Informatieavond Poort Neerbosch te Nijmegen Gemeente Nijmegen d.d. 27 februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieavond Poort Neerbosch te Nijmegen Gemeente Nijmegen d.d. 27 februari 2014"

Transcriptie

1 Informatieavond Poort Neerbosch te Nijmegen Gemeente Nijmegen d.d. 27 februari 2014 Welkomstwoord door Henk Beerten, wethouder Mobiliteit In de afgelopen vier jaar is er in Nijmegen veel infrastructuur op de schop genomen om verkeersstructuur en de bereikbaarheid te verbeteren. Het beleid is vooral gericht op het bevorderen van de doorstroming om zodoende negatieve verkeerseffecten als fijnstof, geluidoverlast en ergernis bij bezoekers van de stad te verminderen. Omdat niet iedereen altijd naar het centrum van de stad hoeft door te rijden, is het streven er ook op gericht om mensen op enige afstand van het centrum te laten parkeren en hun reis met de fiets of openbaar vervoer te laten vervolgen. Met dat doel is er in Nijmegen Noord het transferium bij de Ovatonde en ook in de rest van de stad moeten er meer van dit soort plekken komen. Een van de locaties hiervoor is de Poort Neerbosch, de westelijke toegang tot de stad, waar een aantal routes naar de stad samenkomen. Het knooppunt Neerbosch is uitgerekt met veel ruimte tussen de rijbanen en veel (oude) verkeerslichten, die allemaal op elkaar afgesteld moeten worden. Met nieuwe verkeerslichten is veel meer mogelijk waardoor ook op andere manieren de doorstroming bevorderd kan worden. Het knooppunt moet een eenvoudige kruising worden, met daarbij een transferium en een snelfietsroute. De financiën zijn geregeld, zodat het project uitgevoerd kan gaan worden. Het is in hoofdlijnen duidelijk wat er moet gebeuren, maar het is de bedoeling om de aannemers uit te dagen om binnen door de gemeente gestelde kaders een optimaal ontwerp te maken en daarbij de wensen en ideeën van de omwonenden zo goed mogelijk mee te nemen. Er volgt een presentatie waarin de werkzaamheden, aanpak, eisen aan ontwerp, planning worden toegelicht. Naar aanleiding hiervan worden de volgende vragen gesteld. Vragen naar aanleiding van de sheet Aanpak. Vraag: De aannemer wordt gekozen op basis van prijs en kwaliteit. Hoe ligt de verhouding tussen deze twee? Antwoord: Kwaliteit is onderverdeeld in de onderdelen bereikbaarheid/doorstroming tijdens uitvoering, beeldkwaliteit, risico s en kansen. Ieder onderdeel krijgt een aantal punten. Met ieder punt dat een aannemer behaalt, krijgt hij een fictieve aftrek van zijn inschrijfsom en de aannemer die op die manier de laagste in prijs is, krijgt het werk. Meer dan de helft (70%) van de totale aanneemsom kan verdiend worden in kwaliteit. Vraag: De gemeente slaat een geheel andere weg in door eerst informatie op te halen en daarna het ontwerp te tonen. Wat is de invloed van de bewoners in de wijk en het industrieterrein op het ontwerp? Antwoord: De aannemer die de opdracht gegund krijgt en het ontwerp gaat maken, is verplicht het ontwerp aan de buurt toe te lichten. Deze informatieronde door de Aannemer komt tussen ontwerp en uitvoering. Vraag: Hebben de bewoners dan ook invloed op het ontwerp? Antwoord: Ja, de bewoners hebben beperkt invloed op het ontwerp. Het traject loopt echter al een jaar en in dat jaar heeft de gemeente gesproken met de IKN, TPN West, een aantal bedrijven- en wijkverenigingen. In die gesprekken heeft de gemeente wensen en eisen van de wijk- en bedrijvenverenigingen opgehaald en waar nodig vertaald in het eisenpakket. Daarmee is de invloed van bewoners op het uiteindelijke ontwerp al grotendeels bij de contractvorming meegegeven aan de aannemer. Verder worden de opmerkingen van deze avond ook meegegeven aan de aannemers. Alle partijen - bewoners, bedrijven, aannemers en gemeente zijn immers gebaat bij een gedragen ontwerp. Logischerwijs zullen niet alle wensen en ideeën ingevuld kunnen worden, uit economisch of technisch perspectief, maar het streven is echt om alle partijen zo veel mogelijk tevreden te stellen. Verslag informatieavond Poort Neerbosch 27 februari

2 Vraag: Vooraf is er inderdaad heel goed gesproken met elkaar, maar, als eenmaal de keuze is gemaakt voor een aannemer op basis van prijs - kwaliteit, hebben de bewoners geen invloed meer. Antwoord: Op hoofdlijnen zijn de keuzes dan gemaakt, maar, net als bij alle andere projecten, proberen we de wensen en ideeën die omwonenden dan nog hebben op detailniveau, mee te nemen. Net als bij de Energieweg en de stadsbrug is de contractvorm zo ingesteld dat, op het moment dat er echt goede, gedragen ideeën zijn, de gemeente altijd kan bepalen of die nog meegenomen worden. Daarnaast is het zo dat een aannemer, als hij vanavond iets hoort dat niet in de eisen staat maar dat de bewoners echt als een kans zien, dit in zijn inschrijving mee kan nemen en er ook geld voor krijgt Vraag: Het draagvlak wordt een stuk groter, als bij de communicatie met bewoners en belanghebbenden over het definitieve ontwerp duidelijk wordt gemaakt welke kansen de aannemer die het contract krijgt, genomen heeft naar aanleiding van bijvoorbeeld deze informatieavond. Antwoord: De gemeente zou in een volgende bijeenkomst tijdens de ontwerpfase kunnen laten zien wat er met de ideeën vanuit de wijk is gebeurd. Aan de mensen met wie de gemeente al gesproken heeft, is ook al teruggekoppeld wat er met hun ideeën is gedaan. Vraag: Het is moeilijk om in te schatten in hoeverre de wensen die naar voren zijn gebracht, daadwerkelijk zijn meegenomen, als er helemaal geen plan ligt. Er is dan niets om mee te vergelijken. Antwoord: In een volgende informatieavond melden we terug welke wensen en ideeën in het ontwerp zijn verwerkt. Vraag: Sinds de 90er jaren heb ik de gemeente brieven geschreven over geluid en luchtkwaliteit maar ik heb er nooit antwoord op gekregen. Uiteindelijk ben ik in 2009 het Kinderdorp Neerbosch rondgegaan en heb handtekeningen van de bewoners en de bedrijven opgehaald en namens de bewoners en de bedrijven een brief geschreven waarop ik wel antwoord heb gekregen. In 2012 zou er, vóórdat het Mondialcollege gereed was, geluidsreducerend asfalt worden gelegd, maar is nog helemaal niets aan gebeurd, terwijl de school aardig begint op te schieten. Hoe zit het daarmee? Antwoord: Deze geluiden bereiken mij als projectleider voor het eerst, terwijl er natuurlijk wel dossieronderzoek is gedaan. Dat neemt niet weg dat de gemeente binnen dit project wettelijke verplichtingen heeft op het gebied van geluid en fijnstof. Het betekent dat er in ieder geval iets moet gebeuren om geluidreductie te bewerkstelligen. De gemeente zegt niet toe dat dit met geluidarm asfalt gerealiseerd gaat worden, maar aan de aannemers is meegegeven dat ze vanaf de bron tot de ontvangende partij moeten zorg dragen voor een bepaalde reductie. De wijze waarop de aannemer dit bewerkstelligt, is aan de aannemer. Hiermee moet rekening gehouden worden met het besluit vaststelling Hogere Grenswaarden voor het Mondialcollege en de toezegging die daarbij is gedaan inzake geluidsreductie door een andere asfaltlaag. Vragen naar aanleiding van de sheet Eisen aan ontwerp/mobiliteit Vraag: Op dit moment ligt er vlak bij de verkeerslichten een strook door de middenberm heen, zodat het vrachtverkeer vanaf het Mondialcollege linksaf richting het kruispunt kan gaan. Blijft dit zo? Antwoord: Deze tijdelijke baan wordt in het project opgenomen. Er is als eis meegegeven dat er een goede, veilige en volwaardige aansluiting moet komen, zodat men vanuit alle richtingen naar het Mondialcollege toe kan en er weer vandaan kan rijden. Vragen naar aanleiding van de sheet Eisen aan ontwerp / landschappelijk Vraag: Waar wordt het transferium aangelegd? Antwoord: Het is aan de aannemer om het transferium in te passen in de ruimte die overblijft en die beschikbaar is op deze kruising. Vraag Wat ik mis, mede gezien de komst van het Mondialcollege, is de huidige problematiek die ligt bij de stoplichten ter hoogte van Nieuwstadweg. Er zal daar straks heel veel fietsverkeer van en naar het Mondialcollege de IJpenbroekweg oversteken. Zijn er aan de aannemer ook eisen meegegeven om onbedoeld kruisingsverkeer van fietsers met de IJpenbroekweg te voorkomen en de fietsers dus echt naar de tunnel te sturen ter hoogte van de nieuwe kruising of wordt er een nieuwe fietskruising aangelegd ter hoogte van de Nieuwstadweg, want er gaat daar straks een gigantisch groot probleem ontstaan. Verslag informatieavond Poort Neerbosch 27 februari

3 Antwoord: De kruising Nieuwstadweg IJpenbroekweg valt buiten de projectgrenzen, maar bij de inrichting van het Mondialcollege is al heel specifiek naar de uitgangen voor de fietsers gekeken om het fietsverkeer al zoveel mogelijk te sturen. Opmerking: De verkeerslichten bij de kruising Nieuwstadweg IJpenbroekweg zijn cruciaal voor de sturing van het verkeer dat vanuit de stad naar de Ackerwijken moet. Die belasting zal straks verzwaren, als het Mondialcollege daar ligt. Opmerking: Ik heb er al enkele keren contact over gehad met de gemeente, want die kruising is niet volwaardig. Er is maar op 1 plek een voetgangersoversteeklicht en op 3 plekken dus niet, en er is maar op 2 plekken een fietsersoversteeklicht en ook op de 3 e is helemaal niets. Er zijn nu al heel gevaarlijke punten en de gemeente geeft aan dat er heel veel klachten over die kruising zijn. Het is raar dat de gemeente nu hier bezig gaat zonder de kruising erbij te betrekken, terwijl dat juist het gevaarlijkste punt is. Dit wordt opgelost door de aanleg van tunneltjes onder de versmalde IJpenbroekweg, want jongeren van 12, 13, 14 houdt men daarmee niet in de hand. Opmerking: Dit sluit aan bij mijn opmerking. Die splitsing Nieuwstadweg IJpenbroekweg is al vanaf het moment dat hij er ligt, een heel gevaarlijke splitsing en er is nooit iets aan gedaan, behalve dat er ooit stoplichten zijn geplaatst. Antwoord: Er wordt op dit moment gekeken naar de situatie van het kruispunt. Op basis van de resultaten wordt gekeken of er aanpassingen nodig zijn, wat de aanpassingen dan inhouden en of dit op een simpele en snelle manier binnen de wijkgerichte aanpak meegenomen kan worden of dat er een apart project gemaakt moet worden of wellicht toch nog aan dit project gekoppeld kan worden. Opmerking: Op 20 maart is er wijkoverleg van de Wellenkamp waar dit meegenomen wordt. Het zou goed zijn, als de gemeente de uitkomst van dat overleg meeneemt. Antwoord: De gemeente neemt de opmerking ter harte dat er iets aan het kruispunt Nieuwstadweg IJpenbroekweg gedaan moet worden en die opmerking wordt in ieder geval intern uitgezet. Op dit moment valt het buiten het project. Vraag: De kruising Neerbosscheweg IJpenbroekweg moet kleiner worden, hij moet minder impact hebben en er moet rust komen. Als, echter, de kruising kleiner wordt gemaakt, zal het waarschijnlijk niet rustiger worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de Poort van Ede, een heel andere poort dan een gemiddeld transferium. De aannemer is vrij om dit in te vullen maar hoe vrij is de aannemer? Wat zijn de absolute kaders daarin? Antwoord: Voor een bouwkundige poort als de Poort van Ede zou het bestemmingsplan eerst gewijzigd moeten worden. En een eis die aan de aannemers is meegegeven, is dat het allemaal binnen het bestemmingsplan moet passen. Vraag: Als beoogd wordt om de meerwaarde voor het lokale gebied te creëren, zou ik eerder aan iets als de Poort van Ede denken dan aan enkel een parkeerplaats als transferium. Antwoord: Tot nu toe heeft de gemeente de Poort van Neerbosch vooral een groene uitstraling gegeven, omdat dát de geluiden uit de buurt zijn die het hardst klonken. De Poort van Neerbosch ziet de gemeente nu dus vooral om meer aandacht te geven aan het groen en duidelijker in het gebied te positioneren. Op dit moment is alles open met veel asfalt en de gemeente wil sturen om de kruising te verkleinen met groen en daardoor het beeld bij de kruising te houden en niet zo uitgestrekt, zoals nu. Daarmee wordt als het ware een poort gemaakt. Opmerking: De tunnel bij de Jonkerstraat zou een prima aansluiting zijn richting Mondialcollege, want het fietspad is al helemaal opgeknapt. Mogelijk is het een optie om ernaar te kijken, want het fietspad komt van Beuningen af en sluit bijna aan op de snelfietsroute die wordt aangelegd. Het is niet zo erg, als men dit niet doet, maar dan zou men ook moeten kijken naar de rest van het Kinderdorp Neerbosch, want het hele wegennet daar verkeert in erbarmelijke staat. Dit kan niet los van elkaar worden gezien. Antwoord: Het verschil tussen een snelfietsroute en een fietspad is dat we met een snelfietsroute de kortste weg proberen te bewerkstelligen. Voor het fietsverkeer vanuit Beuningen naar het Mondialcollege zou de Jonkerstraat langer zijn en bovendien minder goed te faciliteren in breedte en uitstraling van een snelfietsroute door het Kinderdorp Neerbosch. Daarnaast wordt er gesproken met de grondeigenaren in het Kinderdorp Neerbosch, omdat we gezamenlijk willen kijken wat er gedaan kan wor- Verslag informatieavond Poort Neerbosch 27 februari

4 den aan de erbarmelijke situatie van het wegdek. Er moet daar ook wat kabel- en leidingwerk vervangen worden en de gemeente wil er graag in participeren om daar een mooi totaalbeeld te krijgen. Vragen naar aanleiding van de sheet Eisen aan ontwerp / programma Vraag: Zijn de 150 parkeerplaatsen wel echt nodig? Kan de gemeente niet vooruit met 100 of 75 plekken en in hoeverre gaan mensen daadwerkelijk met de fiets naar de universiteit of het centrum? Antwoord: Het transferium wordt zodanig ingericht dat mensen goed kunnen overstappen op het OV. Het transferium bij de Ovatonde heeft 550 parkeerplekken en staat met 300 auto s niet vol maar is goed gevuld. Het is zeker niet de bedoeling om zo n groot parkeerterrein hier te maken, ook al is de Neerbosscheweg een bijna even belangrijke invalsroute vanuit het westen als de A325 vanuit het noorden. In die zin is er zeker potentie. Er is geen garantie dat de 150 parkeerplekken direct nodig zijn, maar het is ook jammer om eerst 50 plekken aan te leggen en dan opnieuw 50 en nog een keer 50. De gemeente heeft zelf gekeken naar wat er ongeveer aan ruimte is in het plangebied en voor meer dan 150 parkeerplekken komt men al snel in de bebouwde sfeer terecht. Dat zou echter een bestemmingsplanwijziging vergen. Vraag: We kennen nu de toegang van de Neerbosscheweg naar de IJpenbroekweg. Het is een zeer saaie entree, dus in die zin is het fijn dat er een poort ontstaat waardoor het wel een mooie entree wordt. De bewoners zitten alleen niet te wachten op 150 auto s die het zicht op het mooie weer gaan bederven. Hoe is dat ingebed? Antwoord: Er zijn sterke eisen gesteld en de aannemer wordt uitgedaagd om het landschappelijk zo goed mogelijk in te passen. Vraag: Het dilemma is dat, als het wordt weggemoffeld achter bomen, het veiligheidsaspect om de hoek komt kijken. Antwoord: De uitdaging is om het landschappelijk en sociaal veilig in te passen. Vraag: De Hogelandseweg wordt met de dag drukker. Wordt er rekening gehouden met de situatie op de Hogelandseweg, als het kruispunt wordt verkleind en er 150 parkeerplaatsen worden aangelegd? Antwoord: Het kruispunt wordt wel verkleind, maar krijgt ook meer rijbanen. De ruimte is te vinden doordat er nu heel brede middenbermen zijn. Daardoor zijn er mogelijkheden om een aantal functies extra toe te voegen in het gebied. Vragen naar aanleiding van de sheet Eisen aan ontwerp / Programma Vraag: Is er ook een grens gesteld in tijd voor de aansluiting op openbaar vervoer? Antwoord: Er komen extra busbanen. In het eisenpakket is meegegeven dat elke lijn die nu langs het kruispunt loopt in ieder geval voorzien moeten worden van bushaltes met een zo kort mogelijke looproute naar het P+R, dus een goede aansluiting op de P+R. Het is verder aan BRENG, in overleg met de gemeente, om eventueel extra buslijnen te laten rijden. Vragen naar aanleiding van de sheet Geluid en fijnstof / NO2 Vraag: Heeft de gemeente akoestisch onderzoek verricht, want voor een dergelijke reconstructie of verandering van snelheid is de gemeente op grond van de Wet geluidhinder gehouden om akoestisch onderzoek te doen. Op basis daarvan kan een indicatie worden gegeven aan welke voorwaarden of compensatie moet worden voldaan om de vereiste geluidwaarde te halen. Met de toename van het verkeer als gevolg van de nieuwe brug is er ook bij de Energieweg 10 à 20% meer verkeersbelasting en dit is duidelijk te horen in de Wellenkamp. Er moeten echt maatregelen worden getroffen, op basis van een akoestisch onderzoek. Antwoord: De aannemer moet een akoestische rapportage maken en daarin moet een aantal parameters worden ingevoerd. Die parameters zijn nog niet bekend, want het zou kunnen zijn dat er asfalt wordt neergelegd of een scherm geplaatst dat reductie veroorzaakt. Die akoestische rapportage is de rapportage die hoort bij de reconstructie. Verslag informatieavond Poort Neerbosch 27 februari

5 Vraag: Gaan 5 aannemers ieder een verschillend akoestisch onderzoek doen? Antwoord: Een aannemer is slim genoeg om dit indicatief uit te denken, Na gunning volgt de daadwerkelijke akoestische rapportage, Opmerking: Ik heb een aannemingsbedrijf nog nooit een akoestische rapportage zien maken, wel een gespecialiseerd bedrijf als Haskoning bijvoorbeeld. Antwoord: De aannemers met wie de gemeente van doen heeft voor dit soort grote reconstructies, hebben vaak eigen expertises of eigen bureaus die dit soort metingen voor hen verrichten en akoestische rapportages maken. Met de aannemer wordt de aannemende partij bedoeld, een aannemer kan ook een onderaannemer inschakelen, bijvoorbeeld een bedrijf als Haskoning. Vraag: De verhoging van de maximumsnelheid op de Neerbosscheweg van 50 naar 70 heeft een aanmerkelijke verhoging van de geluidbelasting teweeg gebracht. Ik heb nergens ooit van de gemeente, ook niet in het overleg met bewonerscomité Wellenkamp gehoord dat er een akoestisch onderzoek aan vooraf is gegaan. Antwoord: De gemeente heeft uit het indicatieve akoestische onderzoek vanuit dit project gekeken tot welke verhoging van de geluidbelasting de verhoging van de snelheid heeft geleid. Er is weliswaar sprake van een verhoging, maar deze is niet significant, niet zeer veel hoger. Met dit project Poort van Neerbosch vraagt de gemeente de aannemer om deze verhoging van de geluidbelasting terugbrengen naar de situatie eind Vraag: Geeft u hiermee aan dat voor de gemeente het standstill beginsel dat op de Energieweg is gehanteerd, ook hier van toepassing is? Antwoord: Op de Energieweg heeft de gemeente niet volledig het standstill beginsel toegepast, maar vanuit het bestemmingsplan respecteert de gemeente de normen die voor de wijken rond het projectgebied gelden op woonbebouwing en vastgelegd zijn in de heersende bestemmingsplannen.. Opmerking: De gemeente heeft aan de bewoners van Hees gezegd dat de gemeente de ervaringen in Hees ter harte wil nemen. Antwoord: Met de bewoners van Hees is een heel apart traject afgesproken, dat de gemeente in dit geval niet zal herhalen. Vraag: Waarom zou dat niet met ons kunnen? Antwoord: In het traject West wil groene buffer heeft de gemeente met de bewoners een lokale afspraak gemaakt om gezamenlijk te kijken wat verschillende geluidbronnen tezamen betekenen voor het welzijn van de buurt daar (totale omgevingsgeluid). De gemeente zal dit hier vooralsnog niet inzetten Vraag: De bewoners hier hebben dan wel geen last van een asfaltcentrale zoals in Hees, maar de geluidoverlast en het fijnstof zijn ernstige aspecten die van tevoren wel degelijk goed onderzocht moeten worden. Antwoord:. De gemeente bekijkt de uitvoeringsontwerpen. Het uitvoeringsontwerp waar de meeste punten aan toegekend worden, krijgt maximale aftrek in zijn EMVI en de aannemer die het werk gegund krijgt, kan dan aan de slag met de definitieve uitwerking van het uitvoeringsontwerp en de akoestische rapportage. Voordat de schop de grond in gaat, hoopt de gemeente de bewoners een akoestische rapportage te kunnen overleggen die voldoet aan de normen. Dit is overigens geen apart proces. Jaarlijks wordt de fijnstofbelasting en NO2-belasting berekend. Heel Nijmegen voldoet aan de normen voor fijnstof. Dit is wettelijk vanaf 2011 verplicht. De normen voor NO2 moeten in 2015 worden gehaald. Enkele locaties in het centrum voldoen op dit moment nog niet. Het kruispunt Poort Neerbosch voldoet aan beide toetsnormen. Vraag: De snelweg start nu net voor het tankstation. Blijft dit zo in de nieuwe situatie? Antwoord: Nee, de gemeente heeft aangegeven dat de snelweg achter het tankstation moet gaan starten. Daarnaast wordt het asfalt vernieuwd helemaal tot aan de gemeentegrens, dus tot de A73 (beheersgrens gemeente Nijmegen) en de brug. Verslag informatieavond Poort Neerbosch 27 februari

6 Vraag: Ik ervaar dat het geluid nu harder is, waarschijnlijk omdat de snelheid verhoogd is naar 70 en het voorste stuk tot aan de brug nog oud asfalt is. Richting Energieweg is het in ieder geval stiller, waar sinds vorig jaar fluisterasfalt ligt. Het geluid is ook toegenomen, omdat er bij de Wellenkamp wat bomen zijn gerooid aan het kant van het park om de trap van de brug naar beneden te maken. Misschien kan de gemeente daar ook naar kijken, want die bomen hielden veel geluid tegen. Antwoord: De afdeling Groen doet eens in de zoveel jaren rigoureus onderhoud; er wordt daar niet structureel groen weggehaald. Opgaand groen is geen oplossing voor geluidsreductie. Zoals eerder vermeld heeft de aannemer eisen meegekregen om te voldoen aan eisen die qua geluid een norm weergeven bij 50 km/uur. Vraag: Klopt het dat de snelheidsverhoging van 50 km/uur naar 70 km/uur enkel de Neerbosscheweg geldt? Antwoord: Ja, er is geen verhoging gepland voor de andere wegen. Het blijft bij de verhoging die op dit moment al is doorgevoerd. Vragen naar aanleiding van de sheet Planning Vraag: Onder de inwoners van Lindenholt zijn er zeker mensen die verstand hebben van dit soort trajecten. Worden de bewoners betrokken in de keuze van de aannemer of mogen ze een soort advies uitgeven, voordat er de definitieve keuze wordt gemaakt,? Antwoord: Nee, want in het kader van contractvorming en geheimhouding naar de andere aannemers is het de bedoeling om intern met bepaalde teams op het gemeentehuis de plannen te beoordelen. Risico s met een adviserende bewonersgroep is de vertrouwelijkheid van de inschrijvingen van aannemers onderling, en het specialisme qua beoordeling waarmee de onderscheidendheid van de aannemer ten opzichte van de overige inschrijvers niet geschaad mag worden. Opmerking: Ik beluister de suggestie dat alles meteen op straat ligt, als bewoners erbij betrokken zijn. Antwoord: Dat is niet gezegd. De gemeente beoordeeld de inschrijvingen met bepaalde expertise per specialisme. Zo is er ook een beeldkwaliteitteam met aan het hoofd ervan de voormalig rijksbouwmeester Jan Brouwer. Opmerking: Het gaat erom dat de bewoners verontrust zijn, enerzijds over fijnstof en anderzijds over bereikbaarheid van de wijk etc. De bewoners zijn bang dat er straks een ontwerp ligt dat toch niet aansluit bij hun wensen en dan hebben we de poppen aan het dansen. Antwoord: De gemeente hoopt dat aan de wensen van de bewoners al invulling is gegeven middels de formulering van de eisen. Op basis van die eisen wordt de inschrijving gewaardeerd. Het is niet anders dan bij normale contractvorming. Als straks de aannemer in juli aan de bewoners een ontwerp laat zien, zal de aannemer hopelijk in staat zijn om aan te geven op welke wijze hij rekening heeft gehouden met de zorgen van de bewoners. Vraag: De manier waarop de gemeente het aanvliegt en de markt goed laat nadenken over hoe ze het willen doen, is heel goed, maar de bewoners zijn bezorgd dat er straks toch concessies worden gedaan aan hun wensen. Antwoord: De gemeente begrijpt deze zorg, maar onze ervaring bij de stadsbrug en de Energieweg hebben uitgewezen dat deze manier van werken tot een redelijk succes leidt. Vragenronde Opmerking/vraag: Ik vind dat er nogal negatief wordt gereageerd, terwijl de wijze waarop de gemeente het organiseert, juist heel positief is. De gemeente zou aan het eind een evaluatie kunnen houden om te kijken hoeveel invloed de inspraak van de bewoners heeft gehad. Ik heb ook wel ideeën over de inrichting van het gebied. Hoe zouden jullie mijn input en die van anderen willen ontvangen, want dan kunnen we het op een positieve manier aanpakken. Antwoord: Er liggen reactieformulieren klaar waar u uw inbreng op kunt schrijven. Verder staan er contactgegevens (Judith van Zandwijk) in de informatiebrief; u kunt bellen en mailen. Antwoord: Mensen die inloggen op worden geïnformeerd over de inhoud van deze avond. Ze kunnen straks ook de presentatie downloaden en erop reageren en dit komt automatisch bij de gemeente terecht. Op de site kunnen ze de ontwikkeling van het project volgen. Verslag informatieavond Poort Neerbosch 27 februari

7 Vraag: Geeft de gemeente ook informatie over de voortgang van het project? Antwoord: De bewoners kunnen de ontwikkelingen rondom dit project blijven volgen via de gemeentesite. De link zal in het verslag worden opgenomen. Vraag: Wordt op de site op termijn ook het winnende plan gepubliceerd, zodat er nog op gereageerd kan worden? Antwoord: De 5 aannemers doen ieder een aanbieding die wordt beoordeeld op de genoemde aspecten. Op dat moment hoeven ze nog niet meer aan te leveren. De gemeente krijgt niet 5 complete ontwerpen maar wel de richting waarin de aannemers denken het te gaan aanpakken en de prijs erbij. Pas daarna, als de winnende aannemer bekend is, werkt deze zijn plan uit in een ontwerp. Als dat ontwerp gereed is, wordt het aan de buurt gepresenteerd en ook op de site geplaatst. Vraag: Kinderdorp Neerbosch is een groene oase in Nijmegen, maar ook de cultuurhistorie van deze plek is uniek. Zo is er het bijzondere kerkhof waar relatief veel kinderen begraven liggen. Omdat het plan er heel dicht bij komt, ook met de fietsroute, hoop ik wel dat er zorg wordt gedragen voor de cultuurhistorie. Antwoord: De aanleg van het fietspad ter plaatse van Kinderdorp Neerbosch valt buiten de scope van het project Poort Neerbosch. De gemeente is samen met de eigenaren van het Kinderendorp Neerbosch en met een kabeltransportbedrijf aan het nadenken hoe op deze plek invulling te geven aan het fietspad. Uiteraard wordt daarin archeologie, bommen en granaten, groen, cultuurhistorie e.d. meebeschouwd. Het kerkhof en de watergang die eromheen ligt, vormt de grens van dit project. Wat de landschappelijke inpassing betreft is in het bestemmingsplan voor de snelfietsroute een strook aangeduid waar het fietspad gezocht moet worden. Dit ligt buiten de contour en zelfs buiten de boomkroon van de Lindenlaan. De strook gaat aan de zuidwestkant van de Lindenlaan door het weiland en komt niet op de terp van de begraafplaats. De hele terp inclusief de bijbehorende beplanting is ingemeten zodat exact bekend is waar terp en beplanting staat; het fietspad blijft er hoe dan ook buiten. Vraag: Op het kruispunt zelf komen er twee stroken en een busbaan bij, maar er ligt nog steeds dezelfde brug. Antwoord: Het kruispunt wordt in het hart aangepakt om de doorstroming van het verkeer te bevorderen, maar het is ook het eerste punt waar de gemeente het verkeer gedoseerd de stad in wil leiden. Het kruispunt sluit daarnaast aan op de S100-route. De rijstroken blijven bijna gelijk, maar niet overal, want er komen een paar rijstroken bij. Vraag: Wordt de oude fietsstrook dan de busbaan? Antwoord: Het is aan de aannemer om met een oplossing te komen. De bussen worden op de kruising in ieder geval apart gefaciliteerd met een eigen busstrook, die apart in de verkeersregeling wordt gezet. Daarmee wordt in totaliteit de doorstroming van het kruispunt bevorderd. Vraag: Wordt het niet meer in gebruik zijnde noordelijke rijwielpad bij het systeem betrokken? Antwoord: Dat wordt vooralsnog niet gebruikt. Dit is de enige brug op het Maas Waalkanaal die bestaat uit lichtbeton. Lichtbeton is heel sterk, maar ook erg fragiel voor het plegen van activiteiten bij dit lichtbeton. Hij is niet geschikt voor een busbaan. Vraag: Als je vanuit de stad linksaf Lindenholt wil inrijden, na uur, moet je op het grote kruispunt wachten voor het ene verkeerslicht en als je optrekt, staat het volgende verkeerslicht alweer op rood. Ik hoop dat dit wordt aangepast op het kleinere kruispunt. Antwoord: In de toekomst heeft u waarschijnlijk te maken met maar één verkeerslicht. Vraag: Zijn de verkeerslichten tot die tijd dan zo in te stellen dat dit niet meer gebeurt? Antwoord: Het klopt dat automobilisten weleens onnodig moeten wachten; het is afhankelijk van veel verschillende factoren. De bestaande installatie is al redelijk gedateerd, maar de nieuwe verkeerslichtinstallaties zijn allemaal met elkaar gekoppeld en kunnen vanuit een centraal systeem gestuurd worden. Vraag: Ik neem aan dat het kader waarin de parkeerplaatsen moeten passen, zo geplaatst wordt dat de parkeerplaatsen niet in de achtertuinen van bewoners terecht komen. Verslag informatieavond Poort Neerbosch 27 februari

8 Antwoord: Op de wegen samen met de groene ruimte binnen die wegen ligt de bestemming Verkeer. Daarbinnen moeten de parkeerplaatsen aangelegd worden. Vraag: Het zou handig zijn om de parkeerplaatsen zoveel mogelijk aan de kant van het bedrijventerrein aan te leggen en niet aan de kant van de Wellenkant. Er is geen bewoner die zit te wachten op een parkeerplaats voor 150 auto s in zijn achtertuin. Antwoord: Dat is redelijk strijdig met korte loopafstanden. De uitdaging voor de aannemer is om de doorstroming van het kruispunt te verbeteren en daaraan is een aantal eisen gesteld. U noemt één van de eisen, maar het komt aan op de slimheid van de aannemer om met meerdere van deze eisen het maximale eruit te halen, want daar wordt zijn ontwerp op gewaardeerd. Vraag: Als ik nu bij het Mondial College sta en ik wil naar de brug, dan ga ik het tunneltje onderdoor, dan moet ik vóór het andere tunneltje eerst naar rechts een stijging maken en een grote bocht naar links weer terug en dan de brug op, terwijl recht vooruit het olifantenpaadje ligt. Antwoord: Eén van de eisen die is meegegeven, is dat daar een logische route komt. Vraag: Aan de andere kant van de brug lag vroeger een fietspad lag dat bij de ANAC eindigde. Komt dat terug? Antwoord: Nee, dat fietspad komt niet terug. Het is destijds een bewuste keuze geweest. Vraag: Krijgen wij de definitieve keuze van de gemeente voor een aannemer tijdig te horen, zodat wij op een vroeg moment met die aannemer in contact kunnen treden of andersom? Er zijn immers veel verenigingen die echt hun hart bij Lindenholt hebben liggen en er liggen veel kansen om hier iets wezenlijks en iets goeds mee te doen. Antwoord: De gemeente zal de site up to date houden met de laatste stand van zaken. Vraag: Waarom is er niet vooraf gesproken met bewoners van het Kinderdorp Neerbosch? Antwoord: De gemeente (Judith van Zandwijk) heeft geprobeerd zoveel mogelijk partijen te benaderen. Nadat Judith kort geleden te horen kreeg hoe het op het Kinderdorp georganiseerd is, heeft ze contact gezocht en aangegeven bereid te zijn een persoonlijk gesprek te organiseren met de belangenvertegenwoordigers daar, als het nodig is. Daarnaast is deze avond georganiseerd om iedereen in de omgeving de kans te geven te horen wat er gaat gebeuren en er zijn reactie op te geven. Vraag: Ik woon in de 11 e straat van de Wellenkamp onderin het hoekje bij de knik van het water. Ik ben verontrust over een toename van de geluidoverlast, want straks gaat niet alleen het verkeer bij de stoplichten remmen en optrekken, maar ook de bussen bij de extra bushaltes die worden aangelegd en de auto s die op de P+R-plaats parkeren. De gemeente heeft waarschijnlijk wiskundige modellen om het geluid te berekenen, maar hoe kan ik straks bewijzen dat ik meer herrie heb in mijn tuin? Antwoord: Er is een aantal verkeersmodellen voorgeschreven, waarmee het verkeerslawaai berekend moet worden. Omdat metingen van verkeerslawaai onbetrouwbaar zijn vanwege het altijd aanwezige achtergrondgeluid, zijn berekeningen verplicht. De aannemer moet zorgen voor de akoestische rapportage en daarin worden alle parameters (scherm, asfalt, bussen etc.) meegenomen. Als de rapportage beschikbaar is en de gemeente deze openbaar maakt, zijn de gegevens beschikbaar voor de bewoners. Vraag: De gemeente stelt dat het geluidniveau niet méér mag worden, maar, als het niet te meten is, hoe kan ik dan eventueel aantonen dat het wél meer is geworden? Antwoord: Bij het bestemmingsplan hoort een akoestische rapportage. Deze is van 2012 en geeft van een aantal punten in de wijk de geluidbelasting exact aan; het gaat om berekende en niet om gemeten waardes. De aannemer heeft die geluidrapportage meegekregen, omdat hij daaraan moet voldoen. U kunt de rapportage vinden bij het bestemmingsplan op de website van de gemeenten. Vraag: Waarom kiest de gemeente voor een kruising met verkeerslichten in plaats van een rotonde zoals bij de ANAC die zorgt voor een betere doorstroming? Antwoord: De gemeente denkt dat er geen ruimte is voor een rotonde en wil geen bestemmingsplanwijziging doorvoeren. Vraag: Alles wat u vanavond vertelt, hoort thuis in een herziening van het bestemmingsplan. De gemeente is gehouden om projecten uit te voeren op basis van goede ruimtelijke ordening en het Besluit op de ruimtelijke ordening schrijft in zo n geval voor welke onderzoeken er nodig zijn. De resultaten Verslag informatieavond Poort Neerbosch 27 februari

9 van die onderzoeken moet de gemeente neerleggen in de toelichting bij het bestemmingsplan waar ook de al gehouden onderzoeken in staan. Dit alles vormt de motivatie voor de keuze van de constructies die in het bestemmingsplan liggen. In het bestemmingsplan Lindenholt staat nergens een oplossing die daaraan beantwoord. De gemeente moet goed nadenken of zij met deze aanpak niet de rechtsbescherming ontloopt die de wet aan de bewoners heeft gegeven door een procedure waarin zij hun bezwaren kenbaar kunnen maken bij de gemeenteraad en, indien nodig, bij een hogere rechter. De bestemming Verkeersdoeleinden wijkt nu zo erg af van wat de gemeente nu van plan is, dat de gemeente het grote risico loopt dat veel bewoners bezwaar zullen maken tegen het besluit over de reconstructie. Antwoord: Er is uitgezocht wat de gemeente wel en niet mag binnen het bestaande bestemmingsplan. De aan de aannemers gestelde eisen passen er volledig binnen. Zolang de gemeente binnen de bestemming Verkeersdoeleinden die dingen doet die in het bestemmingsplan Lindenholt zijn opgenomen, hoeft zij er geen besluit of anderszins voor te nemen en bestaat er rechtmatig geen mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen of bezwaren. Het zou fijn zijn, als u kunt aangeven waar de gemeente in strijd met het bestemmingsplan handelt, maar in het vooronderzoek is dit niet gevonden. Opmerking: Ik zal het u laten weten als ik een goede concrete aanwijzing vind. Vraag: Met de reconstructie van het kruispunt wordt de doorstroming van alle kanten bevorderd. Geldt dit ook voor het verkeer vanuit de wijk naar het industrieterrein en terug? En krijgen niet alle verkeerstromen voorrang op de automobilisten die de wijk in en uit willen rijden? En welke invloed heeft het fietsverkeer hierop? Antwoord: Het is een samenspel van een aantal zaken. Het fietsverkeer wordt ongelijkvloers geregeld, dus dat zal geen invloed hebben op het snelverkeer op de kruising. Voor het snelverkeer op de kruising geeft de gemeente een aantal prognoses van verkeerstoename en op basis van die cijfers is er een berekening gemaakt wat het behelst om de doorstroming op het kruispunt te verbeteren. De directe aanleidingen voor de reconstructie van het kruispunt zijn juist de verhoging van het verkeersaanbod en de verbetering van de doorstroming. De gemeente hoopt de doorstroming in optima forma te kunnen realiseren, zodat het verkeer beter ingeregeld kan worden met andere installaties en de gemeente kan sturen met de dynamisch verkeersmanagement. Vraag: In hoeverre wordt de tennisbaan, de waterpartijen, het stuk groen park aan de rechterkant meegenomen in het plan? Kunnen we parkeerplaatsen verwachten of blijft het zoals het nu is? Antwoord: Alle verkeersdoeleinde blijven binnen het gebied dat nu al voor het verkeer is bestemd. Dus het gebied rondom de tennisvereniging, het groen en het water zal in ieder geval niet voor wegen of parkeerplaatsen worden ingezet Afspraak: Mensen die hun naam en adres op de intekenlijst hebben ingevuld, krijgen het verslag g d samen met de sheets van de presentatie. Afsluiting om uur. Verslag informatieavond Poort Neerbosch 27 februari

10 Aanvullende reacties Vraag: Kan er als afscheiding tussen de IJpenbroekweg en de wijk Wellenkamp een scherm geplaatst worden in verband met zicht (verkeer, school, P&R) en geluid? Antwoord: Uit de modelberekening moet blijken of en in welke mate maatregelen voor geluidsreductie nodig zijn. Zo ja, dan is een scherm één van de mogelijke oplossingen. De gemeente heeft deze niet als eis voorgeschreven. Vraag: Hoe kan ik zelf meten of geluid en fijnstof niet meer worden voor mijn persoonlijke situatie? Antwoord: De meet- en rekenmethoden zijn dermate ingewikkeld dat dit voor een particulier eigenlijk niet te doen is, zeker als u de uitkomsten wilt vergelijken met de onderzoeken van de overheid. Deze gaan namelijk uit van metingen en berekeningen over langere perioden en bij representatieve omstandigheden. U kunt de ontwikkelingen op het gebied van fijnstof en geluid rond uw woning volgen via de website De luchtgegevens voor 2013 worden in de loop van dit jaar toegevoegd. De geluidkaarten worden om de 5 jaar vernieuwd. Vraag: Ik heb in Frankrijk een goede verkeerskundige oplossing gezien, die ook voor deze situatie goede oplossing kan zijn om de doorstroming te verbeteren. Kunt u deze aan de inschrijvende partijen doorgeven. Antwoord: Wij geven geen oplossingen mee aan de inschrijvende partijen, maar alleen een set aan eisen waaraan de oplossing moet voldoen. Vraag: Komend vanaf de brug is er een scherpe bocht naar links, die ook sterk naar beneden loopt. Hierdoor hebben de wielrijders een behoorlijke (te hoge?) snelheid. Als je loopt en/of met een rolstoel/scootmobiel bent, is er een gevaarlijke situatie omdat het gelijkvloerse rijwielpad/voetgangerspad voor beide richtingen eigenlijk niet breed genoeg is, vooral omdat er ook fietsers naast elkaar willen fietsen. Momenteel loopt er een "olifantenpad" rechtdoor naar beneden die in deze bocht voor alle weggebruikers voor gevaarlijke situaties zorgt. Het verschuiven van de kruising in westelijke richting zou ook in deze een goede oplossing zijn. Antwoord: Op de genoemde locatie moet de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen ingepast worden. Ten aanzien van de inpassing zijn allerlei eisen gesteld aan bijvoorbeeld breedte, hellingshoek, voorrang en de kruising van fietspaden. De huidige situatie wordt dus aangepast. Verslag informatieavond Poort Neerbosch 27 februari

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Overzicht Reclamanten Nr. Naam / Adres 1. XXX (Rijpersweg 108, Oud Gastel) 2. XXX (Rijpersweg 73a, Oud Gastel) 3. XXX (Rijpersweg

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer

Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In 2012 is de motie West krijgt een

Nadere informatie

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015 Herinrichting t Goylaan Presentatie 22 april 2015 Opbouw presentatie Waarom is het nodig? Wat stellen we voor? Wat zijn de verkeerseffecten? Wat zijn milieu-effecten? Wat bereiken we ermee? Hoe gaat het

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen op shortlist Nummer Opmerking Reactie 5 (Tegengaan sluipverkeer) Sluipverkeer keihard aanpakken

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond herinrichting Ambyerweg. 2 september 2015

Welkom. Informatieavond herinrichting Ambyerweg. 2 september 2015 Welkom Informatieavond herinrichting Ambyerweg 2 september 2015 1 Vanavond toelichting op de geplande herinrichting van Ambyerweg beantwoorden van uw vragen Herinrichting bestaat uit 2 onderdelen: fase

Nadere informatie

Terugkoppeling tracédeel Plesmanlaan

Terugkoppeling tracédeel Plesmanlaan Raadpleegtraject concept-voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord Terugkoppeling tracédeel Plesmanlaan Reactie van de projectgroep Leidse Ring Noord op de opmerkingen, suggesties en vragen vanuit de klankbordgroep

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20694 15 juli 2015 Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan,

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wet geluidhinder Aanleg weg en reconstructie van de kruisende wegen 1 INLEIDING De provincie Gelderland is

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013)

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) I. OVERWEGINGEN De locatie In het kader van het Meerjarenprogramma herziening Bestemmingsplannen 2011-2013 wordt het bestemmingsplan

Nadere informatie

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 1 PROGRAMMA AGENDA 2 Aanleiding studie Scope opgave 0+ maatregelen 2015 Proces met werkgroepen Toelichting 0+ maatregelen Varianten Onderzoeken Consequenties Conclusies

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Bijlagen Computeroutput, SRM

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Reconstructie Brede Hilledijk Kenmerk 21221394 1. Aanleiding De reconstructie van de Brede Hilledijk is noodzakelijk om een betere verbinding te krijgen tussen

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Nieuwsbrief november 205 Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van het kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat.

Nadere informatie

Locatiekeuze moskee. Alleen ter besluitvorming door het College Aktief informeren voor de raad

Locatiekeuze moskee. Alleen ter besluitvorming door het College Aktief informeren voor de raad Openbaar Onderwerp Locatiekeuze moskee Programma Grondbeleid Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Eind september heeft ons college een voorgenomen locatiebesluit genomen voor de verplaatsing van

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan

5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan 5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan Beschrijving In de huidige situatie is hier een rotonde. De capaciteit van de rotonde wordt uitgebreid door het aanleggen van een bypass: er ontstaat

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o.

Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o. 030-286 00 00 Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu februari 2016 www.utrecht.nl Colofon uitgave Expertise Milieu Milieu en

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

Zuidtangent t.h.v. Stadshart

Zuidtangent t.h.v. Stadshart Zuidtangent t.h.v. Stadshart Aan: Het college van B&W Van: Martien Ippel Datum: 12 oktober 2010 Betreft: Verkeerssituatie Zuidtangent t.h.v. Stadshart Afschrift aan: - Geacht college, Hierbij enige aanvullende

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Adviesnota. Verkeerscirculatieplan Columbiz Park

Adviesnota. Verkeerscirculatieplan Columbiz Park Adviesnota Verkeerscirculatieplan Columbiz Park Datum: 7 april 2016 Versie: 3 Status: Definitief Revisie: Afdeling(en): Team(s): i.o.m.: Steller: Afdelingsmanager: Projectleider: Wethouder: Vastgoed en

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

Door: Annemieke de Haan Onderwerp: Verslaglegging bijeenkomst Oranje Nassaulaan 24 mei 2016 Datum: vrijdag 17 juni 2016

Door: Annemieke de Haan Onderwerp: Verslaglegging bijeenkomst Oranje Nassaulaan 24 mei 2016 Datum: vrijdag 17 juni 2016 Verslag bewonersbijeenkomst 24 mei 2016 Door: Annemieke de Haan Onderwerp: Verslaglegging bijeenkomst Oranje Nassaulaan 24 mei 2016 Datum: vrijdag 17 juni 2016 Aanleiding Rekenmodellen geven aan dat er

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Teteringsedijk 97 te Breda Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tweede brede werksessie, 7 juli 2015 Arno Jonker, Paul van den Bosch en Natalie Veenkamp DTV Consultants fietsen en lopen innovatie internationaal

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017 December 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg 18 juni 2015 Bewonersbijeenkomst Victoriberg Programma 19:30 uur 20:00 uur: Inlopen 20:00 uur 20:15 uur: Welkomswoord wethouder Knapp 20:15 uur 20:30 uur: Presentatie Marcel Luijnenburg 20:30 uur 21:00

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Geluidsmetingen in Bunnik

Geluidsmetingen in Bunnik 1 Geluidsmetingen in Bunnik Geluidsmetingen uitgevoerd naar aanleiding van het Ontwerp Inpassingsplan (OIP) voor de aanleg van de Rijsbruggerweg van Houten naar de A12 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting

Nadere informatie

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast Augustus 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

1 Het tracé. Definitief ontwerp De Hoef. Gemeente Amersfoort. 21 november 2016 AMF182/Ldl/ augustus 2016

1 Het tracé. Definitief ontwerp De Hoef. Gemeente Amersfoort. 21 november 2016 AMF182/Ldl/ augustus 2016 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg Inleiding Tijdens de informatieavond van dit bestemmingsplan zijn vragen gesteld over de voorgestelde ontsluiting aan de Staddijk. Het was

Nadere informatie

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen Schriftelijke vragen Invulling Katwijkerlaantracé met oog voor belangen omwonenden De CDA-fractie in de raad van de gemeente Zoetermeer stelt heden, 13 april 2014, de volgende vraag/vragen aan het college

Nadere informatie

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Verslag Overleg: Locatie: Datum: Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Aanwezig Bewonersplatform: Mw. Welp, dhr. Dijkhuis,

Nadere informatie

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder)

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan Princenhage-Haagpoort Het besluit van het College

Nadere informatie

Snelfietsroute Arnhem - Wageningen. Oosterbeek

Snelfietsroute Arnhem - Wageningen. Oosterbeek Snelfietsroute Arnhem - Wageningen Oosterbeek Programma van de avond Opening door wethouder J. Verstand Voorstelronde Presentatie doel en tracé snelfietsroute door mw. A. Stienstra projectleider Provincie

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG Samengestelde versie 3 / 19-12-2014 1. Inleiding 2. Ruimtelijk programma - doorlopende bomenrijen volgen de Reinier de Graafweg en maken er een laan van,

Nadere informatie

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Hier Studiedag komt tekst verkeerslichten Jonathan de Vries Hier komt ook tekst Adviseur verkeersmanagement Patricia Stumpel-Vos Adviseur mobiliteitsbeleid Inhoud

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015.

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015. ONTWERPBESLUIT HOGERE GELUIDGRENSWAARDEN datum: XX 2015 BETREFT: Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, in samenhang

Nadere informatie

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld.

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld. Veelgestelde vragen over Fietspad F446.00 Roodemolenpolder Versie 3: 5 maart 2014 De plannen voor de aanleg van een nieuwe Fietsverbinding tussen Voorhout en Sassenheim door de Roodemolenpolder leiden

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

GemeenteWATE RLAN D. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland. Overwegende dat;

GemeenteWATE RLAN D. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland. Overwegende dat; GemeenteWATE RLAN D BESLUIT INZAKE HET VASTSTELLEN VAN HOGERE WAARDE WEGVERKEERSLAWAAI IN DE ZIN VAN DE WET GELUIDHINDER MET BETREKKING TOT WONINGBOUWPROJECT 'T SCHOUW TE WATERGANG. Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Het gevolgde traject loopt van de Oostlaan (bij het spoorwegviaduct) in Pijnacker tot de Burgemeester Crezeelaan in De Lier.

Het gevolgde traject loopt van de Oostlaan (bij het spoorwegviaduct) in Pijnacker tot de Burgemeester Crezeelaan in De Lier. Zoefroute 2011 Het begon moeilijk: zoeken naar de Zoefroute via de fietsrouteplanner van de Fietsersbond. Je krijgt na het ingeven van de tussenpunten in Delft een rare lus bij de Achterom-straat. Uiteindelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015

Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015 Nieuw sbrief van de gemeente Hellendoorn met informatie over de Noordzuid verbinding Bekijk deze nieuw sbrief in je brow ser Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015 Nieuwsbrief over Noordzuidverbinding

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie?

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie? Wat is het doel van de reconstructie? - verbeteren leefomgeving bewoners - kwaliteit van het wegdek verbeteren - optimaliseren inrichting van de weg Zijn er nog andere zaken die nu tegelijkertijd aangepakt

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma VERSLAG Datum 6 december 2012 Kenmerk Notulist Saskia Wubben Kopie aan Piet Vlasblom, IBD, SBBD, WD, DOV en Parktrust Bijlage(n) Contactpersoon S. Wubben T +31 (0)78 770 s.wubben@drechtsteden.nl 4 december

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht De heer E. klaagt erover dat de gemeente Bergen niets doet aan de overlast die hij ondervindt als gevolg van de situatie op de weg vóór zijn woning, waardoor het hem nagenoeg onmogelijk

Nadere informatie

Leden van de raadscommissie Stad & Ruimte. Geachte dames en heren,

Leden van de raadscommissie Stad & Ruimte. Geachte dames en heren, Leden van de raadscommissie Stad & Ruimte Behandeld door J. Bodewitz Doorkiesnummer 030-2861054 Ons kenmerk 15.504616 E-mail Onderwerp Ontwerp Croeselaan en Bijlage(n) VO boek Jaarbeursplein Uw kenmerk

Nadere informatie

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan? Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) In deze brochure leest u wat het herzien van een bestemmingsplan inhoudt, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan

Nadere informatie

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager Reconstructie N213 Projectteam Patricia Rozenblad Projectleider Marc de Loos Geluiddeskundige Paul Bouman Technisch manager 1 Waar is het mee begonnen/doel Ondertekening plan van aanpak N213 Ontwerp reconstructie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Verlengde Schrans

Informatiebijeenkomst. Verlengde Schrans Informatiebijeenkomst Verlengde Schrans 19 januari 2016 Welkom Voorstellen Kees Bunschoten (projectleider) Hein Waterlander (verkeer) Douwe Wiebe Beek (ontwerper) Wieger Postma (stedenbouw) Bart v.d. Scheer

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Voorweg 163 opgesteld.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Ons kenmerk MB10/ Datum uw brief

Ons kenmerk MB10/ Datum uw brief Mobiliteit Ingekomen stuk D5 (PA 26 maart 2014) Productmanagement en Beleid Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

RECONSTRUCTIE VAN HEEMSTRAWEG

RECONSTRUCTIE VAN HEEMSTRAWEG RECOSTRUCTIE VA HEEMSTRAWEG Kerkstraa B WEURT A aat str ker B Richting ijmegen C tkan Pos Maatregelen kom-entree C D Jon Richting Beuningen Overzichtstekening Oversteek met slichten voor langzaam t A Oversteek

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld Onderzoeksrapport ) Inleiding De heeft ons, de leerlingen van 3GTx van de Meerwaarde gevraagd uit te zoeken wat onveilige situaties zijn rondom onze school. Twee medewerkers van de van afdeling Verkeer

Nadere informatie

De verbinding tussen station en binnenstad

De verbinding tussen station en binnenstad De verbinding tussen station en binnenstad De gemeente Arnhem heeft eind september 2014 een eerste schets gepresenteerd voor de nieuwe inrichting van de verbinding station - binnenstad. Ongeveer 200 bewoners,

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer. bewonersvoorstel parkeren Land in Zicht.

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer. bewonersvoorstel parkeren Land in Zicht. Gemeente Haarlem Haarlem drs. Cora-Yfke Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Beheer Datum Ons

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Verslag informatieve bijeenkomst bewoners appartementen Kruisberg en Wissel over plan Spoorzone Noord gehouden op woensdag 29 april 2015

Verslag informatieve bijeenkomst bewoners appartementen Kruisberg en Wissel over plan Spoorzone Noord gehouden op woensdag 29 april 2015 Verslag informatieve bijeenkomst bewoners appartementen Kruisberg en Wissel over plan Spoorzone Noord gehouden op woensdag 29 april 2015 Aanwezigen Op woensdag 29 april waren ongeveer 58 bewoners van de

Nadere informatie

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Vervanging Informatie Steekterbrug bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Deze presentatie is toegelicht tijdens de informatieavond op 6 oktober in het stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn. Vrije

Nadere informatie

Analyse fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid

Analyse fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid Analyse fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid Tekst fact-sheet Vragen en commentaar betreffen: Alternatief 3A verbinding Roemer N11 lokale verbinding Kostenindicatie Oplossend vermogen

Nadere informatie

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Vormgeving entree Binnenstad De kruising van de Centrumroute met de Jan van Houtkade-Korevaarstraat is een bijzondere plek in het tracé waar extra

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016 In deze nieuwsbrief leest u over de laatste stand van zaken over het project Poort van Hoorn. De Poort van Hoorn omvat het stationsgebied en omgeving. Dit is een centrale plek in onze stad en hét mobiliteitsknooppunt

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen. Namens burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen wordt het volgende verkeersbesluit bekend gemaakt

Verkeersmaatregelen. Namens burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen wordt het volgende verkeersbesluit bekend gemaakt Verkeersmaatregelen Namens burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen wordt het volgende verkeersbesluit bekend gemaakt Woenderskamp; busverbinding Griftdijk Noord - Graaf Aiardsingel (besluit 2

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28

Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28 Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28 Ligging van Hoevelaken, Het Hoevelakense Bos en Holkerveen Hoevelaken en Holkerveen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem

Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem Inleiding In 2013 dient Haarlem een nieuw Actieplan Omgevingslawaai op te stellen voor de periode 2013-2017. Dit volgt uit de Wet milieubeheer. Onder Omgevingslawaai

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Herinrichting kruising Wilhelmakade - Prinsesseweg. LTA ja: Maand 5 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA

Herinrichting kruising Wilhelmakade - Prinsesseweg. LTA ja: Maand 5 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Herinrichting kruising Wilhelmakade - Prinsesseweg Registratienr. 6287928 Steller/telnr. J.S. Bos/ 8058 Bijlagen 4 Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het wijzigingsplan Duinweg, Drunen gemeente Heusden Kaarten: Bijlage: behorende bij de computeroutput computeroutput SRM II projectgegevens: RAO01-MLX00001-01A

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.254 RaadsvoorstelVerklaringen van geen bedenkingen voor: b de bouw van 21 wooneenheden

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Veilig je draai vinden...

Veilig je draai vinden... Veilig je draai vinden... op rotondes in Gelderland Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Rotondes in Gelderland Na hun introductie zo n 30 jaar geleden, zijn rotondes

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december 2011 Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Rijkswaterstaat heeft voor de aansluiting Utrecht Noord een aantal mogelijke

Nadere informatie