Waarnemen, wegen en wagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarnemen, wegen en wagen"

Transcriptie

1 Waarnemen, wegen en wagen Drs. D.P. Noordhoek Quick scan toezicht & inspectie Pagina 1 van 13

2 Deze quick scan toezicht en inspectie is mede ontwikkeld in het kader van activiteiten ten behoeve van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Geen gebruik zonder voorafgaande instemming. Uw op- en aanmerkingen zijn echter bijzonder welkom. Bij een pilot ondersteunen wij u graag. Voor informatie: Drs. D.P. Noordhoek Northedge b.v. Oosthaven PC GOUDA tel.: fax.: Quick scan toezicht & inspectie Pagina 2 van 13

3 Uitleg bij deze quick scan. Doel Het doel van deze quick scan is het geven van een beeld van de mate waarin een toezichthouder / inspectieorgaan in staat is systematisch en integraal toezicht te houden op haar objecten. Daarmee wordt niet gezegd dat er goed of slecht toezicht wordt gehouden. Het kan best zijn dat de professionaliteit van de individuele toezichthouders zo goed is dat samenleving en toezichtobjecten blij mogen zijn met de kwaliteit van het toezicht. Echter, als er geen vorm van procesbeheersing of afstemming binnen de toezichtketen aantoonbaar is, dan is de kans dat deze kwaliteit niet als zodanig herkend zal worden een stuk groter. Daarnaast bestaat er het risico dat bij crisis of incidenten het moeilijker is om de kwaliteit aan te tonen. Deze quick scan wil in beeld brengen in hoeverre u als toezichtorganisatie in staat bent de werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Daarnaast zal het werken met de quick scan u dwingen helder te omschrijven wat u precies verstaat onder de woorden die u in de teksten aantreft. Het gezamenlijk werken met de quick scan betekent dat u tot consensus moet komen over de betekenis van elementaire begrippen als bijvoorbeeld het object van toezicht of de gevolgde werkwijze. Tot slot hopen wij dat de quick scan u aanmoedigt om te bedenken wat er verder verbeterd kan worden. Wij gaan er van uit dat er al vele goede dingen gebeuren binnen uw organisatie, maar het kan altijd beter. Hoe staat het met uw activiteiten? We vangen uw werk in de woorden: waarnemen, wegen en wagen. De eerste twee woorden zult u herkennen. Het laatste woord is toegevoegd omdat we in de praktijk zien dat de middelen die ter beschikking staan om te interveniëren niet, of niet goed genoeg, worden gebruikt. Opzet Deze quick scan is gebaseerd op de toezichtdefinitie van de Algemene Rekenkamer en de Ambtelijke Commissie Toezicht. Waarnemen (analyseren), (be)oordelen en interveniëren vormen de drie dimensies van het toezicht en van deze quick scan. Het element interveniëren is gesplitst. Toelaten (waaronder vergunningverlening of accreditatie) en handhaven worden als aparte vormen van interventies gezien. Toelaten als een positieve vorm en handhaving als een negatieve vorm. Hierachter gaan weer andere vormen van interventie schuil; van advies tot het uitoefenen van bestuursdwang. Beleidsvorming wordt hier niet tot de taak van het toezicht gerekend, wel wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de aansluiting van het toezicht bij de beleidscyclus. Er is een intensief debat gaande over de wenselijkheid van het scheiden van elementen als beleid, vergunningverlening en handhaven. Voor het doel van deze quick scan wordt er in ieder geval van uitgegaan dat het mogelijk is de verschillende elementen zo niet te scheiden, dan toch wel te onderscheiden. De opzet van de quick scan wordt verder bepaald door de gedachte, dat eerst het eigen huis op orde moet zijn voordat op een succesvolle wijze tot integratie kan worden overgegaan. Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat vele van uw werkzaamheden contacten met ketenpartners met zich meebrengen, wie dat ook zijn. Voor de doelstelling van deze scan wordt er van uitgegaan dat afspraken met de ketenpartners pas zin hebben als u de garantie heeft dat ze intern een vervolg kunnen krijgen. Zo niet, dan valt er een gat in uw score en valt u op de activiteit georiënteerde fase terug. Quick scan toezicht & inspectie Pagina 3 van 13

4 Ontwikkelfasen: van activiteit tot ketengericht De scan wordt bepaald door de drie dimensies waarnemen, oordelen en interveniëren en drie zgn. ontwikkelfasen. De drie fasen zijn: u doet ongetwijfeld veel, maar het is niet geborgd en sterk afhankelijk van het eigen initiatief van afdeling en individuele toezichthouder. Er wordt niet systematisch gemeten. Lessen worden incidenteel geleerd. u heeft zicht op het toezichtprocessen, informatie en ervaringen worden uitgewisseld en lessen worden geleerd: de cirkel is rond. De processen zijn dusdanig geborgd dat certificatie mogelijk wordt. Keten georiënteerd er wordt pro-actief samenwerking gezocht en gevonden met de partners in de toezichtketen. Lessen van de ketenpartners werken effectief door naar de eigen organisatie. Dimensies: waarnemen, oordelen en interveniëren De drie dimensie van waarnemen, oordelen en interveniëren vormen tezamen de elementen van een regelkring. De dimensies waarnemen en oordelen zien wij als sterk samenhangend. Bij beide dimensies wordt een onderscheid gemaakt tussen het object van toezicht en wordt expliciet gekeken naar de aanhechting op de beleidscyclus. Ten aanzien van het object van toezicht wordt een onderscheid gemaakt tussen producten en handelingen en organisaties. De eerste groep objecten heeft betrekking op concrete zaken en de acties van individuen daaromheen. De medewerker in het veld is degene die hierop direct zicht heeft. Het gaat hierbij om inspectiewerk in de klassieke zin. De tweede categorie toezichtobjecten zijn de organisaties die een rol spelen of kunnen spelen in het veld. Zij vragen de vergunning aan of geven opdracht tot een product of dienst. Wat weet u als toezichthouder van deze organisaties en hoe kunt u deze desgewenst beïnvloeden? n het verlengde van waarnemen en oordelen kan worden geïntervenieerd bij het toezichtobject. Dit kan twee hoofdvormen aannemen: vergunningverlening en handhaving. Vergunningverlening is veel meer dan alleen de beslissing tot toelating, etc. het is ook de weging van elementen als veiligheid, economie en milieu ten opzichte van elkaar en de communicatie daarover. Ten aanzien van handhaving spelen verschillende vormen een rol, van een eerste sommering, via advies en stimulering, tot en met het uitoefenen van bestuursdwang. Daarbij wordt apart rekening gehouden met interventies in crisissituaties. Voor zowel vergunningverlening als handhaving wordt gekeken naar de reacties van het publiek in de vorm van klachten. Aansluiting bij kwaliteitszorg Deze quick scan sluit deels aan bij de werkwijze van het NK-managementmodel. n de handleiding publieke sector wordt op vergelijkbare wijze gewerkt aan het in beeld brengen van de organisatie. n twee belangrijke opzichten wijkt het af. n de eerste plaats worden slechts drie ontwikkelfasen gebruikt. n de tweede plaats wordt er niet met de zgn. resultaatvelden gewerkt. De reden hiervoor heeft te maken met de wens om de quick scan kort te houden en geheel op het toezichtaspect gericht. Voor een verdere ontwikkeling van uw toezichtorganisatie raden wij u beslist aan het volledige model te gebruiken. Overigen wordt in het kader van metatoezicht in enkele teksten verwezen naar het model en de zgn. SO normen voor procesbeheersing. Voor wat deze laatste betreft wordt verwezen naar de normen zoals deze per februari 2001 zijn vastgesteld. Voor zover het om het NK-model gaat, wordt het aantal punten aangegeven zoals een auditteam op een schaal van kan meegeven aan een organisatie. n het geval er spraken is van een stevige procesoriëntatie zal het auditteam ten minste 350 punten toekennen voor het managen van processen. Bij ketengerichtheid dient er sprake te zijn van een 650 score over de gehele linie. Quick scan toezicht & inspectie Pagina 4 van 13

5 ndeling De quick scan is opgebouwd vanuit de logica van de toezichtdefinitie en de praktijk van een aantal toezichthouders. Waar mogelijk is getracht de elementen cyclisch te beschrijven. Omdat de rol en taak van toezichthouders en inspectieorganen sterk wisselt, zult u nadrukkelijk moeten bekijken welke elementen voor u relevant zijn. waarnemen oordelen interveniëren 1: interveniëren 2: toelaten handhaven waarnemen wegen wagen object: omschrijven reguleren afstemmen afstemmen product en noteren beoordelen reguleren sommeren handeling categoriseren wegen registreren adviseren interpreteren argumenteren communiceren stimuleren doorverwijzen communiceren object: inventariseren stellen beslissen sanctioneren (beboeten) organisatie noteren normeren klagen forceren (dwingen): categoriseren borgen - standaard interpreteren - crisis klagen aansluiting beschrijven koppelen evalueren evalueren op de informeren ontwikkelen beleidscyclus rapporteren metatoezicht integreren rechterlijke toetsing Systeemgrens De start van elke quick scan is het vaststellen van het onderwerp van de quick scan. Wat zijn de systeemgrenzen van de organisatie of entiteit die u voor ogen heeft bij het invullen van dezer quick scan? Logisch is dat u als onderwerp neemt de grootste omvang van het systeem dat u direct kunt beïnvloeden. Anders gezegd: u neemt in principe de gehele toezichtorganisatie als onderwerp van de scan. Een veelgehoord bezwaar hiertegen is dat u, als deelnemer, niet in staat bent om dat voor de gehele organisatie te doen en dat beter slechts voor uw eigen onderdeel of afdeling kunt doen. Dat bezwaar wordt ondervangen als u gezamenlijk, als team alle informatie en inzichten bij elkaar brengt. Daarnaast staat het u natuurlijk vrij de scan ook op een beperkter niveau toe te passen. Quick scan toezicht & inspectie Pagina 5 van 13

6 Werkwijze U wordt gevraagd de quick scan dimensie voor dimensie en regel voor regel langs te gaan en te scoren waar uw eigen organisatie staat. Lees per dimensie en per fase, regel voor regel en van links naar rechts, alle omschrijvingen door. Kruis de omschrijvingen aan die voor uw inspectie of toezichtorganisatie van toepassing zijn. Mogelijk zijn een of meer omschrijvingen slechts gedeeltelijk van toepassing. Geef dat aan door het betreffende vakje voor de helft zwart te maken. Maak aantekeningen over uw argumentatie. Bepaal per dimensie welke meest naar rechts gelegen fase van toepassing is voor uw organisatie. Let OP! Wanneer er horizontaal een gat in de matrix ontstaat, mag u de score voorbij dit gaat niet meetellen. Twijfelt u tussen twee fasen, weeg dan de score gevoelsmatig. Klopt de gescoorde fase als u uw organisatie vergelijkt met de kenmerken die hierboven geformuleerd staan bij de drie fasen? Stel de gemiddelde ontwikkelfase voor de dimensie vast op basis van het gewogen gemiddelde van de scores op de verschillende aspecten. Breng de scores in op de profielschets. Voorbeeld van het invullen van aspecten: Noteren Er wordt, nadat er een aanleiding is, een dossier aangemaakt over een organisatie en informatie verzameld. Categoriseren edere medewerker heeft een eigen beeld van de organisaties die in de gaten moeten worden gehouden. Er is een sluitend dossiersysteem dat intern goed toegankelijk is. Regelmatig wordt geïnventariseerd en geëvalueerd welke organisaties onderzocht moeten worden. Er is een dossiersysteem met een optimale zoekfunctie, desgewenst makkelijk toegankelijk te maken. De selectie van organisaties wordt geëvalueerd met betrokken partijen. Voorbeeld van profielschets: Profielschets 1 Waarnemen Keten georiënteerd 2 Oordelen 3a 3b nterveniëren 1: vergunningverlening nterveniëren 2: handhaving Quick scan toezicht & inspectie Pagina 6 van 13

7 QUCK SCAN TOEZCHT & NSPECTE Quick scan toezicht & inspectie Pagina 7 van 13

8 Waarnemen Object: product & handeling omschrijven Er is op afdelingsniveau een omschrijving beschikbaar van de producten waarop toezicht wordt gehouden. Noteren Er wordt naar eigen inzicht informatie over producten ingewonnen en dossiers aangelegd. Categoriseren Elke ambtenaar of afdeling heeft een eigen (geautomatiseerd) indelingssysteem om analyses mee uit te voeren. nterpreteren nterpretatie van beschikbare informatie over producten en handelingen wordt overgelaten aan ervaren medewerkers. Object: organisatie nventariseren Er is op afdelingsniveau een inventarisatie beschikbaar van de organisaties waarmee men te maken heeft. Noteren Er wordt, nadat er een aanleiding is, een dossier aangemaakt over een organisatie en informatie verzameld. Categoriseren edere medewerker heeft min of meer een eigen beeld van de organisaties die in de gaten moeten worden gehouden. nterpreteren Het maken van een oordeel over de risicogevoeligheid van een organisatie wordt overgelaten aan ervaren medewerkers. Er is een heldere en breed gedragen normering beschikbaar ten aanzien van de producten waarop toezicht wordt gehouden. Er is een sluitend dossiersysteem dat intern goed toegankelijk is. Het benoemen van categorieën kan flexibel plaatsvinden binnen gezamenlijk benoemde kaders. nterpretatie van informatie is teamwerk, gekoppeld aan een geteste methodiek. De inventarisaties worden onderling op elkaar afgestemd. Er is een sluitend dossiersysteem dat intern goed toegankelijk is. Regelmatig wordt geïnventariseerd en geëvalueerd welke organisaties onderzocht moeten worden. Het oordeel van de risicogevoeligheid is een teamoordeel, ondersteund door statistische informatie. Keten georiënteerd De normering ten aanzien van de producten wordt afgestemd met alle betrokken partijen. Er is een dossiersysteem met een optimale zoekfunctie, desgewenst makkelijk toegankelijk te maken. Het systeem is afgestemd met relevante partijen. Voor vraagstukken van interpretatie worden relevante experts geraadpleegd. De inventarisatie wordt met alle relevante partijen afgestemd. Er is een dossiersysteem met een optimale zoekfunctie, desgewenst makkelijk toegankelijk te maken. De selectie van organisaties wordt geëvalueerd met betrokken partijen. Het oordeel van de risicogevoeligheid wordt regelmatig getoetst aan het oordeel van peers. Quick scan toezicht & inspectie Pagina 8 van 13

9 Waarnemen Beleidscyclus Beschrijven De beleidscyclus staat ergens beschreven. De beleidscyclus is bij iedereen bekend en leeft. nformeren nformatie wordt incidenteel doorgeschoven. Rapporteren nformatie wordt alleen overgedragen via beleidsplan en jaarverslag. ntegreren De verantwoordelijkheid voor de integratie van informatie ligt formeel bij alle partijen maar is toeval in de praktijk. nformatie wordt op meerdere momenten besproken en uitgewisseld. nformatie wordt op elk kritisch moment in het toezichtproces overgedragen. ntegratie van informatie is vast onderdeel van het werk binnen de toezichthouder. Keten georiënteerd De beleidscyclus is goed afgestemd op alle betrokken partijen. nformatie wordt met alle relevante partijen gedeeld. Toezichtproblemen leiden snel tot aanpassing van het totale beleid. Alle partijen werken mee aan integratie op het toezichtobject. Quick scan toezicht & inspectie Pagina 9 van 13

10 Oordelen Object: product & handeling reguleren beoordelen normeren argumenteren Vaste wettelijke (internationale) regelingen bepalen het oordeel. Regelingen die hier niet toe behoren worden doorgaans niet meegenomen. Beoordeling is kwestie van toepassing van de wettelijke norm door de betrokken ambtenaar. s de regel niet duidelijk dan wordt de norm geformuleerd op basis van de ervaring van de individuele functionaris. Alle relevante regelingen worden meegenomen in het oordeel. Beoordeling is een evenwicht tussen wettelijke kaders, heldere procedures en professionele toetsing. Ervaringen met normering wordt regelmatig in teamverband geëvalueerd. wegen Één dimensie (veiligheid) is dominant. Diverse dimensies (veiligheid, milieu, economie) worden geregeld afgewogen. Oordeel wordt niet of nauwelijks gemotiveerd. Oordeel wordt in toetsbare termen gemotiveerd. Keten georiënteerd Bewegingen in wet en regelgeving worden permanent gevolg en pro-actief ingebracht. Beoordeling wordt regelmatig besproken met externe partijen of in interdisciplinair verband. Ervaringen worden regelmatig getoetst aan die van vergelijkbare diensten (benchmarking). Diverse dimensies worden afgewogen vanuit een door alle partijen gedeelde visie. Oordeel wordt in toetsbare termen gemotiveerd en op het niveau van het object uitgelegd. Object: organisatie stellen Vaste wettelijke (internationale) regelingen dekken af welke organisaties hoe beoordeeld moeten worden. Er is een proces waardoor er een goed beeld bestaat welke organisaties wanneer en hoe voor beoordeling in aanmerking komen. De (internationale) samenwerking is dusdanig dat tijdig de organisaties die voor beoordeling in aanmerking komen worden gesignaleerd. normeren Op individueel of afdelingsniveau wordt uitgemaakt welke organisaties voor beoordeling in aanmerking komen. Beoordeling is uitkomst van een gestructureerd keuzeproces. n samenspraak met partijen is een meerjarenvisie op de ontwikkeling van organisaties en de gevolgen ervan voor de beoordeling. borgen De mate waarin een organisatie zelf een kwaliteitssysteem heeft is niet relevant. Het kwaliteitssysteem van de organisatie is voldoende deugdelijk om op aspecten te vertrouwen (SO 9001 / NK: 350 pnt.) Het kwaliteitssysteem is voldoende deugdelijk om voor de gehele organisatie op te kunnen vertrouwen (SO 9004 nieuw / NK: 600 pnt.). Quick scan toezicht & inspectie Pagina 10 van 13

11 Oordelen Beleidscyclus koppelen De samenhang tussen wettelijk beoordelingskader en de beleidscyclus is globaal vormgegeven. De interfaces tussen beleid, uitvoering en handhaving zijn benoemd en de afgesproken kwaliteit van de overdracht wordt bewaakt. Er is sprake van integratie op het toezichtobject. Het toezichtobject heeft in principe slechts één centraal aanspraakpunt. ontwikkelen Bij beleidsontwikkeling wordt incidenteel gebruik gemaakt van ervaringen opgedaan in het toezicht en andersom. Beleid en toezicht weten elkaar tijdig en blindelings te vinden. Verwante organisaties vormen integraal onderdeel van de beleidsketen. metatoezicht ncidenteel wordt gekeken naar de mogelijke waarde van kwaliteitssystemen in het veld. Uitkomsten van kwaliteitssystemen of geaccrediteerde bureaus zijn voldoende geborgd om op te kunnen bouwen. Kwaliteitssystemen worden ontwikkeld in samenspel tussen bedrijven en toezichthouder. rechterlijke toetsing n bijzondere gevallen wordt kennisgenomen van het oordeel van een rechter. Het rechterlijk oordeel wordt gezocht, geëvalueerd en systematisch meegenomen. Ervaringen met rechterlijke beoordeling wordt vergeleken met andere toezichthouders en relevante instanties. Quick scan toezicht & inspectie Pagina 11 van 13

12 nterveniëren (1) toelaten Keten georiënteerd Vergunningverlening afstemmen Vergunningverlening en handhavingsactiviteiten kunnen door elkaar lopen. Vergunningverlening is een separaat proces. Het proces van vergunningverlening is vergaand afgestemd op de processen binnen en buiten de organisatie. reguleren Wetten en regelingen worden na verschijnen t.z.t. ingepast. Wijzigingen in wetten en regelingen worden tijdig doorgesproken op hun gevolgen. De werkwijze wordt daarop aangepast. Wijzigingen in wetten en regels worden verwerkt in nauwe samenspraak met partijen binnen en buiten de organisatie. registreren Registratie van aanvraag vindt plaats bij gelegenheid. Er is zicht op vitale doorlooptijden van klant tot klant. Doorlooptijden zijn verkort tot het minimum zonder verlies aan recht- en doelmatigheid. communiceren Bevestiging van aanvraag bij gelegenheid. De aanvrager is op de hoogte van alle belangrijke momenten in de besluitvorming. Termijnen worden in samenspraak met regelgever en betrokken partijen ontwikkeld. doorverwijzen Er wordt na vragen wel of niet doorverwezen of doorgeschoven. Er wordt actief doorverwezen als de afdeling (een deel van) de aanvraag zelf echt niet kan verwerken. Geen kastje van de muur gevoel meer. beslissen Beslissen over toelaten of in stand houden op basis van inschatting en ervaring betrokken ambtenaar Beslissen op basis van gezamenlijk oordeel, inclusief dossier en procesafspraken. Beslissen op zo n manier dat het besluit voor alle partijen transparant en naspeurbaar is. klagen Klachten worden ergens naar doorgestuurd. Klachten worden bevestigd, actief doorgeleid en een gegronde klacht krijgt actief follow-up. Er is een goed beeld van het echte aantal klachten. Dit aantal vermindert door effectief beleid. Quick scan toezicht & inspectie Pagina 12 van 13

13 nterveniëren (2) handhaven Keten georiënteerd afstemmen Handhavingsactiviteiten worden door ambtenaren in diverse (gecombineerde) hoedanigheden uitgevoerd. sommeren Op basis van ervaring wordt tot sommatie (waarschuwing) besloten. Quick scan toezicht & inspectie Pagina 13 van 13 adviseren Handhaver stelt zich informeel op als adviseur van het toezichtobject stimuleren Handhaver stimuleert naar eigen inzicht preventief gedrag bij toezichtobject. communiceren Aanpak handhaving wordt incidenteel gecommuniceerd. nformatiefolders zijn beschikbaar. sanctioneren (beboeten) forceren: (dwingen) Sancties (boetes) worden niet of zeer zelden uitgedeeld. De criteria voor het toepassen van bestuursdwang (bijv. aan de ketting leggen) worden per situatie geformuleerd. - standaard Bestuursdwang wordt alleen bij grote uitzondering toegepast. - crisis Op basis van ervaring en inzicht individuele toezichthouder wordt tot direct ingrijpen over gegaan. klagen Klagen kan, maar wordt bepaald niet aangemoedigd. Adviseren en controleren is gescheiden. De relatieve meerwaarde van adviseren en strak handhaven is bekend en leidt tot bijstelling van beleid. Sommatie is onderwerp van regie en onderlinge afstemming. Er wordt een helder onderscheid gemaakt tussen preventief advies en de mogelijke toepassing van sancties. Er wordt doorverwezen waar nodig. Stimuleren preventief gedrag is onderdeel van een proces dat regelmatig op effectiviteit wordt beoordeeld. Resultaten (inzichten uit) handhaving worden standaard gecommuniceerd. Sommatie wordt gecommuniceerd en afgestemd met andere partijen. Rollenscheiding is logisch en transparant. Er is een goed samenspel tussen de handhaver en adviserende instanties. Mogelijkheden voor preventie zijn regelmatig onderwerp van gesprek met toezichtobjecten. Communicatie wordt afgestemd met toezichtobjecten, op basis waarvan de communicatie verbeterd wordt. Sancties worden snel en efficiënt uitgedeeld. Sancties zijn effectief en hebben een aantoonbaar preventieve werking, ook in vergelijking tot andere toezichthouders. De situaties waarin bestuursdwang logisch is zijn bij toezichthouder en toezichtobject bekend. Bestuursdwang wordt toegepast als de situatie er om vraagt. Scenario s zijn beschikbaar en geoefend voor het handelen in crisissituaties. Klachten worden bevestigd, actief doorgeleid en een gegronde klacht krijgt actief follow-up. De toepassing van bestuursdwang wordt door de rechter positief beoordeeld. Bestuursdwang is zelden nodig vanwege succesvolle eerdere interventies. Scenario s voor crisissituaties zijn afgestemd en geoefend met alle relevante partijen. Er is een goed beeld van het echte aantal klachten. Dit aantal vermindert door effectief beleid.

14 Profielschets 1 Waarnemen Keten georiënteerd 2 Oordelen 3a 3b nterveniëren 1: toelaten vergunningverlening & accreditatie nterveniëren 2: handhaving Quick scan toezicht & inspectie Pagina 14 van 13

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

POSITIEBEPALING. Werken met het INK-managementmodel (deel 2) De eerste stap om op basis van het INK-managementmodel. een diagnose uit te voeren is de

POSITIEBEPALING. Werken met het INK-managementmodel (deel 2) De eerste stap om op basis van het INK-managementmodel. een diagnose uit te voeren is de Trefwoorden: organisatieverbetering, positiebepaling, diagnose-instrument POSITIEBEPALING Werken met het INK-managementmodel (deel 2) Samenvatting Veel organisaties gebruiken inmiddels het INK-managementmodel

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Borger-Odoorn 2016 Registratienummer: 16.07022 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Protocol Toetsing en Selectie Asiel, Migratie en Integratiefonds 2014-2020. Deel A

Protocol Toetsing en Selectie Asiel, Migratie en Integratiefonds 2014-2020. Deel A vast moeten stellen voor het selecteren en uitvoeren van projecten. Art 24 lid 4 van Verordening EU 514-2014 stelt dat de lidstaten transparante regels en procedures bijdrage van de Unie in het kader van

Nadere informatie

HET INK-managementmodel IN DE PUBLIEKE SECTOR

HET INK-managementmodel IN DE PUBLIEKE SECTOR ACTIVITEITEN HET INK-managementmodel IN DE PUBLIEKE SECTOR (Interne) auditorsopleiding Cursus: 21, 22 en 23 juni 2006 Zelfevaluatie o.a. op basis van een beleidsversie van het model In-company HET INK-managementmodel

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, of ouder waarbij psychisch

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Bijlage 2. Doelen en welke normen?

Bijlage 2. Doelen en welke normen? Bijlage bij Hoe helpen de klanten het WMO-loket om beter te presteren? Hein Albeda mmv Frank Faber december 2010 Bijlage 2. Doelen en welke normen? De quick scan en de focusgroepen leverden goede inbreng

Nadere informatie

Beleidsplan Integriteit

Beleidsplan Integriteit Beleidsplan Integriteit Datum 8 september 2009 Versie Versie 1.0 Ambtelijk opdrachtgever: Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Tjeerd van der Zwan Concern control Marije Lamsma 2 1. Inleiding Waarom is integriteit

Nadere informatie

Doelstelling Functie en definitie

Doelstelling Functie en definitie Doelstelling Functie en definitie Welke functie heeft het instrument? Gestructureerd kader voor het gesprek over de professionele werkrelatie Onderzoek van de (gezamenlijke) inspanningen en acties die

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 1 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen

Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Gemeenten zijn niet verplicht kwaliteitsregels te stellen voor het peuterspeelzaalwerk. Het peuterspeelzaalwerk valt niet onder de Wet

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland RKC Opsterland Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland Beetsterzwaag, 12 oktober 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Motivatie onderzoek 3 Doelstelling 4 Vraagstelling 4 Normenkader

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING VERSLAG AUDIT SOP Naam school OBS De Bundel Brinnummer school 23RY Adres Anna Bijnsring 201 Postcode/Plaats 7321 HG Apeldoorn Directeur/contactpersoon Inge Voncken Datum audit 22-01-2015 Auditor(en) Theo

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Commissie Kwaliteit van Onderwijs

Reglement Raad van Toezicht. Commissie Kwaliteit van Onderwijs Reglement Raad van Toezicht Commissie Kwaliteit van Onderwijs pagina 2 van 7 pagina 3 van 7 Colofon datum 22-1-2014 auteurs KM en DZ versie vastgesteld pagina 4 van 7 Inhoudsopgave 1 Commissie kwaliteit

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

Centraal Justitieel Incasso Bureau De heer drs. S.T. Sibma, algemeen Directeur Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma,

Centraal Justitieel Incasso Bureau De heer drs. S.T. Sibma, algemeen Directeur Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma, Centraal Justitieel Incasso Bureau De heer drs. S.T. Sibma, algemeen Directeur Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN Geachte heer Sibma, In 2013 ontving de Nationale ombudsman 38.033 klachten van burgers en

Nadere informatie

Interventiebeschrijving effectievere communicatie palliatieve zorg: SBARR-Pallzorg

Interventiebeschrijving effectievere communicatie palliatieve zorg: SBARR-Pallzorg Interventiebeschrijving effectievere communicatie palliatieve zorg: SBARR-Pallzorg 1. Waarom deze interventie? Steeds meer patiënten met complexe zorg sterven thuis. Dit stelt hogere eisen aan effectieve

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2015/651542 Documentnummer: 1894/2015/651546 Besluitnummer: 28 9.2 Document openbaar: Ja Onderwerp: Toezichthouder Wmo Advies: 1 In te stemmen met

Nadere informatie

Lemniscaat Kompas. 1 Vijf aspecten van communicatie geïntegreerd

Lemniscaat Kompas. 1 Vijf aspecten van communicatie geïntegreerd http://lemniscaatacademie.com francis@lemniscaatacademie.be Lemniscaat Kompas 1 Vijf aspecten van communicatie geïntegreerd RELATIE Verhouding INHOUD FOCUS Het thema waar het echt om gaat CONTEXT Cultuur

Nadere informatie

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Toelichting bij de criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen:

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen: Dialoog met externe belanghebbenden Stichting Zuidwester is een maatschappelijke organisatie die de dialoog met belanghebbenden een zodanige invulling geeft dat deze het mogelijk maakt om de ondersteuningsbehoefte

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie In het EQUAL Request project wordt getracht de participatie van het individu in het eigen reïntegratietraject te vergroten. Hiervoor moet het individu

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 28 753 Publiek-private samenwerking Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 mei 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies

Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies Versie augustus 2010 In dit document worden de procedures beschreven aangaande: 1. De indiening 2. De beoordeling van

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET 1. DOEL Deze procedure beschrijft de lijn die door de gemeente Kaag en Braassem wordt toegepast om geconstateerde overtredingen van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE foto provincie Utrecht Versie: maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Gebruik van de Leidraad... 3 Bestuursrecht... 3 Naamgeving... 3 Stappen... 4 Last onder dwangsom

Nadere informatie

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement Samenvatting Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoud Inleiding 3 Onderzoeksvragen 3 Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven 4 Aanbevelingen 5 Over VvAA 7 2 VvAA Risicomanagement

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Actieve en zelfstandige rol van leerlingen

Actieve en zelfstandige rol van leerlingen Actieve en zelfstandige rol van leerlingen Uitslagen Quick Scan CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Uitvraag Cliëntenpanel. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

Uitvraag Cliëntenpanel. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard Uitvraag Vertrouwen komt te voet en gaat te paard 2 0 1 5-2 Inhoud Inleiding... 3 Tweede uitvraag 2015... 3 Resultaat... 5 Response... 5 Leeftijdscategorie... 5 Keuze voor zorgboerderij... 5 Kwaliteit...

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard versie: 2005 De Investors In People standaard Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen Een Investor in People ontwikkelt effectieve strategieën om de prestaties

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Exameneisen NLP Practitioner

Exameneisen NLP Practitioner Exameneisen NLP Practitioner Het examen Onze opleiding wordt afgesloten met een toetsmoment. Wij vinden het belangrijk dat elke deelnemer voor zichzelf helder heeft waar hij/zij staat ten opzichte van

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) De heer drs. S.T. Sibma, directeur Postbus 1794 8901 AD LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma,

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) De heer drs. S.T. Sibma, directeur Postbus 1794 8901 AD LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) De heer drs. S.T. Sibma, directeur Postbus 1794 8901 AD LEEUWARDEN Geachte heer Sibma, Afgelopen jaar ontving ik ruim 15 000 klachten en bijna 29 000 telefoontjes

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Toezichtkader voor het beoordelen van aanvragen voor een aanwijzing door CEA

Toezichtkader voor het beoordelen van aanvragen voor een aanwijzing door CEA Toezichtkader voor het beoordelen van aanvragen voor een aanwijzing door CEA 1. Inleiding Een van de wettelijke taken van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) is het aanwijzen van opleidingen

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie; Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de

Nadere informatie

Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest

Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest Alleen gecertificeerde bedrijven en personen mogen met asbest werken. De certificatieeisen zijn verbeterd, waardoor de controle op de naleving

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE)

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) vrijwilligers info juni 2003 QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) informatie voor deelnemende organisaties Inleiding Vrijwilligersorganisaties zijn organisaties in beweging.

Nadere informatie