STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)"

Transcriptie

1 STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004

2 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn decubitus en het Model Stuursysteem Decubitus. Het Model Stuursysteem is opgezet en getest tijdens het project Decubituszorg in de dagelijkse praktijk; door sturen steeds beter. Dit project werd uitgevoerd in het kader van het ZonMw programma Verpleegkundige en verzorgende beroepen: tussen weten en doen. De praktijkervaringen, van de negen aan dit project deelnemende instellingen, zijn in het Model Stuursysteem Decubitus vastgelegd. In dit stappenplan is stapsgewijs uitgewerkt hoe de decubituszorg op een (verpleeg)afdeling kan worden verbeterd. Het is geschreven voor diegene die in de instelling of op de (verpleeg)afdeling deskundig is op het gebied van decubitus. Het stappenplan is bedoeld om samen te gebruiken met het Model Stuursysteem Decubitus. STUREN Het gebruik van de term sturen is in de gezondheidszorg relatief nieuw. Binnen het management van de instelling is de term al langer bekend. Hier wordt gedoeld op het sturen van de organisatie als geheel. Wat is de visie, het beleid van de instelling? Hoe bepalen we of we daaraan voldoen en hoe en waarop sturen we bij? Dit zelfde principe kan worden gebruikt in de directe patiëntenzorg. Ook voor het sturen van zorg (dus weten of men goed op weg is) is continu informatie nodig. Stuurinformatie is informatie over bepaalde aspecten van de zorg waarmee kan worden bepaald of de zorg voldoet aan vooraf gestelde normen. Wanneer blijkt dat de zorg niet aan de normen voldoet, kan gericht worden bijgestuurd. Om effectief te kunnen bijsturen is inhoudelijke kennis nodig. Daarom dient de stuurinformatie te worden teruggekoppeld aan de bij het zorgproces betrokken professionals. Zij bepalen welke verbeteringen zo nodig worden ingevoerd en hoe. Omdat er continu informatie wordt verzameld, wordt direct duidelijk of het bijsturen effect heeft. De stuurcyclus is gesloten. In het schema hieronder staat schematisch de stuurcyclus beschreven. Bijsturing Informatie verzamelen Analyse Verbeterinterventie invoeren Voldoet wel of niet aan norm Implementatieplan Kiezen van verbeterinterventies Terugkoppeling Door het stappenplan te volgen doorloopt de (verpleeg)afdeling deze stuurcyclus. 2

3 Over welke fasen van de decubituszorg moeten gegevens worden geregistreerd? De CBO-richtlijn decubitus maakt onderscheid in vier fasen: risico-inventarisatie, preventie, diagnose en behandeling. De eerste twee fasen komen bij alle patiënten voor (dus zowel patiënten zonder decubitus als patiënten met decubitus), de laatste twee fasen gelden alleen bij patiënten met een decubitusletsel. Om verschillende redenen wordt geadviseerd (in eerste instantie) om voor de fasen risico-inventarisatie en preventie te registreren: - hier wordt de grootste winst voor de patiënt verwacht. Deze fasen gelden voor alle patiënten en preventie is belangrijker dan genezen; - in deze fasen gaat het vooral om het voorkomen van nieuwe gevallen van decubitus. Dit geeft informatie over het zorgproces op de eigen afdeling, dat men zelf in de hand heeft; - om de indicatoren in deze fasen te kunnen berekenen, zijn slechts vier gegevenssoorten nodig. Deze zijn relatief eenvoudig te verzamelen en te analyseren; - met deze fasen is de meeste ervaring opgedaan in het project Decubituszorg in de dagelijkse praktijk; door sturen steeds beter, waardoor een schema met adviezen voor actie kon worden uitgewerkt. 3

4 STAPPENPLAN Stap 1. Verzamel informatie over de huidige werkwijze: hoe wordt de decubituszorg geleverd en wat zijn de resultaten daarvan? Toelichting - Gebruik de in het Model Stuursysteem Decubitus beschreven indicatoren om de huidige werkwijze in kaart te brengen. Aanbevolen wordt om in eerste instantie de indicatoren uit de fasen risico-inventarisatie en preventie te gebruiken namelijk:! Fase van risico-inventarisatie Procesindicator - Het identificeren van de mensen met een verhoogd risico. Uitkomstindicator - Het aantal patiënten dat ondanks de gestructureerde wijze van risico-inventarisatie, toch decubitus ontwikkelt.! Fase van preventie Procesindicator - Het nemen van adequate preventieve maatregelen bij de mensen met een verhoogd risico. Uitkomstindicator - Het aantal patiënten dat ondanks de op de gestructureerde risicoinventarisatie geënte preventieve maatregelen, toch decubitus ontwikkelt. De hoeveelheid te registreren en analyseren informatie blijft hierdoor beperkt en kan ervaring opgedaan worden met sturen. - Registreer de gegevens met regelmaat, afhankelijk van de aard van de (verpleeg)afdeling. 4

5 Hoe vaak moeten de gegevens worden geregistreerd/ moet er worden gemeten? De frequentie van registratie is afhankelijk van de aard van de patiëntenpopulatie op de afdeling. Indien de gezondheidstoestand snel wisselt (bijvoorbeeld op een verpleegafdeling in een ziekenhuis) moet vaker worden gemeten dan bij een meer stabiele populatie (bijvoorbeeld in een verpleeghuis). In de praktijk bleken de volgende frequenties goed te werken (hanteerbaar en genoeg informatie om te kunnen sturen): Verpleeghuis: 1x per week Revalidatie kliniek: 2x per week Ziekenhuis: 2x of 3x per week (op sommige afdelingen werd elke dag geregistreerd). Ook de toestand van de patiënt is bepalend voor de frequentie. Zo zouden patiënten op een IC eigenlijk elke 4 uur moeten worden gecontroleerd op decubitus. Hoe kunnen de gegevens het beste worden geregistreerd? Voor de registratie van de gegevens kunnen twee manieren worden gebruikt, een apart formulier of inbedding in een bestaand formulier. Het eerst heeft als voordeel dat dit aparte formulier makkelijk onder de aandacht te brengen is. Nadelen zijn dat het extra papier met zich meebrengt en dat de aandacht voor decubituszorg weer kan afnemen als de formulieren niet meer gebruikt worden. Inbedding in bestaande formulieren heeft deze nadelen niet; de decubituszorg wordt zodoende meer een onderdeel van het gewone werk (zie de bijlage in het Model Stuursysteem voor voorbeelden van formulieren). Omdat de gegevens op afdelingsniveau worden verwerkt, moet uiteindelijk iemand alle gegevens samenvoegen (zie Hoe kan je de gegevens analyseren?) 5

6 - Gebruik voor de registratie van de benodigde gegevens bijvoorkeur geen apart formulier, maar maak een aanpassing op bestaande formulieren. Dit verhoogt de herkenbaarheid van het formulier en zorgt ervoor dat het formulier eenvoudiger blijvend kan worden ingevoerd. (zie bijlage 2 in het Model Stuursysteem Decubitus voor enkele voorbeelden). - Maak gebruik van één formulier voor risico-inventarisatie en registratie van de benodigde gegevens voor de indicatoren. - Laat de gegevens bijvoorkeur registreren door de verpleegkundigen / verzorgenden die de patiënt / bewoner verzorgen. Hierdoor neemt het bewustzijn ten aanzien van decubitus toe. Door wie kunnen de gegevens het beste worden geregistreerd? De aangewezen persoon om de gegevens vast te leggen is de verzorgende of verpleegkundige die de patiënt verzorgt. Ten eerste kent hij of zij de patiënt en weet hij of zij welke zorg is gegeven. Ten tweede helpt het registreren van de gegevens bij het onder de aandacht brengen van de decubituszorg. - Laat de gegevens invoeren en analyseren door een medeweker die bekend is met MS- Excel. Laat deze persoon eventueel een cursus volgen. Hoe kan je de gegevens analyseren? De gegevens van de individuele patiënten moeten bij elkaar worden gevoegd om de gegevens voor de indicatoren te verkrijgen. Dit kan door bijvoorbeeld alle dossier (of formulieren) door te nemen en de benodigde informatie in te turven. Vervolgens kunnen de berekeningen voor de indicatoren worden gemaakt (in het Model Stuursysteem Decubitus is weergegeven welke berekeningen). De getallen die hier uitkomen, kunnen in grafieken worden gezet, om het verloop van een indicator over de verschillende metingen te kunnen zien. 6

7 Stap 2. Vergelijk de uitkomsten van stap 1 met de norm. Toelichting - Vergelijk de percentages van de indicatoren met de norm. Deze norm is direct gekoppeld aan de indicatoren. Voor de procesindicatoren geldt dat de norm 100% is. Voor de uitkomstindicatoren geldt dat de norm 0% is. Bijvoorbeeld:! 10% van de patiënten ontwikkelt toch decubitus, ondanks de op de gestructureerde risico-inventarisatie geënte preventieve maatregelen. Hier wordt gestreefd naar een 0% score.! Bij 85% van de patiënten wordt decubitus juist gesignaleerd en gediagnosticeerd. Een 100% score wordt hierbij nagestreefd. - Geef de percentages van de indicatoren weer in een lijngrafiek. Hiermee wordt inzichtelijk hoe de indicatoren veranderen bij opeenvolgende metingen. (zie het Model Stuursysteem Decubitus voor een voorbeeld van een MS-excel werkblad om deze grafieken te maken). Hoe worden de grafieken gemaakt? De eenvoudigste manier om grafieken te maken, is gebruik maken van het programma MS-excel. Hierin kunnen ook de gegevens worden vastgelegd, waarna het programma de berekeningen uitvoert en de uitkomsten direct in grafieken kan weergeven. Aangeraden wordt een cursus Excel te volgen (via de automatiseringsdienst van de instelling) of om hulp te vragen van iemand met kennis van Excel, bijvoorbeeld een staffunctionaris, kwaliteitsmedewerker. 7

8 Voorbeeld van een lijngrafiek Patienten waarbij op de juiste wijze risico-inventarisatie is gedaan 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Score Mediaan 30% 20% 10% 0%

9 Stap 3. Koppel de verkregen informatie terug aan de teams / afdelingen. Stel gezamenlijk doelen op: wat moet in welke mate en binnen welke tijd worden verbeterd? Toelichting - De indicatoren zijn bij stap 2 uitgezet in een grafiek waardoor inzichtelijk wordt hoe de indicator in de tijd verandert. Geef de betrokken afdelingen feedback op basis van deze grafieken; wat gaat goed en wat gaat niet goed in de risico-inventarisatie en preventie. - Stel op basis hiervan zo concreet mogelijke doelen op, Specifiek, Meetbaar, Appellerend, Resultaatsgericht en Tijdsgebonden. Voorbeelden:! De prevalentie van decubitus daalt in de komende vijf maanden van 22% naar 10%.! Vanaf 1 februari 2003 is het ontstaan van nieuwe decubitus gevallen verminderd van 12,5% naar 6,25%. - Een belangrijke stap is het stellen van een gezamenlijk gedragen verbeterdoel. Dit motiveert het projectteam / het primaire zorgteam. Hoe vaak moeten de resultaten worden teruggekoppeld? De frequentie van terugkoppelen moet samenhangen met de frequentie van registreren. Het heeft bijvoorbeeld geen zin wekelijks terug te koppelen wanneer 1x per week wordt gemeten. Er is dan te weinig nieuwe informatie om terug te koppelen. Aan de andere kant moet er ook niet te veel tijd (dus metingen) tussen de verschillende terugkoppelingen zitten. Als vuistregel geldt dat 5 metingen een goed gemiddelde is. Bij 1x per week registreren betekent dat dus 1x per maand terugkoppelen; bij 2x of 3x per week registreren betekent dit 1x per 2 of 3 weken terugkoppelen. 9

10 Stap 4. Selecteer verbeterinterventies om de beoogde doelen te bereiken. Toelichting - Bepaal welke interventies nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Hierbij kan het volgende schema, dat is gebaseerd op de CBO-richtlijn Decubitus (2002), worden gebruikt: Situatie Uitleg Actie Risico Inventarisatie Dit is de gewenste situatie: er vindt een Geen actie. Procesindicator gestructureerde risico-inventarisatie Uitkomstindicator plaats en er ontstaan weinig nieuwe decubitusletsels. Risico Inventarisatie Procesindicator Uitkomstindicator Risico Inventarisatie Procesindicator Uitkomstindicator Risico Inventarisatie Procesindicator Uitkomstindicator Preventie Procesindicator Uitkomstindicator Preventie Procesindicator Uitkomstindicator Preventie Procesindicator Uitkomstindicator Preventie Procesindicator Uitkomstindicator Ondanks het feit dat er geen gestructureerde risico-inventarisatie plaatsvindt, ontstaan er weinig nieuwe letsels. Ondanks de gestructureerde risicoinventarisatie ontstaat nieuwe decubitus. Er vindt geen (of onvoldoende) gestructureerde risico-inventarisatie plaats en er ontstaan nieuwe letsels. Dit is de gewenste situatie: bij risicopatiënten wordt preventie toegepast en er ontstaan weinig nieuwe letsels. Ondanks het feit dat niet bij alle risicopatiënten preventie wordt toegepast, ontstaan weinig nieuwe letsels. Ondanks het feit dat preventie wordt toegepast bij risicopatiënten, ontstaan nieuwe letsels. Er vindt geen (of onvoldoende) preventie plaats bij risicopatiënten en er ontstaan nieuwe letsels. Aandacht besteden aan het belang van risico-inventarisatie, door bijvoorbeeld scholing. Bewustwording: bij een geconstateerd hoog risico moet ook actie worden ondernomen. Controle van de risicoscorelijst en de manier waarop deze wordt gebruikt: worden hoog risicopatiënten gemist? Invoeren van een structurele risicoinventarisatie. Geen actie. Bewustwording: bij een geconstateerd hoog risico moet ook actie worden ondernomen. Controle van de risicoscorelijst en de manier waarop deze wordt gebruikt: worden patiënten ten onrechte als hoog risicopatiënten beschouwd? Controle of de juiste preventie wordt toegepast. Aanpassen van preventie protocol, scholing. Opstellen en invoeren van preventie protocol. = hoog percentage score = laag percentage score 10

11 Stap 5. Bepaal wie wat moet doen en voer de interventies uit. Toelichting - Bepaal wie de interventies wanneer en hoe gaat uitvoeren. - Denk hierbij aan bereiken van het gehele team. - De interventies worden vervolgens ingevoerd bijvoorbeeld door deze vast te leggen in een instellings- of afdelingsprotocol. - Na het invoeren van de interventies opnieuw naar stap 1, verzamelen van informatie, wordt gegaan. - Communiceer het project naar alle betrokkenen. Besteed hierbij aandacht aan de huidige situatie en de te behalen winst voor zowel patiënt als zorgverleners. - Draag zorg voor steun vanuit het management in verband met benodigde faciliteiten. Ook dit vraagt om communicatie. - Zorg ervoor dat de vernieuwing (risicoscorelijst, registratieformulier et cetera) niet onnodig ingewikkeld of tijdrovend is en geef bij herhaling (klinisch) les over de verandering. 11

MODEL STUURSYSTEEM DECUBITUSZORG. Het sturen van decubituszorg op basis van indicatoren en de evidence based richtlijn decubitus

MODEL STUURSYSTEEM DECUBITUSZORG. Het sturen van decubituszorg op basis van indicatoren en de evidence based richtlijn decubitus MODEL STUURSYSTEEM DECUBITUSZORG Het sturen van decubituszorg op basis van indicatoren en de evidence based richtlijn decubitus CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG Conceptrichtlijn BVO Utrecht

Nadere informatie

Indicatoren basisveiligheid voor de verpleeghuiszorg in 2018

Indicatoren basisveiligheid voor de verpleeghuiszorg in 2018 Home no. 2 April 2018 Eerdere edities Verenso.nl Indicatoren basisveiligheid voor de verpleeghuiszorg in 2018 Sandra van Beek, Marie-Julie van Hoof svanbeek@verenso.nl Sandra van Beek, Marie-Julie van

Nadere informatie

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 Inhoud Gegevens 3 1. Stel een veranderteam samen 4 2. Definieer het probleem, de uitdaging of de kans

Nadere informatie

TWENTE; DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE UITVOERING VAN HET DECUBITUSPROTOCOL LIGT BIJ DE VERPLEEGKUNDIGEN

TWENTE; DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE UITVOERING VAN HET DECUBITUSPROTOCOL LIGT BIJ DE VERPLEEGKUNDIGEN De specifieke zorgvisie van het Medisch spectrum TWENTE; DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE UITVOERING VAN HET DECUBITUSPROTOCOL LIGT BIJ DE VERPLEEGKUNDIGEN Auteur: R. van der Most Vertaald/bijgewerkt: Nieuwsbrief:

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

De implementatie van het standaardverpleegplan preventie en behandeling van decubitus 2 jaar later-

De implementatie van het standaardverpleegplan preventie en behandeling van decubitus 2 jaar later- De implementatie van het standaardverpleegplan preventie en behandeling van decubitus 2 jaar later- Auteur: Drs. M. Hanraets Vertaald/bijgewerkt: Nieuwsbrief: 1993 Pagina: 27-29 Jaargang: 9 Nummer: 4 Toestemming:

Nadere informatie

Lijst van redacteuren en auteurs 1 1. Voorwoord 1 4. Inleiding 1 6

Lijst van redacteuren en auteurs 1 1. Voorwoord 1 4. Inleiding 1 6 Inhoud Lijst van redacteuren en auteurs 1 1 Voorwoord 1 4 Inleiding 1 6 1 Prevalentie van decubitus 2 3 1.1 Inleiding 2 3 1.2 Definitie van decubitus 2 4 1.2.1 Oorzaken 2 4 1.3 Meten van decubitus 2 5

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING In de gezondheidszorg is decubitus nog steeds een veel voorkomend zorgprobleem. Decubitus betekent voor de patiënt pijn en overlast en kan

Nadere informatie

Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar 2013 Stichting Kinderopvang Echt-Susteren en Maasgouw

Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar 2013 Stichting Kinderopvang Echt-Susteren en Maasgouw Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar Stichting Kinderopvang Echt-Susteren en Maasgouw (Periode juli t/m december ) KINDEROPVANG ECHT-SUSTEREN EN MAASGOUW mei 2014 Opgesteld

Nadere informatie

Privacyreglement ten behoeve van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit

Privacyreglement ten behoeve van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit Privacyreglement ten behoeve van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Geregistreerde: de

Nadere informatie

afdeling werden drie elektronische patiëntendossiers ingezien waarbij de NAWgegevens

afdeling werden drie elektronische patiëntendossiers ingezien waarbij de NAWgegevens Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd GR Plaats astgesteld verslag MS- roege herkenning en behandeling

Nadere informatie

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling in revalidatiecentra Voorbeeldversie A. Inleiding en deelnemende afdelingen Inleiding Ondervoeding is sinds 2010 een prestatie indicator voor de revalidatiecentra.

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

PROTOCOL HANDELEN BIJ (BIJNA) ONGEVALLEN EN INCIDENTEN KDV + BSO 1

PROTOCOL HANDELEN BIJ (BIJNA) ONGEVALLEN EN INCIDENTEN KDV + BSO 1 PROTOCOL HANDELEN BIJ (BIJNA) ONGEVALLEN EN INCIDENTEN KDV + BSO 1 Opgesteld door: Ilse van Dijk-Gianotten 1 Versie: 2017-09 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Visie op veiligheid 3 3. handelen bij lichte en/of

Nadere informatie

Werkbladen voor het monitoren en

Werkbladen voor het monitoren en Werkbladen voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches Bijlagedocument bij: Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches Wikke van Stam Anouk Brandsema

Nadere informatie

Kern van deze visie is dat een (zorg)proces op deze manier een cyclus van continu beoordelen en verbeteren ingaat.

Kern van deze visie is dat een (zorg)proces op deze manier een cyclus van continu beoordelen en verbeteren ingaat. Toepassingswijze van een (gestandaardiseerde) verbetercyclus Doel: Gestandaardiseerde wijze van verbeteren toepassen binnen OCE/het DementieNet, zodat verbeteracties aantoonbaar gemonitord en continu verbeterd

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL. Nierpatiënten Vereniging Nederland

Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL. Nierpatiënten Vereniging Nederland Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL 1 Gebruik van PROM s in de zorg PROM s vanuit patiëntenperspectief 31 maart 2017 Hans Bart Directeur NVN 2 Gebruik van PROM s in de zorg Prom s ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage II Voorbeeld van een Meetplan passend bij de voorbeeld doelen in bijlage I

Bijlage II Voorbeeld van een Meetplan passend bij de voorbeeld doelen in bijlage I Bijlage II Voorbeeld van een Meetplan passend bij de voorbeeld doelen in bijlage I In onderstaand voorbeeld meetplan (tabel I) zijn voor de voorbeelddoelstellingen de bijbehorende indicatoren geformuleerd.

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Structurele mondverzorging, een verbetertraject - bent u er klaar voor?

Structurele mondverzorging, een verbetertraject - bent u er klaar voor? Toelichting op de vragenlijst implementatierijpheid Structurele mondverzorging, een verbetertraject - bent u er klaar voor? Structurele mondverzorging houdt in dat mondverzorging een vast onderdeel wordt

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK (voorbeeld)

PLAN VAN AANPAK (voorbeeld) Cib A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 info@rivm.nl Auteur Kati Halonen PLAN VAN AANPAK (voorbeeld) SNIV Surveillance Netwerk

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Vragenlijst implementatierijpheid VTGM

Vragenlijst implementatierijpheid VTGM Vragenlijst implementatierijpheid VTGM Het in gang zetten van een verbetertraject is een uitdaging en er zijn veel factoren die er voor kunnen zorgen dat zo n project goed verloopt óf mislukt. Het is van

Nadere informatie

Factsheets indicatoren Verwisseling van en bij patiënten

Factsheets indicatoren Verwisseling van en bij patiënten aan Factsheets indicatoren Verwisseling van en bij patiënten Publicatienummer: 2010.1800 (Kijk op www.vmszorg.nl voor updates) Structuurindicatoren. Aanwezigheid, toepassing en registratie identificatie-

Nadere informatie

Factsheets indicatoren Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen.

Factsheets indicatoren Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen. aan Factsheets indicatoren Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen Publicatienummer: 2009.1901 Versiebeheer Wijzigingen 2009.1900 (okt 2009) Eerste

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik

Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik Deze vragenlijst is ontwikkeld om het proces van de inzet van psychofarmaca in kaart te brengen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt of de inzet van psychofarmaca

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

DOORBRAAK projecten: prietpraat of panacee?

DOORBRAAK projecten: prietpraat of panacee? NVAG 20 november 2002 DOORBRAAK projecten: prietpraat of panacee? Loes Schouten Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Inhoud van de presentatie Deel I Deel II Het DOORBRAAK model Het Nolan verbetermodel

Nadere informatie

Qlik Sense Healthcare. Document 16052

Qlik Sense Healthcare. Document 16052 Qlik Sense Healthcare Document 16052 Inhoud 1. Introductie... 3 1.1 Qlik Sense... 3 1.2 Qlik Sense Healthcare... 3 1.3 Qlik Sense als product... 3 2 Overview healthcare module... 4 2.1 De opbouw van de

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

NPS, cliëntervaringslijsten en klantpreferenties

NPS, cliëntervaringslijsten en klantpreferenties NPS, cliëntervaringslijsten en klantpreferenties Indicatorenset integrale geboortezorg Antwoorden op gestelde vragen tijdens het webinar Implementatie indicatorenset integrale geboortezorg 25 september

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van een verbeteringsplan

Handleiding voor het maken van een verbeteringsplan Handleiding voor het maken van een verbeteringsplan Algemeen Deze handleiding geeft informatie over het schrijven, evalueren en borgen van verbeteringsplannen. In een verbeteringsplan legt u vast voor

Nadere informatie

HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING

HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING VERSIE VOOR WERKGROEPLEDEN Versie juni 2013 VERANTWOORDING De handleiding indicatorenontwikkeling voor werkgroepleden is gemaakt door medewerkers van het Kennisinstituut

Nadere informatie

Procesmanagement Werken met procedures, processen,

Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.

Nadere informatie

LANGE KLINISCHE BEOORDELING

LANGE KLINISCHE BEOORDELING HANDLEIDING LANGE KLINISCHE BEOORDELING Inleiding Tijdens de stages/leerwerkperiodes organiseer je twee Lange Klinische Beoordelingen: een halverwege de stage/leerwerkperiode en een aan het einde van de

Nadere informatie

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen.

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen. Algemene inleiding Een onderdeel van de gezondheidswet is dat er uitvoering gegeven moet worden aan de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Hiervoor heeft Schouder

Nadere informatie

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek.

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek. IKB Inleiding: In juli 2005 is de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten opgericht met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische ondersteuning

Nadere informatie

C.L.A. Reichert, Cardioloog A. van der Ploeg, Klinisch pad coördinator cardiologie Medisch Centrum Alkmaar November 2014

C.L.A. Reichert, Cardioloog A. van der Ploeg, Klinisch pad coördinator cardiologie Medisch Centrum Alkmaar November 2014 C.L.A. Reichert, Cardioloog A. van der Ploeg, Klinisch pad coördinator cardiologie Medisch Centrum Alkmaar November 2014 Disclosures : geen Hartrevalidatie naar het model van CAPRI Rotterdam Oefenen olv

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar 2013 Stichting Kinderopvang Roermond

Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar 2013 Stichting Kinderopvang Roermond Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar Stichting Kinderopvang Roermond (Periode januari t/m december ) KINDEROPVANG ROERMOND mei 2014 Opgesteld door: L.E. Thomassen, staf-beleidsmedewerker

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Foto: halfpoint. 123rf.com. methodisch werken

Foto: halfpoint. 123rf.com. methodisch werken 1 Foto: halfpoint. 123rf.com methodisch werken Methodisch werken 1 Als zorgprofessional doe je nooit zomaar iets. Je werkt volgens bepaalde methodes en procedures. In dit hoofdstuk leer je wat methodisch

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN DE FRKVA-INDICATOREN ONDERVOEDING

SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN DE FRKVA-INDICATOREN ONDERVOEDING SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN DE FRKVA-INDICATOREN 2014-2015-2016 ONDERVOEDING 1 Inhoudstafel I. INLEIDING... 3 II. METHODOLOGIE... 3 STRUCTUURINDICATOREN... 3 PROCESINDICATOREN... 5 RESULTAATINDICATOREN...

Nadere informatie

Training. Dienstoverdrachte. Estafette in het ziekenhuis. Optimaliseren Dienstoverdra. Competenties. Arts-assistenten

Training. Dienstoverdrachte. Estafette in het ziekenhuis. Optimaliseren Dienstoverdra. Competenties. Arts-assistenten Training Optimaliseren Dienstoverdra Training Competenties Dienstoverdrachte Arts-assistenten Estafette in het ziekenhuis Dienstoverdracht: training voor arts-assistenten Dienstoverdracht: training voor

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Leren van onverwacht ernstige gebeurtenissen in de zorg

Leren van onverwacht ernstige gebeurtenissen in de zorg Leren van onverwacht ernstige gebeurtenissen in de zorg Openbaar maken van (mogelijke) calamiteiten in de patiëntenzorg Alle zorgverleners van het Jeroen Bosch Ziekenhuis doen hun uiterste best om er voor

Nadere informatie

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O Volledige naam van het instrument De Zorgmeter Afkorting Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor ook geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale

Nadere informatie

Goed gebruik van indicatoren

Goed gebruik van indicatoren Goed gebruik van indicatoren 29/04/2016 Sofie Maenhaut Heleen Coppens AZ Sint-Blasius Dendermonde 1. Wat is een indicator? 2. Kenmerken van een goede indicator 3. Soorten indicatoren 4. Zelf indicatoren

Nadere informatie

Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker

Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker De zorg voor patiënten met hoofd-halskanker is goed geregeld in

Nadere informatie

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland.

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig signaleren van pestgedrag kan een adequate

Nadere informatie

Aan: zorgaanbieders en zorgprofessionals

Aan: zorgaanbieders en zorgprofessionals Aan: zorgaanbieders en zorgprofessionals Utrecht, 5 oktober 2017 Kenmerk: 17.158 SvB/CG Betreft: Indicatoren voor basisveiligheid Kwaliteitskader verpleeghuiszorg Geachte leden, Graag willen we u informeren

Nadere informatie

Handleiding VCA-tool. Arno de Graaff, 16 januari 2014, Utrecht

Handleiding VCA-tool. Arno de Graaff, 16 januari 2014, Utrecht Handleiding VCA-tool Arno de Graaff, 16 januari 2014, Utrecht Handleiding VCA-tool Gebruik je kop en de juiste knop! Dit is versie 1.0 van de VCA-tool; goed doordacht, zorgvuldig gebouwd en getest. Toch

Nadere informatie

De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten?

De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten? 24 e dag van de ziekenhuishygiene, 15 december Gent De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten? dr. Ina (L.E.) Willemsen Consultant Infectiepreventie Amphia

Nadere informatie

Wensen van apothekers rondom klinische labwaarden

Wensen van apothekers rondom klinische labwaarden Wensen van apothekers rondom klinische labwaarden Apothekers ontvangen graag on-line een zogeheten push bericht indien de geanalyseerde nierklaring in MDRD < 50 ml/min is. Dit bericht dient automatisch

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Belangrijkste uitdagingen voor landelijke versnelling van verwijzen

Belangrijkste uitdagingen voor landelijke versnelling van verwijzen Belangrijkste uitdagingen voor landelijke versnelling van verwijzen 1. Belangrijke knelpunten voor versnelling uitwisseling eerste- naar tweedelijns instellingen 2. Belangrijke knelpunten voor versnelling

Nadere informatie

Handleiding procesbeschrijvingen 2008 Afdeling bedrijfsvoering Museum het Valkhof

Handleiding procesbeschrijvingen 2008 Afdeling bedrijfsvoering Museum het Valkhof D Academie Diedenoort, Facility Management a t Student 1: Michel u Selbach Studentnummer: 991505 m Student 2: Martijn Roovers Studentnummer: 413294. Titel AFS-traject: Professionalisering. afdeling bedrijfsvoering

Nadere informatie

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard Sylvia Verhage Verpleegkundig specialist oncologie / projectleider Pijn & Palliatieve zorg / consulent Consultatieteam Noord-West Brabant

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

Op weg naar het meten van de zorgbeleving van morgen

Op weg naar het meten van de zorgbeleving van morgen 28 Zicht op zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de patiënt Op weg naar het meten van de zorgbeleving van morgen Tekst: Marjon Woudstra en Marije Smelt Beeld: Qualizorg Een belangrijke behoefte

Nadere informatie

Hoe je meer bereikt met sturen op klanttevredenheid. Robert van Loon Client Services Director

Hoe je meer bereikt met sturen op klanttevredenheid. Robert van Loon Client Services Director Hoe je meer bereikt met sturen op klanttevredenheid Robert van Loon Client Services Director Inhoud Waarom sturen op klanttevredenheid? Hoe effectief feedback verzamelen? Hoe je medewerkers betrekt en

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 Hemmen Aanneming Wegenbouw B.V. www.hemmen-bv.nl Emmen, juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 3 2.1.1. Bedrijfsdoelstellingen 3 2.1.2. Scope

Nadere informatie

Het observatieplan. 1 Inleiding

Het observatieplan. 1 Inleiding DC 23 Het observatieplan 1 Inleiding bserveren kan je helpen bij het oplossen van problemen van een cliënt of in een groep. Het helpt je om juiste beslissingen te nemen. bserveren doe je niet zomaar. Je

Nadere informatie

Excel reader. Beginner Gemiddeld. bas@excel-programmeur.nl

Excel reader. Beginner Gemiddeld. bas@excel-programmeur.nl Excel reader Beginner Gemiddeld Auteur Bas Meijerink E-mail bas@excel-programmeur.nl Versie 01D00 Datum 01-03-2014 Inhoudsopgave Introductie... - 3 - Hoofdstuk 1 - Databewerking - 4-1. Inleiding... - 5-2.

Nadere informatie

e route naar een optimale bronregistratie in de ggz consultant, Q-conSult arnhem MyriaM Martens,

e route naar een optimale bronregistratie in de ggz consultant, Q-conSult arnhem MyriaM Martens, e route naar een optimale bronregistratie in de ggz MyriaM Martens, consultant, Q-conSult arnhem 8 onderzoek naar de BronregistrAtie in de ggz Eind 2010 heeft de NVMA in samenwerking met Q-Consult een

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Evaluatie van de kwaliteitsindicatoren ondervoeding bij kinderen in Nederlandse ziekenhuizen

Evaluatie van de kwaliteitsindicatoren ondervoeding bij kinderen in Nederlandse ziekenhuizen Evaluatie van de kwaliteitsindicatoren ondervoeding bij kinderen in Nederlandse ziekenhuizen Resultaten van de enquête uitgevoerd onder kinderartsen, verpleegkundigen, diëtisten en kwaliteitsmedewerkers

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Owise app

Beoordelingsrapport Owise app Beoordelingsrapport Owise app Met OWise heb je alle gegevens over je leven met borstkanker bij elkaar via een mobiele app of website. Jij voert ze in en OWise geeft je inzicht en overzicht terug. OWise

Nadere informatie

SAFER : de Nederlandse Healthcare Failure Mode and Effect Analysis Proactieve risicoanalyse

SAFER : de Nederlandse Healthcare Failure Mode and Effect Analysis Proactieve risicoanalyse SAFER : de Nederlandse Healthcare Failure Mode and Effect Analysis Proactieve risicoanalyse prof dr Tjerk W van der Schaaf PRISMA Safety Management Systems Eindhoven Een samenwerkingsproject van Maastro

Nadere informatie

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN INHOUD Kwantitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Enquête Experiment Kwalitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Observatie Interview Kwaliteit van het onderzoek

Nadere informatie

Marloes zuidgeest 2 juni 2010

Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Op weg naar verantwoorde zorg Opzet onderzoek Resultaten Reflectie Conclusie Aanbevelingen NormenvoorVerantwoordeZorg Indicatoren: Zorginhoudelijke(zelf meten) zelfevaluatie

Nadere informatie

Zorg zelf voor beter Omgaan met probleemgedrag - een lessenmodule. sessie 1

Zorg zelf voor beter Omgaan met probleemgedrag - een lessenmodule. sessie 1 Zorg zelf voor beter Omgaan met probleemgedrag - een lessenmodule sessie 1 Doelstellingen lessenmodule Weten hoe je beter kunt omgaan met probleemgedrag van bewoners/cliënten Gezamenlijk met het team de

Nadere informatie

'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik'

'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik' 'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik' Toelichting en handreiking bij het Auditinstrument Het verbeterproject LVB & Verslaving Het Trimbos-instituut

Nadere informatie

Vitaal bedreigde patiënt: de structuur van het spoed interventie systeem

Vitaal bedreigde patiënt: de structuur van het spoed interventie systeem aan Factsheets indicatoren Vitaal Bedreigde Patiënt Publicatienummer: 2010.1201 (Kijk op www.vmszorg.nl voor updates) Versiebeheer Wijzigingen 2009.1200 (feb 2009) Eerste versie 2010.1201 (mrt 2010) Bevindingen

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

ORGANISEREN BINNEN FM

ORGANISEREN BINNEN FM Marjon Klootwijk KWALITEITSDOCUMENTEN ORGANISEREN BINNEN FM De hoeveelheid documenten neemt alsmaar toe en het overzicht in het aantal en soorten documenten verdwijnt geleidelijk. De relaties of de interdependentie

Nadere informatie

Waarom Access. In de onderstaande afbeelding ziet u een begin van de lijst met cliëntgegevens van de diëtiste.

Waarom Access. In de onderstaande afbeelding ziet u een begin van de lijst met cliëntgegevens van de diëtiste. Waarom Access Voor velen is het verschijnsel van de relationele database een brug te ver. Voor het opslaan en analyseren van gegevens neemt men zijn toevlucht tot Excel. Excel heeft inderdaad een uitgebreid

Nadere informatie

Inhoud. 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan

Inhoud. 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan Verwachtingen? Inhoud 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan Goed om weten Niet elke club kan / wil evenveel

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

voor een actieve sociale levensstijl. SCORELIJSTEN FITTEST

voor een actieve sociale levensstijl. SCORELIJSTEN FITTEST voor een actieve sociale levensstijl. SCORELIJSTEN FITTEST Bloeddruk De bloeddruk wordt gemeten met een elektronische bloeddrukmeter. Bij het meten van een te hoge bloeddruk volgens de norm, werden de

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering aanbevelingen en toezeggingen Rekenkameronderzoek informatievoorziening aan de gemeenteraad over de Wmo en Jeugdhulp

Stand van zaken uitvoering aanbevelingen en toezeggingen Rekenkameronderzoek informatievoorziening aan de gemeenteraad over de Wmo en Jeugdhulp Jaarverslag 2017 Bijlage 2: Stand van zaken uitvoering aanbevelingen en toezeggingen Rekenkameronderzoek informatievoorziening aan de gemeenteraad over de Wmo en Jeugdhulp De Rekenkamer heeft haar onderzoek

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Hoe goed is een test?

Hoe goed is een test? Hoe goed is een test? 1.0 het ideale plaatje Als we een test uitvoeren om te ontdekken of iemand ziek is hebben we het liefst een test waarbij de gezonde en de zieke groepen duidelijk gescheiden zijn.

Nadere informatie

Compex wiskunde A1-2 vwo 2004-I

Compex wiskunde A1-2 vwo 2004-I KoersSprint In deze opgave gebruiken we enkele Excelbestanden. Het kan zijn dat de uitkomsten van de berekeningen in de bestanden iets verschillen van de exacte waarden door afrondingen. Verder kunnen

Nadere informatie

Algemene informatie Patientfeedback

Algemene informatie Patientfeedback Algemene informatie Patientfeedback Middels deze folder willen wij u informeren over het opstarten en uitvoeren van de DSSR patientfeedback registratie in uw ziekenhuis. Inhoudsopgave I. Patientfeedback

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Het is een uitdaging om ouderen te identificeren die baat kunnen hebben bij een interventie gericht op de preventie van beperkingen in het dagelijks leven op het moment dat dergelijke

Nadere informatie