Financiering energiebesparende voorzieningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiering energiebesparende voorzieningen"

Transcriptie

1 Re a ge re n Conc e rnsta f Me i 2013 o.e a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem Financiering energiebesparende voorzieningen peiling draagvlak voor leningen onder bewoners van koopwoningen

2 1 De gemeente Haarlem hanteert de doelstelling klimaatneutraal. Om die reden is er een uitdaging de energiebesparing op te voeren. Ingrepen die daarbij een rol kunnen spelen, zijn bijvoorbeeld het plaatsen van: dubbel glas, een Hr-ketel, spouwmuurisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie, bodemisolatie en dak- of vlieringisolatie. De afdeling milieu van de gemeente Haarlem, de opdrachtgever van dit onderzoek, wil graag weten welk draagvlak er bij bewoners in koopwoningen is voor verschillende (nieuwe) financieringsvormen voor energiebesparende voorzieningen in de woning Om te meten welke behoefte er is aan energiebesparende voorzieningen en voor welke financieringsvormen er belangstelling bestaat, heeft OenS Haarlem een online enquête uitgevoerd onder de Haarlemse digipanelleden. Daarbij is tevens gekeken of achtergrondkenmerken, zoals type woning, gezinssituatie, inkomen, aanleiding geven tot significante verschillen. In de tekst staan uitsluitend significante verschillen vermeld (betrouwbaarheidsniveau: 95). Deze inzichten bieden de opdrachtgever mogelijk aanknopingspunten voor de onderscheiding van klantdoelgroepen om daar eventueel toekomstige (marketing)acties op af te stemmen digipanelleden kregen begin februari 2013 per een uitnodiging om online mee te doen aan het onderzoek. De respons is 47. Een deel van de respons heeft betrekking op huurders die buiten het kader van deze rapportage vallen; de gepresenteerde cijfers hebben in totaal op 889 respondenten in koopwoningen betrekking.

3 2 Afbetaling via de energieaansluiting is (voor de niet-vve s) het aantrekkelijkst Aan respondenten die niet tot een VVE behoren zijn drie vormen van lenen voorgelegd. Afbetaling via de energieaansluiting 1) blijkt het vaakst aantrekkelijk te zijn (41). Daarna volgt een gemeentelijke duurzaamheidslening (33) en daarna greenloans (15). VVE: collectief lenen voor duurzame installaties en renovaties met gelijk blijvende maandlasten is aantrekkelijkst Van de drie onderscheiden vormen van lenen voor VVE s is collectief lenen voor duurzame installaties en renovaties, met gelijk blijvende maandlasten, het meest populair: 46 vindt het aantrekkelijk. Dit percentage is 44 voor een gemeentelijke duurzaamheidslening en 35 voor lenen binnen een Energiecoöperatie om collectief duurzame energie op te wekken. Kenmerken van een lening: lage rente, overdraagbaar en makkelijk aan te vragen Een lage rente is het vaakst genoemde kenmerk van een eventuele lening voor het (laten) plaatsen van energiebesparende voorzieningen in de woning (51). Een kwart noemt de overdraagbaarheid van de lening aan een nieuwe koper en ongeveer een vijfde (21) wil dat de lening makkelijk is aan te vragen. Behoefte aan informatie: via gemeente en digitaal 23 heeft behoefte aan meer informatie over beschikbare vormen van financiering van energiebesparende voorzieningen in de woning. De gemeente is veruit de belangrijkste partij als het gaat om de vraag van wie men deze informatie wil ontvangen (55). Men zoekt vooral digitale manieren om de informatie te ontvangen: 48 en internet: 17. Ondervraagden bezitten eigen geld Zes op de tien ondervraagden heeft euro eigen geld beschikbaar om er eventueel een pakket energiebesparende voorzieningen in huis mee te betalen. 1) Energieleveranciers en/of energienetwerkbedrijven bieden dit product niet aan: in de praktijk is het dus geen optie. Er is een (latente) behoefte aan energiebesparende voorzieningen Bijna vier op de tien (39) zou zonnepanelen (laten) plaatsen als er geen belemmeringen zouden zijn qua geld, tijd, informatie e.d.. Anderen kiezen voor vloerisolatie (11) en dubbelglas (11). Marktpartijen zijn populair om energiebesparende voorzieningen te laten plaatsen De meeste respondenten (57) zouden hun gewenste energiebesparende voorziening het liefste door een marktpartij laten plaatsen. Bijna een vijfde (19) wil de voorziening het liefste plaatsen met buurtbewoners (als opdrachtgever). Financiële redenen zijn het belangrijkst bij plaatsen energiebesparende voorzieningen Bijna vier op de tien (38) vindt de directe besparing op de energierekening zeer belangrijk bij het plaatsen van de genoemde energiebesparende voorziening. Voor ongeveer een vijfde (21) is ook de korte terugverdientijd van de investeringen zeer belangrijk. Dit percentage is voor het milieu (Co 2 -reductie) 26 en 19 voor de toekomst van volgende generaties. Bijna een kwart zegt expliciet energiebesparende voorzieningen te willen (laten) plaatsen 24 zegt expliciet ja tegen de vraag of men de komende twee jaar energiebesparende voorzieningen in huis wil (laten) plaatsen. Circa de helft is te verleiden tot investeren als besparing groter is dan het af te betalen bedrag 17 zegt nee tegen de vraag of men in de komende twee jaar energiebesparende voorzieningen in huis wil (laten) plaatsen en 53 zegt misschien (ja: 24 en weet niet: 6). Aan de vrij grote groep die misschien zegt tegen investeringen, samen met hen die nee zeggen, is gevraagd of bepaalde omstandigheden hen over de streep kunnen trekken. De grootste groep (48) kan alsnog worden verleid tot investeren in energiebesparende voorzieningen als de besparing op de energierekening groter is dan het bedrag dat men moet afbetalen. Dit percentage is 32 als er een subsidie is die 10 van de totale kosten dekt. Ruim een kwart (28) wil alsnog investeren als de investering aan de woning is gekoppeld en niet aan de respondent zelf.

4 3 Significante verbanden bij sleutelvariabelen milieu- hogere prijs waarde lager hoger gas en inkomen opgeleid elektra afbetaling via de energieaansluiting is aantrekkelijk x x x een gemeentelijk duurzaamheidslening is aantrekkelijk x x x wil lening met lage rente x x wil lening die overdraagbaar is x wil zonnepanelen x wil informatie over lenen voor energiebespesparende voorzieningen x x x wil komende 2 jaar energiebesparende voorzieningen x x x is te 'verleiden' om energiebesparende voorzieningen te plaatsen x x x Milieuwaarde als diepere verklaring voor energiebesparend gedrag 54 van de respondenten heeft een milieuwaarde. Dat wil zeggen dat men het belangrijk vindt dat milieubesparende voorzieningen in de woning worden aangebracht zoals zonne-energie. De meting van deze waarde is gebeurd via een algemene vraag met in totaal 14 verschillende woonwaarden, zoals vrijheid, zorgzekerheid, luxe, uitstraling en sociaal contact met buren. Hoge prijs voor gas en elektra stimuleert energiebesparing Als respondenten maandelijks veel betalen voor gas en elektra (180 euro en meer en in een enkel geval 130 euro en meer) is de wens om energie te besparen (door te lenen) groter. Ook is men dan vaker te verleiden om energie te besparen en men zoekt vaker informatie over de financiering van energiebesparing. Respondenten die zeggen dat alle duurzame voorzieningen al in de woning aanwezig zijn, betalen vaker een lage maandelijkse prijs (tot 130 euro) voor gas en elektra. Dit is ook het verband dat te verwachten valt: investeringen leiden tot een lagere prijs voor gas en elektra. Huishoudens met een lager inkomen willen vaker lenen De eerste vier sleutelvariabelen in de tabel hiernaast, die direct ingaan op lenen, hebben een hogere score binnen de groep huishoudens met een lager inkomen (tot euro netto per maand). Hoog opgeleiden willen vaker energie besparen Hoger opgeleiden (WO + HBO) geven vaker expliciet aan energie te willen besparen in de komende twee jaar. Ook zijn ze vaker te verleiden om energiebesparende voorzieningen te plaatsen en ze hebben vaker behoefte aan informatie over beschikbare vormen van financiering van energiebesparende voorzieningen in de woning. Respondenten met de milieuwaarde willen vaker energiebesparende voorzieningen plaatsen. Ze vinden lenen om dat te doen vaker aantrekkelijk. Ze willen vaker zonnepanelen, zoeken vaker informatie over energiebesparing en ze zijn vaker te verleiden om energiebesparende voorzieningen te (laten) plaatsen. De milieuwaarde hangt opvallend samen met de leeftijd van de ondervraagden: de score is hoger score naarmate de leeftijd hoger is (tot 55 jaar). 38 van de jarigen brengt deze milieuwaarde naar voren en voor de jarigen en de jarigen loopt dit aandeel op tot respectievelijk 47 en 61.

5 4 27 is lid van een VVE Ruim een kwart (27) van de ondervraagden in koopwoningen is lid van een VVE (242 respondenten). In 70 van de gevallen gaat het om een VVE met 10 of meer woningen (26 of meer woningen: 51). 79 van de VVE-respondenten is tevreden over het functioneren van de VVE (ontevreden: 6). Gemiddeld rapportcijfer zelfoordeel energiebewustzijn: 7,1 Aan de respondenten is aan de hand van een rapportcijfer van 1 tot en met 10 gevraagd hoe energiebewust men zichzelf vindt (1 = helemaal niet energiebewust tot 10 = heel erg energiebewust). Het gemiddelde rapportcijfer is 7,1. Ruim één op de tien (11) geeft zichzelf een onvoldoende en ruim driekwart (76) een zeven of hoger. Ruim een kwart blijft antwoord op maandlasten gas en elektra schuldig Ruim een kwart (29) weet niet precies uit het hoofd hoe hoog de maandlasten voor gas en elektra zijn. Van degene die het wel weten, betaalt ongeveer een derde maandelijks tot 130 euro. Circa een derde betaalt tussen de 130 euro en 180 euro en eveneens circa en derde geeft 180 euro of meer per maand uit aan gas en elektra. Energiebewust op een schaal van 1 tot 10 volgens respondent zelf minder dan en meer Ruim de helft heeft een milieuwaarde Het plaatsen van energiebesparende voorzieningen is onder andere afhankelijk van beschikbaar geld en de toegang tot passende vormen van financiering. Op een dieper niveau speelt ook een milieuwaarde een rol. Er is een algemene vraag gesteld met daarin 14 verschillende woonwaarden, zoals vrijheid, zorgzekerheid, luxe, uitstraling en sociaal contact met buren. Binnen die groep van waardenindicatoren is de milieuwaarde geoperationaliseerd als: dat het belangrijk is dat milieubesparende voorzieningen in de woning worden aangebracht zoals zonne-energie. Deze indicator komt bij de hierna verklarende achtergrondanalyses veelvuldig als significant naar voor en heeft daarmee een zekere voorspellende waarde. 54 van ondervraagde respondenten vindt de milieuwaarde belangrijk. In de naoorlogse voorraad (60) en in Schalkwijk (63) scoort deze indicator nog hoger. Ook de respondenten die zichzelf een rapportcijfer van acht of hoger geven voor hun energiebewustzijn, brengen vaker deze milieuwaarde naar voren (66). De indicator voor de milieuwaarde hangt ook opvallend samen met de leeftijd van de ondervraagden: de score is hoger score naarmate de leeftijd hoger is (tot 55 jaar). 38 van de jarigen brengt de milieuwaarde naar voren en voor de jarigen en de jarigen loopt dit aandeel op tot respectievelijk 47 en 61. Op de hoogte van de besparingen die men kan realiseren Ruim de helft (52) is het eens met de stelling: ik ben goed op de hoogte van de besparingen die ik kan realiseren met energiebesparende voorzieningen voor mijn woning. 16 is het er oneens mee en 30 zegt het er noch eens noch oneens mee te zijn (weet niet: 2). Zij die de maandlasten van gas en elektra hebben kunnen aangeven, zijn het voor 56 eens met deze stelling. Voor hen die de prijs niet konden specificeren, is dit percentage 44.

6 5 Afbetaling via de energieaansluiting is (voor niet VVE-ers) het aantrekkelijkst Aan respondenten die niet tot een VVE behoren zijn drie vormen van lenen voorgelegd. Afbetaling via de energieaansluiting 2) blijkt het vaakst aantrekkelijk te zijn (41). Daarna volgen de gemeentelijke duurzaamheidslening (33) en greenloans (15). Uitgangspunt bij afbetaling via de energieaansluiting is dat de bespaarde energiekosten gelijk of hoger zijn dan de aflossing van de energiebesparende investeringen inclusief rente. Het voordeel in deze constructie is dat het niet uitmaakt als men binnen enkele jaren verhuist; deze vorm van lenen is namelijk gekoppeld aan de woning (het adres) en niet aan de bewoner. De nieuwe koper neemt de lening over. Men hoeft zich daardoor niet druk te maken over de vraag of men de investering wel op tijd terugverdient Het voordeel van een gemeentelijke duurzaamheidslening is de korting van 3 ten opzichte van de geldende marktrente. Het nadeel van deze financieringsvorm is de strenge inkomenstoets (lastige procedure). Het maximaal te lenen bedrag is euro. Het voordeel van een greenloans is de iets gunstigere rente dan de geldende marktrente en de eisen om de lening af te sluiten zijn minder streng (geen notaris, beperkte inkomenstoets). Het rentevoordeel is echter tegelijk het nadeel: de rente is hoger dan bij de duurzaamheidslening. Aantrekkelijkheid van drie vormen van lenen (niet-vve) aan- zeer aantrekkelijk trekkelijk afbetaling via de energieaansluiting gemeentelijke duurzaamheidslening greenloans 15 1 Gemeentelijke duurzaamheidslening Voor 33 van de niet-vve ondervraagden is een gemeentelijke duurzaamheidslening aantrekkelijk. Als men maandelijks veel betaalt aan gas en elektra (180 euro en meer) is dit aandeel hoger (38). Ook voor huishoudens met een lager inkomen (tot euro netto per maand) is deze manier van lenen vaker aantrekkelijk (41). Dat geldt eveneens voor respondenten met de milieuwaarde (41). 2) Energieleveranciers en/of energienetwerkbedrijven bieden dit product niet aan: in de praktijk is het dus geen optie. Afbetaling via de energieaansluiting Voor 41 van de niet-vve ondervraagden is afbetaling via de energieaansluiting een aantrekkelijke vorm van lenen. Huishoudens met een lager inkomen (tot netto per maand) geven vaker aan deze vorm van lenen aantrekkelijk te vinden (47). Dat geldt eveneens voor respondenten met de milieuwaarde (47). Voor ondervraagden die maandelijks meer betalen aan gas en elektra (130 euro en meer per maand) is de aantrekkingskracht ook groter (45).

7 6 VVE: collectief lenen voor duurzame installaties en renovaties met gelijk blijvende maandlasten is het aantrekkelijkst Van de drie onderscheiden vormen van lenen voor VVE s is collectief lenen voor duurzame installaties en renovaties, met gelijk blijvende maandlasten, het meest populair: 46 vindt het aantrekkelijk. Dit percentage is 44 voor een gemeentelijke duurzaamheidslening en 35 voor lenen binnen een Energiecoöperatie om collectief duurzame energie op te wekken. VVE s kunnen zich verenigen in een collectief. Binnen dit collectief kan men grote bedragen vanaf 1 miljoen euro lenen voor duurzame installaties en renovaties. Idealiter blijven dan de maandlasten gelijk: de servicekosten gaan omhoog maar de energierekening gaat naar beneden. VVE s kunnen zich verenigen in een Energiecoöperatie. Het is dan mogelijk om een groot bedrag te lenen vanaf 1 miljoen euro voor de oprichting van een lokaal duurzaam energiebedrijf om eigen duurzame energie op te wekken. Aantrekkelijkheid van drie vormen van lenen (VVE) aan- zeer aantrekkelijk trekkelijk collectief lenen voor duurzame installaties en renovaties met gelijk blijvende maandlasten gemeentelijke duurzaamheidslening lenen binnen een Energiecoöperatie om collectief duurzame energie op te wekken 35 6

8 7 Voor de helft is lage rente een kenmerk van een lening Stel dat u energiebesparende voorzieningen in uw woning zou (laten) plaatsen die u met een lening financiert: welke kenmerken zou die lening dan voor u moeten hebben (maximaal drie antwoorden mogelijk)? Een lage rente is het vaakst genoemde kenmerk van een eventuele lening voor het (laten) plaatsen van energiebesparende voorzieningen in de woning (51). Een kwart noemt de overdraagbaarheid van de lening aan een nieuwe koper en ongeveer een vijfde (21) wil dat de lening makkelijk is aan te vragen. 51 noemt een lage rente als kenmerk voor een lening voor energiebesparende voorzieningen in de woning. Voor werkzame personen en samenwonende huishouden met één of meer kinderen is dat nog aantrekkelijker (beiden: 61). Vooral voor jonge huishoudens (18-34 jarigen: 62; jaar: 61) en huishoudens met een lager inkomen (tot netto per maand euro) is een lage rente aantrekkelijk (64). Dat geldt eveneens voor de respondenten met de milieuwaarde (56). Kenmerken van een lening die men eventueel gaat gebruiken lage rente 51 overdraagbaar aan nieuwe koper 25 makkelijk aan te vragen 21 alles wordt voor mij geregeld, uitvoering en financiering 15 koppeling aan mijn maandlasten (bijv. via de energierekening) 14 extra maandlasten moeten gelijk of lager zijn/worden dan de investeringskosten 14 kostenbesparing door samenwerking met buurtbewoners 10 betrouwbare financier 9 een groene bank 6 een korte looptijd 6 kostenbesparing door samenwerking binnen energiecorporatie 5 borgstelling bij werkloosheid e.d. 4 mijn eigen bank 3 kostenbesparing door samenwerking met woningbouwcorporatie 0 Een kwart zegt overdraagbaarheid aan een nieuwe koper belangrijk te vinden. Dat aandeel is hoger bij de volgende segmenten/doelgroepen: gestapelde bouw (36), naoorlogse bouw (35), Oost (35), alleenstaanden (37) huishoudens zonder kinderen (32), huishoudens tot 3000 euro netto per maand (32), jarigen (35) en respondenten die lid zijn van een VVE (34).

9 8 Zes op de tien heeft euro eigen geld beschikbaar Stel dat u momenteel een pakket energiebesparende voorzieningen in uw woning zou plaatsen van euro inclusief BTW. Kunt u dan eigen geld gebruiken of heeft u een lening nodig? Op deze vraag antwoordt 61 dat men volledig eigen geld kan gebruiken. 14 heeft voor dit hele bedrag een lening nodig. Acceptabele terugverdientijd van een investering: 88 tot 10 jaar Bijna negen op de tien (88) geven aan dat een acceptabele terugverdientijd, van een investering in energiebesparende voorzieningen in de woning, tot 10 jaar is. Voor bijna vier op de 10 (39) is de terugverdientijd tot 5 jaar (10 jaar en meer: 6; weet niet en anders: 7). Acceptabele terugverdientijd van een investering in energiebesparende voorzieningen in de woning 0-5 jaar 39 5 tot 10 jaar tot 15 jaar 5 15 jaar of meer 1 weet niet 5 anders Eigen geld of een lening voor het eventueel plaatsen van pakket energiebesparende voorzieningen van euro inclusief BTW kan volledig eigen geld gebruiken 61 kan deels eigen geld gebruiken/heb deels lening nodig 19 heb voor het hele bedrag een lening nodig 14 weet niet 5 totaal 100

10 9 23 heeft behoefte aan informatie over financiering 23 heeft behoefte aan meer informatie over beschikbare vormen van financiering van energiebesparende voorzieningen in de woning. Hoe men de informatie het liefste wil ontvangen De gemeente is veruit de belangrijkste partij als het gaat om de vraag van wie men deze informatie wil ontvangen (55). Men zoekt vooral digitale manieren om de informatie te ontvangen; per mail: 48 en internet: 17. Partij van wie men de informatie het liefste wil ontvangen gemeente 55 professioneel adviseur 13 energieleverancier zoals Nuon of Essent 8 energienetwerkbedrijf zoals Liander 7 leverancier van de energiebesparende producten 5 buurtnetwerk 4 bedrijf dat de producten plaatst 2 bank 1 anders 3 weet niet per mail 48 internet 17 per brief 16 persoonlijk (face to face) 12 op een buurtavond 5 anders 3 23 heeft behoefte aan meer informatie over beschikbare vormen van financiering van energiebesparende voorzieningen in de woning. Dat aandeel is hoger (34) als men maandelijks veel betaalt aan gas en elektra (180 euro en meer). Bij personen die werken (28), jaar zijn (34) in huishoudens leven waarin men samenwoont met één of meer kinderen (30) is ook meer behoefte aan informatie. Dat geldt eveneens voor respondenten met de milieuwaarde (35). Hoger opgeleiden (WO+HBO: 28) willen vaker informatie dan personen die lager zijn opgeleid dan WO of HBO (20). De informatiebehoefte van mannen (28) is hoger dan die van vrouwen (20). 100

11 10 Investeren in zonnepanelen, vloerisolatie en dubbelglas Aan zonnepanelen is momenteel de grootste behoefte. Bijna vier op de tien (39) zou deze voorziening (laten) plaatsen als er geen belemmeringen zouden zijn qua geld, tijd, informatie e.d. Vloerisolatie (11) en dubbelglas (11) volgen op afstand. Energiebesparende voorziening waaraan de grootste behoefte bestaat (bij voldoende geld, tijd, informatie e.d.) zonnepanelen 39 vloerisolatie (isolatie vloer op begane grond woning) 11 dubbel glas 11 buiten- of binnen gevelisolatie 8 dak- of vlieringisolatie 5 Hoog Rendements (HR) ketel 4 zonneboiler 3 bodemisolatie 2 overige isolatie (leidingen, brievenbussen) 2 geen van deze voorzieningen: duurzame voorzieningen zijn al aanwezig 11 anders 3 Duurzame voorzieningen zijn al aanwezig: van de respondenten meldt dat duurzame voorzieningen allemaal al aanwezig zijn. In de gestapelde bouw (18), in Schalkwijk (19) en in VVE-woningen (17) is dit aandeel hoger. Hetzelfde geldt voor de ondervraagde 65-plussers (22). Ook in de groep respondenten die maandelijkse een lage prijs voor gas en elektra betalen (tot 130 euro), is het aandeel hoger (16) wil zonnepanelen plaatsen als er geen belemmeringen zouden zijn (qua geld, tijd e.d.). In de naoorlogse voorraad en in Oost is dit percentage hoger (respectievelijk 59 en 54). Dat geldt eveneens voor respondenten die de milieuwaarde belangrijk vinden (46). De jongste respondenten (18-34 jaar) geven minder vaak aan zonnepanelen te willen (30). 11 wil vloerisolatie aanbrengen als er geen belemmeringen zouden zijn (qua geld, tijd e.d.). In de vooroorlogse voorraad (15), in de sector eengezinswoningen (14) en in Noord (15) is dit percentage hoger. Hetzelfde geldt voor ondervraagden die samenwonen als (echt)paar met één of meer kinderen (17). 11 wil dubbel glas plaatsen als er geen belemmeringen zouden zijn (qua geld, tijd e.d.). In de vooroorlogse voorraad (15) en in het centrum (20) is dit percentage hoger. Hetzelfde geldt voor alleenstaanden (20) en ondervraagden in huizen met een hoge maandelijks te betalen prijs (180 euro en meer) voor gas en elektra (16).

12 11 Financiële redenen zijn het belangrijkst bij plaatsen energiebesparende voorziening Bijna vier op de tien (38) vindt de directe besparing op de energierekening zeer belangrijk bij het plaatsen van de genoemde energiebesparende voorziening. Voor ongeveer een vijfde (21) is ook de korte terugverdientijd van de investeringen zeer belangrijk. Dit percentage is voor het milieu (Co 2 -reductie) 26 en 19 voor de toekomst van volgende generaties. Marktpartijen zijn populair om energiebesparende voorziening te plaatsen De meeste respondenten (57) zouden hun gewenste energiebesparende voorziening het liefste door een marktpartij laten plaatsen. Bijna een vijfde (19) van de respondenten wil de voorziening het liefste plaatsen met buurtbewoners (als opdrachtgever). Partij door wie men energiebesparende voorziening het liefste in de woning zou plaatsen marktpartij(en) aan de hand van een offerte 57 Redenen voor plaatsing energiebesparende voorziening zeer belangrijk belangrijk directe besparing op de energierekening samen met buurtbewoners (als opdrachtgever) 19 iemand die alles voor me regelt 12 doe het zelf 8 anders korte terugverdientijd van de investeringen de toekomst van volgende generaties het milieu (CO2-reductie) verhoging van het comfort woning wordt beter verkoopbaar 33 8 behalen van een energielabel 20 5

13 12 24 geeft expliciet aan te willen investeren Bijna een kwart (24) zegt expliciet ja tegen de vraag of men in de komende twee jaar energiebesparende voorzieningen in huis wil (laten) plaatsen. 17 zegt expliciet nee en een vrij grote groep (53) misschien (weet niet: 6). Reden niet investeren: financieel en geen verbouwing op komst Er zijn vele verschillende redenen waarom men de komende twee jaar (misschien) geen energiebesparende voorzieningen wil (laten) plaatsen. De belangrijkste betreffen financiële redenen (bespaar nauwelijks, wil geen geld lenen, heb niet genoeg geld, wil geld anders besteden, maandlasten worden te hoog, door recessie is inkomen/baan onzeker), naast het feit dat men (voorlopig) niet gaat verbouwen. Wil de komende twee jaar energiebesparende voorzieningen in huis (laten) plaatsen Ja 24 Nee 17 Misschien 53 Weet niet 6 Redenen waarom men de komende twee jaar (misschien) geen energiebesparende voorzieningen in huis wil (laten) plaatsen (meer antwoorden zijn mogelijk, van genoemde redenen) 100 we gaan (voorlopig) niet verbouwen wil in de komende twee jaar energiebesparende voorzieningen in huis (laten) plaatsen. Voor sommige segmenten/groepen is dat aandeel hoger: eengezinswoningen (27), vooroorlogse woningen (29), Zuid-West (28), samenwonend met één of meer kinderen (30), HBO-ers+WO-ers (25), werkzame personen (27), jarigen (35), mannen (29) en niet participerend in een VVE (26). Ook is het aandeel hoger onder huishoudens die maandelijks veel, 180 euro of meer, aan gas en elektra betalen (28). Hetzelfde geldt voor de personen met de milieuwaarde (31). Voor andere segmenten/groepen is het aandeel lager: Schalkwijk (16), alleenstaanden (17), lager dan HBO of WO opgeleid (22), AOW, gepensioneerd of rentenierend (18), 65 jaar en ouder (17), vrouwen (16) en lid van een VVE (19). ik bespaar er nauwelijks mee 10 ik wil hiervoor absoluut geen geld lenen 10 ik heb niet genoeg eigen geld voor deze investeringen 9 wil mijn geld aan andere dingen besteden 9 mijn maandlasten worden te hoog als ik hiervoor zou lenen 9 door de recessie is mijn inkomen/baan onzeker 9 het comfort verbetert er nauwelijks door 8 heb angst dat ik meer onroerendezaakbelasting (OZB) moet betalen omdat de woningwaarde zal stijgen door de investeringen 6 ik ben niet bezig met energiebesparing 4 anders 5 duurzame voorzieningen zijn al aanwezig 9 100

14 13 Circa de helft is te verleiden tot investeren als besparing groter is dan het af te betalen bedrag 17 zegt nee tegen de vraag of men in de komende twee jaar energiebesparende voorzieningen in huis wil (laten) plaatsen en 53 zegt misschien (ja: 24 en weet niet: 6). Zou u de komende twee jaar alsnog energiebesparende voorzieningen in huis (laten) plaatsen als u wist dat: ( ja van hen die zeggen misschien of niet te willen investeren) Aan de vrij grote groep die misschien zegt tegen investeringen, samen met hen die nee zeggen, is gevraagd of bepaalde omstandigheden hen over de streep kunnen trekken. De grootste groep (48) kan alsnog worden verleid als de besparing op de energierekening groter is dan het bedrag dat men moet afbetalen. Dit percentage is 32 als er een subsidie is die 10 van de totale kosten dekt. Ruim een kwart (28) wil alsnog investeren als de investering aan de woning is gekoppeld en niet aan de respondent zelf. de besparing op uw energierekening groter is dan het bedrag dat u moet afbetalen 48 er voor u een subsidie is die 10 van de totale kosten dekt 32 de investering aan uw woning gekoppeld is en niet aan u zelf 28 er voor u een goedkope lening is (2) 20 u de lening binnen 5 jaar kan afbetalen 20 u niet zou zijn verhuisd op het moment dat de investering rendabel wordt 19 u naast een lening ook eigen geld kan inbrengen 17 Bijna de helft van hen die niet of misschien energiebesparende voorzieningen in huis willen (laten) plaatsen in de komende twee jaar (48) geeft aan dat alsnog te doen als men wist dat de besparing op de energierekening groter is dan het bedrag dat men moet afbetalen. Dit percentage is nog hoger voor: hen die maandelijks veel, 180 euro en meer, betalen aan gas en elektra (59), zij die weten welk bedrag ze maandelijks betalen aan gas en elektra (51), samenwonenden met één of meer kinderen (57), HBO-ers+WO-ers (51), jarigen (58), mannen (51), werkzame personen (52) en de respondenten met een milieuwaarde (53). Het aandeel is lager onder hen die de maandelijkse prijs van gas- en elektra niet weten (39), alleenstaanden (34), lager dan HBO+WO opgeleiden (40), AOW-ers, gepensioneerden, rentenierend (39) en vrouwen (43).

15 Opdrachtgever: Samensteller: Internet: Auteur: Bronvermelding: Gemeente Haarlem/ Gemeente Haarlem/CS/ dr. J.M. Kersloot Alles uit deze uitgave mag Stadszaken/Milieu Onderzoek en Statistiek feitenencijfers vrij worden gebruikt, mits Postbus 511 onder duidelijke vermel AA Haarlem ding van de samensteller Telefoon: en de naam van de rapportage

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Duurzame verbetering oudere eengezinskoopwoningen

Duurzame verbetering oudere eengezinskoopwoningen Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem maart 2011 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Duurzame verbetering oudere Duurzame verbetering

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

De bereidheid van burgers om bij te dragen aan de onkruidbestrijding

De bereidheid van burgers om bij te dragen aan de onkruidbestrijding Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

'Begraven in Haarlem?

'Begraven in Haarlem? Re a ge re n Adre s: Ma a rt 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Grote Ma rkt 2 2011 RD Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem 'Begraven in Haarlem? 1 De gemeente Haarlem

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Energiegebruik BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden werkt aan een warmtevisie. Om te peilen hoe inwoners omgaan met

Nadere informatie

30% ENERGIEZUINIG. En de energierekening dan? Energiebesparende maatregelen. Welke maatregelen? een warme jas! Energiebesparende maatregelen

30% ENERGIEZUINIG. En de energierekening dan? Energiebesparende maatregelen. Welke maatregelen? een warme jas! Energiebesparende maatregelen Wat is de groene mug? Nationaal energiebesparingsinitiatief Lokaal energiebesparingsinitiatief Gemeente Haarlem met partners Elan Wonen Spaarnelanden Nuon Ymere Pre Wonen Eneco Provincie Noord Holland

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal

Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal Eindrapportage In opdracht van de gemeente Katwijk BMC Implementatie Januari 2017 B.M.A. Lont MSc L. Dols MSc E.J. Timmerman MSc Projectnummer:

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen.

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen De maatregelen verdienen zichzelf terug. Daar valt met de huidige lage rentestand niet tegenop te sparen. aldus Henk Brouwer (VVE Beheerder) van

Nadere informatie

Bewonerspanel. Peiling. Energie,, september 2011. Tweederde stroom van Eneco. Bijna kwart heeft groen gas én groene stroom

Bewonerspanel. Peiling. Energie,, september 2011. Tweederde stroom van Eneco. Bijna kwart heeft groen gas én groene stroom Bewonerspanel Peiling Energie,, september 2011 Het Programma Utrechtse Energie wil door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie de uitstoot van CO2 in de stad in 2020 met tenminste 30% verminderen.

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Stadsdialoog particuliere woningverbetering

Stadsdialoog particuliere woningverbetering Stadsdialoog particuliere woningverbetering Jasper van der Wal, Hiske de Ridder en Rob van Beek 6 oktober 2013 14.30 uur Opening 14.35 uur Terugkoppeling resultaten van de stadsenqûete 14.45 uur Nadere

Nadere informatie

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Energieavond Hilversum Kerkelanden, Zeverijn en Rode Dorp 17 mei 2016 Wat kunt u verwachten Hilverzon & Kerkelanden Leeft! Ambitie gemeente Hilversum Wie is

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Energie

Hoofdstuk 13. Energie Hoofdstuk 13. Energie Samenvatting Bijna twee op de tien respondenten gebruikt Natuurstroom. Daarnaast denkt ruim één op de tien erover na het misschien in de toekomst aan te vragen. Het gebruik van en

Nadere informatie

Zummere Power donderdag 9 oktober thema: Energiebesparing. Mat Schatorje, 9 oktober

Zummere Power donderdag 9 oktober thema: Energiebesparing. Mat Schatorje, 9 oktober Zummere Power donderdag 9 oktober thema: Energiebesparing Mat Schatorje, 9 oktober 1 Doelstelling Energieregisseurs Gericht op bestaande bouw (woning, gebouw) Integraal Energie- als binnenklimaatadvies

Nadere informatie

Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden

Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden Welkom door wethouder Dick Jense Rob Klokman Ecostream Wat kunt u verwachten deze avond Wat is Wonen++ Energiebesparende

Nadere informatie

duurzaamheid en energiebesparing

duurzaamheid en energiebesparing Hofpanel Resultaten peiling 16: 1 duurzaamheid en energiebesparing februari 2013 1. Inleiding Vanaf 13 december 2012 tot en met 6 januari 2013 konden leden van het Hofpanel het burgerpanel van de gemeente

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen OMNIBUSENQUETE 2012 Deelrapport: energiebesparende maatregelen Mei 2014 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Marielle Bartels,

Nadere informatie

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015 Energieavond Hilversum-Zuid 14 oktober 2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door Heikracht Bethlehemkerk, Hilversum Verbonden, Heikracht HilverZon Ambities gemeente Hilversum Wie is Hoom? Hilversum Zuid

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Duurzaamheidsagenda 2015-2018 Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Welkom Programma Inleiding gemeente Capelle aan den IJssel Toelichting programma naar een duurzame VvE Vragen

Nadere informatie

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier Inleiding: Begin mei 23 is door Dorpsbelang Metslawier/DOM Metslawier een enquête huis aan huis verspreid. Doel van deze enquête is het inzichtelijk maken van de vraag van dorpsbewoners naar middelen om

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Energiebesparing begint hier!

Energiebesparing begint hier! Energiebesparing begint hier! Zoetermeer, 17 juli 2014 Lou Lit & Pim Halkes 4 HOME 2 Thermografie, Lekkage onderzoek en Energiebesparing advies. Doelstelling: - Terugdringen Co2 uitstoot - Lagere energienota

Nadere informatie

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Energie besparing en woning verbetering voor VvE s sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Onderzoek doen en experimenteren met als doel: Mensen prettig laten wonen, leven en werken Experiment:

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd ONDERZOEK THUIS ACCU Is Nederland klaar voor de thuis accu?! 29 oktober 2015 Panelleden ISO 26362 gecertificeerd Auteur Y. Lievens Onderzoek thuis accu De techniek gaat steeds meer vooruit en er blijven

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Bewonerspanel Energie

Bewonerspanel Energie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Energie Novemberpeiling 2014: Energie De gemeente Utrecht ondersteunt bewoners, bedrijven

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Memo. Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen

Memo. Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen Memo Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen Onderwerp > Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen bestaande bouw Opsteller > Niels van Vliet & Ellen van Acht met

Nadere informatie

Aan alle huiseigenaren van Bergschenhoek Centrum

Aan alle huiseigenaren van Bergschenhoek Centrum Aan alle huiseigenaren van Bergschenhoek Centrum Uw wooncomfort verbeteren en op uw energierekening besparen? De WoonWijzerWinkel Kijk op woonwijzerwinkel.nl/lansingerland Zelf energie opwekken Minder

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Meer wooncomfort. Nu tijdelijk 250,- korting op. van een zonneboiler. en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon

Meer wooncomfort. Nu tijdelijk 250,- korting op. van een zonneboiler. en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon WIJ REGELEN HET VOOR U! Nu tijdelijk 250,- korting op uw zonnepanelensysteem bij de aanschaf van een zonneboiler Zonneboiler Meer wooncomfort en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon voltalimburg.nl/zonneboiler

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU Gemeente Huizen Januari/februari 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE 8-12-2016 0 Energiek Alphen aan den Rijn & Hoom WAT KUNT U VERWACHTEN? Lage Zijde onder de loep Energiebesparende maatregelen I Gemeente Alphen aan den Rijn en

Nadere informatie

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis Winst en comfort uit duurzaamheid Bouw op onze kennis Even voorstellen "Het verschil tussen gewoon en uitzonderlijk is vaak dat kleine beetje extra, waarin samenwerking en krachtenbundeling mijn drijfveer

Nadere informatie

Informatiebehoefte ondernemers

Informatiebehoefte ondernemers Reag eren Ad res : jan -15 o.en.s @haarlem.nl Grote markt 2 2011 RD Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek OndernemersPanel Haarlem Informatiebehoefte ondernemers 1 Wat is de informatiebehoefte

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden Iwan Arjen Goodijk Bisschopstraat Bisschopstraat 24 Leeuwarden 8921AZ Leeuwarden Inleiding Je hebt online de energiebespaarscan van jouw huis aangevraagd. Je wilt dus weten hoe jij kunt besparen op energiekosten.

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Klantgerichte oplossingen voor. duurzame. woningverbetering

Klantgerichte oplossingen voor. duurzame. woningverbetering Klantgerichte oplossingen voor Energie besparende duurzame maatregelen woningverbetering Rapportage T.b.v. Actieagenda Bouw; werkgroep Klantgerichte woningverbetering Ronald Provoost, Helene Hallebeek

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Relatie tussen energielabel en energiegebruik

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Slim besparen, doe je samen!

Slim besparen, doe je samen! Slim besparen, doe je samen! Welkom Programma: 1. Opening, voorzitter dorpsraad Marco Hesp 2. Buurkracht, Patricia Vinclair 3. Buurtscan/Buurtadvies, Jaap Stel Kies Groen Licht Pauze 4. Uitleg duurzaam

Nadere informatie

Afvalinzameling. Digipanel Haarlem. Onderweg naar verduurzaming van afvalstromen. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Afvalinzameling. Digipanel Haarlem. Onderweg naar verduurzaming van afvalstromen. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis in de Gooi- en Vechtstreek. Een droom? Niet met Kopen naar Wens van Dudok Wonen. Het

Nadere informatie

DUURZAAM KOUDUM. Enquete resultaten Januari 2013

DUURZAAM KOUDUM. Enquete resultaten Januari 2013 DUURZAAM KOUDUM Enquete resultaten nuari 2013 Behoorlijk aantal reacties 1155 huishoudens 115 respondenten Goede verdeling over postcodes Ex 18 Ax 12 Bx 14 Gx 5 Cx 14 Hx 14 100% = 80 respondenten die in

Nadere informatie

Samen geeft energie Fatima

Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Project van de gemeente Tilburg Gebaseerd op burgerinitiatief energiebesparing bij particuliere woningeigenaren groep van 20 vergelijkbare woningen in een

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

www.samengeeftenergie.nl

www.samengeeftenergie.nl www.samengeeftenergie.nl Segon Stimuleringsinitiatief Energiebesparing Gebouwde Omgeving Nederland Het is onze missie om energiebesparing èn het duurzaam gebruik van energie binnen het bereik te brengen

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Klimaat en energiebesparing

Klimaat en energiebesparing Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Klimaat en energiebesparing Omnibusonderzoek 2006 en 2010 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2006

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Het energiepakket Een huishouden is gemiddeld 150,- per maand kwijt aan energie. Dat is een kwart van

Nadere informatie

Energiemonitor Consumentenmarkt elektriciteit en gas

Energiemonitor Consumentenmarkt elektriciteit en gas Energiemonitor 2017 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart. Opiniepeiling Ons Groene Hert

Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart. Opiniepeiling Ons Groene Hert Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart Opiniepeiling Ons Groene Hert Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek Augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond en doel onderzoek

Nadere informatie

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart 2009

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart 2009 Raadsmededeling Nummer : 82/2009 Datum : 9 december 2009 B&W datum : - Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Tussentijdse evaluatie subsidieverordening 'Achterhoek Bespaart 2009' Aanleiding Brief

Nadere informatie

Hilversum Over t Spoor

Hilversum Over t Spoor Hilversum Over t Spoor Energieavond Hilversum Over t Spoor 20 april 2016 Wat kunt u verwachten Wijkcentrum de Geus & Geuzenkracht Ambitie gemeente Hilversum Wie is Hoom? De buurt onder de loep Wijkaanbod:

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Verduurzamen zonder eigen geld

Verduurzamen zonder eigen geld Verduurzamen zonder eigen geld DUURZAAM WONEN NIJKERK (Woonabonnement) 29 november 2016 Waarom je woning verduurzamen? Comfortverbetering Voor een duurzame wereld Goed voor je portemonnee Woningverbetering

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Lekker wonen, lagere lasten Het energiepakket van Woonservice Energiekosten bepalen voor een groot deel

Nadere informatie

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen Rapportage Energiebus BC Kleine Jan, Huizen Type woningen: 54 eengezinswoningen met een oppervlak van 100 m2. Bouwjaar: 1957 Op verzoek van: Bewonerscommissie Verhuurder: De Alliantie Datum bezoek: 21-6-2013

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Energie en duurzaamheid. Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2016

Energie en duurzaamheid. Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2016 Energie en duurzaamheid Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2016 Mr C.J.C.M. (Kees) Oomen Klik Directeur om Organisatie de titelstijl en Public van Affairs het Stichting VvE Belang model te bewerken ing.

Nadere informatie

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN RAPPORTAGE PANELRONDE DECEMBER 2012 DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, die met enige regelmaat wordt gevraagd om

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

OZB peiling

OZB peiling OZB peiling 2013-2014 Februari 2014 Inleiding De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van het OZB-tarief,

Nadere informatie

wordt mede mogelijk gemaakt door

wordt mede mogelijk gemaakt door Welkom wordt mede mogelijk gemaakt door Het Nationaal Energiebespaarfonds Stimuleren energiebesparing in de bestaande woningbouw Vermogen: 300 miljoen Fondsperiode: tot en met eind 2018 Product: laagrentende

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie

Oosterhout Nieuwe Energie Oosterhout Nieuwe Energie Wat willen wij bereiken met ONE Oosterhout 100% Duurzame Energie Betaalbaar Lokaal opgewekt Met lokale ondernemingen Oftewel:. samen met inwoners van Oosterhout, op het grondgebied

Nadere informatie

Energielabel voor woningen

Energielabel voor woningen Energielabel voor woningen Een zuinig huis? Met het energielabel zie je het zo! Energielabel voor woningen Inhoud 1. Hoe energiezuinig is uw huis 05 2. Enkele feiten op een rij 06 3. Een energielabel

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie