Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001"

Transcriptie

1 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001

2

3 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Ruimte Postbus AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Contactpersoon opdrachtgever Dhr. P. van den Boogert Contactpersoon LievenseCSO Dhr. J.S. Spronk Projectcode 13M1166 Documentnummer 13M1166.RAP001 Versiedatum juli 2015 Status Definitief

4

5 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling Werkwijze en resultaat Stap 1: Programma van eisen Stap 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige deelgebieden (1) Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking Selecteren beschikbare gegevens Het samenvoegen van punt- en mengmonsters Het vervangen van n beneden de detectielimiet Het opsporen van uitbijters Stap 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige deelgebieden (2) Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden (1) Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden (2) Aantal waarnemingen Splitsen van deelgebieden Definitieve gebiedsindeling Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones Stap 8: Bodemkwaliteitskaart Inleiding Kaart met uitgesloten locaties en gebieden Ontgravingskaart Toepassingskaart Bijzondere omstandigheden Vaststellen bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Emissietoets Samenvatting en conclusies Status: Definitief Versiedatum: juli 2015

6 Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3A Bijlage 3B Bijlage 4 Begrippenlijst Specificatie uitbijters Statistische parameters bodemkwaliteitszones (meetn) Statistische parameters bodemkwaliteitszones (n standaardbodem) Emissietoets Kaartbijlagen Kaartbijlage 1 Bodemfunctieklassenkaart Kaartbijlage 2A Bodemkwaliteitszones bovengrond Kaartbijlage 2B Bodemkwaliteitszones ondergrond Kaartbijlage 3A Ontgravingskaart bovengrond Kaartbijlage 3B Ontgravingskaart ondergrond Kaartbijlage 4A Toepassingskaart bovengrond Kaartbijlage 4B Toepassingskaart ondergrond Status: Definitief Versiedatum: juli 2015

7 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Krimpen aan den IJssel maakt voor haar grondstromenbeleid gebruik van de overgangsregeling voor bodemkwaliteitskaarten van het Besluit bodemkwaliteit 1 (hierna: Besluit). Hierbij maakt de gemeente gebruik van een bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan 2 die bestuurlijk zijn vastgesteld. De gemeente Krimpen aan den IJssel wil haar bodembeleid actualiseren en volledig overgaan op de regelgeving van het Besluit. Daarom moet een nieuwe bodemkwaliteitskaart worden gemaakt. De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft aan LievenseCSO Milieu B.V. opdracht gegeven voor het opstellen van een nieuwe bodemkwaliteitskaart voor haar grondgebied. Deze bodemkwaliteitskaart vormt, samen met de gemeentelijke bodemfunctieklassenkaart (zie kaartbijlage 1) en de nota bodembeheer 3, de basis voor het grond- en baggerstromenbeleid dat de gemeente onder het Besluit wil voeren. In deze rapportage staat beschreven volgens welke werkwijze de bodemkwaliteitskaart is gemaakt en wat de resultaten zijn. Een toelichting op de in dit rapport gebruikte begrippen is opgenomen in bijlage Doelstelling Doelstelling van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is om een actueel en dekkend beeld te krijgen van de diffuse chemische bodemkwaliteit in de gemeente Krimpen aan den IJssel. De achterliggende doelstelling van de gemeente is om met de bodemkwaliteitskaart gebruik te blijven maken van de mogelijkheden die het Besluit biedt: bij het toepassen van grond en baggerspecie op en in de landbodem; als bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende grond en van de ontvangende bodem (hierdoor hoeven minder partijkeuringen te worden uitgevoerd wat een kosten- en tijdbesparende factor is bij grondverzet); bij het wegnemen van mogelijke knelpunten bij grond- en/of baggerverzet; om gebiedsspecifiek grondstromenbeleid uit te voeren 3. 1 Besluit bodemkwaliteit, publicatie Staatscourant 3 december Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan Albrandswaard, Bernisse, Brielle, Krimpen aan den IJssel, Westvoorne en Rozenburg, projectnummer: B04A0832, Syncera B.V., 18 mei Nota bodembeheer gemeente Krimpen aan den IJssel Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

8 2 Werkwijze en resultaat De bodemkwaliteitskaart is opgesteld volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten 4. Er is gewerkt volgens het in de Richtlijn opgenomen stappenplan. Hieronder zijn de verschillende stappen weergegeven, die in de volgende paragrafen nader zijn toegelicht. In de Richtlijn is aangegeven dat de stappen niet chronologisch gevolgd hoeven te worden. Wel is het noodzakelijk dat de elementen van de stappen terugkomen in de werkwijze bij het vervaardigen van de bodemkwaliteitskaart. Voor deze bodemkwaliteitskaart is de volgende volgorde van de stappen gebruikt: Stap 1: Opstellen programma van eisen. Stap 2: Vaststellen onderscheidende kenmerken. Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensbewerking. Stap 4: Indelen beheergebied in deelgebieden. Stap 5: Controle indeling van het beheergebied. Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie. Stap 7: Vaststellen bodemkwaliteitszones. Stap 8: Opstellen ontgravings- en toepassingskaart. 2.1 Stap 1: Programma van eisen Voor deze bodemkwaliteitskaart zijn de volgende definities vastgesteld: Het beheergebied van de bodemkwaliteitskaart omvat het grondgebied van de gemeente Krimpen aan den IJssel. De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de landbodem van het beheergebied voor de bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 3,0 meter diepte (m-mv). De volgende locaties en gebieden zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart: Provinciale wegen inclusief de onverharde wegbermen (andere beheerorganisatie) en de onverharde wegberm van de Tiendweg. Locaties met, of die verdacht zijn voor, een sterke bodemverontreiniging. Gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming (specifiek voor wat betreft de ontgravingskaart). (Voormalige) stortplaatsen (specifiek voor wat betreft de ontgravingskaart). Het EMK-terrein (specifiek voor wat betreft de ontgravingskaart). Stortplaats baggerspecie Park Middenwetering/Groenendaal (specifiek voor wat betreft de ontgravingskaart). KV station Edisonstraat. Stormpoldervloedbos. Gebieden die in beheer zijn van Rijkswaterstaat met uitzondering van de drogere oevergebieden zoals gedefinieerd in de Waterregeling 5 (bijvoorbeeld de Stormpolder, de Sliksloothaven en gebieden tussen de Hollandse IJssel en de IJsseldijk) en overige waterbodems. Het grondwater. 4 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten, Ministerie van VROM, Ministerie van Verkeer en waterstaat, 3 september 2007 en wijzigingsbladen d.d. 1 maart 2011 (in werking getreden 1 april 2011), d.d. 1 januari 2013 en 1 januari Waterregeling, publicatie Staatscourant 7 december 2009, inclusief update 1 januari Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

9 De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor het huidige standaard NEN5740 stoffenpakket: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel, zink, minerale olie en de stofgroepen polychloorbifenylen (PCB) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), en arseen. De gegevens voor de bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig van representatieve bodemonderzoeken uit het bodeminformatiesystemen van de DCMR, die de bodeminformatie voor de gemeente Krimpen aan den IJssel beheert, en van het aanvullend bodemonderzoek dat is uitgevoerd voor de bodemkwaliteitskaart (CSO, september-oktober 2014). 2.2 Stap 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige deelgebieden (1) De basis van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart is het identificeren van onderscheidende gebiedskenmerken. Binnen een deelgebied wordt de bodemkwaliteit homogeen verondersteld (vergelijkbare kwaliteit). Op basis van de bodemopbouw, de gebruikshistorie, de ontwikkeling van wijken of gebieden, de geomorfologie en het huidig gebruik wordt een deelgebiedenkaart gedefinieerd. In overleg met de gemeente is bij deze bodemkwaliteitskaart uitgegaan van de zoneindeling van de huidige bodemkwaliteitskaart 6. In de rapportage van de huidige bodemkwaliteitskaart zijn aan de hand van de gebiedsonderscheidende kenmerken (de gebruikshistorie, de ontwikkeling van wijken en gebieden en het huidige gebruik) de bodemkwaliteitszones onderbouwd. In aanvulling op de huidige zone indeling is ook rekening gehouden met de volgende aspecten: De grenzen van de bodemfunctieklassenkaart. Hierdoor zijn enkele grenzen van bodemkwaliteitszones gewijzigd. Vanwege de uitvoerbaarheid van het grondstromenbeleid zijn een aantal relatief kleine niet-aaneengesloten zones bij grotere bodemkwaliteitszones gevoegd. Het betreft het Waalplantsoen, het plantsoen aan de Stad en Landschap, de Heemtuin, het Zwaneneiland, het Middenweteringpark en het Trimbaanpark. Op basis van de Basisregistratie Adres Gegevens (BAG) zijn enkele gebieden vanwege de bouwjaren van de opstallen in andere deelgebieden komen te liggen (noordelijke deel Treviso en Hoge Vijver). De vastgestelde bodemkwaliteit is als extra gebiedsonderscheidend kenmerk beoordeeld. Hierdoor zijn enkele wijzigingen doorgevoerd op de indeling van de deelgebieden. De onderscheiden voorlopige deelgebieden zijn weergegeven in tabel 2.1. De indeling geldt zowel voor de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) als de ondergrond (0,5-3,0 m-mv). 6 Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan Albrandswaard, Bernisse, Brielle, Krimpen aan den IJssel, Westvoorne en Rozenburg, projectnummer: B04A0832, Syncera B.V., 18 mei Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

10 Tabel 2.1 Samenvatting samenvoeging van huidige bodemkwaliteitszones tot voorlopige deelgebieden gemeente Krimpen aan den IJssel (geldt zowel voor de bovengrond als de ondergrond) Huidige bodemkwaliteitszones 02. Lintbebouwing < 1945, Krimpen 03. Lintbebouwing < 1945, buitend. Krimpen Voorlopige deelgebieden 1. Lintbebouwing < Wonen , Krimpen 2. Wonen Wonen , voorm. industrie <1945, buitend., Krimpen 11. Wonen , voorm. industrie <1945, buitend., Krimpen 3. Wonen Wonen >1990 en toekomstig, Krimpen 5. Wonen > Industrie/bedrijven , buitend, Krimpen Industrie/bedrijven > 1945, Krimpen 23. Industrie/bedrijven, stortp bagger, Stormpolder, Krimpen 16. Industrie/bedrijven < 1970, Stormpolder, Krimpen 31. Recreatie, Krimpen 42. Volkstuinen, Krimpen 4. Wonen , voorm. industrie <1945 buitendijks 6. Industrie/bedrijven buitendijks 7. Industrie/bedrijven > Industrie/bedrijven Stormpolder < Buitengebied 2.3 Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking Selecteren beschikbare gegevens De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft haar bodemgegevens bij de DCMR opgeslagen in het bodeminformatiesysteem Squit XO. Alleen als analyseresultaten geschikt zijn voor de diffuse chemische bodemkwaliteit, dan zijn deze door de DCMR in het bodeminformatiesysteem geregistreerd. Voor deze bodemkwaliteitskaart zijn de analysegegevens gebruikt die tot 1 mei 2014 in het bodeminformatiesysteem zijn geregistreerd. De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft aangegeven dat de onderzoeksgegevens die ouder zijn dan 5 jaar vergelijkbaar zijn met de onderzoeksgegevens van de laatste 5 jaar. In overleg met de gemeente zijn daarom de onderzoeksgegevens geselecteerd die niet ouder zijn dan 1 januari Het samenvoegen van punt- en mengmonsters De dataset voor de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart bestaat uit meng- en puntmonsters met analysegegevens. De landelijke IPO Werkgroep Achtergrondgehalten heeft onderzocht wat de invloed is van het meenemen van zowel punt- als mengmonsters op de berekening van percentieln 7 van de analysegegevens. De resultaten laten zien dat percentieln die zijn gebaseerd op een bestand met analysegegevens van zowel punt- als mengmonsters, vrijwel identiek zijn aan percentieln die zijn gebaseerd op een bestand met analysegegevens van alléén mengmonsters. Er bestaan daarom geen 7 Handreiking Achtergrondgehalten. Begeleidingscommissie actief bodembeheer, TNO MEP-R98/283.IPO/TNO, Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

11 praktische bezwaren tegen het berekenen van de bodemkwaliteit uit een bestand met analysegegevens, afkomstig van zowel punt- als mengmonsters. In dit project zijn de analysegegevens van de mengmonsters één maal meegenomen Het vervangen van n beneden de detectielimiet Bij analyses komt het vaak voor dat een bepaalde stof in het grond(meng)monster aanwezig is in concentraties beneden de detectiegrens van de gangbare analyseapparatuur. Hoewel de werkelijke onbekend is (de kan variëren van nul tot de detectielimiet) leveren deze monsters wel volle informatie voor de gemiddelde bodemkwaliteit in een gebied. Voor deze analyses is de methode van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten gehanteerd. Deze methode houdt in dat de gerapporteerde detectielimieten worden vermenigvuldigd met een factor 0,7 om tot een reken te komen. De opgegeven detectielimiet van een bepaalde stof verschilt van rapport tot rapport. Verhoogde detectielimieten komen voor bij verstoringen in de grond(meng)monstermatrix. Daarnaast zijn de detectielimieten in de loop der jaren lager geworden doordat nauwkeurigere analyseapparatuur beschikbaar is gekomen Het opsporen van uitbijters Ondanks dat er representatieve analysegegevens zijn geselecteerd, kan er sprake zijn van uitschieters in de dataset: extreem hoge gehalten als gevolg van bijvoorbeeld typefouten tijdens de invoer, onbetrouwbare analyses of lokale verontreinigingen door puntbronnen die niet als zodanig in het bodeminformatiesysteem zijn aangegeven. Hierbij worden dan vaak bij meerdere stoffen relatief hoge gehalten of juiste hele lage gehalten in het geval van detectiegrenzen aangetroffen. Per deelgebied en per stof zijn met een visuele methode (scatterplots) extreme gehalten gemarkeerd. Als de uitschieters tot een puntbron, type- of meetfout zijn te herleiden of als nietrepresentatief zijn beoordeeld in vergelijking met de andere resultaten van dat deelgebied, dan zijn de analyseresultaten uit het bestand verwijderd of aangepast. In bijlage 2 is een overzicht van de uiteindelijk verwijderde uitbijters opgenomen. 2.4 Stap 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige deelgebieden (2) In samenspraak met de gemeente is besloten om in aanvulling op de indeling van de gebieden (zie 2.2) de vastgestelde bodemkwaliteitsklassen op basis van de meest actuele dataset als gebiedsonderscheidend kenmerk te beoordelen. Hierdoor kunnen meerdere deelgebieden samengevoegd worden. De deelgebieden worden hierdoor groter, robuuster en per deelgebied wordt de bodemkwaliteit betrouwbaarder onderbouwd omdat er meer bodemgegevens beschikbaar zijn. Daarom zijn per bodemlaag de deelgebieden met een vergelijkbaar bodemgebruik en/of verwachte bodemkwaliteit samengevoegd. In tabel 2.2 is een overzicht gegeven van de samengevoegde deelgebieden (zie ook kaartbijlage 2). Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

12 Tabel 2.2 Onderscheiden deelgebieden per bodemlaag. Aantal analyses stoffen Voorlopige deelgebieden Functie (oude NEN-pakket) Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte) Verwachte* / Voorlopig vastgestelde bodemkwaliteitsklasse Voorlopig samengesteld deelgebied 1. Lintbebouwing < 1945 Wonen Industrie B1 Lintbebouwing < Wonen Wonen Wonen B Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen , B4 Wonen , voorm. industrie <1945 Wonen 0 Wonen/industrie voorm. industrie buitendijks <1945 buitendijks B6 6. Industrie/bedrijven Industrie/ bedrijven Industrie Wonen buitendijks buitendijks 7. Industrie/bedrijven B7 Industrie/ Industrie Landbouw/natuur > 1945 bedrijven > 1945 B8 8. Industrie/bedrijven Landbouw/natuur of Industrie 1 Industrie/bedrijven Stormpolder < 1970 Wonen of Industrie Stormpolder < Wonen > 1990 Wonen 1 Landbouw/natuur* B5+9 Buitengebied en Overig 9. Buitengebied 0 Landbouw/natuur* wonen > 1990 (landbouw/natuur) Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter diepte tot en met 2,0 meter diepte) O1 1. Lintbebouwing < 1945 Wonen Wonen Lintbebouwing < Wonen Wonen Landbouw/natuur O Krimpen 3. Wonen Wonen Landbouw/natuur aan den IJssel overig 4. Wonen , O4 Wonen , voorm. voorm. industrie <1945 Wonen 0 Wonen/industrie industrie <1945 buitendijks buitendijks O6 Industrie/ 6. Industrie/bedrijven buitendijks Industrie Wonen bedrijven buitendijks O Industrie/bedrijven > 1945 Industrie Landbouw/natuur Krimpen aan den IJssel overig O5 Industrie/ 8. Industrie/bedrijven Landbouw/natuur of Industrie 1 bedrijven Stormpolder < 1970 Wonen of Industrie Stormpolder < Wonen > 1990 Wonen 1 Landbouw/natuur* O Buitengebied Overig Krimpen aan den 0 Landbouw/natuur* (landbouw/natuur) IJssel overig Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

13 2.5 Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden (1) De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten stelt de volgende minimale eisen aan het aantal waarnemingen per deelgebied: Per deelgebied zijn voor alle stoffen ten minste 20 waarnemingen beschikbaar. De waarnemingen liggen voldoende verspreid over het deelgebied: Voor aaneengesloten deelgebieden bij een systematische indeling in 20 vakken zijn in tenminste 10 vakken één of meer waarnemingen beschikbaar. Voor elk niet-aaneengesloten deel van een deelgebied zijn ten minste 3 waarnemingen beschikbaar. Na het samenstellen van de dataset voor de bodemkwaliteitskaart ( 2.3.1), de voorbewerkingen ( en 2.3.4) en het samenvoegen van enkele voorlopige deelgebieden ( 2.4), bleek dat de deelgebieden niet aan de voornoemde minimumeisen van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten voldeden. Daarom is Stap 6 uitgevoerd ( 2.6) 2.6 Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie Voor de deelgebieden waar nog onvoldoende waarnemingen beschikbaar waren, is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd (LievenseCSO, september-oktober 2014). Bij het achterhalen van nadere bodeminformatie bleek ter plaatse van de een aantal (nietaaneengesloten) deelgebieden sprake te zijn van veel locaties (nagenoeg gebiedsdekkend) waar saneringen zijn uitgevoerd of onderzoek is uitgevoerd waarbij aangetoond is dat verder onderzoek noodzakelijk kan zijn. In overleg met de gemeente Krimpen aan den IJssel is besloten dat in deze gebieden bij grondverzet de bodemkwaliteitskaart niet gebruikt kan worden als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de grond (ontgravingskaart èn toepassingskaart). Het betreft de volgende (niet-aaneengesloten) deelgebieden: B4/O4 Wonen , voorm ind<1945 buitendijks. B6/O6 Industrie/bedrijven buitendijks (noordelijk deel). B8/O8 Industrie/bedrijven Stormpolder < Een groot deel van het buitengebied, zones B5+9 Buitengebied en wonen > 1990 en O Krimpen aan den IJssel overig, is in eigendom en beheer van Groenservice Zuid-Holland. Omdat het de verwachting is dat in de komende 5-10 jaar in dit gebied geen grondverzet gaat plaatsvinden, is besloten dit gebied ook uit te sluiten van de bodemkwaliteitskaart. Het aanvullend bodemonderzoek is zo opgezet, dat voor bijna alle (niet-aaneengesloten) deelgebieden wordt voldaan aan de eis van minimaal 20 waarnemingen per deelgebied. Daarnaast wordt voldaan aan de eis van minimaal 3 waarnemingen voor ieder nietaaneengesloten deelgebied voor het huidige stoffenpakket. Ook is rekening gehouden met de eis uit de Richtlijn dat de waarnemingen goed verspreid moeten liggen over de deelgebieden. Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

14 Een niet-aaneengesloten gebied in de bovengrond in de zone B5+9 Buitengebied en wonen > 1990, ten noorden van het KV station Edisonstraat, voldoet niet aan de eis van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten dat minimaal 3 waarnemingen beschikbaar zijn. In overleg met de gemeente is besloten dit gebiedje toch te zoneren. De onderbouwing hiervoor is de overeenkomsten in bodemopbouw, historie en huidige gebruik van het gebiedje (recreatie-/natuurgebied) en het feit dat de stoffen in de bodem homogeen voorkomen (weinig tot beperkte heterogeniteit). De vastgestelde detectiegrenzen in het aanvullend bodemonderzoek zijn omgerekend naar rekenkundige n ( 2.3.3) en de analyseresultaten zijn aan een uitbijteranalyse onderworpen ( 2.3.4). Hierbij is één geanalyseerd monster als uitbijter geïdentificeerd (zie bijlage 2). De overige resultaten van het bodemonderzoek zijn als representatief beoordeeld en toegevoegd aan de dataset van de bodemkwaliteitskaart. 2.7 Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden (2) Aantal waarnemingen Alle deelgebieden voldoen aan de eisen die de Richtlijn stelt aan het aantal waarnemingen en de spreiding van de waarnemingen. Een overzicht van het aantal analysen per stof per bodemkwaliteitszone staat in bijlage 3 (kolom N ) Splitsen van deelgebieden Op stofniveau is voor het gemeentelijke grondgebied bekeken of er een ruimtelijke clustering aanwezig is van hoge of lage gehalten. Op basis van ervaringen van LievenseCSO bij andere bodemkwaliteitskaarten is de ruimtelijke clustering onderzocht wanneer zware metalen en minerale olie een variatiecoëfficiënt hoger dan 1,5 hebben en de stofgroepen polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en polychloorbifenylen (PCB) een variatiecoëfficiënt hoger dan 2. Een hoge variatiecoëfficiënt is een indicatie van een mogelijke ruimtelijke clustering. Het overzicht van de variatiecoëfficiënten is opgenomen in bijlage 3 (kolom VC ). Hieruit blijkt, dat voor drie van de acht deelgebieden voor één of meerdere stoffen sprake is van een hoge variatiecoëfficiënt. Deze hoge variatiecoëfficiënten worden veroorzaakt door één of enkele relatief hoge n. Door het incidentele karakter er is geen sprake van ruimtelijke clustering. De relatief hoge variatiecoëfficiënten geven daarmee geen aanleiding tot het splitsen van deelgebieden Definitieve gebiedsindeling Op basis van de uitgevoerde stappen 1 t/m 6 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten zijn op het grondgebied van de gemeente Krimpen aan den IJssel de voorlopige deelgebieden voor zowel de boven- als de ondergrond (zie tabel 2.2 in 2.4) gewijzigd. Alle gewijzigde (definitieve) deelgebieden voldoen aan de minimumeisen voor het aantal en de spreiding van de waarnemingen volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

15 Deze definitieve deelgebieden worden de bodemkwaliteitszones in de gemeente Krimpen aan den IJssel. De bodemkwaliteitszones zijn opgenomen in tabel 2.3 en op de kaartbijlagen 2. Tabel 2.3 Onderscheiden definitieve deelgebieden, bodemkwaliteitszones, per bodemlaag. Definitieve deelgebied / bodemkwaliteitszone Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte) Definitieve deelgebieden / bodemkwaliteitszone Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter diepte tot en met 3,0 meter diepte) Lintbebouwing < 1945 Lintbebouwing < 1945 Wonen Industrie/ bedrijven buitendijks (west) Industrie/bedrijven > 1945 Buitengebied en wonen > 1990 Industrie/ bedrijven buitendijks (west) Krimpen aan den IJssel overig 2.8 Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones De gemiddelde gehalten van de bodemkwaliteitszones (zie bijlage 3, kolom 'Gem') zijn getoetst aan de toetsingsn uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit 8. De bodemkwaliteitszones kunnen vallen in de bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur (Achtergrondn -AW2000), Wonen of Industrie. De toetsmethodiek voor het bepalen van de bodemkwaliteitsklasse is opgenomen in bijlage 1 onder het kopje Bodemkwaliteitsklasse. De toetsmethodiek voor het bepalen van de bodemkwaliteitsklasse is minder streng dan de toetsmethodiek voor het bepalen van de ontgravingsklasse (zie ook en bijlage 1 onder de kopjes Bodemkwaliteitsklasse en Ontgravingskaart ). Met de minder strenge toets wordt voorkomen dat de bodemkwaliteit van een gebied op basis van één stof wordt ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse Industrie. Dit zou in de praktijk de ongewenste situatie kunnen opleveren dat ook voor alle overige stoffen minder strenge regels gelden en de concentraties kunnen toenemen tot de maximale n voor de functie Industrie. Hierdoor verslechtert de kwaliteit van het gebied. Dit doet zich met name voor bij licht verontreinigde industriegebieden. In tabel 2.4 is aangegeven in welke bodemkwaliteitsklasse iedere bodemkwaliteitszone valt. In bijlage 3 zijn de gespecificeerde beoordelingen weergegeven. De bodemkwaliteitsklasse wordt samen met de bodemfunctieklasse gebruikt voor het bepalen van de toepassingseis (zie 2.9.4). Controle saneringscriterium In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten staat vermeld, dat voor elke bodemkwaliteitszone met een 95-percentiel (P95) boven de interventie uit de Wet bodembescherming een controle op het saneringscriterium nodig is. Bij een overschrijding is het niet verantwoord om zonder partijkeuring grondverzet vanuit de betreffende zone te laten plaatsvinden. In de gemeente Krimpen aan den IJssel komt deze situatie niet voor. 8 Regeling bodemkwaliteit, publicatie Staatscourant 20 december 2007 en latere wijzigingen. Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

16 Heterogeniteit Naast de percentieln en variantie is ook de heterogeniteit van de waarnemingen berekend, volgens de methodiek zoals beschreven onder het kopje Heterogeniteit in bijlage 1. In de gemeente Krimpen aan den IJssel is in zes van de acht zones sprake van sterke heterogeniteit voor één of meerdere stoffen. Wanneer de diffuse bodemkwaliteit in een zone sterk heterogeen is verdeeld, is de betrouwbaarheid van het gemiddelde gehalte in de zone kleiner. De betreffende stoffen in de zones bevatten echter ruim voldoende waarnemingen om de heterogeniteit goed te beschrijven. Een overzicht van de heterogeniteitsindex per stof en per zone is in bijlage 3 opgenomen (kolom 'Heterogeniteit'). In tabel 2.4 is per bodemkwaliteitszone weergegeven voor welke stof(fen) een sterke heterogeniteit is vastgesteld. Tabel 2.4 Bodemkwaliteitsklasse en heterogeniteit per bodemkwaliteitszone en bodemlaag. Bodemkwaliteitszone Bodemkwaliteitsklasse Kwaliteits- Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte) Lintbebouwing < 1945 Wonen Industrie/ bedrijven buitendijks (west) Wonen Wonen Wonen Industrie/bedrijven > 1945 Industrie PCB Buitengebied en wonen > 1990 Landbouw/natuur bepalende stof Cadmium, Koper, Kwik, Lood, Zink, PCB, PAK Cadmium, Kwik, Lood, Zink, PAK Cadmium, Kobalt, Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter diepte tot en met 3,0 meter diepte) Lood, Zink, PCB, PAK Lintbebouwing < 1945 Wonen Kwik, Lood, PAK Industrie/ bedrijven buitendijks (west) Wonen Cadmium, Kobalt, Kwik, Lood, Zink, PCB, PAK, Minerale olie Sterke heterogeniteit inclusief aantal waarnemingen per stof Zink (38) Nikkel (98) Zink (98) Minerale olie (33) Nikkel (56) Minerale olie (58) Cadmium (42) Nikkel (38) Zink (37) Minerale olie (37) Krimpen aan den IJssel overig Landbouw/natuur Nikkel (125) 2.9 Stap 8: Bodemkwaliteitskaart Inleiding De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie hoofdkaarten: 1. Een kaart met uitgesloten locaties en gebieden. 2. De ontgravingskaart. 3. De toepassingskaart. In de volgende paragrafen is nader ingegaan op de hoofdkaarten. Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

17 2.9.2 Kaart met uitgesloten locaties en gebieden In de gemeente Krimpen aan den IJssel is een aantal locaties en gebieden uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Een overzicht van de uitgesloten locaties en gebieden is aangegeven in hoofdstuk 4. De ligging van de uitgesloten locaties en gebieden is vanwege het dynamische karakter niet altijd op de kaarten weergegeven. Deze bodemkwaliteitskaart kan op de uitgesloten locaties en gebieden niet worden gebruikt als bewijsmiddel voor de grond die wordt ontgraven van deze gebieden. Ook kan deze bodemkwaliteitskaart niet worden gebruikt om de toepassingseis te bepalen als grond op deze locaties/gebieden wordt toegepast. In de nota bodembeheer 9 is hier nader op ingegaan Ontgravingskaart De ontgravingskaart geeft de kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond op een niet voor bodemverontreiniging verdachte locatie. Deze kaart mag onder bepaalde voorn worden gebruikt als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de te ontgraven grond, als deze grond elders nuttig wordt toegepast. In de nota bodembeheer 10 is hier nader op ingegaan. De ontgravingskwaliteit is net als de bodemkwaliteitsklasse gebaseerd op het gemiddelde gehalte van een zone (zie bijlage 3, kolom 'Gem') en getoetst aan de toetsingsn uit het Besluit. Om het standstill-principe voor de bodemkwaliteit op gebiedsniveau te kunnen waarborgen, is de toetsing voor de kwaliteitsklasse van 'Wonen' strenger voor het bepalen van de ontgravingsklasse dan voor de het bepalen van de bodemkwaliteitsklasse van Wonen. De toetsingsmethodiek is opgenomen in bijlage 1 onder het kopje Ontgravingskaart, ter vergelijking zie het kopje Bodemkwaliteitsklasse In tabel 2.5 is de ontgravingsklasse per onderscheiden zone aangegeven. De ontgravingskaart per bodemlaag is opgenomen op de kaartbijlagen 3. De kleuren in tabel 2.5 komen overeen met de gebruikte kleuren op de kaartbijlagen 3 (ontgravingskaarten). Tabel 2.5 Ontgravingsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag. Bodemkwaliteitszone Ontgravingsklasse Bepalende stof Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte) Lintbebouwing < 1945 Industrie Zink, PAK Wonen Wonen Cadmium, Kwik, Lood, Zink, PAK Industrie/ bedrijven buitendijks (west) Wonen PCB, zink Industrie/bedrijven > 1945 Industrie PCB Buitengebied en wonen > 1990 Landbouw/natuur Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter diepte tot en met 3,0 meter diepte) Lintbebouwing < 1945 Wonen Kwik, Lood, PAK Industrie/ bedrijven buitendijks (west) Industrie Zink, Minerale olie Krimpen aan den IJssel overig Landbouw/natuur 9 Nota bodembeheer gemeente Krimpen aan den IJssel Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

18 2.9.4 Toepassingskaart Bij de toepassingskaart is gekeken naar de vastgestelde bodemkwaliteitsklasse en de (toekomstige) functie van de bodem (zie bijlage 1 onder het kopje 'Toepassingskaart'). In tabel 2.6 is het resultaat van deze werkwijze voor de toepassingskaart van de gemeente Krimpen aan den IJssel samengevat. Op de kaartbijlage 4 staan per bodemlaag aangegeven welke toepassingseis er geldt. De kleuren in tabel 2.6 komen overeen met de gebruikte kleuren op kaartbijlage 1 (bodemfunctieklassenkaart) en de kaartbijlagen 4 (toepassingskaarten). Tabel 2.6 Toepassingseisen per combinatie (voorkomende) bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse conform het generieke kader van het Besluit. Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte) Lintbebouwing < 1945 Wonen Industrie/ bedrijven buitendijks (west) Industrie Wonen Industrie Wonen Wonen Wonen Toepassingseis (generiek toetsingskader van het Besluit) Wonen Wonen Industrie Wonen Wonen Industrie/bedrijven > 1945 Industrie Industrie Industrie Buitengebied en wonen > 1990 Wonen Overig Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter diepte tot en met 3,0 meter diepte) Lintbebouwing < 1945 Industrie/ bedrijven buitendijks (west) Krimpen aan den IJssel overig Industrie Wonen Landbouw/natuur Wonen Landbouw/natuur Wonen Industrie Wonen Wonen Industrie Wonen Overig Landbouw/natuur Landbouw/natuur 2.10 Bijzondere omstandigheden De bodemkwaliteitskaart doet geen uitspraak over de kwaliteit van de bodem ter plaatse van voor bodemverontreiniging verdachte locaties, verontreinigde locaties, gesaneerde locaties of locaties met onvoorziene visuele waarnemingen (bodemvreemde materialen, kleur, geur). Op deze locaties verwacht men een afwijkende (betere of juist slechtere) bodemkwaliteit dan in de omgeving. Op terreinen die ooit een leeflaag van schone grond hebben gekregen, of gesaneerde locaties mag men bijvoorbeeld een betere kwaliteit verwachten. Een slechtere kwaliteit valt te verwachten op terreinen die (wellicht) door een puntbron verontreinigd zijn en ter plaatse van dempingen, stortplaatsen en lokale ophooglagen. Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

19 Ook door de provincie aangewezen beschermingsgebieden vallen onder locaties met bijzondere omstandigheden voor grondverzet. Voorbeelden hiervan zijn archeologie/cultuurhistorie, Ecologische hoofdstructuren en aardkundig volle gebieden. Voorafgaand aan het grondverzet moet zowel voor de ontgravingslocatie als op de toepassingslocatie worden nagegaan of er naar aanleiding van de ligging in één of meerdere beschermingsgebieden er restricties zijn ten aanzien van het grond- en baggerverzet. De provincie kan hier aanvullende eisen stellen. De ligging van deze provinciale beschermingsgebieden is onder andere te vinden op de website van provincie Zuid-Holland: Vaststellen bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Met de nieuwe bodemkwaliteitskaart en gewijzigde bodemfunctieklassenkaart heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel een goed instrument in handen voor het toepassen van grond. De gemeente is voor haar eigen gemeentelijke grondgebied het bevoegd gezag voor het Besluit bij de toepassing van grond en baggerspecie op de landbodem. De gemeente gaat gebruik maken van het gebiedsspecifieke kader van het Besluit. Vooruitlopend op het gebiedsspecifieke beleid van de gemeente, wil de gemeente gebruik maken van het generieke kader van het Besluit. Het vaststellen van de bodemkwaliteitskaart in het generieke kader van het Besluit kan beschouwd worden als een besluit van algemene strekking en wel een algemeen verbindend voorschrift (avv). De bodemfunctieklassenkaart moet worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Dit is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (zie hiervoor de Nota van toelichting bij artikel 55 van het Besluit) en kan evenals de bodemkwaliteitskaart beschouwd worden als een besluit van algemene strekking en wel een algemeen verbindend voorschrift (avv). Om de bekendheid en het draagvlak van bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart te vergroten adviseren wij dat bij de vaststelling van de bodemkwaliteitskaart en de bodemfunctieklassenkaart inspraak mogelijk is. Dat kan door de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4) of een vergelijkbare procedure te volgen. Het uiteindelijk te voeren gebiedsspecifieke beleid wordt geformuleerd in de nota bodembeheer 10. Deze nota bodembeheer moet, met de nieuwe bodemkwaliteitskaart en de gewijzigde bodemfunctieklassenkaart als bijlagen, bestuurlijk worden vastgesteld met een besluit van de Gemeenteraad. Hierop is de procedure uit de Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 3.4 (Art. 3:10), van toepassing. 10 Nota bodembeheer gemeente Krimpen aan den IJssel Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

20 3 Emissietoets Binnen het Besluit is een verbijzondering opgenomen: het toetsingskader voor het toepassen van grond in grootschalige toepassingen. In de kern van de grootschalige toepassing mag grond tot en met de ontgravingskwaliteitsklasse Industrie worden toegepast. Er hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit en de functie van de ontvangende bodem. Wel geldt als eis dat de uitloging van de toegepaste grond aan de eisen van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit moet voldoen. Concreet houdt dat in dat, bij gehalten groter dan de emissietoetsn, een uitloogonderzoek moet plaatsvinden. De resultaten van dit uitloogonderzoek worden vervolgens getoetst aan de eisen die het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit hieraan stellen. In het kader van deze bodemkwaliteitskaart zijn de gemiddelde s van de zones Lintbebouwing < 1945 (bovengrond), Industrie/bedrijven >1945 (bovengrond) en Industrie/bedrijven buitendijks (west) (ondergrond), waar de ontgravingskwaliteit in de klasse Industrie valt, getoetst aan de emissietoetsn uit de Regeling bodemkwaliteit. Deze toets is opgenomen in bijlage 4 en in tabel 3.1 samengevat. Omdat de gemiddelde ontgravingskwaliteit van de overige zones in de klassen Wonen of Landbouw/natuur vallen, wordt sowieso voldaan aan de emissietoetsn. Uit tabel 3.1 blijkt dat de gemiddelde voor alle stoffen lager is dan de emissietoets. Dit betekent dat er voor de zones Lintbebouwing < 1945 (bovengrond), Industrie/bedrijven >1945 (bovengrond) en Industrie/bedrijven buitendijks (west) (ondergrond) geen belemmering is om vrijkomende grond toe te passen in een grootschalige bodemtoepassing. Tabel 3.1 Emissietoets bij bodemkwaliteitszones met ontgravingskwaliteitsklasse Industrie Bodemkwaliteitszone Lintbebouwing < 1945 (bovengrond) Industrie/bedrijven >1945 (bovengrond) Industrie/bedrijven buitendijks (west) (ondergrond) Overschrijding emissietoets Nee Nee Nee Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

21 4 Samenvatting en conclusies LievenseCSO Milieu B.V. heeft in opdracht van de gemeente Krimpen aan den IJssel de bodemkwaliteitskaart opgesteld voor het gemeentelijke grondgebied. In de bodemkwaliteitskaart zijn op basis van gebruik en bodemkwaliteit in totaal 8 bodemkwaliteitszones onderscheiden in de bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte; 0 0,5 m-mv) en de ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter tot en met 3,0 meter diepte; 0,5 3 m-mv) die in tabel 4.1 zijn gespecificeerd. Tabel 4.1 Onderscheiden bodemkwaliteitszones Bodemkwaliteitszone bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte) Bodemkwaliteitszone ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter tot en met 3,0 meter diepte) Lintbebouwing < 1945 Lintbebouwing < 1945 Wonen Industrie/ bedrijven buitendijks (west) Industrie/bedrijven > 1945 Buitengebied en wonen > 1990 Industrie/ bedrijven buitendijks (west) Krimpen aan den IJssel overig De volgende locaties en gebieden zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart: De onderscheiden deelgebieden: B4/O4 Wonen , voorm ind<1945 buitendijks. B6/O6 Industrie/bedrijven buitendijks (noordelijk deel). B8/O8 Industrie/bedrijven Stormpolder < Provinciale wegen inclusief de onverharde wegbermen (andere beheerorganisatie) en de onverharde wegberm van de Tiendweg. Locaties met, of die verdacht zijn voor, een sterke bodemverontreiniging. Gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming (specifiek voor wat betreft de ontgravingskaart). (Voormalige) stortplaatsen (specifiek voor wat betreft de ontgravingskaart). EMK-terrein (specifiek voor wat betreft de ontgravingskaart). Stortplaats baggerspecie Park Middenwetering/Groenendaal (specifiek voor wat betreft de ontgravingskaart). Gebied in eigendom en beheer van Groenservice Zuid-Holland. KV station Edisonstraat. Stormpoldervloedbos. Gebieden die in beheer zijn van Rijkswaterstaat met uitzondering van de drogere oevergebieden zoals gedefinieerd in de Waterregeling 11 (bijvoorbeeld de Stormpolder, de Sliksloothaven en gebieden tussen de Hollandse IJssel en de IJsseldijk) en overige waterbodems. De bodemlaag dieper dan 3 meter beneden het maaiveld. Het grondwater. 11 Waterregeling, publicatie Staatscourant 7 december 2009, inclusief update 1 januari Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

22 Alle zones zijn vastgesteld voor de stoffen arseen, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie en de stofgroepen polychloorbifenylen (PCB) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Op de ontgravingskaart (kaartbijlagen 3) zijn de kwaliteitsgegevens weergegeven van de te ontgraven boven- en ondergrond op niet verdachte locaties voor bodemverontreiniging. Op de toepassingskaart voor de boven- en ondergrond (kaartbijlagen 4) zijn de toepassingseisen weergegeven die gelden voor een gebied als een partij grond wordt toegepast. In tabel 3.2 is een totaaloverzicht gegeven van alle zones. De kleuren in tabel 3.2 komen overeen met de gebruikte kleuren op kaartbijlage 1 (bodemfunctieklassenkaart), de kaartbijlage 3 (ontgravingskaarten) en de kaartbijlagen 4 (toepassingskaarten). De bodemkwaliteitskaart kan voor alle acht onderscheiden bodemkwaliteitszones worden gebruikt als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de te ontgraven grond. In de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn de vastgestelde toepassingseisen strenger dan de vastgestelde ontgravingsklasse in de bovengrondzone Lintbebouwing <1945 en de ondergrondzone Industrie/bedrijven buitendijks (west). Daarom kan binnen deze zones geen vrij grondverzet 12 plaatsvinden met de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de toe te passen grond. Uitzondering hierop vormen grootschalige bodemtoepassingen. Een bijzondere positie kennen de zogenaamde grootschalige toepassingen. In deze toepassingen mag grond tot en met de (ontgravings-) kwaliteitsklasse Industrie worden toegepast. Er hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit en de functie van de ontvangende bodem. Wel moet de toe te passen grond voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de uitloging. Uit deze bodemkwaliteitskaart blijkt dat de zones Lintbebouwing < 1945 (bovengrond), Industrie/bedrijven >1945 (bovengrond) en Industrie/bedrijven buitendijks (west) (ondergrond), waar de ontgravingskwaliteitsklasse Industrie is vastgesteld, de gemiddelde n van alle stoffen lager zijn dan de emissietoetsn. Omdat de gemiddelde ontgravingskwaliteit van de overige zones in de klassen Wonen of Landbouw/natuur vallen, wordt sowieso voldaan aan de emissietoetsn. Er is dan ook geen belemmering om grond vanuit deze zones toe te passen in een 'grootschalige bodemtoepassing'. In de nota bodembeheer 13 is nader ingegaan op het gebiedsspecifiek beleid in de gemeente Krimpen aan den IJssel. 12 Van vrij grondverzet is sprake als voorafgaand aan het grondverzet de kwaliteit van de grond niet hoeft te worden vastgesteld. 13 Nota bodembeheer gemeente Krimpen aan den IJssel Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

23 Tabel 4.2 Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones, ontgravingsklassen, toepassingseisen bij de voorkomende bodemfuncties conform het generiek kader Besluit bodemkwaliteit. Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte) Lintbebouwing < 1945 Wonen Industrie/ bedrijven buitendijks (west) Industrie Wonen Industrie Wonen Ontgravingsklasse Industrie Wonen Toepassingseis (generiek toetsingskader van het Besluit) Wonen Wonen Industrie Wonen Wonen Industrie/bedrijven > 1945 Industrie Industrie Industrie Buitengebied en wonen > 1990 Wonen Overig Landbouw/natuur Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter diepte tot en met 3,0 meter diepte) Lintbebouwing < 1945 Industrie/ bedrijven buitendijks (west) Krimpen aan den IJssel overig Industrie Wonen Wonen Landbouw/natuur Wonen Industrie Industrie Wonen Industrie Wonen Overig Landbouw/natuur Landbouw/natuur Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

24 Status: Definitief Versiedatum: juli / 18

25 Bijlagen

26 Status: Definitief Versiedatum: juli 2015

27 Bijlage 1 Begrippenlijst Bagger(specie) Baggerspecie is materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organisch stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature wordt aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. Bodemkwaliteitskaart De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie hoofdkaarten: 1. Een kaart met uitgesloten locaties en gebieden. 2. De ontgravingskaart (deze kaart mag onder bepaalde voorn worden gebruikt als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de te ontgraven grond, als deze grond elders nuttig wordt toegepast). 3. De toepassingskaart (deze kaart geeft de maximale kwaliteitseisen weer waaraan de toe te passen grond moet voldoen). Bodemkwaliteitsklasse In het Besluit bodemkwaliteit worden bodemkwaliteitszones afhankelijk van de gemiddelde kwaliteit ingedeeld in één van de drie onderscheiden bodemkwaliteitsklassen: Klasse Landbouw/natuur. Klasse Wonen. Klasse Industrie. Bij de toetsmethodiek voor Landbouw/natuur wordt uitgegaan van een staffel voor het aantal toegestane overschrijdingen van de functien (zie onderstaand). Voor de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Krimpen aan den IJssel is het basispakket van toepassing. Voor de klasse Wonen is een aanvullende toetsing van toepassing. Tabel B1 Staffel toegestane aantal overschrijdingen Aantal gemeten stoffen Aantal toegestane overschrijdingen Basispakket (7-15) Klasse Landbouw/natuur (Achtergrond AW2000): Alle gehalten voldoen aan de Achtergrondn (AW2000), met uitzondering van een aantal overschrijdingen, zie staffel tabel B1. De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens Achtergrondn (AW2000) bedragen. De overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens Wonen (exclusief nikkel, zie tabel B2 bij 'Toetsingsn Besluit bodemkwaliteit'). Status: Definitief Versiedatum: juli 2015

28 Klasse Wonen: Alle gehalten voldoen aan de klassegrens Wonen, met uitzondering van een aantal overschrijdingen, zie staffel tabel B1. De overschrijding mag maximaal de norm voor de klassegrens Wonen plus de norm voor de klassegrens Achtergrondn (AW2000) bedragen. De overschrijding mag maximaal de norm voor de klassegrens Industrie bedragen. Klasse Industrie: Als de indeling niet leidt tot de indeling in klasse Wonen of Achtergrondn (AW2000) wordt de bodemkwaliteit ingedeeld in de klasse Industrie. Bodemkwaliteitszone Een deel van een beheergebied waarvoor geldt dat er sprake is van een zelfde gebiedseigen bodemkwaliteit, waarbij zowel de verwachtings als de mate van variabiliteit van belang zijn. De spreiding van gehalten binnen een bodemkwaliteitszone is relatief laag. Een bodemkwaliteitszone is begrensd in het horizontale vlak èn het verticale vlak (diepte). Bijzondere omstandigheden Voor een binnen een bodemkwaliteitszone liggend gebied geldt dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, als er voor dat gebied een afwijkende verwachtings geldt ten opzichte van de verwachtings van de betreffende bodemkwaliteitszone. Te denken valt aan voor bodemverontreiniging verdachte locaties, onderzochte locaties, locaties waar een sanering heeft plaatsgevonden of locaties met onvoorziene visuele waarnemingen (bodemvreemde materialen, kleur, geur). Ook beschermde gebieden zoals bijvoorbeeld voor de ecologie, archeologie, aardkundige n en cultuurhistorie vallen onder de bijzondere omstandigheden. Deelgebied Deel van een beheergebied waarvoor geldt dat dit op eenduidige wijze kan worden gekarakteriseerd door middel van de voor het beheergebied geldende onderscheidende gebiedskenmerken. In tegenstelling tot de bodemkwaliteitszone is er voor het Zone nog geen toetsing uitgevoerd of het daadwerkelijk een bodemkwaliteitszone is. Wanneer een Zone uit meerdere terreinen bestaat die niet aan elkaar grenzen, worden de individuele gebieden aangeduid als niet-aaneengesloten deelgebieden. Status: Definitief Versiedatum: juli 2015

29 Diffuse chemische bodemkwaliteit De diffuse chemische bodemkwaliteit in een bepaald gebied is de verdeling van gehalten van stoffen in dat gebied waarvoor de bodemkwaliteitskaart is vastgesteld. Deze verdeling kan worden gekwantificeerd door statistische parameters (gemiddelde, percentieln). Grond Onder dit begrip vallen onder andere: zand, veen, klei en löss. Het Besluit bodemkwaliteit definieert grond als volgt: Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie. Ook verontreinigde grond die is gereinigd en ontwaterde of gerijpte baggerspecie worden als grond beschouwd. Grond die in het kader van het Besluit bodemkwaliteit nuttig wordt toegepast mag maximaal 20 gewichtsprocent aan bodemvreemd materiaal bevatten. In gebiedsspecifiek beleid kunnen hieraan strengere eisen worden gesteld. Heterogeniteit Wanneer de diffuse bodemverontreiniging in een zone zeer heterogeen is verdeeld, is de betrouwbaarheid van het gemiddelde gehalte in de zone ook kleiner. Bij zones met een hoge heterogeniteit kan de gemeente besluiten dat de bodemkwaliteitskaart in bepaalde situaties niet gebruikt mag worden als bewijsmiddel. Het vastgestelde gemiddelde gehalte heeft naar mening van de gemeente een te lage betrouwbaarheid. Een zekere heterogeniteit op zich hoeft overigens geen probleem te zijn zolang er geen sprake is van een gebruiksrisico. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule: Status: Definitief Versiedatum: juli 2015

30 (P95 P5) heterogeniteit = (Maximale industrie Achtergrond) De beoordeling van de heterogeniteitsindex is als volgt: Index < 0,2 : weinig heterogeniteit 0,2 < Index < 0,5 : beperkte heterogeniteit 0,5 < Index < 0,7 : er is sprake van heterogeniteit Index > 0,7 : sterke heterogeniteit Interventie Wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventie uit de Wet bodembescherming wordt gesproken over een sterke verontreiniging of een sterk verhoogd gehalte. De interventien zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 1 juli 2013 (gepubliceerd in de Staatscourant nr , d.d. 27 juni 2013). Niet gezoneerd gebied Gebieden kunnen worden gezoneerd wanneer er voldoende waarnemingen beschikbaar zijn om te voldoen aan de eisen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Wanneer er onvoldoende waarnemingen beschikbaar zijn, kan de actuele diffuse chemische bodemkwaliteit van het gebied niet met een voldoende onderbouwing en betrouwbaarheid worden bepaald en wordt het Zone niet gezoneerd. Een gebied kan ook niet worden gezoneerd als niet wordt voldaan aan de eisen voor de spreiding van de waarnemingen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Een niet gezoneerd gebied kan ook ontstaan als de gemeente er bewust voor kiest een gebied niet op te nemen in de bodemkwaliteitskaart (zie ook: Uitgesloten locaties en gebieden). Niet verdachte locatie voor bodemverontreiniging Een locatie waar geen puntbron aanwezig is (geweest), bijvoorbeeld een ondergrondse huisbrandolietank of een chemische wasserij, of een (bekend) geval van ernstige bodemverontreiniging. Nota bodembeheer Een nota bodembeheer is een beleidsdocument waarin de onderbouwing voor gebiedsspecifiek beleid is opgenomen. In de nota bodembeheer komen de volgende aspecten aan de orde: één of meerdere kaarten met de begrenzing van het bodembeheergebied en de bodemfuncties; een (water)bodemkwaliteitskaart; een toelichting op de maatschappelijke opgave en het grondverzet en de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst; (indien van toepassing) de vastgestelde Lokale Maximale Waarden, inclusief motivatie en de resultaten van de risicotoolbox; (indien van toepassing) de maximale gewichtspercentage bodemvreemd materiaal inclusief onderbouwing en motivatie. Status: Definitief Versiedatum: juli 2015

31 Daarnaast kan in een nota bodembeheer aandacht worden besteed aan de regels en procedures rondom grondstromen, wet- en regelgeving bij grondstromen, duurzaam bodembeheer en/of de (diepere) ondergrond. Onderscheidende gebiedskenmerken Kenmerken in een gebied waarvan verwacht wordt dat deze een verband vertonen met de bodemkwaliteit. Bijvoorbeeld: bodemtype, geomorfologie, landgebruik, historie, gebiedsontwikkeling en huidig gebruik. Bij het actualiseren van een bodemkwaliteitskaart kan de vastgestelde bodemkwaliteit in de bestaande kaart ook als (aanvullend) onderscheidend gebiedskenmerk worden vastgesteld. Ontgravingskaart De ontgravingskaart geeft de kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond. Deze kaart mag onder bepaalde voorn worden gebruikt als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de te ontgraven grond, als deze grond elders nuttig wordt toegepast. De ontgravingskwaliteit is gebaseerd op de gemiddelde gehalten van een zone en getoetst aan de toetsingsn uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. De bodemkwaliteitszones kunnen vallen in de ontgravingsklassen Landbouw/natuur (achtergrondn -AW2000), Wonen, Industrie of Niet-toepasbaar. Bij de toetsmethodiek voor Landbouw/natuur wordt uitgegaan van een staffel (zie tabel B1 bij 'Bodemkwaliteitsklasse') voor het aantal toegestane overschrijdingen van de functien. Klasse Landbouw/natuur (Achtergrond AW2000): Alle gehalten voldoen aan de Achtergrondn (AW2000), met uitzondering van een aantal overschrijdingen, zie staffel tabel B1. De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens Achtergrondn (AW2000) bedragen. De overschrijding lager is dan de norm voor klassegrens Wonen (exclusief nikkel, zie tabel B2 bij 'Toetsingsn Besluit bodemkwaliteit'). Klasse Wonen: De gehalten voldoen niet aan de klasse Landbouw/natuur en de norm voor klassegrens Wonen wordt niet overschreden. Klasse Industrie: De norm voor klassegrens Wonen wordt overschreden. De norm voor klasse grens Industrie wordt niet overschreden. Klasse Niet toepasbaar: De norm voor klassegrens Industrie wordt overschreden. Percentiel/percentiel Waarde waar beneden een bepaald percentage van de analyseresultaten gelegen is. Bijvoorbeeld 90-percentiel: 90% van de analyseresultaten ligt beneden deze. Puntbron Duidelijk aanwijsbare bron voor bodemverontreiniging zoals bijvoorbeeld een ondergrondse tank voor de opslag van olie, een ontvettingsbad of een afleverzuil voor brandstof(fen). Status: Definitief Versiedatum: juli 2015

32 Standaarddeviatie Ook wel standaardafwijking genoemd. Het geeft de mate aan voor de spreiding van waarnemingen in een dataset. De berekening hiervan is als volgt: n stdev= (1/n (x x) 2 ) x=1 Hierbij is n het aantal analyseresultaten, x een individueel analyseresultaat en x het gemiddelde van de analyseresultaten. Toepassingskaart Deze kaart geeft de maximale kwaliteitseisen weer waaraan de toe te passen grond moet voldoen. Bij de toepassingskaart wordt gekeken naar de vastgestelde bodemkwaliteit en de (toekomstige) functie van de bodem. Op basis van deze dubbele toets, waarbij de strengste toets doorslaggevend is, wordt aan elke zone de toepassingseis vastgesteld. Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis Overig (Landbouw/natuur) Landbouw/natuur Landbouw/natuur Overig (Landbouw/natuur) Wonen Landbouw/natuur Overig (Landbouw/natuur) Industrie Landbouw/natuur Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur Wonen Wonen Wonen Wonen Industrie Wonen Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur Industrie Wonen Wonen Industrie Industrie Industrie Toetsing grondverzet Om te beoordelen of grondverzet is toegestaan wordt de kwaliteit van de aan te brengen grond vergeleken met de toepassingseis. De kwaliteit van de aan te brengen grond kan worden bepaald op basis van een bodemkwaliteitskaart, partijkeuring of een ander erkend bewijsmiddel. De toepassingseis op basis van de bodemkwaliteitskaart (gezoneerde gebieden) of bodemonderzoek van de ontvangende bodem (niet gezoneerde gebieden). Kwaliteit toe te passen grond Toepassingseis Toepassing toegestaan? Wonen Wonen Ja Industrie Wonen Nee Landbouw/natuur Wonen Ja Wonen Industrie Ja Industrie Industrie Ja Landbouw/natuur Industrie Ja Wonen Landbouw/natuur Nee Industrie Landbouw/natuur Nee Landbouw/natuur Landbouw/natuur Ja Status: Definitief Versiedatum: juli 2015

33 Toetsingsn Besluit bodemkwaliteit Om een zone te karakteriseren moet een toetsing plaatsvinden aan de gestelde normen uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Deze toetsingsnormen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Tabel B2 Toetsingsnormen (in mg/kg ds voor standaardbodem -lutum 25%, org.stof 10%-) Stof Maximale n Achtergrond (AW2000, Landbouw/natuur) Maximale n wonen Maximale n industrie Arseen Barium * Cadmium 0,60 1,2 4,3 Chroom Kobalt Koper Kwik 0,15 0,83 4,8 Lood Molybdeen 1, Nikkel * Zink Som PAK 1,5 6,8 40 Som PCB 0,02 0,04 0,5 Minerale olie * De normstelling in Besluit bodemkwaliteit voor barium en nikkel zijn door het voormalige Ministerie van VROM sinds 1 april 2009 gewijzigd (Staatscourant, 7 april 2009). Voor nikkel vindt voor schone grond (klasse Landbouw/natuur) geen toetsing meer plaats aan de maximale voor de bodemkwaliteitsklasse wonen. Voor barium is besloten alle toetsingsnormen tijdelijk in te trekken als aangetoond kan worden dat er geen sprake is van een verontreiniging veroorzaakt door activiteiten van de mens. Uitbijters Een uitbijter is een gehalte in het gegevensbestand die niet representatief is voor de diffuse chemische bodemkwaliteit in een Zone. De (potentiële) uitbijters worden met een visuele methode (scatterplots) inzichtelijk gemaakt. Het niet representatieve gehalte is het gevolg van duidelijk aantoonbare menselijke activiteiten: puntverontreinigingen, verdachte locaties, typfouten tijdens invoer. Status: Definitief Versiedatum: juli 2015

34 Uitgesloten locaties en gebieden Uitgesloten locaties en gebieden zijn terreinen die op beleidsmatige grond niet kunnen worden opgenomen in de bodemkwaliteitskaart of niet voldoen aan de minimumeisen voor het aantal en de spreiding van de waarnemingen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Voorbeelden zijn onder andere terreinen waar de gemeente niet het bevoegd gezag voor het Besluit bodemkwaliteit is zoals buitendijks gebied. Terreinen waar sprake is van een sanering of verontreiniging door een lokale activiteit worden eveneens uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Maar ook terreinen die in het beheer zijn van andere organisaties zoals Rijkswaterstaat (rijkswegen), de provincie (provinciale wegen) of de SBNS (spoorgebonden gronden) worden soms uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Variabiliteit Mate waarin de gehalten binnen een bodemkwaliteitszone varieert. Variatiecoëfficiënt Maat voor de spreiding in gehalten (standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde). Vrij grondverzet Van vrij grondverzet is sprake als voorafgaand aan het grondverzet de kwaliteit van de grond niet hoeft te worden vastgesteld. Status: Definitief Versiedatum: juli 2015

35 Bijlage 2 Specificatie uitbijters Status: Definitief Versiedatum: juli 2015

36 Zone Locatienaam Type onderzoek BG Lintbebouwing < 1945 IJsseldijk 130 VO C O MM3 Rapportnummer Rapportdatum Monsternaam Uitbijter Toelichting Cadmium (1,4), Koper (250), Kwik (8,1), Lood (760), Nikkel (46), Zink (770), Arseen (52) BG Lintbebouwing < 1945 Veldwerk BKK 15-BG Hele monster Mengmonster dat uitgesplitst is, verhogingen niet bevestigd. Hele monster als uitbijter aangemerkt. Vrijwel alle stoffen zijn sterk verhoogd. Monster niet representatief ten opzichte van de rest van de beschikbare analysegegevens in het deelgebied. BG Wonen IJsseldijk 362 OO DCIJS PAK (59) In rapport PAK > I te relateren aan gebruik en bijmengingen. BG Wonen Breestraat 10 VO AT M1 Kwik (110) Niet respresentatief ten opzichte van de rest van de beschikbare analysegegevens in het deelgebied. BG Wonen Breestraat 10 VO AT M2 Koper (710), Kwik (810) Niet respresentatief ten opzichte van de rest van de beschikbare analysegegevens in het deelgebied. BG Wonen Breestraat 10 VO AT M3 Kwik (310) Niet respresentatief ten opzichte van de rest van de beschikbare analysegegevens in het deelgebied. BG Wonen Breestraat 10 VO AT M4 Kwik (120) Niet respresentatief ten opzichte van de rest van de beschikbare analysegegevens in het deelgebied. BG Wonen Breestraat 12a VO /HB/ M2 Olie (1300) Niet respresentatief ten opzichte van de rest van de beschikbare analysegegevens in het deelgebied. BG Wonen Breestraat 12a VO /HB/ MM1 PAK (100) Verontreiniging, locatie is inmiddels gesaneerd. BG Wonen IJsseldijk 310 VO WN M4 PAK (180) Deelmonster van uitgesplitst mengmonster. Verontreiniging, sanering in eigen beheer. Niet respresentatief ten opzichte van de rest van BG Industrie/ bedrijven Parallelweg 1 NUL C O M1 Olie (760) de beschikbare analysegegevens in het buitendijks (west) deelgebied. BG Industrie/ bedrijven buitendijks (west) Parallelweg 1 NUL of EIND C O M4 Olie (790) Niet respresentatief ten opzichte van de rest van de beschikbare analysegegevens in het deelgebied. nummer R001- Cadmium (2,6), Koper BG Industrie/ bedrijven Verontreinging. Nog niet uitgekarteerd. Niet Zellingstraat 3-4 NUL of EIND NDB-nnc-V (1400), Lood (360), Zink buitendijks (west) representatief. NL (1500), PAK (31) nummer R001- BG Industrie/ bedrijven Verontreinging. Nog niet uitgekarteerd. Niet Zellingstraat 3-4 NUL of EIND NDB-nnc-V PAK (72), Olie (490) buitendijks (west) representatief. NL BG Industrie/bedrijven > 1945 Edisonstraat 1 (niewbouw) VO MM1 PAK (48) (lutum en orgstof Locatie waar ook nieuwe gevallen zijn. / Niet vallen hier ook op, zijn stuk representatief monster. hoger dan rest) BG Industrie/bedrijven > 1945 Industrieweg 4 VO 0811A559/GGE/rap MM2 Lood (170) Niet representatief, diverse verdachte activiteiten vermeld in rapport. BG Industrie/bedrijven > 1945 Van Utrechtweg 9-11 NUL of EIND DH M4 Nikkel (220) Verontreinging. Nog niet uitgekarteerd. Niet representatief. BG Industrie/bedrijven > 1945 Van Utrechtweg 9-11 NUL of EIND DH M5 Nikkel (2300) Verontreinging. Nog niet uitgekarteerd. Niet representatief. OG Lintbebouwing < 1945 IJSSELDIJK 113,115 VO /rap M2 PAK (35) Puinbijmenging OG Lintbebouwing < 1945 IJsseldijk 366 VO AT MM2 Lood (270) Locatie met BUS-sanering. OG Industrie/ bedrijven buitendijks (west) OG Industrie/ bedrijven buitendijks (west) OG Industrie/ bedrijven buitendijks (west) OG Industrie/ bedrijven buitendijks (west) OG Industrie/ bedrijven buitendijks (west) OG Industrie/ bedrijven buitendijks (west) OG Industrie/ bedrijven buitendijks (west) OG Industrie/ bedrijven buitendijks (west) OG Industrie/ bedrijven buitendijks (west) OG Industrie/ bedrijven buitendijks (west) Jacob Jordaensstraat ong. (en omgeving, riooltrace IO B05A MM8 PAK (38,5) Haven 1 NUL of EIND 05M / M1 Nikkel (890), Zink (18000), Olie (530) Niet respresentatief ten opzichte van de rest van de beschikbare analysegegevens in het deelgebied. Ernstig geval. Haven 1 NUL of EIND 05M / M10 Nikkel (270), Zink (2400) Ernstig geval. Haven 1 NUL of EIND 05M / M3 Nikkel (240), Zink (2300) Ernstig geval. Haven 1 NUL of EIND 05M / M4 Nikkel (230), Zink (1900) Ernstig geval. IJsseldijk B VO PB02249/D M1 Olie (320) Betreft verontreiniging, sanering in eigen beheer Parallelweg e.o VO D M5 slib Parallelweg e.o VO D M6 teer PAK (60), Olie (6400) Parallelweg e.o VO D M8 carbo Zellingstraat 3-4 Van der Giessenweg 32 (Autobedrijf M. de Koning) nummer R001- NUL of EIND NDB-nnc-V NL Barium (720), Cadmium (6,1), Kwik (3,3), Lood (480), Zink (970), Olie (320) Verdacht en niet representatief. PCB (0,4900), PAK (2500), Olie (2000) Barium (690), Koper (460), Lood (890), Zink (1500) Verdacht en niet representatief. Verdacht en niet representatief. Verontreinging. Nog niet uitgekarteerd. Niet representatief. OG Krimpen aan den IJssel overig VO 04X M3 Olie (390) Verdacht en niet representatief. OG Krimpen aan den IJssel overig Van Utrechtweg 47 OO DCVU Nikkel (42) Verontreiniging boven interventie, beperkte omvang. Niet representatief. OG Krimpen aan den IJssel overig Bloemenbuurt VO DH MM8 Arseen (35) Demping Niet respresentatief ten opzichte van de rest van OG Krimpen aan den IJssel overig Breestraat 10 VO AT M5 Kwik (78) de beschikbare analysegegevens in het deelgebied. OG Krimpen aan den IJssel overig Breestraat 10 VO AT MM2 PAK (62) Verontreiniging, locatie is inmiddels gesaneerd OG Krimpen aan den IJssel overig IJsseldijk 310 VO WN M2 PAK (170) OG Krimpen aan den IJssel overig IJsseldijk 310 VO WN MM1 PAK (80) OG Krimpen aan den IJssel overig Van Ostadelaan 4 VO / M1 Zink (410) Deelmonster van uitgesplitst mengmonster. Verontreiniging, sanering in eigen beheer. Uitgesplitst mengmonster. Verontreiniging, sanering in eigen beheer. Niet respresentatief ten opzichte van de rest van de beschikbare analysegegevens in het deelgebied. Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Bijlage 2 Specificatie uitbijters

37 Bijlage 3A Statistische parameters bodemkwaliteitszones (meetn) Status: Definitief Versiedatum: juli 2015

38 Bijlage 3A: Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit (gemeten n) * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) Streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentie Industrie achtergrond) > max. industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) max. wonen < < max. industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrond < < max. wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) < achtergrond weinig heterogeniteit (Index < 0,2) Zone Statistische parameters BG Lintbebouwing < 1945 Bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 14,5 % Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: industrie OS = 5,1 % MIN MAX Gem. > Ind. P95> I Stoffen Achtergrond wonen industrie Interventiew aarde bodem (I) Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Barium* 20 35,0 49,3 78,8 115,0 157,5 186,0 233,0 266,5 390,0 111,6 135,8 160,0 0,62 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 125,9 364,4 609,6 609,6 Cadmium 38 0,14 0,14 0,28 0,50 0,79 0,98 1,10 1,63 3,60 0,54 0,68 0,82 1,02 0,52 nee nee Cadmium 0,47 0,93 3,34 10,1 Kobalt 20 3,2 4,0 5,7 8,3 9,2 9,8 12,1 13,1 14,0 7,2 8,00 8,8 0,36 0,08 nee nee Kobalt 10,1 23,6 128,2 128,2 Koper 38 3,5 9,8 18,0 28,0 40,8 43,2 55,9 59,8 74,0 26,8 30,30 33,8 0,55 0,45 nee nee Koper 29,8 40,2 141,5 141,5 Kwik 38 0,04 0,06 0,14 0,22 0,35 0,41 0,68 0,93 1,80 0,25 0,32 0,39 1,09 0,22 nee nee Kwik 0,13 0,71 4,10 30,8 Lood 38 0,0 20,3 61,8 110,0 185,0 200,0 230,0 243,0 280,0 104,6 120,20 135,8 0,62 0,57 nee nee Lood 41,0 172,1 434,5 434,5 Molybdeen 20 0,35 0,35 0,35 0,60 1,00 1,01 1,22 1,54 4,10 0,61 0,85 1,09 0,99 0,01 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 Nikkel 38 6,8 9,3 14,0 21,0 26,8 27,0 29,3 33,0 37,0 18,6 20,20 21,8 0,39 0,52 nee nee Nikkel 24,5 27,3 70,1 70,1 Zink 38 44,0 73,2 115,0 195,0 305,0 356,0 430,0 485,5 730,0 203,4 236,00 268,6 0,66 0,98 nee nee Zink 101,3 144,8 521,1 521,1 PCB (som 7) 20 0,0049 0,0049 0,0049 0,0094 0,0171 0,0216 0,0355 0,0385 0,0421 0,0111 0,0145 0,0179 0,81 0,14 nee nee PCB (som 7) 0,0103 0,0205 0,2568 0,5 PAK (som 10) 39 0,0 0,2 3,0 5,6 9,8 11,0 13,2 19,8 27,0 5,9 7,10 8,3 0,84 0,51 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0 Minerale olie 38 14,0 14,0 14,0 16,5 40,0 53,0 77,5 97,3 130,0 28,2 34,50 40,8 0,88 0,52 nee nee Minerale olie 97,6 97,6 256,8 2568,1 Arseen 37 2,8 5,3 7,1 11,0 15,0 15,8 19,6 32,0 40,0 11,1 12,8 14,5 0,64 0,61 nee nee Arseen 15,8 21,3 59,9 59,9 BG Wonen Bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 14,1 % Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: wonen OS = 6,0 % MIN MAX Heterogeniteit Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Achtergrond wonen industrie Interventiew aarde bodem (I) Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Barium* 24 14,0 14,0 45,8 100,0 140,0 140,0 170,0 178,5 190,0 82,8 96,8 110,8 0,55 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 123,4 357,1 597,3 597,3 Cadmium 98 0,14 0,14 0,28 0,33 0,50 0,50 0,80 1,16 3,30 0,42 0,49 0,56 1,03 0,35 nee nee Cadmium 0,48 0,96 3,42 10,4 Kobalt 24 2,1 2,1 4,4 8,0 11,3 12,4 13,0 13,9 14,0 6,8 7,90 9,0 0,51 0,10 nee nee Kobalt 9,9 23,2 125,7 125,7 Koper 101 2,9 3,5 8,7 18,0 27,0 29,0 45,0 58,0 83,0 19,1 21,20 23,3 0,78 0,48 nee nee Koper 30,1 40,6 143,0 143,0 Kwik 98 0,04 0,04 0,08 0,11 0,19 0,20 0,49 1,10 3,30 0,19 0,24 0,29 1,74 0,27 nee nee Kwik 0,13 0,71 4,10 30,8 Lood 98 7,0 9,1 19,0 36,5 61,8 79,2 143,0 191,5 750,0 50,6 62,80 75,0 1,50 0,46 nee nee Lood 41,3 173,3 437,4 437,4 Molybdeen 24 0,35 0,35 0,70 0,85 1,05 1,05 1,09 1,10 1,30 0,74 0,82 0,90 0,36 0,00 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 Nikkel 98 4,0 5,3 9,6 18,0 27,0 30,6 34,3 37,0 48,0 17,8 19,20 20,6 0,57 0,71 nee nee Nikkel 24,1 26,9 68,9 68,9 Zink 98 14,0 40,8 70,3 110,0 140,0 150,0 243,0 404,5 890,0 119,6 136,00 152,4 0,93 0,87 nee nee Zink 101,4 144,9 521,5 521,5 PCB (som 7) 23 0,0010 0,0049 0,0051 0,0071 0,0099 0,0100 0,0118 0,0120 0,0163 0,0069 0,0078 0,0087 0,43 0,02 nee nee PCB (som 7) 0,0120 0,0241 0,3008 0,6 PAK (som 10) 98 0,1 0,1 0,3 0,8 2,1 3,4 6,8 11,3 40,0 2,0 2,80 3,6 2,11 0,29 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0 Minerale olie 100 3,5 14,0 14,0 17,5 35,0 35,2 57,0 112,7 620,0 29,8 39,70 49,6 1,94 0,53 nee nee Minerale olie 114,3 114,3 300,8 3008,2 Arseen 86 2,8 2,8 5,4 9,3 12,8 13,0 18,0 28,5 76,3 9,4 10,8 12,2 0,91 0,58 nee nee Arseen 15,9 21,5 60,4 60,4 Projectcode: 13M1166 Versie: Definitief Blz. 1/5

39 Bijlage 3A: Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit (gemeten n) * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) Streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentie Industrie achtergrond) > max. industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) max. wonen < < max. industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrond < < max. wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) < achtergrond weinig heterogeniteit (Index < 0,2) Zone Statistische parameters BG Wonen , vm ind<45 buitendijks NIET GEZONEERD BG Industrie/bedrijven buitendijks Bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 9,1 % Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: wonen OS = 3,0 % MIN MAX Gem. > Ind. P95> I Stoffen Achtergrond wonen industrie Interventiew aarde bodem (I) Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Barium* 22 14,0 14,6 46,8 89,0 96,8 99,4 128,0 139,5 1200,0 61,9 128,0 194,1 1,89 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 92,6 268,0 448,4 448,4 Cadmium 30 0,12 0,19 0,29 0,39 0,43 0,45 0,63 0,91 1,20 0,37 0,42 0,47 0,55 0,29 nee nee Cadmium 0,40 0,81 2,89 8,7 Kobalt 22 2,1 3,1 4,8 7,6 13,0 13,0 14,9 16,9 19,0 7,6 8,90 10,2 0,55 0,16 nee nee Kobalt 7,6 17,7 96,1 96,1 Koper 30 3,5 3,5 7,0 14,0 18,0 19,0 28,0 29,7 55,0 12,3 14,90 17,5 0,74 0,28 nee nee Koper 24,8 33,4 117,7 117,7 Kwik 31 0,04 0,04 0,06 0,09 0,13 0,16 0,19 0,20 0,25 0,09 0,10 0,11 0,56 0,04 nee nee Kwik 0,12 0,65 3,75 28,1 Lood 30 7,6 9,1 15,5 36,0 43,5 49,2 70,9 86,7 180,0 30,4 38,40 46,4 0,89 0,22 nee nee Lood 36,6 153,6 387,5 387,5 Molybdeen 22 0,35 0,35 0,35 0,65 1,04 1,05 1,05 1,05 1,10 0,61 0,69 0,77 0,43 0,00 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 Nikkel 31 5,2 5,6 7,3 13,0 24,5 28,0 29,0 30,0 33,0 13,4 15,60 17,8 0,60 0,69 nee nee Nikkel 19,1 21,3 54,6 54,6 Zink 30 39,0 45,8 62,0 105,0 120,0 152,0 202,0 220,0 230,0 95,6 108,40 121,2 0,50 0,51 nee nee Zink 81,9 117,0 421,2 421,2 PCB (som 7) 22 0,0007 0,0037 0,0049 0,0049 0,0080 0,0082 0,0088 0,0210 0,0226 0,0059 0,0073 0,0087 0,71 0,12 nee nee PCB (som 7) 0,0061 0,0122 0,1523 0,3 PAK (som 10) 29 0,2 0,2 0,4 0,6 2,3 2,7 4,5 7,2 8,7 1,1 1,70 2,3 1,39 0,18 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0 Minerale olie 33 14,0 14,0 14,0 14,0 40,0 51,4 118,0 172,0 300,0 31,2 45,40 59,6 1,40 1,67 nee nee Minerale olie 57,9 57,9 152,3 1522,7 Arseen 26 2,8 3,2 4,7 9,5 10,9 11,0 11,5 12,8 20,0 7,5 8,5 9,5 0,46 0,25 nee nee Arseen 13,7 18,5 52,1 52,1 BG Industrie/bedrijven > 1945 Bodemkwaliteitsklasse: industrie Lut = 8,2 % Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: industrie OS = 2,1 % MIN MAX Heterogeniteit Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Achtergrond wonen industrie Interventiew aarde bodem (I) Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Barium* 23 14,0 19,9 60,5 79,0 125,0 130,0 130,0 139,0 140,0 72,3 83,1 93,9 0,49 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 87,2 252,4 422,2 422,2 Cadmium 54 0,13 0,16 0,25 0,28 0,34 0,38 0,57 0,63 0,74 0,30 0,32 0,34 0,44 0,20 nee nee Cadmium 0,38 0,77 2,75 8,3 Kobalt 23 2,0 2,1 4,1 6,0 11,0 11,6 12,8 13,0 13,0 6,1 7,10 8,1 0,55 0,13 nee nee Kobalt 7,2 16,7 90,8 90,8 Koper 54 1,0 1,5 3,5 9,8 18,8 22,0 23,7 26,7 34,0 10,3 11,90 13,5 0,75 0,29 nee nee Koper 23,6 31,8 112,0 112,0 Kwik 54 0,04 0,04 0,07 0,07 0,11 0,11 0,16 0,30 0,47 0,08 0,10 0,12 0,90 0,07 nee nee Kwik 0,12 0,64 3,68 27,6 Lood 53 2,5 3,0 9,1 15,0 33,0 35,6 43,6 50,4 72,0 18,7 21,60 24,5 0,77 0,14 nee nee Lood 35,5 149,1 376,4 376,4 Molybdeen 23 0,35 0,35 0,35 0,56 0,70 0,82 1,05 1,05 1,05 0,53 0,60 0,67 0,43 0,00 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 Nikkel 56 3,2 4,0 5,2 9,5 27,0 30,0 37,0 38,5 75,0 14,2 16,90 19,6 0,92 1,02 nee nee Nikkel 18,2 20,3 52,1 52,1 Zink 57 10,0 11,8 44,0 70,0 120,0 130,0 166,0 200,0 260,0 74,6 84,70 94,8 0,70 0,58 nee nee Zink 77,9 111,3 400,5 400,5 PCB (som 7) 20 0,0043 0,0043 0,0043 0,0099 0,0200 0,0207 0,0289 0,0349 0,0802 0,0105 0,0155 0,0205 1,13 0,30 nee nee PCB (som 7) 0,0043 0,0085 0,1068 0,2 PAK (som 10) 47 0,0 0,0 0,1 0,5 0,6 0,8 1,3 1,5 3,5 0,4 0,50 0,6 1,23 0,04 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0 Minerale olie 58 3,5 7,0 14,0 14,0 18,5 35,0 43,3 61,5 100,0 18,2 21,30 24,4 0,88 0,82 nee nee Minerale olie 40,6 40,6 106,8 1067,7 Arseen 48 2,8 2,8 3,4 5,9 10,2 11,0 12,0 13,0 14,0 6,0 6,7 7,4 0,56 0,28 nee nee Arseen 13,2 17,8 50,2 50,2 Projectcode: 13M1166 Versie: Definitief Blz. 2/5

40 Bijlage 3A: Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit (gemeten n) * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) Streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentie Industrie achtergrond) > max. industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) max. wonen < < max. industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrond < < max. wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) < achtergrond weinig heterogeniteit (Index < 0,2) Zone Statistische parameters BG Industrie/bedrijven Stormpolder < 1970 NIET GEZONEERD BG Wonen > 1990 en buitengebied Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 20,0 % Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 16,8 % MIN MAX Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Achtergrond wonen industrie Interventiew aarde bodem (I) Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Barium* 20 57,0 70,3 95,0 130,0 162,5 172,0 201,0 213,0 270,0 119,2 134,9 150,6 0,41 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 159,2 460,7 770,6 770,6 Cadmium 21 0,14 0,14 0,33 0,45 0,56 0,58 0,64 0,66 0,73 0,38 0,43 0,48 0,40 0,12 nee nee Cadmium 0,68 1,37 4,89 14,8 Kobalt 20 4,7 5,4 6,0 6,9 10,7 13,4 16,4 20,1 21,0 7,9 9,30 10,7 0,54 0,10 nee nee Kobalt 12,7 29,5 160,2 160,2 Koper 21 6,5 12,0 13,0 19,0 24,0 28,0 30,0 38,0 38,0 18,4 20,70 23,0 0,40 0,17 nee nee Koper 41,2 55,6 195,7 195,7 Kwik 21 0,04 0,04 0,07 0,10 0,13 0,14 0,16 0,18 0,30 0,08 0,10 0,12 0,63 0,03 nee nee Kwik 0,15 0,81 4,71 35,3 Lood 21 7,0 7,0 22,0 32,0 38,0 40,0 49,0 58,0 110,0 27,8 33,80 39,8 0,64 0,10 nee nee Lood 51,1 214,4 541,2 541,2 Molybdeen 20 0,50 0,50 0,85 1,00 1,10 1,14 1,50 1,51 1,60 0,89 0,99 1,09 0,34 0,01 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 Nikkel 21 11,0 14,0 17,0 22,0 28,0 28,0 33,0 40,0 54,0 21,2 23,90 26,6 0,41 0,47 nee nee Nikkel 30,0 33,4 85,6 85,6 Zink 21 29,0 40,0 51,0 85,0 96,0 110,0 120,0 120,0 130,0 68,8 77,20 85,6 0,39 0,14 nee nee Zink 135,2 193,1 695,1 695,1 PCB (som 7) 20 0,0049 0,0049 0,0049 0,0060 0,0069 0,0074 0,0079 0,0087 0,0098 0,0059 0,0063 0,0067 0,22 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,0337 0,0673 0,8417 1,7 PAK (som 10) 21 0,1 0,1 0,2 0,4 1,7 1,7 2,6 5,6 9,9 0,6 1,30 2,0 1,80 0,09 nee nee PAK (som 10) 2,5 11,4 67,3 67,3 Minerale olie 21 14,0 14,0 14,0 20,0 30,0 30,0 60,0 68,0 100,0 23,0 29,20 35,4 0,76 0,10 nee nee Minerale olie 319,8 319,8 841,7 8416,7 Arseen 21 2,8 2,8 6,5 7,7 9,0 9,9 10,0 15,0 21,0 7,1 8,2 9,3 0,48 0,21 nee nee Arseen 20,5 27,7 77,9 77,9 Projectcode: 13M1166 Versie: Definitief Blz. 3/5

41 Bijlage 3A: Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit (gemeten n) * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) Streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentie Industrie achtergrond) > max. industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) max. wonen < < max. industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrond < < max. wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) < achtergrond weinig heterogeniteit (Index < 0,2) Zone Statistische parameters OG Lintbebouwing < 1945 Bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 23,1 % Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: wonen OS = 7,1 % MIN MAX Gem. > Ind. P95> I Stoffen Achtergrond wonen industrie Interventiew aarde bodem (I) Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Barium* 22 34,0 56,1 93,5 110,0 140,0 140,0 150,0 150,0 160,0 99,6 109,0 118,4 0,32 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 178,3 516,1 863,3 863,3 Cadmium 37 0,14 0,14 0,25 0,28 0,34 0,42 0,70 0,84 1,30 0,31 0,36 0,41 0,71 0,21 nee nee Cadmium 0,54 1,09 3,89 11,8 Kobalt 22 2,3 5,3 7,0 8,8 11,0 11,0 12,8 13,0 15,0 8,1 8,90 9,7 0,32 0,05 nee nee Kobalt 14,1 32,9 178,7 178,7 Koper 37 5,3 10,1 18,0 22,0 24,0 25,8 26,4 37,4 50,0 20,4 22,10 23,8 0,38 0,20 nee nee Koper 36,8 49,7 174,8 174,8 Kwik 37 0,04 0,05 0,07 0,12 0,22 0,24 0,38 0,70 4,00 0,14 0,28 0,42 2,34 0,15 nee nee Kwik 0,14 0,80 4,62 34,6 Lood 36 11,0 16,0 26,8 48,5 64,5 78,0 92,0 107,8 150,0 45,2 52,30 59,4 0,63 0,20 nee nee Lood 47,2 198,1 500,0 500,0 Molybdeen 22 0,35 0,35 0,35 0,50 0,99 1,05 1,55 2,74 4,40 0,60 0,87 1,14 1,12 0,01 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 Nikkel 37 5,2 11,0 22,0 28,0 31,0 33,8 36,8 39,2 41,0 25,1 26,80 28,5 0,31 0,46 nee nee Nikkel 33,1 36,9 94,5 94,5 Zink 37 28,0 55,4 77,0 110,0 137,0 148,0 202,0 236,0 300,0 106,4 118,90 131,4 0,50 0,34 nee nee Zink 129,9 185,6 668,2 668,2 PCB (som 7) 22 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0062 0,0088 0,0098 0,0120 0,0233 0,0056 0,0068 0,0080 0,63 0,02 nee nee PCB (som 7) 0,0142 0,0284 0,3551 0,7 PAK (som 10) 36 0,0 0,1 0,1 0,4 2,0 2,4 7,1 11,0 17,5 1,4 2,30 3,2 1,82 0,28 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0 Minerale olie 38 7,0 13,4 14,0 14,0 18,5 33,0 58,0 70,8 100,0 19,7 24,20 28,7 0,89 0,26 nee nee Minerale olie 134,9 134,9 355,1 3551,3 Arseen 34 4,6 6,0 9,6 11,5 15,0 16,0 18,4 21,7 36,0 11,6 12,9 14,2 0,46 0,30 nee nee Arseen 18,7 25,2 71,0 71,0 OG Wonen , vm ind<45 buitendijks NIET GEZONEERD OG Industrie/bedrijven buitendijks Bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 8,9 % Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: industrie OS = 2,9 % MIN MAX Heterogeniteit Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Achtergrond wonen industrie Interventiew aarde bodem (I) Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Barium* 20 14,0 14,0 41,0 81,0 115,0 132,0 160,0 262,5 500,0 72,8 104,0 135,2 1,05 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 91,1 263,6 441,0 441,0 Cadmium 42 0,14 0,17 0,28 0,44 0,74 0,96 1,40 1,98 3,60 0,54 0,68 0,82 1,03 0,73 nee nee Cadmium 0,40 0,80 2,86 8,7 Kobalt 21 2,1 2,4 4,7 7,3 12,0 13,0 13,0 16,0 17,0 7,0 8,30 9,6 0,56 0,16 nee nee Kobalt 7,5 17,4 94,6 94,6 Koper 41 3,5 3,5 7,5 13,0 20,0 21,0 29,0 47,0 86,0 14,4 17,60 20,8 0,92 0,47 nee nee Koper 24,5 33,1 116,4 116,4 Kwik 42 0,04 0,04 0,06 0,12 0,24 0,36 0,60 1,17 2,70 0,19 0,29 0,39 1,66 0,31 nee nee Kwik 0,12 0,65 3,74 28,0 Lood 41 9,1 9,1 14,0 33,0 56,0 58,0 100,0 220,0 250,0 39,3 51,00 62,7 1,15 0,60 nee nee Lood 36,3 152,6 385,1 385,1 Molybdeen 21 0,35 0,35 0,35 0,60 1,05 1,05 1,05 1,05 3,30 0,61 0,80 0,99 0,83 0,00 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 Nikkel 38 3,9 5,4 11,0 15,0 24,5 26,0 28,3 33,5 37,0 15,6 17,40 19,2 0,51 0,80 nee nee Nikkel 18,9 21,0 53,9 53,9 Zink 37 21,0 48,6 83,0 120,0 180,0 224,0 278,0 336,0 690,0 126,7 153,10 179,5 0,82 0,86 nee nee Zink 80,9 115,6 416,2 416,2 PCB (som 7) 20 0,0049 0,0049 0,0049 0,0050 0,0064 0,0111 0,0186 0,0197 0,0330 0,0064 0,0085 0,0106 0,87 0,11 nee nee PCB (som 7) 0,0058 0,0116 0,1448 0,3 PAK (som 10) 34 0,0 0,1 0,2 0,8 2,9 3,1 4,4 5,6 7,7 1,3 1,70 2,1 1,20 0,14 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0 Minerale olie 37 14,0 14,0 14,0 17,5 95,0 98,8 154,0 188,0 410,0 46,6 63,60 80,6 1,27 1,94 nee nee Minerale olie 55,0 55,0 144,8 1448,2 Arseen 32 2,8 2,8 4,9 8,0 10,6 11,8 17,6 29,4 68,0 8,4 11,2 14,0 1,09 0,70 nee nee Arseen 13,6 18,3 51,6 51,6 Projectcode: 13M1166 Versie: Definitief Blz. 4/5

42 Bijlage 3A: Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit (gemeten n) * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) Streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentie Industrie achtergrond) > max. industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) max. wonen < < max. industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrond < < max. wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) < achtergrond weinig heterogeniteit (Index < 0,2) Zone Statistische parameters OG Industrie/bedrijven Stormpolder < 1970 NIET GEZONEERD OG Krimpen aan den IJssel overig Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 14,6 % Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 13,2 % MIN MAX Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Achtergrond wonen industrie Interventiew aarde bodem (I) Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Barium* 26 5,6 14,0 28,3 105,0 150,0 160,0 185,0 197,5 210,0 83,8 100,4 117,0 0,66 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 126,2 365,3 611,0 611,0 Cadmium 125 0,06 0,14 0,25 0,28 0,35 0,39 0,57 0,70 2,30 0,30 0,33 0,36 0,77 0,15 nee nee Cadmium 0,60 1,19 4,27 12,9 Kobalt 26 1,0 1,1 2,3 7,2 9,3 10,0 10,5 12,5 14,0 5,4 6,40 7,4 0,62 0,10 nee nee Kobalt 10,1 23,7 128,5 128,5 Koper 126 1,5 3,5 5,7 12,0 21,0 23,0 26,0 30,5 57,0 13,1 14,30 15,5 0,75 0,20 nee nee Koper 35,2 47,5 167,3 167,3 Kwik 125 0,02 0,04 0,05 0,08 0,13 0,14 0,19 0,27 1,10 0,10 0,11 0,12 1,07 0,06 nee nee Kwik 0,14 0,75 4,32 32,4 Lood 125 3,5 6,6 9,1 18,2 35,0 41,2 56,6 75,0 290,0 24,5 28,30 32,1 1,17 0,16 nee nee Lood 45,8 192,3 485,2 485,2 Molybdeen 26 0,35 0,35 0,80 1,05 1,05 1,05 1,90 2,15 2,50 0,90 1,04 1,18 0,52 0,01 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 Nikkel 125 2,0 3,5 6,8 15,0 31,0 33,0 39,6 44,4 54,0 17,5 19,10 20,7 0,73 0,89 nee nee Nikkel 24,6 27,4 70,3 70,3 Zink ,0 14,0 36,0 76,5 100,0 110,0 130,0 150,0 340,0 71,0 76,80 82,6 0,66 0,29 nee nee Zink 113,6 162,3 584,3 584,3 PCB (som 7) 23 0,0010 0,0036 0,0049 0,0055 0,0104 0,0114 0,0134 0,0136 0,0200 0,0064 0,0076 0,0088 0,57 0,02 nee nee PCB (som 7) 0,0265 0,0529 0,6617 1,3 PAK (som 10) 114 0,0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,8 2,0 4,2 13,0 0,7 0,90 1,1 2,19 0,08 nee nee PAK (som 10) 2,0 9,0 52,9 52,9 Minerale olie 128 0,3 8,1 14,0 14,0 35,0 35,0 63,0 106,5 220,0 27,0 31,40 35,8 1,25 0,24 nee nee Minerale olie 251,4 251,4 661,7 6616,6 Arseen 110 2,8 2,8 4,7 7,8 12,0 13,0 15,0 17,6 22,0 8,0 8,6 9,2 0,56 0,29 nee nee Arseen 18,0 24,3 68,5 68,5 Projectcode: 13M1166 Versie: Definitief Blz. 5/5

43 Bijlage 3B Statistische parameters bodemkwaliteitszones (n standaardbodem) Status: Definitief Versiedatum: juli 2015

44 Bijlage 3B: Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit (standaardbodem) * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) Streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentie Industrie achtergrond) > max. industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) max. wonen < < max. industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrond < < max. wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) < achtergrond weinig heterogeniteit (Index < 0,2) Zone Statistische parameters BG Lintbebouwing < 1945 Bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 25,0 % Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: industrie OS = 10,0 % MIN MAX Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Achtergrond wonen industrie Interventiew aarde bodem (I) Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Barium* 20 52,8 74,3 118,8 173,5 237,7 280,7 351,6 402,2 588,6 168,3 204,9 241,5 0,62 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 190,0 550,0 920,0 920,0 Cadmium 38 0,18 0,18 0,36 0,64 1,02 1,26 1,42 2,09 4,64 0,69 0,88 1,07 1,02 0,52 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0 Kobalt 20 4,7 5,9 8,4 12,3 13,6 14,6 17,9 19,3 20,8 10,7 11,90 13,1 0,36 0,08 nee nee Kobalt 15,0 35,0 190,0 190,0 Koper 38 4,7 13,2 24,2 37,6 54,7 58,0 75,1 80,2 99,4 36,0 40,70 45,4 0,55 0,45 nee nee Koper 40,0 54,0 190,0 190,0 Kwik 38 0,04 0,07 0,16 0,25 0,41 0,47 0,79 1,09 2,11 0,29 0,37 0,45 1,09 0,22 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0 Lood 38 0,0 24,7 75,3 134,2 225,7 244,0 280,6 296,4 341,6 127,6 146,60 165,6 0,62 0,57 nee nee Lood 50,0 210,0 530,0 530,0 Molybdeen 20 0,35 0,35 0,35 0,60 1,00 1,01 1,22 1,54 4,10 0,61 0,85 1,09 0,99 0,01 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 Nikkel 38 9,7 13,3 20,0 29,9 38,1 38,5 41,8 47,1 52,8 26,5 28,80 31,1 0,39 0,52 nee nee Nikkel 35,0 39,0 100,0 100,0 Zink 38 60,8 101,1 158,9 269,4 421,4 491,9 594,1 670,8 1008,6 281,1 326,10 371,1 0,66 0,98 nee nee Zink 140,0 200,0 720,0 720,0 PCB (som 7) 20 0,0095 0,0095 0,0095 0,0182 0,0333 0,0420 0,0691 0,0749 0,0820 0,0216 0,0282 0,0348 0,81 0,14 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,0400 0,5000 1,0 PAK (som 10) 39 0,0 0,2 3,0 5,6 9,8 11,0 13,2 19,8 27,0 5,9 7,10 8,3 0,84 0,51 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0 Minerale olie 38 27,3 27,3 27,3 32,1 77,9 103,2 150,9 189,3 253,1 54,9 67,20 79,5 0,88 0,52 nee nee Minerale olie 190,0 190,0 500,0 5000,0 Arseen 37 3,6 6,7 9,0 13,9 19,0 20,0 24,9 40,6 50,7 14,0 16,2 18,4 0,64 0,61 nee nee Arseen 20,0 27,0 76,0 76,0 BG Wonen Bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 25,0 % Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: wonen OS = 10,0 % MIN MAX Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Achtergrond wonen industrie Interventiew aarde bodem (I) Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Barium* 24 21,6 21,6 70,5 154,0 215,6 215,6 261,8 274,9 292,7 127,5 149,1 170,7 0,55 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 190,0 550,0 920,0 920,0 Cadmium 98 0,18 0,18 0,35 0,41 0,62 0,63 1,00 1,46 4,14 0,54 0,62 0,70 1,03 0,35 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0 Kobalt 24 3,2 3,2 6,6 12,1 17,0 18,7 19,6 20,9 21,2 10,3 11,90 13,5 0,51 0,10 nee nee Kobalt 15,0 35,0 190,0 190,0 Koper 101 3,9 4,7 11,6 23,9 35,9 38,5 59,8 77,1 110,3 25,4 28,20 31,0 0,78 0,48 nee nee Koper 40,0 54,0 190,0 190,0 Kwik 98 0,04 0,04 0,09 0,13 0,22 0,23 0,57 1,29 3,86 0,22 0,28 0,34 1,74 0,27 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0 Lood 98 8,5 11,0 23,0 44,2 74,8 96,0 173,3 232,1 908,9 61,3 76,10 90,9 1,50 0,46 nee nee Lood 50,0 210,0 530,0 530,0 Molybdeen 24 0,35 0,35 0,70 0,85 1,05 1,05 1,09 1,10 1,30 0,74 0,82 0,90 0,36 0,00 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 Nikkel 98 5,8 7,7 14,0 26,1 39,2 44,4 49,8 53,7 69,6 25,8 27,90 30,0 0,57 0,71 nee nee Nikkel 35,0 39,0 100,0 100,0 Zink 98 19,3 56,3 97,0 151,9 193,3 207,1 335,5 558,5 1228,8 165,1 187,80 210,5 0,93 0,87 nee nee Zink 140,0 200,0 720,0 720,0 PCB (som 7) 23 0,0016 0,0081 0,0084 0,0118 0,0164 0,0167 0,0196 0,0199 0,0271 0,0115 0,0130 0,0145 0,43 0,02 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,0400 0,5000 1,0 PAK (som 10) 98 0,1 0,1 0,3 0,8 2,1 3,4 6,8 11,3 40,0 2,0 2,80 3,6 2,11 0,29 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0 Minerale olie 100 5,8 23,3 23,3 29,1 58,2 58,5 94,7 187,4 1030,5 49,6 66,00 82,4 1,94 0,53 nee nee Minerale olie 190,0 190,0 500,0 5000,0 Arseen 86 3,5 3,5 6,8 11,6 16,0 16,4 22,6 35,8 96,0 11,9 13,6 15,3 0,91 0,58 nee nee Arseen 20,0 27,0 76,0 76,0 Projectcode: 13M1166 Versie: Definitief Blz. 1/5

45 Bijlage 3B: Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit (standaardbodem) * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) Streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentie Industrie achtergrond) > max. industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) max. wonen < < max. industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrond < < max. wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) < achtergrond weinig heterogeniteit (Index < 0,2) Zone Statistische parameters BG Wonen , vm ind<45 buitendijks NIET GEZONEERD BG Industrie/bedrijven buitendijks Bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 25,0 % Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: wonen OS = 10,0 % MIN MAX Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Achtergrond wonen industrie Interventiew aarde bodem (I) Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Barium* 22 28,7 29,9 95,9 182,6 198,5 204,0 262,6 286,2 2462,3 126,9 262,6 398,3 1,89 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 190,0 550,0 920,0 920,0 Cadmium 30 0,18 0,28 0,43 0,58 0,64 0,67 0,93 1,35 1,79 0,54 0,62 0,70 0,55 0,29 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0 Kobalt 22 4,2 6,1 9,4 14,9 25,7 25,7 29,5 33,4 37,6 14,9 17,60 20,3 0,55 0,16 nee nee Kobalt 15,0 35,0 190,0 190,0 Koper 30 5,7 5,7 11,3 22,6 29,1 30,7 45,2 47,9 88,8 19,9 24,10 28,3 0,74 0,28 nee nee Koper 40,0 54,0 190,0 190,0 Kwik 31 0,04 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,25 0,32 0,11 0,13 0,15 0,56 0,04 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0 Lood 30 10,4 12,4 21,2 49,2 59,5 67,3 97,0 118,6 246,2 41,5 52,50 63,5 0,89 0,22 nee nee Lood 50,0 210,0 530,0 530,0 Molybdeen 22 0,35 0,35 0,35 0,65 1,04 1,05 1,05 1,05 1,10 0,61 0,69 0,77 0,43 0,00 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 Nikkel 31 9,5 10,3 13,4 23,8 44,9 51,3 53,1 55,0 60,4 24,6 28,60 32,6 0,60 0,69 nee nee Nikkel 35,0 39,0 100,0 100,0 Zink 30 66,7 78,3 106,0 179,5 205,2 259,9 345,3 376,1 393,2 163,4 185,30 207,2 0,50 0,51 nee nee Zink 140,0 200,0 720,0 720,0 PCB (som 7) 22 0,0023 0,0120 0,0161 0,0161 0,0264 0,0269 0,0290 0,0688 0,0742 0,0194 0,0240 0,0286 0,71 0,12 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,0400 0,5000 1,0 PAK (som 10) 29 0,2 0,2 0,4 0,6 2,3 2,7 4,5 7,2 8,7 1,1 1,70 2,3 1,39 0,18 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0 Minerale olie 33 46,0 46,0 46,0 46,0 131,3 168,8 387,5 564,8 985,1 102,5 149,10 195,7 1,40 1,67 nee nee Minerale olie 190,0 190,0 500,0 5000,0 Arseen 26 4,1 4,6 6,9 13,9 15,9 16,1 16,8 18,6 29,2 11,0 12,4 13,8 0,46 0,25 nee nee Arseen 20,0 27,0 76,0 76,0 BG Industrie/bedrijven > 1945 Bodemkwaliteitsklasse: industrie Lut = 25,0 % Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: industrie OS = 10,0 % MIN MAX Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Achtergrond wonen industrie Interventiew aarde bodem (I) Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Barium* 23 30,5 43,4 131,8 172,2 272,4 283,3 283,3 302,9 305,1 157,6 181,1 204,6 0,49 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 190,0 550,0 920,0 920,0 Cadmium 54 0,20 0,25 0,38 0,44 0,52 0,59 0,89 0,99 1,16 0,46 0,50 0,54 0,44 0,20 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0 Kobalt 23 4,2 4,4 8,6 12,5 23,0 24,3 26,8 27,2 27,2 12,6 14,80 17,0 0,55 0,13 nee nee Kobalt 15,0 35,0 190,0 190,0 Koper 54 1,7 2,5 5,9 16,5 31,8 37,3 40,2 45,3 57,7 17,6 20,20 22,8 0,75 0,29 nee nee Koper 40,0 54,0 190,0 190,0 Kwik 54 0,05 0,05 0,09 0,09 0,14 0,14 0,21 0,39 0,61 0,11 0,13 0,15 0,90 0,07 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0 Lood 53 3,5 4,2 12,8 21,1 46,5 50,1 61,4 71,0 101,4 26,3 30,40 34,5 0,77 0,14 nee nee Lood 50,0 210,0 530,0 530,0 Molybdeen 23 0,35 0,35 0,35 0,56 0,70 0,82 1,05 1,05 1,05 0,53 0,60 0,67 0,43 0,00 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 Nikkel 56 6,1 7,6 10,0 18,2 51,9 57,6 71,1 73,9 144,0 27,4 32,50 37,6 0,92 1,02 nee nee Nikkel 35,0 39,0 100,0 100,0 Zink 57 18,0 21,2 79,1 125,8 215,7 233,7 298,4 359,5 467,4 134,1 152,30 170,5 0,70 0,58 nee nee Zink 140,0 200,0 720,0 720,0 PCB (som 7) 20 0,0200 0,0200 0,0200 0,0461 0,0937 0,0970 0,1353 0,1634 0,3756 0,0492 0,0726 0,0960 1,13 0,30 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,0400 0,5000 1,0 PAK (som 10) 47 0,0 0,0 0,1 0,5 0,6 0,8 1,3 1,5 3,5 0,4 0,50 0,6 1,23 0,04 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0 Minerale olie 58 16,4 32,8 65,6 65,6 86,6 163,9 202,8 288,0 468,3 85,0 99,70 114,4 0,88 0,82 nee nee Minerale olie 190,0 190,0 500,0 5000,0 Arseen 48 4,2 4,2 5,1 8,9 15,4 16,7 18,2 19,7 21,2 9,0 10,1 11,2 0,56 0,28 nee nee Arseen 20,0 27,0 76,0 76,0 Projectcode: 13M1166 Versie: Definitief Blz. 2/5

46 Bijlage 3B: Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit (standaardbodem) * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) Streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentie Industrie achtergrond) > max. industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) max. wonen < < max. industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrond < < max. wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) < achtergrond weinig heterogeniteit (Index < 0,2) Zone Statistische parameters BG Industrie/bedrijven Stormpolder < 1970 NIET GEZONEERD BG Wonen > 1990 en buitengebied Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 25,0 % Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 10,0 % MIN MAX Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Achtergrond wonen industrie Interventiew aarde bodem (I) Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Barium* 20 68,0 83,9 113,4 155,2 194,0 205,3 240,0 254,3 322,3 142,3 161,0 179,7 0,41 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 190,0 550,0 920,0 920,0 Cadmium 21 0,12 0,12 0,29 0,40 0,49 0,51 0,56 0,58 0,64 0,34 0,38 0,42 0,40 0,12 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0 Kobalt 20 5,6 6,4 7,1 8,2 12,7 15,9 19,4 23,8 24,9 9,3 11,00 12,7 0,54 0,10 nee nee Kobalt 15,0 35,0 190,0 190,0 Koper 21 6,3 11,7 12,6 18,4 23,3 27,2 29,1 36,9 36,9 17,8 20,10 22,4 0,40 0,17 nee nee Koper 40,0 54,0 190,0 190,0 Kwik 21 0,04 0,04 0,07 0,10 0,13 0,14 0,16 0,18 0,31 0,08 0,10 0,12 0,63 0,03 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0 Lood 21 6,9 6,9 21,5 31,3 37,2 39,2 48,0 56,8 107,7 27,2 33,10 39,0 0,64 0,10 nee nee Lood 50,0 210,0 530,0 530,0 Molybdeen 20 0,50 0,50 0,85 1,00 1,10 1,14 1,50 1,51 1,60 0,89 0,99 1,09 0,34 0,01 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 Nikkel 21 12,8 16,4 19,9 25,7 32,7 32,7 38,5 46,7 63,1 24,7 27,90 31,1 0,41 0,47 nee nee Nikkel 35,0 39,0 100,0 100,0 Zink 21 30,0 41,4 52,8 88,1 99,4 113,9 124,3 124,3 134,7 71,3 80,00 88,7 0,39 0,14 nee nee Zink 140,0 200,0 720,0 720,0 PCB (som 7) 20 0,0029 0,0029 0,0029 0,0036 0,0041 0,0044 0,0047 0,0052 0,0058 0,0035 0,0037 0,0039 0,22 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,0400 0,5000 1,0 PAK (som 10) 21 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 1,0 1,6 3,3 5,9 0,4 0,80 1,2 1,80 0,09 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0 Minerale olie 21 8,3 8,3 8,3 11,9 17,8 17,8 35,6 40,4 59,4 13,6 17,30 21,0 0,76 0,10 nee nee Minerale olie 190,0 190,0 500,0 5000,0 Arseen 21 2,7 2,7 6,3 7,5 8,8 9,7 9,8 14,6 20,5 6,9 8,0 9,1 0,48 0,21 nee nee Arseen 20,0 27,0 76,0 76,0 Projectcode: 13M1166 Versie: Definitief Blz. 3/5

47 Bijlage 3B: Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit (standaardbodem) * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) Streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentie Industrie achtergrond) > max. industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) max. wonen < < max. industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrond < < max. wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) < achtergrond weinig heterogeniteit (Index < 0,2) Zone Statistische parameters OG Lintbebouwing < 1945 Bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 25,0 % Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: wonen OS = 10,0 % MIN MAX Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Achtergrond wonen industrie Interventiew aarde bodem (I) Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Barium* 22 36,2 59,8 99,6 117,2 149,2 149,2 159,9 159,9 170,5 106,1 116,2 126,3 0,32 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 190,0 550,0 920,0 920,0 Cadmium 37 0,15 0,15 0,27 0,31 0,38 0,47 0,78 0,93 1,44 0,34 0,40 0,46 0,71 0,21 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0 Kobalt 22 2,4 5,6 7,4 9,3 11,7 11,7 13,6 13,8 15,9 8,7 9,50 10,3 0,32 0,05 nee nee Kobalt 15,0 35,0 190,0 190,0 Koper 37 5,8 10,9 19,6 23,9 26,1 28,0 28,7 40,7 54,4 22,1 24,00 25,9 0,38 0,20 nee nee Koper 40,0 54,0 190,0 190,0 Kwik 37 0,04 0,05 0,07 0,12 0,23 0,25 0,40 0,73 4,16 0,15 0,29 0,43 2,34 0,15 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0 Lood 36 11,7 17,0 28,4 51,4 68,4 82,7 97,5 114,2 159,0 47,9 55,40 62,9 0,63 0,20 nee nee Lood 50,0 210,0 530,0 530,0 Molybdeen 22 0,35 0,35 0,35 0,50 0,99 1,05 1,55 2,74 4,40 0,60 0,87 1,14 1,12 0,01 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 Nikkel 37 5,5 11,6 23,3 29,6 32,8 35,8 38,9 41,5 43,4 26,5 28,30 30,1 0,31 0,46 nee nee Nikkel 35,0 39,0 100,0 100,0 Zink 37 30,2 59,7 83,0 118,5 147,6 159,5 217,7 254,3 323,3 114,6 128,10 141,6 0,50 0,34 nee nee Zink 140,0 200,0 720,0 720,0 PCB (som 7) 22 0,0069 0,0069 0,0069 0,0069 0,0088 0,0124 0,0138 0,0169 0,0328 0,0080 0,0096 0,0112 0,63 0,02 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,0400 0,5000 1,0 PAK (som 10) 36 0,0 0,1 0,1 0,4 2,0 2,4 7,1 11,0 17,5 1,4 2,30 3,2 1,82 0,28 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0 Minerale olie 38 9,9 18,9 19,7 19,7 26,0 46,5 81,7 99,6 140,8 27,8 34,10 40,4 0,89 0,26 nee nee Minerale olie 190,0 190,0 500,0 5000,0 Arseen 34 4,9 6,5 10,3 12,3 16,1 17,1 19,7 23,2 38,6 12,4 13,8 15,2 0,46 0,30 nee nee Arseen 20,0 27,0 76,0 76,0 OG Wonen , vm ind<45 buitendijks NIET GEZONEERD OG Industrie/bedrijven buitendijks Bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 25,0 % Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: industrie OS = 10,0 % MIN MAX Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Achtergrond wonen industrie Interventiew aarde bodem (I) Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Barium* 20 29,2 29,2 85,5 169,0 239,9 275,4 333,8 547,7 1043,2 151,8 217,0 282,2 1,05 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 190,0 550,0 920,0 920,0 Cadmium 42 0,21 0,26 0,42 0,66 1,11 1,44 2,10 2,97 5,41 0,81 1,02 1,23 1,03 0,73 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0 Kobalt 21 4,2 4,8 9,4 14,7 24,1 26,1 26,1 32,1 34,1 14,1 16,70 19,3 0,56 0,16 nee nee Kobalt 15,0 35,0 190,0 190,0 Koper 41 5,7 5,7 12,2 21,2 32,6 34,3 47,3 76,7 140,4 23,4 28,70 34,0 0,92 0,47 nee nee Koper 40,0 54,0 190,0 190,0 Kwik 42 0,04 0,04 0,08 0,15 0,31 0,47 0,77 1,51 3,47 0,25 0,37 0,49 1,66 0,31 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0 Lood 41 12,5 12,5 19,3 45,4 77,1 79,8 137,6 302,8 344,1 54,0 70,20 86,4 1,15 0,60 nee nee Lood 50,0 210,0 530,0 530,0 Molybdeen 21 0,35 0,35 0,35 0,60 1,05 1,05 1,05 1,05 3,30 0,61 0,80 0,99 0,83 0,00 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 Nikkel 38 7,2 10,1 20,4 27,8 45,5 48,3 52,5 62,1 68,7 28,9 32,30 35,7 0,51 0,80 nee nee Nikkel 35,0 39,0 100,0 100,0 Zink 37 36,3 84,1 143,6 207,6 311,4 387,5 481,0 581,3 1193,8 219,1 264,90 310,7 0,82 0,86 nee nee Zink 140,0 200,0 720,0 720,0 PCB (som 7) 20 0,0169 0,0169 0,0169 0,0171 0,0221 0,0382 0,0640 0,0680 0,1139 0,0220 0,0293 0,0366 0,87 0,11 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,0400 0,5000 1,0 PAK (som 10) 34 0,0 0,1 0,2 0,8 2,9 3,1 4,4 5,6 7,7 1,3 1,70 2,1 1,20 0,14 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0 Minerale olie 37 48,3 48,3 48,3 60,4 328,0 341,1 531,7 649,1 1415,6 160,8 219,60 278,4 1,27 1,94 nee nee Minerale olie 190,0 190,0 500,0 5000,0 Arseen 32 4,1 4,1 7,2 11,7 15,6 17,4 25,9 43,2 100,1 12,4 16,5 20,6 1,09 0,70 nee nee Arseen 20,0 27,0 76,0 76,0 Projectcode: 13M1166 Versie: Definitief Blz. 4/5

48 Bijlage 3B: Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit (standaardbodem) * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) Streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentie Industrie achtergrond) > max. industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) max. wonen < < max. industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrond < < max. wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) < achtergrond weinig heterogeniteit (Index < 0,2) Zone Statistische parameters OG Industrie/bedrijven Stormpolder < 1970 NIET GEZONEERD OG Krimpen aan den IJssel overig Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 25,0 % Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 10,0 % MIN MAX Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Achtergrond wonen industrie Interventiew aarde bodem (I) Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max Gem VC Barium* 26 8,4 21,1 42,5 158,1 225,8 240,9 278,5 297,4 316,2 126,2 151,2 176,2 0,66 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 190,0 550,0 920,0 920,0 Cadmium 125 0,06 0,14 0,25 0,28 0,35 0,39 0,58 0,70 2,31 0,30 0,33 0,36 0,77 0,15 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0 Kobalt 26 1,5 1,6 3,4 10,6 13,7 14,8 15,5 18,5 20,7 8,0 9,50 11,0 0,62 0,10 nee nee Kobalt 15,0 35,0 190,0 190,0 Koper 126 1,7 4,0 6,5 13,6 23,9 26,1 29,5 34,6 64,7 14,8 16,20 17,6 0,75 0,20 nee nee Koper 40,0 54,0 190,0 190,0 Kwik 125 0,02 0,04 0,06 0,09 0,14 0,16 0,21 0,30 1,22 0,11 0,12 0,13 1,07 0,06 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0 Lood 125 3,8 7,2 9,9 19,9 38,2 45,0 61,8 81,9 316,7 26,8 30,90 35,0 1,17 0,16 nee nee Lood 50,0 210,0 530,0 530,0 Molybdeen 26 0,35 0,35 0,80 1,05 1,05 1,05 1,90 2,15 2,50 0,90 1,04 1,18 0,52 0,01 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 Nikkel 125 2,8 5,0 9,7 21,4 44,1 47,0 56,4 63,2 76,9 24,9 27,20 29,5 0,73 0,90 nee nee Nikkel 35,0 39,0 100,0 100,0 Zink ,3 17,3 44,4 94,3 123,2 135,5 160,2 184,8 419,0 87,4 94,60 101,8 0,66 0,29 nee nee Zink 140,0 200,0 720,0 720,0 PCB (som 7) 23 0,0007 0,0027 0,0037 0,0042 0,0079 0,0086 0,0101 0,0103 0,0151 0,0048 0,0057 0,0066 0,57 0,02 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,0400 0,5000 1,0 PAK (som 10) 114 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,5 3,1 9,8 0,5 0,70 0,9 2,19 0,08 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0 Minerale olie 128 0,2 6,1 10,6 10,6 26,4 26,4 47,6 80,5 166,2 20,4 23,70 27,0 1,25 0,24 nee nee Minerale olie 190,0 190,0 500,0 5000,0 Arseen 110 3,1 3,1 5,2 8,7 13,3 14,4 16,6 19,5 24,4 8,9 9,5 10,1 0,56 0,29 nee nee Arseen 20,0 27,0 76,0 76,0 Projectcode: 13M1166 Versie: Definitief Blz. 5/5

49 Bijlage 4 Emissietoets zone Bovengrond Lintbebouwing <1945 lutum 14,5 humus 5,1 Stof Gemiddelde Emissie toets arseen 12,8 32,7 barium 135,8 266,5 cadmium 0,7 3,3 kobalt 8,0 85,5 koper 30,3 82,9 kwik 0,3 4,1 lood 120,2 250,0 molybdeen 0,9 105,0 nikkel 20,2 68,6 zink 236,0 305,6 zone Bovengrond Industrie/bedrijven > 1945 lutum 8,2 humus 2,1 Stof Gemiddelde Emissie toets arseen 6,7 27,5 barium 83,1 186,5 cadmium 0,3 2,7 kobalt 7,1 61,2 koper 11,9 65,9 kwik 0,1 3,7 lood 21,6 217,4 molybdeen 0,6 105,0 nikkel 16,9 51,4 zink 84,7 236,5 Status: Definitief Versiedatum: juli 2015

50 zone Ondergrond Industrie/bedrijven , buitendijks (west) lutum 8,9 humus 2,9 Stof Gemiddelde Emissie toets arseen 11,2 28,6 barium 104,0 198,5 cadmium 0,7 2,9 kobalt 8,3 64,9 koper 17,6 69,3 kwik 0,3 3,7 lood 51,0 223,9 molybdeen 0,8 105,0 nikkel 17,4 54,0 zink 153,1 248,9 Status: Definitief Versiedatum: juli 2015

51

52

53

54

55

56

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland gemeente Hollands Kroon gemeente Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Gegevens opdrachtgever: Gemeente Lelystad Afdeling Beleid, cluster kwaliteit fysieke leefomgeving Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 0320-278911 Contactpersoon: Mevr. E.J.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Gegevens opdrachtgever Gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland Waterschap Groot Salland,

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Rapport Bodemkwaliteitskaart regio Brabant Projectnr. 233441 oktober 2011, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Definitief In opdracht van Gemeente Waalwijk Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer B08B0228 DocumentnaamF:\data\Project\Bodem08\B08B0228\2011\deliverables\definitief\b08b0228.r02c1c.docx

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT OKTOBER 0 Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 90 SJ Oosterhout Postbus 0 900 AA Oosterhout Copyright 0 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 2 Uitgangspunten... 6 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 6 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart... 7 2.3 Technisch inhoudelijke onderbouwing... 7 2.3.1 Beheergebied en

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding en doelstelling...1 1.2 Afbakening nota bodembeheer...1 1.2.1 Geldigheid...1 1.2.2 Toepassingsgebied...2 1.3 Leeswijzer...2 2 Wettelijke en beleidsmatige achtergronden...3

Nadere informatie

Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland

Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland Geldend voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER Gemeente Rheden Inhoudsopgave DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER 1Inleiding...1 1.1Waarom deze nota bodembeheer...1 1.2Afbakening nota bodembeheer...2 1.2.1Reikwijdte...2 1.2.2Beheergebied...4 1.2.3Geldigheid...4

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best FjdfuKHKLUWGRK Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium Advies Ted van Bergen (gemeente

Nadere informatie

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE Versie 1.2 September 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Bodemfunctieklassenkaart... 3 1.3 Besluit bodemkwaliteit... 3 1.4 Gebiedsspecifiek en generiek beleid...

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Vivian Buskens 8 september 2015 Onderwerpen 1. Doel + hoofdlijnen van het regionale grondstromenbeleid 2. Bodembeheergebied 3. Regionale bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + blad 1 van 53 projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 De regio 5 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota 6 1.3.1

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant 12 juli 2011 Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Gemeenten Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Landerd, Maasdonk, Mill & St. Hubert, Schijndel, St. Anthonis,

Nadere informatie

HANDREIKING GRONDVERZET

HANDREIKING GRONDVERZET HANDREIKING GRONDVERZET Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie Regio Rivierenland Inhoud 1. Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 3 2. Voor wie is deze handreiking bedoeld? 3 3. De stappen

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Geldend voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn Gegevens opdrachtgevers: CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Gezamenlijke

Nadere informatie

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Historisch onderzoek Hoofddorp Noord Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Cluster Beheer en Onderhoud Team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Oktober 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Inleiding...

Nadere informatie

Nota Bodembeheer 2012-2022

Nota Bodembeheer 2012-2022 Nota Bodembeheer 2012-2022 'Grondig Werken 3' Hergebruik licht verontreinigde grond binnen de gemeente Utrecht Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling afdeling Milieu & Duurzaamheid Auteur

Nadere informatie

Rapport BODEMBEHEERNOTA. Zuid-Holland Zuid. Gezamelijke gemeenten Zuid-Holland Zuid. Milieudienst Zuid-Holland Zuid / Oranjewoud R.T.A.

Rapport BODEMBEHEERNOTA. Zuid-Holland Zuid. Gezamelijke gemeenten Zuid-Holland Zuid. Milieudienst Zuid-Holland Zuid / Oranjewoud R.T.A. Rapport Dossier 901465 Zaaknummer 0047879 Kenmerk Opsteller R. Rummens (Oranjewoud) / R.T.A. Hakkeling (MZHZ) Datum 1 juli 2010 Onderwerp Regionaal beleid t.b.v. hergebruik van grond en bagger BODEMBEHEERNOTA

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 projectnr. 246706.04 revisie 0.6 september 2012 Opdrachtgever Gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ HELMOND Vastgesteld door de gemeenteraad van Helmond op 06-11-2012

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Gemeenteraad 25 oktober 2012 16 Kerkdriel, 11 september 2012 Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Beslispunten 1. Kennis te nemen van de

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Gemeente Hof van Twente. Twents beleid veur oale groond

Nota bodembeheer. Gemeente Hof van Twente. Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer Gemeente Hof van Twente Twents beleid veur oale groond Vastgesteld door de raad van de gemeente Hof van Twente op 18 juni 2013 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Doel

Nadere informatie

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp G E M E E N T E N O O R D E N V E L i Raad d.d.\u Aan de gemeenteraad Roden, 9 januari 2013 T Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Onderwerp Definitief vaststellen regionale Nota bodembeheer

Nadere informatie

Nota bodembeheer regio Noord Veluwe

Nota bodembeheer regio Noord Veluwe Nota bodembeheer regio Noord Veluwe 21 januari 2014 Nota bodembeheer regio Noord Veluwe Gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten Kenmerk R002-1206995LNH-baw-V02-NL Verantwoording

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN GEMEENTE HEUSDEN 5 juli 2011 075609113 - Definitief B02034.000077.001B Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 1.1 Ruimtelijke indeling van de gemeente Heusden 5 1.2 Reikwijdte

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 NOTA BODEMBEHEER omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid definitief 07-03-2012 Gemeente Almere Gemeente Dronten Gemeente Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen In opdracht van: Provincie Groningen, waterschapen Hunze en Aa s en Noorderzijlvest Opgesteld door: Mevrouw ing. S.D. de Jong Gecontroleerd door: Mevrouw

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering

Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering Datum : 25 mei 2012 Status : definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Doel nota bodembeleid... 5 1.2 Geldigheid... 6 1.3 Leeswijzer... 6 2. Preventie

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen. Nota bodembeheer. Ten behoeve van: 1) het toepassen van grond in het kader van het besluit Bodemkwaliteit

Gemeente Nijmegen. Nota bodembeheer. Ten behoeve van: 1) het toepassen van grond in het kader van het besluit Bodemkwaliteit Gemeente Nijmegen Nota bodembeheer Ten behoeve van: 1) het toepassen van grond in het kader van het besluit Bodemkwaliteit 2) afperken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, het uitkeuren van

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Bodembeheer regio west Brabant

Bodembeheer regio west Brabant regio west Brabant Opdrachtgever : Gemeente Halderberge Gemeente Moerdijk Gemeente Roosendaal Gemeente Rucphen Gemeente Woensdrecht Gemeente Zundert Projectnummer : 20080370 Status rapport / versie nr.

Nadere informatie

Referentienummer GM-0085799. Bijlage 2. Statistische analyse

Referentienummer GM-0085799. Bijlage 2. Statistische analyse Referentienummer GM-0085799 Bijlage 2 Statistische analyse BG=bovengrond: 0-0,5 m -mv; OG=ondergrond: >0,5 m -mv mbt tot geschikt voor BKK of verdacht/onverdacht is de volgende selectie gemaakt: indien

Nadere informatie

Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland. Eindrapport. Marmos Bodemmanagement

Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland. Eindrapport. Marmos Bodemmanagement Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland Eindrapport Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen e.a. Projectnummer: P12-08 Datum: 5 augustus

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Hergebruik van grond in Dordrecht

Hergebruik van grond in Dordrecht Hergebruik van grond in Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft een nieuw beleid voor hergebruik van verontreinigde grond. Begin 2002 zijn de Bodemkwaliteitskaart en het Grondstromenplan van Dordrecht vastgesteld.

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

OPINIERONDE. 5 april 2012. Casenr: 12.00277 Onderwerp: Bodembeheernota gemeente Drimmelen en bodemkwaliteitskaart regio Brabant.

OPINIERONDE. 5 april 2012. Casenr: 12.00277 Onderwerp: Bodembeheernota gemeente Drimmelen en bodemkwaliteitskaart regio Brabant. Aan de Raad Made, 28 februari 2012 OPINIERONDE 5 april 2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 19 april 2012 Registratienummer: 12int00750 Casenr: 12.00277 Onderwerp: Bodembeheernota gemeente Drimmelen

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten - beschikking ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten datum 7 september 2005 nummer 2005WEM003762i bijlagen kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie B.C. Bannink locatiecode

Nadere informatie

Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant

Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant HARDCOVER VOORKANT Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant Bernheze Boxmeer Boxtel Landerd Maasdonk Mill & Sint Hubert Schijndel Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Uden Veghel Landerd Bodembeheer Regio NO-Brabant

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

Waterbodemonderzoek (1)

Waterbodemonderzoek (1) Waterbodemonderzoek (1) Schutssluis Sluissloot Inspectie civieltechnisch gedeelte sluis. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft Witteveen+Bos, Raadgevend ingenieurs b.v. te Deventer een indicatief

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs CroonenBuro5 Postbus 40 4900 AA Oosterhout Beneluxweg 125 Postbus 40 4900 AA Oosterhout T 0162-487000 F 0162-451141 www.anteagroup.nl datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp

Nadere informatie

NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST

NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST Nota bodemfunctieklassenkaart Maart 2013 INHOUDSOPGAVE I. Algemeen... 3 II. Bodemfunctieklassenkaart... 3 III. Hergebruik van grond en grondverzet... 4 A. Voorbeelden

Nadere informatie

TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT

TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT Besluit Bodemkwaliteit (afkorting: Bbk) Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht en is het Bouwstoffenbesluit (Bsb) ingetrokken (zie Bbk, art. 75) 1.

Nadere informatie

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld In november 2007 is in NEN- en SIKB-kader gezamenlijk het standaardpakket voor het analyseren van stoffen bij milieuhygiënisch

Nadere informatie

Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen

Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen 1 maart 2013 Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen Kenmerk R005-1211723AVO-mfv-V02-NL Verantwoording Titel Partijkeuringen Rietmoeras

Nadere informatie

Toelichting op bodemonderzoek

Toelichting op bodemonderzoek Bijlage 1: Bijlage 1a: Toelichting op bodemonderzoek Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/garanties Betrouwbaarheid/garanties Bodemonderzoek wordt

Nadere informatie

Area Development Twente. B o d e m b e h e e r n o t a 2 0 1 1-2 0 2 0. juni 2011. Vliegbasis Twenthe

Area Development Twente. B o d e m b e h e e r n o t a 2 0 1 1-2 0 2 0. juni 2011. Vliegbasis Twenthe Area Development Twente B o d e m b e h e e r n o t a 2 0 1 1-2 0 2 0 juni 2011 Vliegbasis Twenthe Area Development Twente B o d e m b e h e e r n o t a 2 0 1 1-2 0 2 0 Vliegbasis Twenthe INHOUD BLAD

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit :10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 22 mei 2012. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Oordeelvorming. Onderwerp: Nota Bodembeheer. Toelichting: Door de zes Flevolandse gemeenten

Nadere informatie

Projectnummer: D02111.000015.0200. Opgesteld door: Maurice Meuwissen. Ons kenmerk: 078350594:B. Kopieën aan:

Projectnummer: D02111.000015.0200. Opgesteld door: Maurice Meuwissen. Ons kenmerk: 078350594:B. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus 220 3800 AE Amersfoort Tel 033 4771 000 Fax 033 4772 000 www.arcadis.nl Onderwerp: Diemen, Odg. Ouddiemerlaan_Bureaustudie Milieukundig bodem en

Nadere informatie

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Albertus Perkstraat 109 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl advies- en ingenieursbureau RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

NEE. wethouder de Weger. Van: B. Wouda Tel nr: 8621 Nummer: 15A.00072. Datum: 20 januari 2015. Team: Ruimtelijk Beleid en Projecten

NEE. wethouder de Weger. Van: B. Wouda Tel nr: 8621 Nummer: 15A.00072. Datum: 20 januari 2015. Team: Ruimtelijk Beleid en Projecten VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: B. Wouda Tel nr: 8621 Nummer: 15A.00072 Datum: 20 januari 2015 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 5 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn provincie:: Utrecht Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem!

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem! VanOldenbarneveltlaan3 Haarlem Vraagprijs 795.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeHALFVRIJSTAANDEVILLAmetfraaiestijlelementenenzeerveeloogvoordetailstaatopeenvande

Nadere informatie

Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek

Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Hoge Boezem van de Overwaard te Alblasserwaard efinitief Waterschap Rivierenland Grontmij Nederland B.V. Rotterdam, september 25 GM-6852, revisie Verantwoording

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

Actualisatie bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Heerenveen

Actualisatie bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Heerenveen Actualisatie bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Heerenveen SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage Colofon Colofon Datum van uitgave: 15 september 2015 Contactgegevens: Tolhuisweg 57

Nadere informatie

Omgaan met vrijkomende grond. Notitie. Gemeente Heumen

Omgaan met vrijkomende grond. Notitie. Gemeente Heumen Omgaan met vrijkomende grond Notitie Gemeente Heumen Inhoud 1. Inleiding.... 3 2. Wettelijk kader... 4 2.1 Wet bodembescherming... 4 2.2 Actief bodembeheer.... 4 2.3 Bouwstoffenbesluit.... 5 2.4 Ministeriële

Nadere informatie

Oranjekade!7!! Haarlem!

Oranjekade!7!! Haarlem! Oranjekade7 Haarlem Vraagprijs 600.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Oranjekade7 tehaarlem DitROYALEenKLASSIEKEOBJECTligtopeenUITSTEKENDELOCATIEmetVRIJUITZICHToverdeLeidsevaart

Nadere informatie

Advies raadscommissie Grondgebied

Advies raadscommissie Grondgebied Advies raadscommissie Grondgebied Datum woensdag 30 november 2011 Registratienummer 11.026719 Onderwerp Vaststellen regionale bodemkwaliteitskaart en regionale bodembeheernota Korte weergave van de discussie:

Nadere informatie

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0 Indicatieve keuring grond projectnummer 131739 Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 22 mei 2013 Auteur: C.F. Mathijssen

Nadere informatie

PROTOCOL MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING BODEMSANERING MET INZET VAN HANDHELD RÖNTGEN FLUORESCENTIE SPECTROMETRIE

PROTOCOL MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING BODEMSANERING MET INZET VAN HANDHELD RÖNTGEN FLUORESCENTIE SPECTROMETRIE PROTOCOL MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING BODEMSANERING MET INZET VAN HANDHELD RÖNTGEN FLUORESCENTIE SPECTROMETRIE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Afbakening... 3 4. Apparatuur en hulpmiddelen...

Nadere informatie

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER PROVINCIE DRENTHE 9 juli 21 7491722:.2 B232.211.1 INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2

Nadere informatie

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper) Bilderdijkstraat21zw Haarlem Vraagprijs 235.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEBENEDENWONINGmetZONNIGEACHTERTUINenACHTEROMligtaanderandvanhet

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Houten Postbus 30

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

Onderwerp van de aanvraag Op 10 april 2008 ontvingen wij een evaluatierapport met het verzoek om hiermee in te stemmen.

Onderwerp van de aanvraag Op 10 april 2008 ontvingen wij een evaluatierapport met het verzoek om hiermee in te stemmen. DCMR Milieudienst Rijnmond Contact Mw M. Alakhramsing T 010-2468 662 F 010-2468 283 mascha.alakhramsing@dcmr.nl hm. provincie H 0 L L A N D ZUID GEDEPUTEERDE STATEN BESCHIKKING Postadres DCMR Milieudienst

Nadere informatie

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT Geologie Over het algemeen geldt dat de toplaag van 0,0 tot 0,5 m mv. zal bestaan uit opgebrachte zand/grond dat plaatselijk (licht) puinhoudend is. Ter plaatse

Nadere informatie

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) Jacobijnestraat38 Haarlem Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenheerlijkLICHTE3IKAMERAPPARTEMENTmetZONNIGTERRASophetZUIDENligtopde

Nadere informatie

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem!

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem! GeneraalBothastraat40 Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitCHARMANTEenGEMODERNISEERDEWOONHUISmetaanbouwenDIEPEZONNIGETUINophet

Nadere informatie

Verkenning regelgeving gebruik en verwerking bentoniet bevattende boorvloeistof

Verkenning regelgeving gebruik en verwerking bentoniet bevattende boorvloeistof Verkenning regelgeving gebruik en verwerking bentoniet bevattende boorvloeistof NSTT Werkgroep: Verkenning regelgeving inzake gebruik en verwerking bentoniet bevattende boorvloeistof, november 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie onderdeel van tijdelijke uitname BBK? Zorgplicht Opslaan > 6 maanden? Is de kwaliteit Kwaliteit grond/bagger > Interventiewaarde én > LMW nota bodembeheer?

Nadere informatie

- beschikking - ernst, urgentie en instemming saneringsplan Choisyweg 18 Zeist. 1. Inleiding

- beschikking - ernst, urgentie en instemming saneringsplan Choisyweg 18 Zeist. 1. Inleiding - beschikking - ernst, urgentie en instemming saneringsplan Choisyweg 18 Zeist datum 23 mei 2005 nummer 2005WEM002123i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie B.C. Bannink locatiecode

Nadere informatie

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET Onderdelen van het protocol grondverzet zijn de in de bijlage opgenomen asbeststappenplan (bijlage I), asbestkansenkaart (bijlage II) en checklist vooronderzoek asbest (bijlage III). 2. DOELSTELLING PROTOCOL

Nadere informatie

Postbus 270 2600 AG DELFT Delftechpark 9 2628 XJ DELFT tel. 015-2516300 fax 015-2625365. Bodembeheerplan gemeente Amersfoort.

Postbus 270 2600 AG DELFT Delftechpark 9 2628 XJ DELFT tel. 015-2516300 fax 015-2625365. Bodembeheerplan gemeente Amersfoort. Postbus 270 2600 AG DELFT Delftechpark 9 2628 XJ DELFT tel. 015-2516300 fax 015-2625365 Bodembeheerplan gemeente Amersfoort Definitief In opdracht van : Gemeente Amersfoort Opgesteld door : De Straat Milieu-adviseurs

Nadere informatie

Bijlage 2 Sessies. Platform bodembeheer: Mag dat met grondstromen? -dag 6 maart 2008, Provinciehuis Overijssel, Zwolle

Bijlage 2 Sessies. Platform bodembeheer: Mag dat met grondstromen? -dag 6 maart 2008, Provinciehuis Overijssel, Zwolle Platform bodembeheer: Mag dat met grondstromen? -dag 6 maart 2008, Provinciehuis Overijssel, Zwolle Bijlage 2 Sessies Generiek of Gebiedsspecifiek beleid, Jos Mol, gemeente Enschede Waarheen met zoute

Nadere informatie

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!"##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@!

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@! "#$%&#'()&(*((+ "#$%&%'%#$,()((-$(.#+/(+01'##+-23#(4#+'(-25(6#7'(-28##/(4((-29(::(729;'0 '(-05+(-$*(2"##+'(-4(7'2$(+4(7'(-'(:+#4;-?;(5+(-$*(@ ()*#+'#,--../012.,3#+'#%&45627-8%+#9/:;/.&'#-#/,7&-21?1@

Nadere informatie

BESCHIKKING. Stichting Bodemsanering NS te Utrecht

BESCHIKKING. Stichting Bodemsanering NS te Utrecht BESCHIKKING Globiscode DR 010600796 Aanvrager Onderwerp Stichting Bodemsanering NS te Utrecht Bodemsanering; locatie NS-locatie Assen (ten zuiden van de Vriezerweg), WBB-geval 6 en 7, gemeente Assen, beschikking,

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie