duurzaamheid en energiebesparing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "duurzaamheid en energiebesparing"

Transcriptie

1 Hofpanel Resultaten peiling 16: 1 duurzaamheid en energiebesparing februari Inleiding Vanaf 13 december 2012 tot en met 6 januari 2013 konden leden van het Hofpanel het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente deelnemen aan de peiling over duurzaamheid en energiebesparing. Hof van Twente wil een duurzame gemeente worden. In 2035 moet de gemeente energieneutraal zijn, wat wil zeggen dat er in Hof van Twente evenveel energie wordt opgewekt als er wordt verbruikt. In de Hofpeiling is gevraagd naar de mening over energieopwekking en energiebesparing en welke maatregelen panelleden nemen of van plan zijn te gaan nemen. Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling. In totaal zijn er panelleden uitgenodigd om aan de peiling deel te nemen. Uiteindelijk vulden 605 van hen de vragenlijst volledig in, een respons van 27 procent. Er deden meer mannen (64 procent) dan vrouwen (36 procent) mee. Tweederde (68 procent) van de panelleden is 50 jaar of ouder. Om over- en ondervertegenwoordiging van bevolkingsgroepen te corrigeren, zijn de resultaten van de peiling herwogen naar leeftijd, geslacht en woonkern. Een grote meerderheid van de panelleden (89 procent) vond het onderwerp van deze peiling interessant. Over het algemeen geldt dat leden van een burgerpanel, zoals het Hofpanel, meer maatschappelijk geïnteresseerd en betrokken zijn. Bij een thema als duurzaamheid en energiebesparing moet bij de interpretatie van de resultaten hiermee rekening worden gehouden. Achtereenvolgens komen in deze nieuwsbrief aan de orde: het belang van duurzaamheid, het energiegebruik en energiebesparende maatregelen, energieopwekkende maatregelen, de bekendheid met gemeentelijke doelstellingen en energieprojecten, het oordeel over de energiecorporatie, de bereidheid om samen met buren in energie te investeren en tenslotte een eventueel andere houding als ondernemer dan als bewoner. Waar relevant, worden resultaten nader geanalyseerd op achtergrondkenmerken, waaronder of men huurder of huiseigenaar is. In de bijlage is een responsverantwoording opgenomen. Voor een volledig overzicht van de open antwoorden wordt verwezen naar de Excel-sheets. 1

2 2. Belang van duurzaamheid in Hof van Twente Vrijwel het gehele panel onderschrijft de stelling, dat duurzaam omgaan met energie belangrijk is voor de toekomst. Viervijfde vindt dat de gemeente moet investeren in duurzaam omgaan met energie (ondanks de economische crisis) en dat het de verantwoordelijkheid is van iedereen om een duurzame ontwikkeling in de gemeente tot stand te brengen. Figuur 1 Mening over stellingen over duurzaamheid (n=603). Het is van groot belang voor de toekomst dat we in Hof van Twente duurzaam omgaan met energie 93% 5% Ondanks de economische crisis moet de gemeente investeren in duurzaam omgaan met energie 82% 7% Het is de verantwoordelijkheid van een ieder om een duurzame ontwikkeling in Hof van Twente tot stand te brengen. 82% 5% (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens Er zijn verschillen tussen verschillende groepen wat betreft hun instemming met de voorgelegde stellingen. Huurders onderschrijven de stellingen wat vaker dan gemiddeld en ondernemers juist minder. Naar mate de leeftijd van de panelleden toeneemt, is de instemming met de stellingen groter. Tabel 1 Instemming met stellingen (% (zeer) mee eens). duurzame ontwikkeling is verantwoordelijkheid van ieder¹ voor de toekomst duurzaam omgaan met energie gemeente moet investeren in duurzaam omgaan met energie huurders 1 Zie voor exacte formulering stellingen figuur jaar jaar 50 jaar e.o. niethuurders ondernemers nietondernemers 83% 80% 67% 79% 83% 75% 82% 9 92% 8 91% 92% 89% 93% 8 81% 62% 78% 83% 78% 82% 3. Energiegebruik en genomen energiebesparende maatregelen Tweederde van het Hofpanel is vaak bewust zuinig met energie en een vijfde is dit altijd (figuur 2). Voor een belangrijk deel zeggen panelleden die bewust zuinig zijn met energie dat ze besparende maatregelen hebben genomen, zoals het aanbrengen van isolatie of spaarlampen. Ook aanpassingen in het gedrag worden veel genoemd, zoals de thermostaat lager zetten, warme kleding dragen, verlichting niet onnodig laten branden en korter douchen. 2

3 Figuur 2 Hoe vaak bent u bewust zuinig met energie? (n=603) 20% 1% 18% 62% altijd vaak soms nooit Tussen de verschillende groepen zijn kleine verschillen wat betreft hun omgang met energie. Ouderen zijn vaker bewust zuinig met energie en huurders wat minder (tabel 2). Tabel 2 Bewust zuinig omgaan met energie huurders jaar jaar 50 jaar e.o. niethuurders ondernemers nietondernemers altijd 19% 1 19% 15% 18% vaak 55% 63% 63% 62% 61% 62% 62% soms 2 19% 2 23% 19% 21% 20% nooit 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% De helft van de leden van het Hofpanel vindt dat de eigen energiebesparende maatregelen voldoende zijn, maar tweevijfde denkt dat eigen maatregelen niet voldoende zijn figuur 3). Over de burgers van de gemeente in het algemeen is het panel minder positief, al zegt de helft niet te weten of de inwoners van Hof van Twente voldoende energiebesparende maatregelen nemen. Panelleden die wel een mening geven, vinden vooral dat de burgers niet genoeg maatregelen nemen. De stimulerende maatregelen die de gemeente en andere overheden nemen, worden door een meerderheid van het panel als onvoldoende beoordeeld. Figuur 3 Bent u het eens met de volgende stellingen over duurzaam omgaan met energie? (n=603) Ik neem voldoende energiebesparende maatregelen 5 40% Burgers in Hof van Twente nemen voldoende energiebesparende maatregelen 38% 5 De gemeente Hof van Twente stimuleert het nemen van energiebesparende maatregelen voldoende 57% 28% Andere overheden (zoals Rijk, provincie) stimuleren het nemen van energiebesparende maatregelen voldoende 10% 6 20% ja nee, niet genoeg nee, te veel weet niet 3

4 Vrijwel alle leden van het Hofpanel hebben dubbel glas op de benedenverdieping. Ook een HR - verwarmingsketel komt in de woningen van de panelleden veel voor. Het minst vaak wordt gekozen voor het gebruik van openbaar vervoer om energie te besparen. Tweederde van het panel past deze maatregel niet toe en is het ook niet plan. Het gebruik van een kleinere of zuiniger auto wordt relatief vaak overwogen. Een derde van de panelleden gebruikt al een kleinere of zuiniger auto en eveneens een derde overweegt dit te gaan doen (figuur 4). Naast de voorgelegde energiebesparende maatregelen konden panelleden ook opgeven welke aanvullende maatregelen ze nemen. Hierbij werden veel energieopwekkende maatregelen genoemd welke hierna aan bod komen. Verder worden de nodige gedragsalternatieven genoemd, zoals de verwarming minder hoog zetten, warmere kleding dragen en bepaalde apparaten (bijvoorbeeld de wasdroger) niet aanschaffen of minder gebruiken. Figuur 4 Maakt u gebruik van de volgende energiebesparende maatregelen in uw huishouden? (n min =582) Dubbelglas benedenverdieping 9 Hoog rendement (HR) verwarmingsketel 9 Spaarlampen 87% 10% Dubbelglas bovenverdieping 7 Dakisolatie 77% 1 10% Energiezuinige apparatuur (A label) 70% 2 Gevelisolatie 69% 15% 15% (Meer) gebruik van de fiets 6 20% Waterbesparende douchekop en kranen 6 19% Vloerisolatie Groene stroom 60% 50% 19% 19% 22% 31% Kleinere/zuiniger auto % (Meer) reizen met openbaar vervoer 6 ja wordt overwogen/ misschien in toekomst nee Kostenbesparing is over het algemeen de belangrijkste reden voor het nemen van een maatregel om energie te besparen (figuur 5). Dat geldt vooral voor het aanbrengen van isolatie en dubbelglas en voor de aanschaf van een HR ketel. Voor plaatsing van een HR-ketel geldt ook dat de oude ketel aan vervanging toe was. Voor het afnemen van groene stroom en het (vaker) reizen met openbaar vervoer of fiets geldt dat het milieueffect de belangrijkste reden is. Onder andere redenen wordt vaak genoemd dat de maatregel of voorziening al in de woning aanwezig was. 4

5 Figuur 5 Wat was voor u de belangrijkste reden om onderstaande energiebesparende maatregelen te nemen of waarom overweegt u dat? Groene stroom (n=349) 73% 5% (Meer) reizen met openbaar vervoer (n=146) 48% 25% 2 (Meer) gebruik van de fiets (n=452) 40% 35% 23% Energiezuinige apparatuur (n=513) 32% 48% Spaarlampen (n=546) 30% 49% 15% Waterbesparende douchekop en kranen (n=423) 29% 51% 7% Kleinere/zuiniger auto (n=265) 28% 51% Dubbelglas benedenverdieping (n=586) 7% 52% 2 Hoog rendement (HR) verwarmingsketel (n=569) 52% 27% Dubbelglas bovenverdieping (n=464) 5 22% Dakisolatie (n=466) 60% 8% 3% 23% Gevelisolatie (n=421) 60% 2 Vloerisolatie (n=370) 58% 5% 27% beter voor milieu kostenbesparing moest vervangen worden subsidieregeling anders De kosten die met het nemen van de maatregelen gemoeid zijn, vormen de belangrijkste reden om isolatie of dubbel glas niet aan te brengen (tabel 3). Voor de meeste andere maatregelen geldt dat er nog geen vervanging nodig wordt geacht. Voor het niet afnemen van groene stroom is gebrek aan informatie een relatief belangrijke reden en voor het niet gebruiken van waterbesparende douchekop en kranen geldt dat de maatregel relatief vaak niet als mogelijkheid bij de panelleden is opgekomen. Tabel 3 Wat is voor u de belangrijkste reden om onderstaande energiebesparende maatregelen nu niet te nemen? te duur niet aan te veel weet er te niet aan weet niet/ vervanging toe anders werk weinig van gedacht nvt dubbelglas bovenverdieping (n=112) 47% 25% 2% 2% 0% 19% 5% vloerisolatie (n=192) 43% 9% 2% 3% 20% 5% gevelisolatie (n=138) 41% 8% 5% 9% 3% 29% dakisolatie (n=106) 40% 18% 12% 2% 3% 21% dubbelglas benedenverdieping (n=14) 37% 23% 0% 0% 3 0% groene stroom (n=219) 2 3% 3% 18% 2 21% (meer) reizen met OV (n=420) 20% 2% 10% 2% 1% 48% 18% spaarlampen (n=37) 1 5 0% 0% 2 3% energiezuinige apparatuur (n=66) 1 65% 0% 7% 2% 7% HR- verwarmingsketel (n=18) 12% 32% 0% 1% 0% 23% 32% waterbesparende douchekop en kranen (n=161) 8% 37% 1% 28% 9% kleinere/ zuiniger auto (n=311) 8% 55% 1% 0% 1% 27% 9% (meer) gebruik van de fiets (n=133) 0% 2% 12% 1% 5% 57% 23% 5

6 4. Energieopwekkende maatregelen Een derde van het Hofpanel zou zeker in zonnepanelen willen investeren en de helft overweegt dit nu of in de toekomst te doen. De investering in een zonneboiler wordt in even sterke mate overwogen, maar hier zijn minder panelleden zover dat ze nu zouden willen investeren. Tweederde van het panel is niet van plan om te gaan investeren in biovergisting, en daarmee is dit de minst waarschijnlijke investering. Desgevraagd noemen panelleden nog andere maatregelen, waaronder vooral het benutten van aardwarmte. Figuur 6 In welke energieopwekkende maatregelen zou u willen investeren? (n min =570) Zonnepanelen (PV cellen) 3 49% 1 Stoken op hout 2 20% 5 Zonneboilers 20% 49% 30% Windenergie 15% 31% 5 Biovergisting 10% 2 6 ja wordt overwogen/misschien in toekomst nee Huurders zijn minder geneigd om te gaan investeren in energieopwekkende maatregelen, vanzelfsprekend ook omdat ze daar minder toe in staat zijn, omdat ze de woning niet bezitten. Ondernemers zijn vaker van plan dan gemiddeld om te investeren in zonnepanelen, zonneboilers en stoken op hout. Tabel 4 Geneigdheid om te investeren in energieopwekkende maatregelen (% ja en wordt overwogen/misschien in de toekomst). nietondernemers huurders niet-huurders ondernemers zonnepanelen % 82% zonneboilers 55% 72% 7 69% stoken op hout 31% % windenergie 40% 47% 42% 47% biovergisting 32% 37% 35% 3 Als een investering in biovergisting is gepland of wordt overwogen, is dat vooral omdat dit beter is voor het milieu. Dit geldt ook voor een investering in windenergie en (in mindere mate) in een zonneboiler. Een investering in zonnepanelen en vooral het stoken op hout wordt vooral voorgenomen of overwogen, omdat dit geld oplevert (figuur 7). Een relatief groot deel van het panel stookt al op hout en meldt dit onder anders. 6

7 Figuur 7 Wat is voor u de belangrijkste reden om in onderstaande energieopwekkende maatregelen te investeren of waarom overweegt u dat? Biovergisting (n=64) 60% 21% Windenergie (n=104) 57% 2 15% Zonneboilers (n=163) 43% 35% 1 Zonnepanelen - PV cellen (n=301) 33% 40% 22% Stoken op hout (n=152) 61% 2 beter voor milieu levert geld op subsidieregeling anders De belangrijkste reden om geen investering in zonneboilers of zonnepanelen te doen of te overwegen, is dat dit teveel zou kosten (tabel 5). Voor biovergisting en windenergie zijn redenen van praktische aard belangrijk bij het afzien van een investering (geen plaats, geen productie van grondstoffen voor vergisting), maar ook (zeker bij windenergie) de overlast die hiermee gepaard gaat. Stoken op hout wordt vooral te bewerkelijk gevonden om een investering te doen, maar er wordt ook relatief vaak getwijfeld aan een gunstig milieueffect van deze maatregel. Verder geldt voor de mogelijkheden om energie op te wekken (met uitzondering van zonnepanelen) dat er vaak informatie ontbreekt om een investering te doen of te overwegen. Tabel 5 Wat is voor u de belangrijkste reden om nu niet in onderstaande energieopwekkende maatregelen te investeren? weet er te niet aan weet te duur te veel werk anders weinig van gedacht niet/nvt zonnepanelen (n=275) 47% 2% 2% 30% zonneboilers (n=374) 37% 21% stoken op hout (n=393) 8% 22% 2% 32% 23% windenergie (n=424) 20% 2% 27% 29% biovergisting (n=423) 10% 2 5% 21% 37% 7

8 5. Energiedoelstelling Hof van Twente Een derde van het Hofpanel kende vóór de peiling de gemeentelijke doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn (figuur 8). Het project Duurzame gemeente is bekender. Bijna de helft van het panel kent dit project. Ouderen zijn vaker bekend met het project dan jongeren. De bekendheid onder 50-plussers is 48 procent, terwijl die onder jongeren tot 30 jaar 16 procent is. Figuur 8 Bekendheid met gemeentelijke energiedoelstelling en met project Duurzame gemeente (n=603). Kent doelstelling "Gemeente Hof van Twente in 2035 energieneutraal" 31% Kent het project "Duurzame gemeente" 4 De belangrijkste informatiebron voor het project Duurzame gemeente is het Hofweekblad. Een derde van het panel las hierin over het project. In andere lokale media, waaronder TC Tubantia, las 20 procent iets over het project. Andere informatiebronnen zijn aanzienlijk minder belangrijk. Ouderen weten vaker over het project door artikelen in het Hofweekblad en TC Tubantia dan jongeren. Van de 50-plussers heeft 41 procent van het project gehoord door artikelen in het Hofweekblad en 24 procent door publicaties in TC Tubantia. Ook de thema-avonden in het gemeentehuis worden vaker door ouderen genoemd (8 procent). Jongeren tot 30 jaar noemen vaker dan ouderen de overige informatiebronnen, al gaat het om kleine aantallen, maar ook bij hen zijn de artikelen in het Hofweekblad en in de TC Tubantia de belangrijkste informatiebronnen. Een andere bron van informatie is een persoonlijk gesprek met een ambtenaar of beroepsmatige informatie. Figuur 9 Op welke manier(en) heeft u van het project duurzame gemeente gehoord of gelezen? (n=603) artikelen in Hofweekblad artikelen in andere lokale media zoals TC Tubantia subsidieregeling zonnepanelen thema-avonden in gemeentehuis subsidieregeling zonne-energie subsidieregeling isolatie subsidieregeling energiescans anders niet van gehoord 7% 5% 3% 1% 20% 3 57% 0% 25% 50% 75% 6. Energiecorporatie Binnen de gemeente is een aantal particulieren bezig met het opzetten van een energiecoöperatie. De coöperatie wil mensen binnen de Hof van Twente gaan helpen met het duurzaam maken van hun energieverbruik. Ze zetten daarbij voor de korte termijn in op enerzijds het verminderen van het energieverbruik en anderzijds op het gezamenlijk inkopen van duurzame energie. 8

9 Tweederde van het panel vindt het opzetten van zo n coöperatie een goed idee en slechts 6 procent vindt het geen goed idee. Wel zegt ruim een kwart hierover geen mening te kunnen geven (figuur 10). Panelleden die een energiecoöperatie een goed idee vinden, noemen relatief vaak het argument dat gezamenlijkheid meer (inkoop)macht betekent en dat er zo makkelijker aan voldoende kennis te komen is. Tegenstanders van het idee vinden het te ingewikkeld of leggen de prioriteit bij besparen in plaats van (gezamenlijk) inkopen. Figuur 10 Vindt u het opzetten van een dergelijke energiecoöperatie een goed idee? (n=603) 28% 6 ja nee weet niet Een op de tien panelleden heeft belangstelling om deel te nemen aan de energiecoöperatie en de helft heeft misschien belangstelling. Ruim een derde van de panelleden is er mee akkoord dat de energiecoöperatie contact opneemt als ze van start gaat. Figuur 11 Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de energiecoöperatie? 37% 52% ja misschien nee Huurders hebben minder belangstelling om deel te nemen aan de coöperatie. Vier procent wil zeker deelnemen en 48 procent misschien. Ondernemers hebben meer belangstelling dan gemiddeld. Een op de tien wil zeker deelnemen en 57 procent misschien. 7. Met buren investeren in duurzaam omgaan met energie Bijna de helft van het Hofpanel zou samen met de buren willen investeren in het duurzaam omgaan met energie, maar het aandeel dat dat niet zou willen is iets groter (figuur 12). Panelleden die gezamenlijk zouden willen investeren, willen dat vooral doen door het met de buren inkopen van zonnepanelen. 9

10 Figuur 12 Zou u gezamenlijk met uw buren willen investeren in duurzaam omgaan met energie? 53% 47% ja nee 8. Houding en gedrag als ondernemer Een deel van het panel (16 procent) is (ook) ondernemer, waarvan de meeste in Hof van Twente. In geringe mate is het gedrag en de houding als ondernemer anders dan als bewoner (figuur 13). Het verschil in gedrag en houding wordt gemotiveerd door (1) de belangrijkere rol van kosten in een onderneming, door (2) verplichtingen als ondernemer (representatie, klantvriendelijkheid) en door (3) de specifieke werkzaamheden van het bedrijf (bijvoorbeeld activiteiten in de energiebranche). Figuur 13 Heeft u als ondernemer een andere houding en gedrag ten aanzien van duurzaam omgaan met energie dan als bewoner? (n=94) 19% 81% ja nee 10

11 Bijlage 1. Responsoverzicht Woonsituatie % ik woon in een eigen koopwoning 8 ik huur een woning van een woningcorporatie (bijvoorbeeld Viverion) 10% ik huur een woning van een particuliere verhuurder 3% ik woon thuis bij mijn ouders of verzorgers 1% anders 3% n=603 Wel/geen ondernemer? % ja, in Hof van Twente 1 ja, in andere gemeente 2% Nee 8 n=603 Leeftijd % % e.o. 59% onbekend n=603 Geslacht % man 55% vrouw 31% onbekend 1 n=603 Woonplaats % Ambt Delden Bentelo 2% Delden 3 Diepenheim 7% Goor 2 Hengevelde Markelo 21% onbekend 2% n=603 11

Bewonerspanel. Peiling. Energie,, september 2011. Tweederde stroom van Eneco. Bijna kwart heeft groen gas én groene stroom

Bewonerspanel. Peiling. Energie,, september 2011. Tweederde stroom van Eneco. Bijna kwart heeft groen gas én groene stroom Bewonerspanel Peiling Energie,, september 2011 Het Programma Utrechtse Energie wil door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie de uitstoot van CO2 in de stad in 2020 met tenminste 30% verminderen.

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER

BURGERPANEL CAPELLE OVER BURGERPANEL CAPELLE OVER duurzaamheid Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 14 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling ging over duurzaamheid.

Nadere informatie

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU Gemeente Huizen Januari/februari 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Bewonerspanel Energie

Bewonerspanel Energie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Energie Novemberpeiling 2014: Energie De gemeente Utrecht ondersteunt bewoners, bedrijven

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Energie

Hoofdstuk 13. Energie Hoofdstuk 13. Energie Samenvatting Bijna twee op de tien respondenten gebruikt Natuurstroom. Daarnaast denkt ruim één op de tien erover na het misschien in de toekomst aan te vragen. Het gebruik van en

Nadere informatie

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing Duurzaamheid & energiebesparing Resultaten peiling EnschedePanel Juni 2013 Samenvatting Eind maart is een peiling onder het EnschedePanel gehouden over duurzaamheid. In totaal hebben 2.224 panelleden aan

Nadere informatie

Nieuwe energie anno 2016

Nieuwe energie anno 2016 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Nieuwe energie anno 2016 Uitkomsten van de 2-meting Sjof Raaijmakers en Tim de Beer H2228 31 maart

Nadere informatie

Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008

Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008 Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008 In het face-to-face onderzoek uitgevoerd in maart en april 2008, werden in totaal 1.026

Nadere informatie

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier Inleiding: Begin mei 23 is door Dorpsbelang Metslawier/DOM Metslawier een enquête huis aan huis verspreid. Doel van deze enquête is het inzichtelijk maken van de vraag van dorpsbewoners naar middelen om

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING MILIEU EN DUURZAAMHEID

INWONERSPANEL CUIJK PEILING MILIEU EN DUURZAAMHEID INWONERSPANEL CUIJK PEILING 3 2015 MILIEU EN DUURZAAMHEID Gemeente Cuijk December 2015/Januari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Klimaatverandering

Hoofdstuk 15. Klimaatverandering Hoofdstuk 15. Klimaatverandering Samenvatting Acht op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Qua belangrijkheid staat het onderwerp klimaatverandering

Nadere informatie

Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart. Opiniepeiling Ons Groene Hert

Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart. Opiniepeiling Ons Groene Hert Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart Opiniepeiling Ons Groene Hert Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek Augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond en doel onderzoek

Nadere informatie

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 Van 24 oktober t/m 6 november 2011 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Betrokkenheid klimaat en duurzaamheid in de wijk Rozendaal

Betrokkenheid klimaat en duurzaamheid in de wijk Rozendaal Betrokkenheid klimaat en duurzaamheid in de wijk Rozendaal Verslag van enquête onder bewoners Februari 2010 Inleiding In de wijk Rozendaal in Leusden is een bewonersinitiatief ontstaan, genaamd het energieteam

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016,

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Beste, Bedankt voor het invu llen van de Energiescan. Voor u ligt het adviesrapport. Op basis

Nadere informatie

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptips die watt opleveren samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptip 1 Waterbesparende douchekop (max. 8L per minuut doe de emmerproef om dit te testen) ± 90 p.j. De groenste

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DUURZAME ENERGIE

PARTICIPATIE IN DUURZAME ENERGIE PARTICIPATIE IN DUURZAME ENERGIE Gemeente Zeewolde December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/27 Datum Februari 2017

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Vlnr. Rob van de Peppel (advies), Frank ten Doeschot (projectleiding), Arnold Kooiker (programmeur) en Lonneke Bruin (onderzoeker)

Vlnr. Rob van de Peppel (advies), Frank ten Doeschot (projectleiding), Arnold Kooiker (programmeur) en Lonneke Bruin (onderzoeker) Hofpanel Verslag evaluatiepeiling en panelbijeenkomst 22 maart 2010 Inleiding Het Hofpanel is opgericht in juni 2008. Destijds is gestart met 575 deelnemers. Deze zijn geworven via een aselecte aanschrijving

Nadere informatie

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen OMNIBUSENQUETE 2012 Deelrapport: energiebesparende maatregelen Mei 2014 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Marielle Bartels,

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Klimaat en energiebesparing

Klimaat en energiebesparing Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Klimaat en energiebesparing Omnibusonderzoek 2006 en 2010 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2006

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling over groen en buitenruimte, duurzame energie en het carillon Mei 2014 Deze notitie beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het burgerpanel van Lansingerland

Nadere informatie

Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025

Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025 Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025 Willemien Veele Cor Kamminga 08-04-16 www.rijksmonumenten.nl Achtergrond en aanleiding Ambitie om in 2020 16% van de energie duurzaam op te wekken in Fryslân

Nadere informatie

Bewonerspanel Energie

Bewonerspanel Energie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Energie Een derde van geïnformeerde panelleden treft energiemaatregelen Zeven op de tien (69%)

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Agenda 1. Welkomstwoord voorzitter AH Woon. 2. Huurbeleid 2015 en verder 3. Wat heeft AH Woon gedaan 4. Pauze 5. Er

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 4: meedoen met groen en bomenbeleid februari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Capelle

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

USP Energie Monitor. Kwartaal 1 2015

USP Energie Monitor. Kwartaal 1 2015 USP Energie Monitor Kwartaal 1 2015 Rapportage Thema s: Inzicht in energieverbruik & Energiebesparende maatregelen drs. Reinier Zuydgeest Hanane Bouazzaoui Mei 2015 - i15uemmvk1 Inhoudsopgave 1 Achtergrond

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

KLANTPEILING: ENERGIEZUINIG WONEN SAMENVATTING

KLANTPEILING: ENERGIEZUINIG WONEN SAMENVATTING KLANTPEILING: ENERGIEZUINIG WONEN Datum klantpeiling 10 november tot 23 november 2015 Onderwerp Energiezuinig wonen Aantal leden 103 Respons 60 SAMENVATTING In november 2015 gaven 60 huurders hun mening

Nadere informatie

De toekomst van het stadhuis

De toekomst van het stadhuis De toekomst van het stadhuis Resultaten peiling EnschedePanel 13 januari 2012 1. Achtergrond In 2001 heeft de gemeente Enschede het stadskantoor aan de Hengelosestraat in gebruik genomen. Sinds die tijd

Nadere informatie

WAGENINGENPANEL: ENERGIE EN DUURZAAMHEID. Onderzoek over duurzaam en energiezuinig wonen onder inwoners van Wageningen

WAGENINGENPANEL: ENERGIE EN DUURZAAMHEID. Onderzoek over duurzaam en energiezuinig wonen onder inwoners van Wageningen WAGENINGENPANEL: ENERGIE EN DUURZAAMHEID Onderzoek over duurzaam en energiezuinig wonen onder inwoners van Wageningen Onderzoek in opdracht van de Woningstichting COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: De

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER...

BURGERPANEL CAPELLE OVER... BURGERPANEL CAPELLE OVER... profiel nieuwe burgemeester Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 15 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Energie besparen en opwekken Westereng en Oostereng Bussum 26-5-2015

Energie besparen en opwekken Westereng en Oostereng Bussum 26-5-2015 Energie besparen en opwekken Westereng en Oostereng Bussum 26-5-2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door wethouder Watt Nu: mogelijkheden energie opwekken Hoom: mogelijkheden energie besparen Maatregelen:

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

De Bilt energieneutraal in 2030

De Bilt energieneutraal in 2030 De Bilt energieneutraal in 2030 Door: Carmen Gutarra Méndez, Dieke Verkruijssen, Laurens Meershoek, Niels Blonk, Nienke Scholten, Sebastiaan Agerbeek, Veikko Schepel Inhoudsopgave Doelstelling Energieneutraal

Nadere informatie

Het EnschedePanel over duurzaamheid

Het EnschedePanel over duurzaamheid Het EnschedePanel over duurzaamheid Resultaten peiling EnschedePanel 7 april 2010 Over dit onderzoek De leden van het EnschedePanel zijn enkele vragen voorgelegd over het stimuleren van duurzaam gedrag.

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

De overgrote meerderheid van de panelleden kent de website van de gemeente Hof van Twente. 88% 12%

De overgrote meerderheid van de panelleden kent de website van de gemeente Hof van Twente. 88% 12% Hofpanel Resultaten peiling 15: : gebruik van nieuwe media juli 2012 1. Inleiding Tussen 28 juni en 8 juli 2012 is er een peiling onder het Hofpanel het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente uitgezet.

Nadere informatie

2. Energieverbruik in huishouden Groene stroom: Meer dan de helft van de respondenten maakt gebruik van Groene Stroom (53%).

2. Energieverbruik in huishouden Groene stroom: Meer dan de helft van de respondenten maakt gebruik van Groene Stroom (53%). Respons Van 6 tot en met 12 november 2007 is aan de leden van het PON-Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Energiebesparing. Het Brabants Dagblad is medeorganisator van de jaarlijkse Warandelezing

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Het energiepakket Een huishouden is gemiddeld 150,- per maand kwijt aan energie. Dat is een kwart van

Nadere informatie

INWONERSPANEL: NAAR EEN DUURZAAM EDE

INWONERSPANEL: NAAR EEN DUURZAAM EDE INWONERSPANEL: NAAR EEN DUURZAAM EDE 1. INLEIDING 1.1. ACHTERGROND EN OPZET VAN HET ONDERZOEK De gemeente Ede werkt aan duurzaamheidbeleid voor de komende jaren en heeft vooralsnog gekozen voor 5 speerpunten.

Nadere informatie

33% 67% 5% 17% 46% 15% 17% ALLE RESULTATEN KLANTPEILING ENERGIEZUINIG WONEN NOVEMBER 2015. 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd?

33% 67% 5% 17% 46% 15% 17% ALLE RESULTATEN KLANTPEILING ENERGIEZUINIG WONEN NOVEMBER 2015. 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd? ALLE RESULTATEN KLANTPEILING ENERGIEZUINIG WONEN NOVEMBER 2015 1. Wat is uw geslacht? 33% 67% man vrouw 2. Wat is uw leeftijd? 46% 5% 17% 15% 17% 18 tot 30 jaar 31 tot 40 jaar 41 tot 50 jaar 51 tot 60

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 In de Nijmeegse stadsmonitor laten we trends zien rond thema s als grondstoffen, energie, mobiliteit, klimaat(bestendigheid), leefomgeving en economie.

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips

ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips 1 Je woning isoleren en begin daar waar isoleren het meeste oplevert, dus waarmee je je energievraag zo veel mogelijk terugbrengt. Veel mensen kopen eerst zonnepanelen om energie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten zevende peiling Februari 2016 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Lekker wonen, lagere lasten Het energiepakket van Woonservice Energiekosten bepalen voor een groot deel

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

LEIDERDORPPANEL OVER DUURZAAMHEID

LEIDERDORPPANEL OVER DUURZAAMHEID LEIDERDORPPANEL OVER DUURZAAMHEID Gemeente Leiderdorp Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 092 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente

Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente Hofpanel Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente Maart 2014 1. Inleiding De achttiende peiling onder het Hofpanel gaat over de warenmarkten in de gemeente Hof van Twente. Dit zijn er in totaal

Nadere informatie

USP Energie Monitor. Oktober 2014

USP Energie Monitor. Oktober 2014 USP Energie Monitor Oktober 2014 Rapportage Thema: Energiebesparende maatregelen drs. Henri Busker Jeroen de Gruijl MA Oktober 2014 - i14uemmvk10 Inhoudsopgave 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Oktober

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Klantnummer 11111VA1 Contactpersoon Kasper van Heteren Energie prestatie adviseur woningen (EPA-W) Johannes Frölich E-mailadres kasper.van.heteren@maakjehuishoom.nl Datum

Nadere informatie

Energiezuinig wonen in Wehl. Jeroen aan het Rot verduursaam energieloket 23 november 2016

Energiezuinig wonen in Wehl. Jeroen aan het Rot verduursaam energieloket 23 november 2016 Energiezuinig wonen in Wehl Jeroen aan het Rot verduursaam energieloket 23 november 2016 Programma 1. Introductie verduursaam energieloket 2. 3. 4. 5. 6. Waarom is energiebesparing nodig? Wat is de slimste

Nadere informatie

Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016

Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016 Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016 Welkom Presentatie resultaten wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten de Meern Agenda Welkom Presentatie resultaten en discussie Vragen?

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis Energiebesparingswijzer STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012 Geld besparen met handige energietips voor thuis Energie besparen, snel verdiend! Ieder jaar betaal je veel geld voor een warm huis,

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie

Oosterhout Nieuwe Energie Oosterhout Nieuwe Energie Wat willen wij bereiken met ONE Oosterhout 100% Duurzame Energie Betaalbaar Lokaal opgewekt Met lokale ondernemingen Oftewel:. samen met inwoners van Oosterhout, op het grondgebied

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Duurzaam wonen februari 2012

Resultaten onderzoek Duurzaam wonen februari 2012 Digitaal panel Ymere Resultaten onderzoek Duurzaam wonen februari 2012 4 maart 2012 Reactie van de milieucoördinator van Ymere, Paul Tuijp: Het onderzoek laat duidelijk zien dat de leden van het klantenpanel

Nadere informatie