VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO"

Transcriptie

1 VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO STICHTING MAASKANT WONEN 20 augustus 2009 B01032/ZC9/166/ B

2 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding en doel Referentiekader Afbakening onderzoek Opbouw van het rapport 4 2 Vooronderzoek Informatie met betrekking tot huidig en voormalig gebruik Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart Bodemonderzoeken Bodemkwaliteitskaart Bodemopbouw en geohydrologie Hypothese en onderzoeksopzet 7 3 Veldwerk en interpretatie van de veldgegevens Uitvoering van het veldwerk Aangetroffen bodemprofiel 8 4 Onderzoeksresultaten en toetsing Laboratoriumonderzoek Toetsingskader Berekende toetsingswaarden Toetsing analyseresultaten 11 5 Interpretatie en toetsing hypothese Interpretatie zintuiglijke waarnemingen en chemische analyses Zintuiglijke waarnemingen Chemische analyses Toetsing van de hypothese 12 6 Conclusies Toetsingskader Wet bodembescherming toetsingskader Wet ruimtelijke ordening 13 Bijlage 1 Topografische ligging van de onderzoekslocatie 14 Bijlage 2 Situatie met boorpunten 15 Bijlage 3 Boorstaten 16 Bijlage 4 Analysecertificaten 17 Bijlage 5 Getoetste analyseresultaten 18 B01032/ZC9/166/ ARCADIS 2

3 HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 AANLEIDING EN DOEL De Stichting Maaskant Wonen is voornemens samen met Vivantes Zorggroep op de locatie Aelserhof te Elsloo ter plaatse van de handbalvelden, zorgvoorzieningen te realiseren. Het zorgprogramma zal bestaan uit een aantal groepswoningen voorzien van 48 verpleeghuisbedden en 18 zorgwoningen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden herzien. In dit kader is tevens inzicht in de milieuhygiënische bodemkwaliteit noodzakelijk. De bodem dient immers geschikt te zijn voor het toekomstige gebruik zijnde woningbouw. Doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de algemene bodemkwaliteit en het toetsen ervan aan de bodemkwaliteitseisen die door de provincie Limburg en gemeente Stein worden gehanteerd bij onder andere bestemmingswijzigingen. 1.2 REFERENTIEKADER De onderzoeksopzet is gebaseerd op de NEN 5740 (Bodem Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem), de NVN 5725 (Bodem Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek) en de NEN 5707 (Bodem Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem), zoals deze worden uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut. De genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving die bekend is onder de naam Kwalibo (=kwaliteitsborging in het bodembeheer). ARCADIS Nederland, vestiging Maastricht en Fransen Milieutechniek te Landgraaf (uitvoerder van het veldwerk) zijn gecertificeerd en erkend voor de genoemde werkzaamheden. Dit houdt in dat: de werkzaamheden conform BRL SIKB 2000 zijn uitgevoerd door een gecertificeerd en door VROM erkend bedrijf; de veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Roger Cortjaens, een VROM erkende medewerker, werkzaam bij Fransen Milieutechniek; de grondmonsters zijn (voor)behandeld middels de AS3000 methode in een door de Raad voor de Accreditatie erkend laboratorium. B01032/ZC9/166/ ARCADIS 3

4 Conform de eisen uit de BRL SIKB 2000 melden wij het volgende: De werkzaamheden zijn conform de BRL SIKB 2000 uitgevoerd. ARCADIS Nederland, vestiging Maastricht en Fransen Milieutechniek te Landgraaf (uitvoerder van het veldwerk) zijn hiervoor gecertificeerd en erkend. Dit rapport draagt daarom het keurmerk kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB. De werkzaamheden waarop deze rapportage betrekking heeft, zijn conform BRL SIKB 2000 getoetst op partijdigheid. Daarom vermelden wij dat de uitvoerder van het veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek een ander is dan de eigenaar van het terrein waarop het veldwerk betrekking heeft. 1.3 AFBAKENING ONDERZOEK Hoewel het bodemonderzoek op zorgvuldige wijze is voorbereid en uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten dat in werkelijkheid afwijkingen optreden ten opzichte van de in dit rapport gepresenteerde gegevens. Immers, elk bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een aantal steekmonsters, welke representatief worden geacht voor het onderzochte gebied, maar waarbij (lokale) afwijkingen niet volledig kunnen worden uitgesloten. 1.4 OPBOUW VAN HET RAPPORT In dit rapport volgt na de inleiding (hoofdstuk 1) het vooronderzoek inclusief hypothese (hoofdstuk 2). Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de uitgevoerde veldwerkzaamheden beschreven. In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksresultaten weergegeven en in hoofdstuk 5 worden deze resultaten geïnterpreteerd en de hypothese getoetst. De conclusies worden ten slotte in hoofdstuk 6 vermeld. B01032/ZC9/166/ ARCADIS 4

5 HOOFDSTUK 2 Vooronderzoek 2.1 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HUIDIG EN VOORMALIG GEBRUIK Algemeen De locatie is gelegen in het centrum van het dorp Elsloo. In bijlage 1 is de topografische ligging van het plangebied weergegeven. De begrenzing van de onderzoekslocatie voor het verkennend bodemonderzoek (hierna te noemen onderzoekslocatie) is aangegeven op de tekening in bijlage 2. De X, Y coördinaten van de onderzoekslocatie zijn: X = Y = De onderzoekslocatie beslaat een totale oppervlakte van ca m 2. Op dit moment bestaat het perceel uit een grasveld waarop zich twee, niet meer in gebruik zijnde, met beton verharde handbalvelden bevinden. Uit navraag bij de intergemeentelijke milieudienst Beek Nuth Stein (IMD) is het volgende gebleken: Uit de bij de IMD beschikbare gegevens is niet gebleken dat er sprake is van een mogelijke bodemverontreiniging; Er zijn bij de IMD geen gegevens beschikbaar waaruit blijkt dat er in het verleden ter plekke bedrijfsmatige activiteiten hebben plaatsgevonden; Er is thans geen ondergrondse brandstoftank aanwezig of in het verleden aanwezig geweest. Ook is er geen sanering van een tank op de locatie gemeld; Er zijn geen gegevens bekend over bodembedreigende activiteiten ter plekke of in de directe omgeving. Overige informatie De onderzoekslocatie is voor zover bekend niet opgehoogd en er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. B01032/ZC9/166/ ARCADIS 5

6 Foto s huidige situatie/terreininspectie In het kader van het verkennend bodemonderzoek is een terreininspectie uitgevoerd. Onderstaande foto s geven de huidige situatie weer: Bij de terreininspectie zijn geen bijzonderheden vastgesteld die in verband kunnen worden gebracht met een eventuele bodemverontreiniging. 2.2 EERDER UITGEVOERDE BODEMONDERZOEKEN EN BODEMKWALITEITSKAART BODEMONDERZOEKEN Er zijn geen bodemonderzoeksgegevens van de locatie of de directe omgeving bekend BODEMKWALITEITSKAART De gemeente Stein beschikt over een bodembeheerplan inclusief bodemkwaliteitskaart. De onderzoekslocatie is gelegen in het deelgebied overig bebouwd gebied. In dit deelgebied komen in de bovengrond de parameters minerale olie en PAK verhoogd ten opzichte van de streefwaarde voor. In de ondergrond komen alleen licht verhoogde gehalten aan minerale olie voor. 2.3 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE De onderzoekslocatie ligt op een hoogte van circa 66 m+nap. Regionaal gezien loopt het maaiveld sterk af richting de Maas in het westen. De bodem tot 5 m-mv. bestaat hoofdzakelijk uit sterk zandige leem (löss) met op enkele plekken grind. Uit kaarten van TNO-NITG blijkt dat de gemiddelde grondwaterstand op circa 13 m-mv. ligt en de grondwaterstromingsrichting noordoostelijk is. Op basis van gegevens van TNO-NITG is de volgende globale diepe bodembeschrijving opgesteld: Geologische laag Lithologie Van 66 tot 53 m+nap Boxtel Leem, zand, grind Van 53 tot 38 m+nap Beegden Grof zand, grind Van 38 m+ tot 14 m-nap Rupel klei B01032/ZC9/166/ ARCADIS 6

7 2.4 HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek kan geconcludeerd worden dat de locatie onverdacht is met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Daarom kan de onderzoeksstrategie gehanteerd worden horende bij een onverdachte locatie. Conform de NEN 5740 hoort hierbij onderstaand boor- en analyseplan: Veldwerk Laboratoriumonderzoek Oppervlakte Aantal boringen Aantal te onderzoeken mengmonsters Tot 0,5 m-mv. Tot 2,0 m-mv. Bovengrond Ondergrond Ca m x NEN en L/OS 2 x NEN en L/OS NEN L/OS : analysepakket conform NEN : lutumgehalte, organische stofgehalte Aangezien het freatisch grondwater niet binnen 5,0 m-mv. aanwezig is, heeft geen onderzoek naar de grondwaterkwaliteit plaats gevonden Voor wat betreft asbest kan de onderzoekslocatie op basis van het uitgevoerde vooronderzoek als onverdacht worden beschouwd. B01032/ZC9/166/ ARCADIS 7

8 3 HOOFDSTUK Veldwerk en interpretatie van de veldgegevens 3.1 UITVOERING VAN HET VELDWERK De veldwerkzaamheden zijn op 15 juni 2009 uitgevoerd. Conform de onderzoeksstrategie behorende bij de hypothese onverdacht zijn er op de locatie 16 boringen verricht. Tijdens het veldwerk is de grond zintuiglijk (door middel van kijken en voelen) beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingskenmerken (kleur en olie). Van de boringen zijn monsters genomen per laag van 0,5 m. dikte of per te onderscheiden bodemlaag. Deze monsters zijn in glazen potten voor onderzoek aangeboden aan Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld. Een overzicht van de situering van de boringen is weergegeven in bijlage 2. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage AANGETROFFEN BODEMPROFIEL Tijdens de veldwerkzaamheden is van iedere boring een profielbeschrijving gemaakt (zie bijlage 3) en zijn de zintuiglijk waargenomen bodemvreemde kenmerken genoteerd. De bodem (0,0 2,0 m-mv.) ter plaatse van de onderzoekslocatie betreft (globaal omschreven) sterk zandige leem. Plaatselijk is de bodem zwak grindig. Onder de aanwezige betonverharding van de handbalvelden, bevindt zich een 0,35 m. dikke laag fijn, siltig grind. Plaatselijk worden tot 1,0 m-mv. sporen baksteen en/of kolen aangetroffen. Ter plaatse van boringen 01 en 15 is de bovengrond (0,0 0,5 m-mv.) zwak puin- en koolhoudend. Zowel op het maaiveld als in de bodem ter plaatse van de uitgevoerde boringen is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. B01032/ZC9/166/ ARCADIS 8

9 4 HOOFDSTUK Onderzoeksresultaten en toetsing 4.1 LABORATORIUMONDERZOEK De chemische analyses zijn uitgevoerd door het sterlaboratorium Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. De samengestelde grondmengmonsters zijn geanalyseerd op het (nieuwe) standaard pakket bodem. Dit pakket bestaat uit de volgende parameters: Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood, zink); Minerale olie (GC) (C10-C40); PCB (7) PAK (10 VROM) Tevens is van de grond(meng)monsters het lutum- en organische stofgehalte bepaald. Omdat de bovengrond plaatselijk zwak puin- en koolhoudend is en/of sporen kolen en baksteen bevat, zijn er twee extra mengmonsters van de bovengrond samengesteld en geanalyseerd. 4.2 TOETSINGSKADER Het toetsingskader voor dit onderzoek is gebaseerd op: De Wet bodembescherming. Het beleid van Provincie Limburg bij bestemmingsplanwijzigingen etc. Onderstaand worden de beide toetsingskaders kort toegelicht: Wet bodembescherming De toetsingswaarden in het kader van de Wet bodembescherming zijn ontleend aan de Circulaire bodemsanering 2009 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het betreft de volgende toetsingswaarden: Achtergrondwaarde (AW) Indicatief concentratieniveau waaronder geen sprake is van bodemverontreiniging. Deze waarde komt overeen met de achtergrondconcentratie voor het betreffende bodemtype in Nederland of is afgestemd op de detectielimiet bij de gebruikelijke analysemethode. B01032/ZC9/166/ ARCADIS 9

10 Tussenwaarde (T) Verhoogd concentratieniveau waarbij sprake is van een verontreiniging en er aanleiding is tot het uitvoeren van een nader onderzoek. De tussenwaarde is het rekenkundige gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde. Interventiewaarde (I) De toetsingswaarde waarboven sprake is van ernstige verontreiniging en waarbij het (op korte termijn) uitvoeren van een saneringsonderzoek en het nemen van een beslissing ter zake het treffen van sanerende maatregelen noodzakelijk is. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt in de voorliggende rapportage de volgende terminologie gebruikt: Niet verontreinigd: < achtergrondwaarde; Licht verontreinigd: > achtergrondwaarde en < ½ (achtergrondwaarde+interventiewaarde); Matig verontreinigd: > ½ (achtergrondwaarde+interventiewaarde) < interventiewaarde; Sterk verontreinigd: > interventiewaarde. Provinciaal beleid Het kader voor bodem wordt gevormd door de Wet op de ruimtelijke ordening. Er dient antwoord gegeven te worden op de vraag of de bodem geschikt is voor de in het ruimtelijk plan toe te kennen functies. Conform het Besluit Bodemkwaliteit kan een gemeente gebiedsspecifiek of generiek beleid voeren. De gemeente Stein beschikt over een bodembeheerplan inclusief bodemkwaliteitskaart uit 2006, waarin achtergrondgrenswaarden (AGGW) zijn vastgelegd. De gemeente Stein maakt in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit gebruik van het overgangsbeleid, zodat het huidige bodembeheerplan, inclusief bodemkwaliteitskaart, vooralsnog van kracht blijft. De bodemgebruikswaarden (BGW) worden echter wel al vervangen door de Maximale Waarden (MW). Op de locatie zal woningbouw gerealiseerd worden, zodat in dit geval de Maximale Waarden Wonen (MWW) van toepassing zijn. Bij een bestemmingsplanwijziging als deze, wordt door de gemeente Stein de volgende bodemkwaliteitseis gehanteerd: Wanneer de AGGW hoger is dan de MWW, geldt de AGGW als bodemkwaliteiteis; Wanneer de MWW hoger is dan de AGGW, geldt de MWW als bodemkwaliteiteis. 4.3 BEREKENDE TOETSINGSWAARDEN De toetsingswaarden voor zware metalen en een groot aantal organische stoffen zijn afhankelijk gesteld voor het lutum- en/of organische stofgehalte van de grond (bodemtypecorrectie). In voorliggend bodemonderzoek is van alle mengmonsters het lutum- en organische stofgehalte bepaald. B01032/ZC9/166/ ARCADIS 10

11 4.4 TOETSING ANALYSERESULTATEN In onderstaande tabel zijn de getoetste analyseresultaten van de grond(meng)monsters weergegeven. Alleen die parameters die minimaal de achtergrondwaarde overschrijden, zijn opgenomen in de tabel. Tabel 4.1 Toetsing MM Boringen Diepte Bijmenging Verhoogde Gehalte Wbb 2 Wro 1 analyseresultaten (m-mv.) parameter (mg/kgds) MM01 02, 09, 12 en 16 0,15-0,50 Laag onder verharding MM02 01 en 15 0,00-0,50 Zwak puinhoudend Zwak koolhoudend Cadmium PAK 0,50 5,8 > AW > AW - - MM03 04 t/m 08 0,00-0,50 Sporen kolen en/of Cadmium 0,44 > AW - Sporen baksteen MM04 03, 10, 11 en 13 0,00-0,50 - Lood 65 > AW - MM05 03 en 04 0,50-1,00 Sporen kolen MM06 01 t/m 03 0,50-2, Verklaring gebruikte afkortingen: Verklaring gebruikte tekens: MM : mengmonster Gehalte : gemeten concentratie Wbb : Wet bodembescherming Wro : Wet op de ruimtelijke ordening BKE : bodemkwaliteitseis : geen verhoogde gehalten ten opzichte van de BKE > AW : overschrijding van de achtergrondwaarde In alle mengmonsters is een berekende som PCB s aangetroffen van 0,049 mg/kgds hetgeen overeenkomt met de detectielimiet. Aangezien de achtergrondwaarde voor deze parameter 0,0040 mg/kgds bedraagt, wordt in alle mengmonsters dus een overschrijding van de AW aangetroffen. Van een verontreiniging is conform de rekenregels uit de Circulaire bodemsanering 2009 echter geen sprake. B01032/ZC9/166/ ARCADIS 11

12 5 HOOFDSTUK Interpretatie en toetsing hypothese 5.1 INTERPRETATIE ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN EN CHEMISCHE ANALYSES ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN Plaatselijk worden tot 1,0 m-mv. sporen baksteen en/of kolen aangetroffen. Ter plaatse van boringen 01 en 15 is de bovengrond (0,0 0,5 m-mv.) zwak puin- en koolhoudend. De monsters met bodemvreemde bijmengingen zijn samengevoegd in mengmonsters MM02, MM03 en MM05 en separaat geanalyseerd CHEMISCHE ANALYSES In het mengmonster van de zwak puin- en koolhoudende bovengrond (MM02) is een lichte verontreiniging met cadmium en PAK aangetroffen. Ook in het mengmonster van de bovengrond met sporen kolen en baksteen (MM03), is een ten opzichte van de achtergrondwaarde verhoogd cadmiumgehalte aangetoond. In het mengmonster van de zintuiglijke schone bovengrond (MM04) is een lichte verontreiniging met lood aangetroffen. Al deze licht verhoogd aangetroffen gehalten, overschrijden de bodemkwaliteitseis niet. De overige geanalyseerde parameters overschrijden de achtergrondwaarde niet 1. In de mengmonsters van de ondergrond zijn geen ten opzichte van de achtergrondwaarde verhoogde gehalten aangetoond. 5.2 TOETSING VAN DE HYPOTHESE De hypothese onverdachte locatie is formeel niet juist. Drie mengmonsters van de bovengrond bevatten namelijk licht verhoogde gehalte cadmium, lood en/of PAK. Voor wat betreft asbest kan voor de onderzoekslocatie de hypothese onverdacht worden aangenomen. 1 In alle mengmonsters is een som PCB s aangetroffen van 0,049 mg/kgds hetgeen overeenkomt met de detectielimiet. Aangezien de achtergrondwaarde voor deze parameter 0,0040 mg/kgds bedraagt, wordt in alle mengmonsters dus een overschrijding van de achtergrondwaarde aangetroffen. Van een verontreiniging is conform de rekenregels uit de Circulaire bodemsanering 2009 echter geen sprake. B01032/ZC9/166/ ARCADIS 12

13 HOOFDSTUK 6 Conclusies 6.1 TOETSINGSKADER WET BODEMBESCHERMING Aangezien in geen enkel mengmonster de tussen- of interventiewaarde wordt overschreden, is in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb), nader bodemonderzoek niet noodzakelijk. Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging zodat het nemen van sanerende maatregelen conform de Wbb niet noodzakelijk is. 6.2 TOETSINGSKADER WET RUIMTELIJKE ORDENING De aangetroffen verhoogde gehalten in de bovengrond overschrijden de bodemkwaliteitseis niet. Daarom kan geconcludeerd worden dat de aangetroffen milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het voorgenomen gebruik van de locatie, namelijk woningbouw. B01032/ZC9/166/ ARCADIS 13

14 BIJLAGE 1 Topografische ligging van de onderzoekslocatie B01032/ZC9/166/ ARCADIS 14

15 BIJLAGE 2 Situatie met boorpunten B01032/ZC9/166/ ARCADIS 15

16 BIJLAGE 3 Boorstaten B01032/ZC9/166/ ARCADIS 16

17 BIJLAGE 4 Analysecertificaten B01032/ZC9/166/ ARCADIS 17

18 BIJLAGE 5 Getoetste analyseresultaten B01032/ZC9/166/ ARCADIS 18

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum

Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Gemeente Nuth Provincie Limburg juli 2009 Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Gemeente Nuth dossier : B9554-01-001 registratienummer : LI20092430 versie

Nadere informatie

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER PROVINCIE DRENTHE 9 juli 21 7491722:.2 B232.211.1 INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017

MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017 MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017 Contactpersonen SIMON VAN DEN BOSSE Teamleider Bodem&Ondergrond T +31884261261 M +31627060772 E simon.vandenbosse@arcadis.com

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1854.01 Datum: 18 november 2010 Rapporteur: ing. J.A. Slotboom-van Vliet Autorisatie: J. Geerdink M.Sc.

Nadere informatie

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F.

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F. VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie

Rapport. Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. J.C.M. Lexmond. Woonstichting Leyakkers Postbus AB Rijen

Rapport. Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. J.C.M. Lexmond. Woonstichting Leyakkers Postbus AB Rijen Rapport Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle projectnr. 183803 revisie 00 maart 2009 Auteur(s) ing. J.C.M. Lexmond Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn

Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn VERKENNEND BODEMONDERZOEK Acacialaan 58 Baarn Kenmerk: 0502503A Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider: Rapporteur: Autorisatie: Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn 9 november

Nadere informatie

VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK HOOIDONKSEBEEK

VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK HOOIDONKSEBEEK VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK HOOIDONKSEBEEK WATERSCHAP DE DOMMEL 6 mei 2008 073857868:0.4 110502.201751.001 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Opzet van het onderzoek 4 2.1 Strategie

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Verkennend waterbodemonderzoek

Verkennend waterbodemonderzoek Verkennend waterbodemonderzoek Ruimte voor Ruimte - locatie Vughtse Hoeve te Vught Definitief Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 22 februari

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem mei 2010 definitief Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek omgeving Frankische Driehoek te Goirle

Verkennend bodemonderzoek omgeving Frankische Driehoek te Goirle Verkennend bodemonderzoek omgeving Frankische Driehoek te Goirle Projectnummer: 50290 Opdrachtgever: Gemeente Goirle t.a.v. mevrouw ing. N. de Jong Postbus 17 5050 AA Goirle Datum: 20 juni 2007 Projectleider:

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725 Rapport wonen limburg BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen Vooronderzoek conform NEN 5725 Wonen limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 2 2.1 Locatiebeschrijving...

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Locatie Erica te Oirschot Definitief Gemeente Oirschot Postbus 11 5688 ZG OIRSCHOT Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 21 juni 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002. Locatie: Moorsel 3 te Lierop. Projectnummer: AQU-20121008

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002. Locatie: Moorsel 3 te Lierop. Projectnummer: AQU-20121008 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002 Locatie: Moorsel 3 te Lierop Projectnummer: AQU-20121008 Opdrachtgever: Dhr. R. van der Vliet AQUATEST Onderzoek

Nadere informatie

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK Actualiserend vooronderzoek Lekdijk 25 te Ameide in de gemeente Zederik Opdrachtgever Megaborn Traffic Development Postbus 56 4180 BB Waardenburg

Nadere informatie

Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek. Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek. Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 C O L O F O N Opdrachtgever Dhr. P. van Heck Tweede Kruisweg 3 3297 LK Puttershoek Locatie Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 Rapportnummer 11-2274-R01JV

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Houten Postbus 30

Nadere informatie

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Projectgegevens Beknopte beschrijving locatie Huidig gebruik terrein : Agrarische bedrijfsvoering Adres : Wolbertsdijk 13 Plaats : Wapenveld

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

Plangebied Lijsterberg te Rhenen. Verkennend bodemonderzoek. Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn

Plangebied Lijsterberg te Rhenen. Verkennend bodemonderzoek. Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn Verkennend bodemonderzoek Plangebied Lijsterberg te Rhenen Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Ing. N.B.J.

Nadere informatie

Brede School Lupinenstraat te Didam

Brede School Lupinenstraat te Didam Brede School Lupinenstraat te Didam Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Milieukundig onderzoek SAB te Arnhem mei 2010 definitief Brede School Lupinenstraat te Didam Verkennend bodemonderzoek conform

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER PROJECT 3Y VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G94, 93, 93, 99 (Y) EN 77 (Y2) TE MIDDENBEEMSTER Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 347 GZ Kamerik t 348 423 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek aan de Engweg 38a te Driebergen-Rijssenburg Definitief Grontmij Nederland bv Houten, 10 april 2008 13/99084229/FH, revisie D1 Verantwoording Titel : Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 DOMINICANENSTRAAT TUSSEN NUMMER 11 TE LANGENBOOM (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE K, NUMMER 2740) GEMEENTE MILL &

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 DOMINICANENSTRAAT TUSSEN NUMMER 11 TE LANGENBOOM (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE K, NUMMER 2740) GEMEENTE MILL & VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 DOMINICANENSTRAAT TUSSEN NUMMER 11 TE LANGENBOOM (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE K, NUMMER 2740) GEMEENTE MILL & ST. HUBERT Colofon opdrachtgever : mevrouw A. Kuijpers

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bureau Schmidt T.a.v. de heer

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

Verkennend. Locatie. t/m 182 te Den Bosch. Datum. : 9 augustus 2013. -definitief-

Verkennend. Locatie. t/m 182 te Den Bosch. Datum. : 9 augustus 2013. -definitief- Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie : Zuid Willemsvaart 172, 174 t/m 182 te Den Bosch Opdrachtgeverr : Meeuwissen OG b.v. Projectnummer : 25.13.00244. 1 Datum : 9 augustus 2013 -definitief-

Nadere informatie

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer

Nadere informatie

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT te HOENSBROEK projectnr. 13435.bkk Verkennend bodemonderzoek Burg. Slanghenstraat te Hoensbroek INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2.

Nadere informatie

Gemeente Maastricht Verkennend bodemonderzoek en nader asbestonderzoek ontwikkelingsgebied Ambyerveld te Maastricht

Gemeente Maastricht Verkennend bodemonderzoek en nader asbestonderzoek ontwikkelingsgebied Ambyerveld te Maastricht Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Gemeente Maastricht Verkennend bodemonderzoek en nader asbestonderzoek ontwikkelingsgebied Ambyerveld te Maastricht INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Algemeen 1

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

Milieukundig, indicatief Bodemonderzoek

Milieukundig, indicatief Bodemonderzoek Locatie: Stekkenberg-West te Groesbeek Auteur H.J.A. Langens Verificatie J.A.H. van Poppel Autorisatie J. van Poppel Projectnummer: 279955-W4072 Opdrachtgever: Breijn B.V. Datum 17 juli 2009 Versie 01

Nadere informatie

Waterbodemonderzoek (1)

Waterbodemonderzoek (1) Waterbodemonderzoek (1) Schutssluis Sluissloot Inspectie civieltechnisch gedeelte sluis. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft Witteveen+Bos, Raadgevend ingenieurs b.v. te Deventer een indicatief

Nadere informatie

D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013

D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013 AGEL adviseurs D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013 Moerdijk Samenvatting SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Moerdijk heeft AGEL

Nadere informatie

Asbestbodemonderzoek conform NEN 5707 voor de locaties toekomstige hoeveschuur en parkeerplaats/boomgaard op het adres Slakweg 5 te Maastricht.

Asbestbodemonderzoek conform NEN 5707 voor de locaties toekomstige hoeveschuur en parkeerplaats/boomgaard op het adres Slakweg 5 te Maastricht. Datum: 4 december 213 Projectnummer: 13323.BKK Behandeld door: M.A. Geus E-mail: m.geus@bkk-bodem.nl Afzender: BKK Bodemadvies bv, Postbus 55, 5768 ZH Meijel De heer P.J.J. Baltussen Slakweg 5 6228 NB

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Bijlagen: Topografische overzichtskaart. Toetsing Wet bodembescherming

Bijlagen: Topografische overzichtskaart. Toetsing Wet bodembescherming INHOUDSOPGAVE: 1 INLEIDING... 1 2 VOORONDERZOEK (NEN 5725)... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Geraadpleegde bronnen... 2 2.3 Situering onderzoekslocatie... 2 2.4 Archiefonderzoek... 3 2.5 Terreininspectie / locatiebezoek

Nadere informatie

De topografische ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven op bijlage I. Overzichtsfoto s van de locatie zijn opgenomen in bijlage II.

De topografische ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven op bijlage I. Overzichtsfoto s van de locatie zijn opgenomen in bijlage II. Evangelische Basisschool Online T.a.v. Dhr. M. van Barneveld Jasonstraat 1 5631 JB EINDHOVEN Heeswijk, 8 januari 2007 Behandeld door : JVH Onze ref. : Betreft : indicatief onderzoek zandbak Geachte heer

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit projectlocatie Omgeving Stationsgebied Wijchen opdrachtgever Gemeente Wijchen Postbus 9000 6600 HA Wijchen Projectnummer en versie: Status: 15820, versie 1.0

Nadere informatie

25 juni 2009 B01034.233900

25 juni 2009 B01034.233900 25 juni 2009 B01034.233900 1 1.1 In opdracht van Vestaal Vastgoed BV heeft ARCADIS Nederland BV, vestiging Apeldoorn, in mei 2009 een verkennend milieuhygiënisch bodemonderzoek conform NEN 5740 en een

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Opdrachtgever: De heer A. Schuring Projectcode: CIW00310 Project: Demping Zahnstraat 19 Angeren Datum: maandag 20 september 2010 Status: Definitief

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Definitief 21 + 22 + 218 In opdracht van Gemeente Tiel Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M13B25 Documentnaam \\nlarn1s1\data\data\project\m13\m13b25\2

Nadere informatie

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem!

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem! Meesterjoostenlaan27 Haarlem Vraagprijs 250.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeCHARMANTEenSFEERVOLLESTADSWONINGligtaaneenpittoreskenautoluwstraatjeindegewilde

Nadere informatie

Aanvullend verkennend en nader bodemonderzoek Floraweg 51 in Nijmegen

Aanvullend verkennend en nader bodemonderzoek Floraweg 51 in Nijmegen 21888-11 - Floraweg 51 Nijmegen 18644 42775 - lopend 26-7-212 22-8-212 23-8-212 Conform raamcontract Gemeente Nijmegen NMBO-577 OH-GEM ENN verplichtingsnummer 1882 JSP RHA mevrouw A. van Eekeren BSc Mevrouw

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : Arno Schuring Van : Berdie Klein Geltink, adviseur bodem Datum : 14 februari 2008 In afschrift aan : Wilco Slotboom en Ludwig van Duren Registratienummer :

Nadere informatie

VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK KLAVER 11

VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK KLAVER 11 VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK KLAVER GEMEENTE HORST AAN DE MAAS DEVELOPMENT COMPANY GREENPORT VENLO 8 januari 23 76895925:. - Definitief B22.347. Verkennend milieukundig bodemonderzoek Klaver

Nadere informatie

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT...

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT... Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3. INLEIDING... 5.. AANLEIDING EN DOEL... 5.2. REFERENTIEKADER... 5.3. BETROUWBAARHEID... 6.4. OPBOUW RAPPORT... 7 2. VOORONDERZOEK... 8 2.. LOCATIEBESCHRIJVING EN HISTORISCHE

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Bodemtoets bestemmingsplan Datum 6 januari 2010 Aan Bijlage - Van Onderwerp Anja Boterblom Judith Brunink gemeente werkendam Beoordeling verkennend bodemonderzoek perceel Buitendijk 4-6 te Nieuwendijk

Nadere informatie

Bijlage 2b. Nader bodemonderzoek Groenendijkse Kampen te Cuijk, Oranjewoud, september 2013

Bijlage 2b. Nader bodemonderzoek Groenendijkse Kampen te Cuijk, Oranjewoud, september 2013 Bijlage 2b Nader bodemonderzoek Groenendijkse Kampen te Cuijk, Oranjewoud, september 23 Rapport Nader bodemonderzoek Groenendijkse Kampen te Cuijk Projectnr. 25788 september 23, revisie Inhoud blz.

Nadere informatie

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM. Zaaknummer OZHZ: 0115918

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM. Zaaknummer OZHZ: 0115918 PROJECT 2418 VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM Zaaknummer OZHZ: 115918 Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 348 4213 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 174

Nadere informatie

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN GEMEENTE TEYLINGEN 4 april 211 75438953.A - Definitief C125.89.3 Indicatief grondonderzoek Eiland Koudenhoorn Inhoud 1 Inleiding 2 2 Achtergrondinformatie 3

Nadere informatie

Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek

Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Hoge Boezem van de Overwaard te Alblasserwaard efinitief Waterschap Rivierenland Grontmij Nederland B.V. Rotterdam, september 25 GM-6852, revisie Verantwoording

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek De Kolk te Wapenveld Definitief gemeente Heerde Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 mei 2009 99047521 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) Burgemeester Moonenlaan 5 te Waalwijk

Verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) Burgemeester Moonenlaan 5 te Waalwijk Verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) Burgemeester Moonenlaan 5 te Waalwijk AGEL adviseurs D02 Verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) 20140206 Burgemeester Moonenlaan 5 Juli, 2014 Waalwijk

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem en asbestonderzoek Locatie Noordstraat 1 t/m 63 te Waalwijk Gegevens opdrachtgever Casade Woonstichting P/a Lavertuur Planontwikkeling Postbus 1190 5004 BD Tilburg Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. Wematech Bodem Adviseurs B.V. VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK SCHIJFSEBAAN 2B EN 4A SCHIJF Opdrachtgever : De Noordhoek Holding B.V. Schijfsebaan 4a 4722 SG Schijf Projectnummer : VBB-55255 Kenmerk

Nadere informatie

De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium.

De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. 5 Project 19454 4 CHEMISCHE ANALYSES De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvAgeaccrediteerd laboratorium. 4.1 Toetsingskader De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de

Nadere informatie

Opdrachtgever: Driessen - Vreeland B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 'BERGSEWEG (TOEKOMSTIGE JACHTHAVEN)' TE VREELAND

Opdrachtgever: Driessen - Vreeland B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 'BERGSEWEG (TOEKOMSTIGE JACHTHAVEN)' TE VREELAND Opdrachtgever: Driessen - Vreeland B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 'BERGSEWEG (TOEKOMSTIGE JACHTHAVEN)' TE VREELAND Rapportage T.13.78 Mei 213 RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU VOOR BODEM EN MILIEU TERRASCAN

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. inpassingsplan Landgoed Prattenburg te Veenendaal/Rhenen. (kenmerk BRO: 211X01033)

Verkennend bodemonderzoek. inpassingsplan Landgoed Prattenburg te Veenendaal/Rhenen. (kenmerk BRO: 211X01033) Verkennend bodemonderzoek inpassingsplan Landgoed Prattenburg te Veenendaal/Rhenen (kenmerk BRO: 2X0033) Verkennend bodemonderzoek inpassingsplan Landgoed Prattenburg te Veenendaal/Rhenen (kenmerk BRO:

Nadere informatie

Morinnesteeg!12!! Haarlem!

Morinnesteeg!12!! Haarlem! Morinnesteeg12 Haarlem Vraagprijs 398.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenin2005LUXEverbouwdewoonhuisstaatineenRUSTIG,bijnadorpsaandoendstraatje,

Nadere informatie

Milieuhygiënisch bodemonderzoek plangebied 'De Eenhoorn' te Amsterdam. Datum 21 februari 2011 Referentie

Milieuhygiënisch bodemonderzoek plangebied 'De Eenhoorn' te Amsterdam. Datum 21 februari 2011 Referentie Milieuhygiënisch bodemonderzoek plangebied 'De Eenhoorn' te Amsterdam Datum 21 februari 2011 Referentie 20102461-02 Referentie 20102461-02 Rapporttitel Milieuhygiënisch bodemonderzoek plangebied 'De Eenhoorn'

Nadere informatie

B i j l a g e 1 b B o d e m o n d e r z o e k W a r m o l t s s t r j i t t e 9 8

B i j l a g e 1 b B o d e m o n d e r z o e k W a r m o l t s s t r j i t t e 9 8 B i j l a g e 1 b B o d e m o n d e r z o e k W a r m o l t s s t r j i t t e 9 8 Verkennend bodemonderzoek ter plaatse het perceel aan de Warmoltsstrjitte 98 te Harkema Opdrachtgever: Stichting Woningbouw

Nadere informatie

Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek

Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek Nieuwbouwlocatie De Pauw te De Rijp Definitief Gemeente Graft-De Rijp Postbus 16 1483 ZG DE RIJP Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 2 mei 211 GM-1257, revisie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT H3-45-O Verkennend en aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van de Lieve Vrouwegracht 2 te Montfoort. Amersfoort, 2 januari 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle a/d IJssel Postbus 333

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK Ten behoeve van: De locatie Sluisweg 7 en 7a in Akersloot gemeente Castricum Datum: 22 november 2011 Werknummer: 000584 Opdrachtgever: Fam. Van Baar Kerklaan 1a 1921 BT Akersloot

Nadere informatie

NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK. Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: J. Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk. Datum rapport: Status:

NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK. Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: J. Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk. Datum rapport: Status: NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: 1243701J Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider en rapporteur: Gemeente Nijkerk 6 september 2012 Definitief

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken na instemming door de opdrachtgever onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken na instemming door de opdrachtgever onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken na instemming door de opdrachtgever onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOCATIE. RANDWEG (ong.) te VAALS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOCATIE. RANDWEG (ong.) te VAALS VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOCATIE RANDWEG (ong.) te VAALS Verkennend bodemonderzoek locatie Randweg (ong.) te Vaals INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2. NADERE GEGEVENS VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE... 2 2.1.

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september S. Stoepper

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september S. Stoepper Notitie 2011264514 Oplegnotitie bodemonderzoeksrapport Brusselsepoort Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september 2013 2011264514 S. Stoepper 1 Inleiding In het kader van de bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Kerkstraat 9 11 te Hank

Verkennend bodemonderzoek Kerkstraat 9 11 te Hank Verkennend bodemonderzoek Kerkstraat 9 11 te Hank AGEL adviseurs D01 Verkennend Bodemonderzoek 20120089009 Kerkstraat 9 11 november 2012 Hank Samenvatting SAMENVATTING Aanleiding en doel In opdracht van

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg. Documentcode: 15M8031.RAP002.NL.RS

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg. Documentcode: 15M8031.RAP002.NL.RS Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg Documentcode: 15M831.RAP2.NL.RS Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

Nieuwstraat 10 te Dreumel

Nieuwstraat 10 te Dreumel Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem september 29 definitief Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig

Nadere informatie

2001, 2002 OPDRACHTGEVER: Gemeente Wijk bij Duurstede

2001, 2002 OPDRACHTGEVER: Gemeente Wijk bij Duurstede VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Ontwikkelingslocatie

Nadere informatie

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem!

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem! NieuweGracht34+36+38 Haarlem Vraagprijs 950.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl NieuweGracht34+36+389Haarlem BentuklaarvooreenPRACHTIGEUITDAGING?DitMONUMENTALEGRACHTENPANDmetachterliggende

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-

Nadere informatie

Aanvullend/nader bodemonderzoek Brusselse Poort te Maastricht. Datum 26 juni 2013 Referentie 20121206-05

Aanvullend/nader bodemonderzoek Brusselse Poort te Maastricht. Datum 26 juni 2013 Referentie 20121206-05 Aanvullend/nader bodemonderzoek Brusselse Poort te Maastricht Datum 26 juni 213 Referentie 212126-5 Referentie 212126-5 Rapporttitel Aanvullend/nader bodemonderzoek Brusselse Poort te Maastricht Datum

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Verkennend en nader bodem- en asbestonderzoek binnen Plangebied Ruitersmolen CV aan de Ruitersmolenweg te Beekbergen

Verkennend en nader bodem- en asbestonderzoek binnen Plangebied Ruitersmolen CV aan de Ruitersmolenweg te Beekbergen Saltos Verkennend en nader bodem en asbestonderzoek binnen Plangebied Ruitersmolen CV aan de Ruitersmolenweg te Beekbergen Projectnummer: 145/lvh/sh Datum: mei 214 Opdrachtgever Saltos Tingietersdonk 15

Nadere informatie

Indicatief Verkennend bodemonderzoek en k-waarde onderzoek De Kamp te Lichtenvoorde

Indicatief Verkennend bodemonderzoek en k-waarde onderzoek De Kamp te Lichtenvoorde Indicatief Verkennend bodemonderzoek en k-waarde onderzoek De Kamp te Lichtenvoorde Opdrachtgever: Projectcode: Gemeente Oost Gelre, V. Lette Postbus 17 713 AA Lichtenvoorde GOG613 Status: definitief,

Nadere informatie

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper) Bilderdijkstraat21zw Haarlem Vraagprijs 235.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEBENEDENWONINGmetZONNIGEACHTERTUINenACHTEROMligtaanderandvanhet

Nadere informatie

RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK - PLANGEBIED LAREN IV, GEMEENTE LOCHEM

RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK - PLANGEBIED LAREN IV, GEMEENTE LOCHEM RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK - PLANGEBIED LAREN IV, GEMEENTE LOCHEM BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. februari 2 B53.94.22 RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK - PLANGEBIED LAREN IV, GEMEENTE LOCHEM

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek 4 percelen Alphen a/d Rijn. Nabij J.C. Hoogendoornlaan

Verkennend bodemonderzoek 4 percelen Alphen a/d Rijn. Nabij J.C. Hoogendoornlaan Verkennend bodemonderzoek 4 percelen Alphen a/d Rijn Nabij J.C. Hoogendoornlaan 11 februari 2010 Verkennend bodemonderzoek 4 percelen Alphen a/d Rijn Alphen aan den Rijn, sectie G, percelen 140, 145,

Nadere informatie

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Ruiterlaan 3 te Zwolle in tweevoud.

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Ruiterlaan 3 te Zwolle in tweevoud. Beelen Sloopwerken BV T.a.v. de weledele heer W.G. Beelen Postbus 380 3840 AJ HARDERWIJK Heeswijk, 13 augustus 2007 Behandeld door : JVK Onze ref. : 257316.1 Projectnaam : Ruiterlaan 3 te Zwolle Betreft

Nadere informatie