HiQ Invest Fundamental Value Fund. halfjaarverslag 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HiQ Invest Fundamental Value Fund. halfjaarverslag 2008"

Transcriptie

1 HiQ Invest Fundamental Value Fund halfjaarverslag 2008

2 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Fundamental Value Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 2008 Balans 7 Winst- en verliesrekening 8 Kasstroomoverzicht 9 Toelichting 10 Overige gegevens Resultaatbestemming 16 Persoonlijk belang beheerder 16 Beleggingen 17 HiQ 1

3 Algemene informatie HiQ Invest Fundamental Value Fund een Fonds voor gemene rekening, activiteiten opgestart per 1 januari Singel AZ Amsterdam tel: +31(0) fax: +31(0) Beheerder Fiscaal adviseur HIQ invest B.V. Spigthoff Advocaten & Belastingadviseurs Singel 540 Dijssel plantsoen AZ Amsterdam 1077 BL Amsterdam tel: +31(0) tel: +31(0) fax: +31(0) fax: +31(0) Bewaarder Administrateur Stichting Bewaarbedrijf Guestos Fastnet Netherlands N.V. De Ruyterkade 6-i De Ruyterkade 6-i 1013 AA Amsterdam 1013 AA Amsterdam tel: tel: fax: fax: Custodian Raad van Advies HiQ Invest B.V. Binck Bank N.V. André Teeuw Vijzelstraat 20 Jan Kluft 1017 HK Amsterdam Ruud Snoeker tel: +31(0) tel: +31(0) Accountant Deloitte Accountants Orlyplein HC Amsterdam tel: +31(0) tel: +31(0) HiQ 2

4 HiQ Invest Fundamental Value Fund Nettovermogenswaarde x Nettovermogenswaarde volgens balans 1,813 1,967 Aantal uitstaande participaties 202, ,214 Nettovermogenswaarde per participatie Uitkering per participatie Winst- en verliesrekening x Opbrengsten uit beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen Kosten Totaal beleggingsresultaat Winst- en verliesrekening per participatie Aantal uitstaande participaties (*) 202, ,214 Opbrengsten uit beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen Kosten Totaal beleggingsresultaat (*) De resultaten per aandeel zijn berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het eind van de verslagperiode. HiQ 3

5 Profiel HiQ Invest B.V. richt zich met het Fundamental Value Fund met name tot beleggers met een goede financiële positie. HiQ Invest raadt af om met geleend geld in het Fonds te beleggen. Het Fonds is in die zin een risicovolle belegging omdat het zich richt op kleinere ondernemingen met veel groeipotentie. Bij voorkeur richt het Fonds zich op vermogensbeheerders en/of beleggers met enige kennis van zaken op het gebied van beleggen. Dit is echter geen vereiste mits men zich realiseert dat beleggen risico's met zich meebrengt. Het Fonds heeft als doelstelling het behalen van een significant hoger rendement dan het gemiddelde rendement op aandelen over een lange termijn. Het Fundamental Value Fund belegt in 10 tot 25 small-caps in de eurolanden. De beleggingen worden geselecteerd op basis van fundamentele gegevens. Er wordt speciaal gekeken naar cash-flows, balansposten, marktpositie, marktpotentieel en management. Indien op basis van de hiervoor genoemde gegevens een onderwaardering blijkt, wordt het aandeel in de portefeuille opgenomen. HiQ Invest streeft naar het verslaan van de HSBC European Small cap index. Op de langere termijn verwacht HiQ een gemiddeld jaarrendement van 10% tot 15% te behalen. HiQ 4

6 Y e 0 0 a 0 1 r J 4 a. n 6 F - 6 e. b 7 M 3 a. 6 r A 0 p. 6 r M - 1 a. y2 J u 5 n. e5 - J 5 u. 4 l A 2 u. g 5-1 S 5 e. p 7 O 0 c. 5 t N 1 0 o. 57 v D 1-12 e. c9 1 Y - e 18 a. 41 r C - u 16 m. 46 Verslag van de beheerder Algemeen In de afgelopen verslagperiode waren de beurzen overwegend negatief gestemd. De gevolgen van de kredietcrisis zijn inmiddels in alle sectoren over de gehele wereld merkbaar. De bancaire sector is door de afname in eigen vermogen gedwongen hun solvabiliteits ratio's te verbeteren. Dit gebeurt door de verkoop van bezittingen en het verkleinen van de balans. Dit resulteert in een verkoopgolf in alle goed verkoopbare activa. De vraag naar risicovol kapitaal is hierdoor geëxplodeerd, terwijl de kredietlijnen naar de gebruikelijke durfinvesteerders: privite equity en hedgefondsen door de banken worden verkleind. Er is dus geen geld beschikbaar. De oplossing voor het tekort aan kapitaal ligt buiten de West-Europese economieën. De afgelopen jaren zijn door een groot handelsoverschot in de Aziatische markten en een hoge olie prijs enorme reserves in Azië en de olie exporterende landen opgebouwd. Door de huidige hoge vergoeding voor risicodragend vermogen zal naar verwachting een deel van deze reserves zijn weg naar de West-Europeseeconomieën vinden. De bancaire sector en misschien wel de gehele economie zal nog wel even merken dat veel partijen gedwongen worden hun bezittingen van de hand te doen. Omdat het lastig is om een voorspelling te doen over het moment dat de bodem gevormd wordt, is het verstandig om beleggingen in aandelen voor de langere termijn te zien en de huidige malaise uit te zitten. Na regen komt immers zonneschijn. Ondanks van de negatieve stemming op de beurzen en de als gevolg daarvan dalende koers van het Fundamental Value Fund zijn wij als beheerder zeer tevreden over de outperformance van het fonds. Sinds de start van het Fonds op 1 januari 2007 heeft het fonds de Benchmark met 19.4% verslagen. De outperformance over de afgelopen verslagperiode bedraagt bijna 8% Kerncijfers Onderstaande tabel geeft de procentuele prestatie van het Fundamental Value Fund weer tegenover vergelijkbare benchmarks. Voor meer informatie over het Fundamental Value Fund verwijzen wij graag naar de scorecard van het fonds, de scorecard is op de website van de beheerder onder de publicaties te downloaden. De periode loopt van 1 januari 2007 tot 30 juni Actuele informatie over de prestaties van het Fundamental Value Fund zijn terug te vinden in de nieuwsbrief van het fonds. De nieuwsbrief wordt viermaal per jaar gepubliceerd op de website van de beheerder. (www.hiqinvest.nl) Corporate Governance De Directie heeft in 2007 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid stemrechten uit te oefenen in de Algemene Vergadering van Aandeleelhouders. Administratieve organisatie en interne controle De Directie heeft de administratieve organisatie en het interne controlesysteem op schrift gesteld, de zogenaamde AO/IB. De Directie is van mening dat deze AO/IB voldoet aan de eisen zoals bedoeld in artikel 4:14 Wet financieel toezicht (Wft). Amsterdam, 8 augustus 2008 De Beheerder HiQ Invest B.V. HiQ 5

7 Halfaarrekening 2008 HiQ Invest Fundamental Value Fund HiQ 6

8 Balans per 30 juni 2008 (voor resultaatbestemming) toelichting Beleggingen Aandelen 4.1 1,824,168 2,076,784 Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties ,275 Kortlopende schulden Verplichtingen uit hoofde van effectentransacties ,443 Schulden aan kredietinstellingen ,063 64,497 Overige schulden en overlopende passiva 5.3 1,361 1,568 11, ,508 Uitkomst van beleggingen, vorderingen min kortlopende schulden 1,812,744 1,966,551 Eigen vermogen participatiekapitaal 6.1 2,087,012 1,921,455 Algemene reserve ,098 Onverdeeld resultaat ,366 45,096 1,812,744 1,966,551 Nettovermogenswaarde per participatie HiQ 7

9 Winst- en verliesrekening Opbrengsten uit beleggingen Dividenden 52,142 35,078 Bankrente 145 2,408 52,287 37,486 Waardeveranderingen beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen op aandelen ,717 46,550 Ongerealiseerde waardeveranderingen op aandelen , , , ,491 Som der bedrijfsopbrengsten -266, ,977 Kosten Kosten van beheer van beleggingen ,276 70,542 Bankrente 7.2 1,016 9 Som der bedrijfslasten 53,292 70,551 Resultaat -319, ,426 Resultaat per Participatie HiQ 8

10 Kasstroomoverzicht Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Opbrengsten uit beleggingen 52,287 37,486 Kosten -53,292-70,551 Direct beleggingsresultaat -1,005-33,065 Aankopen -691,034-4,156,541 Verkopen 625,289 1,684,500-65,745-2,472,041 Mutatie kortlopende vorderingen 154, ,031 Mutatie kortlopende schulden -198,649 - Kasstroom uit beleggingsactiviteiten -111,124-2,388,075 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij geplaatste participaties 259,352 2,303,740 Betaald bij inkoop participaties -93,794 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 165,558 2,303,740 Mutatie geldmiddelen 54,434-84,335 Geldmiddelen begin verslagperiode -64,497 - Geldmiddelen ultimo verslagperiode -10,063-84,335 Liquide middelen - - Schulden aan kredietinstellingen -10,063-84,335 Geldmiddelen ultimo verslagperiode -10,063-84,335 HiQ 9

11 Toelichting 1. Algemeen HIQ Invest Fundamental Value Fund (het Fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht naar Nederlands recht en gevestigd te Amsterdam. Naar Nederlands recht is het Fonds formeel geen rechtspersoon. Vanuit Nederlands fiscaal oogpunt worden de activa en passiva en de baten en lasten, op pro rata basis, toegerekend aan de participanten. Het Fonds is per 1 januari 2007 haar activiteiten gestart. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met titel 9 boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het boekjaar van het Fonds loopt van 1 januari tot en met 31 december. Op de cijfers van het financieel verslag is geen accountantscontrole uitgevoerd. Wet toezicht beleggingsinstellingen Op 3 november 2006 heeft de beheerder, HiQ Invest, een vergunning verkregen om activiteiten te ontplooien krachtens de Nederlandse Wet toezicht beleggingsinstellingen. Per 1 januari 2007 is de vernieuwde Wet op het financieel toezicht van kracht geworden. 2. Risicofactoren De belangrijkste risico s waaraan beleggen in het Fonds blootstaat zijn: - Rendementsrisico: met inbegrip van het feit dat het risico kan variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op basis van het beleggingsbeleid; - Koersrisico:het risico dat de hele markt of een categorie van beleggingen daalt, waardoor de prijs en de waarde van de beleggingen worden beïnvloed; - Tegenpartijrisico: het risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft; - Macro-economische risico s: het Fonds kan onderhevig zijn aan waardemutaties ten gevolge van, onder andere, veranderingen in rentestand en wisselkoersen, economische, politieke en bedrijfs(tak)ontwikkelingen (faillissementen en andere debiteurenrisico s), inflatie en plotselinge grote verschillen in vraag en aanbod op financiële markten; - Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Het vermogen van het Fonds zal veelal worden belegd in aandelen van kleinere beursgenoteerde ondernemingen, welke vaak beperkt verhandelbaar zijn. Dit kan aanzienlijke liquiditeitsrisico s met zich meebrengen. Als er in korte tijd veel aandelen verkocht moeten worden kan dit leiden tot een aanzienlijk verlies van de waarde van het Fonds; - Governance risico: risico s verbonden aan wijziging van toepasselijke regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van het toepasselijke belastingregime; - Concentratie risico: het risico dat is verbonden aan een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde soorten of op bepaalde markten; - Custodian risico: het risico dat een afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd plaatsvindt; - Bewaarder risico: het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder of van een onderbewaarnemer; - Marktrisico: het risico bestaat dat het verwachte rendement op uw belegging zich niet heeft gerealiseerd op het moment dat u uw belegging verkoopt. Daarnaast staat niet vast dat het Fonds zijn doelstelling zal halen. Het rendement van het Fonds is afhankelijk van de waardeontwikkeling van de beleggingen en de directe opbrengsten van deze beleggingen; - Liquiditeitsrisico: als gevolg van de beperkte verhandelbaarheid van de participaties (alleen door verkoop aan het Fonds op vastgestelde tijdstippen) kan uw belegging mogelijk alleen op een relatief ongunstige moment te gelde worden gemaakt; - Inflatierisico: Als gevolg van inflatie kan de waarde van de beleggingsopbrengsten worden aangetast; - Liquiditeitsrisico: Doordat het vermogen van het Fonds in incourante effecten kan worden belegd, bestaat het risico dat niet voldoende financiële middelen vrij kunnen worden gemaakt die nodig kunnen zijn om aan bepaalde verplichtingen te voldoen; - Liquiditeitsrisico: In uitzonderlijke situaties kan sprake zijn van verminderde mogelijkheid van verkoop van participaties aan het fonds, de participaties kunnen in het geheel niet aan derden worden overgedragen; - Een zorgvuldige selectie en spreiding van de beleggingen in de portefeuille is geen garantie voor positieve dan wel relatief goede resultaten. Een algehele daling van de aandelenkoersen op de effectenmarkten zal naar verwachting leiden tot een daling van de intrinsieke waarde van het Fonds. Er zijn geen theoretische of praktische argumenten op basis waarvan men tijdelijke waardedalingen in de orde van de grootte van bijvoorbeeld 25% in de toekomst zou kunnen uitsluiten. HiQ 10

12 3 Waarderingsgrondslagen 3.1 Beleggingen De activa en passiva behorende tot de beleggingen van het Fonds worden in beginsel tegen hun respectievelijke marktwaarden gewaardeerd. Beleggingen met een regelmatige beursnotering worden gewaardeerd op basis van de laatst gedane beurskoers of, indien geen transacties hebben plaatsgevonden, het gemiddelde van de laatst bekende bied- en laatkoers. Overige beleggingen worden gewaardeerd op basis van de (afgeleide) actuele waarde, met inachtneming van de voor de betreffende beleggingen laatst bekende marktnoteringen en waarderingsmethoden waaraan algemeen gangbare rekenmodellen ten grondslag liggen. Indien opgelopen rente niet reeds uit andere hoofde in de waardering van activa of passiva is verdisconteerd, wordt daarmede afzonderlijk rekening gehouden. 3.2 Vorderingen, schulden, overige activa en passiva Vorderingen, schulden, overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. 3.3 Grondslagen voor resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald door de opbrengsten van het in de verslagperiode ontvangen dividend en de interest over de verslagperiode te verminderen met de aan de verslagperiode toe te rekenen lasten. De in de verslagperiode opgetreden gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst dan wel de balanswaarde aan het einde van de verslagperiode, de aankoopwaarde, dan wel de balanswaarde aan het begin van de verslagperiode, in mindering te brengen. Deze waardeveranderingen zijn in de winst- en verliesrekening opgenomen. 3.4 Dividend opbrengsten De revenuen die in de vorm van rente en dividend worden verkregen, worden kosteloos voor de participant herbelegd. 3.5 Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen De gerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst de gemiddelde kostprijs van de betreffende aandelen in mindering te brengen. De ongerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door op de balanswaarde ultimo boekjaar de gemiddelde kostprijs gedurende het boekjaar dan wel de balanswaarde aan het begin van het boekjaar in mindering te brengen. De aan- en verkoopkosten van beleggingen worden door de beheerder aan het fonds vergoed en vormen dan ook geen kosten voor het fonds. 3.6 Performance fee De beheerder heeft recht op een performance fee. Deze performance fee wordt maandelijks uit het fonds betaald volgens de onderstaande voorwaarden. De performance fee bedraagt 25% van het extra rendement ten opzichte van de benchmark, die voor dit fonds vastgesteld is op de Euroland HSBC Smaller companies Index (Bloomberg code: JCSCECU INDEX). De performance fee werkt volgens het zogenaamde all-time-high-watermark principe. Als het fonds de benchmark verslaat, bijvoorbeeld als in onderstaand figuur, dan wordt er performance fee gerekend op de tijdstippen aangegeven met de cirkeltjes en dan alleen over de extra outperformance ten opzichte van het vorige stippellijntje. 3.7 Beheerfee De Beheerder ontvangt voor het beheer van het Fonds een vaste beheersvergoeding van 0,075% per maand berekend over de intrinsieke waarde aan het einde van de betreffende maand. Uit deze beheerfee worden alle beheerkosten zoals bewaarkosten en accountantskosten betaald. 3.8 Transactiekosten De transactiekosten worden niet direct ten laste van het Fonds gebracht maar worden betaald door de beheerder uit de beheerfee (zie 3.7). 3.9 Opslagen bij toe- en uittreding De administratiekosten bij toe- en uittreding in het Fonds bedragen respectievelijk 0,25% van het bedrag waarvoor de participant toetreedt en 0,25% van het bedrag waarvoor de participant uittreedt. Deze kosten komen ten goede aan de beheerder. HiQ 11

13 3.10 Fiscale positie In de voorwaarden van beheer en bewaring is bepaald dat een participant zijn bewijzen van deelgerechtigdheid slechts kan vervreemden aan het Fonds zelf. Hierdoor wordt het Fonds vanuit de Wet vennootschapsbelasting beschouwd als een besloten fonds voor gemene rekening. Dit betekent dat het Fonds fiscaal transparant is en dat het Fonds zelf niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting. De bezittingen en schulden van het Fonds worden toegerekend aan de individuele participanten naar naar rato van hun deelname in het Fonds Dividendbelasting Door het Fonds uitgekeerde dividenden of daarmee gelijk te stellen opbrengsten van participaties in de zin van de Wet op de dividendbelasting 1965 zijn niet onderworpen aan de heffing van dividendbelasting. HiQ 12

14 Toelichting op de balans 4 Beleggingen 4.1 Mutatieoverzicht aandelen Stand begin boekjaar 2,076,784 - Aankopen 691,034 4,895,155 Verkopen -625,289-2,936,490 Gerealiseerde waardeveranderingen -45,717 82,581 Ongerealiseerde waardeveranderingen -272,644 35,538 Stand ultimo verslagperiode 1,824,168 2,076,784 Historische kostprijs 2,061,274 2,041, Vorderingen (ten hoogste één jaar) Hieronder zijn opgenomen de vorderingen in verband met de per belansdatum nog niet afgerekende of effectentransacties. 5 Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar) 5.1 Verplichtingen uit hoofde van effectentransacties Hieronder zijn opgenomen de schulden in verband met de per balansdatum nog niet afgerekende effectentransacties. 5.2 Schulden aan kredietinstellingen. Dit betreft het debetsaldo op de rekening courant. 5.3 Overige schulden en overlopende passiva Nog te betalen beheervergoeding * 1,361 1,476 Overige nog te betalen kosten - 92 Totaal overige schulden en overlopende passiva 1,361 1,568 * Dit betreft verschuldigde bedragen aan HiQ Invest B.V. zijnde de beheerder van het Fonds. 6 Eigen vermogen aantal 6.1 participatiekapitaal Stand begin verslagperiode 185,214 1,921,454 - Geplaatst 26, ,352 2,936,160 Ingekocht -9,731-93,794-1,014,705 Stand ultimo verslagperiode 202,336 2,087,012 1,921, Algemene reserve Stand 1 januari - - Toevoeging uit Onverdeeld resultaat 45,098 - Stand ultimo verslagperiode 45, Onverdeeld resultaat Stand begin verslagperiode 45,098 - Toegevoegd aan Algemene reserve -45,098 - Resultaat lopend boekjaar -319,366 45,096 Stand ultimo verslagperiode -319,366 45,096 HiQ 13

15 Toelichting op de winst- en verliesrekening Kosten 7.1 Kosten van beheer van beleggingen Performance fee * 43,842 62,532 Beheervergoeding * 8,434 8,010 * Dit betreft de vergoeding over de verslagperiode aan HiQ Invest B.V., zijnde de beheerder. 52,276 70, Overige kosten Rente kosten 1,016 9 Kostenvergelijking Werkelijk Prospectus % Afwijking Beheervergoeding 8,434 8, % Performance fee 43,842 43, % De in het prospectus vermelde kosten zijn variabel met de nettovermogenswaarde. Afwijkingen van de werkelijke kosten tegenover de kosten volgens prospectus zijn dan ook onwaarschijnlijk. Overige kosten komen ten laste van de beheerder. Expense ratio De expense ratio (kostenratio) wordt als volgt berekend: totale kosten gedeeld door de gemiddelde nettovermogenswaarde van het Fonds. - Onder totale kosten worden begrepen de kosten die in de verslagperiode ten laste van het resultaat worden gebracht. De kosten verband houdend met het toe- en uittreden van deelnemers, voorzover deze gedekt worden uit de ontvangen open afslagen, alsmede de kosten in verband met de aan- en verkoop van beleggingen, alsmede de interestlasten worden buiten beschouwing gelaten. Berekening: (beheerfee + performance fee) / (gemiddelde vermogenswaarde) = expense ratio op half jaarbasis, de expense ratio wordt weergegeven op jaarbasis, de uitkomst moet dus vermenigvuldigd te worden met 2. Beheerfee: Maandelijks 0.075% over het fondsvermogen 8,434 Performance fee: De bechmark is met bijna 10% verslagen, de beheerder ontving voor deze prestatie een perfomance fee van 43,842 Gemiddelde vermogenswaarde 31/12/2007, 3/31/2008 en 6/30/2008 in de verhouding: 0.5 ; 1 ; 0.5 Netto vermogenswaarde van het fonds op 12/31/ ,276 Netto vermogenswaarde van het fonds op 3/31/2008 1,851,858 Netto vermogenswaarde van het fonds op 6/30/ ,372 Totaal 3,741,506 Gemiddeld 1,870,753 Beheerfee 8,434 Performance fee 43,842 Totaal som 52,276 Gemiddelde vermogenswaarde: 1,870,753 Expense ratio beheerfee (8,434 / 1,870,753): 0.45% Expense ratio performance fee (43,842 / 1,870,753): 2.34% Expense ratio jaar 2008 (52,276 / 1,870,753): 5.59% Expense ratio 1ste halfjaar 2007: 6.49% HiQ 14

16 Turnover ratio De turnover ratio (omloopfactor) wordt als volgt berekend: totale aankopen plus totale verkopen min toetredingen min uittredingen gedeeld door de gemiddelde nettovermogenswaarde van het Fonds, vermenigvuldigd met De gemiddelde nettovermogenswaarde van het Fonds wordt berekend als de som van de nettovermogenswaarden gedeeld door het aantal waarnemingen. Voor het Fonds wordt de som van de nettovermogenswaarden gebaseerd op de cijfers per 31 december 2007, 31 maart 2008 en 30 juni De waarden op de genoemde tijdstippen worden gewogen in de verhouding 0.5 ; 1 ; 0.5 De turnover ratio voor het Fonds over het 1ste halfjaar 2008 bedraagt: 226% (2007: 163%). Uitbesteding kerntaken De volgende kerntaken zijn door het Fonds uitbesteed: Administratievoering De administratie is uitbesteed aan Fastnet Netherlands N.V. Zij voert de administratie voor het Fonds, waaronder het verwerken van alle beleggingstransacties het verwerken van de inkomsten en uitgaven en het opstellen van de dagelijkse nettovermogenswaarde. Tevens stelt zij, onder verantwoordelijkheid van de beheerder, het halfjaarbericht en de jaarrekening van het Fonds op. Uitvoering beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid is uitbesteed aan HiQ Invest B.V. (de beheerder). De belangrijkste taken betreffen het ontwikkelen van beleggingsideeën, het volgen van de markt en het aan- en verkopen van beleggingen. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in het prospectus van 28 juli Verantwoording over het gevoerde beleid wordt behalve in de verslagen van de beheerder in het halfjaarbericht en de jaarrekening, eveneens afgelegd in een maandbericht dat verspreid wordt aan de participanten. Uitvoeren van bewaarderactiviteiten De bewaring van de beleggingen is uitbesteed aan Stichting Bewaarbedrijf Guestos. De bewaarder is belast met de bewaring van het vermogen van het Fonds en treedt uitsluitend op in het belang van de participanten. Over het vermogen van het Fonds kan slechts worden beschikt door de bewaarder en de beheerder tezamen. De bewaarder verleent geen medewerking aan de afgifte van tot het vermogen van het Fonds behorende waarden, alvorens van de beheerder een verklaring te hebben ontvangen waaruit blijkt dat de desbetreffende afgifte wordt verlangd in verband met de regelmatige uitoefening van de functie van beheerder.voorts stelt de bewaarder achteraf vast dat de beleggingstransacties zoals uitgevoerd door de beheerder passen in het beleggingsbeleid van het Fonds volgens het prospectus. Personeel Bij het Fonds zijn geen personeelsleden in dienst. Transacties met gelieerde partijen Alle aan- en verkopen zijn uitgevoerd via een gelieerde partij. De daarmee gemoeide transactiekosten zijn voor rekening gekomen van de beheerder. Amsterdam, 8 augustus 2008 De Beheerder De Bewaarder HiQ Invest B.V. Stichting Bewaarbedrijf Guestos HiQ 15

17 Overige gegevens Resultaatbestemming De koerswinst van het Fonds zal jaarlijks worden toegevoegd aan de reserves van het Fonds, tenzij de Beheerder anders bepaalt. De Beheerder herbelegt de gereserveerde winsten. Alle participaties van het Fonds die op het moment van vaststelling van het jaarverslag uitstaan bij participanten delen in de winst van het Fonds over het desbetreffende boekjaar, in de verhouding van het aantal participaties dat door deze participanten wordt gehouden. Eventuele koersverliezen worden ten laste van de reserves gebracht. Persoonlijk belang beheerder Per medio 2008 hadden de beheerder en de bestuurders van de beheerder geen posities die ook in de portefeuille van het Fonds aanwezig waren. HiQ 16

18 Beleggingen per 30 juni 2008 percentage nettomarktwaarde vermogens- waarde Aandelen 5,116 Aalberts Industries NV 61,392 3,300 Accell Group NV 72,860 5,540 Bechtle AG 99,443 5,000 Biesse SpA 54,460 1,406 Bongrain SA 80,142 10,000 Cenentir Cementerie Del Tirreno SpA 42,680 5,874 ComputerLinks AG 87,934 10,000 Deutz AG 58,400 17,500 Euro Disney SCA 151, Flughafen Wien AG 51,510 6,511 IMS International Metal Service SA 139,987 1,496 Interseroh AG 89,610 3,378 Koenig & Bauer AG 63,270 4,755 Machlntosh Retail Group NV 66,570 1,669 Norbert Dentressangle Groupe SA 99,723 1,692 Nutreco Holdiang NV 72,265 5,000 Pinguely-Haulotte Group SA 46,350 5,027 Polytec Holding AG 47,706 4,000 Semperit AG Holding 99, Sixt AG 76,390 1,756 Smit Internationale NV 108, Sperian Protection 54,504 2,210 Sword Group SA 42,985 5,000 Takkt AG 55,950 Totaal aandelen 1,824, Uitkomst van vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -11, Totaal Nettovermogenswaarde 1,812, HiQ 17

HiQ Invest Fundamental Value Fund. halfjaarverslag 2009

HiQ Invest Fundamental Value Fund. halfjaarverslag 2009 HiQ Invest Fundamental Value Fund halfjaarverslag 2009 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Fundamental Value Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 2009 Balans 7 Winst-

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2010 Fundamental Value Fund

Halfjaarverslag 2010 Fundamental Value Fund Halfjaarverslag 2010 Fundamental Value Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Fundamental Value Fund 3 Profiel 4 Halfjaarcijfers 2010 Balans per 30 juni 2010 6 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2007 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaar bericht 6 Balans 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HiQ Invest Fundamental Value Fund. Halfjaarbericht 2007

HiQ Invest Fundamental Value Fund. Halfjaarbericht 2007 HiQ Invest Fundamental Value Fund Halfjaarbericht 2007 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Fundamental Value Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2008

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2008 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2008 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Winst- en verliesrekening 9 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2009

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2009 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2009 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 7 Balans 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Halfjaarverslag Loyalis Global Funds 2015 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST Pagina 1 van 39 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Algemene gegevens 3 2. Structuur 5 3. Halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni Lynx Rendement Fonds

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni Lynx Rendement Fonds HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni 2017 Lynx Rendement Fonds Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers Lynx Rendement Fonds... 4 Profiel... 5 Halfjaarcijfers...

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND HALFJAARBERICHT

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND HALFJAARBERICHT MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND HALFJAARBERICHT 30 JUNI 2012 Meesman Index Umbrella Fund Contactgegevens Per adres: Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Telefoon: 070-363 7300 E-mail:

Nadere informatie

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND . meesman index investments MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND HALFJAARBERICHT 30 JUNI 2011 Meesman Index Umbrella Fund Contactgegevens Per adres: Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

HiQ Invest Fundamental Value Fund Halfjaarverslag 30 juni 2013

HiQ Invest Fundamental Value Fund Halfjaarverslag 30 juni 2013 HiQ Invest Fundamental Value Fund Halfjaarverslag 30 juni 2013 (geen accountantscontrole toegepast) Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 ALGEMENE INFORMATIE... 3 KERNCIJFERS EN MEERJARENOVERZICHT... 4 PROFIEL...

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Publicatiegegevens 2008

Publicatiegegevens 2008 Publicatiegegevens 2008 Dossiernummer 34264727 Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Balans per 31 december 2008 3 Toelichting op de balans 4 en 5 Keijser Capital

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds Halfjaarverslag 2017 Inhoud Halfjaarverslag 2017 Samengestelde balans per 30 juni 2017 3 Samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 3 Participatieklassen

Nadere informatie

Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund.

Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund. FINANCIËLE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund. HiQ Invest Market Neutral Fund Over de financiële bijsluiter Voor producten als het Market

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie