Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)"

Transcriptie

1 Powered by TCPDF ( Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

2

3

4

5 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING Aanleiding Doel Afbakening en geldigheid Leeswijzer 2 2. BODEMKWALITEITSKAART 2006/2007 EN WIJZIGINGEN REGELGEVING Beschrijving bodemkwaliteitskaart Beschrijving wegbermenkaart Veranderingen in wet- en regelgeving 4 3. WERKWIJZE OPSTELLEN BODEMKWALITEITSKAART Stap 1 + 2: definitiefase en bepaling voorlopige bodemkwaliteitszones Stap 3: voorbewerking beschikbaar gestelde informatie Stap 4 + 5: karakterisatie en evaluatie gebiedsindeling/bodemkwaliteitszonering Stap 6: verzamelen aanvullende gegevens Stap 7: vaststellen bodemkwaliteitszones Stap 8: opstellen ontgravings- en toepassingskaart Ontgravingskaart Toepassingskaart NIEUWE STOFFEN Relevantie voor de bodemkwaliteit Conclusie SAMENVATTING EN CONCLUSIES REFERENTIES 19 laatste bladzijde 19 BIJLAGEN aantal blz. I Kaart met indeling deelgebieden 1 II Technische toelichting stap 3 2 III Kaart zone-indeling na samenvoeging 2 IV Overzicht aantal waarnemingen per zone 1 V Overzicht kengetallen per zone 6 VI Ontgravingskaart - kwaliteit bovengrond 1 VII Ontgravingskaart - kwaliteit ondergrond 1 VIII Toepassingskaart 1 IX Kwaliteitskaart wegbermen 1

6

7 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding 1.2. Doel Gemeente Hof van Twente heeft in 2007 een bodemkwaliteitskaart op laten stellen [ref. 1]. De kaart beschrijft de algemene bodemkwaliteit in het stedelijke en landelijke gebied van de gemeente. Tevens beschikt de gemeente over een bodemkwaliteitskaart wegbermen uit 2006 [ref. 2]. De bestaande kaarten zijn opgesteld op basis van het destijds geldende beleid (Bouwstoffenbesluit). In 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht geworden. Dit besluit stelt nieuwe eisen aan het hergebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Conform de nieuwe eisen heeft gemeente Hof van Twente haar bodemkwaliteitskaart uit 2006/2007 geactualiseerd. Het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart is één van de onderdelen voor de implementatie van het Besluit bodemkwaliteit in gemeente Hof van Twente. Gezamenlijk met de regionale nota bodembeheer Twents beleid veur oale groond is in deze herziening invulling gegeven aan het beleids- en uitvoeringskader van grondverzet binnen de gemeente en in de regio. Tevens biedt de bodemkwaliteitskaart de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen de bodemkwaliteit van puntbronnen (beschikbaar via het Bodem Informatie Systeem van de gemeente) en de algehele gebiedseigen achtergrondkwaliteit. In onderhavige rapportage zijn de gebruikte werkwijze en de resultaten van de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart beschreven. Doel van de bodemkwaliteitskaart is een actueel en dekkend beeld te geven van de gebiedseigen bodemkwaliteit van het gehele grondgebied van gemeente Hof van Twente. De werkwijze om te komen tot een bodemkwaliteitskaart is vastgelegd in de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [ref. 3]. De gebiedseigen bodemkwaliteit is de kenmerkende bodemkwaliteit in een gebied. Deze kwaliteit is ontstaan als gevolg van het historisch (bodem)gebruik van het gebied, wat heeft geleidt tot verhoogde waarden van stoffen in de bodem. Deze verhoogde gehalten worden de lokale achtergrondwaarden genoemd. De bodemkwaliteitskaart is een erkend bewijsmiddel bij het toepassen van grond en baggerspecie in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende regeling [ref. 4 en 5]. De bodemkwaliteitskaart bestaat uit een toepassingskaart en een ontgravingkaart. In de toepassingskaart worden de kwaliteitseisen vastgelegd die gelden voor het toepassen van grond en bagger op de bodem. Daarnaast geldt de ontgravingkaart als bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende grond en bagger, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de boven- en ondergrond. In de nota bodembeheer zijn alle voorwaarden voor grondverzet opgenomen Afbakening en geldigheid De bodemkwaliteitskaart heeft betrekking op het gehele grondgebied van gemeente Hof van Twente, en omvat zowel het stedelijk als het landelijk gebied en de wegbermen. De gemeente is bevoegd gezag voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem. Waterbodems zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart en vallen onder de bevoegdheid van het waterschap Rijn en IJssel (ten westen van Goor) en Regge en Dinkel (overig deel van de gemeente). De bodemkwaliteitskaart wordt bestuurlijk vastgesteld door de gemeente en treedt vervolgens direct inwerking. De bodemkwaliteitskaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar na vaststelling. Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) 1

8 Na vijf jaar moet de kaart worden geactualiseerd. Hierbij wordt bepaald of de bodemkwaliteitskaart nog representatief is voor de actuele situatie. Tevens dient te worden bepaald of de kaart voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving (onder andere parameters van het stoffenpakket, herziening voor geldende normen, etc.) Leeswijzer In hoofdstuk 2 zijn de bodemkwaliteitskaart uit 2007 en de wegbermenkaart uit 2006 beschreven en zijn de belangrijkste wijzigingen als gevolg van het Besluit bodemkwaliteit toegelicht. In hoofdstuk 3 is beschreven hoe de nieuwe bodemkwaliteitskaart tot stand is gekomen. Hierbij zijn de stappen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten gevolgd. Per stap is aangegeven welke werkzaamheden voor gemeente Hof van Twente zijn uitgevoerd. In hoofdstuk 4 is de toetsing van de nieuwe stoffen uit het gewijzigde stoffenpakket nader toegelicht. 2 Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

9 2. BODEMKWALITEITSKAART 2006/2007 EN WIJZIGINGEN REGELGEVING 2.1. Beschrijving bodemkwaliteitskaart 2007 In 2007 heeft gemeente Hof van Twente de bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente op laten stellen [ref. 1]. Deze kaart is gebiedsdekkend en hierin zijn, op basis van gebruik (wonen, industrie, etc.) en bebouwingsgeschiedenis, 8 zones onderscheiden. Na samenvoegen van zones met gelijke kwaliteit zijn uiteindelijk 5 kwaliteitszones onderscheiden. De indeling van de deelgebieden van de bodemkwaliteitskaart 2007 is weergegeven in afbeelding 2.1. Per zone zijn achtergrondwaarden vastgesteld voor de stoffen: arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink en 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX). Minerale olie is buiten beschouwing gelaten en hiervoor is een gecorrigeerde streefwaarde aanbevolen. Voor alle zones is het rekenkundig gemiddelde, de verwachtingswaarde, berekend. Naast het rekenkundig gemiddelde zijn per zone tevens andere statistische parameters bepaald. De mogelijkheden tot vrij grondverzet zijn bepaald op basis van het rekenkundig gemiddelde, de P 90 (waarde waaronder 90 % van alle waarnemingen ligt, gebruikt als terugsaneer waarde), de P 95 (gebruikt om te toetsen of sprake is van overschrijding van de tussenwaarde) en de voorgeschreven reken- en toetsregels. Afbeelding 2.1. Gebiedsindeling bodemkwaliteitskaart uit 2007 Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) 3

10 2.2. Beschrijving wegbermenkaart 2006 In 2006 is een wegbermenkaart opgesteld [ref. 2]. Bij het opstellen van de wegbermenkaart is de mate van verharding (zand, klinker, asfalt) en de verdachtheid op de aanwezigheid van asbest onderscheidend geweest bij het indelen in zones (zie afbeelding 2.2). Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek zijn de zandwegen en de klinkerwegen samengevoegd tot één zone. Per zone zijn de gemiddelde waarden vastgesteld voor de stoffen: arseen, cadmium, chroom, kwik, nikkel, lood, zink, PAK, EOX en minerale olie), inclusief het lutum- en humusgehalte. Aanvullend zijn tevens de stoffen barium, kobalt, seleen, chloride en vanadium geanalyseerd. Afbeelding 2.2. Wegbermenkaart uit Veranderingen in wet- en regelgeving Als gevolg van de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit zijn de regels voor grondverzet gewijzigd. Tevens is de Interim richtlijn bodemkwaliteitskaarten geactualiseerd naar een richtlijn. Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste wijzigingen. Van Interim-richtlijn naar Richtlijn Op een aantal onderdelen verschilt de Richtlijn met de Interim-richtlijn [ref. 6]. De belangrijkste wijzigingen zijn: - de omgang met uitbijters. Uitbijters worden op basis van een statistische analyse aangemerkt. De uitbijters mogen pas worden verwijderd als ook sprake is van een verdachte locatie. Dit vereist een extra controle moment. Voorheen konden uitbijter ook zonder een controle worden verwijderd; 4 Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

11 - de humus en lutum correctie vindt plaats op zone niveau. De statische kengetallen worden getoetst op basis van het gemiddelde humus en lutum gehalte van de zone. In het verleden kon deze correctie ook op monsterniveau plaatsvinden voorafgaand aan het bepalen van statische kengetallen; - het grondverzet vindt plaats op basis van bodemkwaliteitsklasse, waarbij dit voorheen plaatsvond op basis van individuele stoffen. Stoffen Het stoffenpakket is met de introductie van het Besluit bodemkwaliteit gewijzigd. De stoffen barium, kobalt, molybdeen, som PCB s zijn toegevoegd en de stoffen arseen, chroom en EOX zijn komen te vervallen. In de komende jaren is sprake van een overgangssituatie. Initiatiefnemers kunnen gebruik maken van oudere en al uitgevoerde bodemonderzoeken waarbij het oude pakket is gehanteerd. Deze oudere onderzoeken zijn bepaald op basis van het oude stoffenpakket. Om oudere en nieuwe onderzoeken te kunnen beoordelen is regionaal besloten om de bodemkwaliteit vast te leggen aan de hand van het totaalpakket aan stoffen, oud en nieuw. Dit met uitzondering van EOX, omdat hiervoor geen norm is vastgesteld in het Besluit bodemkwaliteit en daardoor niet is te toetsen. Op voorhand verwacht gemeente Hof van Twente onvoldoende waarnemingen beschikbaar te hebben voor de nieuwe stoffen uit het standaard stoffenpakket. Daarom is besloten om voor de nieuwe stoffen (barium, kobalt, molybdeen, som PCB s) een andere zone indeling te hanteren: er is één zone voor nieuwe stoffen in de bovengrond en één zone voor nieuwe stoffen in de ondergrond samengesteld. Voor het nieuwe stoffenpakket is beoordeeld of de nieuwe stoffen al dan niet van invloed zijn op de klasse indeling gebaseerd op het oude stoffenpakket. Dit is nader toegelicht in hoofdstuk 4. Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) 5

12 6 Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

13 3. WERKWIJZE OPSTELLEN BODEMKWALITEITSKAART Voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart 2012 zijn de bodemkwaliteitskaart uit 2007 en de wegbermenkaart uit 2006 als uitgangspunt gehanteerd. Voor de actualisatie zijn de in onderstaande afbeelding weergegeven stappen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten doorlopen: stap stap 3 stap stap 6 stap 7 stap 8 definitiefase + voorlopige zones voorbewerking informatie karakteriseren + evaluatie zonering verzamelen extra gegevens karakterisering bodemkwaliteit resultaten bodemkwaliteitskaart In de navolgende paragrafen worden de verschillende stappen nader beschreven en toegelicht Stap 1 + 2: definitiefase en bepaling voorlopige bodemkwaliteitszones De eerste stap bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is de beleidsmatige en technisch inhoudelijke onderbouwing die resulteert in het programma van eisen. Dit vormt het kader waarbinnen de bodemkwaliteitskaart wordt gerealiseerd: - de bodemkwaliteitskaart is van toepassing voor landbodem; - de bodemkwaliteitskaart geldt voor het gehele grondgebied van gemeente Hof van Twente; - in de kaart is de gebiedseigen bodemkwaliteit vastgelegd. Lokale verontreinigingen en verdachte locaties zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Ter plaatse van (potentieel) verdachte locaties wijkt de bodemkwaliteit mogelijk af van de gebiedseigen bodemkwaliteit. Onder (potentieel) verdachte locaties vallen onder andere: stortlocaties, saneringslocaties, gesaneerde locaties, etc. Op basis van de informatie in het bodeminformatiesysteem wordt nagegaan of een bodemonderzoek is uitgevoerd ter plaatse van een verdachte locatie; - de bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor het oude en nieuwe stoffenpakket, bestaande uit de zware metalen arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink, som-pak s en minerale olie (uitgezonderd EOX). Voor de nieuwe stoffen uit het aangepaste standaard stoffenpakket is, ter indicatie, een aparte zonering gehanteerd (zie hoofdstuk 4); - de bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de bovengrond (dieptetraject van 0-0,5 m- mv), de ondergrond (dieptetraject 0,5-2,0 m-mv) en voor de wegbermen (dieptetraject 0-0,3 m-mv); - naar verwachting hebben de oude centra van de plaatsen Goor, Delden, Diepenheim en Markelo (zone wonen voor 1900 ) een afwijkende bodemkwaliteit. Bij de voorbewerking van de gegevens is aanvullend aandacht besteed of de desbetreffende bodemonderzoeken representatief zijn voor de gebiedseigen bodemkwaliteit of niet. Voorlopige indeling deelgebieden De bodemkwaliteitskaart uit 2007 en de wegbermenkaart uit 2006 en de daarbij behorende zone-indeling is als uitgangspunt gehanteerd bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart Bij de kaarten uit 2007 zijn de volgende onderscheidende kenmerken bepalend geweest voor de indeling van de deelgebieden: - gebruikshistorie (wonen, industrie, buitengebied); - ontwikkeling wijken of gebieden (met name de bebouwingsgeschiedenis in het stedelijk gebied). Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) 7

14 De gebiedsindeling vóór samenvoegen van deelgebieden is gehanteerd. Alleen de deelgebieden wonen en wonen na 1980 (tot 2005) zijn op voorhand samengevoegd, omdat verwacht wordt dat de kwaliteit in deze deelgebieden vergelijkbaar is. Voor de wegbermenkaart is het soort verharding (asfalt, zand/klinker) onderscheidend geweest voor de indeling van deelgebieden. Asbestverdachte wegen worden, in tegenstelling tot de vorige kaart (2006) niet als apart deelgebied aangemerkt en wel om de volgende reden: - inmiddels is een groot aantal van de asbestverdachte wegen gesaneerd; - uit onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van asbest geen invloed heeft op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. In verband met de sanering van asbestwegen zijn, in tegenstelling tot de vorige kaart (2006), asbestverdachte wegen niet aangemerkt als apart deelgebied. De bebouwingsgrens is in de loop der jaren gewijzigd. De grenzen zijn op basis van de gerealiseerde ruimtelijke ontwikkelingen gecorrigeerd. In overleg met de gemeente is de definitieve gebiedsindeling opgesteld. Dit heeft geresulteerd in 9 deelgebieden. Voor de wegbermen zijn 2 deelgebieden onderscheiden. In bijlage I zijn kaarten opgenomen met deze zone-indeling Stap 3: voorbewerking beschikbaar gestelde informatie In deze stap is de informatie die nodig is voor de bepaling van de gebiedseigen bodemkwaliteit verzameld en bewerkt. Als eerste zijn de relevante gegevens geselecteerd uit het bodem informatie systeem van de gemeente, waarbij onbruikbare gegevens zijn verwijderd. Vervolgens zijn individuele parameters geschikt gemaakt voor de statistische bepaling. De voorbewerking bestaat uit de volgende deelstappen die in bijlage II nader zijn toegelicht: 1. selectie van de relevante bodemonderzoeken; 2. uitgevoerde correcties; 3. waarnemingen geschikt maken voor statistische bepaling; 4. uitbijteranalyse. Afwijking selectie voor oude centra Als gevolg van het intensieve gebruik van de bodem hebben de oude centra van de plaatsen Goor, Delden, Diepenheim en Markelo naar verwachting een slechtere bodemkwaliteit dan overige delen van de gemeente. Deze kwaliteit is onder andere gerelateerd aan de historische activiteiten en de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal (puin, sintels, etc.). Uit onderzoek blijkt dat in oude centra vaak sprake is van een heterogeen verdeelde diffuse verontreiniging. Een specifieke verontreinigingsbron is veelal niet bekend. Het oude centrum van bovengenoemde plaatsen betreft de zone wonen voor Bodemonderzoeken binnen deze zones zijn met extra aandacht beoordeeld. Enkel voor bodemonderzoeken waarbij de verhoogde gehalten een duidelijke relatie hebben met een bodembedreigende activiteit (niet zijnde puin), is uitsluiting voor de bodemkwaliteitskaart van toepassing. Daarom zijn bij de verschillende deelstappen soms andere toetsingscriteria gehanteerd of extra bewerkingen toegepast voor de oude centra. Dit is nader toegelicht in bijlage II. 8 Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

15 3.3. Stap 4 + 5: karakterisatie en evaluatie gebiedsindeling/bodemkwaliteitszonering Op basis van statische kengetallen wordt inzicht verkregen in de gebiedseigen bodemkwaliteit. Deze kengetallen geven de karakterisatie van de bodemkwaliteit weer voor de verschillende zones. Met behulp van de tussentijdse resultaten zijn, in overleg met de gemeente, deelgebieden met gelijke bodemkwaliteit en vergelijkbaar gebruik samengevoegd tot één zone. Hierbij is gebruik gemaakt van de kengetallen en de regionale bodemkwaliteitsklasse. Dit heeft geleid tot de zonering die in de tabel 3.1 is weergegeven. Deze zonering is tevens weergegeven in bijlage III. Oudere bodemonderzoeken De richtlijn bodemkwaliteitskaarten maakt het mogelijk om oudere onderzoeken die representatief zijn, mee te nemen bij het bepalen van de gebiedseigen bodemkwaliteit. Bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart zijn alle onderzoeken tot 10 jaar oud gebruikt. De redenen hiervoor zijn: - de statistiek wordt betrouwbaarder bij een grotere hoeveelheid gegevens. Het betrekken van zoveel mogelijk bodemonderzoeksrapporten bij de statische analyse verhoogt het aantal waarnemingen en levert daarmee een kwaliteitsverbetering op; - door het gebruik van normdocumenten voor het uitvoeren van veldwerk en analyses zijn de waarnemingen van de oudere en nieuwe bodemonderzoeken vergelijkbaar; - de invoer van het bodeminformatiesysteem heeft op uniforme wijze plaatsgevonden waardoor de uitgevoerde selectie in stap 3 vergelijkbaar resultaat oplevert tussen oudere en nieuwe bodemonderzoeken. Tabel 3.1. Zonering bodemkwaliteit zone wonen voor 1900 Delden wonen voor 1900 (overige kernen) wonen buitengebied en wonen na 2005 bedrijven voor 1980 bedrijven na 1980 wegbermen asfalt wegbermen zand/klinker wonen voor 1900 Delden wonen voor 1900 (overige kernen) wonen buitengebied en wonen na 2005 bedrijven bovengrond/ondergrond bovengrond bovengrond bovengrond bovengrond bovengrond bovengrond bovengrond bovengrond ondergrond ondergrond ondergrond ondergrond ondergrond Controleren indeling van beheergebied De richtlijn schrijft voor dat het noodzakelijk is dat: 1. voor elke bodemkwaliteitszone van de vastgestelde parameters tenminste 20 waarnemingen beschikbaar zijn; 2. de waarnemingen ruimtelijk voldoende verspreid over de bodemkwaliteitszone liggen: voor een aaneengesloten bodemkwaliteitszone zijn bij een systematische indeling in 20 vakken, in tenminste 10 vakken één of meer waarnemingen gedaan; voor elke niet-aaneengesloten deel van een bodemkwaliteitszone zijn ten minste 3 waarnemingen beschikbaar. Alle deelgebieden en zones voldoen aan de bovenstaande eisen voor de stoffen arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink, som-pak s en minerale olie. Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) 9

16 3.4. Stap 6: verzamelen aanvullende gegevens Door de samenvoegingen van enkele deelgebieden (zie paragraaf 3.1 en 3.3) voldoen de meeste zones aan de eisen zoals toegelicht in stap 5. Alleen voor de zone wonen voor 1900 Delden en voor de wegbermen zijn niet voldoende (recente) gegevens beschikbaar. Voor de nieuwe stoffen zijn tevens onvoldoende gegevens beschikbaar. Wonen voor 1900 Delden Voor de zone wonen voor 1900 Delden zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. Omdat naar verwachting weinig grondverzet plaats vindt, is ervoor gekozen om de oude kern van Delden als witte zone aan te wijzen. Er wordt daarom geen aanvullend onderzoek voor deze zone uitgevoerd. Wegbermen In 2006 is een aparte wegbermenkaart opgesteld. Grondverzet in het kader van onderhoud en beheer van deze bermen wordt hiermee gefaciliteerd. Vrijkomende grond uit de berm kan zonder keuring elders in de gemeente weer worden hergebruik in gezoneerde bermen. Om de kwaliteit van de bermen vast te stellen is gebruik gemaakt van de gegevens uit de bodemkwaliteitskaart van Deze gegevens zijn bewerkt conform de richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Binnen de wegbermen wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende verhardingstypen van de weg. In totaal worden twee verhardingstypen onderscheiden: zand/klinker en asfalt. Omdat er ten opzichte van de wegbermenkaart uit 2006 geen nieuwe onderzoeksgegevens beschikbaar zijn, is een beperkt aanvullend onderzoek uitgevoerd om de wegbermenkaart uit 2006 te verifiëren. Aanvullend wegbermenonderzoek Ter plaatse van de zone zand- en klinkerwegen zijn de bermen in 2006 als schoon beoordeeld. Ook bij de toetsing van deze oudere onderzoeksgegevens aan de huidige normen wordt deze zone als schoon beoordeeld (gebruik makend van de P80 1 grens). In verband met overeenkomende kwaliteit wordt de zone wegberm zand/klinker samengevoegd met de zone buitengebied en wonen na Er is geen aanvullend onderzoek ter plaatse van deze zone uitgevoerd. In de asfaltbermen zijn in 2006 verhoogde gehalten aan PAK en minerale olie vastgesteld. Bij toetsing aan de huidige normen wordt deze zone als klasse industrie beoordeeld (gebruik makend van de P80 grens). Om te verifiëren dat de gegevens uit 2006 voor deze zone nog representatief zijn, is ter plaatse van de asfaltbermen een aanvullend bodemonderzoek voor de asfaltwegen uitgevoerd. Het aanvullend bermenonderzoek bestaat uit een aantal boringen ter plaatse van asfaltbermen. In totaal zijn 3 asfaltbermen onderzocht: de Twickelerweg (Ambt Delden), de Postweg (Markelo) en de 2e Broekweg (Diepenheim). De bovengrond in deze bermen is onderzocht op het standaardpakket bodem (zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), PAK, PCB s en minerale olie). 1 De percentielwaarde P80 is de waarde waaronder 80% van alle waarnemingen liggen. 10 Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

17 Resultaten aanvullend onderzoek In de 3 mengmonsters zijn licht verhoogde gehalten aan PAK en minerale olie gemeten. De gemeten gehalten vallen binnen de range (P5 t/m P95) van de in 2006 gemeten waarden. Met de waarden uit 2006 en met de nieuwe meetgegevens zijn nieuwe kengetallen bepaald. De wegbermen van asfaltwegen worden ook met de nieuwe meetgegevens als klasse industrie beoordeeld. Nieuwe stoffen De zonering en de toetsing van de nieuwe stoffen zijn nader toegelicht in hoofdstuk Stap 7: vaststellen bodemkwaliteitszones Op basis van de definitieve kengetallen, zie bijlage V, is de bodemkwaliteit per zone bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de regionale bodemkwaliteitsklasse. De samenwerkende gemeenten hebben regionale bodemkwaliteitsklasse afgeleid. In de onderstaande tabel is per stof de klassegrens aangegeven per bodemkwaliteitsklasse. Tabel 3.2. Regionale bodemkwaliteitsklasse (oude stoffenpakket) As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn PAK olie schoon 20 0, , ,5 190 wonen met tuin 27 1, , ,8 190 stedelijk wonen 27 1, , Schoon Gebieden met deze klasse hebben een schone bodemkwaliteit. De vrijkomende grond kan elders binnen de gemeente of in één van de samenwerkende gemeenten 1 vrij worden toegepast. Ook voldoet deze grond in veel gevallen aan de landelijke achtergrondwaarde (AW2000). Verdere voorwaarden voor grondverzet zijn beschreven in de nota bodembeheer. Wonen met tuin Vaak gaat het om gebieden waar ruim gewoond wordt op grote(re) kavels. De bodemkwaliteit van gebieden in deze klasse is minder goed van de klasse Schoon. De aanwezige bodemkwaliteit levert geen risico s op voor de volksgezondheid en is geschikt voor het gebruikt wonen met tuin. Ook leidt de kwaliteit niet tot risico s voor de ecologie. Grond uit gebieden met deze klasse mag niet worden toegepast in gebieden met de bodemkwaliteitsklasse Schoon. Hierdoor wordt voorkomen dat de bodemkwaliteit van schone gebieden achteruitgaat. Voor overige gebieden mag de vrijkomende grond uit een zone met de bodemkwaliteitsklasse Wonen met tuin overal worden toegepast. Stedelijk wonen Bij de bodemkwaliteitsklasse Stedelijk wonen gaat het meestal om intensief bevolkt of gebruikt gebied. Het intensieve gebruik van de bodem heeft de bodemkwaliteit bepaald. De bodemkwaliteit is minder goed dan in de gebieden met bodemkwaliteitsklasse Schoon en Wonen met tuin, maar nog steeds goed genoeg om te kunnen wonen. Het grondverzet is beperkt tot zones met vergelijkbare of slechtere kwaliteit. 1 Zie nota bodembeheer [ref. 7] Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) 11

18 Lokaal gebiedsgericht Binnen het samenwerkingsverband is gezocht naar bodemkwaliteitsklasse die in meerdere gemeenten voorkomen. Op deze wijze kan uniform grondverzet worden uitgewisseld en blijft de goede bodemkwaliteit optimaal gewaarborgd. Toch kan het zijn dat een gemeente vanwege een lokale gebruikshistorie nog eigen lokale gebiedsgerichte kwaliteitsklasse bepaald. Op basis van de bodemkwaliteit van de verschillende zones blijkt dat de zone wegbermen asfalt niet binnen de regionale bodemkwaliteitsklassen vallen. Gemeente Hof van Twente heeft een aanvullende bodemkwaliteitsklasse afgeleid: klasse industrie. Gebiedsgericht: industrie Door afspoeling/uitspoeling vanaf de weg, zijn de wegbermen in de zone wegbermen asfalt in de loop der jaren verontreinigd geraakt met PAK en minerale olie. De bodemkwaliteit wordt in deze zone beoordeeld als klasse industrie. De klasse industrie wordt ook in het landelijk generieke kader onderscheiden. Het grondverzet van een dergelijke zone is beperkt tot gebieden met vergelijkbare kwaliteit. Voor gemeente Hof van Twente is dit enkel de wegbermen. Tabel 3.3. Lokale bodemkwaliteitsklassen (oude stoffenpakket, standaard bodem 25% lutum 10% organisch stof) As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn PAK olie industrie 76 4, , Witte zone wonen voor 1900 Delden Omdat er voor de zone wonen voor 1900 Delden onvoldoende onderzoeksgegevens beschikbaar zijn en omdat er naar verwachting weinig grondverzet plaatsvindt in deze zone, is deze zone niet gezoneerd en als witte zone aangemerkt. Op basis van het aantal beschikbare waarnemingen (zie bijlage IV) is zowel de boven- als de ondergrond indicatieve getoetst als klasse industrie. De indicatieve kengetallen van de zone wonen voor 1900 Delden zijn opgenomen in tabel 3.4. Tabel 3.4. Indicatieve kengetallen witte zone wonen voor 1900 Delden (P80, oude stoffenpakket, standaard bodem, 25% lutum 10% organisch stof) As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn PAK olie wonen voor 1900 Delden (witte zone) - BG 4,4 0, , wonen voor 1900 Delden (witte zone) - OG 9,2 0, , ,4 60 Toetsing Om te bepalen welke bodemkwaliteit een zone heeft, worden de 80-percentielwaarden 1 (P80) per stof getoetst aan tabel 3.2. Als de P80 van een stof de klassegrens overschrijdt valt de bodemkwaliteit van de zone in een hogere bodemkwaliteitsklasse. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van landelijke toetsregels. De regionale toetsing leidt tot de bodemkwaliteit per zone zoals weergegeven in tabel Regionaal is de P80 af gesproken als kengetal waarmee wordt getoetst. In de nota bodembeheer [ref. 7] is dit nader toegelicht. 12 Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

19 Tabel 3.5. Bodemkwaliteit per zone zone bg/og kwaliteit Wonen voor 1900 Delden bovengrond witte zone Wonen voor 1900 (overige kernen) bovengrond stedelijk wonen Wonen bovengrond wonen met tuin Buitengebied en wonen na 2005 (incl. wegbermen zand/klinker) bovengrond schoon Bedrijven voor 1980 bovengrond wonen met tuin Bedrijven na 1980 bovengrond schoon Wegbermen asfalt bovengrond industrie Wonen voor 1900 Delden ondergrond witte zone Wonen voor 1900 (overige kernen) ondergrond wonen met tuin Wonen ondergrond schoon Buitengebied en wonen na 2005 ondergrond schoon Bedrijven ondergrond schoon Controle 95-perceltielwaarde Als laatste is gecontroleerd of de 95-perceltielwaarde niet de interventiewaarde overschrijdt. In een zone waar dit het geval is, bestaat de kans dat het saneringscriterium wordt overschreden en de Wet bodembescherming van toepassing kan zijn. Alleen voor de zone wonen voor 1900 Delden wordt de interventiewaarde (indicatief) voor koper overschreden (zie tabel 3.6). Tabel 3.6. Controle 95-percentiel (standaard bodem 25 % lutum 10 % organisch stof) zone bg/og Cu saneringscriterium interventiewaarde 190 wonen voor 1900 Delden (indicatief) bg 195 nog nader te toetsen wonen voor 1900 Delden (indicatief) og 314 nog nader te toetsen Indien de 95-percentielwaarde de interventiewaarde overschrijdt, dient een risicobeoordeling uitgevoerd te worden. Echter, de interventiewaarde overschrijding komt alleen voor in de zone wonen voor 1900 Delden. Deze zone is niet gezoneerd. Bij grondverzet binnen deze zone is onderzoek noodzakelijk. Een risicobeoordeling wordt daarom niet noodzakelijk geacht Stap 8: opstellen ontgravings- en toepassingskaart Ontgravingskaart Op basis van de bodemkwaliteit van de boven- en ondergrond is de ontgravingskaart opgesteld. De ontgravingskaart geeft de kwaliteit van de huidige kwaliteit van een bepaalde zone en geldt als bewijsmiddel voor de kwaliteit van de vrijkomende grond en bagger. De ontgravingskaart van de bovengrond heeft betrekking op 0-0,5 m-mv en die van de ondergrond op 0,5-2,0 m-mv. Voor de wegbermen is een diepte van 0-0,3 m-mv gehanteerd. De ontgravingkaarten zijn opgenomen in bijlage VI (bovengrond) & VII (ondergrond). Witte zone wonen voor 1900 Delden Deze zone is, in verband met een tekort aan waarnemingen en in verband met verhoogde gehalten (indicatief), als witte zone aangemerkt. Dit betekend dat de bodemkwaliteitskaart voor deze zone niet als geldig bewijsmiddel voor grondverzet gebruikt kan worden. Voor grondverzet is daarom een ander wettelijk bewijsmiddel conform het Besluit bodemkwaliteit, zoals een partijkeuring, vereist. Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) 13

20 Toepassingskaart In de toepassingskaart worden de eisen vastgelegd die gelden voor het toepassen van grond en bagger op de bodem. De toepassingskaart is opgenomen in bijlage VIII. De bodemkwaliteit van de ontvangende bodem (bovengrond) is overwegend leidend voor de toepassingseis. Enkel op die plaatsen waar de gemeente een verbetering wenst danwel een verslechtering toestaat wijkt de toepassingeis af van de ontgravingkwaliteit van de bovengrond. In tabel 3.7 is de toepassingseis per zone weergegeven (maximale kwaliteit van de toe te passen grond). Tabel 3.7. Toepassingseis per zone zone Wonen voor 1900 Delden Wonen voor 1900 (overige kernen) Wonen Buitengebied en wonen na 2005 Bedrijven voor 1980 Bedrijven na 1980 Wegbermen asfalt Wegbermen zand/klinker kwaliteit stedelijk wonen stedelijk wonen wonen met tuin schoon stedelijk wonen wonen met tuin industrie schoon Zone wegbermen asfalt De bodemkwaliteit van de bovengrond binnen de zone wegbermen asfalt wordt beoordeeld als klasse industrie op basis van verhoogde gehalten aan PAK en minerale olie. De gemeente wil grondverzet binnen deze zone niet onnodig belemmeren. Daarom mag grond die vrijkomt binnen de zone in de eigen zone worden toegepast of in een zone waar industrie de toepassingseis is. Voor het toepassen van grond van buiten de eigen zone geldt de toepassingseis industrie. Witte zone wonen voor 1900 Delden De kwaliteit van de ontvangende bodem in de witte zone wonen voor 1900 Delden is niet vastgesteld. Gezien het gebruik van de zone (wonen) en de kwaliteit van de overige oude centra (stedelijk wonen), wordt voor de kern van Delden de toepassingseis stedelijk wonen gehanteerd. Voor het aanbrengen van grond dient derhalve te worden voldaan aan deze eis (grond moet van dezelfde of van betere kwaliteit zijn). In dit geval is er geen bodemonderzoek noodzakelijk naar de kwaliteit van de ontvangende bodem. Bij grond dat wordt ontgraven uit deze zone is een (in-situ) partijkeuring nodig om de kwaliteit te bepalen. Gebiedsspecifiek beleid bedrijventerreinen Voor de zones bedrijven voor 1980 en bedrijven na 1980 is de kwaliteit van de ontvangende bodem respectievelijk wonen met tuin en schoon. Gezien het gebruik als bedrijventerrein, staat de gemeente toe dat in deze zones grond wordt toegepast met een slechtere kwaliteit dan de ontvangende bodem. De kwaliteit van de toe te passen grond mag maximaal één kwaliteitsklasse lager zijn. Dit betekent dat in de zone bedrijven voor 1980 grond met de kwaliteitsklasse stedelijk wonen mag worden toegepast. In de zone bedrijven na 1980 is het gebruik van kwaliteitsklasse wonen met tuin toegestaan. 14 Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

21 4. NIEUWE STOFFEN Bij de introductie van het nieuwe stoffenpakket, medio 2008, zijn de stoffen barium, kobalt, molybdeen en som PCB toegevoegd. Bij de huidige actualisatie zijn onvoldoende bodemonderzoeken, met daarin waarnemingen van de nieuwe stoffen, beschikbaar om te voldoen aan het minimaal aantal waarnemingen per zone. Om toch een uitspraak te kunnen doen over de nieuwe stoffen is een aangepaste zone-indeling gehanteerd en is geanalyseerd of de beoordeling van de nieuwe stoffen van invloed is op de klasse indeling gebaseerd op het oude stoffenpakket Relevantie voor de bodemkwaliteit Binnen de regio zijn verschillende bodemkwaliteitskaarten opgesteld. Uit de tussentijdse resultaten van de bodemkwaliteitskaart voor de gemeenten Almelo, Hengelo en Oldenzaal blijkt dat de nieuwe stoffen niet bepalend zijn voor de bodemkwaliteit. Naar verwachting geldt dit voor de gehele regio en daarmee ook gemeente Hof van Twente. Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken is ook geen aanleiding te veronderstellen dat lokaal in een zone deze nieuwe stoffen verhoogd voorkomen. Daarnaast is veel ophef ontstaan over het nieuwe stoffenpakket en de toetsing van de nieuwe stoffen. De regeling is hierdoor verschillende malen aangepast, bijvoorbeeld met het wijzigen van de toetsing voor PCB s en de buitenwerkinstelling van de norm barium. Daarmee is het stoffenpakket ter discussie gesteld en wordt het stoffenpakket en de bijbehorende normstelling landelijk geëvalueerd [ref. 7]. Op basis van het bovenstaande heeft de gemeente besloten geen aanvullend waarnemingen te verzamelen voor de nieuwe stoffen. De waarde van deze aanvullende informatie is beperkt en brengen onevenredige kosten met zich mee Conclusie Voor de nieuwe stoffen zijn twee zones onderscheiden: nieuwe stoffen bovengrond en nieuwe stoffen ondergrond. Het aantal waarnemingen in de boven- en ondergrond van de nieuwe stoffen is opgenomen in bijlage IV. Hieruit blijkt dat voor alle parameters wordt voldaan aan het minimaal aantal van 20 welke is voorgeschreven in de Richtlijn bodemkwaliteitskaart. Eventuele invoerfouten en uitbijters zijn door de gemeente gecontroleerd. De gebiedseigen gehalten, gecorrigeerd voor eigen humus en lutum gehalten, zijn opgenomen in bijlage V. Zowel zone nieuwe stoffen bovengrond als zone nieuwe stoffen ondergrond worden als schoon beoordeeld. De beoordeling op basis van de nieuwe stoffen heeft geen invloed op de zone-indeling gebaseerd op het oude stoffenpakket. De eerdere aanname dat de nieuwe stoffen niet onderscheidend zijn voor de bodemkwaliteit wordt met deze toetsing onderstreept. Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) 15

22 16 Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

23 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Uitgevoerde werkzaamheden Op basis van nieuwe onderzoeksgegevens is de bodemkwaliteitskaart uit 2007 en de wegbermen kaart uit 2006 geactualiseerd. Hiertoe zijn de 8 stappen uit de richtlijn Bodemkwalititeitskaarten doorlopen. De bodemkwaliteitskaart bestaat uit 3 kaarten: de ontgravingskaart van de bovengrond, de ontgravingskaart van de ondergrond en de toepassingskaart. De ontgravingskaart is een geldig bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende grond en bagger. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de boven- en ondergrond. Op de toepassingskaart is de kwaliteitseis vastgelegd die gelden voor het toepassen van grond en bagger op de bodem. Voor de wegbermen is een separate kaart opgesteld, waarop zowel de ontgravingskwaliteit als de toepassingseis zijn weergegeven. Deze kaart is alleen voor de bovengrond in de bermen van toepassing. Voor de ondergrond ter plaatse van de bermen kan de reguliere ontgravingskaart ondergrond gebruikt worden. Resultaten Op basis van de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart en de wegbermenkaart is de bodem in de gemeente Hof van Twente opnieuw gezoneerd. Op basis van de gebruikshistorie, ontwikkeling van wijken of gebieden alsmede op basis van een statistische analyse van de beschikbare meetgegevens is een nieuwe indelingen in homogene gebieden gemaakt voor de gemeente Hof van Twente. In de tabellen 5.1 en 5.2 zijn de resultaten per zone weergegeven. Tabel 5.1. Ontgravingskwaliteit: bodemkwaliteit per zone zone bg/og kwaliteit wonen voor 1900 Delden bovengrond witte zone wonen voor 1900 (overige kernen) bovengrond stedelijk wonen wonen bovengrond wonen met tuin buitengebied en wonen na 2005 (incl. wegbermen zand/klinker) bovengrond schoon bedrijven voor 1980 bovengrond wonen met tuin bedrijven na 1980 bovengrond schoon wegbermen asfalt bovengrond industrie wonen voor 1900 Delden ondergrond witte zone wonen voor 1900 (overige kernen) ondergrond wonen met tuin wonen ondergrond schoon buitengebied en wonen na 2005 ondergrond schoon bedrijven ondergrond schoon Tabel 5.2. Toepassingseis per zone zone wonen voor 1900 Delden wonen voor 1900 (overige kernen) wonen buitengebied en wonen na 2005 bedrijven voor 1980 bedrijven na 1980 wegbermen asfalt wegbermen zand/klinker kwaliteit stedelijk wonen stedelijk wonen wonen met tuin schoon wonen met tuin schoon industrie schoon Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) 17

24 Conclusie De kwaliteit van de bodem in het overgrootte deel van de gemeente wordt als schoon beoordeeld. In de bebouwde kom en ter plaatse van bedrijventerreinen voldoet de kwaliteit van de bodem aan klasse wonen met tuin of stedelijk wonen. De kwaliteit van de bodem voldoet in nagenoeg de gehele gemeente aan de gebruikseisen / bodemfunctie. Op basis van de bodemkwaliteitskaart is hergebruik van vrijkomende grond mogelijk (met uitzondering van de zone wonen voor 1900 Delden, zie onderstaande toelichting). De wegbermen zijn tevens opnieuw gezoneerd. De wegbermen langs zand- en klinkerwegen worden als schoon beoordeeld en deze zone is samengevoegd het de zone buitengebied en wonen na De wegbermen langs asfaltwegen worden beoordeeld als klasse industrie. Witte zone - wonen voor 1900 Delden Voor de zone wonen voor 1900 Delden zijn onvoldoende onderzoeksgegevens beschikbaar. Omdat naar verwachting weinig grondverzet plaats vindt in deze zone, is ervoor gekozen om de oude kern van Delden als witte zone aan te wijzen. De kwaliteit van de bodem is hier derhalve niet vastgesteld. Voor werkzaamheden waarbij grond vrijkomt, is daarom een bodemonderzoek en/of partijkeuring noodzakelijk. Voor het toekennen van de toepassingseis is de functie bepalend geweest. In deze zone mag derhalve grond met de kwaliteit stedelijk wonen of beter toegepast worden zonder dat daarvoor onderzoek noodzakelijk is. Vergelijking oude en nieuwe kaart De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart is vergeleken met de bodemkwaliteitskaart uit 2007 en de wegbermenkaart uit De voornaamste verschillen tussen de geactualiseerde en de oude kaarten zijn: - op basis van de nieuwe kaart is meer grondverzet mogelijk. Dit geldt zowel voor grondverzet binnen de gemeente (door minder deelgebieden) als voor gemeentegrens overschrijdend grondverzet binnen de regio Twente (door het regionale beleid); - ontwikkelingen in woonwijken en bedrijventerreinen na 2005 zijn toegevoegd; - bij de oude kaart is gebruik gemaakt van het generieke, landelijke beleid. Bij de nieuwe kaart is gebruik gemaakt van gebiedsspecifiek, regionaal beleid. Hierdoor is grondverzet tussen de samenwerkende gemeenten in de regio vergemakkelijkt; - in de oude kaarten (zowel de bodemkwaliteitskaart als de wegbermenkaart) wordt ingegaan op asbest in de bodem. Voor asbest is nu een separaat protocol opgesteld [ref. 8] en dit protocol moet naast de bodemkwaliteitskaart worden getoetst/doorlopen. Asbest is daarom niet in de nieuwe bodemkwaliteitskaart opgenomen. 18 Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

25 6. REFERENTIES 1. Tebodin, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente, rapportnummer: , revisie 1, d.d. 28 februari Afstudeeropdracht de heer S. van den Berg, Actief bodembeheer bermen in gemeente Hof van Twente, definitief, d.d. 14 april Richtlijnen bodemkwaliteitskaarten, VROM, 3 september Besluit bodemkwaliteit van 22 november 2007, houdende regels betreffende de kwaliteit van de bodem, geraadpleegd op 1 juni Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007, nr. DJZ , houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem, geraadpleegd op 1 juni Interim-richtlijn Opstellen en toepassen bodemkwaliteitskaarten in het kader van de Vrijstellingsregeling grondverzet (1999). 7. Tussentijdse evaluatie bodemkwaliteitskaarten, CSO, 3 februari 2011, projectnummer: 10K Witteveen+Bos, Protocol grondverzet controle asbest, Bodembeheer gemeente Hof van Twente, referentie HTW7-1/strg/006, definitief, d.d. 28 juni Witteveen+Bos, HTW7-1/strg/005 definitief d.d. 29 juni 2012, Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) 19

26

27 BIJLAGE I KAART MET INDELING DEELGEBIEDEN Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport HTW7-1/strg/005 d.d. 29 juni 2012

28 Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport HTW7-1/strg/005 d.d. 29 juni 2012

29 wonen voor 1900 wonen wonen wonen na 2005 bedrijven voor 1980 bedrijven bedrijven na 2005 buitengebied zand buitengebied klei en veen getekend: gecontroleerd: goedgekeurd: versie: datum: tekeningnr.: G.H. Heuver C. Koot J. Lackin definitief Indeling deelgebieden Stedelijke en landelijke zonering opdrachtgever: projectnaam: projectcode: Gemeente Hof van Twente BKK Hof van Twente HTW7-1 Witteveen+Bos D:\Project\HTW7-1_BKK_Hof_van_Twente\indeling deelgebieden.mxd :56:19 formaat: schaal: A3 liggend 1: km

30 BIJLAGE II TECHNISCHE TOELICHTING STAP 3 Witteveen+Bos, bijlage II behorende bij rapport HTW7-1/strg/005 d.d. 29 juni 2012

31 TECHNISCHE TOELICHTING STAP 3 De voorbewerking bestaat uit de volgende deelstappen welke navolgend worden toegelicht: 1. selectie van de relevante bodemonderzoeken; 2. uitgevoerde correcties; 3. waarnemingen geschikt maken voor statistische bepaling; 4. uitbijteranalyse. Selectie van de relevante bodemonderzoeken Voor de bodemkwaliteitskaart is gebruik gemaakt van de bodemonderzoekgegevens die aanwezig zijn in het bodeminformatiesysteem van de gemeente. Hierbij is gebruik gemaakt van het export bestand van 21 oktober Om te bepalen welke rapporten als representatief beschouwd kunnen worden is een screening uitgevoerd. Bij deze screening zijn de volgende criteria gehanteerd om een bodemonderzoek niet mee te nemen: - bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd vóór of waarvan geen datum beschikbaar is; - bodemonderzoek zonder x,y coördinaat; - onderzoeken die te maken hebben met adviesbureaus die bodemfraude hebben gepleegd (Elementair en Bodemstaete); - bodemonderzoek met als onderzoekstype: type onderzoek meenemen indicatief onderzoek ja verkennend onderzoek NEN 5740 ja nul ja verkennend onderzoek NVN 5740 ja AVR (aanvullend rapport) ja oriënterend bodemonderzoek ja bijzonder inventariserend onderzoek ja historisch onderzoek ja bodemsanering bedrijven (BSB) ja BRF (briefrapport) ja nader onderzoek nee (behalve centrumgebied*) monitoring nee partijkeuring grond nee saneringsplan nee meldingsformulier BUS saneringsplan nee saneringsevaluatie nee zorg nee meldingsformulier BUS evaluatieverslag nee saneringsonderzoek nee verkennend onderzoek voor waterbodems (NVN 5720) nee bouwstoffenbesluit nee ASB - asbest onderzoek NEN 5707 nee asbest onderzoek waterbodem (NTA 5727) nee BOOT nee onderzoek cf. handreiking identificatie spoedlocs nee plan van aanpak (voor onderhoudsbagger) nee * Centrumgebied omvat de zones: wonen voor 1900 Delden en wonen voor Witteveen+Bos, bijlage II behorende bij rapport HTW7-1/strg/005 d.d. 29 juni 2012

32 - bodemonderzoek met de aanleiding: aanleiding Civieltechnisch Nulsituatie Bouwvergunning - ja Onbekend bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling ISV-programmering Landsdekkend Transactie Voorgaand Vermoeden of melding verontreiniging BOOT Calamiteit meenemen * Centrumgebied omvat de zones: wonen voor 1900 Delden en wonen voor ja ja ja ja ja ja ja ja nee (behalve centrumgebied*) nee (behalve centrumgebied*) Uitgevoerde correcties In sommige situaties heeft onjuiste invoer geleid tot onbruikbare gegevens. Daarom zijn na de selectie van relevante gegevens enkele correctiewerkzaamheden uitgevoerd om dergelijke waarnemingen weer geschikt te maken. De correctiewerkzaamheden bestonden uit: - aanpassing x,y coördinaat als het bodemonderzoek buiten de gemeentegrens valt; - aanpassing diepte trajecten naar meters in plaats van centimeters; - aanpassing van eenheden mg/kg d.s. en µg/kg d.s. (PCB s); - aanpassing van onderzoeken die op landbodem zijn uitgevoerd maar als waterbodem stonden aangemerkt in het BIS en vice versa. Waarneming geschikt maken voor statistische bepaling Vanuit de bodemonderzoeken worden de waarneming geschikt gemaakt voor statische bewerking. De bewerking van de dataset bestaat, conform de Richtlijn, uit de volgende stappen: - vervangen van de detectielimiet (vermenigvuldigen met een factor 0,7 om tot een rekenwaarde te komen); - opsplitsen naar bodemlagen bovengrond (0-0,5 m-mv) en ondergrond (0,5-2,0 m-mv); - geografische koppeling aan zone. Uitbijteranalyse Voor het bepalen van potentiële uitbijters is gebruik gemaakt van een statische toets. Een uitbijter is een waarneming met zeer hoge waarden voor één of meerdere stoffen. Deze uitbijter kan duiden op een waarneming die mogelijk niet representatief is voor de gebiedseigen bodemkwaliteit maar afkomstig is van een puntbron. Conform de Richtlijn kan een potentiële uitbijter pas worden verwijderd als is vastgesteld dat deze waarneming niet representatief is. Deze controle is door de gemeente uitgevoerd (in samenwerking met een ILB adviseur), waarbij gebruik is gemaakt van het BIS, lokale kennis en het dossier. nee nee Witteveen+Bos, bijlage II behorende bij rapport HTW7-1/strg/005 d.d. 29 juni 2012

33 BIJLAGE III KAART ZONE-INDELING NA SAMENVOEGING Witteveen+Bos, bijlage III behorende bij rapport HTW7-1/strg/005 d.d. 29 juni 2012

34 Witteveen+Bos, bijlage III behorende bij rapport HTW7-1/strg/005 d.d. 29 juni 2012

35 Zone wonen voor 1900 Delden wonen voor 1900 wonen bedrijven voor 1980 getekend: gecontroleerd: goedgekeurd: versie: datum: tekeningnr.: G.H. Heuver C. Koot J. Lackin definitief Definitieve zonering Stedelijke en landelijke zonering opdrachtgever: projectnaam: projectcode: Gemeente Hof van Twente BKK Hof van Twente HTW7-1 Witteveen+Bos bedrijven na 1980 buitengebied en wonen na 2005 D:\Project\HTW7-1_BKK_Hof_van_Twente\zonering definitief.mxd :54:42 formaat: schaal: A3 liggend 1: km

36 Asfaltwegen Zand- en klinkerwegen provinciale wegen getekend: gecontroleerd: goedgekeurd: versie: datum: tekeningnr.: G.H. Heuver C. Koot J. Lackin definitief Definitieve zonering Wegbermen opdrachtgever: projectnaam: projectcode: Gemeente Hof van Twente BKK Hof van Twente HTW7-1 Witteveen+Bos D:\Project\HTW7-1_BKK_Hof_van_Twente\bermzonering.mxd :38:41 formaat: schaal: A3 liggend 1: km

37 BIJLAGE IV OVERZICHT AANTAL WAARNEMINGEN PER ZONE Witteveen+Bos, bijlage IV behorende bij rapport HTW7-1/strg/005 d.d. 29 juni 2012

38 Witteveen+Bos, bijlage IV behorende bij rapport HTW7-1/strg/005 d.d. 29 juni 2012

39 Aantal waarnemingen per zone Oude stoffenpakket zone As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn PAK olie wonen voor 1900 Delden BG wonen voor 1900 BG wonen BG buitengeb. en wonen na 2005 BG bedrijven voor 1980 BG BG bedrijven na 1980 BG BG bermen asfaltwegen BG wonen voor 1900 Delden OG OG wonen voor 1900 OG OG wonen OG OG buitengeb. en wonen na 2005 OG OG bedrijven OG OG Na selectie en uitbijter analyse Nieuwe stoffen zone Ba Co Mo PCB nieuwe stoffen BG BG nieuwe stoffen OG OG Na selectie en uitbijter analyse

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon Gemeente Hengelo Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 Gemeente Heusden Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3. Afbakening en geldigheid 1 1.4. Leeswijzer 2 2. BODEMKWALITEITSKAART

Nadere informatie

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. In opdracht van Gemeente Nuenen c.a. Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Dronten Definitief Gemeente Dronten Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 februari 2013 GM-0090708, revisie D0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

Begrippen en gebruikte afkortingen

Begrippen en gebruikte afkortingen Bijlage 1: Begrippen en gebruikte afkortingen Aangrenzend perceel Van een aangrenzend perceel is sprake in het geval het perceel waarop de verspreiding plaatsvindt ligt binnen een gebied dat valt in hetzelfde

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Datum van uitgave: December 2013 Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Definitief In opdracht van Gemeente Waalwijk Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer B08B0228 DocumentnaamF:\data\Project\Bodem08\B08B0228\2011\deliverables\definitief\b08b0228.r02c1c.docx

Nadere informatie

Gemeente Wierden. Nota bodembeheer

Gemeente Wierden. Nota bodembeheer Gemeente Wierden Nota bodembeheer 2012-2017 Gemeente Wierden Nota bodembeheer 2012-2017 referentie projectcode status WDN70-1//strg/007 WDN70-1 definitief 02 projectleider projectdirecteur datum drs.

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde Definitief Gemeente Zeewolde Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 januari 1 GM-133, revisie D Verantwoording Titel : Bodemkwaliteitskaart Subtitel : Gemeente Zeewolde

Nadere informatie

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Nadere informatie

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET Onderdelen van het protocol grondverzet zijn de in de bijlage opgenomen asbeststappenplan (bijlage I), asbestkansenkaart (bijlage II) en checklist vooronderzoek asbest (bijlage III). 2. DOELSTELLING PROTOCOL

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem Definitief Gemeente Haarlem MWH B.V. M10G00 S:\data\project\M10\M10G00\ (T ) Inhoudelijk - Technisch\T Deliverables\m10g00.r01.docx 8 december 011 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting Zomerhuizenterreinen stappen Kenmerken Gebieds indeling 01-06-2004 Toelichting Stap 2 Bouwperiode tot 1945 Bouwperiode 1945-1985 Bouwperiode 1985-2004 Zomerhuizenterreinen Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Rapport Bodemkwaliteitskaart regio Brabant Projectnr. 233441 oktober 2011, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

Twents beleid veur oale groond. Nota bodembeheer

Twents beleid veur oale groond. Nota bodembeheer Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer Nota bodembeheer gemeente Oldenzaal Behoort bij besluit van de raad der gemeente Oldenzaal van 27 mei 2013, nr. 338 De griffier, Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

Nota Bodembeheer gemeente Emmen

Nota Bodembeheer gemeente Emmen Nota Bodembeheer gemeente Emmen Gemeente Emmen 13 februari 2012 Definitief rapport 9W3663 SAMENVATTING De Nota bodembeheer heeft tot doel hergebruik van grond en baggerspecie te reguleren en stimuleren.

Nadere informatie

I I I. Gemeente Heerde.

I I I. Gemeente Heerde. I I I Gemeente Heerde www.heerde.n T&uvv Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 3 september 2009 Kenmerk N002-4598036LNH-baw-V01 -NL Gebruik bodemkwaiiteitskaart bij grondverzet 1 Generiek

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tholen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 51 4690 AB THOLEN Contactpersoon: Mevr. M.C.A. van Elzakker CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Gegevens opdrachtgever: Milieudienst Waterland Koetserstraat 2A 1531 NX WORMER Contactpersoon: dhr. J.T.N.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Gegevens opdrachtgever: Gemeente Lelystad Afdeling Beleid, cluster kwaliteit fysieke leefomgeving Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 0320-278911 Contactpersoon: Mevr. E.J.

Nadere informatie

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n C a d m i u m C h r o o m A r s e e n K o p e r K w i k L o o d N i k k e l Z i n k P A K 1 0 G R O N D V E R Z E T [ r o o d ] [ b l a u w ] [ g r o e n ] [ r o o d ] [ b l a u w ] [ r o o d ] [ b l a

Nadere informatie

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties

Nadere informatie

Regio Achterhoek Waterschap Rijn en IJssel. Onderdeel A: Bodemkwaliteitskaart gemeenten Regio Achterhoek

Regio Achterhoek Waterschap Rijn en IJssel. Onderdeel A: Bodemkwaliteitskaart gemeenten Regio Achterhoek Regio Achterhoek Waterschap Rijn en IJssel Onderdeel A: Bodemkwaliteitskaart gemeenten Regio Achterhoek Aalten, Bronckhorst, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk Periode 2007-2011 van

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Gegevens opdrachtgever Gemeente Roerdalen Postbus 6099 6077 ZH Sint Odiliënberg Contactpersoon: dhr. J. Smeets CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar definitief In opdracht van Gemeente Bergen (L) Projectnummer M11G0126 Documentnaam m11g0126.r01.docx 9 december 2011

Nadere informatie

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01 Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen maart 2013, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Algemene uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Someren

Bodemkwaliteitskaart Someren 11 januari1 2012-2 - Bodemkwaliteitskaart Someren In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Someren SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040-2594439 H. Berghs Projectnummer

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting -

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting - Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas - Toelichting - Versie 1: 25 november 2010 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Waarom voor sommige stoffen geen woongrond bestaat en waarom schone grond industriegrond kan zijn.

Waarom voor sommige stoffen geen woongrond bestaat en waarom schone grond industriegrond kan zijn. Waarom voor sommige stoffen geen woon bestaat en waarom schone industrie kan zijn. Onder het Bsb-regime wordt bij de toetsing van een depotkeuring conform VKB 1001 per gemeten stof bekeken waar het gemiddelde

Nadere informatie

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo 2016-2021 Status: definitief Rapportnummer 2015.004.R1 Opdrachtgever Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo Contactpersoon: De heer M. Brouns

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland gemeente Hollands Kroon gemeente Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 2 Opstellen bodemfunctiekaart 5 2.1 Bodemfunctieklasse en bodemfuncties 5 2.2 Opstellen kaart bodemfunctieklassen

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Gemeente Hof van Twente. Twents beleid veur oale groond

Nota bodembeheer. Gemeente Hof van Twente. Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer Gemeente Hof van Twente Twents beleid veur oale groond Vastgesteld door de raad van de gemeente Hof van Twente op 18 juni 2013 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Doel

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei 21 oktober 2011 Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen Kenmerk R001-4688082LNH-cmn-V02-NL Verantwoording

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Gegevens opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Afdeling VROM sectie bouw- en milieuzaken Mgr. C. Veermanlaan 1F 1131 KB Volendam Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Opdrachtgever Omgevingsdienst Brabant Noord Postbus 88 5430 AB CUIJK Contactpersoon Dhr. N. Drillenburg CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Inclusief Bodemfunctiekaart FjdfuKHKLUWGRK Bodemkwaliteitskaart gemeente Best Inclusief Bodemfunctiekaart In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 2 Uitgangspunten... 6 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 6 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart... 7 2.3 Technisch inhoudelijke onderbouwing... 7 2.3.1 Beheergebied en

Nadere informatie

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende Notitie bodemfunctieklassenkaart Gemeente Heeze-Leende Opdrachtgever : Gemeente Heeze-Leende Opgesteld door : SRE Milieudienst Postbus 435 5600 AK Eindhoven Projectnummer : 466384 Datum :30 november 2009

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Gegevens opdrachtgever Gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland Waterschap Groot Salland,

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Bestuurlijk vastgesteld d.d. 13 januari 2015 (Gemeentelijk adviesnummer a14.01130). Bijlagen 1 Bijlage 5 Grondstromenmatrix 2

Nadere informatie

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten.

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten. =0,15 2*=0,3 Wonen=0,38 Industrie=4,8 Interventiewaarde=36 Inleiding Naar aanleiding van vragen over het in het generieke kader indelen van grond en bodem in kwaliteitsklassen en het gebruik van extra

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven

Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven Gegevens opdrachtgever Gemeente Eindhoven Sector ORVM, afdeling Milieu Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN Contactpersoon: Dhr. W. Vlamings CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tubbergen Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economie Postbus 30 7650 AA TUBBERGEN Contactpersoon: mevr. A.M.B.

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

Witteveen+Bos, AH664-1/ concept 01 d.d. 21 augustus 2014, addendum Bodemkwaliteitskaart, kengetallen voor standaard bodem

Witteveen+Bos, AH664-1/ concept 01 d.d. 21 augustus 2014, addendum Bodemkwaliteitskaart, kengetallen voor standaard bodem Indien de aangetroffen gehalten in het bodemonderzoek gelijk of lager zijn dan de gebiedseigen toetswaarden mag de bodemkwaliteitskaart gebruikt worden als bewijsmiddel. Indien deze er boven liggen kan

Nadere informatie

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Spelregels grondverzet

Spelregels grondverzet Bodembeheer Gemeente Heerenveen Dit document is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet in de gemeente Heerenveen. In dit document leest u de regels

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX X Opdrachtgever Gemeente Nederweert Afdeling Dienstverlening Team Ruimte en Wonen Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Contactpersoon Mevr. W. Janssen CSO Adviesbureau voor Milieu- Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

Hergebruik van grond in Dordrecht

Hergebruik van grond in Dordrecht Hergebruik van grond in Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft een nieuw beleid voor hergebruik van verontreinigde grond. Begin 2002 zijn de Bodemkwaliteitskaart en het Grondstromenplan van Dordrecht vastgesteld.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer

Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer Gemeente Beesel Gemeente Leudal Gemeente Maasgouw Gemeente Roermond Gegevens opdrachtgever Gemeenten Beesel, Leudal, Maasgouw en Roermond Contactpersoon: Dhr. B.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Gegevens opdrachtgever Gemeente Texel Team Vergunningen Postbus 200 1790 AE DEN BURG Contactpersoon: Dhr. J. Veltkamp CSO Adviesbureau Postbus 2 3980 CA Bunnik Tel.

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel In opdracht van Opgesteld door Auteurs Gemeente Eersel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT OKTOBER 0 Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 90 SJ Oosterhout Postbus 0 900 AA Oosterhout Copyright 0 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Gegevens opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer Cluster Beheer en Onderhoud Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Contactpersoon: Dhr. R. van Damme CSO Adviesbureau

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : Arno Schuring Van : Berdie Klein Geltink, adviseur bodem Datum : 14 februari 2008 In afschrift aan : Wilco Slotboom en Ludwig van Duren Registratienummer :

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster Bodemkwaliteitskaart gemeente Nieuwegein Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Dhr. J.S. Spronk Dhr. H. Kuiphof

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT SEPTEMBER 2013 Bodemfunctieklassekaart Gemeente Weert VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Weert. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 8 Onderwerp: Nota bodembeheer Kenmerk: Status: VROM - Milieu / LK Besluitvormend Kollum, 12 juni 2012 Samenvatting Tot november 2011 gold het Bodembeheerplan en de Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Waterbodemonderzoek (1)

Waterbodemonderzoek (1) Waterbodemonderzoek (1) Schutssluis Sluissloot Inspectie civieltechnisch gedeelte sluis. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft Witteveen+Bos, Raadgevend ingenieurs b.v. te Deventer een indicatief

Nadere informatie

Addendum op de bodemkwaliteitskaart provincie Overijssel. Weg(berm)en regio Twente

Addendum op de bodemkwaliteitskaart provincie Overijssel. Weg(berm)en regio Twente Addendum op de bodemkwaliteitskaart provincie Overijssel Weg(berm)en regio Twente 15 oktober 2014 Addendum bodemkwaliteitskaart provincie Overijssel Wegbermen regio Twente Kenmerk R003-4718597DEM-mfv-V01-NL

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T

A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T Tabel 1 van 2 Project code : ### Project omschrijving : ### Opdrachtgever : ### Referenties 1652653 = ### 1652654 = ### A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T Opgegeven bemon.datum : 19/04/2005 19/04/2005

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties Bodemrapportage Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek Geselecteerde locatie 25-meter contour Bodemlocaties Onderzoek Adreslocaties Tanks Gemeente Heerlen - Pagina 1 van 10-01-06-2016 Welke informatie

Nadere informatie

Bijlagen Bijlage 1 5 5 5 1.9 5 4.1a 6 6 6 5 1.2a 3.1 1.7 5 5 3.2 1.3 2.3 5 1.2b 6 2.2 6 4.1b 2.1 5 4.2 5 4.1c 5 Legenda Gebieden 1.1 BK Budel 1.4 6 5 1.8 1.2a BK Maarheeze A 1.2b BK Maarheeze B 1.3 BK

Nadere informatie

Nota bodembeheer gemeente Hengelo. Twents beleid veur oale groond

Nota bodembeheer gemeente Hengelo. Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer gemeente Hengelo Twents beleid veur oale groond Afdeling Beleid en Advies, Juni 2011 Inhoud Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Doel en reikwijdte... 6 1.2 Leeswijzer... 6 2 Achtergrond...

Nadere informatie

Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg

Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg Projectcode : 2002/14768 nummer : BBLnot 2.3 Datum : 13 februari

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden.

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden. In de bodemkwaliteitszones Wonen B (B2 en O2) overschrijdt de 95-percentielwaarde van koper, lood en zink de interventiewaarde. Voor deze zones moet worden vastgesteld of sprake is van een overschrijding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Gemeenteraad 25 oktober 2012 16 Kerkdriel, 11 september 2012 Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Beslispunten 1. Kennis te nemen van de

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Locatienaam: Onder dit nummer zijn de onderzoeksrapporten opgeslagen bij de gemeente Eindhoven. Indien aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de gemeente, dat dient dit nummer

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Gegevens opdrachtgever Gemeente Huizen Afdeling Milieu Postbus 5 1270 AA HUIZEN Contactpersoon: Dhr. W. Menzel CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136.

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136. Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Documentcode: 14M1136.RAP001 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar,

Nadere informatie

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND 1 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? Deze brochure is bestemd voor aannemers, loonbedrijven, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. Alle toepassingen

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2 Vooronderzoek bodem Uitbreiding Camping Somerse Vennen Definitief Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012 GM-0032138, revisie c2 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : Uitbreiding

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Nota bodembeheer gemeente X Twents beleid veur oale groond

Nota bodembeheer gemeente X Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer gemeente X Twents beleid veur oale groond Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Doel en reikwijdte... 7 1.2 Leeswijzer... 7 2 Achtergrond... 8 2.1 Betrokken

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

Bijlage A., behorende bij paragraaf 3.3 van de Regeling bodemkwaliteit Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen Tabel 1. Maximale emissiewaarden anorganische parameters Parameter Vormgegeven

Nadere informatie

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl advies- en ingenieursbureau RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie