Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007"

Transcriptie

1 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2007

2 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaar bericht 6 Balans 7 Winst- en verliesrekening 8 Kasstroomoverzicht 9 Toelichting 10 Overige gegevens 19 Resultaatbestemming 19 Uitbesteding kerntaken 19 Personeel 20 Persoonlijk belang beheerder 20 Transacties gelieerde partijen 20 Bijlage Beleggingen 21 HiQ 1

3 Algemene informatie HiQ Invest Market Neutral Fund een Fonds voor gemene rekening, opgericht in 2007 Singel AZ Amsterdam tel: +31(0) fax: +31(0) Beheerder Fiscaal adviseur HIQ invest B.V. Spigthoff Advocaten & Belastingadviseurs Singel 540 Apollolaan AZ Amsterdam 1070 AM Amsterdam tel: +31(0) tel: +31(0) fax: +31(0) fax: +31(0) Bewaarder Administrateur Stichting Bewaarbedrijf Guestos Fastnet Netherlands N.V. De Ruyterkade 6 De Ruyterkade AA Amsterdam 1013 AA Amsterdam tel: +31(0) tel: +31(0) fax: +31(0) fax: +31(0) Custodian Raad van Advies HiQ B.V. Binck Bank N.V. André Teeuw Vijzelstraat 20 Jan Kluft 1017 HK Amsterdam Ruud Snoeker tel: +31(0) tel: +31(0) Accountant Deoitte Accountants B.V. Orlyplein HC Amsterdam tel: +31(0) tel: +31(0) HiQ 2

4 HiQ Invest Market Neutral Fund Nettovermogenswaarde EUR x Nettovermogenswaarde volgens balans 4,248 Aantal uitstaande participaties 355,621.9 Nettovermogenswaarde per participatie EUR Uitkering per participatie EUR Winst- en verliesrekening EUR x Opbrengsten uit beleggingen 39 Waardeveranderingen van beleggingen 1,036 Kosten -384 Totaal beleggingsresultaat 691 Winst- en verliesrekening per participatie Aantal uitstaande participaties 355,622 Opbrengsten uit beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen Kosten Totaal beleggingsresultaat HiQ 3

5 Profiel HiQ Invest B.V. richt zich met het Market Neutral Fund op beleggers met een solide financiële positie. HiQ Invest raadt af om met geleend geld in het Fonds te beleggen. Het Fonds kan posities aangaan die groter zijn dan de intrinsieke waarde, daardoor kunnen prijsschommelingen een groot effect hebben op de intrinsieke waarde van het Fonds. Als belegger ligt u er niet wakker van als de koers van het fonds een keer sterk daalt, omdat u zich realiseert dat incidentele koersdalingen op termijn weer kunnen worden goedgemaakt. Het Fonds richt zich primair op vermogensbeheerders en andere beleggers met gedegen kennis van zaken en ervaring op het gebied van beleggen. Het Fonds heeft als doelstelling het behalen van een stabiel rendement van 15% tot 20% per jaar. HiQ 4

6 Verslag van de beheerder 14 augustus 2007/14 november 2007 Algemeen Als beheerder van het Market Neutral Fund kijken wij terug op een zeer succesvolle start van het fonds. Gedurende de eerste drie maanden heeft het Market Neutral Fund een koersstijging van 10,- naar gerealiseerd. Tijdens deze periode zijn de wereldwijde beurzen nauwelijks van hun plaats gekomen. Hiermee zijn de twee belangrijkste doelstellingen van het fonds gerealiseerd, een absoluut return, en dit onafhankelijk van het sentiment op de financiële markten. Marktneutraal Posities die wij als beheerder aangaan, worden in sommige gevallen gehedged met shortposities in een ander aandeel en in andere gevallen door middel van futures of andere derivaten. Aangezien futures geen, en opties een andere waarde in cash vertegenwoordigen, is het niet mogelijk uit dit verslag af te leiden of het fonds meer long of short in de markt zat. Zoals de naam van het fonds aangeeft, zullen wij altijd streven naar een geheel marktneutrale neutrale positie. Visie op de markt Veelal wordt in een verslag van de beheerder een algehele visie op de financiële markten opgenomen, wij doen dit echter niet. Het voorspellen van de richting van de markt is dermate complex dat men zich kan afvragen of het überhaupt zin heeft hier uitspraken over te doen. Onze toegevoegde waarde als beheerder zit niet in het timen van de markten, maar in het zoeken naar imperfecties binnen deze markten. Toekomstige ontwikkelingen De nadruk voor 2008 ligt voornamelijk op een verdere implementatie van de statistische arbitrage strategieën. Daaronder valt het verbeteren van de automatische handelssoftware, alsmede het uitbreiden van het aantal beurzen waarop transacties verricht kunnen worden. De Beheerder HiQ Invest B.V. HiQ 5

7 Halfjaarbericht HiQ Invest Market Neutral Fund HiQ 6

8 Balans per 14 november 2007 (voor resultaatbestemming) Beleggingen toelichting EUR Aandelen 4.1 3,674,205 Obligaties 4.2 1,777,777 Opties 4.3-5,451,982 Kortlopende vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Overige vorderingen ,083 43,437 Kortlopende schulden Verplichtingen uit hoofde van effectentransacties Schulden aan kredietinstellingen 6.2 1,022,530 Overige schulden en overlopende passiva ,960 1,247,490 Uitkomst van beleggingen, vorderingen min kortlopende schulden 4,247,929 Eigen vermogen Participatiekapitaal 7.1 3,556,219 Onverdeeld resultaat ,710 4,247,929 HiQ 7

9 Winst- en verliesrekening toelichting EUR Opbrengsten Dividend op long posities 8.1 6,274 Rente opbrengsten obligaties 8.2 7,880 Toe- en uittredingsprovisie 8.3 8,891 Bankrente ,155 39,200 Waardeveranderingen Gerealiseerde waardeveranderingen op aandelen ,119 Gerealiseerde waardeveranderingen op opties ,795 Gerealiseerde waardeveranderingen op futures -38,717 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen op aandelen ,181 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen op obligaties 4.2-2,361 1,036,017 Kosten Kosten van beheer van beleggingen ,799 Dividend op short posities ,967 Bankrente ,019 Overige kosten 9.4 1, ,507 Totaal beleggingsresultaat 691,710 HiQ 8

10 Kasstroomoverzicht toelichting EUR Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Opbrengsten 39,200 Kosten -383,507 Direct beleggingsresultaat -344,307 Aankopen 4-491,290,160 Verkopen 4 486,912,912 Koersresultaat op futures -38,717-4,415,965 Mutatie kortlopende vorderingen 5-43,437 Mutatie kortlopende schulden 6 224, ,523 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten -4,578,749 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij geplaatste participaties 7 3,556,219 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 3,556,219 Mutatie geldmiddelen -1,022,530 Geldmiddelen begin verslagperiode - Geldmiddelen ultimo verslagperiode -1,022,530 Liquide middelen - Schulden aan kredietinstellingen -1,022,530 Geldmiddelen ultimo verslagperiode -1,022,530 HiQ 9

11 Toelichting 1. Algemeen HIQ Invest Market Neutral Fund (het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 1 jun 2007 naar Nederlands recht en gevestigd te Amsterdam. Naar Nederlands recht is het Fonds formeel geen rechtspersoon. Vanuit Nederlands fiscaal oogpunt worden de activa en passiva en de baten en lasten, op pro rata basis, toegerekend aan de participanten. Het financieel verslag is opgesteld conform de wettelijke voorschriften en de Richtlijn Beleggingsinstellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het boekjaar van het Fonds loopt van 15 mei tot en met 14 mei. Op de cijfers van het financieel verslag is geen accountantscontrole uitgevoerd. Ontwikkeling De ontwikkeling van de nettovermogenswaarde, het aantal uitstaande participaties, de nettovermogenswaarde per participatie en het resultaat is opgenomen op pagina 3 van dit verslag. Wet toezicht beleggingsinstellingen Op 3 november 2006 heeft de beheerder, HiQ Invest, een vergunning verkregen om activiteiten te ontplooien krachtens de Nederlandse Wet toezicht beleggingsinstellingen. Per 1 januari 2007 is de vernieuwde Wet toezicht beleggingsinstellingen van kracht geworden. 2. Risicofactoren De belangrijkste risico s waaraan beleggen in het Fonds blootstaat zijn: - Rendementsrisico: met inbegrip van het feit dat het risico kan variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op basis van het beleggingsbeleid; - Koersrisico: Het Fonds kan posities aangaan voor bedragen die haar totale intrinsieke waarde overtreffen, hierdoor kunnen koersschommelingen een relatief groot effect op de intrinsieke waarde van het Fonds hebben; - Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Het vermogen van het Fonds zal veelal worden belegd in aandelen van kleinere beursgenoteerde ondernemingen, welke vaak beperkt verhandelbaar zijn. Dit kan aanzienlijke liquiditeitsrisico s met zich meebrengen. Als er in korte tijd veel aandelen verkocht moeten worden kan dit leiden tot een aanzienlijk verlies van de waarde van het Fonds; - Governance risico: Risico s verbonden aan wijziging van toepasselijke regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van het toepasselijke belastingregime; - Marktrisico: het risico dat de hele markt of een categorie van beleggingen daalt, waardoor de prijs en de waarde van de beleggingen worden beïnvloed; - Tegenpartijrisico: het risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft; HiQ 10

12 - Macro-economische risico s: het Fonds kan onderhevig zijn aan waardemutaties ten gevolge van, onder andere, veranderingen in rentestand en wisselkoersen, economische, politieke en bedrijfs(tak)ontwikkelingen (faillissementen en andere debiteurenrisico s), inflatie en plotselinge grote verschillen in vraag en aanbod op financiële markten; - Het risico dat is verbonden aan een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde soorten of op bepaalde markten; - Settlement risico: Het risico dat een afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd plaatsvindt; - Custodian risico: Het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder of van een onderbewaarnemer; - Koersrisico: Het risico bestaat dat het door u verwachte rendement op uw belegging zich niet heeft gerealiseerd op het moment dat u uw belegging verkoopt.daarnaast staat niet vast dat het Fonds zijn doelstelling zal halen. Het rendement van het Fonds is afhankelijk van de waardeontwikkeling van de beleggingen en de directe opbrengsten van deze beleggingen; - Marktrisico: Het Fonds is gevoelig voor waardeverandering van de beleggingen als gevolg van fluctuatie van prijzen in de aandelenmarkten. Daarnaast kunnen ook de prijzen van de individuele aandelen waarin het Fonds belegt, fluctueren; - Liquiditeitsrisico: Als gevolg van de beperkte verhandelbaarheid van de participaties (alleen door verkoop aan het Fonds op vastgestelde tijdstippen) kan uw belegging mogelijk alleen op een relatief ongunstige moment te gelde worden gemaakt; - Inflatierisico: Als gevolg van inflatie kan de waarde van de beleggingsopbrengsten worden aangetast; - Liquiditeitsrisco: Doordat het vermogen van het Fonds in incourante effecten kan worden belegd, bestaat het risico dat niet voldoende financiële middelen vrij kunnen worden gemaakt die nodig kunnen zijn om aan bepaalde verplichtingen te voldoen; - Administratierisico: Het Fonds belegt zeer actief en voert veel transacties uit. Deze transacties moeten verwerkt worden door de Clearing en de administrateur. Door het grote transactievolume kan de administrateur niet of niet tijdig in staat zijn de administratie bij te werken. - Liquiditeitsrisico: In uitzonderlijke situaties kan sprake zijn van verminderde mogelijkheid van verkoop van participaties aan het fonds, de participaties kunnen in het geheel niet aan derden worden overgedragen. 3 Waarderingsgrondslagen De activa en passiva behorende tot de beleggingen van het Fonds worden in beginsel tegen hun respectievelijke marktwaarden gewaardeerd. Beleggingen met een regelmatige beursnotering worden gewaardeerd op basis van de laatst gedane beurskoers of -indien geen transacties hebben plaatsgevonden- het gemiddelde van de laatst bekende bied- en laatkoers. Overige beleggingen worden gewaardeerd op basis van de (afgeleide) actuele waarde, met inachtneming van de voor de betreffende beleggingen laatst bekende marktnoteringen en waarderingsmethoden waaraan algemeen gangbare rekenmodellen ten grondslag liggen. HiQ 11

13 Overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met een eventueel noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid. Indien opgelopen rente niet reeds uit andere hoofde in de waardering van activa of passiva is verdisconteerd, wordt daarmee afzonderlijk rekening gehouden. 3.2 Vorderingen, schulden, overige activa en passiva Vorderingen, schulden, overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. 3.3 Grondslagen voor resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald door de opbrengsten van het in de verslagperiode ontvangen dividend en de interest over de verslagperiode te verminderen met de aan de verslagperiode toe te rekenen lasten tezamen met de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen. De in de verslagperiode opgetreden gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst dan wel de balanswaarde aan het einde van de verslagperiode, de aankoopwaarde, dan wel de balanswaarde aan het begin van de verslagperiode, in mindering te brengen. Deze waardeveranderingen zijn in de winst- en verliesrekening opgenomen. 3.4 Dividend opbrengsten De revenuen die in de vorm van rente en dividend worden verkregen, worden kosteloos voor de participant herbelegd. 3.5 Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen De gerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst de gemiddelde kostprijs van de betreffende aandelen in mindering te brengen. De ongerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door op de balanswaarde ultimo boekjaar de gemiddelde kostprijs gedurende het boekjaar dan wel de balanswaarde aan het begin van het boekjaar in mindering te brengen. De aankoopkosten worden meegeactiveerd in de kostprijs van de belegging. De verkoopkosten worden verrekend met het gerealiseerd resultaat. Totaal is een bedrag van EUR aan aankoopkosten meegeactiveerd en een bedrag van EUR aan verkoopkosten verwerkt in het gerealiseerd resultaat. 3.6 Performance fee De Beheerder ontvangt onder de hierna volgende voorwaarden tevens een Performance fee. Deze fee wordt vastgesteld per de 15e van de maand en betaalbaar gesteld per het begin van de daaropvolgende maand. De performance fee is alleen verschuldigd indien en zodra het Fonds beter presteert sinds de start én sinds de laatste uitkering van Performance fee. Deze performance is de basis voor de hoogte van de Performance fee. Een Performance fee is alleen verschuldigd als er een hoogste waarde ooit wordt bereikt Het specifieke moment van toetreding door de afzonderlijke participanten doet hierbij niet terzake. De performance fee bedraagt 25% over de performance. HiQ 12

14 3.7 Beheerfee De Beheerder ontvangt voor het beheer van het Fonds een vaste beheersvergoeding van 0,075% per maand berekend over de intrinsieke waarde aan het einde van de betreffende maand. Uit deze beheerfee worden alle beheerkosten zoals bewaarkosten en accountantskosten betaald. 3.8 Opslagen bij toe- en uittreding De bij toe- en uittreding in het Fonds te betalen vergoeding voor administratiekosten in het Fonds bedragen respectievelijk 0,50% van het bedrag waarvoor de Participant toetreedt en 0,50% van het bedrag waarvoor de Participant uittreedt. De helft van deze vergoeding komt ten goede aan het fonds, de andere helft komt ten goede aan de beheerder. 3.9 Fiscale positie Hierna worden op hoofdlijnen de Nederlandse fiscale aspecten voor in Nederland wonende particuliere participanten weergegeven. Voor de in Nederland wonende particuliere participanten die de participaties niet tot hun ondernemingsvermogen (behoeven te) rekenen of terzake van de participaties geen Resultaat uit overige werkzaamheden genieten, geldt dat de waarde van de participaties wordt gerekend tot de rendementsgrondslag voor de berekening van de inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). Voor deze berekening wordt uitgegaan van het gemiddelde van de rendementsgrondslag, gemeten per 1 januari en per 31 december van elk jaar. Per belastingplichtige geldt een bepaald heffingsvrij vermogen. De inkomsten uit sparen en beleggen worden gesteld op 4% van de berekende rendementsgrondslag, ongeacht het werkelijk behaalde rendement. Dit forfaitaire rendement wordt belast met 30% inkomstenbelasting, zodat de effectieve belastingdruk 1,2% van de gemiddelde waarde van de participaties bedraagt. Voor in Nederland gevestigde ondernemers die de participaties tot hun ondernemingsvermogen (moeten) rekenen, alsmede voor de in Nederland gevestigde vennootschappen, geldt dat het resultaat op deze beleggingen onderdeel uitmaakt van hun belastbare winst. Een Participant die inwoner is van Nederland zal de dividendbelasting die is ingehouden op uitkeringen aan het Fonds doorgaans kunnen verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting Dividendbelasting Door het Fonds uitgekeerde dividenden of daarmee gelijk te stellen opbrengsten van participaties in de zin van de Wet op de dividendbelasting 1965 zijn niet onderworpen aan de heffing van dividendbelasting. HiQ 13

15 Toelichting op de balans 14-Nov Beleggingen EUR 4.1 Mutatieoverzicht aandelen Stand begin boekjaar - Aankopen 488,984,278 Verkopen -486,298,373 Gerealiseerde waardeveranderingen 819,119 Ongerealiseerde waardeveranderingen 169,181 Stand ultimo verslagperiode 3,674,205 Historische kostprijs 3,505, Mutatieoverzicht obligaties Stand begin boekjaar - Aankopen 1,780,138 Ongerealiseerde waardeveranderingen -2,361 Stand ultimo verslagperiode 1,777,777 Historische kostprijs 1,780, Mutatieoverzicht opties Stand begin boekjaar - Aankopen 525,744 Verkopen -614,539 Gerealiseerde waardeveranderingen 88,795 Stand ultimo verslagperiode - Historische kostprijs Overzicht futures Notioneel bedrag Reële waarde AEX Index 511,750 - HiQ 14

16 5 Vorderingen 5.1 Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Hieronder zijn opgenomen de vorderingen in verband met per balansdatum nog niet afgerekende effectentransacties. 5.2 Overige vorderingen Opgelopen rente obligatieportefeuille 31,052 Nog te ontvangen dividenden 1,850 Opgelopen rente rekening courant 3,881 Overige nog te ontvangen vergoedingen 6,300 43,083 6 Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar) 6.1 Verplichtingen uit hoofde van effectentransacties Hieronder zijn opgenomen de schulden in verband met per balansdatum nog niet afgerekende effectentransacties. 6.2 Schulden aan kredietinstellingen. Dit betreft het debetsaldo op de rekening courant. 6.3 Overige schulden en overlopende passiva Nog te betalen beheervergoeding * 6,514 Nog te betalen performance fee * 215,501 Nog te betalen interest 2,945 Totaal overige schulden en overlopende passiva 224,960 * Dit betreft verschuldigde bedragen aan HiQ Invest B.V. zijnde de beheerder van het Fonds. 7 Eigen vermogen aantal 7.1 Participatiekapitaal Stand begin boekjaar - - Geplaatst 355, ,556,219 Stand ultimo verslagperiode 355, ,556, Onverdeeld resultaat Stand begin boekjaar - Resultaat lopend boekjaar 691,710 Stand ultimo verslagperiode 691,710 HiQ 15

17 Toelichting op de winst- en verliesrekening 8 Opbrengsten 8.1 Dividend op long posities Dit betreft de ontvangen dividendopbrengsten onder aftrek van ingehouden dividendbelasting. 8.2 Rente opbrengsten obligaties Dit betreft de couponontvangsten alsmede de opgelopen rente op de obligatieportefeuille. 8.3 Toe- en uittredingsprovisie Dit betreft de 0,25% toe- dan wel uittredingsprovisie die toekomt aan het Fonds. 8.4 Bankrente Dit betreft de ontvangen interestvergoeding op rekening couranttegoeden EUR 9 Kosten 9.1 Kosten van beheer van beleggingen Performance fee * 230,570 Beheervergoeding * 9,229 * Dit betreft de vergoeding over de verslagperiode aan HiQ Invest B.V., zijnde de beheerder. 239, Dividend op short posities Dit betreft de dividendvervangende vergoeding die betaald dient te worden aan de uitlenende partij op short posities 9.3 Rente op rekening courant Dit betreft de reeds afgerekende alsmede de opgelopen, maar nog niet afgerekende rentevergoeding op de rekening courant kredietfaciliteit 9.4 Overige kosten Bankkosten 1,722 HiQ 16

18 Kostenvergelijking Werkelijk Prospectus % Afwijking Beheervergoeding 9,229 9, % Performance fee 230, , % De in het prospectus vermelde kosten zijn variabel met de nettovermogenswaarde. Vóór uitbetaling wordt door de administrateur geverifieerd dat de berekening van het factuurbedrag overéénkomt met datgene wat is opgenomen in het prospectus. Afwijkingen van de werkelijke kosten tegenover de kosten volgens prospectus zijn dan ook onwaarschijnlijk. Expense ratio De expense ratio (kostenratio) wordt als volgt berekend: totale kosten gedeeld door de gemiddelde nettovermogenswaarde van het Fonds. - Onder totale kosten worden begrepen de kosten die in de verslagperiode ten laste van het resultaat worden gebracht. De kosten verband houdend met het toe- en uittreden van deelnemers, voorzover deze gedekt worden uit de ontvangen op- en afslagen, alsmede de kosten in verband met de aan- en verkoop van beleggingen, alsmede de interestlasten worden buiten beschouwing gelaten. Berekening: (beheerfee + performancefee + overige kosten) / (gemiddelde vermogenswaarde) = expense ratio op periode basis, de expense ratio wordt weergegeven op jaarbasis, de uitkomst moet dus vermenigvuldigd worden met 4. EUR Beheerfee: Maandelijks 0.075% over het fondsvermogen 9,229 Performancefee: Er wordt performance fee gerekend van 0,25% per behaalde procent absoluut 230,570 rendement. De performance fee is alleen verschuldigd indien en zodra het Fonds beter presteert sinds de start én sinds de laatste uitkering van performance fee. Overige kosten De overige kosten betreft bankkosten 1,722 Gemiddelde vermogenswaarde 15/08/2007 en 14/11/ 2007: Netto vermogenswaarde van het fonds op 15/08/07 3,556,219 Netto vermogenswaarde van het fonds op 14/11/07 4,247,929 Totaal 7,804,148 Gemiddeld 3,902,074 HiQ 17

19 Beheerfee 9,229 Performance fee 230,570 Overige kosten 1,722 Totaal som 241,521 Gemiddelde vermogenswaarde 15/08/2007 en 14/11/2007: 3,902,074 Expense ratio beheerfee (9,229 / 3,902,074): 0.237% Expense ratio performance fee (230,570 / 3,902,074): 5.909% Expense ratio overige kosten (1,722 / 3,902,074): 0.044% Expense ratio 1e halfjaar 2007 (241,521 / 2,173,192): 6.190% Expense ratio op jaarbasis (6.145% * 4): 24.76% Turnover ratio De turnover ratio (omloopfactor) wordt als volgt berekend: totale aankopen plus totale verkopen min toetredingen min uittredingen gedeeld door de gemiddelde nettovermogenswaarde van het Fonds. - De gemiddelde nettovermogenswaarde van het Fonds wordt berekend als de som van de nettovermogenswaarden gedeeld door het aantal waarnemingen. Voor het Fonds wordt de som van de nettovermogenswaarden gebaseerd op de cijfers per 15 augustus 2007 en 14 november 2007 genoemde tijdstippen worden gewogen in de verhouding 1 ; 1. De turnover ratio voor het Fonds over het boekjaar 2007 bedraagt: 100,184% Het fonds past gedurende iedere handelsdag en bij iedere substantiele marktbeweging haar positie aan. Hierdoor ontststaan veel transacties. Dit resulteert in een hoge turnover ratio. De Beheerder HiQ Invest B.V. De Bewaarder Stichting Bewaarbedrijf Guestos HiQ 18

20 Overige gegevens Resultaatbestemming De koerswinst van het Fonds zal jaarlijks worden toegevoegd aan de reserves van het Fonds, tenzij de Beheerder anders bepaalt. De Beheerder herbelegt de gereserveerde winsten. Alle participaties van het Fonds die op het moment van vaststelling van het jaarverslag uitstaan bij participanten delen in de winst van het Fonds over het desbetreffende boekjaar, in de verhouding van het aantal participaties dat door deze participanten wordt gehouden. Uitbesteding kerntaken De volgende kerntaken zijn door het Fonds uitbesteed: Administratievoering De administratie is uitbesteed aan Fastnet Netherlands N.V. Zij voert de administratie voor het Fonds, waaronder het verwerken van alle beleggingstransacties het verwerken van de inkomsten en uitgaven en het opstellen van de dagelijkse nettovermogens-waarde. Tevens stelt zij, onder verantwoordelijkheid van de beheerder, het halfjaarbericht en de jaarrekening van het Fonds op. Uitvoering beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid is uitbesteed aan HiQ Invest B.V. (de beheerder). De belangrijkste taken betreffen het ontwikkelen van beleggingsideeën, het volgen van de markt en het aan- en verkopen van beleggingen. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in het prospectus van 1 juni Verantwoording over het gevoerde beleid wordt, naast het verslag van de beheerder in het halfjaarbericht en de jaarrekening, in een maandbericht verspreid aan de participanten. Uitvoeren van bewaarderactiviteiten De bewaring van de beleggingen is uitbesteed aan Stichting Bewaarbedrijf Guestos. De bewaarder is belast met de bewaring van het vermogen van het Fonds en treedt uitsluitend op in het belang van de participanten. Over het vermogen van het Fonds kan slechts worden beschikt door de bewaarder en de beheerder tezamen. De bewaarder verleent geen medewerking aan de afgifte van tot het vermogen van het Fonds behorende waarden, alvorens van de beheerder een verklaring te hebben ontvangen waaruit blijkt dat de desbetreffende afgifte wordt verlangd in verband met de regelmatige uitoefening van de functie van beheerder.voorts stelt de bewaarder achteraf vast dat de beleggingstransacties zoals uitgevoerd door de beheerder passen in het beleggingsbeleid van het Fonds volgens het prospectus. HiQ 19

21 Personeel Gedurende de verslagperiode had het Fonds geen personeel in dienst. Persoonlijk belang beheerder Gedurende de verslagperiode hadden de bestuurders van de beheerder geen belangen overeenkomstig artikel 122 lid 2 besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen belangen. Transacties met gelieerde partijen Totaal is voor een bedrag van EUR uitgevoerd via gelieerde partijen. Deze transacties hebben plaatsgevonden tegen marktconforme voorwaarden. HiQ 20

22 Beleggingen per 14 november 2007 marktwaade EUR Totaal marktwaarde aandelen short 5,489,549.0 Totaal marktwaarde aandelen long 9,163,754.0 Totaal maarktwaarde obligaties 1,777,777.0 HiQ 21

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 2008 8 Balans 9

Nadere informatie

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Antaurus Europe Fund

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Antaurus Europe Fund H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening 8 Balans 9 Winst- en

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 1 4. Antaurus Europe Fund

J a a r v e r s l a g 2 0 1 4. Antaurus Europe Fund J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de Beheerder 5 Jaarrekening 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 0 European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 0 European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 0 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 3. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 3. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief

Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Verslag van de beheerder 2-6 Jaarrekening 7 Samengestelde balans 8 Samengestelde winst & verliesrekening 8 Samengesteld kasstroomoverzicht 9 Toelichting

Nadere informatie

OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014

OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014 OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding 8 2.2 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 JAARBERICHT 2013 NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 Eind 2013 heeft de beheerder van het Pyramidefonds besloten om de naam van het beleggingsfonds met ingang van 30 januari 2014 te wijzigen in het Blue

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie