Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011"

Transcriptie

1 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Definitief In opdracht van Gemeente Waalwijk Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer B08B0228 DocumentnaamF:\data\Project\Bodem08\B08B0228\2011\deliverables\definitief\b08b0228.r02c1c.docx Datum 22 mei 2012 Postadres Hoogoorddreef BA AMSTERDAM Nederland T +31(0) F +31(0) Bezoekadres Hoogoorddreef BA AMSTERDAM Nederland KVK Haaglanden ING Bank Delft IBAN NL 63 ING B /BIC INGBNL2A MWH is ISO 9001:2008 en VCA* gecertificeerd

2 2 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Bodemkwaliteitskaart 1.3 Afbakening en geldigheid 2 De bodemkwaliteitskaart Inleiding Definitiefase Vaststellen onderscheidende kenmerken Gegevensverzameling en bewerking 9 2. Indelen beheergebied in deelgebieden Controle indeling van de beheergebieden Verzamelen van aanvullende informatie Vaststellen bodemkwaliteitszones Opstellen ontgravings- en toepassingskaart Grondverzet volgens het generieke beleidskader 16 3 Literatuurverwijzing 19 Bijlage 1a : gebiedsindeling Bijlage 1b : bodemkaart Bijlage 1c : bebouwingsgeschiedenis Bijlage 2a : spreidingskaart waarnemingen bovengrond Bijlage 2b : spreidingskaart waarnemingen ondergrond Bijlage 3a : ontgravingskaart bovengrond Bijlage 3b : ontgravingskaart ondergrond Bijlage 4a : toepassingskaart bovengrond Bijlage 4b : toepassingskaart ondergrond Bijlage : bodemfunctieklassenkaart Bijlage 6a : kengetallen bovengrond Bijlage 6b : kengetallen ondergrond Bijlage 7 : overzicht screening Bijlage 8a : vervallen locaties en uitbijterkaart Bijlage 8b : tabel met adressen verdachte locaties 3 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

4 4 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

5 1 Inleiding 1.1 Algemeen De gemeente Waalwijk heeft MWH BV opdracht gegeven voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart voor het gehele grondgebied binnen deze gemeente. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit moet het bevoegd gezag een keuze maken tussen generiek en gebied specifiek beleid. De gemeente Waalwijk volgt het generieke spoor. 1.2 Bodemkwaliteitskaart Het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit (bron 1 en 2) regelen het toepassen van grond en baggerspecie op bodem. De bodemkwaliteitskaart is hiervoor een wettelijk instrument. De kaart is opgesteld conform de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (bron 3). De bodemkwaliteitskaart beschrijft de gebiedseigen (diffuse) bodemkwaliteit. Deze gebiedseigen bodemkwaliteit ontstaat door menselijk gebruik van de bodem in combinatie met de van nature aanwezige concentraties aan stoffen in de bodem. Als gevolg van dit bodemgebruik kunnen verhoogde gehaltes aan bijvoorbeeld zware metalen in de bodem ontstaan. De bodemkwaliteitskaart bestaat uit een ontgravingskaart en een toepassingskaart. De ontgravingskaart beschrijft de (verwachte) kwaliteit voor: een partij te ontgraven grond op een ontgravingslocatie en, de kwaliteit van de ontvangende bodem op een toepassingslocatie. De toepassingskaart combineert de bodemfunctieklassenkaart (bron ) en de bodemkwaliteitskaart. Deze kaart geeft de kwaliteitseisen weer voor de in de zone toe te passen grond. Deze eisen zijn getoetst aan de bodemkwaliteit én aan de bodemfunctie waarbij de gevoeligste functie bepalend is. 1.3 Afbakening en geldigheid De bodemkwaliteitskaart heeft betrekking op het gehele grondgebied binnen de gemeente Waalwijk met uitzondering van het buitendijks gebied en de rijkswegen. De gemeente is bevoegd gezag voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem. Waterbodems, uiterwaarden en andere gebieden die vallen onder de Waterwet, zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. De waterbeheerder is hiervoor het bevoegd gezag. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de bodemkwaliteitskaart vast (bron 1). De kaart treedt na vaststelling direct in werking en heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Na vijf jaar wordt de bodemkwaliteitskaart herzien op basis van de meest actuele gegevens. De stappen voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart worden dan opnieuw doorlopen om vast te stellen of de bodemkwaliteitskaart nog representatief is voor de actuele situatie. Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

6 Actualisatie kan eerder noodzakelijk zijn indien veel (> 2%) nieuwe bodemonderzoeksgegevens beschikbaar komen. De bodemkwaliteitskaart heeft betrekking op de diffuse bodemkwaliteit. e locaties en saneringslocaties maken geen deel uit van de kaart. Deze verdachte locaties zijn samengevat weergegeven in bijlage 8. Bij gebruik van deze gegevens moet men zich realiseren dat het een momentopname betreft. Geadviseerd wordt om tevens het Bodeminformatiesysteem van de gemeente te (laten) raadplegen. Partijen grond en baggerspecie mogen alleen worden toegepast in het kader van het Besluit indien sprake is van een nuttige toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit beschrijft wat een nuttige toepassing is. Daarnaast mag een partij grond of bagger maximaal 20% (gewichtsprocent) bodemvreemd materiaal bevatten. Bij meer dan 20% bodemvreemd materiaal valt de partij niet onder de definitie van grond of baggerspecie en mag de partij niet worden toegepast als bodem. 6 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

7 2 De bodemkwaliteitskaart 2.1 Inleiding De bijlagen 3 en 4 geven de bodemkwaliteitskaart weer in de vorm van de ontgravingskaart en de toepassingskaart voor zowel de bovengrond (0 0, m-mv) als de ondergrond (0, 2,0 m-mv). Ten behoeve van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart voor het grondgebied van de gemeenten Waalwijk zijn onderstaande stappen doorlopen. De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten beschrijft gedetailleerd deze stappen: 1. opstellen programma van eisen (definitiefase); 2. vaststellen onderscheidende kenmerken; 3. gegevensverzameling en -bewerking; 4. indelen beheergebieden in deelgebieden;. controleren indeling van het beheergebied; 6. verzamelen aanvullende informatie; 7. vaststellen bodemkwaliteitszones; 8. opstellen ontgravings- en toepassingskaart. 2.2 Definitiefase De eerste stap bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is de beleidsmatige en technisch inhoudelijke onderbouwing (het programma van eisen). Dit vormt het kader waarbinnen de bodemkwaliteitskaart wordt gerealiseerd. De uitgangspunten bij het opstellen van de kaart zijn: de bodemkwaliteitskaart is van toepassing op de landbodem; de bodemkwaliteitskaart geldt voor het beheersgebied binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Waalwijk; in de kaart is de diffuse gebiedseigen bodemkwaliteit vastgelegd. Lokale verontreinigingen en verdachte locaties zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Door middel van historisch onderzoek moet nagegaan worden of een locatie (waar grondverzet gaat plaatsvinden) verdacht is voor bodemverontreiniging; chroom is in de gemeente een kritische parameter. De verspreiding van deze parameter houdt verband met de voormalige leerlooierij-industrie in de gemeente; de diffuse bodemkwaliteit is bepaald voor het nieuwe NEN standaard stoffenpakket bestaande uit negen metalen (cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink, barium, kobalt en molybdeen), som-pak, som-pcb en minerale olie en chroom; de toetsing van de som-pcb- en het nikkelgehalte geschiedt volgens de methode opgenomen in artikel (4e, e en 8e lid) van de Regeling bodemkwaliteit (bron 2); er is onderscheid gemaakt tussen de bovengrond (van 0 tot 0, m-mv) en de ondergrond (van 0, tot 2,0 m-mv); per zone en dieptetraject zijn verschillende statistische kengetallen berekend (gemiddelde, diverse percentielwaarden, maximum). De kengetallen zijn omgerekend naar waarden voor standaardbodem (lutum = 2%, humus = 10%). 7 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

8 De bodemkwaliteitskaart valt onder het generieke toetsingskader (bron 3) Uitgangspunten voor grondverzet De bodemkwaliteitskaart maakt in bepaalde gevallen grondverzet zonder aanvullende keuring mogelijk. Voor het gebruik van de bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënische verklaring bij het toepassen van grond en bagger gelden binnen het generieke kader de volgende voorwaarden: de locatie van herkomst moet onderdeel uitmaken van de bodemkwaliteitskaart. Dat wil zeggen dat op basis van historisch onderzoek moet blijken dat de ontgravingslocatie deel uitmaakt van de diffuse bodemkwaliteit zoals beschreven in de bodemkwaliteitskaart; de ontgravingsdiepte moet in overeenstemming zijn met de laagdikte die door de bodemkwaliteitskaart wordt beschreven; toe te passen grond bevat geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen; indien de toe te passen grond tevens is voorzien van een geldige andere milieuhygiënische verklaring (partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring), dan geldt die andere milieuhygiënische verklaring, omdat die een directere uitspraak doet over de kwaliteit van de betreffende partij grond of bagger. 2.3 Vaststellen onderscheidende kenmerken Deze stap stelt de onderscheidende kenmerken voor de bodemkwaliteit vast. Deze onderscheidende kenmerken zijn mogelijk van invloed op de diffuse bodemkwaliteit. De volgende kenmerken worden in de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten onderscheiden: bodemopbouw; gebruikshistorie; ontwikkeling wijken of gebieden; geomorfologie; huidig bodemgebruik (functie); archeologie. Bijlage 1b en 1c geven de bodemkaart en de kaart met de bebouwingsgeschiedenis. weer. Bebouwingsgeschiedenis De diffuse bodemkwaliteit is vaak afhankelijk van de bebouwingsgeschiedenis. Gebieden die al lang ontwikkeld zijn, zijn vaak sterker diffuus verontreinigd dan niet of recent ontwikkelde gebieden. Oude industriële gebieden zijn vaak ook sterker diffuus verontreinigd dan woongebieden. Daarnaast is ook de aanwezigheid van een (verontreinigde) ophooglaag van invloed op de diffuse bodemkwaliteit. Ten behoeve van het opstellen van de gebiedsindeling is daarom voor de gemeente Waalwijk een kaart opgesteld van de bebouwingsgeschiedenis (zie bijlage 1). De begrenzing van de diverse gebieden op deze kaart is zodanig aangepast dat deze zoveel mogelijk aansluit bij de begrenzing van de verschillende gebieden in de bodemfunctieklassekaart, zodat in een later stadium bij het opstellen van de toepassingskaart niet heel veel kleine gebiedjes met afwijkende toepassingseisen ontstaan. 8 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

9 Bodemopbouw Naast de bebouwingsgeschiedenis kan ook het bodemtype een rol spelen in de diffuse bodemkwaliteit. Het beheergebied van de gemeente Waalwijk kan grofweg in twee delen opgedeeld worden (zie bijlage 1b): het noordelijke deel van de gemeente (ten noorden van de A9) bestaat uit kleigronden en het zuidelijke deel van de gemeente (ten zuiden van de A9) bestaat uit zandgronden. Uit het combineren van de kaart met de bebouwingsgeschiedenis en de kaart met de bodemtypen blijkt dat alle gebieden met bewoning (grotendeels) op zandgronden liggen. De bodemkaart laat de bodemopbouw zien binnen de gemeente. Een deel van het grondgebied van de gemeenten is bebouwd Bodemkwaliteitskaarten Bij de gebiedsindeling is ook rekening gehouden met bestaande bodemkwaliteitskaarten. Naast de bodemkwaliteitskaart voor de Overdiepse polder zijn er nog twee andere bodemkwaliteitskaarten voor deelgebieden binnen de gemeente Waalwijk. Deze beide bodemkwaliteitskaarten zijn opgesteld in verband met geplande ontwikkelingen binnen deze deelgebieden. De in 200 opgestelde bodemkwaliteitskaart voor het gebied Haven 7 bestaat uit twee deelzones: Haven 7 (gepland industrieel gebruik) en een ecologische zone. De in 2007 opgestelde bodemkwaliteitskaart voor landgoed Driessen te Waalwijk (fase 1 en fase 2) kent slechts één deelzone. De buitengrenzen van deze twee bodemkwaliteitskaarten zijn geheel gebaseerd op de grenzen van deze ontwikkelingsgebieden en zijn daarmee niet gerelateerd aan de verwachte diffuse bodemkwaliteit. Functiekaart Uitgangspunt van het Besluit bodemkwaliteit is dat de kwaliteit van de bodem aansluit bij de functie. Op basis hiervan is de gebiedsindeling op verschillende locaties aangepast om aan te laten sluiten op de bodemfunctieklassekaart. In deze kaart zijn de autosnelwegen en provinciale wegen niet gezoneerd. Bijlage bevat de bodemfunctieklassekaart. 2.4 Gegevensverzameling en bewerking In deze stap is de informatie die nodig is voor de bepaling van de gebiedseigen bodemkwaliteit verzameld en bewerkt. De bodemkwaliteitskaart maakt gebruik van de bodemonderzoekgegevens uit de bodeminformatiesystemen van de twee gemeenten. Bijlage 7 toont een overzicht van het aantal aangeleverde en gebruikte gegevens. De gebruikte dataset bevat 1868 bodemrapporten. Voor de bodemkwaliteitskaart zijn alle bruikbare beschikbare onderzoeksgegevens gebruikt. Om te bepalen welke analysemonsters bruikbaar zijn, is stap voor stap een screening uitgevoerd aan de hand van een aantal criteria: uitsluiten analysemonsters met een onderzoekstype of aanleiding die niet geschikt zijn voor het berekenen van de diffuse bodemkwaliteit; uitsluiten analysemonsters van een locatie die verdacht is op het voorkomen van ernstige bodemverontreiniging; uitsluiten analysemonsters waar geen coördinaten van bekend zijn; uitsluiten analysemonsters waarvoor geen dieptetraject is ingevoerd; uitsluiten analysemonsters waar geen datum van bekend is; uitsluiten analysemonsters waarvoor geen relevante stoffen zijn geanalyseerd; 9 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

10 uitsluiten analysemonsters met locatie buiten het gebied waarvoor de bodemkwaliteitskaart is opgesteld; uitsluiten onderzoeken die zijn uitgevoerd vóór 2001; uitsluiten analysemonsters met een bemonsteringstraject (gemiddelde diepte op basis van bovenkant monster en onderkant monster) dieper dan 2,0 m-mv. De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten stelt dat de onderzoeksresultaten van de laatste vijf jaar geschikt zijn voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart. Met dit aantal gegevens bleken er van veel gebieden te weinig gegevens om de kwaliteit te kunnen berekenen. De gemeente gaf ten eerste aan dat er in de periode van de laatste tien jaar ( ) geen significante verandering met betrekking tot het bodemgebruik is geweest. Ten tweede zijn de analysemethoden voor de toets parameters niet significant gewijzigd. Ondanks dat er niet voldoende gegevens waren om een betrouwbare vergelijkbaarheidstoets uit te voeren zijn er geen redenen om aan te nemen dat de gegevens van voor 2006 niet vergelijkbaar zijn met de gegevens van na De bodemkwaliteitskaart maakt daarom gebruik van de gegevens van de afgelopen 10 jaar ( ). Bijlage 6 (kengetallen) geeft per zone en per parameter aan hoeveel analyses zijn meegenomen in de uiteindelijke berekeningen tijdens de voorbewerking van de gegevens zijn tevens de volgende bewerkingen uitgevoerd: herstellen van (zichtbare) invoerfouten (bijvoorbeeld invoer van dieptetrajecten in meters en centimeters door elkaar en invoer van som-pcb-gehalten in µg en mg door elkaar); vervangen van alle gemeten gehalten die beneden de detectielimiet liggen door een waarde van 0,7 maal de detectielimiet conform de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten; toekennen van de gegevens aan de juiste bodemlaag; omrekenen van individuele gehalten naar standaardbodem (humus = 10%, lutum = 2%), zodat de gegevens onderling makkelijker te vergelijken en eenvoudig te toetsen zijn aan de normstelling. 2. Indelen beheergebied in deelgebieden Gebiedsindeling gemeente Waalwijk Op basis van de bebouwingsgeschiedenis en een gegeneraliseerde bodemkaart (zandgronden en kleigronden) is een eerste gebiedsindeling gemaakt. Om informatieve redenen zijn ook de zones uit de twee bestaande bodemkwaliteitskaarten als afzonderlijke deelgebieden opgenomen in de eerste gebiedsindeling. Deze deelgebieden kunnen echter zonder verdere onderbouwing samengevoegd worden met aangrenzende, gerelateerde deelgebieden (omdat de buitengrenzen van deze bodemkwaliteitskaarten niet gerelateerd zijn aan de diffuse bodemkwaliteit). De achttien deelgebieden in deze eerste gebiedsindeling zijn doorgerekend met de beschikbare analysegegevens (april 2011) om te zien welke zones nu al samengevoegd kunnen worden. Voorafgaand aan deze berekeningen is eerst een grove screening uitgevoerd van de beschikbare analysegegevens om niet bruikbare en verdachte waarnemingen uit te sluiten van de berekeningen i. Het resultaat is de onderstaande indeling van de gemeente in deelgebieden. 10 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

11 Achtergrondwaarde Uit de kengetalberekeningen voor de eerste gebiedsindeling blijkt duidelijk dat een aantal zones een vergelijkbare diffuse bodemkwaliteit heeft. Het betreft de deelgebieden buitengebied op zandgronden, alle industriegebieden na 1970 (m.u.v. het industriegebied met een ophooglaag) en de gebieden Wonen De diffuse bodemkwaliteit voor al deze gebieden valt in klasse AW2000. In de voorgestelde gebiedsindeling zijn deze gebieden daarom allemaal samengevoegd. Buitengebied kleigrond Op basis van de berekende indicatieve kentallen valt dit deelgebied in klasse Wonen. Dit suggereert dat de diffuse verontreiniging in de kleigronden van het buitengebied iets hoger is dan in de zandgronden in het buitengebied. Buitengebied Industrie De functie van dit deelgebied wijzigt in verband met de afbouw van haven. De resultaten van Bodemonderzoek in 2011 gaven aan dat vooral de chroom gehaltes hier hoger lagen dan in de rest van het buitengebied. Industrie zandgrond Dit deelgebied in de kern Waalwijk heeft geen analyseresultaten. De ontwikkelingsgeschiedenis van dit deelgebied is ongeveer hetzelfde als die van de kern van Waalwijk. Industrie kleigrond Voor dit deelgebied (twee relatief kleine losse deelgebieden) zijn geheel geen analyseresultaten beschikbaar. Vooralsnog is dit deelgebied dus nog een witte vlek. Omdat deze gebieden allang geleden ontwikkeld zijn is de verwachting wel dat de diffuse bodemkwaliteit hier afwijkt van het omliggende buitengebied (meer diffuse verontreiniging). In samenspraak met de gemeente beschouwen we dit gebied als niet gezoneerd. Industrie na 1970; opgehoogd Dit deelgebied is opgehoogd met havenslib. Daarom is de verwachting dat de diffuse bodemkwaliteit hier slechter is dan voor de aangrenzende deelgebieden. Hoewel er slechts een beperkt aantal waarnemingen beschikbaar is voor dit deelgebied, lijken deze waarnemingen deze verwachting wel te bevestigen. Wonen voor 1900 kern Waalwijk De oude kern van Waalwijk (voor 1900) vormt dit deelgebied. De eerste ontwikkeling in dit gebied kenmerkte zich door een combinatie van bewoning en industrie. Naar verwachting is de diffuse bodemkwaliteit in dit deelgebied slechter dan in omliggende recenter ontwikkelde gebieden. Uit de indicatieve kentallen blijkt in de bovengrond de P9 voor enkele zware metalen in dit deelgebied boven de interventiewaarde. Wonen voor 1900 lintbebouwing buiten kern Waalwijk Dit deelgebied is allang geleden ontwikkeld en heeft naar verwachting een slechtere diffuse bodemkwaliteit dan de omliggende deelgebieden die (veel) later ontwikkeld zijn. De ontwikkeling valt ongeveer samen met de ontwikkeling van de kern van Waalwijk. 11 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

12 Wonen voor 1900 kern Waalwijk; opgehoogd Vanwege de aanwezige (mogelijk verontreinigde) ophooglaag beschouwen we dit gebied in eerste instantie als een apart deelgebied. Een eerste screening laat echter geen significant verschil zien met de gehaltes van deelgebied Wonen voor 1900 kern Waalwijk. Wonen Dit is een klein deelgebied in de kern Waalwijk. Een eerste screening laat zien dat dit deelgebied lijkt op Wonen voor 1900 kern Waalwijk. Wonen ; opgehoogd Dit deelgebied is opgehoogd met slib. Daarom is de verwachting dat de diffuse bodemkwaliteit hier slechter is dan voor de aangrenzende deelgebieden. Hoewel er slechts een beperkt aantal waarnemingen beschikbaar zijn voor dit deelgebied, lijken deze waarnemingen deze verwachting wel te bevestigen. Wonen na 1970 Een screening van de beschikbare gegevens voor dit deelgebied geeft geen significant verschil aan met de waarnemingen uit het gebied Achtergrondwaarde. 2.6 Controle indeling van de beheergebieden Controle op aantal en ruimtelijke verdeling van de waarnemingen De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten stelt dat: voor elke bodemkwaliteitszone van de vastgestelde parameters tenminste 20 waarnemingen beschikbaar zijn; de waarnemingen ruimtelijk voldoende verspreid over de bodemkwaliteitszone liggen, namelijk dat er: voor aaneengesloten bodemkwaliteitszone bij een systematische indeling in 20 vakken, in tenminste 10 vakken één of meer waarnemingen zijn gedaan; voor elk niet-aaneengesloten deel van een bodemkwaliteitszone tenminste 3 waarnemingen beschikbaar zijn. voor de bodemkwaliteitszone waarvoor voldoende informatie beschikbaar is, wordt vastgesteld of de ruimtelijke spreiding optimaal is. Voor de vastgestelde parameters dienen de gemeten gehaltes homogeen over de zone verdeeld zijn. Controle op toepasbaarheid gebiedsindeling Een gebiedsindeling op basis van de bebouwingsgeschiedenis leidt tot een groot aantal deelgebieden, waarvan de bodemkwaliteit deels overeenkomt, maar ook deels verschilt. Een dusdanig groot aantal deelgebieden is wel de beste waarborg voor het standstill-beginsel, maar is niet praktisch vanuit het oogpunt van communicatie naar burgers en de handhaafbaarheid. Het is daarom gewenst om tot een kleiner aantal deelgebieden te komen. Hiervoor voegen we deelgebieden samen op basis van overeenkomstige bodemkwaliteit, rekening houdend met de geografische ligging van de gebieden. 12 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

13 Na de screening zijn de kengetallen voor bovengrond en ondergrond voor de voorlopige deelzones nogmaals berekend om de voorgestelde gebiedsindeling te controleren. Bijlage 2 toont de kaarten met de zone-indeling en de beschikbare waarnemingen voor boven- en ondergrond. Tabel 1 en 2 geven de koppeling tussen de oorspronkelijke deelgebieden en de zonering weer voor respectievelijk de bovengrond en de ondergrond. Controle op statistische verdeling van de waarnemingen Het kan voorkomen dat er een ruimtelijke structuur in de waarnemingen bestaat. Waarnemingen met hoge(re) waardes zijn dan niet homogeen verdeeld over de zone maar geconcentreerd in een of meerder clusters. Om te bepalen of deze ruimtelijke structuur of variabiliteit aanwezig is in de beschikbare waarnemingen, zijn bij tussentijdse berekeningen van de kengetallen de variatiecoëfficiënt en de heterogeniteitsindex per stof per zone bepaald. De variatiecoëfficiënt is een maat voor de spreiding van de meetwaarden ten opzichte van het gemiddelde. De heterogeniteitsindex wordt als volgt berekend: Heterogeniteit = (P9 - P) / (Maximale waarde klasse Industrie - Maximale waarde klasse AW). Een heterogeniteitsindex groter dan 0,7 is een indicator van sterke heterogeniteit binnen een gebied. Tussen 0, en 0,7 is er sprake van matige heterogeniteit, tussen 0,2 en 0, is er sprake van beperkte heterogeniteit en een heterogeniteitsindex kleiner dan 0,2 is een indicator van weinig heterogeniteit. Bijlage 6a en 6b laten in de tabellen deze variatiecoëfficiënten zien. Deze zijn niet extreem hoog met uitzondering van deelgebied Industrie na 1970 opgehoogd. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de hoge gehaltes die homogeen verspreid zijn over dit deelgebied. De hoge gehaltes zijn niet geclusterd. Ook voor deelgebied Waalwijk Centrum is de heterogeniteitsindex voor de parameters lood en PAK erg hoog. Dit komt waarschijnlijk omdat de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied vrij heterogeen is. Er is echter geen ruimtelijke verdeling in te onderkennen. Er is daarom geen reden om op basis van de heterogeniteitsindex de zones te splitsen. 2.7 Verzamelen van aanvullende informatie Inleiding De in 2. beschreven deelgebieden bevatten over het algemeen te weinig waarnemingen (voor het nieuwe stoffenpakket) om elk apart gezoneerd te worden. Deze aanvullende waarnemingen zijn verkregen met een aanvullend veldonderzoek. Om kosten-effectief een voldoende aantal waarnemingen (voor zowel de boven als de ondergrond) te krijgen is de gebiedsindeling nog eens aangescherpt. Naar aanleiding van een eerste screening op basis van de beschikbare parameters, zijn de deelgebieden samengevoegd. Tabel 1 en tabel 2 laten respectievelijk de alternatieve gebiedsindeling zien in relatie tot de gebiedsindeling uit 2.. De resultaten van het veldwerk en de chemische analyses zijn toegevoegd aan de database. 13 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

14 Aanvullende waarnemingen bovengrond Zonering oude homogeen deelgebied Achtergrondwaarde (zandgrond) Wonen na 1970 Achtergrondwaarde (zandgrond) Buitengebied kleigrond Buitengebied kleigrond Buitengebied Industrie Buitengebied Industrie Bebouwing voor 194 Wonen <1900 Waalwijk Wonen voor 1900; opgehoogd Wonen Industrie Zandgrond Wonen <1900 lintbebouwing Bebouwing na 194 Wonen ; opgehoogd Industrie na 1970, opgehoogd Industrie na 1970, opgehoogd Niet gezoneerd Industrie voor 1970, kleigrond Tabel 1: aanvullende waarnemingen bovengrond Aanvullende waarnemingen ondergrond Zonering oude homogeen deelgebied Achtergrondwaarde (zandgrond) Wonen <1900 Waalwijk Wonen voor 1900; opgehoogd Wonen <1900 lintbebouwing Wonen na 1970 Wonen ; opgehoogd Wonen Achtergrondwaarde (zandgrond) Industrie Zandgrond Buitengebied kleigrond Buitengebied kleigrond Buitengebied Industrie Buitengebied Industrie Industrie na 1970, opgehoogd Industrie na 1970, opgehoogd Niet gezoneerd Industrie voor 1970, kleigrond Tabel 2: aanvullende waarnemingen ondergrond 2.8 Vaststellen bodemkwaliteitszones Een bodemkwaliteitszone is een gebied dat is samengesteld uit één of meerdere deelgebieden. Deze deelgebieden kunnen aan één grenzen of juist verspreid liggen. Van deze zone wordt de gemiddelde (diffuse) bodemkwaliteit berekend. Deze bodemkwaliteit wordt uitgedrukt in een bodemkwaliteitsklasse; AW2000, Wonen of Industrie. Bijlage 6 presenteert de kengetallen voor zowel de boven- als ondergrond. Alle statistische kengetallen in deze bijlagen zijn omgerekend naar waarden voor standaardbodem (lutum = 2% en organische stof = 10%). 14 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

15 Bodemkwaliteitsklassen Voor de indeling van de bodemkwaliteitszones in bodemkwaliteitsklassen zijn de rekenkundige gemiddelden getoetst aan de normwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit. Bij de indeling in kwaliteitsklassen is onderscheid gemaakt tussen: achtergrondwaarde (AW2000); wonen; industrie. Bij de indeling in kwaliteitsklassen gelden onderstaande bijzondere toetsingsregels. Indeling in klasse Achtergrondwaarde (AW2000) Voor de indeling van de kwaliteit van zowel de ontvangende bodem als de te ontgraven grond in klasse AW2000 geldt: voor maximaal twee stoffen (bij meting van tenminste zeven stoffen) mag het gemiddelde hoger zijn dan de Achtergrondwaarde; deze overschrijding mag maximaal tweemaal de Achtergrondwaarde zijn; alle gemiddelden zijn lager dan Maximale Waarden voor klasse Wonen. Alleen voor Nikkel hoeft bij deze toetsingsregel niet aan de maximale waarde Wonen maar uitsluitend aan 2x de Achtergrondwaarde getoetst te worden. Indeling in klasse Wonen Voor de indeling van de kwaliteit van de ontvangende bodem in klasse Wonen geldt: voor maximaal twee stoffen (bij meting van tenminste zeven stoffen) mag het gemiddelde hoger zijn dan de Maximale Waarde voor klasse Wonen; deze overschrijding mag maximaal de Maximale Waarde voor klasse Wonen plus de Achtergrondwaarde zijn; alle gemiddelden zijn lager dan Maximale Waarden voor de klasse Industrie. Voor de indeling van de te ontgraven/toe te passen bodem geldt dat de gemiddelden van alle stoffen moeten voldoen aan de Maximale Waarden klasse Wonen. De hierboven beschreven toetsingsregel is hierbij dus niet van toepassing. Een marginale overschrijding voor één stof van de kwaliteit Wonen, leidt tot een verschil bij het bepalen van de kwaliteit van een ontgraven partij en de kwaliteit van de ontvangende bodem in die zone. Het gevolg is dat de kwaliteit van de ontvangende bodem gelijk is aan klasse Wonen en de kwaliteit van een te ontgraven partij klasse Industrie. De grond die vrijkomt binnen de zone (Industrie) mag niet worden toegepast binnen de zone (Wonen). De toetsregel leidt tot een onnodige beperking van het grondverzet en komt niet overeen met de regionale invulling van het standstillbeginsel. Omdat bij toepassen binnen een zone altijd wordt voldaan aan het standstill-beginsel is bovenstaande toetsregel voor kwaliteitsklasse Wonen ook toegepast bij het opstellen van de ontgravingskaart. Indeling in overige klasse Industrie Voor de indeling in klasse Industrie gelden geen speciale toetsingsregels. Alle gemiddelde concentraties moeten lager zijn dan de Maximale Waarden voor de klasse Industrie. 1 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

16 9-percentielwaarde De 9-percentielwaarde (p9) is de waarde waarboven % en waaronder 9% van de waarnemingen liggen. De 9-percentielwaarde is getoetst aan de interventiewaarden voor de verschillende parameters. Indien de 9-percentielwaarde boven de interventiewaarde ligt, bestaat de kans dat binnen de zone grond voorkomt waarvan de kwaliteit het saneringscriterium overschrijdt. Grondverzet mag niet plaatsvinden met grond die een risico oplevert (kwaliteit boven het saneringscriterium). In de richtlijn bodemkwaliteitskaarten staat beschreven dat door middel van de invoer van de 9- percentielwaarden in de Risicotoolbox Bodem (bron 4) bepaald moet worden of hier sprake van is. De 9 percentielwaarde overschrijdt de Interventiewaarde in de deelgebieden waar historische bebouwing en industrie plaats had. Dit zijn de gebieden: Bebouwing na 194, Bebouwing voor 194 en industrie na 1970 opgehoogd. Ook het gebied buitentengebied Industrie (geplande afbouw haven). Overschrijdt de 9 percentielwaarde de Interventiewaarde. In deze gebieden moet daarom bij grondverzet de Risicotoolbox (RTB) toegepast worden. 2.9 Opstellen ontgravings- en toepassingskaart Ontgravingskaart Op de ontgravingskaart is de kwaliteit van te ontgraven en toe te passen bodem ruimtelijk weergegeven. De ontgravingskaart maakt onderscheid tussen de bovengrond (0-0, m-mv) en de ondergrond (0,-2,0 m-mv). De ontgravingskaarten zijn opgenomen in bijlage 3a (bovengrond) en 3b (ondergrond). Toepassingskaart Op de toepassingskaart is vastgelegd aan welke eisen een partij toe te passen grond of bagger in een zone moet voldoen. De toepassingseis volgt uit de combinatie van de bodemfunctieklasse en de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem, waarbij de strengste eis geldt. De toepassingskaarten zijn opgenomen in bijlage 4a (bovengrond) en 4b (ondergrond). Uitgesloten gebieden De bodemkwaliteitskaart is een weergave van de verwachte bodemkwaliteit in de betreffende zones. Voor locaties waar (bekende) bodemverontreinigende activiteiten plaats hebben gevonden geldt deze kaart niet. Bijlage 8 bevat een lijst met locaties waar de bodemkwaliteitskaart niet geldt Grondverzet volgens het generieke beleidskader Het al dan niet verrichten van grondverzet van een niet-verdachte locatie zonder partijkeuringen is volgens het generieke kader afhankelijk van de volgende zaken: Grondverzet zonder partijkeuring is toegestaan als de gemiddelde waarden van alle stoffen in de bodemkwaliteitszone van herkomst voldoen aan de toepassingseis in de zone van toepassing; Als sprake is van een specifiek locatie-/partijonderzoek op de te ontgraven locatie, dat volgens de criteria in het Besluit bodemkwaliteit als bewijsmiddel mag dienen, dan kan geen gebruik worden gemaakt van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel, maar wordt gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten; 16 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

17 De partij moet worden ontgraven uit één laag waarop de ontgravingskaart van toepassing is. Als de partij afkomstig is uit meerdere lagen van de ontgravingskaart, moet de ontgraving op de laaggrenzen worden afgestemd. Tabel 3 geeft een grondstromenmatrix weer. Deze matrix geeft weer welke zones voldoen aan de toepassingseis van de ontvangende bodem. toepassingseis ontvangende bodem zone van herkomst bovengrond ondergrond kwaliteitszone kwaliteit AW2000 wonen industrie Achtergrondwaarde (zandgrond) wonen nee ja ja Buitengebied kleigrond industrie nee nee ja Buitengebied Industrie industrie* nee nee ja* Bebouwing voor 194 industrie* nee nee ja* Bebouwing na 194 industrie* nee nee ja* Industrie na 1970, opgehoogd industrie* nee nee ja* Achtergrondwaarde (zandgrond) achtergrondwaarde ja ja ja Buitengebied kleigrond wonen nee ja ja Buitengebied Industrie achtergrondwaarde ja ja ja Industrie na 1970, opgehoogd industrie nee nee ja Tabel 3: grondstromenmatrix; ja = wel toepasbaar, nee = niet toepasbaar, j* = uitsluitend toepasbaar na gebruik risicotoolbox. 17 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

18 18 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

19 3 Literatuurverwijzing 1. Besluit bodemkwaliteit, 3 december 2007, Staatsblad nr Regeling bodemkwaliteit, 20 december 2007, wijziging november Staatscourant nr. 247, pag Richtlijn bodemkwaliteitskaarten, 3 september 2007,wijzigingsblad d.d. 1 maart 2011, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 4. Risicotoolbox Bodem, 2008, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Notitie Bodemfunctieklassekaart gemeente Ridderkerk, versie december Bodemkwaliteitskaart Barendrecht, Gemeente Barendrecht, 12 december Bodemkwaliteitskaart Ridderkerk, Gemeente Ridderkerk, januari Programma van Eisen Bodemkwaliteitskaarten BAR gemeenten (aanbestedingsdocument 23 mei 2011) 19 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

20 20 Opgesteld door Datum MWH B.V. 22 mei 2012, Definitief

21 Bijlagen Bijlage 1a : gebiedsindeling Bijlage 1b : bodemkaart Bijlage 1c : bebouwingsgeschiedenis Bijlage 2a : spreidingskaart waarnemingen bovengrond Bijlage 2b : spreidingskaart waarnemingen ondergrond Bijlage 3a : ontgravingskaart bovengrond Bijlage 3b : ontgravingskaart ondergrond Bijlage 4a : toepassingskaart bovengrond Bijlage 4b : toepassingskaart ondergrond Bijlage : bodemfunctieklassenkaart Bijlage 6a : kengetallen bovengrond Bijlage 6b : kengetallen ondergrond Bijlage 7 : overzicht screening Bijlage 8a : vervallen locaties en uitbijterkaart Bijlage 8b : tabel met adressen verdachte locaties

22

23 Bijlage 1a : gebiedsindeling

24

25 Legenda deelgebieden Buitengebied - Kleigrond Achtergrondwaarde Industrie Kleigrond Industrie Zandgrond Industrie na 1970; opgehoogd afbouw haven I t/m VI Wonen < Waalwijk Wonen voor 1900; opgehoogd Wonen < lintbebouwing Wonen Wonen ; opgehoogd Wonen na 1970 Niet gezoneerd Water Bergsche Maas Uiterwaarden Bergsche Maas 0 0, 1 2 Kilometer BIJLAGE Bijlage 1a: gebiedsindeling PROJECT Bodemkwaliteitskaart gem. Waalwijk PROJECTNR. B08B0228 OPDRACHTGEVER Gemeente Waalwijk SCHAAL 1: DATUM FORMAAT A

26

27 Bijlage 1b: bodemkaart

28

29 Legenda omschrijving Bebouwing Enkeerdgronden Klei met zware tussenlaag/ondergrond Klei op veen Klei op zand Kleidek op veen op zand Lichte klei met homogeen profiel Stuifzand Veraarde bovengrond op diep veen Water Zanddek op veen op zand Zavel met homogeen profiel Zwaklemig fijn zand Zwaklemig fijn zand op grof zand Water Bergsche Maas Uiterwaarden Bergsche Maas 0 0, 1 2 Kilometer BIJLAGE Bijlage 1b: bodemtypen PROJECT Bodemkwaliteitskaart gem. Waalwijk PROJECTNR. B08B0228 OPDRACHTGEVER Gemeente Waalwijk SCHAAL 1: DATUM FORMAAT A

30

31 Bijlage 1c: bebouwingsgeschiedenis

32

33 Legenda Industrie Industrie >1970 Wonen <1900 Wonen Wonen Wonen >1970 Buitengebied Wegen Water Bergsche Maas Uiterwaarden Bergsche Maas 0 0, 1 2 Kilometer BIJLAGE Bijlage 1c: bebouwingsgeschiedenis PROJECT Bodemkwaliteitskaart gem. Waalwijk PROJECTNR. B08B0228 OPDRACHTGEVER Gemeente Waalwijk SCHAAL 1: DATUM FORMAAT A

34

35 Bijlage 2a: spreidingskaart waarnemingen bovengrond

36

37 Legenda ( boringen aantal boringen per zone Water Bergsche Maas Uiterwaarden Bergsche Maas 0 0, 1 2 Kilometer BIJLAGE 2a: spreidingskaart waarn. bovengrond PROJECT Bodemkwaliteitskaart gem. Waalwijk PROJECTNR. B08B0228 OPDRACHTGEVER Gemeente Waalwijk SCHAAL 1: DATUM FORMAAT A

38

39 Bijlage 2b : spreidingskaart waarnemingen ondergrond

40

41 Legenda ( boringen aantal boringen per zone Water Bergsche Maas Uiterwaarden Bergsche Maas 0 0, 1 2 Kilometer BIJLAGE 2b: spreidingskaart waarn. ondergrond PROJECT Bodemkwaliteitskaart gem. Waalwijk PROJECTNR. B08B0228 OPDRACHTGEVER Gemeente Waalwijk SCHAAL 1: DATUM FORMAAT A

42

43 Bijlage 3a: ontgravingskaart bovengrond

44

45 Legenda niet gezoneerd 9 percentiel > I-waarde bodemkwaliteit van 0 tot 0, m-mv AW2000 wonen industrie Water Bergsche Maas Uiterwaarden Bergsche Maas 0 0, 1 2 Kilometer BIJLAGE 3a: Ontgravingskaart bovengrond PROJECT Bodemkwaliteitskaart gem. Waalwijk PROJECTNR. B08B0228 OPDRACHTGEVER Gemeente Waalwijk SCHAAL 1: DATUM FORMAAT A

46

47 Bijlage 3b: ontgravingskaart ondergrond

48

49 Legenda niet gezoneerd 9 percentiel > I-waarde og gem toepassend AW2000 wonen industrie Water Bergsche Maas Uiterwaarden Bergsche Maas 0 0, 1 2 Kilometer BIJLAGE 3b: ontgravingskaart ondergrond PROJECT Bodemkwaliteitskaart gem. Waalwijk PROJECTNR. B08B0228 OPDRACHTGEVER Gemeente Waalwijk SCHAAL 1: DATUM FORMAAT A

50

51 Bijlage 4a: toepassingskaart bovengrond

52

53 Legenda niet gezoneerd toepassingseis van 0 tot 0, m-mv AW2000 wonen Industrie Water Bergsche Maas Uiterwaarden Bergsche Maas 0 0, 1 2 Kilometer BIJLAGE 4a toepassingskaart bovengrond PROJECT Bodemkwaliteitskaart gem. Waalwijk PROJECTNR. B08B0228 OPDRACHTGEVER Gemeente Waalwijk SCHAAL 1: DATUM FORMAAT A

54

55 Bijlage 4b: toepassingskaart ondergrond

56

57 Legenda niet gezoneerd toepassingseis van 0, tot 2,0 m-mv AW2000 wonen Industrie Water Bergsche Maas Uiterwaarden Bergsche Maas 0 0, 1 2 Kilometer BIJLAGE 4b toepassingskaart ondergrond PROJECT Bodemkwaliteitskaart gem. Waalwijk PROJECTNR. B08B0228 OPDRACHTGEVER Gemeente Waalwijk SCHAAL 1: DATUM FORMAAT A

58

59 Bijlage : bodemfunctieklassenkaart

60

61 Legenda Functie Industrie Wonen Natuur Water Bergsche Maas Uiterwaarden Bergsche Maas 0 0, 1 2 Kilometer BIJLAGE : functiekaart Gemeente Waalwijk PROJECT Bodemkwaliteitskaart gem. Waalwijk PROJECTNR. B08B0228 OPDRACHTGEVER Gemeente Waalwijk SCHAAL 1: DATUM FORMAAT A

62

63 Bijlage 6a: kengetallen bovengrond

64

65 Bijlage 6a: Kengetallen bovengrond Achtergrondwaarde CD CR CU HG PB NI ZN PAK OLIE BA CO MO PCB aantal min 0,03,707 2,09 0,019 2,864 4,246 6,7 0,000 18,911 23,923 1,77 0,60 0,003 max 4,8 37,04 129,206 9, ,14 82, , , , ,141 40,163 2,100 0,046 standaarddeviatie 0,26 2,367 8,689 0,331 42,261 6,734 48,428 18, ,882 31,2 3,396 0,174 0,002 variatiecoëfficient 0,79 1,332 0,78 3,490 1,33 0,988 0,980,929 6,126 0,981 0,729 0,163 0,48 heterogeniteitsindex 0,17 0,30 0,17 0,037 0,17 0,337 0,229 0,242 0,168 0,136 0,07 0,000 0,001 Aantal parameters > AW > 2x AW > klasse wonen > wonen + AW > industrie Toegestaan AW Toegestaan wonen Klasse oordeel gemiddelde 0,488 31,049 19,318 0,127 44,727 1,234 9,349 3,16 96,970 84,691 11,690 1,064 0,011 Grond, ontvangend (gem.) wonen percentiel 0,181 11,41 6,111 0,037 13,030 4,693 22,967 0,140 18,911 27,911,271 1,00 0,010 Grond, toepassend (gem.) n.v.t. 0 2 n.v.t. wonen 10 percentiel 0,181 11,41 6,111 0,037 13,030 4,693 23,160 0,140 18,911 27,911,271 1,00 0,011 Grond, ontvangend (P9) industrie 2 percentiel 0,387 17,122 10,476 0,047 1,034 7,821 34,740 0,220 3,120 37,214 7,028 1,00 0,011 Grond, toepassend (P9) n.v.t. 0 2 n.v.t. industrie 0 percentiel 0,42 17,122 1,190 0,080 30,069 7,821 9,830 0,3 37,822 47,847 7,028 1,00 0, percentiel 0,42 27,721 20,92 0,100 42,9 14, ,10 1,200 71,861 76,023 12,049 1,00 0,011 Gemiddelde Lutum- en Organisch stofgehalten 7 percentiel 0,42 30,983 23,28 0,113 48,683 17, , 1,600 88,476 91,174 14,308 1,00 0,011 Lutum gehalte:,66 % 80 percentiel 0,42 36,83 26,190 0,131 6,701 21, ,749 2,100 94,4 10,794 18,726 1,00 0,011 Organisch stofgehalte: 3,70 % 9 percentiel 1,064 82,838 47,143 0, ,70 3, ,849 9,47 19, ,396 30,122 1,00 0,011 Bebouwing na 194 CD CR CU HG PB NI ZN PAK OLIE BA CO MO PCB aantal min 0,16 10,48 6,17 0,039 13,17,468 27,77 0,070 18,07 4,969 6,378 0,60 0,013 max 12, , ,788 1, ,943 62,49 148,4 14, , ,442 14,274 1,00 0,03 standaarddeviatie 1,472 11,800 14,390 0, ,676 4,03 18,678 3,71 24,242 1,470 0,619 0,144 0,00 variatiecoëfficient 2,147 2,20 1,109 1,230 2,208 0,873 1,83 1,86 1,017 0,67 0,264 0,143 0,714 heterogeniteitsindex 0,613 1,224 0,220 0,046 0,980 0,172 0,678 0,281 0,189 0,07 0,006 0,002 0,031 Aantal parameters > AW > 2x AW > klasse wonen > wonen + AW > industrie Toegestaan AW Toegestaan wonen Klasse oordeel gemiddelde 1,069 80,793 24,170 0, ,41 13, ,692 2,011 63,026 77,311 7,123 1,00 0,019 Grond, ontvangend (gem.) wonen percentiel 0,284 12,306 13,034 0,048 13,17,989 29,698 0,17 18,07 4,969 6,378 0,8 0,013 Grond, toepassend (gem.) n.v.t. 0 2 n.v.t. industrie 10 percentiel 0,382 1,998 13,034 0,083 13,918 9,114 29,698 0,180 18,07 4,969 6,378 1,00 0,013 Grond, ontvangend (P9) NIET TOEPASBAAR RISICO 2 percentiel 0,382 18,49 13,034 0,097 24,09 9,114 44,47 0,260 37,014 4,969 6,378 1,00 0,013 Grond, toepassend (P9) n.v.t. 3 2 n.v.t. NIET TOEPASBAAR RISICO 0 percentiel 0,382 18,49 14,24 0,097 34,164 9,114 80,610 0,380 37,014 4,969 6,378 1,00 0, percentiel 0,437 19,338 18,620 0,097,703 9, ,490 1,000 37,014 7,849 6,378 1,00 0,013 Gemiddelde Lutum- en Organisch stofgehalten 7 percentiel 0,499 22,84 19,1 0,104 82,440 9, ,672 1,10 66,096 86,192 6,378 1,00 0,01 Lutum gehalte: 3,44 % 80 percentiel 0,92 6,26 22,344 0,12 107,43 14,82 242,23 1,300 79,316 96,3 6,378 1,00 0,017 Organisch stofgehalte: 3,78 % 9 percentiel 3, ,282 74,480 0, ,21 3,13 863,372 11, , ,219 9,399 1,00 0,03 Bebouwing voor 194 CD CR CU HG PB NI ZN PAK OLIE BA CO MO PCB aantal min 0,111 3,721 6,611 0,039 10,481,9 13,37 0,03 19,743 3,297 3,101 0,60 0,008 max 7, , ,409 3,340 40, , ,92 110,000 98,943 04,24 32,63 2,100 0,028 standaarddeviatie 0,01 83,393 22,691 0, ,276 49, ,69 16,064 41,11 32,23 2,111 0,431 0,002 variatiecoëfficient 1,226 2,393 1,0 1,708 2,61 4,444 1,366 2,003 1,274 0,63 0,39 0,382 0,39 heterogeniteitsindex 0,149 1,179 0,39 0,17 0,766 0,27 0,672 1,033 0,291 0,137 0,032 0,008 0,010 Aantal parameters > AW > 2x AW > klasse wonen > wonen + AW > industrie Toegestaan AW Toegestaan wonen Klasse oordeel gemiddelde 0,64 61,73 40,606 0, ,79 29, ,480 8,022 91, ,469 12,10 1,129 0,013 Grond, ontvangend (gem.) wonen percentiel 0,19 11,693 6,611 0,039 1,722 8,206 30,162 0,244 19,743 47,063,73 0,602 0,011 Grond, toepassend (gem.) n.v.t. 0 2 n.v.t. industrie 10 percentiel 0,387 12,402 11,219 0,049 30,246 9,26 1,70 0,418 19,743 62,26 6,13 0,700 0,011 Grond, ontvangend (P9) NIET TOEPASBAAR RISICO 2 percentiel 0,442 1,91 16,810 0,084 49,412 9,26 99,102 0,9 38,781 91,60 6,13 1,00 0,011 Grond, toepassend (P9) n.v.t. 4 2 n.v.t. NIET TOEPASBAAR RISICO 0 percentiel 0,442 21,260 28,331 0,12 97,327 16, ,06 2,400 3,88 141,189 10,44 1,00 0, percentiel 0,468 31,890 43,441 0, ,734 21, ,14 6,000 98,11 199,681 14,390 1,00 0,011 Gemiddelde Lutum- en Organisch stofgehalten 7 percentiel 0,632 37,20 47,218 0, ,708 23,60 323,19 7,70 98,71 214,304 1,739 1,00 0,011 Lutum gehalte: 3,22 % 80 percentiel 0,774 44,292,907 0, ,681 2, ,791 9, , ,88 17,07 1,00 0,011 Organisch stofgehalte: 3, % 9 percentiel 1,06 272, ,413 1,08 6,99,90 870,37 40, , ,226 22,887 2,100 0,024 Buitengebied - industrie CD CR CU HG PB NI ZN PAK OLIE BA CO MO PCB aantal min 0,270 21,403 14,27 0,082 23,3 8,632 43,69 0,070 20,461 80,44 7,20 1,00 0,004 max 2,866 60,64 36,494 0,494 11,7 31,88 243,13 9,00 94,997 19,96 16,483 1,400 0,234 standaarddeviatie 0,699 97,6 7,26 0,09 24,366,721 0,696 2,384 14,433 30,892 1,723 0,066 0,031 variatiecoëfficient 0,919 1,087 0,420 0,37 0,493 0,240 0,44 1,772 0,677 0,22 0,149 0,062 2,307 heterogeniteitsindex 0,46 1,732 0,127 0,064 0,128 0,286 0,308 0,18 0,126 0,128 0,028 0,000 0,082 Aantal parameters > AW > 2x AW > klasse wonen > wonen + AW > industrie Toegestaan AW Toegestaan wonen Klasse oordeel gemiddelde 0,838 91,78 18,6 0,183 1,934 24, ,303 1,34 31, ,267 11,932 1,063 0,019 Grond, ontvangend (gem.) wonen percentiel 0,270 21,403 14,27 0,096 23,3 11,726 43,69 0,070 20,461 81,838 9,632 1,00 0,006 Grond, toepassend (gem.) n.v.t. 0 2 n.v.t. industrie 10 percentiel 0,270 27,009 14,27 0,110 23,3 18,190 43,69 0,070 20,461 83,230 10,302 1,00 0,006 Grond, ontvangend (P9) NIET TOEPASBAAR RISICO 2 percentiel 0,270 43,062 14,27 0,124 23,3 22, ,218 0,083 20, ,877 11,332 1,00 0,006 Grond, toepassend (P9) 13 7 n.v.t. 1 2 n.v.t. NIET TOEPASBAAR RISICO 0 percentiel 0,623 9,624 14,27 0,149 4,63 2, ,282 0,470 20, ,762 11,332 1,00 0, percentiel 0,841 92,92 14,27 0,193 61,88 27, ,83 0,907 20, ,38 12,362 1,00 0,006 Gemiddelde Lutum- en Organisch stofgehalten 7 percentiel 1, ,392 17,147 0,196 67,769 29, ,424 1,17 26, ,967 13,393 1,00 0,008 Lutum gehalte: 24,06 % 80 percentiel 1, ,921 27,048 0,202 70,606 29, ,767 1,460 4,306 14,702 13,393 1,00 0,011 Organisch stofgehalte: 6,84 % 9 percentiel 2, ,062 34,669 0,401 87,837 30, ,64 7,180 77, ,424 14,732 1,00 0,063 Buitengebied - kleigrond CD CR CU HG PB NI ZN PAK OLIE BA CO MO PCB aantal min 0,084 8,068,31 0,012 10,40 4,63 20,863 0,013 11,74 43,231 0,22 1,00 0,002 max 2, ,79 63,240 0,44 160,084 49, ,41 32, ,30 203,440 21,409 1,00 0,03 standaarddeviatie 0,428 82,868 8,368 0,072 21,24 9,244 3,736 3,997 80,69 36,934 4,386 0,000 0,004 variatiecoëfficient 0,791 1,466 0,434 0,646 0,1 0,423 0,39 2,07 2,611 0,400 0,399 0,000 0,73 heterogeniteitsindex 0,369 0,971 0,164 0,00 0,129 0,41 0,319 0,173 0,220 0,12 0,08 0,000 0,014 Aantal parameters > AW > 2x AW > klasse wonen > wonen + AW > industrie Toegestaan AW Toegestaan wonen Klasse oordeel gemiddelde 0,60 6,13 23,474 0,124 44,077 26,92 122,49 1,94 1, ,440 13,83 1,00 0,009 Grond, ontvangend (gem.) wonen percentiel 0,227 14,30 9,638 0,039 17,12 8,263 43,016 0,140 11,74 61,413 8,82 1,00 0,00 Grond, toepassend (gem.) n.v.t. 0 2 n.v.t. industrie 10 percentiel 0,336 21,899 11,67 0,039 20,82 10,01 7,068 0,140 11,74 69,042 8,94 1,00 0,007 Grond, ontvangend (P9) industrie 2 percentiel 0,336 30,832 16,114 0,077 28,86 17,74 81,306 0,140 11,74 82,647 9,697 1,00 0,007 Grond, toepassend (P9) n.v.t. 0 2 n.v.t. industrie 0 percentiel 0,480 46,103 21,891 0,109 38,306 28, ,13 0,430 23,09 109,349 13,83 1,00 0, percentiel 0,664 9,012 27,971 0,122 48,711 33, ,999 0,732 36, ,76 18,13 1,00 0,007 Gemiddelde Lutum- en Organisch stofgehalten 7 percentiel 0,720 64,833 29,188 0,141 2,99 34,31 147,272 0,80 48,696 12,80 18,890 1,00 0,008 Lutum gehalte: 18,38 % 80 percentiel 0,829 66,18 30,404 0,177 6,71 36, ,272 1,180 60,41 12,80 19,898 1,00 0,008 Organisch stofgehalte:,96 % 9 percentiel 1,867 14,274 39,86 0,294 88,161 44, ,998 6, ,27 202,804 21,346 1,00 0,016

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. In opdracht van Gemeente Nuenen c.a. Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Dronten Definitief Gemeente Dronten Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 februari 2013 GM-0090708, revisie D0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar definitief In opdracht van Gemeente Bergen (L) Projectnummer M11G0126 Documentnaam m11g0126.r01.docx 9 december 2011

Nadere informatie

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Datum van uitgave: December 2013 Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem Definitief Gemeente Haarlem MWH B.V. M10G00 S:\data\project\M10\M10G00\ (T ) Inhoudelijk - Technisch\T Deliverables\m10g00.r01.docx 8 december 011 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Begrippen en gebruikte afkortingen

Begrippen en gebruikte afkortingen Bijlage 1: Begrippen en gebruikte afkortingen Aangrenzend perceel Van een aangrenzend perceel is sprake in het geval het perceel waarop de verspreiding plaatsvindt ligt binnen een gebied dat valt in hetzelfde

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n C a d m i u m C h r o o m A r s e e n K o p e r K w i k L o o d N i k k e l Z i n k P A K 1 0 G R O N D V E R Z E T [ r o o d ] [ b l a u w ] [ g r o e n ] [ r o o d ] [ b l a u w ] [ r o o d ] [ b l a

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Rapport Bodemkwaliteitskaart regio Brabant Projectnr. 233441 oktober 2011, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde Definitief Gemeente Zeewolde Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 januari 1 GM-133, revisie D Verantwoording Titel : Bodemkwaliteitskaart Subtitel : Gemeente Zeewolde

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Gegevens opdrachtgever: Gemeente Lelystad Afdeling Beleid, cluster kwaliteit fysieke leefomgeving Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 0320-278911 Contactpersoon: Mevr. E.J.

Nadere informatie

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland gemeente Hollands Kroon gemeente Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 Gemeente Heusden Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3. Afbakening en geldigheid 1 1.4. Leeswijzer 2 2. BODEMKWALITEITSKAART

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT OKTOBER 0 Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 90 SJ Oosterhout Postbus 0 900 AA Oosterhout Copyright 0 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

I I I. Gemeente Heerde.

I I I. Gemeente Heerde. I I I Gemeente Heerde www.heerde.n T&uvv Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 3 september 2009 Kenmerk N002-4598036LNH-baw-V01 -NL Gebruik bodemkwaiiteitskaart bij grondverzet 1 Generiek

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 2 Uitgangspunten... 6 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 6 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart... 7 2.3 Technisch inhoudelijke onderbouwing... 7 2.3.1 Beheergebied en

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3.

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Gegevens opdrachtgever: Milieudienst Waterland Koetserstraat 2A 1531 NX WORMER Contactpersoon: dhr. J.T.N.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo 2016-2021 Status: definitief Rapportnummer 2015.004.R1 Opdrachtgever Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo Contactpersoon: De heer M. Brouns

Nadere informatie

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01 Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen maart 2013, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Algemene uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon Gemeente Hengelo Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tholen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 51 4690 AB THOLEN Contactpersoon: Mevr. M.C.A. van Elzakker CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant 12 juli 2011 Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Gemeenten Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Landerd, Maasdonk, Mill & St. Hubert, Schijndel, St. Anthonis,

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei 21 oktober 2011 Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen Kenmerk R001-4688082LNH-cmn-V02-NL Verantwoording

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Gegevens opdrachtgever Gemeente Roerdalen Postbus 6099 6077 ZH Sint Odiliënberg Contactpersoon: dhr. J. Smeets CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Gegevens opdrachtgever Gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland Waterschap Groot Salland,

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Someren

Bodemkwaliteitskaart Someren 11 januari1 2012-2 - Bodemkwaliteitskaart Someren In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Someren SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040-2594439 H. Berghs Projectnummer

Nadere informatie

Spelregels grondverzet

Spelregels grondverzet Bodembeheer Gemeente Heerenveen Dit document is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet in de gemeente Heerenveen. In dit document leest u de regels

Nadere informatie

Hergebruik van grond in Dordrecht

Hergebruik van grond in Dordrecht Hergebruik van grond in Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft een nieuw beleid voor hergebruik van verontreinigde grond. Begin 2002 zijn de Bodemkwaliteitskaart en het Grondstromenplan van Dordrecht vastgesteld.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Gegevens opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Afdeling VROM sectie bouw- en milieuzaken Mgr. C. Veermanlaan 1F 1131 KB Volendam Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Opdrachtgever Omgevingsdienst Brabant Noord Postbus 88 5430 AB CUIJK Contactpersoon Dhr. N. Drillenburg CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting Zomerhuizenterreinen stappen Kenmerken Gebieds indeling 01-06-2004 Toelichting Stap 2 Bouwperiode tot 1945 Bouwperiode 1945-1985 Bouwperiode 1985-2004 Zomerhuizenterreinen Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie

Nadere informatie

Onderzoek bodem en waterkwaliteit herinrichting Veenoordkolk

Onderzoek bodem en waterkwaliteit herinrichting Veenoordkolk Onderzoek bodem en waterkwaliteit herinrichting Veenoordkolk Aanleiding Voordat de gebiedsontwikkeling rondom de Veenoordkolk en de Teugse kolk van start kan gaan, is inzicht nodig in de milieuhygiënische

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Inclusief Bodemfunctiekaart FjdfuKHKLUWGRK Bodemkwaliteitskaart gemeente Best Inclusief Bodemfunctiekaart In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting -

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting - Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas - Toelichting - Versie 1: 25 november 2010 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende Notitie bodemfunctieklassenkaart Gemeente Heeze-Leende Opdrachtgever : Gemeente Heeze-Leende Opgesteld door : SRE Milieudienst Postbus 435 5600 AK Eindhoven Projectnummer : 466384 Datum :30 november 2009

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel In opdracht van Opgesteld door Auteurs Gemeente Eersel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus

Nadere informatie

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten.

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten. =0,15 2*=0,3 Wonen=0,38 Industrie=4,8 Interventiewaarde=36 Inleiding Naar aanleiding van vragen over het in het generieke kader indelen van grond en bodem in kwaliteitsklassen en het gebruik van extra

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Waarom voor sommige stoffen geen woongrond bestaat en waarom schone grond industriegrond kan zijn.

Waarom voor sommige stoffen geen woongrond bestaat en waarom schone grond industriegrond kan zijn. Waarom voor sommige stoffen geen woon bestaat en waarom schone industrie kan zijn. Onder het Bsb-regime wordt bij de toetsing van een depotkeuring conform VKB 1001 per gemeten stof bekeken waar het gemiddelde

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017

MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017 MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017 Contactpersonen SIMON VAN DEN BOSSE Teamleider Bodem&Ondergrond T +31884261261 M +31627060772 E simon.vandenbosse@arcadis.com

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Gegevens opdrachtgever Gemeente Texel Team Vergunningen Postbus 200 1790 AE DEN BURG Contactpersoon: Dhr. J. Veltkamp CSO Adviesbureau Postbus 2 3980 CA Bunnik Tel.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX X Opdrachtgever Gemeente Nederweert Afdeling Dienstverlening Team Ruimte en Wonen Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Contactpersoon Mevr. W. Janssen CSO Adviesbureau voor Milieu- Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster Bodemkwaliteitskaart gemeente Nieuwegein Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Dhr. J.S. Spronk Dhr. H. Kuiphof

Nadere informatie

Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes. E Ingrid.Romkes@MWHGlobal.COM Van

Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes. E Ingrid.Romkes@MWHGlobal.COM Van Aan Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes Jeroen Spronk (ILB-adviseur) E Ingrid.Romkes@MWHGlobal.COM Van Ingrid Romkes (ILB-specialist) T +31(0)20 7514523 Betreft Advisering

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer

Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer Gemeente Beesel Gemeente Leudal Gemeente Maasgouw Gemeente Roermond Gegevens opdrachtgever Gemeenten Beesel, Leudal, Maasgouw en Roermond Contactpersoon: Dhr. B.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136.

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136. Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Documentcode: 14M1136.RAP001 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar,

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven

Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven Gegevens opdrachtgever Gemeente Eindhoven Sector ORVM, afdeling Milieu Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN Contactpersoon: Dhr. W. Vlamings CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek

Nadere informatie

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes.

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes. Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 18 september 2009 Kenmerk N001-4598028LNH-cmn-V01-NL In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Nota Bodembeheer gemeente Emmen

Nota Bodembeheer gemeente Emmen Nota Bodembeheer gemeente Emmen Gemeente Emmen 13 februari 2012 Definitief rapport 9W3663 SAMENVATTING De Nota bodembeheer heeft tot doel hergebruik van grond en baggerspecie te reguleren en stimuleren.

Nadere informatie

Gemeente Wierden. Nota bodembeheer

Gemeente Wierden. Nota bodembeheer Gemeente Wierden Nota bodembeheer 2012-2017 Gemeente Wierden Nota bodembeheer 2012-2017 referentie projectcode status WDN70-1//strg/007 WDN70-1 definitief 02 projectleider projectdirecteur datum drs.

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO STICHTING MAASKANT WONEN 20 augustus 2009 B01032/ZC9/166/700201 B01032.700201 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Referentiekader 3

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Vivian Buskens 8 september 2015 Onderwerpen 1. Doel + hoofdlijnen van het regionale grondstromenbeleid 2. Bodembeheergebied 3. Regionale bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Regio Achterhoek Waterschap Rijn en IJssel. Onderdeel A: Bodemkwaliteitskaart gemeenten Regio Achterhoek

Regio Achterhoek Waterschap Rijn en IJssel. Onderdeel A: Bodemkwaliteitskaart gemeenten Regio Achterhoek Regio Achterhoek Waterschap Rijn en IJssel Onderdeel A: Bodemkwaliteitskaart gemeenten Regio Achterhoek Aalten, Bronckhorst, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk Periode 2007-2011 van

Nadere informatie

Bijlagen Bijlage 1 5 5 5 1.9 5 4.1a 6 6 6 5 1.2a 3.1 1.7 5 5 3.2 1.3 2.3 5 1.2b 6 2.2 6 4.1b 2.1 5 4.2 5 4.1c 5 Legenda Gebieden 1.1 BK Budel 1.4 6 5 1.8 1.2a BK Maarheeze A 1.2b BK Maarheeze B 1.3 BK

Nadere informatie

Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem

Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Gemeente Groningen Oktober 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Kaders lokaal grondverzet 3 2.1 Uitgangspunten bodembeheer

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 2 Opstellen bodemfunctiekaart 5 2.1 Bodemfunctieklasse en bodemfuncties 5 2.2 Opstellen kaart bodemfunctieklassen

Nadere informatie

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 1 van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 1.1 Beheergebied... 4 1.2

Nadere informatie

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0 Indicatieve keuring grond projectnummer 131739 Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 22 mei 2013 Auteur: C.F. Mathijssen

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Gegevens opdrachtgever Gemeente Huizen Afdeling Milieu Postbus 5 1270 AA HUIZEN Contactpersoon: Dhr. W. Menzel CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Gegevens opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer Cluster Beheer en Onderhoud Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Contactpersoon: Dhr. R. van Damme CSO Adviesbureau

Nadere informatie

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725 Rapport wonen limburg BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen Vooronderzoek conform NEN 5725 Wonen limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 2 2.1 Locatiebeschrijving...

Nadere informatie

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 8 Onderwerp: Nota bodembeheer Kenmerk: Status: VROM - Milieu / LK Besluitvormend Kollum, 12 juni 2012 Samenvatting Tot november 2011 gold het Bodembeheerplan en de Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN GEMEENTE TEYLINGEN 4 april 211 75438953.A - Definitief C125.89.3 Indicatief grondonderzoek Eiland Koudenhoorn Inhoud 1 Inleiding 2 2 Achtergrondinformatie 3

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Documentcode: Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten

Nadere informatie

Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland. Eindrapport. Marmos Bodemmanagement

Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland. Eindrapport. Marmos Bodemmanagement Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland Eindrapport Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen e.a. Projectnummer: P12-08 Datum: 5 augustus

Nadere informatie

Bodemtoets bestemmingsplan Datum 6 januari 2010 Aan Bijlage - Van Onderwerp Anja Boterblom Judith Brunink gemeente werkendam Beoordeling verkennend bodemonderzoek perceel Buitendijk 4-6 te Nieuwendijk

Nadere informatie

Tabel 1 van 2 14,1 19,6

Tabel 1 van 2 14,1 19,6 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-11 = uw monsterreferentie nr. 11 monster-12 = uw monsterreferentie nr. 12 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tubbergen Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economie Postbus 30 7650 AA TUBBERGEN Contactpersoon: mevr. A.M.B.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart. Gemeente Bladel

Bodemkwaliteitskaart. Gemeente Bladel Bodemkwaliteitskaart Gemeente Bladel Bodemkwaliteitskaart Gemeente Bladel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Bladel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040

Nadere informatie

Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen

Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen 1 maart 2013 Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen Kenmerk R005-1211723AVO-mfv-V02-NL Verantwoording Titel Partijkeuringen Rietmoeras

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Drenthe

Bodemkwaliteitskaart Drenthe Bodemkwaliteitskaart Drenthe Gegevens opdrachtgever Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en Provincie Drenthe p/a gemeente Hoogeveen

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2 Vooronderzoek bodem Uitbreiding Camping Somerse Vennen Definitief Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012 GM-0032138, revisie c2 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : Uitbreiding

Nadere informatie

Verkennend waterbodemonderzoek

Verkennend waterbodemonderzoek Verkennend waterbodemonderzoek Ruimte voor Ruimte - locatie Vughtse Hoeve te Vught Definitief Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 22 februari

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september S. Stoepper

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september S. Stoepper Notitie 2011264514 Oplegnotitie bodemonderzoeksrapport Brusselsepoort Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september 2013 2011264514 S. Stoepper 1 Inleiding In het kader van de bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie