Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers."

Transcriptie

1 Inkomen Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best practice platform en voegen waarde toe aan de diverse thema s rondom sociale zekerheid. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers. Werknemers die om medische redenen niet meer volledig kunnen werken, gaan altijd achteruit in inkomen. Ook al krijgen ze recht op een WIAuitkering. Soms daalt het inkomen zelfs tot onder het sociaal minimum. Dat kan anders. En u heeft daar invloed op.

2 Inhoud 1. Inkomensrisico s bij arbeidsongeschiktheid Hoogte uitkering Bepaling arbeidsongeschiktheidspercentage Een voorbeeld Hoe inkomensterugval te beperken? Inkomensverzekeringen Een voorbeeld Onbekend maakt onbemind Rol werkgever Invloed werkgever Collectieve verzekeringsoplossing Toegevoegde waarde voor werkgever Implementatie en uitvoering Conclusie

3 1. Inkomensrisico s bij arbeidsongeschiktheid Valt een werknemer ziekt uit, dan betaalt de werkgever eerst maximaal twee jaar minstens 70% van het loon door. Al de werknemer dan nog niet volledig hersteld is, kan hij een aanvraag indienen voor een uitkering in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA is een complexe regeling met diverse uitkeringen die uiteenlopende gevolgen hebben voor het inkomen van werknemers. 1.1 Hoogte uitkering De WIA bestaat uit twee regelingen: 1. Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) De IVA voorziet werknemers die volledig (80-100%) en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, van een uitkering van 75% van het laatstverdiende inkomen (tot het maximum jaarloon). 2. Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) De WGA voorziet werknemers die volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn, van een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen (tot het maximum jaarloon) Degene die gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%) zijn, ontvangen een uitkering die daalt tot een percentage van het minimumloon. Wordt iemand minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard, dan ontstaat er geen recht op een WIAuitkering. De overheid acht deze medewerker nog voldoende in staat om zelfstandig voldoende inkomen te verdienen, ondanks zijn beperkingen. Jaarlijks worden circa mensen WIA beoordeeld, waarvan gedeeltelijk maar niet duurzaam (WGA) Maximum jaarloon Voor de hoogte van alle uitkeringen geldt een bovengrens: het maximum SV-loon (circa per jaar). De WIA uitkering (IVA en WGA regeling) bedraagt nooit meer dan 75% van dit maximum. 1.2 Bepaling arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkeringsinstantie UWV bepaalt de mate van arbeids(on)geschiktheid van werknemers die een WIA aanvraag doen. Er zijn twee partijen betrokken bij deze beoordeling: Een arbeidsdeskundige bepaalt de mogelijkheden en een medicus de (fysieke en/of psychische) beperkingen. De zogenaamde restverdiencapaciteit is het inkomen dat de werknemer, ondanks zijn beperking door arbeidsongeschiktheid, nog kan verdienen. Bij de WIA beoordeling selecteert het UWV drie functies die de werknemer, met zijn beperkingen, mogelijkerwijs nog zou kunnen uitvoeren. Per functie geldt een 3

4 vastgesteld bruto salaris. Het middelste loon van deze 3 is de restverdiencapaciteit (RVC). Deze RVC wordt afgezet tegen het oude, niet-gemaximeerde loon. Hieruit vloeit het arbeidsongeschiktheidspercentage voort. Voorbeeld: Laatst verdiende loon p/jaar. Inkomen nieuwe mogelijke functies , en per jaar. De restverdiencapaciteit is derhalve per jaar. Het arbeidsongeschiktheidspercentage is dan 50%. Deze persoon valt onder de WGA. Het AO % = verschil tussen laatste salaris en het salaris dat de werknemer nog zou kunnen verdienen gezien de ziekte en/of beperkingen 1.3 Een voorbeeld Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een werknemer met een inkomen van bruto per jaar. Werknemer wordt 50% arbeidsongeschikt gekeurd en werkt daarnaast niet. Zijn inkomen valt stapsgewijs terug naar 6.800, dat is 14% van zijn oude inkomen! Inkomen uit arbeid Werkgever betaalt loon 2 jaar door WIA loongerelateerde uitkering: 70% van laatste loon (tot maximaal circa ) Periode afhankelijk van het arbeidsverleden WGA vervolguitkering o.b.v. 50% arbeidsongeschikt ZIEKMELDING Arbeidsongeschiktheid periode pensioen Deze weergave is indicatief. De genoemde bedragen zijn bruto en afgerond. 4

5 Toelichting op bovengenoemd voorbeeld De eerste twee ziektejaren geldt een loondoorbetalingverplichting van de werkgever aan de zieke werknemer. De loongerelateerde uitkering volgt op de verplichte loondoorbetaling en is vastgesteld op 70% van het laatstverdiende, gemaximeerde loon. De duur van deze loongerelateerde uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. In de Wet Werk en Zekerheid is de duur van deze loongerelateerde uitkering bepaald: Met de eerste tien jaar arbeidsverleden wordt één maand per jaar opgebouwd. Voor elk daaropvolgend jaar arbeidsverleden wordt een halve maand opgebouwd. Maximale duur is 24 maanden. De periode van een eventueel eerder genoten andere loongerelateerde uitkering (bijvoorbeeld WW-uitkering) wordt in mindering gebracht op de duur. Omdat het de werknemer niet lukt naast zijn uitkering te werken, krijgt hij een vervolguitkering. Die bedraagt 35% van het minimumloon bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 45% en 55%. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bedraagt de WGA uitkering een percentage van het minimumloon. De uitkering is dus NIET gebaseerd op het (gemaximeerde) laatstverdiende salaris, zoals velen denken. 5

6 2. Hoe inkomensterugval te beperken? De veronderstelling dat werknemers bij arbeidsongeschiktheid altijd minimaal 70% van het laatstverdiende loon ontvangen is in het vorige hoofdstuk als niet waar bewezen. Werknemers met inkomens boven het maximum sv-loon, en/of het niet (voldoende) kunnen benutten van de restverdiencapaciteit krijgen te maken met een forse inkomensterugval. Wat is hier aan te doen? 2.1 Inkomensverzekeringen Ter afdekking van de inkomensrisico s bij arbeidsongeschiktheid zijn grofweg drie oplossingsrichtingen te benoemen: 1. WGA hiaatverzekering De WGA hiaatverzekering is bedoeld als inkomensaanvulling voor werknemers met een WGA uitkering. 2. WIA excedentverzekering Arbeidsongeschikte werknemers met een salaris hoger dan het maximum SV-loon gaan er in inkomen extra op achteruit omdat de WIA uitkering berekend wordt over het loon tot de bovengrens. De WIA excedentverzekering biedt dekking voor het verlies van inkomen boven het maximum SV-loon. 3. WIA bodemverzekering Werknemers die volgens UWV nog in staat zijn om zelf voor voldoende inkomen te zorgen (minder dan 35% arbeidsongeschikt) komen niet in aanmerking voor een WIA-uitkering. Is de praktijk blijkt het vaak lastig om zelf (voldoende) inkomen te verdienen. De WIA bodemverzekering helpt deze groep werknemers op weg naar passende arbeid. WGA hiaatverzekering Het UWV stelt vast in welke mate de werknemer nog wel kan werken en inkomen kan verdienen, de zogenaamde restverdiencapaciteit (RVC). Het is echter de vraag of de betreffende werknemer werk kan vinden voor dat gedeelte. Met een WGA hiaatverzekering (uitgebreid) wordt voorkomen dat een (ex-) werknemer in een schrijnende inkomenssituatie onder bijstandsniveau terecht komt. De verzekering garandeert dat hij altijd minimaal 70% van zijn laatstverdiende gemaximeerde loon ontvangt. Werkt deze werknemer wel, dan komt zijn inkomen tot boven de 70% uit. Benut hij zijn RVC voldoende, dan ontvangt hij vanuit de verzekeraar veelal een bonus van 5% of 10% van zijn oude loon. Hiermee wordt werken gestimuleerd! WIA excedentverzekering Zoals eerder vermeld zijn de WIA uitkeringen gemaximeerd. Werknemers die op de eerste ziektedag meer verdienden dan circa krijgen voor het loon daarboven, geen WIA uitkering. Met de WIA excedentverzekering wordt het inkomen boven het maximum sv-loon verzekerd. Deze verzekering vult de WIA uitkering aan waardoor het inkomensverlies beperkt wordt. 6

7 WIA-bodemverzekering Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, ontvangen geen uitkering uit hoofde van de WIA. Toch kan de inkomensterugval veel meer dan 35% zijn. Denk aan de situatie dat men slechts 50% van het oude loon kan blijven verdienen. Een WIA bodemverzekering vult het inkomen (tijdelijk) aan, waardoor de werknemer de gelegenheid heeft om met behoud van koopkracht door middel van omscholing en/of solliciteren weer terug te komen op zijn oude salaris. 2.2 Een voorbeeld De medewerker uit het voorbeeld in hoofdstuk 1.3 heeft nu een inkomensverzekering gesloten via zijn werkgever. Hierdoor is hij gegarandeerd van 70% van zijn laatste inkomen bij arbeidsongeschiktheid Inkomen uit arbeid Werkgever betaalt loon 2 jaar door WIA loongerelateerde uitkering: 70% van laatste loon (tot maximaal circa ) Dekking collectieve WGA hiaat verzekering Aanvulling tot 70% laatste loon ZIEKMELDING periode afhankelijk van het arbeidsverleden WGA vervolguitkering o.b.v. 50% arbeidsongeschikt Arbeidsongeschiktheid periode pensioen Deze weergave is indicatief. De genoemde bedragen zijn bruto en afgerond Onbekend maakt onbemind Het is heel menselijk om je ergens pas in te gaan verdiepen als je er mee te maken krijgt. Dit geldt uiteraard ook voor arbeidsongeschiktheid. Pas op het moment van dreigende arbeidsongeschiktheid wordt duidelijk wat de toekomstige inkomenssituatie kan worden. Helaas te laat om nog maatregelen te nemen. Werknemers denken niet bewust na over hun inkomenssituatie na arbeidsongeschiktheid. Redenen hiervan zijn onder andere: Onbekendheid met de WIA wetgeving. Niet kunnen inschatten van de eigen financiële situatie. Alleen mijn buurman wordt arbeidsongeschikt. Ik heb een goede werkgever en die heeft alles voor mij geregeld. 7

8 3. Rol werkgever De maatschappelijke tendens is dat de werkgever een rol vervult bij het (gedeeltelijk) opvangen van het inkomensverlies. De zorgplichtgedachte, die we steeds vaker op steeds meer terreinen tegenkomen, ligt hieraan ten grondslag. In vele CAO s is inmiddels dan ook een paragraaf gewijd aan inkomensgaranties bij arbeidsongeschiktheid. Essentie daarvan is enerzijds om mensen meer tijd te geven om naar passend werk te zoeken en anderzijds om grote inkomensterugval te voorkomen. Naast verplichtingen vanuit CAO s zien we ook bedrijfseigen regelingen, zoals bij bedrijven waar werknemers een groter arbeidsongeschiktheidsrisico lopen. 3.1 Invloed werkgever De omvang van de inkomensrisico s voor uw medewerkers is onder andere afhankelijk van het inkomen, de mate van arbeidsongeschiktheid, het herplaatsingsbeleid, de mogelijkheden die de werknemer nog heeft en het arbeidsverleden. Als werkgever heeft u invloed op het inkomen van uw arbeidsongeschikte medewerkers door hen alternatief werk aan te bieden (zowel in- als extern) en/of een aanvullende financiële regeling te treffen door bijvoorbeeld een verzekeringsoplossing aan te bieden. De pensioenregeling biedt vaak een (zeer beperkte) uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Alleen bij een collectieve regeling kun je maatwerk bieden en daarmee naadloos aansluiten op de pensioenregeling. Dit voorkomt dubbelverzekering en daarmee onnodige premiekosten. 3.2 Collectieve verzekeringsoplossing Werkgevers die vinden dat zij geen rol hoeven te vervullen bij deze inkomensrisico s, bieden werknemers eigenlijk geen alternatief. Individuele verzekeringsoplossingen zijn erg kostbaar, zeer beperkt voorhanden en verzekeraars passen medische selectie toe. De premie en dekking binnen een collectiviteit zijn aanzienlijk aantrekkelijker. Tevens is medische selectie door een verzekeraar binnen een collectiviteit verboden. Vandaar dat steeds meer werkgevers worden aangesproken vanuit werknemers- vertegenwoordiging om een collectieve regeling voor hun personeel aan te bieden. 3.3 Toegevoegde waarde voor werkgever Voldoen aan de zorgplicht is de meest belangrijke reden waarom werkgevers een collectieve regeling aanbieden. Een aantal motivaties uit de praktijk: Ziekenhuis uit Zuid-Nederland: Met name ons verplegend personeel verricht zwaar fysiek werk. Dit veroorzaakt veel ziekte & arbeidsongeschiktheid. Wij vinden dan ook dat wij zoveel mogelijk moeten doen om onze medewerkers te ondersteunen bij een eventuele arbeidsongeschiktheid. Voorkomen van te groot inkomensverlies hoort daar ook bij. 8

9 Landelijke detailhandel: Voor individuele werknemers is het te kostbaar om een inkomensverzekering te sluiten. Door het aanbieden van een collectieve regeling maken wij deze voorziening betaalbaar voor onze medewerkers. Zorginstelling uit Midden-Nederland: Een collectieve voorziening voor inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid kost ons geen geld, maar onze medewerkers ervaren het als een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Technisch bedrijf: Het communiceren over de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid is voor ons lastig. Het onderwerp leeft ook niet bij onze medewerkers. Zodra we inzichtelijk maakten welke gevolgen het kan hebben op medewerkersniveau, schrokken ze. De vraag of we wel of niet een collectieve regeling moesten aanbieden werd dan ook al gauw positief beantwoord Implementatie en uitvoering De rol van de werkgever bij de implementatie en uitvoering beperkt zich tot het vaststellen van de behoefte van werknemers om inkomensrisico s te verminderen en het selecteren en aanbieden van een verzekeringsoplossing. Deze rol wordt veelal uitbesteed aan (externe) risico-adviseurs die rapporteren aan de werkgever. Afhankelijk of er sprake is van een werkgevers- of werknemersbijdrage, zal de premie door de werkgever op het loon van de werknemer worden ingehouden. De werkgever betaalt verschuldigde premie aan de verzekeraar. Veelal betaalt de verzekeraar de aanvullende WIA uitkering rechtstreeks uit aan de (ex) werknemer. Gelijk aan de pensioenverplichtingen dienen werknemers in en uit dienst gemeld te worden en verzorgt de verzekeraar een uniform arbeidsongeschiktheids- en pensioenoverzicht (UPO). Communicatie naar medewerkers inclusief een helpdesk voor vragen wordt verzorgd door de adviseur. 9

10 4. Conclusie 1. Werknemers zijn niet bekend met hun inkomensrisico s bij arbeidsongeschiktheid. Zij denken dat de uitkering altijd 70% van laatste inkomen bedraagt. In de meeste gevallen ontvangen arbeidsongeschikte medewerkers slechts een percentage van het minimumloon. 2. Er zijn drie risicogroepen, namelijk werknemers die: a. Een inkomen hebben boven het maximum sv-loon. b. De resterende verdiencapaciteit niet (voldoende) benutten. c. Minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. 3. Privé afsluiten van een verzekering die het inkomen aanvult bij arbeidsongeschiktheid is duur en kent medische selectie waardoor grote groepen uitgesloten worden. 4. Veel pensioenregelingen kennen een (zeer beperkte) arbeidsongeschiktheidsuitkering. Alleen middels een collectieve regeling kan een verzekering worden afgesloten die naadloos aansluit bij de dekking vanuit de pensioenverzekering. 5. De werkgever heeft een zorgplicht naar de werknemer om hen op de risico s te wijzen en eventueel een collectieve verzekering aan te bieden. Dit wil niet zeggen dat de werkgever verantwoordelijk is voor premiebetaling! Wilt u meer weten over de inkomensrisico s bij arbeidsongeschiktheid? Neem contact op met de specialisten van Robidus via of via het telefoonnummer

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

WIA-wijzer. Inleiding

WIA-wijzer. Inleiding WIA-wijzer Inleiding Is een werknemer (langdurig) ziek dan kan dit grote gevolgen hebben voor de sportorganisatie. Het hindert de bedrijfsvoering en het leidt tot extra kosten. Vanaf 1 januari 2004 geldt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden Uw medewerkers goed verzekerd Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden 2 3 Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden (Semi-) Collectieve pensioenverzekering Uw organisatie valt of staat met

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008)

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) INLEIDING Op 28 november 2006 is een Hoofdlijnenakkoord gesloten tussen werkgevers en werknemers bij Defensie over de bovenwettelijke

Nadere informatie

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Inhoudsopgave Inleiding Toelichting wetgeving Verzekeringsvormen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Voordelen Inkomensverzekeringen Conclusie Mercer De wijze waarop

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie FNV Bondgenoten Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd 1 03-01-13 (w1) 11:50 Rechten en plichten_a4_2012.indd 2 03-01-13 (w1) 11:50 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2010.1. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op www.nvschade-mt.nl

Nadere informatie

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale De WGA-gerechtigde in het private stelsel Een verkennend onderzoek Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK In opdracht van FNV-Vakcentrale drs. H de Vries Zoetermeer, 29 juni 2009 Bronvermelding

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid U bent ziek en dan Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 13.0678 DP/KW/IO September 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3-4 2. Ziekmelding en arbodienst 5 3. Het traject vanaf de eerste ziektedag 3.1 Overzicht

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Dossieranalyse. De heer Brood

Dossieranalyse. De heer Brood Dossieranalyse De heer Brood Inhoud 1. Aanleiding & Vraagstelling... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraagstelling... 3 2. Analyse... 3 2.1 Voorgeschiedenis... 3 2.2 Reactie op basis van dossier... 4 2.3 Conclusie...

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 Aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie