Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2008"

Transcriptie

1 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2008

2 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Winst- en verliesrekening 9 Kasstroomoverzicht 10 Toelichting 11 Overige gegevens 20 Bijlage Beleggingen 22 HiQ 1

3 Algemene informatie HiQ Invest Market Neutral Fund een Fonds voor gemene rekening, opgericht in 2007 Singel AZ Amsterdam tel: +31(0) fax: +31(0) Beheerder Fiscaal adviseur HIQ invest B.V. Spigthoff Advocaten & Belastingadviseurs Singel 540 Apollolaan AZ Amsterdam 1070 AM Amsterdam tel: +31(0) tel: +31(0) fax: +31(0) fax: +31(0) Bewaarder Administrateur Stichting Bewaarbedrijf Guestos Fastnet Netherlands N.V. De Ruyterkade 6-i De Ruyterkade 6-i 1013 AA Amsterdam 1013 AA Amsterdam tel: +31(0) tel: +31(0) fax: +31(0) fax: +31(0) Custodian Raad van Advies HiQ Invest B.V. BINCKBANK N.V. André Teeuw Vijzelstraat 20 Jan Kluft 1017 HK Amsterdam Ruud Snoeker tel: +31(0) fax: +31(0) Accountant Deloitte Accountants B.V. Orlyplein HC Amsterdam tel: +31(0) HiQ 2

4 HiQ Invest Market Neutral Fund Nettovermogenswaarde EUR x Nettovermogenswaarde volgens balans 8,314 4,248 Aantal uitstaande participaties 821, ,621.9 Nettovermogenswaarde per participatie EUR Uitkering per participatie EUR Winst- en verliesrekening EUR x Opbrengsten uit beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen -2,708 1,036 Kosten Totaal beleggingsresultaat -3, Winst- en verliesrekening per participatie EUR Aantal uitstaande participaties * 821, ,622 Opbrengsten uit beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen Kosten Totaal beleggingsresultaat (*) De resultaten per aandeel zijn berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het eind van de verslagperiode HiQ 3

5 Profiel HiQ Invest B.V. richt zich met het Market Neutral Fund op beleggers met een solide financiële positie. HiQ Invest raadt af om met geleend geld in het Fonds te beleggen. Het Fonds kan posities aangaan die groter zijn dan de intrinsieke waarde, daardoor kunnen prijsschommelingen een groot effect hebben op de intrinsieke waarde van het Fonds. Als belegger ligt u er niet wakker van als de koers van het fonds een keer sterk daalt, omdat u zich realiseert dat incidentele koersdalingen op termijn weer kunnen worden goedgemaakt. Het Fonds richt zich primair op vermogensbeheerders en andere beleggers met gedegen kennis van zaken en ervaring op het gebied van beleggen. Het Fonds heeft als doelstelling het behalen van een stabiel rendement van 15% tot 20% per jaar. HiQ 4

6 Verslag van de beheerder Algemeen Het afgelopen halfjaar heeft het Market Neutral Fund haar koers zien dalen van euro op 15 mei 2008 tot op 14 november Voornamelijk in de maand september verloor het fonds fors. Op maandag 15 september werd duidelijk dat Lehman Brothers zijn verplichtingen niet na kon komen. Dit betekende voor een aantal partijen dat de met Lehman aangegane swaps wegvielen en zij als gevolg daarvan hun ontstane ongedekte positie in de markt moesten terugkopen. Hierdoor ontstonden grote volumes in combinatie met ongekende prijsveranderingen. Een goed voorbeeld waarin dit vermoedelijk gespeeld heeft is het aandeel Volkswagen. Het aandeel steeg met meer dan 45% in drie dagen, terwijl Europese indices bijna 10% daalden. Koersontwikkeling van het Market Neutral Fund sinds de start van het fonds op 15 augustus 2007 Vier dagen nadat Lehmann omviel veranderde de regelgeving rondom het short-sellen drastisch, één van de kernactiviteiten van het HiQ Invest Market Neutral Fund. Met name het short gaan van aandelen van financiële instellingen werd ingeperkt. Dit had tot gevolg dat partijen hun short posities moesten of wilden afdekken, hetgeen wederom ongekende prijsveranderingen in aandelen veroorzaakte. De bewegingen die tijdens, en in de periode na, deze gebeurtenissen plaats vonden waren volledig buiten het bereik van onze modellen, met als gevolg dat de algoritmische handel tijdelijk is stopgezet en een aantal posities van het Market Neutral Fund met verlies werden afgebouwd. Beheer Inmiddels zijn de meeste markten weer enigszins tot rust gekomen. Het short gaan in financiële instellingen is in de meeste landen echter nog steeds verboden, waardoor de handel in deze fondsen binnen het Market Neutral fonds nog stil staat. In andere sectoren wordt inmiddels binnen het Market Neutral Fund wel weer volop gehandeld en wij hebben er vertrouwen in dat dit in de toekomst weer positieve rendementen voor het fonds op zal leveren. Als gevolg van de extreme situatie in de afgelopen maanden zijn de marges in onze strategieën inmiddels aanzienlijk verbeterd. HiQ Invest betreurt het geleden verlies, maar is positief over de kansen in de toekomst HiQ 5

7 De beheerder heeft op 14 oktober 2008 een Prospectus wijziging doorgevoerd, de high-watermark kan als gevolg hiervan per de 15e januari van elk jaar aangepast worden aan de op die datum geldende NAV. Indien de beheerder besluit om de high-watermark te verlagen, kunnen participanten tot 5 werkdagen voor de betreffende 15e januari hun verzoek tot inkoop van het fonds bij de Beheerder indienen. Administratieve organisatie en interne controle De Directie heeft de administratieve organisatie en het interne controlesysteem op schrift gesteld, de zogenaamde AO/IC. De Directie is van mening dat deze AO/IC voldoet aan de eisen zoals bedoeld in artikel 4:14 Wet financieel toezicht (Wft) en dat deze AO/IC gedurende de verslagperiode conform de beschrijving heeft gewerkt. 15 januari 2008 De Beheerder HiQ Invest B.V. HiQ 6

8 Halfjaarbericht HiQ Invest Market Neutral Fund HiQ 7

9 Balans per 14 november 2008 (voor resultaatbestemming) toelichting EUR EUR Beleggingen (long posities) Aandelen 4.1 7,749,301 16,643,124 Obligaties 4.2 3,537,377 2,795,221 11,286,678 19,438,345 Kortlopende vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties 5.1 3, ,063 Overige vorderingen , ,844 Liquide middelen ,731 5,059, ,595 5,566,384 Kortlopende schulden Verplichtingen uit hoofde van effectentransacties 6.1 3, ,947 Schulden aan kredietinstellingen ,068 - Overige schulden en overlopende passiva , , ,016 1,088,716 Schulden uit hoofde van beleggingen (short posities) Aandelen 4.1 2,307,426 13,075,441 Opties 4.3 1,152,811 93,090 3,460,237 13,168,531 Uitkomst van beleggingen, vorderingen min kortlopende schulden en schulden uit hoofde van beleggingen 8,314,020 10,747,482 Eigen vermogen Participatiekapitaal 7.1 9,972,953 9,266,794 Algemene reserve 7.2 1,480,688 - Onverdeeld resultaat 7.3-3,139,621 1,480,688 8,314,020 10,747,482 Waarde per participatie HiQ 8

10 Winst- en verliesrekening toelichting EUR EUR Opbrengsten uit beleggingen Dividend op long posities 8.1-6,274 Rente opbrengsten obligaties ,078 7,880 Toe- en uittredingsprovisie 8.3 6,262 8,891 Bankrente ,135 16, ,475 39,200 Waardeveranderingen van beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen op aandelen 4.1-3,692, ,119 Gerealiseerde waardeveranderingen op opties ,349 88,795 Gerealiseerde waardeveranderingen op futures 1,394,500-38,717 Gerealiseerde waardeveranderingen op obligaties ,992 - Valutaresultaat op overige vorderingen en schulden -5,182 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen op aandelen , ,181 Niet gerealiseerde waardeveranderingen op opties ,902 - Niet-gerealiseerde waardeveranderingen op obligaties ,590-2,361 Som der bedrijfsopbrengsten -2,708,913 1,036,017 Lasten Kosten van beheer van beleggingen , ,799 Dividend op short posities , ,967 Bankrente ,298 39,019 Overige kosten ,164 1,722 Som der bedrijfslasten 553, ,507 Resultaat -3,139, ,710 Resultaat per aandeel HiQ 9

11 Kasstroomoverzicht toelichting EUR EUR Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Opbrengsten uit beleggingen 122,475 39,200 Lasten -553, ,507 Direct beleggingsresultaat -430, ,307 Aankopen 4-1,317,073, ,290,160 Verkopen 4 1,311,418, ,912,912 Koersresultaat op futures 1,394,500-38,717 Overige valuta resultaten -5, ,265,542-4,415,965 Mutatie kortlopende vorderingen 5 451,815-43,437 Mutatie kortlopende schulden 6-1,076, , , ,523 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten -5,320,973-4,578,749 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij geplaatste participaties 7 1,605,472 3,556,219 Betaald aan ingekochte participaties 7-899,313 - Kasstroom uit financieringsactiviteiten 706,159 3,556,219 Mutatie geldmiddelen -4,614,814-1,022,530 Geldmiddelen begin verslagperiode 5,059,477 - Geldmiddelen ultimo verslagperiode 444,663-1,022,530 Liquide middelen 853,731 - Schulden aan kredietinstellingen 409,068-1,022,530 Geldmiddelen ultimo verslagperiode 444,663-1,022,530 HiQ 10

12 Toelichting 1. Algemeen HIQ Invest Market Neutral Fund (het Fonds) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 1 juni 2007 naar Nederlands recht en gevestigd te Amsterdam. Naar Nederlands recht is het Fonds formeel geen rechtspersoon. Het Fonds is een fiscaal besloten fonds, derhalve worden de activa en passiva en de baten en lasten, op pro rata basis, toegerekend aan de participanten. Het Fonds is gevestigd ten kantore van de Beheerder te Amsterdam. Het halfjaarverslag is opgesteld in overeenstemming met titel 9 boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het boekjaar van het Fonds loopt van 15 mei tot en met 14 mei. Op de cijfers van het halfjaarverslag is geen accountantscontrole uitgevoerd. Wet financiëel toezicht Op 3 november 2006 heeft de beheerder, HiQ Invest B.V., een vergunning verkregen om activiteiten te ontplooien krachtens de Nederlandse Wet toezicht beleggingsinstellingen. Per 1 januari 2007 is de Wet toezicht beleggingsinstellingen overgegaan in de wet financiëel toezicht 2. Risicofactoren De belangrijkste risico s waaraan beleggen in het Fonds blootstaat zijn: - Rendementsrisico: met inbegrip van het feit dat het risico kan variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op basis van het beleggingsbeleid; - Koersrisico: Het Fonds kan posities aangaan voor bedragen die haar totale intrinsieke waarde overtreffen, hierdoor kunnen koersschommelingen een relatief groot effect op de intrinsieke waarde van het Fonds hebben; - Het risico bestaat dat het door u verwachte rendement op uw belegging zich niet heeft gerealiseerd op het moment dat u uw belegging verkoopt.daarnaast staat niet vast dat het Fonds zijn doelstelling zal halen. Het rendement van het Fonds is afhankelijk van de waardeontwikkeling van de beleggingen en de directe opbrengsten van deze beleggingen; - Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Als er in korte tijd veel aandelen verkocht moeten worden kan dit leiden tot een aanzienlijk verlies van de waarde van het Fonds; - Als gevolg van de beperkte verhandelbaarheid van de participaties (alleen door verkoop aan het Fonds op vastgestelde tijdstippen) kan uw belegging mogelijk alleen op een relatief ongunstige moment te gelde worden gemaakt; - Doordat het vermogen van het Fonds in incourante effecten kan worden belegd, bestaat het risico dat niet voldoende financiële middelen vrij kunnen worden gemaakt die nodig kunnen zijn om aan bepaalde verplichtingen te voldoen; - In uitzonderlijke situaties kan sprake zijn van verminderde mogelijkheid van verkoop van participaties aan het fonds, de participaties kunnen in het geheel niet aan derden worden overgedragen. - Governance risico: Risico s verbonden aan wijziging van toepasselijke regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van het toepasselijke belastingregime; HiQ 11

13 - Tegenpartijrisico: het risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft; - Macro-economische risico s: het Fonds kan onderhevig zijn aan waardemutaties ten gevolge van, onder andere, veranderingen in rentestand en wisselkoersen, economische, politieke en bedrijfs(tak)ontwikkelingen (faillissementen en andere debiteurenrisico s), inflatie en plotselinge grote verschillen in vraag en aanbod op financiële markten; - Het risico dat is verbonden aan een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde soorten of op bepaalde markten; - Settlement risico: Het risico dat een afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd plaatsvindt; - Custodian risico: Het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder of van een onderbewaarnemer; - Marktrisico: Het Fonds is gevoelig voor waardeverandering van de beleggingen als gevolg van fluctuatie van prijzen in de aandelenmarkten. Daarnaast kunnen ook de prijzen van de individuele aandelen waarin het Fonds belegt, fluctueren; - Inflatierisico: Als gevolg van inflatie kan de waarde van de beleggingsopbrengsten worden aangetast; HiQ 12

14 3 Waarderingsgrondslagen De activa en passiva behorende tot de beleggingen van het Fonds worden in beginsel tegen hun respectievelijke marktwaarden gewaardeerd. 3.1 Beleggingen (inclusief shortposities) Beleggingen met een regelmatige beursnotering worden gewaardeerd op basis van de laatst gedane beurskoers of -indien geen transacties hebben plaatsgevonden- het gemiddelde van de laatst bekende bied- en laatkoers. Overige beleggingen worden gewaardeerd op basis van de (afgeleide) actuele waarde, met inachtneming van de voor de betreffende beleggingen laatst bekende marktnoteringen en waarderingsmethoden waaraan algemeen gangbare rekenmodellen ten grondslag liggen. Overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met een eventueel noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid. Indien opgelopen rente niet reeds uit andere hoofde in de waardering van activa of passiva is verdisconteerd, wordt daarmee afzonderlijk rekening gehouden. 3.2 Vorderingen, schulden, overige activa en passiva Vorderingen, schulden, overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. 3.3 Grondslagen voor resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald door de opbrengsten van het in de verslagperiode ontvangen dividend, interest en de toe- en uittredingsprovisie over de verslagperiode te verminderen met de aan de verslagperiode toe te rekenen lasten tezamen met de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen. De in de verslagperiode opgetreden gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst dan wel de balanswaarde aan het einde van de verslagperiode, de aankoopwaarde, dan wel de balanswaarde aan het begin van de verslagperiode, in mindering te brengen. Deze waardeveranderingen zijn in de winst- en verliesrekening opgenomen. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waar zij betrekking op hebben. 3.4 Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen De gerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst de gemiddelde kostprijs van de betreffende aandelen in mindering te brengen. De ongerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door op de balanswaarde ultimo boekjaar de gemiddelde kostprijs gedurende het boekjaar dan wel de balanswaarde aan het begin van het boekjaar in mindering te brengen. De aankoopkosten worden meegeactiveerd in de kostprijs van de belegging. De verkoopkosten worden verrekend met het gerealiseerde resultaat. HiQ 13

15 Toelichting op de balans Beleggingen EUR EUR 4.1 Mutatieoverzicht aandelen Stand begin boekjaar 3,567,682 - Aankopen 1,310,369, ,984,278 Verkopen -1,304,027, ,298,373 Gerealiseerde waardeveranderingen -3,692, ,119 Ongerealiseerde waardeveranderingen -774, ,181 Stand ultimo verslagperiode 5,441,875 3,674,205 Historische kostprijs 6,290,548 3,505, Mutatieoverzicht obligaties Stand begin boekjaar 2,795,220 - Aankopen 5,555,369 1,780,138 Verkopen -4,889,794 - Gerealiseerde waardeveranderingen 20,992 - Ongerealiseerde waardeveranderingen 55,590-2,361 Stand ultimo verslagperiode 3,537,377 1,777,777 Historische kostprijs 3,495,203 1,780, Mutatieoverzicht opties Stand begin boekjaar -93,090 - Aankopen 1,148, ,744 Verkopen -2,500, ,539 Gerealiseerde waardeveranderingen 650,349 88,795 Ongerealiseerde waardeveranderingen -357,902 - Stand ultimo verslagperiode -1,152,811 - Historische kostprijs -909, Overzicht futures (short) Notioneel bedrag Reële waarde en 2008 AEX Index 1,365, ,750 - DJ Eurostoxx50 73, Dax Index, Exposure 1,778, Totaal is een bedrag van EUR 224,047 (2007 EUR 126,796) aan aankoopkosten meegeactiveerd en een bedrag van EUR 217,329 (2007 EUR 109,299) aan verkoopkosten verwerkt in het gerealiseerd resultaat. HiQ 14

16 5 Vorderingen (ten hoogste één jaar) Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Hieronder zijn opgenomen de vorderingen in verband met per balansdatum nog niet afgerekende effectentransacties. 5.2 Overige vorderingen EUR EUR Opgelopen rente obligatieportefeuille 46,860 31,052 Nog te ontvangen dividenden 1,301 1,850 Opgelopen rente rekening courant - 3,881 Overige nog te ontvangen vergoedingen 6,972 6,300 55,133 43, Liquide middelen Het Fonds houdt rekeningen aan bij Fortis Bank Global Clearing N.V., Fortis Bank N.V. en BinckBank N.V. De rekeningen bij Fortis Bank en BinckBank worden aangehouden om financiële transacties met Participanten af te wikkelen en zogenoemd garantievermogen aan te houden. Het Fonds brengt bij iedere maandelijkse berekening van de netto vermogenswaarde van het Fonds (Net Asset Value, NAV ) minimaal 50% van de intrinsieke waarde onder op een rekening die gescheiden is van de rekening waarop risicovollere beleggingen worden gedaan. Op deze zogenoemde garantierekening wordt alleen belegd in staatsleningen en worden geen leningen of shortposities aangegaan. Een eventuele restschuld op de rekening waarop risicovol wordt belegd, kan niet in mindering komen op een positief saldo op de overige rekeningen. 6 Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar) 6.1 Verplichtingen uit hoofde van effectentransacties Hieronder zijn opgenomen de schulden in verband met per balansdatum nog niet afgerekende effectentransacties. 6.2 Schulden aan kredietinstellingen. Dit betreft het debetsaldo op de rekening courant. 6.3 Overige schulden en overlopende passiva Nog te betalen beheervergoeding * 6,342 6,514 Nog te betalen performance fee * - 215,501 Nog te betalen dividend over shortposities 1,031 - Nog te betalen interest 3,088 2,945 Nog te betalen aan toetreders - - Nog te betalen distributievergoeding 1,756 - Totaal overige schulden en overlopende passiva 12, ,960 * Dit betreft verschuldigde bedragen aan HiQ Invest B.V. zijnde de beheerder van het Fonds. HiQ 15

17 7 Eigen vermogen aantal EUR EUR 7.1 Participatiekapitaal 14/11/08 14/11/07 Stand begin boekjaar 786,843 9,266,794 - Geplaatst 120,676 1,605,472 3,556,219 Ingekocht -85, ,313 - Stand ultimo verslagperiode 821,960 9,972,953 3,556, Algemene reserve Stand begin boekjaar - - Onttrokken aan Onverdeeld Resultaat 1,480,688 - Stand ultimo verslagperiode 1,480, Onverdeeld resultaat Stand begin boekjaar 1,480,688 - Toegevoegd aan algemene reserve -1,480,688 Resultaat lopend boekjaar -3,139, ,710 Stand ultimo verslagperiode -3,139, ,710 HiQ 16

18 Toelichting op de winst- en verliesrekening Opbrengsten Dividend op long posities EUR EUR Dit betreft de ontvangen dividendopbrengsten onder aftrek van ingehouden dividendbelasting. De revenuen die in de vorm van rente en dividend worden verkregen, worden herbelegd. 8.2 Rente opbrengsten obligaties Dit betreft de couponontvangsten alsmede de opgelopen rente op de obligatieportefeuille. 8.3 Toe- en uittredingsprovisie De bij toe- en uittreding in het Fonds te betalen vergoeding voor administratiekosten in het Fonds bedragen respectievelijk 0,50% van het bedrag waarvoor de Participant toetreedt en 0,50% van het bedrag waarvoor de Participant uittreedt. De helft van deze vergoeding komt ten goede aan het fonds, de andere helft komt ten goede aan de beheerder. 8.4 Bankrente Dit betreft de ontvangen interestvergoeding op rekening courant tegoeden. 9 Kosten 9.1 Kosten van beheer van beleggingen Performance fee * 55, ,570 Beheervergoeding * 46,524 9,229 * Dit betreft de vergoeding over de verslagperiode aan HiQ Invest B.V., zijnde de beheerder. 101, ,799 Beheervergoeding De Beheerder ontvangt voor het beheer van het Fonds een vaste beheersvergoeding van 0,075% per maand berekend over de intrinsieke waarde aan het einde van de betreffende maand. Uit deze beheerfee worden alle beheerkosten zoals bewaarkosten en accountantskosten betaald. HiQ 17

19 Performance fee De Beheerder ontvangt onder de hierna volgende voorwaarden tevens een Performance fee. Deze fee wordt vastgesteld per de 15e van de maand en betaalbaar gesteld per het begin van de daaropvolgende maand. De performance fee is alleen verschuldigd indien en zodra het Fonds beter presteert sinds de start én sinds de laatste uitkering van Performance fee. Deze performance is de basis voor de hoogte van de Performance fee. Een Performance fee is alleen verschuldigd als er een hoogste waarde ooit wordt bereikt Het specifieke moment van toetreding door de afzonderlijke participanten doet hierbij niet terzake. De performance fee bedraagt 25% over de performance. 9.2 Dividend op short posities Dit betreft de dividendvervangende vergoeding die betaald dient te worden aan de uitlenende partij op short posities Rente op rekening courant EUR EUR Dit betreft de reeds afgerekende alsmede de opgelopen, maar nog niet afgerekende rentevergoeding op de rekening courant kredietfaciliteit. 9.4 Overige kosten Bankkosten 20,164 1,722 Kostenvergelijking Werkelijk Prospectus % Afwijking Beheervergoeding 46,524 46, % Performance fee 55,049 55, % De in het prospectus vermelde kosten zijn variabel met de nettovermogenswaarde. Vóór uitbetaling wordt door de administrateur geverifieerd dat de berekening van het factuurbedrag overeenkomt met datgene wat is opgenomen in het prospectus. Afwijkingen van de werkelijke kosten tegenover de kosten volgens prospectus zijn dan ook onwaarschijnlijk. Expense ratio De expense ratio (kostenratio) wordt als volgt berekend: totale kosten gedeeld door de gemiddelde nettovermogenswaarde * van het Fonds, vermenigvuldigd met Onder totale kosten worden begrepen de kosten die in de verslagperiode ten laste van het resultaat worden gebracht. De kosten verband houdend met het toe- en uittreden van deelnemers, voorzover deze gedekt worden uit de ontvangen op- en afslagen, alsmede de kosten in verband met de aan- en verkoop van beleggingen, evenals de dividend- en interestlasten worden buiten beschouwing gelaten. HiQ 18

20 Beheerfee: Maandelijks 0.075% over het fondsvermogen 46,524 9,229 Performancefee: Er wordt performance fee gerekend van 0,25% per behaalde 55, ,570 procent absoluut rendement. De performance fee is alleen verschuldigd indien en voor zover het Fonds beter presteert sinds de start én sinds de laatste uitkering van performance fee. Overige kosten De overige kosten betreft bankkosten 20,164 1,722 Expense ratio beheerfee (46,524 /10,511,056*100 ): 0.443% 0.237% Expense ratio performance fee (55,049 /10,511,056 *100): 0.524% 5.909% Expense ratio overige kosten (875 / 4,768,900 *100): 0.192% 0.044% Expense ratio op jaarbasis 1.16% 2.30% * De gemiddelde nettovermogenswaarde van het Fonds wordt berekend als de som van de nettovermogenswaarden gedeeld door het aantal waarnemingen. Voor het Fonds wordt de som van de nettovermogenswaarden gebaseerd op de cijfers per 14 mei 2008, 14 augustus 2008 en 14 november genoemde tijdstippen worden gewogen in de verhouding 0.5 ; 1 ; 0.5. Uitwerking gewogen gemiddelde vermogenswaarde Netto vermogenswaarde van het fonds op 14/05/08 10,747,482 Netto vermogenswaarde van het fonds op 14/08/08 11,491,361 Netto vermogenswaarde van het fonds op 14/11/08 8,314,020 Gewogen gemiddelde netto vermogenswaarde 10,511,056 Turnover ratio De turnover ratio (omloopfactor) wordt als volgt berekend: totale aankopen plus totale verkopen min toetredingen min uittredingen gedeeld door de gemiddelde nettovermogenswaarde * van het Fonds, vermenigvuldigd met 100. De turnover ratio voor het Fonds over het boekjaar 2008 bedraagt: 24,983% (2007: 100,184%) Het fonds past gedurende iedere handelsdag en bij iedere substantiële marktbeweging haar positie aan. Hierdoor ontststaan veel transacties. Dit resulteert in een hoge turnover ratio. HiQ 19

21 Overige gegevens Uitbesteding kerntaken De volgende kerntaken zijn door het Fonds uitbesteed: Administratievoering De administratie is uitbesteed aan Fastnet Netherlands N.V. Zij voert de administratie voor het Fonds, waaronder het verwerken van alle beleggingstransacties het verwerken van de inkomsten en uitgaven en het opstellen van de dagelijkse nettovermogenswaarde. Tevens stelt zij, onder verantwoordelijkheid van de beheerder, het halfjaarbericht en de jaarrekening van het Fonds op. Uitvoering beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid is uitbesteed aan HiQ Invest B.V. (de beheerder). De belangrijkste taken betreffen het ontwikkelen van beleggingsideeën, het volgen van de markt en het aan- en verkopen van beleggingen. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in het prospectus van 1 juni Verantwoording over het gevoerde beleid wordt, naast het verslag van de beheerder in het halfjaarbericht en de jaarrekening, in een maandbericht verspreid aan de participanten. HiQ 20

22 Uitvoeren van bewaarderactiviteiten De bewaring van de beleggingen is uitbesteed aan Stichting Bewaarbedrijf Guestos. De bewaarder is belast met de bewaring van het vermogen van het Fonds en treedt uitsluitend op in het belang van de participanten. Over het vermogen van het Fonds kan slechts worden beschikt door de bewaarder en de beheerder tezamen. De bewaarder verleent geen medewerking aan de afgifte van tot het vermogen van het Fonds behorende waarden, alvorens van de beheerder een verklaring te hebben ontvangen waaruit blijkt dat de desbetreffende afgifte wordt verlangd in verband met de regelmatige uitoefening van de functie van beheerder.voorts stelt de bewaarder achteraf vast dat de beleggingstransacties zoals uitgevoerd door de beheerder passen in het beleggingsbeleid van het Fonds volgens het prospectus. Fiscale status Hierna worden op hoofdlijnen de Nederlandse fiscale aspecten voor in Nederland wonende particuliere participanten weergegeven. Voor de in Nederland wonende particuliere participanten die de participaties niet tot hun ondernemingsvermogen (behoeven te) rekenen of terzake van de participaties geen Resultaat uit overige werkzaamheden genieten, geldt dat de waarde van de participaties wordt gerekend tot de rendementsgrondslag voor de berekening van de inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). Voor deze berekening wordt uitgegaan van het gemiddelde van de rendementsgrondslag, gemeten per 1 januari en per 31 december van elk jaar. Per belastingplichtige geldt een bepaald heffingsvrij vermogen. De inkomsten uit sparen en beleggen worden gesteld op 4% van de berekende rendementsgrondslag, ongeacht het werkelijk behaalde rendement. Dit forfaitaire rendement wordt belast met 30% inkomstenbelasting, zodat de effectieve belastingdruk 1,2% van de gemiddelde waarde van de participaties bedraagt. Voor in Nederland gevestigde ondernemers die de participaties tot hun ondernemingsvermogen (moeten) rekenen, alsmede voor de in Nederland gevestigde vennootschappen, geldt dat het resultaat op deze beleggingen onderdeel uitmaakt van hun belastbare winst. Een Participant die inwoner is van Nederland zal de dividendbelasting die is ingehouden op uitkeringen aan het Fonds doorgaans kunnen verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dividendbelasting Door het Fonds uitgekeerde dividenden of daarmee gelijk te stellen opbrengsten van participaties in de zin van de Wet op de dividendbelasting 1965 zijn niet onderworpen aan de heffing van dividendbelasting. Personeel Gedurende de verslagperiode had het Fonds geen personeel in dienst. Persoonlijk belang beheerder Gedurende de verslagperiode hadden de bestuurders van de beheerder geen belangen overeenkomstig artikel 122 lid 2 besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen belangen. Transacties met gelieerde partijen Totaal is voor een bedrag van EUR (2007: EUR ) uitgevoerd via gelieerde partijen. Deze transacties hebben plaatsgevonden tegen marktconforme voorwaarden. De Beheerder HiQ Invest B.V. De Bewaarder Stichting Bewaarbedrijf Guestos HiQ 21

23 Beleggingen per 14 november 2008 marktwaarde EUR Longposities per land Belgie 1,163,261 Duitsland 5,948,341 Spanje 1,353,168 Frankrijk 1,255,665 Luxemburg 1 Nederland 4,303,955 Zwitserland 33,903 Engeland 144 Ierland 769 Portugal 152,756 Totaal longposities 14,211,962 Shortposities per land Belgie Duitsland Spanje Frankrijk Nederland Zwitserland Portugal Totaal shortposities -8,274-4,916, , , ,171-30,543-59,471-6,385,521 Uitkomst van vorderingen en overige activa min kortlopende schulden 487,579 Totaal netto vermogenswaarde 8,314,020 Totaal marktwaarde aandelen short -2,307,426 Totaal marktwaarde aandelen long 7,749,301 Totaal marktwaarde obligaties 3,537,377 Totaal marktwaarde opties -1,152,811 Uitkomst van vorderingen en overige activa min kortlopende schulden 487,579 Totaal netto vermogenswaarde 8,314,020 HiQ 22

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2007 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaar bericht 6 Balans 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2009

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2009 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2009 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 7 Balans 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2010 Fundamental Value Fund

Halfjaarverslag 2010 Fundamental Value Fund Halfjaarverslag 2010 Fundamental Value Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Fundamental Value Fund 3 Profiel 4 Halfjaarcijfers 2010 Balans per 30 juni 2010 6 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HiQ Invest Fundamental Value Fund. halfjaarverslag 2009

HiQ Invest Fundamental Value Fund. halfjaarverslag 2009 HiQ Invest Fundamental Value Fund halfjaarverslag 2009 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Fundamental Value Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 2009 Balans 7 Winst-

Nadere informatie

HiQ Invest Fundamental Value Fund. halfjaarverslag 2008

HiQ Invest Fundamental Value Fund. halfjaarverslag 2008 HiQ Invest Fundamental Value Fund halfjaarverslag 2008 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Fundamental Value Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 2008 Balans 7 Winst-

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

HiQ Invest Fundamental Value Fund. Halfjaarbericht 2007

HiQ Invest Fundamental Value Fund. Halfjaarbericht 2007 HiQ Invest Fundamental Value Fund Halfjaarbericht 2007 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Fundamental Value Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni Lynx Rendement Fonds

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni Lynx Rendement Fonds HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni 2017 Lynx Rendement Fonds Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers Lynx Rendement Fonds... 4 Profiel... 5 Halfjaarcijfers...

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007 Dit addendum vormt een onlosmakelijk deel van het prospectus van HiQ Market Neutral Fund (het Fonds ), versie -inclusief de wijziging per 15 januari 2009- (het Prospectus ). In dit addendum wordt melding

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Halfjaarverslag Loyalis Global Funds 2015 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST Pagina 1 van 39 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Algemene gegevens 3 2. Structuur 5 3. Halfjaarcijfers

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund.

Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund. FINANCIËLE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund. HiQ Invest Market Neutral Fund Over de financiële bijsluiter Voor producten als het Market

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds Halfjaarverslag 2017 Inhoud Halfjaarverslag 2017 Samengestelde balans per 30 juni 2017 3 Samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 3 Participatieklassen

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND HALFJAARBERICHT

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND HALFJAARBERICHT MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND HALFJAARBERICHT 30 JUNI 2012 Meesman Index Umbrella Fund Contactgegevens Per adres: Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Telefoon: 070-363 7300 E-mail:

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND . meesman index investments MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND HALFJAARBERICHT 30 JUNI 2011 Meesman Index Umbrella Fund Contactgegevens Per adres: Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 2008 8 Balans 9

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG 2009 Beheerder De Grote Voskuil Capital B.V. Harderwijkerweg 332 8077 RK Hulshorst www.hoofbosch.nl Directie M.T.M. van Winden MBA R.J. Engels Bewaarder Stichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie