Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

2 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat AN Den Haag Bewaarder : Stichting Bewaarbedrijf Hermes II Utrechtseweg 31D 3811 NA Amersfoort Administrateur : Circle Investment Support Services B.V. Utrechtseweg 31D 3811 NA Amersfoort Depotbank : SNS Securities N.V. Nieuwezijds Voorburgwal AE Amsterdam Accountant : KPMG Accountants N.V. Rijnzathe PV De Meern Juridisch adviseur : Van de Kamp & Co B.V. Monnikevenne RL Monnickendam Datum van oprichting : 1 mei 2009 i

3 Inhoudsopgave Profiel 1 Kerncijfers 3 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het 8 kasstroomoverzicht Overige gegevens 17 ii

4 Profiel Structuur Het fonds is een fonds voor gemene rekening. Het is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en elk van de participanten. Op grond van die overeenkomst worden door de beheerder voor rekening en risico van de participanten gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de bewaarder voor de participanten worden bewaard. De participanten zijn naar rato van het aantal door hen gehouden participaties gerechtigd tot het fondsvermogen. Toetreding tot het fonds schept uitsluitend rechten en verplichtingen van de participanten ten opzichte van het fonds en niet ook ten opzichte van de andere participanten. Beleggingsdoelstelling Safe Harbour Fund Management B.V. heeft per 1 oktober 2010 een aantal accentwijzigingen aangebracht in het beleggingsbeleid Per 1 oktober 2010 is de doelstelling gewijzigd in: De doelstelling van het fonds is om jaarlijks een positief rendement te halen met een lager risico dan traditionele long only aandelenfondsen. Beleggingsbeleid Het fonds zal wereldwijd beleggen in een beperkt aantal (al dan niet beursgenoteerde) beleggingsfondsen: (al dan niet gereguleerde) hedgefunds. Dergelijke fondsen passen uiteenlopende strategieën en stijlen toe. Voorbeelden hiervan zijn long/short equity, convertible arbitrage, fixed income arbitrage en asset backed lending. Bij het uitvoeren van deze strategieën kunnen tal van instrumenten gebruikt worden zoals aandelen, obligaties, (bank) leningen, opties, swaps en andere derivaten. Dergelijke fondsen hebben veelal de mogelijkheid om leverage toe te passen (de fondsen mogen meer dan 100% van het vermogen beleggen). Daarnaast kenmerken deze fondsen zich door hun lage correlatie met het algemene beursgedrag gereguleerde traditionele aandelenfondsen (long only), in welk geval de beheerder zal trachten het marktrisico af dekken (te hedgen) door middel van futures. Daarbij is de beheerder niet gebonden aan een bepaalde verhouding tussen deze twee soorten fondsen of aan een bepaald maximum deelnamepercentage per fonds en kan hij ook beleggen in andere aan de beheerder gelieerde beleggingsfondsen. Het fonds is niet genoteerd op een effectenbeurs. Uitgifte en inkoop van participaties Het fonds is verplicht om, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen, op iedere transactiedag participaties uit te geven of in te kopen tegen de netto vermogenswaarde daarvan op die transactiedag. 1

5 Fiscale aspecten Vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties wordt het fonds voor de vennootschapsbelasting aangemerkt als fiscaal transparant. Daardoor is het niet belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. De door het fonds ontvangen dividenden en rente, evenals behaalde vermogenswinsten, worden niet uitgekeerd maar herbelegd. Juridische aspecten Het halfjaarverslag van het fonds is opgesteld in overeenstemming met Titel 9, Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, de richtlijnen voor de jaarverslaggeving en met de Wet op het financieel toezicht (Wft), zoals verder uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiele ondernemingen (Bgfo). De beheerder beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. Het fonds valt onder de werking van deze vergunning. De laatst beschikbare prospectus dateert van 1 oktober Deze is verkrijgbaar via website Financiele Bijsluiter Voor het fonds is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het fonds, de kosten en de aan deelname verbonden risico s. Deze is verkrijgbaar via website Transparantie Het fonds tracht de belegger zoveel mogelijk inzicht te verschaffen in het gevoerde beleggingsbeleid, het rendement en risico, en de kosten. Op de website (www.shfm.nl) is meer actuele informatie beschikbaar, waaronder maandverslagen. De beheerder van het fonds, Safe Harbour Fund Management B.V., wordt geacht te beschikken over de aandelen die de bewaarder houdt en de daaraan verbonden stemrechten. In beginsel zal de beheerder geen gebruik maken van de bij de door het fonds gehouden aandelen behorende stemrechten. Als dat wel gebeurt, zal de beheerder dat op zodanige wijze doen dat dit bevorderlijk kan zijn voor het realiseren van de beleggingsdoelstelling van het fonds. 2

6 Kerncijfers (in euro s) Fondsvermogen 6,031,751 8,901,727 9,875,134 Aantal uitstaande participaties (ultimo) 69,104 88,063 96,210 Intrinsieke waarde per participatie 1) Total expense ratio 0.82% 1.45% 1.62% Total turnover ratio 8.67% % 34.30% Resultaat (x EUR 1,000) (1,098) (161) 228 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de halfjaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. Beleggingsresultaat per participatie Beleggingsrendement % -1.52% 2.64% waarvan: Inkomsten 0.08% 0.25% 0.03% Waardeveranderingen % -0.49% 4.27% Kosten -0.76% -1.27% -1.67% 3

7 Halfjaarrekening Alternative Harbour Fund over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni

8 Balans per 30 juni 2011 (* EUR 1.000) Activa Referentie Beleggingen 1 Participaties in beleggingsfondsen 6,813 9,332 Totaal Beleggingen 6,813 9,332 Vorderingen 2 Te vorderen interest - 8 Overige vorderingen - 7 Totaal vorderingen - 15 Overige activa 3 Immateriële vast activa Liquide middelen Totaal overige activa Totaal activa 6,825 9,361 Passiva Fondsvermogen 4 Geplaatst participatiekapitaal 7,062 8,834 Algemene reserve Wettelijke reserve oprichtingskosten Onverdeeld resultaat lopend boekjaar (1,098) (161) Totaal fondsvermogen 6,032 8,901 Beleggingen 5 Futures Totaal Beleggingen Kortlopende schulden 6 Overige schulden Liquide middelen Totaal kortlopende schulden Totaal passiva 6,825 9,361 5

9 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 (* EUR 1.000) BATEN Referentie / / Opbrengsten uit beleggingen Interest Waardeveranderingen van beleggingen 7 Gerealiseerde waardeveranderingen (35) (294) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (1,008) 9 (1,044) (285) Totaal bedrijfsopbrengsten (1,043) (284) LASTEN Beheerkosten 8-48 Overige kosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat (1,098) (358) 6

10 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 (* EUR 1.000) / / Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat (1,098) (358) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 1, Aankopen van beleggingen - (8,045) Kostprijs verkopen van beleggingen 1,620 9,429 Mutatie vorderingen 15 (13) Mutatie immateriële vast activa 2 - Mutatie kortlopende schulden - (5) Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten 1,548 1,293 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing participaties Betaald bij inkoop participaties (2,017) (368) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (1,772) (330) Netto kasstroom (224) 963 Koers- en omrekenverschillen op (349) geldmiddelen en valutatransacties Mutatie geldmiddelen (224) 614 Totaal geldmiddelen begin van de periode (356) 331 Totaal geldmiddelen eind van de periode (580) 945 7

11 Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht Alternative Harbour Fund is opgericht op 1 mei Het Fonds is een open-end beleggingsinstelling, dat wil zeggen dat bij het Fonds maandelijks uitgifte en inname van participaties plaatsvindt, behoudens bijzondere omstandigheden als in het prospectus van het Fonds omschreven. De verslagperiode loopt van 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011.De vergelijkende cijfers hebben betrekking op de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni Het Fonds wordt ten behoeve van haar participanten als fiscaal transparant aangemerkt. Per 1 oktober 2010 treedt Safe Harbour Fund Management B.V., gevestigd te Den Haag, op als de Beheerder van het Fonds. Als Bewaarder van het Fonds is aangesteld Stichting Bewaarbedrijf Hermes II, gevestigd te Amersfoort. Het Fonds heeft de administratie uitbesteed aan Circle Investment Support Services B.V., gevestigd te Amersfoort. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Dit halfjaarverslag is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 BW 2, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en Wft, zoals verder uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen. Alle in het jaarverslag opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Tenzij anders vermeld worden de in de balans opgenomen posten gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vreemde valuta Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum. Baten en lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de transactiekoers. Koersresultaten (gerealiseerd en ongerealiseerd) op vreemde valuta worden in de resultatenrekening verantwoord. Voor de omrekening van de buitenlandse valuta naar euro s zijn per 30 juni de volgende omrekenkoersen gehanteerd: Deense Kroon Noorse Kroon Zweedse Kroon Britse Pond Zwitserse Franc US Dollar Canadese Dollar

12 Beleggingen De onder beleggingen opgenomen participaties in beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde van het fonds. De beleggingsfondsen zijn dagelijks verhandelbaar. De futures zijn beursgenoteerd en worden gewaardeerd tegen de marktwaarde. De marktwaarde is hierbij gelijkgesteld aan de slotkoers op balansdatum. Waardeveranderingen in de portefeuille worden als gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in de winst- en verliesrekening verantwoord. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat gebracht. Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; de vorderingen, voor zover nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het jaarverslag gedeclareerde dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals de beheer- en prestatievergoeding. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Resultaten in vreemde valuta worden omgerekend in euro s tegen de per transactiedatum geldende valutakoersen. Belastingen Het Fonds wordt, vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties, ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. Uit hoofde hiervan is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Total Expense Ratio (TER) De total expense ratio omvat alle kosten die in de verslagperiode ten laste van het Fonds zijn gebracht exclusief de kosten van effectentransacties, interestkosten en prestatievergoeding. De total expense ratio is berekend door de totale kosten in het fonds over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de intrinsieke waardes aan het eind van de maand bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal waarnemingen. 9

13 Turnover ratio (TOR) De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van het Fonds en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn en opbrengsten welke geen ontvangsten zijn. 10

14 Toelichting op de balans 1 Beleggingen De beleggingen bestaan uit: Participaties in beleggingsfondsen 6,813 9,332 6,813 9,332 Het verloop van de beleggingen is als volgt weer te geven. Stand begin van de verslagperiode 9,332 9,552 Aankopen - 9,530 Kostprijs verkopen (1,620) (10,128) Niet gerealiseerde waardeveranderingen (898) 378 Stand eind van de verslagperiode 6,813 9,332 De turnover ratio van de beleggingen bedroeg over de periode van verslaggeving 8.67%.(2010: %) Voor uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Belegging Belang Belang HEK European Value Fund 50.0% 52.3% HEK American Value Fund 49.3% 46.0% HEK European Value Fund en HEK American Value Fund zijn aan de beheerder gelieerde beleggingsfondsen. HEK European Value Fund belegt per 30 juni 2011 in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen die genoteerd zijn aan gereglementeerde beurzen in Europa. HEK American Value Fund belegt per 30 juni 2011 in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen die genoteerd zijn aan gereglementeerde beurzen in Nood- of Zuid Amerika. De intrinsieke waarde per 30 juni 2011 van HEK European Value Fund bedraagt EUR 12,40 en van HEK American Value Fund bedraagt EUR 12,96. Het verlies van HEK European Value Fund bedraagt EUR ,- en dit betreft een verlies (over de verslagperiode van 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011) van 2,75%. Het verlies van HEK American Value Fund bedraagt EUR ,- en dit betreft een verlies (over de verslagperiode van 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011) van 18.06%. Beide beleggingsfondsen zijn dagelijks verhandelbaar en staan onder toezicht van de AFM. De meest recente gecontroleerde jaarrekening van deze beleggingsfondsen zijn verkrijgbaar via de website 11

15 2 Vorderingen De vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen interest - 8 Overige vorderingen Overige activa Overige activa bestaat uit de immateriële vaste activa. De immateriële vaste activa bestaan uit geactiveerde oprichtingskosten. Deze kosten hebben onder andere betrekking op kosten van adviseurs en kosten prospectus en dergelijke. De oprichtingskosten zijn geactiveerd en worden over een periode van vijf jaar afgeschreven. Voor de geactiveerde oprichtingskosten wordt een wettelijke reserve aangehouden. 4 Fondsvermogen Geplaatst participatiekapitaal Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode 8,834 9,647 Geplaatst gedurende de verslagperiode Terugbetaald aan participanten gedurende de verslagperiode (2,017) (1,130) Stand eind verslagperiode 7,062 8,834 Algemene reserve Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode Toevoeging resultaat vorig verslagperiode (161) 228 Toevoeging/ (Onttrekking) wettelijke reserve 2 (14) Stand eind verslagperiode

16 Wettelijke reserve oprichtingskosten Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode 14 - Toevoeging/ (Onttrekking) gedurende verslagperiode (2) 14 Stand eind verslagperiode Onderverdeeld resultaat lopend boekjaar Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode (161) 228 Toevoeging/(Onttrekking) resultaat vorig verslagperiode 161 (228) (Onttrekking) resultaat huidig verslagperiode (1,098) (161) Stand eind verslagperiode (1,098) (161) Aantallen participaties Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode 88,063 96,210 Geplaatst gedurende verslagperiode 2,687 3,468 Ingenomen gedurende verslagperiode (21,646) (11,615) Stand eind verslagperiode 69,104 88,063 Totaal fondsvermogen Fondsvermogen (x EUR 1.000) 6,032 8,902 Aantal uitstaande participaties 69,104 88,063 Intrinsieke waarde per participatie (in EUR) 1) ) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen te delen door het aantal uitstaande participaties. 13

17 5 Beleggingen De beleggingen bestaan uit: Futures (171) (62) (171) (62) De futures zijn afgesloten ter afdekking van van het marktrisico, De volgende staat geeft een overzicht van de openstaande futures: Futures Valuta Openstaande contracten Looptijd Nominale waarde Marktwaarde DJ EURO STOXX 50 EUR -64 Sep-11 (1,823) (72) FTSE 100 index GBP -9 Sep-11 (588) (18) KFX index future DKK -19 Jul-11 (110) - OBX index future NOK -54 Jul-11 (268) (4) OMXS30 index future SEK -29 Jul-11 (352) (8) S&P/TSE 60 index future CAD -5 Sep-11 (546) (8) S&P 500 E-mini USD -58 Sep-11 (2,631) (61) Swiss Market Index CHF -2 Sep-11 (102) - (171) 6 Kortlopende schulden Overige Schulden De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: Oprichtingskosten 9 14 Accountantskosten Administratiekosten - 6 Overige schulden De overige schulden bestaan voornamelijk uit nog te betalen toezichtskosten en bewaarkosten. Liquide middelen SNS bied het Fonds per 30 juni 2011 een dekkingswaarde op basis van de effectenportefueille van EUR 1,7 miljoen. Hiervan wordt EUR 1,6 miljoen gebruikt ter financiering van de marginverplichting op de futures en de onderstand op de bankrekeningen. 14

18 Toelichting op de winst- en verliesrekening 7 Waardeveranderingen De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen (inclusief de aankoopkosten). In de waardeverandering is een bedrag van EUR aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen. 8 Bedrijfslasten Bedrijfslasten / / Beheerkosten Overige kosten Administratiekosten Accountantskosten (uitsluitend controlewerkzaamheden) 8 5 Bewaarloon 1 2 Kosten toezichthouder 3 1 Bankkosten 10 1 Rentekosten 17 0 Overige kosten Totaal Total Expense ratio In de prospectus, geldig vanaf 1 oktober 2010, staat vermeld dat de TER (voor prestatievergoeding) bij een vermogen van 10 miljoen 0,55% bedraagt. In de volgende staat is de vergelijking tussen het budget en de werkelijke expense ratio opgenomen. Kosten Budget / / Beheerkosten 0.00% 0.00% 1.05% Administratiekosten 0.25% 0.15% 0.33% Overige kosten 0.30% 0.67% 0.39% TER 0.55% 0.82% 1.62% De kosten vallen hoger over het eerste half jaar van 2011 iets hoger uit als gevolg van lagere gemiddelde intrinsieke waarde. 15

19 Beheervergoeding Tot en met 30 september 2010 ontvangt de beheerder op de laatste dag van elke maand een vergoeding voor beheer van 0,083% per maand. Per 1 oktober 2010 ontvangt de beheerder geen vaste beheervergoeding. Prestatievergoeding De beheerder ontvangt geen vaste beheervergoeding. Hij heeft onder bepaalde omstandigheden recht op een prestatievergoeding die per maand wordt vastgesteld en aan het Fonds in rekening wordt gebracht. Deze vergoeding komt overeen met 10% van de stijging van de netto vermogenswaarde in de betreffende maand. Daarbij geldt dat de berekende prestatievergoeding slechts verschuldigd zal zijn indien en voor zover de netto vermogenswaarde (gecorrigeerd voor toevoegingen en onttrekkingen) hoger is dan de highwatermark (de hoogste netto vermogenswaarde op enige transactiedag). De prestatievergoeding wordt aan het Fonds als geheel in rekening gebracht en wordt niet berekend aan de hand van waardestijging of waardevermindering van individuele participaties. Dit kan bepaalde ongelijkheden tot gevolg hebben. Dit jaar is de prestatievergoeding niet van toepassing geweest (2010 eveneens niet). Overige kosten De overige kosten hebben voornamelijk betrekking op bankkosten, juridische kosten, inbegrepen kosten voor accountant en fiscaal adviseurs worden voor zover mogelijk jaarlijks overeengekomen. Alle kosten zijn in overeenstemming met het prospectus in rekening gebracht en zijn marktconform. De werkelijke kosten zijn conform de in het prospectus beschreven systematiek berekend dan wel overeengekomen met derde partijen. Derhalve wijken deze niet significant af. Marketing- en distributiekosten worden op geen enkele manier doorberekend aan het Fonds, maar komen ten laste van de beheerder. Gelieerde partijen Van gelieerde partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen het fonds en partijen die invloed kunnen uitoefenen. Respectievelijk de beheerder, bewaarder en de adminstrateur zijn gelieerd aan het Fonds. Alle transacties met gelieerde partijen zijn uitgevoerd tegen marktconforme tarieven.verdere uitwerking van de aard en omvang is opgenomen onder de toelichting van de bedrijfslasten Er hebben zich geen andere transacties met verbonden partijen voorgedaan dan op niet zakelijke grondslag. Personeel Het Fonds had gedurende de periode van verslaggeving geen personeel in dienst. Den Haag, augustus 2011 Beheerder Safe Harbour Fund Management B.V. 16

20 Overige gegevens Accountantscontrole Op dit halfjaarverslag is geen accountantscontrole toegepast. Persoonlijke belangen directie van de beheerder Twee directieleden van de beheerder hadden per 1 januari 2011 en 30 juni 2011 een persoonlijk belang in het HEK European Value Fund en een belang in het HEK American Value Fund. Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. 17

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting, structuur en uitgifte... 4 1.4 Vergunning op grond van de Wet op het financieel

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

The Conviction Fund. JAARVERSLAG 2012 (12 april 2013)

The Conviction Fund. JAARVERSLAG 2012 (12 april 2013) The Conviction Fund JAARVERSLAG 2012 (12 april 2013) PROFIEL BELEGGIN ELEGGINGSBELEID Beleggingsbeleid The Conviction Fund ( het fonds ), belegt hoofdzakelijk in aandelen in ontwikkelde markten. Doelstelling

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie