Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan"

Transcriptie

1 Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Gegevens opdrachtgever: Milieudienst Waterland Koetserstraat 2A 1531 NX WORMER Contactpersoon: dhr. J.T.N. Bakker CSO Adviesbureau Regulierenring LB Bunnik Tel Fax Contactpersonen: dhr. H.D. Langemeijer dhr. P.M. Karels Projectcode: Rapportnummer: /1 Status:

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling Reikwijdte Leeswijzer Bodemkwaliteitskaart Beschrijving uitgevoerde werkzaamheden en resultaten Stap 1: Programma van eisen Stap 2: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige deelgebieden Stap 3-5: Gegevensverzameling, -bewerking en controle Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones Conclusies en aanbevelingen bodemkwaliteitskaart Nota Bodembeheer Achtergronden wet- en regelgeving Maatschappelijke opgave Beleid toepassen grond Procedures Vaststelling Melden Registratie en archivering Beoordeling en toetsing Transport van grond en bagger Controle en handhaving...11 Bijlagen 1. Bodemkwaliteitszone Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg 2. Statische parameters bodemkwaliteitskaart 3. Toetsing partijen opgeslagen grond /1

4 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oostzaan wil een nieuw bedrijventerrein (Bombraak) realiseren op Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg. De ligging van het gebied is aangegeven in bijlage 1. Het gebied bestaat uit het een noordelijk deel (Skoon), het trafostation van Tennet en het zuidelijk deel (Bombraak). Het gebied Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg is gelegen tussen de Verlengde Stellingweg en de Kolkweg in het landelijk gebied van Oostzaan. Tussen 2005 en 2007 is edrijventerrein Skoon opgehoogd met categorie 1 grond. Het betreft een werk in het kader van het Bouwstoffenbesluit. De gemeente is voornemens om ook Bombraak op te hogen. Hierbij wil zij gebruik maken van grond dat in een gronddepot op het meest zuidelijke deel van het terrein is opgeslagen. Per 1 juli 2008 is het Besluit Bodemkwaliteit volledig van kracht geworden. De gemeente kan voor de ophoging van het zuidelijk deel van het bedrijventerrein geen gebruik maken van de overgangsregeling van het Besluit bodemkwaliteit. Omdat het generieke beleidskader van het Besluit bodemkwaliteit geen mogelijkheden biedt voor de ophoging heeft de gemeente besloten gebiedsspecifiek beleid te formuleren voor het gebied. Het opstellen van een bodemkwaliteitskaart van het gebied Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg maakt onderdeel hiervan uit. De wettelijke achtergronden zijn nader toegelicht in paragraaf 3.1. Dit document is opgesteld en in het kader van het kader van het project Ïmpuls Lokaal Bodembeheer (ILB). Het project is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van het Besluit Bodemkwaliteit. Het project wordt begeleid door Senter-novem en wordt gefinancierd door het ministerie van VROM. 1.2 Doelstelling Doelstelling van het gebiedsspecifieke beleid is het mogelijk maken dat grond van klasse industrie kan worden aangebracht als aanvullingsmateriaal. Hiermee wordt voorkomen dat aanwezige grond moet worden afgevoerd. Tevens wordt hiermee de lange termijn doelstelling voor de bodemkwaliteit in het hele gebied vastgelegd. 1.3 Reikwijdte Dit document heeft alleen betrekking op toepassen van grond en baggerspecie in het aangegeven gebied.

5 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 is de bodemkwaliteitskaart opgenomen. Hierbij is tevens de werkwijze opgenomen met de stappen die volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten moet worden gevolgd. Hoofdstuk 3 bevat de nota bodembeheer. Hierin zijn de wettelijke achtergronden en de maatschappelijke opgave die heeft geleid tot deze nota verder uitgewerkt. Vervolgens zijn het beleid en procedures voor het toepassen van grond beschreven.

6 2 Bodemkwaliteitskaart 2.1 Beschrijving uitgevoerde werkzaamheden en resultaten Bij de vervaardiging van de bodemkwaliteitskaart volgens het stappenplan van de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten gewerkt. In figuur 2.1 zijn de verschillende stappen weergegeven. In de volgende paragrafen worden deze stappen nader toegelicht. In de Richtlijn is aangegeven dat de stappen, zoals aangegeven in de onderstaande figuur, niet chronologisch gevolgd hoeven te worden. Het is wel noodzakelijk dat de elementen van de stappen terugkomen in de werkwijze bij het vervaardigen van de bodemkwaliteitskaart. Stap 1: Opstellen programma van eisen Stap 2: Vaststellen onderscheidende kenmerken Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensbewerking Stap 4: Indelen beheergebied in deelgebieden Stap 5: Controle indeling van het beheergebied Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie Stap 7: Vaststellen bodemkwaliteitszones Stap 8: Opstellen ontgravingsen toepassingenkaart Figuur 2.1: Stappenplan op hoofdlijnen (uit: Richtlijn bodemkwaliteitskaarten) Stap 1: Programma van eisen Bij het opstellen van het programma van eisen wordt onderscheid gemaakt tussen een beleidsmatige onderbouwing in het kader van gebiedsspecifiek beleid en een technisch inhoudelijke onderbouwing in het kader van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart zelf. Vooralsnog is in dit document alleen aandacht besteed aan de technisch inhoudelijke werkwijze. Ten behoeve van de bodemkwaliteitskaart zijn de volgende definities vastgesteld: Het beheergebied van deze bodemkwaliteitskaart omvat de locatie Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg zoals op kaart aangegeven door dhr. Bakker van de Milieudienst Waterland. Zie ook bijlage 1. De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de landbodem van het beheergebied, de bodemlaag 0-2 meter minus maaiveld, voor de stoffen uit het standaard NENstoffenpakket (tot 1 juli 2008): arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink, PAK 10 (VROM) en minerale olie. De stoffen voor het nieuwe stoffenpakket (barium, kobalt, molybdeen en PCB s (som 7)) zijn tevens indicatief opgenomen. De gegevens voor de bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem Squit van de milieudienst Waterland (dump dd. 11 juni 2009) Stap 2: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige deelgebieden In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [3] is de volgende checklist van onderscheidende kenmerken ten behoeve van het indelen van deelgebieden opgenomen: De bodemopbouw. De gebruikshistorie.

7 De ontwikkeling van wijken of gebieden. De (geo)morfologie (verschillende landschapsvormende processen). Het huidige bodemgebruik. Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg betreft een voormalig landbouwgebied. De bodem bestaat uit een kleidek op veen. De locatie Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg is conform deze checklist opgedeeld in 2 deelgebieden: het opgehoogde deel (bedrijventerrein Skoon) en het niet opgehoogde deel (overige deel). De bodemopbouw van de beide deelgebieden is hierbij het onderscheidende kenmerk (zie figuur 1): de oorspronkelijke bodem is ter plaatse van de ophooglaag vervormd. Figuu1: Schematisch overzicht van opbouw bodemlagen Ophooglaag Maaiveld Oorspronkelijke grens boven- en ondergrond Stap 3-5: Gegevensverzameling, -bewerking en controle Voor de vervaardiging van de bodemkwaliteitskaart zijn de gegevens geselecteerd uit de Squit-database van de milieudienst Waterland. Hierbij zijn de volgende voorbewerkingen uitgevoerd: Het samenvoegen van meng- en puntmonsters. Het vervangen van waarden onder de detectielimiet door een rekenwaarde (te weten vermenigvuldiging met factor -0,7, conform de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten). Het opsporen van uitbijters. Vervolgens zijn uit deze dataset de waarnemingen geselecteerd die representatief zijn voor de diffuse bodemkwaliteit. Hierbij zijn in overleg met dhr. Bakker van de milieudienst Waterland de volgende selectiecriteria gehanteerd: Slechts 2 rapporten (van bedrijventerrein Skoon) zijn representatief voor de ophooglaag. Bodemonderzoeken ter plaatse van de ophooglaag, maar van vóór de ophoging, zijn representatief voor de nu onder de ophooglaag aanwezige bodem. Alle onderzoeken op het niet-opgehoogde terreindeel zijn representatief voor de daar aanwezige bodem. De dikte van de aanwezige ophooglaag varieert tussen de 1 en 3 meter. Grondmonsters die ter plaatse van de ophooglaag zijn genomen na de ophoging met een monsterdiepte groter dan 1 meter, bevatten daarom mogelijk zowel grond uit de ophooglaag als uit de onderliggende bodem. De betreffende monsters, te weten de 2 ondergrondmonsters van rapport

8 AA , zijn daarom beoordeeld als zijnde niet representatief voor de bodemkwaliteitskaart. De uiteindelijke gebiedsindeling bestaat uit 3 zones: ophooglaag, (oorspronkelijke) bovengrond en (oorspronkelijke) ondergrond Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones De gemiddelde gehalten van de bodemkwaliteitszones zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. De bodemkwaliteitszones kunnen vallen in de bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur (achtergrondwaarden -AW2000), Wonen of Industrie. Bij de toetsmethodiek wordt uitgegaan van een staffel voor het aantal toegestane overschrijdingen van de functiewaarden. In tabel 1 is de staffel samengevat; de toetsmethodiek staat eronder. Tabel 1: Toegestane aantal overschrijdingen Aantal gemeten stoffen Aantal overschrijdingen Basispakket Klasse Landbouw/natuur (achtergrondwaarde): Alle verontreinigingen voldoen aan de achtergrondwaarden, met uitzondering van een aantal overschrijdingen, zie tabel. De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens achtergrondwaarden bedragen. Elke overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens Wonen. Klasse wonen: Alle verontreinigingen voldoen aan de klassegrens Wonen, met uitzondering van een aantal overschrijdingen, zie tabel 1. De overschrijding mag maximaal de norm voor de klassegrens Wonen plus de norm voor de klassegrens achtergrondwaarden bedragen. Elke overschrijding is lager dan de norm voor de klassegrens Industrie. Klasse industrie: Als de indeling niet leidt tot de indeling in klasse Wonen of achtergrondwaarden wordt de bodemkwaliteit ingedeeld in de klasse Industrie. De uiteindelijke indeling klassificatie van de zones is samengevat in tabel 2 en tevens opgenomen in bijlage 2.

9 Tabel 1: Klassificatie zones Bodemkwaliteitszone Ophooglaag *) Bovengrond Ondergrond Bodemkwaliteitsklasse (op basis oud stoffenpakket) Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur *) Het aantal waarnemingen in deze zone voldoet niet aan het minimum aantal conform de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten. Controle saneringscriterium In bijlage 3 is per onderscheiden bodemkwaliteitszone een aantal statistische parameters gegeven. Naast gemiddelde gehalten zijn ook percentielwaarden (P80, P90 en de P95) bepaald. Ook is gekeken naar de variantie binnen de waarnemingen. In de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten staat vermeld, dat voor elke bodemkwaliteitszone met een P95 bóven de interventiewaarde een controle op het saneringscriterium nodig is. Voor de locatie Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg overschrijden de P95 van de stoffen in de onderscheiden bodemkwaliteitszones de betreffende interventiewaarde niet. Een controle op het saneringscriterium is daarom niet noodzakelijk. Heterogeniteit Naast de percentielwaarden en variantie is ook de heterogeniteit van de waarnemingen berekend (zie bijlage 3). Wanneer de diffuse bodemverontreiniging in een zone zeer heterogeen is verdeeld, is de betrouwbaarheid van het gemiddelde gehalte in de zone ook kleiner. Bij zones met een sterke heterogeniteit kan de gemeente besluiten dat de bodemkwaliteitskaart niet gebruikt mag worden als bewijsmiddel omdat het vastgestelde gemiddelde gehalte een te lage betrouwbaarheid heeft. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule: (P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie AW2000) De beoordeling van de heterogeniteitsindex is als volgt: Index < 0,2 : weinig heterogeniteit 0,2 < Index < 0,5 : beperkte heterogeniteit 0,5 < Index < 0,7 : er is sprake van heterogeniteit Index > 0,7 : sterke heterogeniteit Uit bijlage 2 volgt dat alleen minerale olie sterke heterogeen voorkomt. Dit geldt met name voor de ondergrond. Hier is het gemiddelde percentage organisch stof zeer hoog (bijna 50 %), hetgeen duidt op de aanwezigheid van veen. De Milieudienst Waterland heeft bevestigd dat de gemeten waarden aan veen zijn te relateren en het deze dus een natuurlijke oorzaak hebben. In de opgehoogde grond komt ook olie heterogeen voor. Gezien het geringe aantal waarnemingen (7 stuks) kunnen hieraan geen conclusies worden verbonden.

10 2.2 Conclusies en aanbevelingen bodemkwaliteitskaart De bodem van de locatie is onder te verdelen tussen een ophooglaag, in het noordelijke deel, en de oorspronkelijke bodem. Van de bestaande ophooglaag zijn te weinig gegevens om deze volledig te zoneren (volgens de Richtlijn voor bodemkwaliteitskaarten is 20 het minimum aantal waarnemingen per zone). De oorspronkelijke bodem valt, voor wat de parameters van het oude stoffenpakket, in klasse landbouw/natuur. Voor barium, cobalt, molybdeen en PCB s, die deel uitmaken van het nieuwe stoffenpakket dat per 1 juli 2008 van kracht is geworden, zijn er nog te weinig waarnemingen om hier op kunnen zoneren. Opvallend is dat bij PCB s het gemeten gehalten boven de waarden voor wonen ligt. Het betreft hier echter een sommatie van een verhoogde detectiegrens. In werkelijkheid is er analytisch geen verontreiniging met PCB s aangetroffen. Verwacht wordt dat de huidige bodemkwaliteitskaart van de regio Waterland, waar de gemeente Oostzaan deel van uit maakt, in 2011 zal worden geactualiseerd. Aanbevolen wordt de bodemkwaliteitskaart van Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg hier in op te nemen. Eerder is in het noordelijk deel een verificatieonderzoek uitgevoerd volgens het nieuwe stoffenpakket. De Milieudienst Waterland heeft aangegeven dat ook in het zuidelijk deel een verificatieonderzoek zal worden uitgevoerd. Aanbevolen wordt hier minimaal 13 monsters van de opgebrachte bovengrond te nemen zodat het gebied in 2011 op de nieuwe stoffen kan worden gezoneerd.

11 3 Nota Bodembeheer 3.1 Achtergronden wet- en regelgeving Het noordelijk deel van Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg (Bedrijventerrein Skoon) is tussen 2005 en 2007 opgehoogd. De ophoging is uitgevoerd in de vorm van een werk onder het Bouwstoffenbesluit. Per 1 juli 2008 is het Bouwstoffenbesluit niet meer van kracht. In plaats hier van is het Besluit bodemkwaliteit gekomen. Het Besluit kent een overgangsregeling voor bestaande werken. Van deze regeling kon echter geen gebruik orden gemaakt omdat ophoging in het zuidelijk deel niet was aangemeld in het kader van het Bouwstoffenbesluit. Overigens geld voor werken de wettelijke verplichting dat deze moeten worden verwijderd, nadat het werk zijn functie verliest. Verder is er een overgangsregeling voor bestaande bodemkwaliteitskaarten. Deze biedt echter ook geen oplossing voor de toepassing van verontreinigde grond. Het Besluit bodemkwaliteit kent: generiek beleid; gebiedsspecifiek beleid; grootschalige toepassingen. Voor grootschalige toepassingen geldt een minimale dikte van 2 meter. Deze dikte kan niet worden aangehouden in het gebied. Bij generiek beleid mag de bodemkwaliteit lokaal niet verslechteren. Gezien het feit dat de ontvangende bodem in klasse landbouw/natuur is, is het niet mogelijk grond van klasse industrie op te brengen. Binnen gebiedsgericht beleid is het wel mogelijk om lokaal de bodemkwaliteit te verslechteren mits: geen risico s ontstaan bij het toekomstig gebruik; de toepassing vanuit de maatschappelijke gewenst is en gemotiveerd wordt; de gehalten onder de interventiewaarde liggen. De gemeente Oostzaan is voornemens grond op te brengen die voldoet aan de landelijk geldende maximale waarden voor de functie industrie. Hieronder vallen bedrijfsterreinen en infrastructuur. Gezien de ontwikkeling als bedrijfsterrein zijn er derhalve geen risico s aanwezig. Hieronder wordt ingegaan op de maatschappelijke opgave. 3.2 Maatschappelijke opgave De gemeente Oostzaan heeft als taak het zuidelijk deel van Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg (het bedrijventerrein Bombraak) te ontwikkelen. Zij wil hierbij gebruik maken van de op het terrein aanwezige grond. Het betreft hergebruiksgrond dat voldoet aan de kwaliteit voor het toekomstig gebruik (bedrijventerrein). In de regio zijn beperkte mogelijkheden om grond van klasse industrie af te zetten. Hierdoor zijn de kosten voor de afzet van grond van klasse industrie relatief hoog.

12 Door het vaststellen dat de bodemkwaliteit in het gebied aan klasse industrie mag voldoen zorgt de gemeente dat het gebied kosteneffectief kan worden ontwikkeld zonder dat de aanwezige grond moet worden afgevoerd tegen relatief hoge kosten. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is ophogen van het terrein met klasse industrie eveneens gewenst omdat verantwoord hergebruik van grond in de regio wordt bevorderd en transportbewegingen worden geminimaliseerd. 3.3 Beleid toepassen grond De op het zuidelijk deel van het gebied aanwezige partijen grond zijn getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. De partijen voldoen aan klasse industrie. Deze partijen kunnen tot 2 jaar na keuring worden toegepast. Indien deze nadien worden toegepast moeten deze worden herkeurd volgens het nieuwe stoffenpakket. De reeds gerealiseerde ophooglaag maakt deel uit van de uiteindelijk te realiseren ophooglaag en het in deze nota gedefinieerde beheergebied. De terugnameplicht van de ophooglaag komt hiermee te vervallen. Naast de op de locatie aanwezige partijen grond zal ook nog grond van andere locaties uit de regio worden toegepast. Dit is mogelijk voor zover de partijen minimaal voldoen aan de kwaliteitsklasse industrie. Voorwaarde hierbij is dat de grond uit de regio Waterland of het nabij gelegen de 2 e Coentunnel tracé afkomstig is. Deze voorwaarde wordt gesteld omdat hiermee de bodemkwaliteit op regionaal niveau niet verslechterd. Ter plaatse van de natuurvriendelijke oevers mag geen industriegrond worden opgebracht. Hier mag alleen schone grond worden opgebracht. Door differentiële zetting zal het, na opbrengen van de ophooglaag, moeilijk zijn om de scheiding tussen ophooglaag en schone ondergrond vast te stellen. Om deze reden wordt het niet zinvol geacht om dit onderscheid in dit gebied te maken. Indien bij graafwerkzaamheden, bijvoorbeeld in het kader van riolering, de grond wordt verwijderd, dan kan deze binnen het gebied, zonder keuring, worden hergebruikt. Het huidige depot op het zuidelijk terreindeel (Bombraak) heeft een Wm-vergunning voor 10 jaar, waarbij de Provincie Noord-Holland het bevoegde gezag is. Deze zal worden beëindigd zodra het bodemspecifiek beleid van kracht wordt. Nadien aan te brengen grond wordt direct als ophooglaag aangebracht. Indien grond vanuit het gebied Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg wordt afgevoerd en elders buiten dit beheergebied wordt toegepast, dan geldt het bodembeleid op de plaats van toepassing. Het kan het zijn dat de grond dan vooraf gekeurd moet worden.

13 3.4 Procedures Vaststelling Deze nota dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad van Oostzaan. Voor het desbetreffende gebied vervalt het overgangsbeleid, gebaseerd op de bodemkwaliteitskaart van regio Waterland. Voor het resterende gebied is deze bodemkwaliteitskaart wel van toepassing, zolang het overgangsbeleid van kracht is (uiterlijk tot oktober 2012) Melden Degene die grond of baggerspecie gaat toepassen moet dit ten minste vijf werkdagen van te voren melden via het Meldpunt bodemkwaliteit ( senternovem.nl). De meldingen worden doorgezonden naar de Milieudienst Waterland. Als de gemelde toepassing niet overeenstemming is met het lokale beleid of wanneer de aangeleverde informatie van onvoldoende kwaliteit is, moet zij binnen deze 5 werkdagen de melder hiervan op de hoogte stellen Registratie en archivering De meldingen van grond- en/of baggerstromen (inclusief bijlagen) worden door de Milieudienst Waterland geregistreerd en gearchiveerd. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de regels rond grond- en baggerverzet, waaronder het tijdig melden, ligt bij de opdrachtgevers van grond- en/of baggertoepassing. Als achteraf blijkt dat er foutief is gehandeld, kan de opdrachtgever zich niet beroepen op de gedane melding, of eventueel het uitblijven van een reactie van het bevoegde gezag binnen een bepaalde termijn Beoordeling en toetsing Binnenkomende meldingen worden door de Milieudienst Waterland beoordeelt. Als meldingen naar oordeel van deze dienst onduidelijk, onvolledig of anderszins niet toerijkend zijn, vraagt zij nadere gegevens aan de melder. Bij toetsing van grond- en baggerverzet wordt gekeken naar de kwaliteitsklasse van de toe te passen grond/baggerspecie en de toepassingseis vanuit de bodemkwaliteitskaart.

14 3.4.5 Transport van grond en bagger De initiatiefnemer voor transport van verontreinigde grond moet zorgen dat bij het transport van de grond of baggerspecie over de openbare weg de vereiste documenten aanwezig zijn. Vervoerders, inzamelaars, handelaars en/of bemiddelaars dienen landelijk geregistreerd te zijn. Deze bedrijven krijgen een zogenaamd VIHB nummer. Als de grond/baggerspecie wordt afgevoerd naar een meldingsplichtige inrichting (reiniger, stortplaats of depot voor het opslaan van verontreinigde grond/baggerspecie) moet deze inrichting een afvalstroomnummer verstrekken voordat de grond getransporteerd kan worden. Tevens moet zij aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA, een ontvangsten eventuele vervolgmelding verrichten. Alle doorlagen van geleidebonnen moeten door de diverse partijen (ontdoener, transporteur en ontvanger) gedurende minimaal 5 jaar na voltooiing van de werkzaamheden worden bewaard. Bij transport van schone grond is een geleidebon niet wettelijk verplicht Controle en handhaving Deze worden uitgevoerd door de Milieudienst Waterland. Voor verdere informatie hierover wordt naar deze dienst verwezen.

15 Bijlage 1: Bodemkwaliteitszone Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg

16 Overzichtskaart Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg Begrenzing Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg Ophooglaag Overig terreindeel Ligging gronddepot Project: Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg Opdrachtgever: Milieudienst Waterland Datum: Projectnr. Auteur: Gezien: juli 2009 Kaartnr. 1 Paul Karels Daan Langemeijer Meters :3.000 (A3) Regulierenring LB Bunnik TEL FAX

17 Bijlage 2: Statistische parameters

18 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule Hetzelfde geldt voor de norm "wonen" voor Nikkel. (P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie achtergrondwaarde) ** Verhoging PCB is toe te schrijven aan verhoogde detectiegrenzen sterke heterogeniteit (Index > 0,7) er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) weinig heterogeniteit (Index < 0,2) Zone Statistische parameters Ophooglaag bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 6,6 % Gezoneerd: nee ontgravingskaart: wonen OS = 4,5 % Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Heterogenit Risicotoolbox eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen achtergrond waarde wonen industrie Ba* 7 5,60 5,81 6,65 10,00 15,50 17,00 43,60 62,80 82,00 20,27 1,36 n.v.t. nee nee Ba* n.v.t. n.v.t. n.v.t. 374,8 Cd 7 0,04 0,04 0,05 0,06 0,13 0,16 0,45 0,65 0,85 0,19 1,60 0,24 nee nee Cd 0,4 0,8 3,0 9,0 Co 7 3,00 3,30 4,00 8,00 10,00 10,60 24,20 34,10 44,00 11,86 1,22 0,41 nee nee Co 6,4 15,0 81,4 81,4 Cu 7 1,00 1,00 1,50 2,00 2,50 2,80 6,20 8,60 11,00 3,14 1,12 0,08 nee nee Cu 24,1 32,6 114,5 114,5 Hg 7 0,03 0,03 0,06 0,08 0,10 0,11 0,43 0,67 0,91 0,19 1,68 0,18 nee nee Hg 0,1 0,6 3,7 27,4 Pb 7 12,00 13,50 17,50 22,00 55,50 63,60 81,40 90,70 100,00 40,00 0,83 0,22 nee nee Pb 36,0 151,1 381,4 381,4 Mo 7 0,42 0,42 0,46 0,56 0,60 0,62 0,97 1,22 1,47 0,65 0,57 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni 7 4,00 4,00 4,50 5,00 6,50 6,80 17,40 25,20 33,00 9,14 1,16 0,69 nee nee Ni 16,6 n.vt. 47,5 47,5 Zn 7 11,00 11,90 15,50 18,00 37,50 48,00 105,00 142,50 180,00 45,00 1,36 0,41 nee nee Zn 76,7 109,6 394,5 394,5 PCB (som 7)** 7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,009 0,009 0,23 0,5 PAK 7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,12 1,21 1,30 1,04 0,11 0,01 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O. 7 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 93,00 136,50 180,00 55,71 0,98 0,72 nee nee M.O. 86,3 86,3 227,1 2271,4 Cr 0 Cr 34,8 39,2 113,9 113,9 As 0 As 13,4 18,1 51,0 51,0 EOX 0 EOX 0,8 Bovengrond bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 23,7 % Gezoneerd: ja, maar alleen voor het oude stoffenpakket ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 19,3 % N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Heterogenit Risicotoolbox eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen achtergrond waarde wonen industrie Ba* 4 59,00 59,00 59,00 62,50 66,25 66,40 66,70 66,85 67,00 62,75 0,07 n.v.t. nee nee Ba* n.v.t. n.v.t. n.v.t. 880,0 Cd 38 0,10 0,19 0,29 0,37 0,43 0,50 0,70 0,70 0,80 0,40 0,41 0,11 nee nee Cd 0,7 1,5 5,3 16,1 Co 4 4,00 4,15 4,75 5,00 5,50 5,80 6,40 6,70 7,00 5,25 0,24 0,02 nee nee Co 14,4 33,5 182,0 182,0 Cu 41 2,00 7,00 13,00 20,00 24,00 25,00 30,00 36,00 75,00 20,08 0,60 0,17 nee nee Cu 45,3 61,2 215,3 215,3 Hg 38 0,06 0,10 0,14 0,16 0,23 0,26 0,30 0,31 0,46 0,19 0,42 0,04 nee nee Hg 0,2 0,9 5,0 37,3 Pb 38 15,00 16,00 36,00 52,50 69,75 76,00 95,00 100,25 130,00 54,68 0,54 0,16 nee nee Pb 54,7 229,8 579,9 579,9 Mo 4 0,91 0,92 0,96 1,02 1,10 1,13 1,20 1,23 1,26 1,05 0,14 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni 38 8,00 8,85 15,00 21,00 28,75 29,00 30,60 33,00 35,00 20,97 0,39 0,39 nee nee Ni 33,7 n.vt. 96,2 96,2 Zn 38 35,00 35,00 65,00 86,00 94,75 98,00 110,00 111,50 140,00 79,92 0,33 0,12 nee nee Zn 150,0 214,3 771,3 771,3 PCB (som 7)** 4 0,040 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,12 0,01 nee nee PCB (som 7) 0,039 0,039 0,97 1,9 PAK 36 0,04 0,06 0,13 0,30 0,69 0,70 1,08 2,73 6,40 0,70 1,73 0,04 nee nee PAK 2,9 13,2 77,4 77,4 M.O ,00 14,00 14,00 24,50 87,00 112,00 160,00 163,00 260,00 58,11 1,09 0,25 nee nee M.O. 367,6 367,6 967,3 9673,1 Cr 34 14,00 15,00 20,25 29,50 44,75 49,40 54,40 56,05 58,00 33,38 0,43 0,34 nee nee Cr 53,5 60,3 175,2 175,2 As 34 3,50 4,48 8,00 9,00 11,00 13,00 19,00 25,70 27,00 10,89 0,55 0,34 nee nee As 22,2 30,0 84,4 84,4 EOX 34 0,07 0,07 0,25 0,40 0,50 0,55 0,80 0,87 1,00 0,41 0,57 n.v.t. n.v.t. n.v.t. EOX 0,8 Ondergrond bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 8,4 % Gezoneerd: ja, maar alleen voor het oude stoffenpakket ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 49,8 % N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Heterogenit Risicotoolbox eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen achtergrond waarde wonen industrie Ba* 2 17,50 17,78 18,90 20,30 21,70 21,98 22,54 22,82 23,10 20,30 0,20 n.v.t. nee nee Ba* n.v.t. n.v.t. n.v.t. 428,4 Cd 32 0,07 0,19 0,28 0,28 0,35 0,35 0,47 0,50 0,50 0,32 0,29 0,04 nee nee Cd 1,2 2,3 8,2 24,9 Co 2 3,00 3,15 3,75 4,50 5,25 5,40 5,70 5,85 6,00 4,50 0,47 0,03 nee nee Co 7,3 17,0 92,1 92,1 Cu 32 2,80 3,50 3,50 8,20 15,50 17,80 22,70 24,00 32,00 10,81 0,72 0,10 nee nee Cu 55,5 74,9 263,7 263,7 Hg 32 0,04 0,04 0,10 0,14 0,14 0,16 0,22 0,22 0,23 0,13 0,42 0,04 nee nee Hg 0,2 0,9 5,0 37,4 Pb 32 6,00 7,00 7,00 11,20 37,00 46,00 74,20 82,00 100,00 27,56 0,99 0,12 nee nee Pb 63,7 267,5 675,1 675,1 Mo 2 1,75 1,78 1,89 2,03 2,17 2,20 2,25 2,28 2,31 2,03 0,20 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni 32 3,40 3,50 6,00 8,00 12,50 14,00 16,00 17,00 20,00 9,32 0,51 0,39 nee nee Ni 18,4 n.vt. 52,7 52,7 Zn 32 7,00 10,00 14,75 34,20 71,50 73,00 78,80 91,75 100,00 40,87 0,73 0,13 nee nee Zn 150,1 214,4 771,8 771,8 PCB (som 7)** 2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,060 0,060 1,50 3,0 PAK 21 0,04 0,13 0,78 1,50 1,60 2,00 2,20 3,10 3,10 1,36 0,60 0,03 nee nee PAK 4,5 20,4 120,0 120,0 M.O ,00 14,00 27,13 35,00 230,00 302,00 785, , ,00 242,46 1,78 1,31 nee nee M.O. 570,0 570,0 1500, ,0 Cr 30 3,50 3,50 10,00 12,75 18,00 18,60 27,44 32,17 35,00 14,78 0,57 0,34 nee nee Cr 36,8 41,5 120,4 120,4 As 30 1,40 1,40 3,54 4,70 7,53 7,70 11,10 12,00 15,00 5,61 0,62 0,14 nee nee As 26,4 35,7 100,4 100,4 EOX 30 0,07 0,07 0,20 0,85 1,20 1,30 1,80 2,24 7,10 1,00 1,32 n.v.t. n.v.t. n.v.t. EOX 0,8 interventiew aarde bodem (I) interventiew aarde bodem interventiew aarde bodem Versiedatum: 1/1 Projectcode:

19 Bijlage 3: Toetsing partijen opgeslagen grond

20 Toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit Projectcode Mengmonstercode Klassificatie grondmonster industrie toepassing als landbodem Lut = 1,3 % toepassing in oppervlaktewater OS = 1,0 % gemeten gehalte [mg/kg AW2000 wonen [mg/kg industrie [mg/kg Tussenwaarde interventie waarde bodem (circulaire 2009) [mg/kg barium 0,0 118,7 237,4 barium 0,00 190,00 395,00 625,00 cadmium -0,40 0,3 0,7 2,5 4,0 7,6 cadmium -0,72 0,60 4,00 14,00 kobalt 4,3 10,0 54,0 29,2 54,0 kobalt 0,00 15,00 25,00 240,00 koper 9,50 19,3 26,1 91,8 55,6 91,8 koper 20,39 40,00 96,00 190,00 kwik (anorganisch) 0,10 0,1 0,6 3,3 12,6 25,1 kwik 0,14 0,15 1,20 10,00 lood 195,00 31,8 133,4 336,7 184,2 336,7 lood 313,03 50,00 138,00 580,00 molybdeen 1,5 88,0 190,0 95,8 190,0 molybdeen 0,00 1,50 5,00 200,00 nikkel 5,00 12,0 34,3 34,3 56,0 100,0 nikkel 14,58 35,00 50,00 210,00 zink 58,50 59,0 84,3 303,4 181,2 303,4 zink 142,62 140,00 563, ,00 arseen -4,00 11,4 15,5 43,5 27,5 43,5 arseen -7,17 20,00 29,00 85,00 chroom III -15,00 29,7 33,5 97,2 63,5 97,2 chroom -27,78 55,00 120,00 380,00 PAK 1,70 1,5 6,8 40,0 20,8 40,0 PAK 1,70 1,50 9,00 40,00 PCB (som 7) 0,00 0,00 0,10 0,1 0,20 PCB (som 7) 0,000 0,02 0,139 1,00 PCB PCB 28 0,000 0,0015 0, PCB PCB 52 0,000 0,0020 0, PCB PCB 101 0,000 0,0015 0, PCB PCB 118 0,000 0,0045 0, PCB PCB 138 0,000 0,0040 0, PCB PCB 153 0,000 0,0035 0, PCB PCB 180 0,000 0,0025 0, minerale olie 25,00 38,00 38,00 100,00 519,0 1000,00 minerale olie 125,00 190, , ,00 gecorrigeerd e gehalte AW2000 kwaliteits klasse A kwaliteits klasse B / Interventie waarde

21 Toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit Projectcode Mengmonstercode Klassificatie grondmonster industrie toepassing als landbodem Lut = 11,4 % toepassing in oppervlaktewater OS = 27,2 % gemeten gehalte [mg/kg AW2000 wonen [mg/kg industrie [mg/kg Tussenwaarde interventie waarde bodem (circulaire 2009) [mg/kg barium 27,50 0,0 258,2 516,4 barium 48,99 190,00 395,00 625,00 cadmium 0,58 0,8 1,6 5,8 9,1 17,4 cadmium 0,43 0,60 4,00 14,00 kobalt 4,55 8,7 20,2 109,6 59,1 109,6 kobalt 7,89 15,00 25,00 240,00 koper 40,50 42,4 57,2 201,2 121,8 201,2 koper 38,24 40,00 96,00 190,00 kwik (anorganisch) 0,43 0,1 0,8 4,5 17,1 34,0 kwik 0,45 0,15 1,20 10,00 lood 115,00 52,1 218,8 552,1 302,1 552,1 lood 110,39 50,00 138,00 580,00 molybdeen -1,50 1,5 88,0 190,0 95,8 190,0 molybdeen -1,50 1,50 5,00 200,00 nikkel 14,50 21,4 61,1 61,1 60,7 100,0 nikkel 23,71 35,00 50,00 210,00 zink 210,00 124,9 178,5 642,5 383,7 642,5 zink 235,34 140,00 563, ,00 arseen 9,80 21,0 28,3 79,7 50,4 79,7 arseen 9,34 20,00 29,00 85,00 chroom III 18,50 40,0 45,1 131,0 85,5 131,0 chroom 25,41 55,00 120,00 380,00 PAK 7,24 4,1 18,5 108,6 56,3 108,6 PAK 2,67 1,50 9,00 40,00 PCB (som 7) 0,02 0,05 0,05 1,36 1,4 2,72 PCB (som 7) 0,009 0,02 0,139 1,00 PCB PCB 28 0,000 0,0015 0, PCB PCB 52 0,000 0,0020 0, PCB PCB 101 0,000 0,0015 0, PCB PCB 118 0,000 0,0045 0, PCB PCB 138 0,000 0,0040 0, PCB PCB 153 0,000 0,0035 0, PCB PCB 180 0,000 0,0025 0, minerale olie 185,00 515,85 515, , , ,00 minerale olie 68,14 190, , ,00 gecorrigeerd e gehalte AW2000 kwaliteits klasse A kwaliteits klasse B / Interventie waarde

22 Toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit Projectcode Mengmonstercode Klassificatie grondmonster industrie toepassing als landbodem Lut = 5,8 % toepassing in oppervlaktewater OS = 13,7 % gemeten gehalte [mg/kg AW2000 wonen [mg/kg industrie [mg/kg Tussenwaarde interventie waarde bodem (circulaire 2009) [mg/kg barium 0,0 175,1 350,2 barium 0,00 190,00 395,00 625,00 cadmium -0,40 0,6 1,1 4,0 6,3 12,0 cadmium -0,43 0,60 4,00 14,00 kobalt 6,0 14,1 76,5 41,3 76,5 kobalt 0,00 15,00 25,00 240,00 koper 32,00 29,6 40,0 140,8 85,2 140,8 koper 43,19 40,00 96,00 190,00 kwik (anorganisch) 0,35 0,1 0,7 3,9 14,5 29,0 kwik 0,44 0,15 1,20 10,00 lood 115,00 40,9 171,6 433,0 236,9 433,0 lood 140,75 50,00 138,00 580,00 molybdeen 1,5 88,0 190,0 95,8 190,0 molybdeen 0,00 1,50 5,00 200,00 nikkel 11,45 15,8 45,1 45,1 57,9 100,0 nikkel 25,36 35,00 50,00 210,00 zink 155,00 87,9 125,5 451,9 269,9 451,9 zink 246,94 140,00 563, ,00 arseen 6,20 15,7 21,2 59,7 37,7 59,7 arseen 7,89 20,00 29,00 85,00 chroom III 14,25 33,9 38,2 110,9 72,4 110,9 chroom 23,13 55,00 120,00 380,00 PAK 1,28 2,0 9,3 54,6 28,3 54,6 PAK 0,93 1,50 9,00 40,00 PCB (som 7) 0,03 0,03 0,68 0,7 1,37 PCB (som 7) 0,000 0,02 0,139 1,00 PCB PCB 28 0,000 0,0015 0, PCB PCB 52 0,000 0,0020 0, PCB PCB 101 0,000 0,0015 0, PCB PCB 118 0,000 0,0045 0, PCB PCB 138 0,000 0,0040 0, PCB PCB 153 0,000 0,0035 0, PCB PCB 180 0,000 0,0025 0, minerale olie 42,50 259,35 259,35 682, ,2 6825,00 minerale olie 31,14 190, , ,00 gecorrigeerd e gehalte AW2000 kwaliteits klasse A kwaliteits klasse B / Interventie waarde

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties

Nadere informatie

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. In opdracht van Gemeente Nuenen c.a. Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035

Nadere informatie

Begrippen en gebruikte afkortingen

Begrippen en gebruikte afkortingen Bijlage 1: Begrippen en gebruikte afkortingen Aangrenzend perceel Van een aangrenzend perceel is sprake in het geval het perceel waarop de verspreiding plaatsvindt ligt binnen een gebied dat valt in hetzelfde

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Dronten Definitief Gemeente Dronten Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 februari 2013 GM-0090708, revisie D0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Datum van uitgave: December 2013 Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Gegevens opdrachtgever: Gemeente Lelystad Afdeling Beleid, cluster kwaliteit fysieke leefomgeving Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 0320-278911 Contactpersoon: Mevr. E.J.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tholen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 51 4690 AB THOLEN Contactpersoon: Mevr. M.C.A. van Elzakker CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Definitief In opdracht van Gemeente Waalwijk Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer B08B0228 DocumentnaamF:\data\Project\Bodem08\B08B0228\2011\deliverables\definitief\b08b0228.r02c1c.docx

Nadere informatie

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting Zomerhuizenterreinen stappen Kenmerken Gebieds indeling 01-06-2004 Toelichting Stap 2 Bouwperiode tot 1945 Bouwperiode 1945-1985 Bouwperiode 1985-2004 Zomerhuizenterreinen Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Gegevens opdrachtgever Gemeente Roerdalen Postbus 6099 6077 ZH Sint Odiliënberg Contactpersoon: dhr. J. Smeets CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n C a d m i u m C h r o o m A r s e e n K o p e r K w i k L o o d N i k k e l Z i n k P A K 1 0 G R O N D V E R Z E T [ r o o d ] [ b l a u w ] [ g r o e n ] [ r o o d ] [ b l a u w ] [ r o o d ] [ b l a

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Gegevens opdrachtgever Gemeente Texel Team Vergunningen Postbus 200 1790 AE DEN BURG Contactpersoon: Dhr. J. Veltkamp CSO Adviesbureau Postbus 2 3980 CA Bunnik Tel.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster Bodemkwaliteitskaart gemeente Nieuwegein Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Dhr. J.S. Spronk Dhr. H. Kuiphof

Nadere informatie

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Gegevens opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Afdeling VROM sectie bouw- en milieuzaken Mgr. C. Veermanlaan 1F 1131 KB Volendam Contactpersoon:

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland gemeente Hollands Kroon gemeente Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Gegevens opdrachtgever Gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland Waterschap Groot Salland,

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Rapport Bodemkwaliteitskaart regio Brabant Projectnr. 233441 oktober 2011, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 Gemeente Heusden Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3. Afbakening en geldigheid 1 1.4. Leeswijzer 2 2. BODEMKWALITEITSKAART

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem Definitief Gemeente Haarlem MWH B.V. M10G00 S:\data\project\M10\M10G00\ (T ) Inhoudelijk - Technisch\T Deliverables\m10g00.r01.docx 8 december 011 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Opdrachtgever Omgevingsdienst Brabant Noord Postbus 88 5430 AB CUIJK Contactpersoon Dhr. N. Drillenburg CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tubbergen Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economie Postbus 30 7650 AA TUBBERGEN Contactpersoon: mevr. A.M.B.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX X Opdrachtgever Gemeente Nederweert Afdeling Dienstverlening Team Ruimte en Wonen Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Contactpersoon Mevr. W. Janssen CSO Adviesbureau voor Milieu- Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

HANDREIKING GRONDVERZET

HANDREIKING GRONDVERZET HANDREIKING GRONDVERZET Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie Regio Rivierenland Inhoud 1. Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 3 2. Voor wie is deze handreiking bedoeld? 3 3. De stappen

Nadere informatie

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten.

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten. =0,15 2*=0,3 Wonen=0,38 Industrie=4,8 Interventiewaarde=36 Inleiding Naar aanleiding van vragen over het in het generieke kader indelen van grond en bodem in kwaliteitsklassen en het gebruik van extra

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde Definitief Gemeente Zeewolde Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 januari 1 GM-133, revisie D Verantwoording Titel : Bodemkwaliteitskaart Subtitel : Gemeente Zeewolde

Nadere informatie

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Bestuurlijk vastgesteld d.d. 13 januari 2015 (Gemeentelijk adviesnummer a14.01130). Bijlagen 1 Bijlage 5 Grondstromenmatrix 2

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon Gemeente Hengelo Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer

Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer Gemeente Beesel Gemeente Leudal Gemeente Maasgouw Gemeente Roermond Gegevens opdrachtgever Gemeenten Beesel, Leudal, Maasgouw en Roermond Contactpersoon: Dhr. B.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01 Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen maart 2013, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Algemene uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Gegevens opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer Cluster Beheer en Onderhoud Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Contactpersoon: Dhr. R. van Damme CSO Adviesbureau

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Drenthe

Bodemkwaliteitskaart Drenthe Bodemkwaliteitskaart Drenthe Gegevens opdrachtgever Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en Provincie Drenthe p/a gemeente Hoogeveen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding en doelstelling...1 1.2 Afbakening nota bodembeheer...1 1.2.1 Geldigheid...1 1.2.2 Toepassingsgebied...2 1.3 Leeswijzer...2 2 Wettelijke en beleidsmatige achtergronden...3

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven

Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven Gegevens opdrachtgever Gemeente Eindhoven Sector ORVM, afdeling Milieu Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN Contactpersoon: Dhr. W. Vlamings CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 2 Opstellen bodemfunctiekaart 5 2.1 Bodemfunctieklasse en bodemfuncties 5 2.2 Opstellen kaart bodemfunctieklassen

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Someren

Bodemkwaliteitskaart Someren 11 januari1 2012-2 - Bodemkwaliteitskaart Someren In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Someren SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040-2594439 H. Berghs Projectnummer

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Bijlagen Bijlage 1 5 5 5 1.9 5 4.1a 6 6 6 5 1.2a 3.1 1.7 5 5 3.2 1.3 2.3 5 1.2b 6 2.2 6 4.1b 2.1 5 4.2 5 4.1c 5 Legenda Gebieden 1.1 BK Budel 1.4 6 5 1.8 1.2a BK Maarheeze A 1.2b BK Maarheeze B 1.3 BK

Nadere informatie

Waarom voor sommige stoffen geen woongrond bestaat en waarom schone grond industriegrond kan zijn.

Waarom voor sommige stoffen geen woongrond bestaat en waarom schone grond industriegrond kan zijn. Waarom voor sommige stoffen geen woon bestaat en waarom schone industrie kan zijn. Onder het Bsb-regime wordt bij de toetsing van een depotkeuring conform VKB 1001 per gemeten stof bekeken waar het gemiddelde

Nadere informatie

Nota Bodembeheer gemeente Emmen

Nota Bodembeheer gemeente Emmen Nota Bodembeheer gemeente Emmen Gemeente Emmen 13 februari 2012 Definitief rapport 9W3663 SAMENVATTING De Nota bodembeheer heeft tot doel hergebruik van grond en baggerspecie te reguleren en stimuleren.

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT OKTOBER 0 Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 90 SJ Oosterhout Postbus 0 900 AA Oosterhout Copyright 0 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136.

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136. Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Documentcode: 14M1136.RAP001 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar,

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel In opdracht van Opgesteld door Auteurs Gemeente Eersel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Losser

Bodemkwaliteitskaart gemeente Losser Opdrachtgever Gemeente Losser Postbus 90 7580 AB LOSSER Contactpersoon Mevr. J. Venterink-Westenbroek CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Dhr. J.S. Spronk Mevr. K.C.W. Reezigt-Struijk

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 2 Uitgangspunten... 6 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 6 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart... 7 2.3 Technisch inhoudelijke onderbouwing... 7 2.3.1 Beheergebied en

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Inclusief Bodemfunctiekaart FjdfuKHKLUWGRK Bodemkwaliteitskaart gemeente Best Inclusief Bodemfunctiekaart In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht

Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht 2012 Gegevens opdrachtgever Gemeente Maastricht Team Mobiliteit & Milieu Postbus 1992 6201 BZ MAASTRICHT Contactpersoon: Dhr. J.G.M. Lochs CSO Adviesbureau voor

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Geldend voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn Gegevens opdrachtgevers: CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Gezamenlijke

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei 21 oktober 2011 Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen Kenmerk R001-4688082LNH-cmn-V02-NL Verantwoording

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Borne

Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Borne Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Borne Gegevens opdrachtgever Gemeente Borne Postbus 200 7620 AE BORNE Contactpersonen: dhr. D.A. Grijsen CSO Adviesbureau Gotlandstraat 26 7418 AZ Deventer Tel. 0570

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Gegevens opdrachtgever Gemeente Huizen Afdeling Milieu Postbus 5 1270 AA HUIZEN Contactpersoon: Dhr. W. Menzel CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK BRUSSELSEWEG 621 TE MAASTRICHT GEMEENTE MAASTRICHT

HISTORISCH BODEMONDERZOEK BRUSSELSEWEG 621 TE MAASTRICHT GEMEENTE MAASTRICHT HISTORISCH BODEMONDERZOEK BRUSSELSEWEG 621 TE MAASTRICHT GEMEENTE MAASTRICHT Behoort bij besluit van B&W d.d. 24-11-2015 Historisch bodemonderzoek Brusselseweg 621 te Maastricht in de gemeente Maastricht

Nadere informatie

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar definitief In opdracht van Gemeente Bergen (L) Projectnummer M11G0126 Documentnaam m11g0126.r01.docx 9 december 2011

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND 1 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? Deze brochure is bestemd voor aannemers, loonbedrijven, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. Alle toepassingen

Nadere informatie

Plangebied IJsseldelta-Zuid

Plangebied IJsseldelta-Zuid Plangebied IJsseldelta-Zuid Indicatieve toetsing grond aan het bouwstoffenbesluit en advies Besluit bodemkwaliteit Provincie Overijssel Maart 2008 Definitief Plangebied IJsseldelta-Zuid Indicatieve toetsing

Nadere informatie

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Hergebruik van grond in Dordrecht

Hergebruik van grond in Dordrecht Hergebruik van grond in Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft een nieuw beleid voor hergebruik van verontreinigde grond. Begin 2002 zijn de Bodemkwaliteitskaart en het Grondstromenplan van Dordrecht vastgesteld.

Nadere informatie

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + blad 1 van 53 projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 De regio 5 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota 6 1.3.1

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio Rivierenland

Nota bodembeheer Regio Rivierenland Nota bodembeheer Regio Rivierenland Gegevens opdrachtgever: Gezamelijke gemeenten Regio Rivierenland Postbus 137 4000 AC Tiel Contactpersoon: Dhr. Ph. Hoek CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Regulierenring

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Documentcode: Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting -

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting - Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas - Toelichting - Versie 1: 25 november 2010 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september S. Stoepper

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september S. Stoepper Notitie 2011264514 Oplegnotitie bodemonderzoeksrapport Brusselsepoort Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september 2013 2011264514 S. Stoepper 1 Inleiding In het kader van de bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Nota Bodembeheer 2012-2022

Nota Bodembeheer 2012-2022 Nota Bodembeheer 2012-2022 'Grondig Werken 3' Hergebruik licht verontreinigde grond binnen de gemeente Utrecht Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling afdeling Milieu & Duurzaamheid Auteur

Nadere informatie

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo 2016-2021 Status: definitief Rapportnummer 2015.004.R1 Opdrachtgever Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo Contactpersoon: De heer M. Brouns

Nadere informatie

Samenvattend rapport bodemkwaliteit

Samenvattend rapport bodemkwaliteit Samenvattend rapport bodemkwaliteit Locatie polder Het Nieuwland Alblasserdam Rapport 03.24780/DZ Versie 1 In opdracht van Van Bentum Recycling Centrale b.v. Datum 2003 Auteur Paraaf mw. ing. D. van Zutphen

Nadere informatie

Aan: Provincie Utrecht Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer t.a.v. de heer E. Koevoets. Postbus TH Utrecht. Geachte heer Koevoets,

Aan: Provincie Utrecht Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer t.a.v. de heer E. Koevoets. Postbus TH Utrecht. Geachte heer Koevoets, Dienst Water en Milieu Aan: Provincie Utrecht Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer t.a.v. de heer E. Koevoets Postbus 80300 3508 TH Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem

Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Gemeente Groningen Oktober 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Kaders lokaal grondverzet 3 2.1 Uitgangspunten bodembeheer

Nadere informatie

Waterbodemonderzoek (1)

Waterbodemonderzoek (1) Waterbodemonderzoek (1) Schutssluis Sluissloot Inspectie civieltechnisch gedeelte sluis. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft Witteveen+Bos, Raadgevend ingenieurs b.v. te Deventer een indicatief

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende Notitie bodemfunctieklassenkaart Gemeente Heeze-Leende Opdrachtgever : Gemeente Heeze-Leende Opgesteld door : SRE Milieudienst Postbus 435 5600 AK Eindhoven Projectnummer : 466384 Datum :30 november 2009

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem

Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem Definitief Grontmij Nederland B.V. Rotterdam, 22 mei 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 2 Werkwijze en resultaat... 6 2.1 Stap

Nadere informatie

I I I. Gemeente Heerde.

I I I. Gemeente Heerde. I I I Gemeente Heerde www.heerde.n T&uvv Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 3 september 2009 Kenmerk N002-4598036LNH-baw-V01 -NL Gebruik bodemkwaiiteitskaart bij grondverzet 1 Generiek

Nadere informatie

Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg

Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg Projectcode : 2002/14768 nummer : BBLnot 2.3 Datum : 13 februari

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Tabel 1 van 2 14,1 19,6

Tabel 1 van 2 14,1 19,6 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-11 = uw monsterreferentie nr. 11 monster-12 = uw monsterreferentie nr. 12 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

MARMOS Bodemmanagement

MARMOS Bodemmanagement Bodemmanagement Geert Adegeeststraat 4 3059 TA Rotterdam tel. 010-2202926 marmos@marmos.nl Nota bodembeheer Gemeente Baarn Definitief Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Gemeente baarn Projectnummer:

Nadere informatie