ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012"

Transcriptie

1 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

2 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies Inleiding Uitkomsten per vraag Energie en energiebesparing binnen de organisatie... 6 Subconclusie Het gebruik van duurzame energiebronnen... 8 Subconclusie Investeringen en opstarten energieprojecten Subconclusie Stellingen Subconclusie Conclusies Bijlagen Meer informatie VNU Exhibitions Energiemedia... 21

3 3 MANAGEMENT SAMENVATTING De Energie Enquête van VNU Exhibitions en Energiemedia is uitgevoerd in december 2011 en januari 2012 en gaat in op de volgende onderwerpen: Energiebeleid en MVO-beleid binnen de organisatie Huidig en toekomstig gebruik van duurzame energiebronnen en energiebesparende maatregelen Obstakels bij het opstarten en realiseren van duurzame energieprojecten Toekomstige investeringen in energiebesparing en opwekking en het verwachte financiële rendement Energieneutraliteit van toekomstige producten of diensten Recessie vs. investeren in duurzaamheid RESPONDENTEN De enquête, bestaande uit veertien multiplechoice vragen, is door 4,793 respondenten ingevuld. De respondenten zijn afkomstig uit een groot aantal branches. De voornaamste branches zijn (naar procentuele verdeling): Industrie (29 procent) Bouw & vastgoed (24 procent) Zakelijke dienstverlening & consultancy (13 procent) Overheid (10 procent) Architectuur (8 procent) Ook professionals werkzaam binnen de energiebranche, groot en detailhandel, ICT & communicatie behoren tot de respondentengroep. De respondenten kunnen worden verdeeld in de volgende functiegroepen: Directeur/ eigenaar (21 procent) (Technisch) management (17 procent) Uitvoerende technici zoals installateurs (16 procent) Projectmanagement (12 procent) (Externe) adviseurs (11 procent) Ruim een kwart (26 procent) van de ondervraagden beslist over maatregelen rondom energie (besparing) binnen de organisatie. 44 procent is adviserend op energiegebied, 9 procent is uitvoerder van de maatregelen en 21 procent heeft geen beslissende, adviserende of uitvoerende rol.

4 4 CONCLUSIES Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden: Een substantieel van de ondervraagden (71 procent) kijkt (zeer) positief aan tegen investeringen in energiebesparing en/of opwekking. Deze groep verwacht dat de investeringen tot een beter financieel rendement gaan leiden in de toekomst. Bijna de helft (42 procent) verwacht binnen afzienbare tijd een energieproject op te starten met als doel energie te besparen of op te wekken. Organisaties zoeken bij hun investeringen naar een combinatie van energiebesparende en opwekkende maatregelen. De meest populaire combinaties zijn isolatiemaatregelen en/of energiemanagement in combinatie met zonne-energie en/of WKO. Toekomstige investeringen variëren tussen de tienduizend euro tot meer dan een kwart miljoen euro per energieproject. Bijna een kwart van de respondenten (22 procent) accepteert een terugverdientijd tussen de vijf en zeven jaar. Elf procent accepteert een terugverdientijd van zeven tot negen jaar. Zes procent is zelfs bereid om meer dan negen jaar te wachten voordat de investering eruit is. Duurzaamheid wordt door de meesten niet gezien als een hype, maar als een blijvend iets. Zowel beleid op het gebied van energiebesparing en energieopwekking als MVO-beleid wordt door een groot deel van de ondervraagden als belangrijk beoordeeld. Duurzaamheid betekent ook dat er geïnvesteerd moet gaan worden in nieuwe product en dienstenontwikkeling. 42 procent van de ondervraagden verwachten dat hun klanten binnen tien jaar een energieneutra(a)l(e) product of dienst gaan eisen. Er ligt voor aanbieders van energiebesparende en opwekkende maatregelen een groot potentieel in het verschiet. Een grote groep respondenten (53 procent) werkt bij organisaties die (nog) geen gebruik maken van één of meerdere duurzame energiebron(nen). Bij 41 procent is dat wel het geval. Niettemin wordt financiering van energiebesparing en -opwekking gezien als het voornaamste obstakel om een duurzame energieproject op te starten of te implementeren. Tenslotte is er verdeeldheid onder de respondenten wat er nu belangrijker is: investeringen energiebesparing en/of duurzame energieopwekking of het goed doorkomen van de huidige recessie. Hieruit kan de conclusie worden

5 5 getrokken dat een deel van de respondenten wel wil, maar zich terughoudend opstelt met investeringen vanwege de huidige recessie. Bovenstaande resultaten wijzen erop dat het idee om te investeren in duurzaamheid gedragen wordt in een breed spectrum van branches. Voor aanbieders van producten en/of diensten van energiebesparing en -opwekking moet dit een belangrijk signaal zijn. Ook omdat meer dan de helft van de ondervraagden aangeeft dat zijn organisatie nog geen gebruik maakt van duurzame energie of energiebesparing. Organisaties zijn bij hun investeringen op zoek naar een ideale energiemix. Een mix tussen energiebesparing en energieopwekking. De investeringskracht per organisatie verschilt nogal en doorloopt een spectrum van tienduizend euro tot meer dan een kwart miljoen euro. Investeringen zijn uiteraard afhankelijk van het volume waarmee de organisatie werkt. Een grotestads corporatie zal al gauw miljoenen moeten investeren vanwege het volume aan woningen, terwijl een zakelijk dienstverlener enkel een kantoor hoeft te verduurzamen via isolatie en eventueel zonnepanelen. De huidige recessie speelt duidelijk een rol. Bij de respondenten is er verdeeldheid of de huidige recessie doorkomen belangrijker is dan investeren in duurzaamheid. Er is een groep respondenten die kiest om te investeren omdat zij juist een hoger financieel rendement verwachten als ze dit doen.

6 6 1. INLEIDING VNU Exhibitions en Energie Media hebben 4,793 professionals binnen verschillende branches ondervraagd over hun strategie op het gebied van energiebesparing en opwekking. In paragraaf 2 wordt per vraag ingegaan op de uitkomsten. De veertien vragen zijn ingedeeld in de volgende subcategorieën: Energie en energiebesparing binnen de organisatie Huidig gebruik van duurzame energiebronnen Investeringen in energiebesparing en duurzame energiebronnen Stellingen Per subcategorie vragen wordt een subconclusie getrokken. In paragraaf 3 worden de voornaamste conclusies op een rij gezet. Paragraaf 4 bevat de bijlagen. 2. UITKOMSTEN PER VRAAG In deze paragraaf wordt er gerapporteerd over de resultaten per subcategorie vragen. 2.1 ENERGIE EN ENERGIEBESPARING BINNEN DE ORGANISATIE De volgende vragen gaan in op energie en energiebesparing binnen de organisatie. Vraag 1: Heeft uw organisatie een beleid voor energiebesparing en opwekking? Grafiek 1

7 7 Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat 69 procent van de respondenten op deze vraag bij een organisatie werkt met een beleid voor energiebesparing en opwekking. Een kwart van respondenten werkt bij een organisatie die geen beleid op dit gebied hebben. Zes procent is niet op de hoogte. Vraag 2: Is bij de leiding van uw organisatie energie of energiebesparing een regelmatig terugkerend thema? Grafiek 2 Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat bij meer dan de helft van de respondenten op deze vraag (55 procent) energie of energiebesparing vaak een terugkerend thema is bij de leidinggevenden binnen de organisatie. Bij iets meer dan een derde (35 procent) is het soms een terugkerend thema. Bij zes procent is het nooit een terugkerend thema. Vier procent weet het niet.

8 8 Vraag 3: Is bij de leiding van uw organisatie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een regelmatig terugkerend thema? Grafiek 3 Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat bij 47 procent van de de respondenten op deze vraag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een vaak terugkerend thema is bij het management van de organisatie. Bij iets meer dan een derde (35 procent) is het soms een terugkerend thema. Bij negen procent is het nooit een terugkerend thema. SUBCONCLUSIE Uit deze subparagraaf kan worden geconcludeerd dat de meeste bedrijven een beleid hebben geformuleerd op het gebied van energiebesparing en/of -opwekking. Ook zien de ondervraagden energiebesparing en/of -opwekking als een (iets) belangrijker thema dan MVO. 2.2 HET GEBRUIK VAN DUURZAME ENERGIEBRONNEN De volgende vragen gaan in op het gebruik van duurzame energiebronnen binnen de ondervraagde organisaties. Vraag 4: Maakt uw organisatie op dit moment gebruik van duurzame energiebronnen, zoals wind, biomassa, warmte koude opslag (WKO) of zonne-

9 9 energie? Grafiek 4 Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat 41 procent van de respondenten op deze vraag bij een organisatie werkt die gebruik maakt van één of meerdere duurzame energiebron(nen). Opvallend is dat meer dan de helft (53 procent) geen gebruik maakt van één of meerdere duurzame energiebron(nen). Het heeft betrekking op installaties waarin de organisatie zelf heeft geïnvesteerd. De afname van groene stroom van een energieleverancier is hierbij buiten beschouwing gelaten. Vraag 5: Om welke vorm van duurzame energie gaat het? Grafiek 5 Zonne-energie voert de lijst aan met 59 procent, gevolgd door isolatiemaatregelen (50 procent), duurzame verlichting (49 procent) en energiemanagement (45 procent).

10 10 Ook warmte-koude-opslag (39 procent) wordt vaak genoemd. Uit de antwoorden blijkt dat de ondervraagden gebruik maken van één of meerdere duurzame energiebron(nen) in combinatie met isolatiemaatregelen en/of energiemanagement. Vraag 6: Welke obstakels is uw organisatie tegengekomen bij het introduceren of uitvoeren van duurzame energieprojecten? Grafiek 6 Het voornaamste obstakel is financiering (43 procent), gevolgd door technische problemen (24 procent) en het verkrijgen van vergunningen (23 procent). Het verkrijgen van een intern draagvlak of het beheer of onderhoud van de installaties wordt als een minder groot probleem ervaren. SUBCONCLUSIE Uit de antwoorden blijkt dat er meer organisaties zijn die (nog) geen gebruik maken duurzame energiebronnen binnen hun organisatie dan wel (53 procent niet t.o.v 41 procent wél). De organisaties die wel er gebruik van maken, geven een voorkeur aan een mix van energiebesparende (isolatie, energiemanagement) en energieopwekkende maatregelen (zon en WKO). Ook blijkt financiering het voornaamste obstakel om een duurzaam energieproject op te starten of te implementeren.

11 INVESTERINGEN EN OPSTARTEN ENERGIEPROJECTEN In de volgende subparagraaf wordt ingegaan op de verwachte investeringen in duurzame energiebronnen. Vraag 7: Wat is een acceptabele terugverdientijd van investeringen in duurzame energie of energiebesparing binnen uw organisatie? Grafiek 7 Hieruit blijkt dat 22 procent een terugverdientijd accepteert van tussen de vijf en zeven jaar. Elf procent accepteert een terugverdientijd van zeven tot negen jaar. Zes procent is zelfs bereid om meer dan negen jaar te wachten voordat de investering eruit is. Voor een klein kwart (22 procent) is onbekend welke terugverdientijd acceptabel is. Vraag 8: Is uw organisatie van plan om binnen afzienbare tijd projecten op het gebied van duurzame energie of energiebesparing (ten behoeve van eigen energieverbruik/warmtebehoefte) op te starten?

12 12 Grafiek 8 Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat 42 procent binnen afzienbare tijd een project gaat opstarten op het gebied van duurzame energie of energiebesparing ten behoeve van het eigen energieverbruik en/of warmtebehoefte. Bijna een derde (32 procent) gaat niet op korte termijn een energieproject opstarten, terwijl 26 procent van de ondervraagden het nog niet weet. Vraag 9: Op welk toepassingsgebied is/zijn het/de projecten van toepassing? Grafiek 9 De ondervraagden die binnen afzienbare tijd een project gaan opstarten willen dit gaan doen op het gebied van zonne-energie (51 procent), verlichting (48 procent), energiemanagement (43 procent) en isolatiemaatregelen (39 procent).

13 13 Minder populaire toepassingsgebieden zijn biomassa en het wisselen van energieleverancier. Vraag 10: Wat is de totale investering die hiermee gemoeid is? Grafiek 10 Bijna een kwart van de respondenten op deze vraag (24 procent) wil meer dan 250 duizend gaan investeren als de organisatie een (duurzaam) energieproject gaat opstarten. Vijftien procent wil tussen de vijftigduizend en 250 duizend euro gaan investeren en zestien procent wil tussen de tienduizend en vijftigduizend euro gaan investeren. Twaalf procent wil minder dan tienduizend in een toekomstig project investeren. SUBCONCLUSIE Bijna een kwart van de respondenten (22 procent) accepteert een terugverdientijd tussen de vijf en zeven jaar. Elf procent accepteert een terugverdientijd van zeven tot negen jaar. Zes procent is zelfs bereid om meer dan negen jaar te wachten voordat de investering eruit is. Toekomstige investeringen worden verwacht zowel in energiebesparende maatregelen (isolatie en energiemanagement) als in energieopwekking (zon en in mindere mate WKO). De overige duurzame bronnen of maatregelen (wind, biomassa, WKK, luchtbehandeling, wisseling van energieleverancier) worden minder genoemd door de respondenten. Het bedrag dat geïnvesteerd gaat worden verschilt wel per organisatie en varieert van tienduizend tot een kwart miljoen euro of meer. Opvallend is dat een kwart meer dan een kwart miljoen euro wil gaan investeren. Dit is mogelijk te verklaren als energiebesparing en -opwekking worden gecombineerd.

14 STELLINGEN De respondenten zijn gevraagd te reageren op een aantal stellingen. Vraag 11: Binnen 10 jaar zullen onze klanten een volledig energieneutra(a)l(e) product of dienst eisen.) Grafiek procent (8 procent helemaal mee eens en 34 procent mee eens ) van de ondervraagden onderschrijft de stelling dat binnen tien jaar hun klanten een volledig energieneutra(a)l(e) product of dienst gaan eisen. Iets meer dan een derde (36 procent) staan neutraal tegenover de stelling. Negentien procent is het oneens met de stelling en drie procent is het helemaal oneens.

15 15 Vraag 12: Duurzaamheid is een hype en zal in de toekomst een steeds kleinere rol gaan spelen. Grafiek 12 Precies de helft van de respondenten is het oneens met de stelling dat duurzaamheid een hype is en in de toekomst een steeds kleinere rol gaat spelen. Een klein kwart (24 procent) is het er helemaal mee oneens. Dat betekent dat driekwart van de ondervraagden duurzaamheid niet ziet als een hype maar als iets blijvends. Een kleine minderheid (11 procent) gelooft wel dat duurzaamheid een hype is die zal overwaaien. Vijftien procent staat neutraal tegenover de stelling. Vraag 13: Voor de korte termijn is de recessie goed doorkomen belangrijker dan investeren in duurzame energie of energiebesparing. Grafiek 13

16 16 De ondervraagden zijn verdeeld over de stelling of het goed doorkomen belangrijker dan investeren in duurzame energie of energiebesparing. 39 procent vindt in minder of meerdere mate investeren in duurzame energie of energiebesparing belangrijker dan het goed doorkomen van de huidige recessie. 34 procent vindt het goed doorkomen van de recessie belangrijker. Iets meer dan een kwart (27 procent) staat neutraal tegenover de stelling. Vraag 14: Door te investeren in energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie, verbetert op termijn ons financieel rendement.) Grafiek 14 Een ruime meerderheid (71 procent) denkt dat investeringen in energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie het financieel rendement van de organisatie op termijn verbetert. Een heel klein percentage (zes procent) is het daarmee in minder of meerdere mate mee oneens. Een klein kwart (23 procent) van de ondervraagden staat er neutraal tegenover. SUBCONCLUSIE Uit de antwoorden op de stellingen blijkt dat een substantieel deel (71 procent) van de ondervraagden (zeer) positief aankijkt tegen investeringen in energiebesparing en/of duurzame energieopwekking. Ze verwachten op termijn een hoger financieel rendement te behalen na implementatie van deze maatregelen. Daarmee wordt duurzaamheid door het merendeel van de respondenten niet als een hype opgevat. 42 procent verwacht zelfs dat hun klanten binnen tien jaar een volledig energieneutra(a)l(e) product of dienst gaan eisen. Er is wel verdeeldheid onder de respondenten of investeringen in energiebesparing

17 17 en/of duurzame energieopwekking belangrijker is dan het goed doorkomen van de huidige recessie. 3. CONCLUSIES Aan de hand van de resultaten zijn een aantal conclusies te trekken. De voornaamste conclusies zijn: Een substantieel van de ondervraagden (71 procent) kijkt (zeer) positief aan tegen investeringen in energiebesparing en /of opwekking. Deze groep verwacht dat de investeringen tot een beter financieel rendement gaan leiden in de toekomst. Bijna de helft (42 procent) verwacht binnen afzienbare tijd een energieproject op te starten met als doel energie te besparen of op te wekken. Organisaties zoeken bij hun investeringen naar een combinatie van energiebesparende en opwekkende maatregelen. De meest populaire combinaties zijn isolatiemaatregelen en/of energiemanagement in combinatie met zonne-energie en/of WKO. Toekomstige investeringen variëren tussen de tienduizend euro tot meer dan een kwart miljoen euro per energieproject. Bijna een kwart van de respondenten (22 procent) accepteert een terugverdientijd tussen de vijf en zeven jaar. Elf procent accepteert een terugverdientijd van zeven tot negen jaar. Zes procent is zelfs bereid om meer dan negen jaar te wachten voordat de investering eruit is. Duurzaamheid wordt door de meesten niet gezien als een hype, maar als een blijvend iets. Zowel beleid op het gebied van energiebesparing en energieopwekking als MVO-beleid wordt door een groot deel van de ondervraagden als belangrijk beoordeeld. Duurzaamheid betekent ook dat er geïnvesteerd moet gaan worden in nieuwe product en dienstontwikkeling. 42 procent van de ondervraagden verwachten dat hun klanten binnen tien jaar een energieneutra(a)l(e) product of dienst gaan eisen. Er ligt voor aanbieders van energiebesparende en opwekkende maatregelen een groot potentieel in het verschiet. Een grote groep respondenten (53 procent) werkt bij organisaties werken die (nog) geen gebruik maken van één of meerdere duurzame energiebron(nen). Bij 41 procent is dat wel het geval.

18 18 Niettemin wordt financiering van energiebesparing en -opwekking gezien als het voornaamste obstakel om een duurzame energieproject op te starten of te implementeren. Tenslotte is er verdeeldheid onder de respondenten wat er nu belangrijker is: investeringen energiebesparing en/of duurzame energieopwekking of het goed doorkomen van de huidige recessie. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat een deel van de respondenten wel wil, maar zich terughoudend opstelt met investeringen vanwege de huidige recessie.

19 19 4. BIJLAGEN Bijlage I: aantal respondenten verdeeld naar branche Bijlage II: aantal respondenten verdeeld naar functie

20 Bijlage III: aantal respondenten verdeeld naar rol met betrekking tot beleid voor energiebesparing en -opwekking? 20

21 21 MEER INFORMATIE VNU EXHIBITIONS Bart Strijker ENERGIEMEDIA Anton van Elburg

ICT. Nationale ICT-Enquête 2011 - juni 2011 [1]

ICT. Nationale ICT-Enquête 2011 - juni 2011 [1] ICT pijler onder bedrijf en maatschappij whitepaper Nationale Ict-Enquête 20 Nationale ICT-Enquête 20 - juni 20 [] ICT pijler onder bedrijf en maatschappij Nationale ICT-Enquête laat nog veel kansen zien

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Nog een wereld te winnen voor BPO

Nog een wereld te winnen voor BPO THEMA BPO ONDERZOEK NAAR BUSINESS-PROCESSOUTSOURCING IN NEDERLAND Nog een wereld te winnen voor BPO Tekst: Arnoud van Gemeren en Jorick van der Vlies Ontwikkelingen binnen business-processoutsourcing (BPO)

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

Duurzaamheid Sloterdijk III

Duurzaamheid Sloterdijk III Duurzaamheid Sloterdijk III In opdracht van: projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken Projectnummer: 13085 Steven Poppelaars MSc Drs. Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing Duurzaamheid & energiebesparing Resultaten peiling EnschedePanel Juni 2013 Samenvatting Eind maart is een peiling onder het EnschedePanel gehouden over duurzaamheid. In totaal hebben 2.224 panelleden aan

Nadere informatie

Financiering energiebesparende voorzieningen

Financiering energiebesparende voorzieningen Re a ge re n Conc e rnsta f Me i 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem Financiering

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Belangstelling MKB voor duurzame energie

Belangstelling MKB voor duurzame energie M201204 Belangstelling MKB voor duurzame energie Coen Bertens Johan Snoei Zoetermeer, april 2012 Inleiding Flinke interesse bij MKB-bedrijven om te investeren in duurzame energie De vakbladen en aanbieders

Nadere informatie

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Rapport Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?*

Waar haalt u de energie vandaan?* PwC energie-enquête 2009 Waar haalt u de energie vandaan?* Onderzoek naar het energiegedrag van Nederlandse huishoudens *connectedthinking PricewaterhouseCoopers verleent sectorspecifieke diensten op de

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 1 Real-time reputatiemanagement Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 2 Real-time reputatiemanagement Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Allard Rustenhoven, student

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES medianieuwsbrief NIEUWSbrief nummer 3 December 2010 VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES Voordat de oprichting van Cofely Energy Solutions een feit was - op de kop af nu één jaar

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie