Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2009"

Transcriptie

1 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2009

2 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 7 Balans 8 Winst- en verliesrekening 9 Kasstroomoverzicht 10 Toelichting 11 Overige gegevens 21 Bijlage Beleggingen 23 HiQ 1

3 Algemene informatie HiQ Invest Market Neutral Fund een Fonds voor gemene rekening, opgericht in 2007 Singel AZ Amsterdam tel: +31(0) fax: +31(0) Beheerder Fiscaal adviseur HIQ invest B.V. Spigthoff Advocaten & Belastingadviseurs Singel 540 Apollolaan AZ Amsterdam 1070 AM Amsterdam tel: +31(0) tel: +31(0) fax: +31(0) fax: +31(0) Bewaarder Administrateur Stichting Bewaarbedrijf Guestos Fastnet Netherlands N.V. De Ruyterkade 6-i De Ruyterkade 6-i 1013 AA Amsterdam 1013 AA Amsterdam tel: +31(0) tel: +31(0) fax: +31(0) fax: +31(0) Custodian Raad van Advies HiQ Invest B.V. BINCKBANK N.V. André Teeuw Vijzelstraat 20 Jan Kluft 1017 HK Amsterdam Casper Rondeltap tel: +31(0) fax: +31(0) Accountant KPMG Accountants N.V. Burgemeester Rijnderslaan MC Amstelveen tel: +31(0) HiQ 2

4 HiQ Invest Market Neutral Fund Nettovermogenswaarde EUR x Nettovermogenswaarde volgens balans 12,097 8,314 Aantal uitstaande participaties 797, ,960 Nettovermogenswaarde per participatie EUR Uitkering per participatie EUR Winst- en verliesrekening EUR x Opbrengsten uit beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen 3,265-2,708 Kosten -1, Totaal beleggingsresultaat 1,832-3, Winst- en verliesrekening per participatie EUR Aantal uitstaande participaties * 797, ,960 Opbrengsten uit beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen Kosten Totaal beleggingsresultaat (*) De resultaten per aandeel zijn berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het eind van de verslagperiode HiQ 3

5 Profiel HiQ Invest B.V. richt zich met het Market Neutral Fund op beleggers met een solide financiële positie. HiQ Invest raadt af om met geleend geld in het Fonds te beleggen. Het Fonds kan posities aangaan die groter zijn dan de intrinsieke waarde, daardoor kunnen prijsschommelingen een groot effect hebben op de intrinsieke waarde van het Fonds. Als belegger ligt u er niet wakker van als de koers van het fonds een keer sterk daalt, omdat u zich realiseert dat incidentele koersdalingen op termijn weer kunnen worden goedgemaakt. Het Fonds richt zich primair op vermogensbeheerders en andere beleggers met gedegen kennis van zaken en ervaring op het gebied van beleggen. Het Fonds heeft als doelstelling het behalen van een stabiel rendement van 15% tot 20% per jaar. HiQ 4

6 Verslag van de beheerder Algemeen Het afgelopen halfjaar heeft het Market Neutral Fund haar koers zien stijgen van op 15 mei 2009 tot op 14 november Het netto rendement na kosten komt daarmee uit op 17.8% voor het afgelopen half jaar en 51.7% sinds de oprichting van het fonds in In de afgelopen zes maanden heeft het fonds 5 maanden op rij een positief rendement gerealiseerd. Het eerste halfjaar van verslagjaar 2009/2010 stond in het teken van herstel van de financiële markten. Waar de aandelenmarkten vorig jaar werden beheerst door paniek en liquidaties, is 2009 vooral het jaar waarin beleggers weer kansen zien en dan ook over elkaar heen vallen om de boot niet te missen. HiQ Invest heeft de afgelopen maanden veel geïnvesteerd in het uitbreiden van haar capaciteit. Het aantal ideeën om nieuwe strategieën te ontwikkelen is momenteel groter dan de beschikbare tijd. HiQ is onlangs begonnen met het verhuren van de unieke infrastructuur van onze fondsen aan andere fondsbeheerders, met als doel het delen van de kosten en daardoor sneller extra beurzen aan te kunnen sluiten. De door HiQ ontwikkelde strategieën en handelstools die het mogelijk maken om onze strategieën te handelen worden uiteraard niet verhuurd, het gaat enkel om toegang tot beurzen en de administratieve handelingen daaromheen. Om al deze plannen te realiseren is het aantal medewerkers gegroeid naar 10 mensen. Wij hebben gezien de groei van het aantal strategieën alsmede de spreiding over de verschillenden beurzen en landen, veel vertrouwen in de toekomst. Koersontwikkeling van het Market Neutral Fund gedurende de afgelopen zes maanden Verwachtingen beheerder HiQ Invest denkt de doelstellingen van gemiddeld 15-20% rendement per jaar, een correlatie van circa 0% met de EuroStoXX 50 en een downside deviatie kleiner dan 15% te kunnen blijven realiseren. In de afgelopen maanden was de volatiliteit op beurzen hoog, de koersen bewegen zich momenteel tussen greed and fear. Over het algemeen zijn dit moeilijke markten voor trendvolgende hedge fund systemen, maar voor de strategieën van het Market Neutral Fund is deze situatie juist zeer positief. De volautomatische handelstools van het fonds speuren continu naar kleine prijsinefficiënties op zoveel mogelijk beurzen tegelijk. Deze inefficiënties komen vaker voor wanneer de uitslagen per dag groot zijn. De beheerder verwacht dat de volatiliteit op de aandelenmarkten de komende tijd nog zal aanhouden, en ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. HiQ 5

7 Corporate Governance De Directie heeft in 2009 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid stemrechten uit te oefenen in de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Administratieve organisatie en interne controle De Directie heeft de administratieve organisatie en het interne controlesysteem op schrift gesteld, de zogenaamde AO/IC. De Directie is van mening dat deze AO/IC voldoet aan de eisen zoals bedoeld in artikel 4:14 Wet financieel toezicht (Wft). en dat deze gedurende de periode naar behoren heeft gewerkt. Amsterdam, 11 januari 2010 De Beheerder HiQ Invest B.V. HiQ 6

8 Halfjaarrekening HiQ Invest Market Neutral Fund HiQ 7

9 Balans per 14 november 2009 (voor resultaatbestemming) toelichting EUR EUR Beleggingen (long posities) Aandelen ,293,440 14,701,663 Obligaties 4.2 5,029,206 3,702,063 Opties 12,200 26,456 37,334,847 18,430,182 Kortlopende vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties 5.1 2,306,504 2,459,289 Overige vorderingen , ,759 Liquide middelen 5.3 6,638,050 4,581,462 9,109,022 7,152,510 Kortlopende schulden Verplichtingen uit hoofde van effectentransacties 6.1 1,800,405 1,703,962 Schulden aan kredietinstellingen 6.2 3, ,032 Schulden uit hoofde van nog uit te geven stukken , ,000 Overige schulden en overlopende passiva , ,073 2,198,374 3,134,067 Schulden uit hoofde van beleggingen (short posities) Aandelen ,139,492 12,705,327 Opties 4.3 9,020 9,840 32,148,512 12,715,167 Uitkomst van beleggingen, vorderingen min kortlopende schulden en schulden uit hoofde van beleggingen 12,096,982 9,733,459 Eigen vermogen Participatiekapitaal 7.1 9,819,572 9,287,415 Algemene reserve ,044 1,480,688 Onverdeeld resultaat 7.3 1,831,366-1,034,644 12,096,982 9,733,459 Waarde per participatie HiQ 8

10 Winst- en verliesrekening toelichting EUR EUR Opbrengsten uit beleggingen Dividend op long posities ,797 - Rente opbrengsten obligaties ,744 78,078 Toe- en uittredingsprovisie 8.3 4,294 6,262 Bankrente 8.4 7,961 38, , ,475 Waardeveranderingen van beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen op aandelen 4.1 4,515,146-3,692,267 Gerealiseerde waardeveranderingen op opties , ,349 Gerealiseerde waardeveranderingen op futures -360,936 1,394,500 Gerealiseerde waardeveranderingen op obligaties 4.2 6,923 20,992 Valutaresultaat op overige vorderingen en schulden 14,369-5,182 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen op aandelen , ,993 Niet gerealiseerde waardeveranderingen op opties , ,902 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen op obligaties ,970 55,590 3,264,784-2,708,913 Som der bedrijfsopbrengsten 3,534,580-2,586,438 Lasten Kosten van beheer van beleggingen , ,573 Dividend op short posities , ,148 Bankrente , ,298 Overige kosten ,707 20,164 Som der bedrijfslasten 1,703, ,183 Resultaat 1,831,366-3,139,621 Resultaat per aandeel HiQ 9

11 Kasstroomoverzicht toelichting EUR EUR Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Opbrengsten uit beleggingen 269, ,475 Lasten -1,703, ,183 Direct beleggingsresultaat -1,433, ,708 Aankopen 4-1,195,209,128-1,317,073,054 Verkopen 4 1,199,349,160 1,311,418,194 Koersresultaat op futures -360,936 1,394,500 Overige valuta resultaten 14,369-5,182 3,793,465-4,265,542 Mutatie kortlopende vorderingen 5 100, ,815 Mutatie kortlopende schulden 6-63,040-1,076,538 37, ,723 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten 2,397,084-5,320,973 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij geplaatste participaties 7 1,124,876 1,605,472 Betaald aan ingekochte participaties 7-592, ,313 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 532, ,159 Mutatie geldmiddelen 2,929,241-4,614,814 Geldmiddelen begin verslagperiode 3,705,430 5,059,477 Geldmiddelen ultimo verslagperiode 6,634, ,663 Liquide middelen 6,638, ,731 Schulden aan kredietinstellingen -3, ,068 Geldmiddelen ultimo verslagperiode 6,634, ,663 HiQ 10

12 Toelichting 1. Algemeen HIQ Invest Market Neutral Fund (het Fonds) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 1 juni 2007 naar Nederlands recht en gevestigd te Amsterdam. Naar Nederlands recht is het Fonds formeel geen rechtspersoon. Het Fonds is een fiscaal besloten fonds, derhalve worden de activa en passiva en de baten en lasten, op pro rata basis, toegerekend aan de participanten. Het Fonds is gevestigd ten kantore van de Beheerder te Amsterdam. Het halfjaarverslag is opgesteld in overeenstemming met titel 9 boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het boekjaar van het Fonds loopt van 15 mei tot en met 14 mei. Wet financiëel toezicht Op 3 november 2006 heeft de beheerder, HiQ Invest B.V., een vergunning verkregen om activiteiten te ontplooien krachtens de Nederlandse Wet toezicht beleggingsinstellingen. Per 1 januari 2007 is de Wet toezicht beleggingsinstellingen overgegaan in de Wet financiëel toezicht. 2. Risicofactoren De belangrijkste risico s waaraan beleggen in het Fonds blootstaat zijn: - Rendementsrisico: met inbegrip van het feit dat het risico kan variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op basis van het beleggingsbeleid; - Koersrisico: Het Fonds kan posities aangaan voor bedragen die haar totale intrinsieke waarde overtreffen, hierdoor kunnen koersschommelingen een relatief groot effect op de intrinsieke waarde van het Fonds hebben; - Het risico bestaat dat het door u verwachte rendement op uw belegging zich niet heeft gerealiseerd op het moment dat u uw belegging verkoopt. Daarnaast staat niet vast dat het Fonds zijn doelstelling zal halen. Het rendement van het Fonds is afhankelijk van de waardeontwikkeling van de beleggingen en de directe opbrengsten van deze beleggingen; - Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Als er in korte tijd veel aandelen verkocht moeten worden kan dit leiden tot een aanzienlijk verlies van de waarde van het Fonds; - Als gevolg van de beperkte verhandelbaarheid van de participaties (alleen door verkoop aan het Fonds op vastgestelde tijdstippen) kan uw belegging mogelijk alleen op een relatief ongunstige moment te gelde worden gemaakt; - Doordat het vermogen van het Fonds in incourante effecten kan worden belegd, bestaat het risico dat niet voldoende financiële middelen vrij kunnen worden gemaakt die nodig kunnen zijn om aan bepaalde verplichtingen te voldoen; - In uitzonderlijke situaties kan sprake zijn van verminderde mogelijkheid van verkoop van participaties aan het fonds, de participaties kunnen in het geheel niet aan derden worden overgedragen. - Governance risico: Risico s verbonden aan wijziging van toepasselijke regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van het toepasselijke belastingregime; - Tegenpartijrisico: het risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft; HiQ 11

13 - Macro-economische risico s: het Fonds kan onderhevig zijn aan waardemutaties ten gevolge van, onder andere, veranderingen in rentestand en wisselkoersen, economische, politieke en bedrijfs(tak)ontwikkelingen (faillissementen en andere debiteurenrisico s), inflatie en plotselinge grote verschillen in vraag en aanbod op financiële markten; - Het risico dat is verbonden aan een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde soorten of op bepaalde markten; - Settlement risico: Het risico dat een afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd plaatsvindt; - Custodian risico: Het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder of van een onderbewaarnemer; - Marktrisico: Het Fonds is gevoelig voor waardeverandering van de beleggingen als gevolg van fluctuatie van prijzen in de aandelenmarkten. Daarnaast kunnen ook de prijzen van de individuele aandelen waarin het Fonds belegt, fluctueren; - Inflatierisico: Als gevolg van inflatie kan de waarde van de beleggingsopbrengsten worden aangetast; 3 Waarderingsgrondslagen De activa en passiva behorende tot de beleggingen van het Fonds worden in beginsel tegen hun respectievelijke marktwaarden gewaardeerd. 3.1 Beleggingen (inclusief shortposities) Beleggingen met een regelmatige beursnotering worden gewaardeerd op basis van de laatst gedane beurskoers of -indien geen transacties hebben plaatsgevonden- het gemiddelde van de laatst bekende bied- en laatkoers. Overige beleggingen worden gewaardeerd op basis van de (afgeleide) actuele waarde, met inachtneming van de voor de betreffende beleggingen laatst bekende marktnoteringen en waarderingsmethoden waaraan algemeen gangbare rekenmodellen ten grondslag liggen. Overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met een eventueel noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid. Indien opgelopen rente niet reeds uit andere hoofde in de waardering van activa of passiva is verdisconteerd, wordt daarmee afzonderlijk rekening gehouden. 3.2 Vorderingen, schulden, overige activa en passiva Vorderingen, schulden, overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. 3.3 Grondslagen voor resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald door de opbrengsten van het in de verslagperiode ontvangen dividend, interest en de toe- en uittredingsprovisie over de verslagperiode te verminderen met de aan de verslagperiode toe te rekenen lasten tezamen met de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waar zij betrekking op hebben. HiQ 12

14 3.4 Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen De gerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst (inclusief verkoopkosten) de historische aankoopwaarde (inclusief aankoopkosten) in mindering te brengen. De niet gerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door het verschil te bepalen tussen de marktwaarde en de historische aankoopwaarde (inclusief aankoopkosten) per einde boekjaar minus het verschil tussen de marktwaarde en de historische aankoopwaarde(inclusief aankoopkosten) per einde voorgaand boekjaar. De aan- en verkoopkosten van de beleggingen zijn derhalve onderdeel van de (on-)gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. HiQ 13

15 Toelichting op de balans Beleggingen EUR EUR 4.1 Mutatieoverzicht aandelen Stand begin boekjaar 1,996,336 3,567,682 Aankopen 1,191,027,316 1,310,369,228 Verkopen -1,196,613,596-1,304,027,775 Gerealiseerde waardeveranderingen 4,515,146-3,692,267 Ongerealiseerde waardeveranderingen -771, ,993 Stand ultimo verslagperiode 153,948 5,441,875 Historische kostprijs 856,613 6,290, Mutatieoverzicht obligaties Stand begin boekjaar 3,702,063 2,795,220 Aankopen 3,902,814 5,555,369 Verkopen -2,735,564-4,889,794 Gerealiseerde waardeveranderingen 6,923 20,992 Ongerealiseerde waardeveranderingen 152,970 55,590 Stand ultimo verslagperiode 5,029,206 3,537,377 Historische kostprijs 4,856,768 3,495, Mutatieoverzicht opties Stand begin boekjaar 16,616-93,090 Aankopen 278,998 1,148,457 Verkopen - -2,500,625 Gerealiseerde waardeveranderingen -398, ,349 Ongerealiseerde waardeveranderingen 105, ,902 Stand ultimo verslagperiode 3,180-1,152,811 Historische kostprijs -29, , Overzicht futures (short) Reële waarde Notioneel bedrag Notioneel bedrag AEX Index - - 1,365,120 DJ Eurostoxx50-3,080,530 73,950 Dax Index, Exposure - - 1,778,062 Ibex - 118,860 - HiQ 14

16 Overzicht futures (long) Reële waarde Notioneel bedrag Notioneel bedrag Ibex - 118,780 - Totaal is een bedrag van EUR 243,941 (2008 EUR 224,047) aan aankoopkosten meegeactiveerd en een bedrag van EUR 247,679 (2008 EUR 217,329) aan verkoopkosten verwerkt in het gerealiseerd resultaat. 5 Vorderingen (ten hoogste één jaar) Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Hieronder zijn opgenomen de vorderingen in verband met per balansdatum nog niet afgerekende effectentransacties. 5.2 Overige vorderingen EUR EUR Opgelopen rente obligatieportefeuille 139,739 46,860 Nog te ontvangen dividenden 10,506 1,301 Opgelopen rente rekening courant 2,660 - Te vorderen coupons 11,563 - Overige nog te ontvangen vergoedingen - 6, ,468 55, Liquide middelen Het Fonds houdt rekeningen aan bij Fortis Bank Global Clearing N.V., Fortis Bank N.V. en BinckBank N.V. De rekeningen bij Fortis Bank en BinckBank worden aangehouden om financiële transacties met Participanten af te wikkelen en zogenoemd garantievermogen aan te houden. Het Fonds brengt bij iedere maandelijkse berekening van de netto vermogenswaarde van het Fonds (Net Asset Value, NAV ) minimaal 50% van de intrinsieke waarde onder op een rekening die gescheiden is van de rekening waarop risicovollere beleggingen worden gedaan. Op deze zogenoemde garantierekening wordt alleen belegd in staatsleningen en bedrijfsobligaties en worden geen leningen of shortposities aangegaan. Een eventuele restschuld op de rekening waarop risicovol wordt belegd, kan niet in mindering komen op een positief saldo op de overige rekeningen. 6 Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar) 6.1 Verplichtingen uit hoofde van effectentransacties Hieronder zijn opgenomen de schulden in verband met per balansdatum nog niet afgerekende effectentransacties. 6.2 Schulden aan kredietinstellingen. Dit betreft het debetsaldo op de rekening courant. 6.3 Schulden uit hoofde van nog uit te geven stukken. Hieronder zijn opgenomen de schulden in verband met per balansdatum nog niet afgerekende participaties. HiQ 15

17 6.4 Overige schulden en overlopende passiva Nog te betalen beheervergoeding * 9,373 6,342 Nog te betalen performance fee * 155,441 - Nog te betalen dividend over shortposities 36,345 1,031 Nog te betalen interest 17,659 3,088 Nog te betalen aan toetreders - - Nog te betalen distributievergoeding 1,772 1,756 Totaal overige schulden en overlopende passiva 220,590 12,217 * Dit betreft verschuldigde bedragen aan HiQ Invest B.V. zijnde de beheerder van het Fonds. HiQ 16

18 7 Eigen vermogen aantal EUR EUR 7.1 Participatiekapitaal Stand begin boekjaar 756,323 9,287,415 9,266,794 Geplaatst 83,027 1,124,876 1,605,472 Ingekocht -41, , ,313 Stand ultimo verslagperiode 797,410 9,819,572 9,972, Algemene reserve Stand begin boekjaar 1,480,688 - Onttrokken aan Onverdeeld Resultaat -1,034,644 1,480,688 Stand ultimo verslagperiode 446,044 1,480, Onverdeeld resultaat Stand begin boekjaar -1,034,644 1,480,688 Toegevoegd aan algemene reserve 1,034,644-1,480,688 Resultaat lopende periode 1,831,366-3,139,621 Stand ultimo verslagperiode 1,831,366-3,139,621 Netto-vermogenswaarde overzicht Netto-vermogenswaarde volgens balans (x 1.000) 12,097 8,314 Aantal uitstaande aandelen (stukken) 797, ,960 Netto vermogenswaarde per gewoon aandeel ( ) HiQ 17

19 Toelichting op de winst- en verliesrekening 8 Opbrengsten 8.1 Dividend op long posities Dit betreft de ontvangen dividendopbrengsten onder aftrek van ingehouden dividendbelasting. De opbrengsten die in de vorm van rente en dividend worden verkregen, worden herbelegd. 8.2 Rente opbrengsten obligaties Dit betreft de couponontvangsten alsmede de opgelopen rente op de obligatieportefeuille. 8.3 Toe- en uittredingsprovisie De bij toe- en uittreding in het Fonds te betalen vergoeding voor administratiekosten in het Fonds bedragen respectievelijk 0,50% van het bedrag waarvoor de Participant toetreedt en 0,50% van het bedrag waarvoor de Participant uittreedt. De helft van deze vergoeding komt ten goede aan het fonds, de andere helft komt ten goede aan de beheerder. 8.4 Bankrente Dit betreft de ontvangen interestvergoeding op rekening courant tegoeden Kosten Kosten van beheer van beleggingen EUR EUR Performance fee * 610,150 55,049 Beheervergoeding * 49,440 46, , ,573 * Dit betreft de vergoeding over de verslagperiode aan HiQ Invest B.V., zijnde de beheerder. Beheervergoeding De Beheerder ontvangt voor het beheer van het Fonds een vaste beheervergoeding van 0,075% per maand berekend over de intrinsieke waarde aan het einde van de betreffende maand. Uit deze beheerfee worden alle beheerkosten zoals bewaarkosten en accountantskosten betaald. HiQ 18

20 Performance fee De Beheerder ontvangt onder de hierna volgende voorwaarden tevens een Performance fee. De Performance fee wordt vastgesteld per de 15e van de maand en betaalbaar gesteld per het begin van de daaropvolgende maand. De performance fee is alleen verschuldigd indien en zodra de maandelijks op de 15e van de maand berekende netto vermogenswaarde (net asset value, hierna "NAV") per participatie in het Fonds hoger is dan de high-watermark én hoger is dan de NAV op de 15e van de voorgaande maand. De high-watermark is de hoogste stand die de NAV per participatie sinds de start of sinds de laatste aanpassing heeft gehad: de laagste van deze twee geldt. De beheerder kan de high-watermark per de 15e januari van elk jaar aanpassen aan de op die datum geldende NAV. De beheerder stelt de Participanten daarvan uiterlijk drie weken van tevoren per op de hoogte. Indien de beheerder besluit om de high-watermark te verlagen, kunnen participanten tot 5 werkdagen voor de betreffende 15e januari hun verzoek tot inkoop van het fonds bij de Beheerder indienen. De performance fee bedraagt 25% van de performance. De performance is het verschil tussen de NAV op de 15e van de maand waarop de Performance fee wordt vastgesteld en de NAV op de 15e van de daaraan voorafgaande maand of de high-watermark: de hoogste van deze twee geldt. Bij een Participatie ter waarde van gemiddeld EUR ,- en een performance van 8% op jaarbasis (na beheerskosten), bedraagt de jaarlijkse performance fee ongeveer EUR 200, Dividend op short posities Dit betreft de dividendvervangende vergoeding die betaald dient te worden aan de uitlenende partij op short posities. 9.3 Rente op rekening courant Dit betreft de reeds afgerekende alsmede de opgelopen, maar nog niet afgerekende rentevergoeding op de rekening courant kredietfaciliteit EUR EUR 9.4 Overige kosten Bankkosten 491,707 20,164 De stijging van de bankkosten heeft te maken met het feit dat in dit verslagjaar vele effectentransacties in vreemde valuta zijn gedaan, waarbij een deel van kosten luiden in euro. Deze kosten kunnen niet in de transacties worden meegenomen en worden derhalve apart geboekt. Kostenvergelijking Werkelijk Prospectus % Afwijking Beheervergoeding 49,440 49, % Performance fee 610, , % De in het prospectus vermelde kosten zijn variabel met de nettovermogenswaarde. Vóór uitbetaling wordt door de administrateur geverifieerd dat de berekening van het factuurbedrag overeenkomt met datgene wat is opgenomen in het prospectus. Afwijkingen van de werkelijke kosten tegenover de kosten volgens prospectus zijn dan ook onwaarschijnlijk. HiQ 19

21 Expense ratio De expense ratio (kostenratio) wordt als volgt berekend: totale kosten gedeeld door de gemiddelde nettovermogenswaarde * van het Fonds, vermenigvuldigd met Onder totale kosten worden begrepen de kosten die in de verslagperiode ten laste van het resultaat worden gebracht. De kosten verband houdend met het toe- en uittreden van deelnemers, voorzover deze gedekt worden uit de ontvangen op- en afslagen, alsmede de kosten in verband met de aan- en verkoop van beleggingen, evenals de dividend- en interestlasten worden buiten beschouwing gelaten Beheerfee: EUR EUR Maandelijks 0.075% over het fondsvermogen 49,440 46,524 Performancefee: 610,150 55,049 Overige kosten De overige kosten betreft bankkosten 491,707 20,164 Expense ratio beheerfee (49,440 / *100 ): 0.467% 0.443% Expense ratio performance fee (610,150 / *100): 5.763% 0.524% Expense ratio overige kosten (491,705 / *100): 4.644% 0.192% Expense ratio op jaarbasis 10.87% 1.16% * De gemiddelde nettovermogenswaarde van het Fonds wordt berekend als de som van de nettovermogenswaarden gedeeld door het aantal waarnemingen. Voor het Fonds wordt de som van de nettovermogenswaarden gebaseerd op de cijfers per 14 mei 2009, 14 augustus 2009 en 14 november Genoemde tijdstippen worden gewogen in de verhouding 0.5 ; 1 ; 0.5. Uitwerking gewogen gemiddelde vermogenswaarde Netto vermogenswaarde van het fonds op ,733,459 Netto vermogenswaarde van het fonds op ,259,139 Netto vermogenswaarde van het fonds op ,096,982 Gewogen gemiddelde netto vermogenswaarde 10,587,180 Turnover ratio De turnover ratio (omloopfactor) wordt als volgt berekend: totale aankopen plus totale verkopen min toetredingen min uittredingen gedeeld door de gemiddelde nettovermogenswaarde * van het Fonds, vermenigvuldigd met 100. De turnover ratio voor het Fonds over de op 14 november 2009 geëindigde periode bedraagt: 33,902% (2008: 24,983%) Het fonds past gedurende iedere handelsdag en bij iedere substantiële marktbeweging haar positie aan. Hierdoor ontststaan veel transacties. Dit resulteert in een hoge turnover ratio. HiQ 20

22 Overige gegevens Uitbesteding kerntaken De volgende kerntaken zijn door het Fonds uitbesteed: Administratievoering De administratie is uitbesteed aan Fastnet Netherlands N.V.. Zij voert de administratie voor het Fonds, waaronder het verwerken van alle beleggingstransacties het verwerken van de inkomsten en uitgaven en het opstellen van de dagelijkse nettovermogenswaarde. Tevens stelt zij, onder verantwoordelijkheid van de beheerder, het halfjaarbericht en de jaarrekening van het Fonds op. Uitvoering beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid is uitbesteed aan HiQ Invest B.V. (de beheerder). De belangrijkste taken betreffen het ontwikkelen van beleggingsideeën, het volgen van de markt en het aan- en verkopen van beleggingen. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in het prospectus van 1 juni Verantwoording over het gevoerde beleid wordt, naast het verslag van de beheerder in het halfjaarbericht en de jaarrekening, in een maandbericht verspreid aan de participanten. Uitvoeren van bewaarderactiviteiten De bewaring van de beleggingen is uitbesteed aan Stichting Bewaarbedrijf Guestos. De bewaarder is belast met de bewaring van het vermogen van het Fonds en treedt uitsluitend op in het belang van de participanten. Over het vermogen van het Fonds kan slechts worden beschikt door de bewaarder en de beheerder tezamen. De bewaarder verleent geen medewerking aan de afgifte van tot het vermogen van het Fonds behorende waarden, alvorens van de beheerder een verklaring te hebben ontvangen waaruit blijkt dat de desbetreffende afgifte wordt verlangd in verband met de regelmatige uitoefening van de functie van beheerder.voorts stelt de bewaarder achteraf vast dat de beleggingstransacties zoals uitgevoerd door de beheerder passen in het beleggingsbeleid van het Fonds volgens het prospectus. Fiscale status Hierna worden op hoofdlijnen de Nederlandse fiscale aspecten voor in Nederland wonende particuliere participanten weergegeven. Voor de in Nederland wonende particuliere participanten die de participaties niet tot hun ondernemingsvermogen (behoeven te) rekenen of terzake van de participaties geen Resultaat uit overige werkzaamheden genieten, geldt dat de waarde van de participaties wordt gerekend tot de rendementsgrondslag voor de berekening van de inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). Voor deze berekening wordt uitgegaan van het gemiddelde van de rendementsgrondslag, gemeten per 1 januari en per 31 december van elk jaar. Per belastingplichtige geldt een bepaald heffingsvrij vermogen. De inkomsten uit sparen en beleggen worden gesteld op 4% van de berekende rendementsgrondslag, ongeacht het werkelijk behaalde rendement. Dit forfaitaire rendement wordt belast met 30% inkomstenbelasting, zodat de effectieve belastingdruk 1,2% van de gemiddelde waarde van de participaties bedraagt. Voor in Nederland gevestigde ondernemers die de participaties tot hun ondernemingsvermogen (moeten) rekenen, alsmede voor de in Nederland gevestigde vennootschappen, geldt dat het resultaat op deze beleggingen onderdeel uitmaakt van hun belastbare winst. Een Participant die inwoner is van Nederland zal de dividendbelasting die is ingehouden op uitkeringen aan het Fonds doorgaans kunnen verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. HiQ 21

23 Dividendbelasting Door het Fonds uitgekeerde dividenden of daarmee gelijk te stellen opbrengsten van participaties in de zin van de Wet op de dividendbelasting 1965 zijn niet onderworpen aan de heffing van dividendbelasting. Personeel Gedurende de verslagperiode had het Fonds geen personeel in dienst. Persoonlijk belang beheerder Gedurende de verslagperiode hadden de bestuurders van de beheerder geen belangen overeenkomstig artikel 122 lid 2 besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen belangen. Transacties met gelieerde partijen Totaal is voor een bedrag van EUR (2008: EUR ) uitgevoerd via gelieerde partijen. Deze transacties hebben plaatsgevonden tegen marktconforme voorwaarden. Resultaatbestemming De koerswinst van het Fonds zal jaarlijks worden toegevoegd aan de reserves van het Fonds, tenzij de Beheerder anders bepaalt. De Beheerder herbelegt de gereserveerde winsten. Alle participaties van het Fonds die op het moment van vaststelling van het jaarverslag uitstaan bij participanten delen in de winst van het Fonds over het desbetreffende boekjaar, in de verhouding van het aantal participaties dat door deze participanten wordt gehouden. De Beheerder De Bewaarder HiQ Invest B.V. Stichting Bewaarbedrijf Guestos Amsterdam, 11 januari 2010 Amsterdam, 11 januari 2010 HiQ 22

24 Beleggingen per 14 november 2009 marktwaarde EUR Longposities per land Belgie 3,036,344 Denemarken 0 Duitsland 1,476,658 Groot Britannie 154 Finland 164,969 Frankrijk 7,464,347 Ierland 313 Italie 3,670,958 Nederland 5,419,073 Noorwegen 0 Oostenrijk 78,626 Portugal 10,247 Spanje 2,576,921 Verenigde Staten 6,374,339 Zweden 5,631,550 Zwitserland 1,430,349 Totaal longposities 37,334,847 HiQ 23

25 Shortposities per land Belgie -477,227 Denemarken -210,720 Duitsland -1,527,319 Groot Britannie 0 Finland -170,320 Frankrijk -7,911,257 Ierland 0 Italie -3,054,763 Nederland -1,597,052 Noorwegen -100,969 Oostenrijk -41,310 Portugal -62,073 Spanje -3,612,910 Verenigde Staten -6,034,087 Zweden -5,957,714 Zwitserland -1,390,791 Totaal shortposities -32,148,512 Uitkomst van vorderingen en overige activa min kortlopende schulden 6,910,648 Totaal netto vermogenswaarde 12,096,982 Totaal marktwaarde aandelen short -32,139,492 Totaal marktwaarde aandelen long 32,293,440 Totaal marktwaarde obligaties 5,029,206 Totaal marktwaarde opties long 12,200 Totaal marktwaarde opties short -9,020 Uitkomst van vorderingen en overige activa min kortlopende schulden 6,910,648 Totaal netto vermogenswaarde 12,096,982 HiQ 24

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2007 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaar bericht 6 Balans 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Antaurus Europe Fund

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Antaurus Europe Fund H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening 8 Balans 9 Winst- en

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 2008 8 Balans 9

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 1 4. Antaurus Europe Fund

J a a r v e r s l a g 2 0 1 4. Antaurus Europe Fund J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de Beheerder 5 Jaarrekening 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 1 2 Antaurus Europe Fund

J a a r v e r s l a g 2 0 1 2 Antaurus Europe Fund J a a r v e r s l a g 2 0 1 2 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de Beheerder 5 Jaarrekening 10 Balans 11 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 0 European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 0 European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 0 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief

Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Verslag van de beheerder 2-6 Jaarrekening 7 Samengestelde balans 8 Samengestelde winst & verliesrekening 8 Samengesteld kasstroomoverzicht 9 Toelichting

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT 2015 Meesman Beleggingsfondsen p/a Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Telefoon: 070-363 7300 E-mail: info@meesman.nl Website: www.meesman.nl

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) JAARVERSLAG 2014 PROFIEL Beleggingsbeleid Met inachtneming van de in het Prospectus vermelde beleggingsrestricties zal worden belegd in verschillende

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014

OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014 OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding 8 2.2 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools Halfjaarverslag ASR Beleggingspools periode: 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene Informatie ASR Beleggingspools Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder ASR Nederland

Nadere informatie

Fonds Janssen Aandelen. Jaarverslag. Deloitte. Detoitte Accountants B.V. Voor ictentificatie*einden. Behorend hij contoleverkaring. d.d Ø..APR.

Fonds Janssen Aandelen. Jaarverslag. Deloitte. Detoitte Accountants B.V. Voor ictentificatie*einden. Behorend hij contoleverkaring. d.d Ø..APR. Jaarverslag 2012 Detoitte Accountants B.V. Voor ictentificatie*einden. Behorend hij contoleverkaring Ø..APR.3 Algemene intormatie Fonds Janssen Aandelen Kantooradres Fonds : Ijsselburcht 3 6825 BS Arnhem

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) HALFJAARBERICHT 2014 PROFIEL Beleggingsbeleid Met inachtneming van de in het Prospectus vermelde beleggingsrestricties zal worden belegd in verschillende

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 JAARBERICHT 2013 NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 Eind 2013 heeft de beheerder van het Pyramidefonds besloten om de naam van het beleggingsfonds met ingang van 30 januari 2014 te wijzigen in het Blue

Nadere informatie