij communiceren gaat het er om dat u in uw presentatie en rapportage doelgroepgericht, overtuigend, en sensitief bent. Verdere toelichting en criteria vindt u in de bijlagen. 4

5 3. Leerdoelen Na afloop van dit taakgebied kunt u: 1 het drie-pijlermodel diepgaand toepassen 2 een advies inzake toekomstvoorzieningen schrijven en adviseren 3 bij 2 de fiscale kaders toepassen (SW/IB/LB/ VPB) 4 bij 2 de civiel juridische kaders toepassen (PW/BW 1 & 7 (w.o. titel 17 & 18) 5 bij 2 de relevante actuariële berekeningen maken 6 bij 2 de functionaliteit van MS Excell benutten. 7 de belangrijkste inkomens- en zorgverzekeringen adviseren 8 een businessplan voor een verzekeringsmaatschappij schrijven 9 een internetgedreven communicatieplatform ontwerpen en uitvoeren 5

6 4. Programma In dit semester leert u alles op het gebied van pensioen, zorg & inkomen. We benaderen de materie vanuit zowel het juridische (fiscaal en civiel), het actuariële en het marketingperspectief. Elk semester bestaat uit twee blokken van tien weken. In het eerste blok leert u de basis op het gebied van toekomstvoorzieningen. In het tweede blok maakt u de vertaling naar een bedrijfsplan. Blok 1 Veel aandacht in Blok 1 voor de technische aspecten van pensioen zorg & inkomen. Juridische thema s worden afgewisseld met meer actuarële thema s Blok 2 In het tweede blok staat net als in semester 1 het klantperspectief centraal. Echter nu beschouwen we de klant vanuit het perspectief van de financieel dienstverlener. beroepsproduct Een project over sociale zekerheid heeft iets van leren schieten op een doel dat voortdurend in beweging is. De ontwikkelingen in ons stelsel van sociale zekerheid volgen elkaar razendsnel op. De voor de burger meest in het oog springende verandering was waarschijnlijk de introductie van een nieuw ziektekostenstelsel per 1 januari Er is echter veel meer veranderd. Nieuwe afkortingen zoals de WMO, de WWB en de WIA hebben hun intrede gedaan. Het is teveel om hier even op te sommen. Je kunt het in de syllabus Sociale Zekerheid allemaal nalezen. Ook het hele gebouw van pensioenvoorzieningen staat min of meer permanent in de steigers voor ingrijpende verbouwingen. Het is voor ingewijden in de verzekeringsbranche al lastig om bij te benen, laat staan voor nietingewijden, zoals burgers in het algemeen en werkgevers in het bijzonder. De vele ontwikkelingen in de wereld van zorg en inkomen brengen veel kansen met zich mee voor de private financiële sector. In de nieuwe zorgverzekeringswet is ruimte gecreëerd voor concurrentie tussen verzekeraars onderling maar ook tussen zorgaanbieders. Hetzelfde uitgangspunt geldt ook voor de uitvoering van die andere noviteit: de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Ook hier is marktwerking een belangrijk instrument om de uitvoeringskosten binnen de perken te houden. Echter, marktwerking kan alleen succesvol zijn als er voor de marktpartijen ook daadwerkelijk voordeel valt te behalen. Verzekeraars beraden zich op dit moment als marktpartij op hun positie. Zo ook de directie van inkomensverzekeraar het Behouden Huys. De vraag of de nieuwe markt van de WIA voldoende interessant is om te gaan betreden, zorgt in de directiekamer voor de nodige hoofdbrekens. Waar gaat het om? De WIA bestaat grofweg uit twee onderdelen, de IVA en de WGA: 1. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 2. Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling WGA kent grote financiële prikkels voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten om aan het werk te blijven. Deze regeling stimuleert werknemers om (meer) te gaan werken omdat het totale inkomen stijgt naarmate iemand meer werkt. Alleen met een baan die past bij hun arbeidsvermogen hebben gedeeltelijk arbeidsgeschikten een goede inkomenszekerheid. Kan betrokkene deze baan niet vinden, dan blijft uiteindelijk een inkomen op bijstandsniveau over. Alleen voor degenen die duurzaam geen arbeidscapaciteit meer hebben is er met de IVA nog een goede inkomensbescherming van 70% van het laatste loon over. In de syllabus Sociale Zekerheid kun je er alles over lezen. Werkgevers mogen bij de uitvoering van de WGA blijven bij het UWV of kiezen voor private verzekeraars. Vanwege de verschillen in financiering (omslagstelsel versus kapitaaldekkingsstelsel) ontbreekt een eerlijke startpositie voor de verzekeraars ten opzichte van het UWV. De private 6

7 verzekeraars zullen immers premies moeten reserveren om de WGA-uitkeringen (over 10 jaar) te kunnen betalen en dat is bij het UWV met het omslagstelsel niet nodig. Kortom, de marktwerking heeft betrekking op slechts een deel van de WIA, namelijk de WGA. Het kabinet heeft in zijn plannen getracht een eerlijke concurrentie tussen verzekeraars en UWV op poten te zetten. Om van een eerlijkere concurrentie uit te gaan is een compensatie nodig. Dit gebeurt door een opslag op de WGA-premies bij het UWV. Via een extra toeslag op de UWV-premie zal de eerste jaren het verschil in premiehoogte tussen UWV en verzekeraars worden verminderd om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om over te stappen. Overigens gaan werkgevers ondanks deze toeslag in totaliteit voor de WIA. De directie van het Behouden Huys wil graag een gericht onderzoek naar de mogelijkheden die de private uitvoering van de WGA biedt. Om die reden heeft zij een team van jonge, veelbelovende onderzoekers samengesteld. Deze junioronderzoekers hebben weinig ervaring met de onderzoekspraktijk, maar krijgen nu de kans hun onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen en hun onderzoekskwaliteiten te etaleren. Je bent dus in dienst van het Behouden Huys en krijgt nu van je directie de opdracht een marktverkenning uit te voeren. De directie hoopt en verwacht op basis van de resultaten van dit onderzoek een beslissing te kunnen nemen. U zult verschillende soorten opdrachten tegenkomen: - opdrachten waarin u wordt gevraagd vakinhoudelijke activiteiten te ondernemen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om uitwerking van casuïstiek of om het maken van (onderdelen) van de analyse; - opdrachten waarin u wordt gevraagd anderen te consulteren. Het kan daarbij gaan om collegastudenten of om externe deskundigen. Een heel specifieke opdracht in dit semester is het maken van een internetportal. Het doel van de portal is werkgevers op een efficiënte en effectieve wijze inzicht te verschaffen in de wereld van employee benefits op het gebied van pensioen, zorg en inkomen. De specificaties waaraan het product moet voldoen worden op blackboard gepubliceerd In dit semester worden verschillende werkvormen gehanteerd. Een vast onderdeel is de plenaire bespreking van de voorbereiding op het college en de voortgang van de uitwerking van de opdrachten. Tijdens de colleges werken de studenten regelmatig in kleine groepjes. Hierbij wordt de situatie op de eigen werkplek nader bekeken, ervaringen uitgewisseld, doorgedacht en gediscussieerd. Ook presenteert u uw bevindingen aan de groep. Ter voorbereiding is voor ieder college is aangegeven welke literatuur u dient te bestuderen en welke andere voorbereidingsactiviteiten u dient te ondernemen. Voor de uitwerking van een aantal perspectieven dient u zelf literatuur te zoeken en te raadplegen. 7

8 Programma Blok 1 (colleg e week) Leertaak Werkvorm Duur Schriftelijk Face-to-face virtue el 1 Introductie pijlermodel (mn tweede pijler) 2 Werknemersvoorzieni ngen, pensioen algemeen 3 Werknemersvoorzieni ngen, pensioen fiscaal bekeken 4 Werknemersvoorzieni ngen, pensioen civiel bekeken 5 Financiering van Pensioenen Bestuderen hoofdstuk 16 Bestuderen Hoofdstuk 17 Bestuderen Hoofdstuk 18 Bestuderen Hoofdstuk 19 Bestuderen Hoofdstuk 20 participeren tijdens colleges participeren tijdens colleges participeren tijdens colleges participeren tijdens colleges participeren tijdens colleges 6 Pensioen en de DGA participeren tijdens colleges Blok 2 (colleg e week) contactmoment (minuten) Leertaak Werkvorm Duur Schriftelijk Face-toface Virtue el 1 Het pijlermodel (mn eerste pijler) en de organisatie van de sociale zekerheid 2 Volksverzekeringen en sociale voorzieningen binnen de eerste pijler 3 Werknemersvoorzienin gen binnen de tweede pijler (o.m. WIA) aangevuld met derde pijler voorzieningen 4 Arbo, verzuim, reïntegratie en de zorgverzverzekeringsw et 5 Vervolg pijlermodel (derde pijler) Bestuderen Hoofdstuk 1, 2 & 3 Bestuderen Hoofdstuk 4,5 Bestuderen Hoofdstuk 6, 7 Bestuderen Hoofdstuk 8,9, 10 Bestuderen hoofdstuk 1 en Praktijkgids2 6 De lijfrente fiscaal Bestuderen Hoofdstuk 21 Praktijkgids. Hfst uit Lijfrente als planningsinstrument participere n tijdens colleges participere n tijdens colleges participere n tijdens colleges participere n tijdens colleges participere n tijdens colleges participere n tijdens colleges contactmoment (minuten) 8

9 worden tijdens colleges bekend gemaaakt. 7 De lijfrente civiel Hfst uit Lijfrente als planningsinstrument worden tijdens colleges bekend gemaaakt. participere n tijdens colleges 5. Literatuur Verplichte Literatuur Praktijkgids Zorg en Inkomen, Nikkels, Winters & van Dijk; Kluwer Deventer ISBN Diensten Marketingmanagement; De Vries & Helsdingen; Stenfert Kroese; ISBN Actuarieel Rekenen; Elsinga, Alkmaar Werkboek Pensioen, Zorgen & Inkomen; Scheerman Uitgevers Nadere informatie volgt via Blackboard. Overig Financiële calculator (speciaal voor financiële rekenkunde / investeringsselectie e.d.) Texas Instruments BA II Plus Professional of HP 17 BIIplus Aanbevolen literatuur & internetsites: Nick van Dam en Jos Marcus; Organisatie en Management; Groningen; Wolters Noordhoff ISBN: Zeijl, A.M. van; De Grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht deel 1 Ondernemingsrecht; Wolters Noordhoff ; ISBN Toetsing Toetsen U wordt op in dit semester op zes onderdelen beoordeeld Week Te beoordelen Individueel of groep 6 Tentamen A Individueel Code Credits 9 Rapport Financiële Individueel Analyse 5 10 Tentamen Individueel 5 16 Plan van aanpak team 5 18/19/20 Presentatie team 5 18/19/20 Presentatie Basis businessplan Team 5 5 9

10 Voor alle onderdelen geldt dat een score van 5,5 of hoger tot toekenning van de credits. Beoordeling Het beroepsproduct wordt beoordeeld op de bruikbaarheid in de praktijk. Voor het beroepsproduct geldt dat uzelf moet aangeven welke kwaliteitseisen u aan het beroepsproduct stelt. Deze kwaliteitseisen zijn de eisen die in de praktijk gesteld worden, we noemen dit de praktijkeisen. U laat deze eisen accorderen door uw docent. Het beroepsproduct, het businessplan, levert u in teamverband op. Echter, u bent individueel verantwoordelijk voor het integrale resultaat. In de bijlagen vindt u de beoordelingsformulieren en de daarbij geldende criteria. De presentatie van de businessplan moet overtuigend en geloofwaardig zijn voor de medewerkers en het management van de instelling en moet de inhoud en betekenis van het de analyse weergeven. Bij de presentatie kunt u uw opdrachtgever, leidinggevende of andere belanghebbende uitnodigen. Let er op dat u totaal 20 minuten beschikbaar hebt. In die 20 minuten mag u maximaal 10 minuten presenteren, de resterende tijd is nodig om je vragen te kunnen stellen. Uw medestudenten hebben dan de rol van medewerkers van uw organisatie. Feedback In week 10 krijgt u feedback op het plan van aanpak. In week 18, 19 en 20 krijgt u na afloop van de presentatie, feedback op uw presentatie en uw businessplan. Daarnaast krijg je feedback op de waargenomen ontwikkeling van uw competenties door middel van het formulier Feedback op competenties. 10

11 7. Bijlagen 1 Opdracht Plan van Aanpak Beoordelingsformulier Plan van Aanpak Beoordelingsformulier Presentatie Plan van Aanpak 2 Opdracht Businessplan Beoordeling Businessplan Beoordelingsformulier Presentatie Businessplan 3 Feedback op ontwikkeling competenties 11

12 Bijlage 1 Opdracht Plan van aanpak Met het maken van een Plan van Aanpak voor het maken van een businessplan dient u twee doelen: - u verplicht zichzelf om gestructureerd en planmatig aan het werk te gaan - u verplicht zichzelf om vooraf na te denken over de verschillende fasen die u wilt en moet doorlopen bij het maken van een businessplan. Bij het maken van een businessplan is het onder meer van groot belang dat u voldoende visie ontwikkelt om het beleid van een onderneming te beoordelen. Dat verkrijgt u onder andere door kennis te vergaren en door actief op zoek te gaan naar informatie en naar de mening van anderen. Op uw plan van aanpak vraagt u daarom uitvoerig naar feedback! Niet alleen van uw docent, maar ook van collega s, medewerkers van andere afdelingen of organisaties en van uw collega-studenten. Bij de beoordeling van je plan van aanpak moet nadrukkelijk zichtbaar zijn dat uw voldoende feedback hebt verzameld en dat u bij de vorming van je mening en visie deze feedback verwerkt hebt. Professionals in de financiële branche moeten in staat zijn zelf kwaliteitscriteria voor hun werk te kunnen formuleren. We vragen u dan ook zelf in week 3 de definitieve eisen aan uw Plan van aanpak te formuleren. De opdracht bestaat uit de volgende fasen: 1. u stelt in week 1 vast waar volgens je het Plan van Aanpak aan moet voldoen; 2. u vraagt in week 2 na bij anderen in uw (of een andere) organisatie wat men vindt van door u zelf geformuleerde eisen; 3. in week 3 levert u de kwaliteitseisen (dat zijn dus de beoordelingscriteria) bij uw docent in. U laat deze goedkeuren door uw docent; 4. in week 4 maakt u het raamwerk van uw businessplan 5. in week 5, 6 en 7 maakt u het Plan van Aanpak dat u tijdens het laatste college van week 7 inlevert bij uw docent. 12

13 Beoordelingsformulier - Plan van Aanpak Student : Docent : Datum : Handtekening: Cijfer: Praktijkeisen (door student geformuleerd, door docent goedgekeurd) Waardering (door docent in te vullen) Eisen (door opleiding geformuleerd) Het raamwerk van het plan is opgenomen. Waardering (door docent in te vullen) Er is een tijdsplanning opgenomen. Aangegeven is aan wie feedback wordt gevraagd Aangegeven is op welke momenten feedback wordt gevraagd Er is een tijdspad opgenomen Duidelijk is wie een bijdrage moeten leveren tijdens het proces 13

14 Beoordelingsformulier Presentatie Plan van Aanpak Student : Docent : Datum : Handtekening: Cijfer: Praktijkeisen Presentatie is informatief Waardering (door docent in te vullen) Presentatie is gestructureerd Presentatie is onderhoudend Presentatie is geloofwaardig Multimediale ondersteuning is professioneel: verzorgd en effectief Cijfer 14

15 Opdracht Basis Businessplan De WAO is per 1 januari 2006 WIA geworden. Onder de nieuwe wet kunnen werkgevers zelf kiezen of zij het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zelf willen dragen of dat zij zich hiervoor verzekeren bij een private verzekeringsmaatschappij of bij het UWV (alleen voor bedrijven met een loonsom vanaf een bepaald bedrag). Verzekeringsmaatschappij het Behouden Huys overweegt per 1 januari 2007 de markt voor WIA-gerelateerde producten te betreden en wil zich dan beperken tot haar huidige doelgroep: ondernemingen in het kleinbedrijf. Die beslissing is onder meer afhankelijk van de vraag in hoeverre werkgevers ervoor gaan kiezen het risico bij een private verzekeraar onder te brengen en van de vraag wat de concurrentie doet. Je projectgroep krijgt nu de opdracht dit onderzoek op te zetten en uit te voeren. Op blackboard is meer informatie over het Behouden Huys te vinden. De opdracht van de directie van het Behouden Huys bestaat uit 2 delen: (1) een onderzoek naar wat concurrerende verzekeraars op dit gebied doen en (2) een onderzoek onder werkgevers in het kleinbedrijf naar de bekendheid van de WIA en de wijze waarop die werkgevers het arbeidsongeschiktheidsrisico van hun werknemers hebben afgedekt. 1. Een onderzoek naar wat concurrerende verzekeraars op dit gebied doen De directie wil weten welke verzekeraars actief zijn op deze markt en wat de kenmerken zijn van de producten die zij aanbieden. De directie wil ook weten hoe de premies van UWV en private verzekeraars zich verhouden tot de eigen premie. De projectgroep dient voor een aantal beroepsgroepen uit de populatie zelf de minimale premie van het Behouden Huys te berekenen. 2. Een onderzoek onder werkgevers in het midden- en kleinbedrijf naar de bekendheid van de WIA en de wijze waarop die werkgevers het arbeidsongeschiktheidsrisico van hun werknemers hebben afgedekt De projectgroep dient op verantwoorde wijze de populatie en steekproef te bepalen. De volgende vragen staan in het onderzoek centraal: In hoeverre zijn de werkgevers bekend met de WIA? Dragen de werkgevers het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zelf of hebben ze zich verzekerd? Indien zij zich verzekerd hebben, is dat dan bij het UWV of bij een private verzekeraar? Waarom is er gekozen voor deze oplossing? Overwegen de werkgevers verandering aan te brengen in bovengenoemde situatie? Welke factoren zijn bepalend voor die beslissing? De onderzoeksopzet en -resultaten worden beschreven in een rapport dat bestemd is voor de directie van het Behouden Huys. In het rapport wordt ook een beknopte beschrijving gegeven van de WIA (2 A4). Het projectresultaat bestaat uit het onderzoeksrapport. In het rapport zijn op een overzichtelijke en goed gefundeerde manier de resultaten beschreven van het onderzoek dat door de projectgroep is verricht. Alle onderliggend materiaal is opgenomen in het projectdossier in de map gebruikte gegevens en bronnen. Het onderzoeksrapport wordt geschreven voor de opdrachtgever: de directie van het Behouden Huys. Inhoudelijk dient het rapport voldoende informatie te bevatten om de directie een beslissing te kunnen laten nemen. Dat betekent concreet dat de opdrachten, zoals verwoord onder , duidelijk uitgewerkt in het rapport moeten terugkomen. Het onderzoeksrapport bestaat uit: - Voorblad (titel, klas, nummer projectgroep, namen leden projectgroep, plaats, datum) - Titelpagina (informatie voorblad met aanvullende gegevens) - Inhoudsopgave - Inleiding - Hoofdstukken met paragrafen - Conclusie - Evaluatie - Bronvermelding 15

16 - Bijlagen Beoordelingsformulier Businessplan Student : Docent : Datum : Handtekening: Cijfer: Praktijkeisen (door student geformuleerd, door docent goedgekeurd) Waardering (door docent in te vullen) Eisen (door opleiding geformuleerd) kan het drie-pijlermodel diepgaand toepassen Waardering (door docent in te vullen) kan een advies inzake toekomstvoorzieningen schrijven en adviseren Ik kan bij 2 de fiscale kaders toepassen (SW/IB/LB/ VPB) kan bij 2 de civiel juridische kaders toepassen (PW/BW 1 & 7 (w.o. titel 17 & 18) kan bij 2 de relevante actuariële berekeningen maken 16

17 kan bij 2 de functionaliteit van MS Excell benutten kan de belangrijkste inkomens- en zorgverzekeringen adviseren kan een businessplan voor een verzekeringsmaatschappij schrijven kan een internetgedreven communicatieplatform ontwerpen en uitvoeren 17

18 Beoordelingsformulier Basis Businessplan Student : Docent : Datum : Handtekening: Cijfer: Praktijkeisen Presentatie is informatief Waardering (door docent in te vullen) Presentatie is gestructureerd Presentatie is onderhoudend Presentatie is geloofwaardig Multimediale ondersteuning is professioneel: verzorgd en effectief Cijfer 18

19 Feedback op competenties Aan de hand van uw activiteiten in dit taakgebied valt met betrekking tot uw competenties het volgende op. Vakkundigheid Criteria Is onderzoekend U heeft de voldoende en relevante informatie verzameld en deze kritisch beoordeeld. U bekijkt de vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Is analytisch U analyseert meningen en informatie, u legt koppelingen aan tussen meningen en informatie. Is conceptueel U kent en herkent relevante theorieën en modellen en weet deze toe te passen. Heeft oordeelsvermogen U trekt uw conclusies op basis van analyses en kunt gemaakte keuzes verantwoorden. Vermeld wat positief opvalt, én wat ontwikkeling behoeft. Vul niets in als een criterium n.v.t. is. Communiceren (schriftelijk) Criteria Is toegankelijk U gebruikt een goede structuur, u communiceert zakelijk en u gebruikt correcte grammatica en spelling. U gebruikt een zakelijke, verzorgde layout Is overtuigend In uw communicatie overtuigt op basis van argumenten en relevante bronnen. Communiceren (mondeling) Criteria Is toegankelijk U gebruikt een heldere structuur, uw spreektoon is afgestemd op doelgroep en onderwerp en is in ieder geval afwisselend. U geeft er blijk van open te staan voor vragen en afwijkende meningen. Is sensitief U heeft inlevingsvermogen, u luistert naar vragen van toehoorders en geeft daar gericht antwoord op en u controleert altijd of de ander tevreden is met uw antwoord. Is overtuigend In uw communicatie overtuigt op basis van argumenten en relevante bronnen. In discussies gaat u in op meningen van anderen en onderbouwt uw eigen mening met argumenten. Vermeld wat positief opvalt, én wat ontwikkeling behoeft. Vul niets in als een criterium n.v.t. is. Vermeld wat positief opvalt, én wat ontwikkeling behoeft. Vul niets in als een criterium n.v.t. is. 19

20 Resultaatgerichtheid Criteria Is doelgericht Werkt planmatig; bewaakt voortgang; doorzettingsvermogen; vindt balans tussen ambitie en haalbaarheid Is probleemoplossend Neemt actie bij problemen of onvoorziene omstandigheden, komt met werkbare oplossingen Vermeld wat positief opvalt, én wat ontwikkeling behoeft. Vul niets in als een criterium n.v.t. is. NB: De docent stuurt, na beoordeling, het ingevulde formulier digitaal naar de student. Indien gewenst kan de student over de beoordeling met de docent een individuele afspraak maken tijdens de feedbackbijeenkomst. 20

21 21

Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd

Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd, Economie en Recht (MER) Semester Projectmanagement Bedrijfskunde MER Deeltijd 2011/2012 ... Studiehandleiding...

Nadere informatie

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur?

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? HES Hogeschool voor Economische Studies Afdeling Voltijd Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? Communicatieve vaardigheden in een zakelijke context Minor Beleggen Advies en Beheer

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie