TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT"

Transcriptie

1 TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT OKTOBER 0

2

3 Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 90 SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Copyright 0 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

4 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 Inhoud Inleiding... Uitgangspunten...5. Richtlijn bodemkwaliteitskaarten...5. Relatie oude bodemkwaliteitskaart...6. Technisch-inhoudelijke onderbouwing...6 Tot stand komen bodemkwaliteitskaart...7. Beheergebied...7. Bodemkwaliteitszones...7. Uitgangspunten bodemkwaliteitskaart...8. Databewerking Gebruikte gegevens Rekensessies... Bodemkwaliteitskaart.... Indeling bodemkwaliteitszones.... Ontgravingskaart.... Toepassingskaart...5. Vaststelling en herziening Betrouwbaarheid bodemkwaliteitskaart Ruimtelijke verdeling Heterogeniteit en ruimtelijke variabiliteit Saneringscriterium... blz. Kaartbijlagen I Bodemkwaliteitszones II Ontgravingskaart (0-0,5 m -mv. en 0,5- m -mv.) III Bodemfunctieklassenkaart IV Ontvangende bodem (0-0,5 m -mv.) V Toepassingskaart generiek (0-0,5 m -mv.) Bijlagen Indeling bodemkwaliteitszones Toelichting databewerking Overzicht extremen Statistische kentallen 5 Ruimtelijke verdeling blad van

5 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 blad van

6 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 Inleiding Om hergebruik van grond binnen de gemeente Weert op eenvoudige wijze te faciliteren, is door de gemeente in het verleden een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan opgesteld. De gemeente heeft Oranjewoud gevraagd om de bodemkwaliteitskaart te actualiseren. Aanleiding hiervoor zijn onder andere:. Een bodemkwaliteitskaart is in principe maximaal 5 jaar geldig.. Op juli 008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden voor het toepassen van grond (en baggerspecie) op landbodem. Dit betekent dat de regels voor grondverzet zijn gewijzigd.. Sinds het tot stand komen van de bodemkwaliteitskaart zijn nieuwe onderzoeksgegevens in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. De huidige bodemkwaliteit dient op basis van deze nieuwe informatie te worden vastgesteld.. Met een bodemkwaliteitskaart, gecombineerd met een bodembeheerplan (of in het geval van gebiedsspecifiek beleid een bodembeheernota): a. kan worden bespaard op onderzoekskosten, b. wordt het makkelijker om binnen de gemeente vrijkomende partijen grond opnieuw binnen de gemeente toe te passen en c. geldt binnen de gemeente een heldere en eenduidige regelgeving wat het toezicht en de handhaving ten goede komt. Het doel van het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart is het inzichtelijk maken van de huidige bodemkwaliteit. Deze kaart kan vervolgens, in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, binnen (delen van) de gemeente Weert gebruikt worden als bewijsmiddel voor het aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit van een partij vrijkomende grond en/of de ontvangende bodem. De kaart dient daarnaast als basis voor het opstellen van een bodembeheerplan (in het geval van generiek beleid) of een bodembeheernota (bij gebiedsspecifiek beleid). In dit document wordt beschreven welke regels en procedures er precies gelden voor het binnen de gemeente (opnieuw) toepassen van grond en baggerspecie als bodem, en het daarbij gebruik maken van onderliggende bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel. In onderhavig rapport is het tot stand komen van de bodemkwaliteitskaart beschreven en de classificatie van de actuele bodemkwaliteit. Bodembeheerplan Weert, Gemeente Weert; Stadsontwikkeling, vastgesteld door de gemeenteraad op januari 007 blad van

7 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 blad van

8 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 Uitgangspunten. Richtlijn bodemkwaliteitskaarten De bodemkwaliteitskaart is opgesteld conform de Richtlijn voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten van september 007 met het wijzigingsblad van januari 0 (hierna richtlijn genoemd). Deze richtlijn beschrijft de acht stappen die moeten worden doorlopen om tot een bodemkwaliteitskaart te komen: Stap : Opstellen programma van eisen In Stap worden de beleidsmatige en technisch-inhoudelijke keuzes gemaakt. In Stap dient te worden vastgesteld welke kenmerken binnen het beheergebied naar verwachting een belangrijke rol spelen bij het definiëren van deelgebieden. In Stap worden bodemgegevens geschikt gemaakt voor verwerking tot een bodemkwaliteitskaart. In Stap worden voorlopige homogene deelgebieden samengesteld. Dit gebeurt op basis van de kenmerken waarvan in stap werd verwacht dat deze bepalend zijn voor de bodemkwaliteit. In Stap 5 wordt op basis van de beschikbare meetresultaten vastgesteld of de indeling in deelgebieden van stap juist is. Stap : Vastellen onderscheidende kenmerken Stap : Gegevensverzameling en gegevensbewerking Stap : Indelingbeheergebiedin deelgebieden Stap 5: Controleindeling vanhet beheergebied Indien nodig wordt in Stap 6 aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. In Stap 7 worden de verschillende soorten gegevens, die van elke bodemkwaliteitszone beschikbaar zijn, in samenhang geïnterpreteerd. Op basis hiervan wordt een rapport opgesteld waarin de totstandkoming van de bodemkwaliteitskaart wordt weergegeven en gemotiveerd. Stap 6: Verzamelenaanvullende informatie Stap 7: Vaststellen bodemkwaliteitszones In Stap 8 wordt, op basis van de bodemkwaliteit in combinatie met de functiekaart, de toepassingseis per bodemkwaliteitszone geformuleerd. Tevens wordt per bodemkwaliteitszone aangegeven onder welke voorwaarde grondverzet zonder aanvullende keuring is toegestaan. Dit resulteert in een toepassingskaart en een ontgravingskaart. Stap 8: Opstellenontgravings- en toepassingskaart Naast de genoemde richtlijn is de bodemkwaliteitskaart tevens gebaseerd op het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Ook is gebruik gemaakt van de 'Handreiking Besluit bodemkwaliteit' van Bodem+ (tegenwoordig onderdeel van Rijkswaterstaat Leefomgeving) en van het boekje 'Grondverzet met bodemkwaliteitskaarten' van TNO/Deltares (opgesteld in opdracht van Bodem+). blad 5 van

9 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0. Relatie oude bodemkwaliteitskaart De in paragraaf. genoemde richtlijn komt voor het grootste deel overeen met de Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten van het ministerie van VROM uit juni 999 (op basis waarvan de oude bodemkwaliteitskaart is opgesteld). De wijze waarop een bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld, oftewel de acht stappen die moeten worden doorlopen, is dan ook hetzelfde gebleven. Voor het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart is daarom de bestaande indeling in bodemkwaliteitszones als basis gebruikt. Wel is kritisch gekeken naar de mogelijkheid om deze zone-indeling aan te passen c.q. te vereenvoudigen (zie paragraaf.). Wat met het van kracht worden van het Besluit bodemkwaliteit wel is gewijzigd, is: - het toekennen van een functieklasse aan de ontvangende bodem; - de classificatie van de bodemkwaliteit (klasse AW000, klasse wonen of klasse industrie); - de samenstelling van het standaard analysepakket; - dat de bodemkwaliteitskaart in meer situaties als bewijsmiddel kan dienen.. Technisch-inhoudelijke onderbouwing De technisch-inhoudelijke onderbouwing gaat in op de eisen waar een bodemkwaliteitskaart aan moet voldoen. In de richtlijn zijn de onderwerpen benoemd die essentieel worden geacht om de kwaliteit van het grondverzet te kunnen waarborgen. Deze onderwerpen moeten dan ook minimaal in de onderbouwing worden meegenomen. Dit betreft: - het (deel van het) beheergebied waarvoor de bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld; - de diepte en de te onderscheiden dieptetrajecten waarover de bodemkwaliteitskaart een uitspraak doet; - de stoffen die in de bodemkwaliteitskaart worden opgenomen; - de onderscheidende kenmerken op basis waarvan de bodemkwaliteitszones worden gedefinieerd; - de kwaliteitseisen waaraan een zone moet voldoen; - de statistische kentallen op basis waarvan de zones worden gekarakteriseerd; - in welk kader (generiek of gebiedsspecifiek) de kaart functioneert. In hoofdstuk is beschreven hoe bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart met bovengenoemde eisen is omgegaan. De bodemkwaliteitskaart zelf wordt toegelicht in hoofdstuk. In hoofdstuk 5 is beschreven hoe is omgegaan met de vereisten rondom de betrouwbaarheid van de bodemkwaliteitskaart en de algemene regels voor het gebruiken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor grondverzet. blad 6 van

10 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 Tot stand komen bodemkwaliteitskaart. Beheergebied Het gebied waarvoor deze bodemkwaliteitskaart is opgesteld, is gelijk aan het grondgebied van de gemeente Weert. bron: wikipedia Figuur.. Grondgebied. Bodemkwaliteitszones Algemeen Het uitgangspunt voor het definiëren van een bodemkwaliteitszone wordt gevormd door een vergelijkbare, gebiedseigen bodemkwaliteit. Het indelen in bodemkwaliteitszones vindt daarom over het algemeen plaats op basis van de gebruikshistorie en de milieuhygiënische bodemkwaliteit, eventueel in combinatie met de bodemopbouw. De gemeente Weert beschikt al over een bodemkwaliteitskaart. De zone-indeling van deze bodemkwaliteitskaart is weergegeven in bijlage (in de eerste kolom van de tabel en op de kaart). Voor de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart is van deze zone-indeling uitgegaan. Wel zijn voorafgaand aan de rekensessie een paar kleine wijzigingen in de zones doorgevoerd. Hiermee sluiten begrenzingen beter aan bij de bodemfunctieklassenkaart en is een enkele zone samengevoegd. De nieuwe zone-indeling is opgenomen in de tabel in bijlage, tweede kolom 'Zone-indeling nieuw'. Uitgesloten gebieden Een aantal gebieden c.q. locaties binnen het grondgebied van de gemeente Weert is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart: - De bodem onder oppervlaktewater. De gemeente is hiervoor namelijk geen bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. - De verdachte bovengrond ter plaatse van Rijks- en spoorwegen, provinciale en gemeentelijke wegen (wegbermen en funderingslaag). Voor de begrenzing van deze wegen en wegbermen wordt aangesloten bij een brief van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat (kenmerk RWS/DVS-009/569, 0 juni 009). Deze brief heeft de gemeente Weert ook gebruikt bij het opstellen van de bodemfunctieklassenkaart (zie paragraaf. voor een nadere toelichting op deze kaart). blad 7 van

11 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 - De volgende zones (zoals aangegeven op kaartbijlage 89_Z0 en in de kolom 'Zone-indeling nieuw' van bijlage ): o zone 8: 'AKZO'; o zone 9: 'Spoorwegemplacement'; o zone 9: 'Tungelerwallen'; o zone 66: 'MOB-complex'. Dit in verband met een tekort aan waarnemingen om de bodemkwaliteit ter plaatse van deze zones vast te stellen. - Locaties waarvan wordt verondersteld dat de bodemkwaliteit heterogeen is dan wel het bodemgebruik een belemmering vormt voor vrij grondverzet. Dit betreft de zogenoemde 'verdachte' locaties. Dit zijn locaties waar (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden (of plaatsvinden) waarvan bekend is, of het vermoeden bestaat, dat de bodemkwaliteit op de betreffende locatie afwijkt van die van de omgeving. Deze locaties zijn, voor zover bekend, buiten beschouwing gelaten bij de databewerking (zie bijlage ). Voor de uitgesloten gebieden mag geen gebruik worden gemaakt van onderliggende bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor het aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit van een toe te passen partij grond en/of de ontvangende bodem. Dit is nader toegelicht in het bodembeheerplan/de bodembeheernota.. Uitgangspunten bodemkwaliteitskaart De bodemkwaliteitskaart is opgesteld: - volgens het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit; - voor alleen grond en dus niet voor grondwater of de bodem onder oppervlaktewater (waterbodem); - voor de boven- en ondergrond (respectievelijk 0-0,5 en 0,5- m -mv.); - op basis van relevante informatie uit het bodeminformatiesysteem, aangevuld met onderzoeksgegevens nagestuurd door de gemeente (zie paragraaf..); - voor de parameters van het standaard stoffenpakket grond: o metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); o polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 0 VROM); o polychloorbifenylen (PCB som 7); o minerale olie (GC). - met minimaal 0 waarnemingen per zone en waarnemingen ter plaatse van ieder niet-aaneengesloten gelegen deelgebied. o Voor het toetsen of aan deze voorwaarden wordt voldaan, is uitgegaan van de parameter koper. Er is voor deze parameter gekozen omdat deze representatief wordt bevonden voor het standaard stoffenpakket zoals dit de afgelopen 0 jaar bij regulier bodemonderzoek is gehanteerd. Met andere woorden, er wordt er van uitgegaan dat daar waar een waarneming koper beschikbaar is, ook waarnemingen van de overige zware metalen, PAK en minerale olie beschikbaar zijn. o De wijze waarop met het aantal waarnemingen van de nieuwe stoffen barium, molybdeen, kobalt en som-pcb is omgegaan, is verderop in deze paragraaf toegelicht. o De parameters arseen en chroom zijn bij de databewerking in de selectie meegenomen. Dit omdat ze onderdeel uitmaken van het oude stoffenpakket grond en van invloed hadden kunnen zijn op de gemiddelde bodemkwaliteit. Uit de databewerking kwam naar voren dat arseen en chroom niet bepalend waren voor de kwaliteitsklasse van de bodem of de vrijkomende grond. Daarom is besloten om deze parameters niet te toetsen aan de voorwaarden van 0 waarnemingen per zone en waarnemingen per niet-aaneengesloten gelegen deelgebied. - voor de toetsing is uitgegaan van de normen en rekenregels voor het op landbodem toepassen van grond. De bij deze toepassing behorende toetsingswaarden (klasse AW000, klasse wonen en klasse industrie) zijn opgenomen in tabel van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. blad 8 van

12 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 Toetsregel klasse AW000 Om te bepalen of er sprake is van een overschrijding van de achtergrondwaarden (AW000) is artikel.. van de Regeling bodemkwaliteit van toepassing. Dit artikel stelt dat de bodem, een partij grond of een partij baggerspecie nog in de klasse AW000 valt als bij meting van X stoffen het rekenkundig gemiddelde gehalte van maximaal Y stoffen de achtergrondwaarden overschrijdt (zie tabel. voor de X- en Y-waarden). Tabel.: Toetsregel AW000 Aantal onderzochte stoffen X Aantal overschrijdingen Y 5 De overschrijding mag maximaal x de achtergrondwaarde van de betreffende stof bedragen. Daarnaast geldt dat het rekenkundig gemiddelde gehalte kleiner moet zijn dan of gelijk moet zijn aan de Maximale Waarden Wonen. Omdat de achtergrondwaarde en Maximale Waarde Wonen (bijna) gelijk zijn aan elkaar, vervalt voor de stoffen nikkel en PCB s de voorwaarde dat het gehalte kleiner moet zijn dan de Maximale Waarden Wonen. Nieuwe parameters in stoffenpakket Het eerdergenoemde standaard stoffenpakket grond is sinds juli 008 verplicht gesteld. Gezien de relatief korte termijn die sinds het van kracht worden van dit pakket is verstreken, zijn van de nieuwe stoffen (barium, molybdeen, kobalt en som-pcb) bij de gemeente nog maar relatief weinig onderzoeksgegevens beschikbaar in het bodeminformatiesysteem. De gemeente heeft daarom besloten om deze nieuwe parameters wel bij de databewerking in de selectie mee te nemen, maar deze parameters niet te toetsen aan de voorwaarden van 0 waarnemingen per zone en waarnemingen per niet-aaneengesloten gelegen deelgebied. Wat de gemeente in haar overweging heeft meegenomen, is het feit dat er vanuit de centrale overheid signalen zijn die de noodzaak, om de parameters barium, kobalt, molybdeen en PCB mee te nemen bij het vaststellen van de diffuse bodemkwaliteit, ter discussie stellen. Zo is bijvoorbeeld de richtlijn bodemkwaliteitskaart op januari 0 aangepast. In het betreffende wijzigingsblad is de volgende passage opgenomen: "Voor de stoffen die bij aanpassing van de NEN 570 op juli 008 zijn toegevoegd aan het standaardpakket, te weten barium, kobalt, molybdeen en PCB s geldt het volgende: - Voor PCB s behoeft tot uiterlijk januari 0 niet te worden voldaan aan het minimumcriterium van 0 waarnemingen. - Voor de stoffen barium, kobalt en molybdeen behoeft tot januari 06 niet te worden voldaan aan het minimumcriterium van 0 waarnemingen. Indien na januari 0 (voor PCB s) en na januari 06 (voor barium, kobalt en molybdeen) de bodemkwaliteitskaart niet voldoet aan het minimumcriterium van 0 waarnemingen verliest de bodemkwaliteitskaart zijn/haar geldigheid in het kader van het Bbk." Als onderbouwing van deze wijziging is aangegeven dat er op basis van onderzoek gerede twijfels zijn ontstaan bij de representativiteit van de achtergrondwaarden van barium, kobalt en molybdeen. Het voor deze parameters al bestaande overgangsbeleid is daarom verlengd tot het moment dat de evaluatie van de Achtergrondwaarden door het RIVM is afgerond. blad 9 van

13 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 Opgemerkt wordt dat er per januari 0 een aanpassing van de Regeling bodemkwaliteit en de richtlijn bodemkwaliteitskaarten is voorzien. Deze wijziging omvat: - Het hanteren van een, op het organische stofgehalte gebaseerde, zone-indeling voor de toets of wordt voldaan aan het aantal waarnemingen PCB. Hierbij wordt voor het organisch stofgehalte onderscheidt gemaakt in drie categorieën: ) kleiner dan %; ) tussen % en 8%; ) groter dan 8%. Voorwaarde bij het hanteren van deze zone-indeling is dat voor de PCB minimaal 0 waarnemingen beschikbaar moeten zijn. - De introductie van een Maximale Waarde Wonen voor de PCB van tweemaal de achtergrondwaarde (0,00 mg/kg voor standaardbodem). Uitgaande van deze wijziging kan worden geconcludeerd dat onderliggende bodemkwaliteitskaart voldoet aan het minimaal vereiste aantal waarnemingen PCB. Uit de statistische kentallen in bijlage blijkt namelijk dat alle zones, voor wat betreft het organische stofgehalte, in de categorie 'kleiner dan %' vallen. Dit betekent dat voor de PCB, voor zowel de boven- als de ondergrond, mag worden uitgegaan van één zone. Uit een optelling van het aantal waarnemingen PCB (zie de tabel in bijlage ) volgt dat in dat geval ruimschoots wordt voldaan aan het minimaal vereiste aantal waarnemingen PCB van 0 stuks.. Databewerking.. Gebruikte gegevens Bodeminformatiesysteem Voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is gebruik gemaakt van de gegevens aanwezig in een datadump van het bodeminformatiesysteem (BIS) van de gemeente. In een bodeminformatiesysteem zijn de onderzoeksgegevens van diverse typen onderzoeken opgenomen, zoals verkennend en nader onderzoeken maar ook saneringen en evaluatierapporten. Omdat de bodemkwaliteitskaart een betrouwbare en representatieve weergave moet zijn van de actuele (diffuse) bodemkwaliteit, moeten onderzoeksgegevens van bijvoorbeeld puntbronnen of verdachte percelen buiten beschouwing worden gelaten. Dit betekent dat de datadump moet worden bewerkt ('opgeschoond') zodat alleen die analysegegevens overblijven, die geschikt zijn om te worden gebruikt voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart. Door de gemeente is bij invoer van bodemonderzoeken in het bodeminformatiesysteem gebruik gemaakt van het selectievinkje bruikbaar voor BKK'. Deze selectie had betrekking op rapporten, maar niet op alle analyses. Bij het vormen van de dataset werd verondersteld dat het vinkje bruikbaar voor BKK een opgeschoond bestand betrof. Na de eerste rekensessie bleek dat deze selectie onvoldoende was opgeschoond om een betrouwbare uitspraak te doen over de bodemkwaliteit. Besloten is vervolgens om, verspreid over een aantal fasen, de niet representatieve monsters uit de dataset te verwijderen. De uitgangspunten en selecties die bij de databewerking (de zogenoemde 'rekensessies') zijn gehanteerd, zijn beschreven in bijlage. De rekensessies zelf worden toegelicht in paragraaf... Aanvullende gegevens Door de gemeente zijn voor zone (Kerkdorpen zuid; rapportcode AA ) en zone 6 (Stramproy; rapportcode AA ) aanvullende onderzoeksgegevens aangeleverd. In totaal zijn analyseresultaten van 0 monsters van de bovengrond en 6 monsters van de ondergrond aan de dataset toegevoegd (zie punt in de volgende paragraaf). blad 0 van

14 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0.. Rekensessies Voor het tot stand komen van de bodemkwaliteitskaart zijn in totaal vier rekensessies uitgevoerd. De uitgevoerde berekeningen worden hieronder kort toegelicht. Voorlopige rekensessies. Uitgaande van de in bijlage, in kolom 'Zone-indeling nieuw' aangegeven zone-indeling is de data, zoals aanwezig in de datadump van het bodeminformatiesysteem, doorgerekend en is de bodem in de zones geclassificeerd. De uitgangspunten en selecties die bij de berekeningen zijn gehanteerd, zijn beschreven in bijlage. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze rekensessie is besloten om de gehalten die de interventiewaarde overschrijden uit de dataset te verwijderen (zie bijlage, onderdeel 7). Deze hoge gehalten zijn geen reële maat voor de onverdachte bodemkwaliteit binnen de gemeente Weert omdat hier veelal sprake is van hogere waarden als gevolg van het vroegere gebruik van zinkassen. In veel gevallen had ook al een sanering plaatsgevonden.. Na het verwijderen van de gehalten die de interventiewaarde overschrijden is de dataset opnieuw doorgerekend. Hierbij is van dezelfde zone-indeling en selectiecriteria uitgegaan. Op basis van de uitkomsten van deze e rekensessie is een lijst opgesteld met gehalten die de tussenwaarde overschrijden (zie bijlage, onderdeel 7). Deze gehalten zijn door de gemeente individueel beoordeeld en al dan niet als uitbijter aangewezen. Als uitbijter zijn bijvoorbeeld aangewezen de gehalten behorend bij een (meng)monster waarbij voor meerdere parameters de tussen- of interventiewaarde werd overschreden.. Na het verwijderen van de door de gemeente geselecteerde gehalten is de dataset weer doorgerekend, eveneens met de bestaande zone-indeling en selectiecriteria. Op basis van de uitkomsten van deze e rekensessie is door de gemeente een lijst aangeleverd met gehalten die aanvullend, om de onder punt genoemde redenen, uit de dataset mochten worden verwijderd. Daarnaast zijn door de gemeente voor de zones en 6 nieuwe onderzoeksgegevens aangeleverd om aan de dataset toe te voegen. Definitieve rekensessie Na het verwijderen van de door de gemeente aangeleverde gehalten, en het aanvullen van de dataset met nieuwe gegevens voor de zones en 6, is de dataset voor de laatste keer doorgerekend. Op basis van de uitkomsten van deze e rekensessie zijn de voor de bodemkwaliteitskaart benodigde (statistische) kentallen gegenereerd: - het aantal waarnemingen; - de gemiddelde gehalten per parameter (incl. lutum en organische stof); - de minimale en maximale gemeten gehalten; - diverse percentielwaarden (P5, P5, P50, P60, P70, P75, P80, P90, P95); Het vergelijken van percentielwaarden levert informatie op over de betrouwbaarheid van de bodemkwaliteit binnen een zone. Zo geeft bijvoorbeeld de P95 de waarde aan waar 95% van de waarnemingen onder ligt en 5% van de waarnemingen boven ligt. - boven- en ondergrens van het 80% betrouwbaarheidsinterval rond het gemiddelde; - heterogeniteitstoets; - variatiecoëfficient. De uitkomsten van deze rekensessie zijn opgenomen in bijlage. De bodemkwaliteitskaart is op basis van de gemiddeld gemeten gehalten opgesteld. Deze kaart wordt nader toegelicht in hoofdstuk. blad van

15 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 blad van

16 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 Bodemkwaliteitskaart De bodemkwaliteitskaart bestaat uit:. een kaart met indeling in bodemkwaliteitszones en uitgesloten gebieden;. een ontgravingskaart;. een toepassingskaart. Dit hoofdstuk geeft een korte toelichting op de genoemde kaarten.. Indeling bodemkwaliteitszones Binnen het beheergebied van de gemeente Weert worden 9 bodemkwaliteitszones onderscheiden. Deze zijn in onderstaande tabel. aangegeven en weergegeven op kaartbijlage I. Tabel.: Bodemkwaliteitszones Nummer Omschrijving Centrum Binnenstad Weert oost Vrouwenhof Weert zuid Bisschoppelijk College e.o. 7 Kempen industrie/boshoverbeek 8 Weert noord 9 Kampershoek+noord 0 Doolhof/Leuken noord Roermondseweg/Moesdijk Kerkdorpen zuid 6 Stramproy 7 Savelveld 8 AKZO (uitgesloten gebied) 9 Spoorwegemplacement (uitgesloten gebied) 5 Weert west 8 KMS-terrein 9 Tungelerwallen (uitgesloten gebied) Weerter Peel Buitengebied 66 MOB-complex (uitgesloten gebied) Zoals uit kaartbijlage I blijkt, bestaan bijna alle zones uit één aaneengesloten gelegen gebied. Uitzondering hierop zijn de zones met nummer en. Deze zones bestaan uit drie separaat gelegen deelgebieden. Omdat deze zones uit meerdere deelgebieden bestaan, is de aanduiding ruimtelijke eenheid (RE) geïntroduceerd. Ieder afzonderlijk gebied heeft naast de zonenummering ook een RE-nummering. Een aantal gebieden c.q. locaties binnen het beheergebied is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart (zie paragraaf.). Voor deze uitgesloten gebieden mag geen gebruik worden gemaakt van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor het aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit van een toe te passen partij grond en/of de ontvangende bodem. Dit is nader toegelicht in het bodembeheerplan/de bodembeheernota. blad van

17 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0. Ontgravingskaart Deze kaart geeft de kwaliteitsklasse van de bodem aan op het moment dat deze wordt ontgraven voor hergebruik elders (= beoordeling als een partij grond). Voor het tot stand komen van deze kaart zijn de gemiddeld gemeten gehalten van de zones getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. De uitkomsten van deze toetsing zijn weergegeven in tabel.. Hierbij is onderscheid gemaakt in de bovengrond (0-0,5 m -mv.) en de ondergrond (0,5- m -mv.). De ontgravingskaarten zijn opgenomen als kaartbijlage II. Tabel.: Kwaliteitsklasse vrijkomende grond Bodemkwaliteitszone Kwaliteitsklasse vrijkomende grond bovengrond ondergrond (0-0,5 m -mv.) (0,5- m -mv.) Centrum Binnenstad Industrie AW000 Weert oost Vrouwenhof AW000 AW000 Weert zuid Bisschoppelijk College e.o. Wonen AW000 7 Kempen industrie/boshoverbeek AW000 AW000 8 Weert noord Wonen AW000 9 Kampershoek+noord Wonen AW000 0 Doolhof/Leuken noord Wonen AW000 Roermondseweg/Moesdijk Wonen AW000 Kerkdorpen zuid AW000 AW000 6 Stramproy AW000 Wonen 7 Savelveld AW000 AW000 8 AKZO (uitgesloten gebied) uitgesloten uitgesloten 9 Spoorwegemplacement (uitgesloten gebied) uitgesloten uitgesloten 5 Weert west AW000 AW000 8 KMS-terrein Wonen AW000 9 Tungelerwallen (uitgesloten gebied) uitgesloten uitgesloten Weerter Peel AW000 AW000 Buitengebied Wonen AW MOB-complex (uitgesloten gebied) uitgesloten uitgesloten PCB-gehalten Uit de statistische kentallen in bijlage volgt dat bij bijna alle zones het gemiddelde gehalte aan som-pcb de achtergrondwaarde (AW000) overschrijdt. In de meeste gevallen ligt het gehalte lager dan xaw000. In een enkel geval ligt het gemiddelde gehalte net hoger dan xaw000. Gevolg van deze minimale overschrijding van de PCB-gehalten, in combinatie met het ook door andere parameters overschrijden van de achtergrondwaarde, is dat de grond die uit de zones vrijkomt zou moeten worden geclassificeerd als industrie. In overleg met de gemeente is besloten om bij het classificeren van de bodem en de vrijkomende grond het gehalte aan PCB niet maatgevend te laten zijn. Dit wordt milieuhygiënisch verantwoord geacht om de volgende redenen: - Wanneer de som-pcb de enige parameter zou zijn geweest, waarvan het gemiddelde gehalte boven de maximale waarden van de klasse AW000 ligt, dan had met de toetsregels van het Besluit bodemkwaliteit (artikel... Regeling bodemkwaliteit) de conclusie mogen worden getrokken dat sprake is van schone grond. Deze toetsregel stelt namelijk dat nog sprake is van klasse AW000 tot een gehalte van xaw000. blad van

18 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 Het wordt niet reëel geacht dat de milieuhygiënische kwaliteit, op basis van dezelfde parameter en op basis van hetzelfde gehalte ineens twee klassen verslechterd, alleen maar omdat er nog enkele andere parameters in licht verhoogde gehalten aanwezig zijn (waardoor de betreffende toetsregel niet meer mag worden toegepast). - Door de gemeente is aangegeven dat voor de meeste PCB-gehalten die in de dataset aanwezig zijn, sprake is van detectiegrenzen. Daarnaast zijn detectiegrenzen in het verleden vaak als meetwaarde in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Gevolg hiervan is dat deze detectiegrenzen niet worden gecorrigeerd met de factor 0,7 met als resultaat een fictief verhoogd gehalte.. Toepassingskaart Het landelijk geldende beleidskader van het Besluit bodemkwaliteit (= het generieke kader) schrijft voor dat: - de kwaliteitsklasse van de toe te passen partij grond of baggerspecie geschikt moet zijn voor de functie die de bodem heeft EN - door het toepassen van de partij grond of baggerspecie de milieuhygiënische kwaliteit van de ontvangende bodem niet mag verslechteren. Dit betekent dat een op de landbodem toe te passen partij grond of baggerspecie getoetst moet worden aan zowel de kwaliteitklasse als de functieklasse van de ontvangende bodem. De strengste van beide klassen bepaalt uiteindelijk de kwaliteitsklasse waar een toe te passen partij grond of baggerspecie aan moet voldoen (zie tabel.). Tabel.: Systematiek generiek toepassingskader Functie (op kaart) Actuele bodemkwaliteit Welke kwaliteit maximaal toepassen Landbouw/natuur AW000 AW000 Landbouw/natuur Wonen AW000 Landbouw/natuur Industrie AW000 Wonen AW000 AW000 Wonen Wonen Wonen Wonen Industrie Wonen Industrie AW000 AW000 Industrie Wonen Wonen Industrie Industrie Industrie Om tot een toepassingskaart te kunnen komen, is dus informatie nodig over de bodemfunctieklasse en de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem. De bodemfunctieklassenkaart is door de gemeente Weert separaat opgesteld op augustus 0 (zie kaartbijlage III) en wordt gelijktijdig met deze rapportage vastgesteld. Kwaliteitsklasse ontvangende bodem Op deze kaart is de kwaliteitsklasse van de (ontvangende) bodem aangegeven. Voor het tot stand komen van deze kaart zijn de gemiddeld gemeten gehalten van de zones getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. De uitkomsten van deze toetsing zijn weergegeven in tabel.. De kwaliteit van de bovengrond (0-0,5 m -mv.) is grafisch weergegeven op kaartbijlage IV. Voor de kwaliteit van de ondergrond (0,5- m -mv.) als ontvangende bodem is geen aparte kaart opgesteld. De kwaliteitsklasse als ontvangende bodem is voor deze bodemlaag namelijk gelijk aan de kwaliteitsklasse als vrijkomende grond. Voor een grafische impressie van de kwaliteit van de ondergrond wordt daarom verwezen naar kaartbijlage II. blad 5 van

19 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 Tabel.: Kwaliteitsklasse ontvangende bodem Bodemkwaliteitszone Kwaliteitsklasse ontvangende bodem* bovengrond ondergrond (0-0,5 m -mv.) (0,5- m -mv.) Centrum Wonen AW000 Binnenstad Weert oost AW000 AW000 Vrouwenhof Weert zuid Wonen AW000 Bisschoppelijk College e.o. 7 Kempen industrie/boshoverbeek AW000 AW000 8 Weert noord Wonen AW000 9 Kampershoek+noord Wonen AW000 0 Doolhof/Leuken noord Wonen AW000 Roermondseweg/Moesdijk Wonen AW000 Kerkdorpen zuid AW000 AW000 6 Stramproy AW000 Wonen 7 Savelveld AW000 AW000 8 AKZO (uitgesloten gebied) uitgesloten uitgesloten 9 Spoorwegemplacement uitgesloten uitgesloten (uitgesloten gebied) 5 Weert west AW000 AW000 8 KMS-terrein Wonen AW000 9 Tungelerwallen (uitgesloten uitgesloten uitgesloten gebied) Weerter Peel AW000 AW000 Buitengebied Wonen AW MOB-complex (uitgesloten gebied) uitgesloten uitgesloten * zie de toelichting over de PCB-gehalten op pagina van dit rapport Toepassingskaart (generiek) Zoals hiervoor is beschreven, is de generieke toepassingskaart een combinatie van de bodemfunctieklasse en de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem (actuele bodemkwaliteit). De strengste van beide klassen bepaalt aan welke kwaliteitsklasse een toe te passen partij grond of baggerspecie moet voldoen (de laatste kolom van tabel.). De generieke toepassingskaart van de bovengrond is opgenomen als kaartbijlage V.. Vaststelling en herziening Vaststelling De bodemkwaliteitskaart (conform het generieke beleid), inclusief de beschrijving van het tot stand komen daarvan, moet door het college van burgemeester en wethouders worden vastgesteld voordat met de bodemkwaliteitskaart grondverzet kan worden gefaciliteerd. Herziening Omdat nieuwe onderzoeksgegevens van invloed kunnen zijn op de bodemkwaliteit, dient de actualiteit van de bodemkwaliteitskaart, en de eventuele noodzaak tot herziening hiervan, met enige regelmaat te worden getoetst. blad 6 van

20 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 Bij een dergelijke toets moeten in principe alle stappen voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart opnieuw worden doorlopen. Alleen dan kan worden vastgesteld of de bodemkwaliteitskaart nog wel voldoende in overeenstemming is met de werkelijkheid. Ook in het geval dat er geen wijzigingen in de bodemkwaliteitskaart optreden moet deze periodiek (eens per 5 jaar) opnieuw beleidsmatig worden vastgesteld. blad 7 van

21 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 blad 8 van

22 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 5 Betrouwbaarheid bodemkwaliteitskaart Om de betrouwbaarheid van een bodemkwaliteitskaart te kunnen aantonen, moeten volgens de richtlijn enkele controles worden uitgevoerd. Deze controles zijn in dit hoofdstuk beschreven. 5. Ruimtelijke verdeling Een voorwaarde voor het verkrijgen van een betrouwbaar beeld van de bodemkwaliteit, is dat de waarnemingen voldoende ruimtelijk verspreid binnen de zone moeten liggen. Om dit te kunnen toetsen schrijft de richtlijn voor dat een zone in 0 gelijke vakken moet worden ingedeeld en dat in ten minste 0 van deze vakken waarnemingen moeten liggen. Om een uitspraak te kunnen doen over de ruimtelijke verdeling zijn, op basis van de uitkomsten van de in paragraaf.. beschreven e rekensessie, de waarnemingen aan koper en som-pcb op kaart weergegeven (zie bijlage 5). Onder 'een waarneming' wordt in dit geval niet een individueel geanalyseerd monster verstaan maar een onderzoeksrapport waarbij één of meer monsters horen. De op kaart aangegeven symbolen kunnen dus representatief zijn voor meer dan één gehalte aan koper dan wel som-pcb. In overleg met de gemeente is, voor het toetsen of wordt voldaan aan de criteria van de richtlijn (zowel wat betreft het aantal als de verdeling van de waarnemingen), uitgegaan van koper. Daarnaast is een andere zone-indeling gehanteerd: de zones met een vergelijkbare kwaliteitsklasse zijn samengevoegd. Deze zone-indeling is weergegeven in de laatste kolommen van de tabel in bijlage. Het betreft zones voor de bovengrond en zones voor de ondergrond. Onderaan de tabel is voor de betreffende zones een optelling van het totaal aantal waarnemingen koper opgenomen. Op basis van deze aantallen wordt geconcludeerd dat het totaal aantal waarnemingen koper per zone ruimschoots voldoet aan het vereiste aantal van 0 stuks. Voor wat betreft de ruimtelijke verdeling van de waarnemingen wordt, op basis van de kaarten in bijlage 5, geconcludeerd dat de waarnemingen over het algemeen ruimtelijk goed zijn verdeeld over de zones. Ter plaatse van zone 5 en de deelgebieden 'RE-0' en 'RE-' van zone (zoals aangegeven op de kaarten in bijlage 5) is het aantal en/of de verdeling van de waarnemingen echter zeer minimaal. De gemeente heeft besloten om ter plaatse van deze zones geen aanvullend bodemonderzoek te verrichten om de waarnemingen aan te vullen. In plaats daarvan wordt voor de genoemde gebieden de ontgravingskaart niet representatief bevonden voor het aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit van grond die uit de gebieden vrijkomt. De betreffende gebieden zijn in kaartbijlage II (ontgravingskaarten) gearceerd. Tenzij anders beschreven in een bestuurlijk vastgestelde bodembeheernota, dient de uitkomende grond uit deze zones bij hergebruik altijd voorzien te zijn van een partijkeuring. 5. Heterogeniteit en ruimtelijke variabiliteit Heterogeniteit Een bodemkwaliteitskaart wordt gebaseerd op de gemiddeld gemeten gehalten binnen de zones. Deze gehalten worden getoetst aan de toetsingswaarden van het Besluit bodemkwaliteit, op grond waarvan vervolgens een indeling in een kwaliteitsklasse plaatsvindt. Is binnen een zone echter sprake van sterke heterogeniteit (= mate van spreiding in de gemeten gehalten ten opzichte van de normwaarden) dan kunnen de gemiddelden een vertekend beeld geven van de bodemkwaliteit alsmede van de kwaliteit van vrijkomende partijen grond. In dat geval zou ten onrechte van de bodemkwaliteitskaart gebruik worden gemaakt als bewijsmiddel. Om voor de zones na te kunnen gaan hoe het met de heterogeniteit is gesteld, is gebruik gemaakt van een berekening die is beschreven in het boekje 'Grondverzet met bodemkwaliteitskaarten' van TNO/Deltares (destijds opgesteld in opdracht van Bodem+). Dit in verband met gebrek aan een andere (landelijk) geldende toets. blad 9 van

23 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 In het genoemde boekje wordt voorgesteld om de heterogeniteit te bepalen door het verschil tussen twee percentielwaarden (de P5 en P95; de kop en de staart van de verdeling) te delen door een referentiewaarde van de normen (maximale waarde 'industrie' minus de achtergrondwaarde): P95 P5 industrie AW 000 De uitkomst van deze vergelijking levert een factor op die de mate van heterogeniteit weergeeft: - bij waarden kleiner dan 0,: er is sprake van weinig heterogeniteit - bij waarden tussen 0, en 0,5: er is sprake van beperkte heterogeniteit - bij waarden tussen 0,5 en 0,7: er is sprake van heterogeniteit - bij waarden groter dan 0,7: er is sprake van sterke heterogeniteit Het resultaat van deze 'heterogeniteitstoets' maakt deel uit van het overzicht met kentallen in bijlage. Op basis van de uitkomsten van deze toets kan worden geconcludeerd dat in meerdere zones, voor één of meer parameters, de heterogeniteitsfactor groter is dan 0,7. In deze zones is dus, volgens bovenstaande formule, sprake is van een sterke mate van heterogeniteit: - zone : zink, minerale olie; - zone 7: zink, minerale olie; - zone 8: minerale olie; - zone 0: minerale olie; - zone : minerale olie; - zone 6: minerale olie; - zone 7: minerale olie. - zone 5: cadmium. Dat voor bovengenoemde parameters de heterogeniteitsfactor groter is dan 0,7 betekent niet per definitie dat de bodemkwaliteit in deze zones niet of onvoldoende betrouwbaar is. Zo wordt voor de parameter minerale olie de uitkomst 'sterk heterogeen' namelijk veroorzaakt door de gehanteerde formule (het grote verschil tussen de P95- en P5-waarde, in combinatie met het kleine verschil tussen de normwaarden). Voor wat betreft de zones en 7 wordt opgemerkt dat een sterke heterogeniteit voor de parameter zink past bij de verwachting. Binnen de gemeente is namelijk sprake van een historische verontreiniging met zware metalen als gevolg van de voormalige zinkverwerkende industrie (zinkassen). Het resultaat is een grotere variatie in met name de gehalten aan zink. Ten aanzien van zone 5 wordt opgemerkt dat de ontgravingskaart, op basis van een onvoldoende ruimtelijke verdeling van de waarnemingen, niet representatief wordt bevonden voor het aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit van vrijkomende grond. Dat binnen de zone sprake is van sterke heterogeniteit voor de parameter cadmium doet dan ook niet meer ter zake. In verband met het bovengenoemde, geeft de aangetoonde mate van heterogeniteit geen aanleiding om de zone-indeling aan te passen. Of de mate van heterogeniteit consequenties heeft voor het gebruiken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor grondverzet, is nader toegelicht is het bodembeheerplan/de bodembeheernota. Ruimtelijke variabiliteit In de richtlijn voor bodemkwaliteitskaarten staat vermeld dat bij de indeling in bodemkwaliteitszones rekening moet worden gehouden met de ruimtelijke variabiliteit. Dit betekent dat als alle hoge(re) waarnemingen in één hoek van een zone worden aangetoond, deze hoek als een aparte zone moet worden gedefinieerd. blad 0 van

24 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 augustus 0, revisie 0 Omdat het eventueel optreden van ruimtelijke variabiliteit in de waarnemingen tot uiting zou moeten komen in enerzijds de kentallen en anderzijds de mate van heterogeniteit, zijn deze uitkomsten als eerste signaal gehanteerd. Zoals hiervoor is aangegeven, volgt uit de (toelichting op de) heterogeniteitstoets dat met name ter plaatse van de zones en 7 sprake is van sterke heterogeniteit voor de parameter zink. Deze variatie in gehalten is echter het gevolg van de voormalige zinkverwerkende industrie. De verwachting is dan ook dat de mate van heterogeniteit niet noemenswaardig zal afnemen door het aanpassen van de zoneindeling. 5. Saneringscriterium Wanneer de P95-waarde boven de interventiewaarde ligt, bestaat de kans dat in de betreffende bodemkwaliteitszone grond voorkomt die het saneringscriterium overschrijdt. De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten schrijft in dat geval voor dat de P95-waarde moet worden ingevoerd in de risicotoolbox. Blijkt uit deze toetsing van de P95-waarde dat er sprake is van risico's bij een bepaalde bodemgebruiksvorm, dan worden er beperkingen gesteld aan het gebruiken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor grondverzet vanuit deze zone. Het wordt dan namelijk niet verantwoord gevonden om zonder aanvullende partijkeuring grondverzet vanuit die zone te laten plaatsvinden naar gebieden met een bodemgebruiksvorm waarvan de risicotoolbox heeft aangegeven dat daarvoor het saneringscriterium wordt overschreden. Uit de tabellen in bijlage blijkt dat bij geen van de bodemkwaliteitszones de P95-waarde boven de interventiewaarde ligt. Dit betekent dat er vanuit dit oogpunt geen beperkingen worden gesteld aan het gebruiken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor grondverzet. Ingenieursbureau Oranjewoud Oosterhout, augustus 0 blad van

25 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 Kaartbijlagen I II III IV V Bodemkwaliteitszones Ontgravingskaarten (0-0,5 m -mv. en 0,5- m -mv.) Bodemfunctiekaart Kwaliteitsklasse ontvangende bodem (0-0,5 m -mv.) Toepassingskaart generiek (0-0,5 m -mv.)

26 Bodemkwaliteitskaart: Zone-indeling Legenda 9 Gemeentegrens 7 Zone-indeling km 0 Topografie: TOP5raster, CC-BY Kadaster, 0. 5 OPDRACHTGEVER GIS-SPECIALIST Gemeente Weert dhr. J. Holten PROJECTOMSCHRIJVING PROJECTLEIDER Bodemkwaliteitskaart mw. M. Springer KAARTTITEL KAARTNUMMER Zone-indeling 89_Z0 SCHAAL : FORMAAT A WIJZ. NR. D0 STATUS DEFINITIEF {Livelink: 89}..\Werkdocumenten\89_Gem_Weert_BKK_#.zip\..\GIS\MXD\89_Z0_#.mxd

27 Bodemkwaliteitskaart: Ontgravingskaart (bovengrond) Legenda Gemeentegrens Kwaliteitsklasse AW000 Wonen Industrie Uitgesloten Kaart geen bewijsmiddel km 0 Topografie: TOP5raster, CC-BY Kadaster, 0. 5 OPDRACHTGEVER GIS-SPECIALIST Gemeente Weert dhr. J. Holten PROJECTOMSCHRIJVING PROJECTLEIDER Bodemkwaliteitskaart mw. M. Springer KAARTTITEL KAARTNUMMER Ontgravingskaart Bovengrond (0-0,5 m -mv) 89_O SCHAAL : FORMAAT A WIJZ. NR. D0 STATUS DEFINITIEF {Livelink: 89}..\Werkdocumenten\89_Gem_Weert_BKK_#.zip\..\GIS\MXD\89_O_#.mxd

28 Bodemkwaliteitskaart: Ontgravingskaart (ondergrond) Legenda Gemeentegrens Kwaliteitsklasse natuur-landbouw wonen uitgesloten Kaart geen bewijsmiddel km 0 Topografie: TOP5raster, CC-BY Kadaster, 0. 5 OPDRACHTGEVER GIS-SPECIALIST Gemeente Weert dhr. J. Holten PROJECTOMSCHRIJVING PROJECTLEIDER Bodemkwaliteitskaart mw. M. Springer KAARTTITEL KAARTNUMMER Ontgravingskaart Ondergrond (0,5- m -mv) 89_O SCHAAL : FORMAAT A WIJZ. NR. D0 STATUS DEFINITIEF {Livelink: 89}..\Werkdocumenten\89_Gem_Weert_BKK_#.zip\..\GIS\MXD\89_O_#.mxd

29 )*(+&/0&( &( ""/%&'&( 0& #5(+*&6,7& *($5/*& 8&9&&/'&.*&$ ;*<6%7&/77= >7&/+97 Zinkaswegen 9"0"'&&( 77(%&?*' )0& #5(+*&6,7& *($5/*& 9&&/"'&&( 77(%&?*' )0& #5(+*&6,7& *($5/*& G YZ (*& 0&&.77/ 77(%&?*'.J <- -H Functieklasse A($5/*&?A.= A. 0,7 ;= 96, 7; =9 6 >"(&(. D- 60R 9HB. D- 60R 9HB.D -6 0R9 HB BC&/*' ),7($."5%D(755/!$,-. * # $ $* DA - F67 F09 6 '!! %!" # $. J< - H!!C. J< - H. J< - H "* /$ / D A6 = E -6 9; - H9 ; DA 6=.J <- -H F. RFV R9 6B 9( - -6B 96 HA ; L $ DA 6=,-. $ $& C D A6 = $ $& N $ & = 96 = $ $& O "& D A6= $ $& M $ &, 9? 6A AKD HA A0. $ &I * +. D- 60R 9HB KF9 0..0A HF;? $ / 0 + /.D -60 <A H Y Z G F H<9 H F;A Q G F 0. 6A 0 $!!! 9 ;6 F90 9U - - H.0.06 A 0 T A 6FA H. J< AB 9< -K ' $# $ & $! $ / D A6 = G FH< 9H F; A Q F0.06 A 0.J <- -H! % *$ # '. D- 60R 9HB! *. D- 60R 9HB $* &$ *+ +. D- 60R 9HB. D- 60< AH? 9 9 ;0 9. D- 60R9 HB, 9? 6A AK DHA A0.. D- 60R 9HB G YZ.D -6 0R9 HB.D -6 0R9 HB.D- 60 R9H B = 96=.J <- -H 69 J6 9A 0F9 DA 6= = 96=. J< - H DA 6=.J< - H.J <- -H, 9? 6A AKD HA J69 A0 F9D A6 = = 96= G YZ =9 6= G YZ.D -6 0R9 HB G YZ 6 9J 69 A0F9 DA 6= G YZ.D -6 0R9 HB. J< - H 69 J6 9A 0F9 DA 6=. D- 60R 9HB Q D- -6,A A; G YZ Q D- -6,A A; * 0 * */ Q D- -6,A A; G YZ Q D- -6,A A; G YZ Y Z G G YZ.J <- -H. D- 60R 9HB a $ L $ $ L! $ L # $ L * G YZ a YaZ a G G YZ GY Z.D -6 0R9 HB G YZ ( 5 ).D -60 R9 HB. D- 60R 9H B.D -60 R9 HB 5 6A K '! $5 G YZ S- 7F ;, 6-7 J=.0 6A 0. D- 60R 9HB. D- 60R9 HB %5 $ X > 9,A B. D- 60R 9H B Q D- 60D A6 = $!.D -6 0R9 HB =96 =.D -6 0R9 HB Y Z G G YZ G YZ 69 J69 A0 F9D A6 =. D- 60< AH.D -60 R9 HB =9 6= A A 0 >. D- 60R 9HB F? XA?> 9? ) 5 ) (. D- 60R 9HB ( 5 ) Q D- 60< AH.D -6 0R9 HB, 9? 6A KD HA 0. =9 6=. J< - H 5 7 ;? 9H = ;. 06A A0 T.D -60 R9 HB,-..D -60 R9 HB % 'C. J< - H +% + & = 96 =, 9? 6A AKD HA 0.!. D- 60R 9HB, 6A ;B > 9 96 D A6= G YZ G YZ Y Z G G YZ G YZ G YZ 69 J69 A0 F9D A6 = Y Z G G YZ.J <- -H G YZ G YZ D A6= G YZ = 96 =! U + * /.D -6 0<A H. D- 60R 9HB 69J 69 A0F 9D A6=,9?6A AK DHA A0. D A6 = * 5 97 ;9 Q 9 9B.06 A 0 Ruimtelijk Beleid Bodemfunctieklassenkaart BA07 f $#^A7?^!/$#?90a?9=af!"#$%&'($)* K-6AA0f : 5000 C/?9>FVXF?Bf,9.0A;B f +$,-.$*/'&0

30 Bodemkwaliteitskaart: Ontvangende bodem (bovengrond) Legenda Gemeentegrens Kwaliteitsklasse AW000 Wonen Uitgesloten km 0 Topografie: TOP5raster, CC-BY Kadaster, 0. 5 OPDRACHTGEVER GIS-SPECIALIST Gemeente Weert dhr. J. Holten PROJECTOMSCHRIJVING PROJECTLEIDER Bodemkwaliteitskaart mw. M. Springer KAARTTITEL KAARTNUMMER Ontvangende bodem Bovengrond (0-0,5 m -mv) 89_B SCHAAL : FORMAAT A WIJZ. NR. D0 STATUS DEFINITIEF {Livelink: 89}..\Werkdocumenten\89_Gem_Weert_BKK_#.zip\..\GIS\MXD\89_B_#.mxd

31 Bodemkwaliteitskaart: Generieke toepassingskaart (bovengrond) Legenda Gemeentegrens Kwaliteitsklasse AW000 Wonen Uitgesloten km 0 Topografie: TOP5raster, CC-BY Kadaster, 0. 5 OPDRACHTGEVER GIS-SPECIALIST Gemeente Weert dhr. J. Holten PROJECTOMSCHRIJVING PROJECTLEIDER Bodemkwaliteitskaart mw. M. Springer KAARTTITEL KAARTNUMMER Generieke toepassingskaart Bovengrond (0-0,5 m -mv) 89_T SCHAAL : FORMAAT A WIJZ. NR. D0 STATUS DEFINITIEF {Livelink: 89}..\Werkdocumenten\89_Gem_Weert_BKK_#.zip\..\GIS\MXD\89_T_#.mxd

32 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 Bijlagen. Indeling bodemkwaliteitszones. Toelichting databewerking. Overzicht extremen. Statistische kentallen 5. Ruimtelijke verdeling

33 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert projectnr. 89 Bijlage : Indeling bodemkwaliteitszones

34 Indeling in bodemkwaliteitszones Zone-indeling Zone-indeling Kwaliteitsklasse zones Kwaliteitsklasse zones Kwaliteitsklasse zones Samenvoegen zones bodemkwaliteitskaart 007 nieuw (kaartbijlage I) (na verwijderen >I) (na verwijderen >T) (na verwijderen extra uitbijters en aanvullen dataset) (na e rekensessie) (na e rekensessie) (na e rekensessie) Zone Zone Zone bovengrond Ontvangende bodem Vrijkomende grond Zone bovengrond Ontvangende bodem Vrijkomende grond Zone bovengrond Ontvangende bodem Vrijkomende grond Zone bovengrond # PCB # koper Centrum 0 industrie industrie wonen industrie wonen industrie 8 9 Binnenstad 0 wonen industrie AW000 AW000 AW000 AW Weert oost 0 wonen industrie wonen industrie wonen wonen 6 09 Vrouwenhof 7 wonen industrie 7 wonen industrie 7 AW000 AW Weert zuid a 8 industrie industrie 8 industrie industrie 8 wonen wonen Bisschoppelijk College e.o. 8b 9 wonen industrie 9 wonen wonen 9 wonen wonen 7 Kempen industrie/boshoverbeek industrie industrie 0 wonen industrie 0 wonen wonen 9 Weert noord 08+0=++ 8 wonen industrie wonen industrie wonen wonen 9 Kampershoek+noord 0 9 AW000 AW000 AW000 AW000 AW000 AW Doolhof/Leuken noord wonen wonen 6 wonen wonen 6 AW000 AW Roermondseweg/Moesdijk 7 industrie industrie 7 industrie industrie 7 AW000 AW Kerkdorpen zuid geen info geen info 8 geen info geen info 8 geen info geen info uitgesloten 0 0 Stramproy geen info geen info 9 geen info geen info 9 geen info geen info uitgesloten 0 0 Savelveld wonen industrie 5 AW000 AW000 5 AW000 AW AKZO industrie industrie 8 industrie industrie 8 wonen wonen 8 7 Spoorwegemplacement geen info geen info 9 geen info geen info 9 geen info geen info uitgesloten 0 0 Weert west AW000 AW000 AW000 AW000 AW000 AW KMS-terrein 8a 8 wonen industrie wonen industrie wonen wonen 8 69 Tungelerwallen geen info geen info 66 geen info geen info 66 geen info geen info uitgesloten 0 0 Weerter Peel ++ Buitengebied 0 MOB-complex 06b 66 Zone ondergrond Ontvangende bodem Vrijkomende grond Zone ondergrond Ontvangende bodem Vrijkomende grond Zone ondergrond Ontvangende bodem Vrijkomende grond Zone ondergrond # PCB # koper wonen industrie wonen industrie AW000 AW AW000 AW000 AW000 AW000 AW000 AW AW000 AW000 AW000 AW000 AW000 AW AW000 AW000 7 AW000 AW000 7 AW000 AW AW000 AW000 8 AW000 AW000 8 AW000 AW AW000 AW000 9 AW000 AW000 9 AW000 AW AW000 AW000 0 AW000 AW000 0 AW000 AW AW000 AW000 AW000 AW000 AW000 AW AW000 AW000 AW000 AW000 AW000 AW AW000 AW000 6 AW000 AW000 6 wonen wonen AW000 AW000 7 AW000 AW000 7 AW000 AW geen info geen info 8 geen info geen info 8 geen info geen info uitgesloten geen info geen info 9 geen info geen info 9 geen info geen info uitgesloten AW000 AW000 5 AW000 AW000 5 AW000 AW wonen industrie 8 wonen industrie 8 AW000 AW geen info geen info 9 geen info geen info 9 geen info geen info uitgesloten 0 0 AW000 AW000 AW000 AW000 AW000 AW industrie industrie industrie industrie AW000 AW geen info geen info 66 geen info geen info 66 geen info geen info uitgesloten 0 0 Nieuwe zone-indeling Bovengrond Ontvangende bodem Vrijkomende grond Zone wonen industrie Zone wonen wonen Zone AW000 AW000 Ondergrond Ontvangende bodem Vrijkomende grond Zone wonen wonen Zone 5 AW000 AW000 Totaal aantal waarnemingen Bovengrond # PCB # koper Zone 8 9 Zone Zone 75 Ondergrond # PCB # koper Zone 5 5 Zone bijl.xls

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Rapport Bodemkwaliteitskaart regio Brabant Projectnr. 233441 oktober 2011, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 2 Uitgangspunten... 6 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 6 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart... 7 2.3 Technisch inhoudelijke onderbouwing... 7 2.3.1 Beheergebied en

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Definitief In opdracht van Gemeente Waalwijk Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer B08B0228 DocumentnaamF:\data\Project\Bodem08\B08B0228\2011\deliverables\definitief\b08b0228.r02c1c.docx

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Gegevens opdrachtgever: Gemeente Lelystad Afdeling Beleid, cluster kwaliteit fysieke leefomgeving Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 0320-278911 Contactpersoon: Mevr. E.J.

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Gegevens opdrachtgever Gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland Waterschap Groot Salland,

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland gemeente Hollands Kroon gemeente Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + blad 1 van 53 projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 De regio 5 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota 6 1.3.1

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

Hergebruik van grond in Dordrecht

Hergebruik van grond in Dordrecht Hergebruik van grond in Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft een nieuw beleid voor hergebruik van verontreinigde grond. Begin 2002 zijn de Bodemkwaliteitskaart en het Grondstromenplan van Dordrecht vastgesteld.

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant 12 juli 2011 Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Gemeenten Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Landerd, Maasdonk, Mill & St. Hubert, Schijndel, St. Anthonis,

Nadere informatie

Waterbodemonderzoek (1)

Waterbodemonderzoek (1) Waterbodemonderzoek (1) Schutssluis Sluissloot Inspectie civieltechnisch gedeelte sluis. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft Witteveen+Bos, Raadgevend ingenieurs b.v. te Deventer een indicatief

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Morinnesteeg!12!! Haarlem!

Morinnesteeg!12!! Haarlem! Morinnesteeg12 Haarlem Vraagprijs 398.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenin2005LUXEverbouwdewoonhuisstaatineenRUSTIG,bijnadorpsaandoendstraatje,

Nadere informatie

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem!

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem! Meesterjoostenlaan27 Haarlem Vraagprijs 250.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeCHARMANTEenSFEERVOLLESTADSWONINGligtaaneenpittoreskenautoluwstraatjeindegewilde

Nadere informatie

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE Versie 1.2 September 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Bodemfunctieklassenkaart... 3 1.3 Besluit bodemkwaliteit... 3 1.4 Gebiedsspecifiek en generiek beleid...

Nadere informatie

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes.

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes. Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 18 september 2009 Kenmerk N001-4598028LNH-cmn-V01-NL In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld In november 2007 is in NEN- en SIKB-kader gezamenlijk het standaardpakket voor het analyseren van stoffen bij milieuhygiënisch

Nadere informatie

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper) Tempeliersstraat47zw Haarlem Vraagprijs 175.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Deze29kamerBENEDENWONINGmetACHTERTUINligtaaneengezelligestraat,omdehoekvanhet

Nadere informatie

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) Jacobijnestraat38 Haarlem Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenheerlijkLICHTE3IKAMERAPPARTEMENTmetZONNIGTERRASophetZUIDENligtopde

Nadere informatie

Toelichting op bodemonderzoek

Toelichting op bodemonderzoek Bijlage 1: Bijlage 1a: Toelichting op bodemonderzoek Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/garanties Betrouwbaarheid/garanties Bodemonderzoek wordt

Nadere informatie

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem!

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem! VanOldenbarneveltlaan3 Haarlem Vraagprijs 795.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeHALFVRIJSTAANDEVILLAmetfraaiestijlelementenenzeerveeloogvoordetailstaatopeenvande

Nadere informatie

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem!

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem! GijsbrechtvanAemstelstraat221 Haarlem Vraagprijs 185.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl IdealeSTARTERSWONING,gelegenineenrustigebuurtinhetpopulaireVONDELKWARTIER.Dewoning

Nadere informatie

Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland. Eindrapport. Marmos Bodemmanagement

Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland. Eindrapport. Marmos Bodemmanagement Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland Eindrapport Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen e.a. Projectnummer: P12-08 Datum: 5 augustus

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 NOTA BODEMBEHEER omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid definitief 07-03-2012 Gemeente Almere Gemeente Dronten Gemeente Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Oranjekade!7!! Haarlem!

Oranjekade!7!! Haarlem! Oranjekade7 Haarlem Vraagprijs 600.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Oranjekade7 tehaarlem DitROYALEenKLASSIEKEOBJECTligtopeenUITSTEKENDELOCATIEmetVRIJUITZICHToverdeLeidsevaart

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Gemeenteraad 25 oktober 2012 16 Kerkdriel, 11 september 2012 Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Beslispunten 1. Kennis te nemen van de

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 projectnr. 246706.04 revisie 0.6 september 2012 Opdrachtgever Gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ HELMOND Vastgesteld door de gemeenteraad van Helmond op 06-11-2012

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Drenthe

Bodemkwaliteitskaart Drenthe Bodemkwaliteitskaart Drenthe Gegevens opdrachtgever Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en Provincie Drenthe p/a gemeente Hoogeveen

Nadere informatie

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!"##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@!

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@! "#$%&#'()&(*((+ "#$%&%'%#$,()((-$(.#+/(+01'##+-23#(4#+'(-25(6#7'(-28##/(4((-29(::(729;'0 '(-05+(-$*(2"##+'(-4(7'2$(+4(7'(-'(:+#4;-?;(5+(-$*(@ ()*#+'#,--../012.,3#+'#%&45627-8%+#9/:;/.&'#-#/,7&-21?1@

Nadere informatie

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper) Olmenstraat4rd Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEenruimedubbeleBOVENWONINGligtinderustigeenkindvriendelijkeBOMENBUURT.

Nadere informatie

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp G E M E E N T E N O O R D E N V E L i Raad d.d.\u Aan de gemeenteraad Roden, 9 januari 2013 T Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Onderwerp Definitief vaststellen regionale Nota bodembeheer

Nadere informatie

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl Resultaten RisicotoolboxBodem.nl Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie V. RTB: V. rapport: 1.0.1 1.13 Algemeen Naam berekening: Modus: Monstergroep: Bodemgebruiksfunctie: Bijzonderheden:

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper) Bilderdijkstraat21zw Haarlem Vraagprijs 235.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEBENEDENWONINGmetZONNIGEACHTERTUINenACHTEROMligtaanderandvanhet

Nadere informatie

Rapport BODEMBEHEERNOTA. Zuid-Holland Zuid. Gezamelijke gemeenten Zuid-Holland Zuid. Milieudienst Zuid-Holland Zuid / Oranjewoud R.T.A.

Rapport BODEMBEHEERNOTA. Zuid-Holland Zuid. Gezamelijke gemeenten Zuid-Holland Zuid. Milieudienst Zuid-Holland Zuid / Oranjewoud R.T.A. Rapport Dossier 901465 Zaaknummer 0047879 Kenmerk Opsteller R. Rummens (Oranjewoud) / R.T.A. Hakkeling (MZHZ) Datum 1 juli 2010 Onderwerp Regionaal beleid t.b.v. hergebruik van grond en bagger BODEMBEHEERNOTA

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem!

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem! NieuweGracht34+36+38 Haarlem Vraagprijs 950.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl NieuweGracht34+36+389Haarlem BentuklaarvooreenPRACHTIGEUITDAGING?DitMONUMENTALEGRACHTENPANDmetachterliggende

Nadere informatie

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn provincie:: Utrecht Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn Tel. 030-2589111

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Gemeente Hof van Twente. Twents beleid veur oale groond

Nota bodembeheer. Gemeente Hof van Twente. Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer Gemeente Hof van Twente Twents beleid veur oale groond Vastgesteld door de raad van de gemeente Hof van Twente op 18 juni 2013 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Doel

Nadere informatie

HANDREIKING GRONDVERZET

HANDREIKING GRONDVERZET HANDREIKING GRONDVERZET Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie Regio Rivierenland Inhoud 1. Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 3 2. Voor wie is deze handreiking bedoeld? 3 3. De stappen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding en doelstelling...1 1.2 Afbakening nota bodembeheer...1 1.2.1 Geldigheid...1 1.2.2 Toepassingsgebied...2 1.3 Leeswijzer...2 2 Wettelijke en beleidsmatige achtergronden...3

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best FjdfuKHKLUWGRK Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium Advies Ted van Bergen (gemeente

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Referentienummer GM-0085799. Bijlage 2. Statistische analyse

Referentienummer GM-0085799. Bijlage 2. Statistische analyse Referentienummer GM-0085799 Bijlage 2 Statistische analyse BG=bovengrond: 0-0,5 m -mv; OG=ondergrond: >0,5 m -mv mbt tot geschikt voor BKK of verdacht/onverdacht is de volgende selectie gemaakt: indien

Nadere informatie

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem!

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem! GeneraalBothastraat40 Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitCHARMANTEenGEMODERNISEERDEWOONHUISmetaanbouwenDIEPEZONNIGETUINophet

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Geldend voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn Gegevens opdrachtgevers: CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Gezamenlijke

Nadere informatie

Nota bodembeheer regio Noord Veluwe

Nota bodembeheer regio Noord Veluwe Nota bodembeheer regio Noord Veluwe 21 januari 2014 Nota bodembeheer regio Noord Veluwe Gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten Kenmerk R002-1206995LNH-baw-V02-NL Verantwoording

Nadere informatie

Bodembeheer regio west Brabant

Bodembeheer regio west Brabant regio west Brabant Opdrachtgever : Gemeente Halderberge Gemeente Moerdijk Gemeente Roosendaal Gemeente Rucphen Gemeente Woensdrecht Gemeente Zundert Projectnummer : 20080370 Status rapport / versie nr.

Nadere informatie

OPINIERONDE. 5 april 2012. Casenr: 12.00277 Onderwerp: Bodembeheernota gemeente Drimmelen en bodemkwaliteitskaart regio Brabant.

OPINIERONDE. 5 april 2012. Casenr: 12.00277 Onderwerp: Bodembeheernota gemeente Drimmelen en bodemkwaliteitskaart regio Brabant. Aan de Raad Made, 28 februari 2012 OPINIERONDE 5 april 2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 19 april 2012 Registratienummer: 12int00750 Casenr: 12.00277 Onderwerp: Bodembeheernota gemeente Drimmelen

Nadere informatie

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs CroonenBuro5 Postbus 40 4900 AA Oosterhout Beneluxweg 125 Postbus 40 4900 AA Oosterhout T 0162-487000 F 0162-451141 www.anteagroup.nl datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp

Nadere informatie

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Vivian Buskens 8 september 2015 Onderwerpen 1. Doel + hoofdlijnen van het regionale grondstromenbeleid 2. Bodembeheergebied 3. Regionale bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER Gemeente Rheden Inhoudsopgave DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER 1Inleiding...1 1.1Waarom deze nota bodembeheer...1 1.2Afbakening nota bodembeheer...2 1.2.1Reikwijdte...2 1.2.2Beheergebied...4 1.2.3Geldigheid...4

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

MARMOS Bodemmanagement

MARMOS Bodemmanagement Bodemmanagement Geert Adegeeststraat 4 3059 TA Rotterdam tel. 010-2202926 marmos@marmos.nl Nota Bodembeheer voor de landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen Eindrapport Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Gemeentes

Nadere informatie

NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST

NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST Nota bodemfunctieklassenkaart Maart 2013 INHOUDSOPGAVE I. Algemeen... 3 II. Bodemfunctieklassenkaart... 3 III. Hergebruik van grond en grondverzet... 4 A. Voorbeelden

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN GEMEENTE HEUSDEN 5 juli 2011 075609113 - Definitief B02034.000077.001B Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 1.1 Ruimtelijke indeling van de gemeente Heusden 5 1.2 Reikwijdte

Nadere informatie

Nota Bodembeheer 2012-2022

Nota Bodembeheer 2012-2022 Nota Bodembeheer 2012-2022 'Grondig Werken 3' Hergebruik licht verontreinigde grond binnen de gemeente Utrecht Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling afdeling Milieu & Duurzaamheid Auteur

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio IJsselland

Nota bodembeheer Regio IJsselland Nota bodembeheer Regio IJsselland Gemeenten: Steenwijkerland Staphorst Zwartewaterland Kampen Dalfsen Olst-Wijhe Deventer Zwolle Raalte Ommen Hardenberg Waterschappen: Velt en Vecht Groot Salland + Samenvatting

Nadere informatie

Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen

Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen 1 maart 2013 Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen Kenmerk R005-1211723AVO-mfv-V02-NL Verantwoording Titel Partijkeuringen Rietmoeras

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0 Indicatieve keuring grond projectnummer 131739 Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 22 mei 2013 Auteur: C.F. Mathijssen

Nadere informatie

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen In opdracht van: Provincie Groningen, waterschapen Hunze en Aa s en Noorderzijlvest Opgesteld door: Mevrouw ing. S.D. de Jong Gecontroleerd door: Mevrouw

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen. Nota bodembeheer. Ten behoeve van: 1) het toepassen van grond in het kader van het besluit Bodemkwaliteit

Gemeente Nijmegen. Nota bodembeheer. Ten behoeve van: 1) het toepassen van grond in het kader van het besluit Bodemkwaliteit Gemeente Nijmegen Nota bodembeheer Ten behoeve van: 1) het toepassen van grond in het kader van het besluit Bodemkwaliteit 2) afperken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, het uitkeuren van

Nadere informatie

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl advies- en ingenieursbureau RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven

Nadere informatie

Advies raadscommissie Grondgebied

Advies raadscommissie Grondgebied Advies raadscommissie Grondgebied Datum woensdag 30 november 2011 Registratienummer 11.026719 Onderwerp Vaststellen regionale bodemkwaliteitskaart en regionale bodembeheernota Korte weergave van de discussie:

Nadere informatie

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit projectlocatie Omgeving Stationsgebied Wijchen opdrachtgever Gemeente Wijchen Postbus 9000 6600 HA Wijchen Projectnummer en versie: Status: 15820, versie 1.0

Nadere informatie

Actualisatie bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Heerenveen

Actualisatie bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Heerenveen Actualisatie bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Heerenveen SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage Colofon Colofon Datum van uitgave: 15 september 2015 Contactgegevens: Tolhuisweg 57

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET Onderdelen van het protocol grondverzet zijn de in de bijlage opgenomen asbeststappenplan (bijlage I), asbestkansenkaart (bijlage II) en checklist vooronderzoek asbest (bijlage III). 2. DOELSTELLING PROTOCOL

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2 Vooronderzoek bodem Uitbreiding Camping Somerse Vennen Definitief Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012 GM-0032138, revisie c2 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : Uitbreiding

Nadere informatie

Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland

Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland Geldend voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Nota Bodembeheer 2016 Gemeente Venlo

Nota Bodembeheer 2016 Gemeente Venlo Nota Bodembeheer 2016 Gemeente Venlo Openbare en Gebouwde Omgeving Team OGOBO Steller M. Brouns Doorkiesnummer 077-3596870 Datum 26 februari 2016 DISCLAIMER Bodemonderzoek bij private transacties Voorliggende

Nadere informatie

MEMO. : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012. : Brouwhuis - Stationskwartier

MEMO. : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012. : Brouwhuis - Stationskwartier MEMO Aan : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken Van : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012 Onderwerp : Brouwhuis - Stationskwartier Bodem- en grondwaterkwaliteit De locatie

Nadere informatie

Ballastonderzoek herinrichting Leijenseweg te Bilthoven. Projectnr. 245053-06 december 2012, revisie 00

Ballastonderzoek herinrichting Leijenseweg te Bilthoven. Projectnr. 245053-06 december 2012, revisie 00 Ballastonderzoek herinrichting Leijenseweg te Bilthoven Projectnr. 245053-06 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. Samenvatting... 2 1 Inleiding... 4 2 Achtergrondinformatie... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2

Nadere informatie

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen Goirle, Vennerode Onderzoek externe veiligheid projectnr. 183803 revisie 02 31 maart 2009 Auteur(s) drs. M. de Jonge Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes. E Ingrid.Romkes@MWHGlobal.COM Van

Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes. E Ingrid.Romkes@MWHGlobal.COM Van Aan Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes Jeroen Spronk (ILB-adviseur) E Ingrid.Romkes@MWHGlobal.COM Van Ingrid Romkes (ILB-specialist) T +31(0)20 7514523 Betreft Advisering

Nadere informatie

2 Werkwijze 5 2.1 Algemene werkwijze 5 2.2 Wijzigingen ten opzichte van de interimrichtlijn bodemkwaliteitskaarten 6 2.

2 Werkwijze 5 2.1 Algemene werkwijze 5 2.2 Wijzigingen ten opzichte van de interimrichtlijn bodemkwaliteitskaarten 6 2. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Besluit bodemkwaliteit en bodemkwaliteitskaarten 1 1.2 Bodemkwaliteitskaart gemeente Vlissingen 1 1.3 Relatie met eerdere bodemkwaliteitskaarten 2 2 Werkwijze 5 2.1 Algemene

Nadere informatie

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 2 2 Wat gaan we doen? Introductie De theorie in het kort(st) Aan de slag met projecten Bespreken Doorkijk naar de volgende bijeenkomst Afsluiting (12.30 u) 3 Introductie

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Globiscode DR 173000111. Stichting Bodemsanering NS

ONTWERPBESCHIKKING. Globiscode DR 173000111. Stichting Bodemsanering NS ONTWERPBESCHIKKING Globiscode DR 173000111 Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk Bijlage Stichting Bodemsanering NS Bodemsanering; locatie NS-emplacement Vries, Zanderij, gemeente Tynaarlo, ontwerpbeschikking

Nadere informatie

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag (ONTWERP)BESCHIKKING Globiscode Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk DR010900125 ISC Beheer BV Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Historisch onderzoek Hoofddorp Noord Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Cluster Beheer en Onderhoud Team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Oktober 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Inleiding...

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp : vaststellen regionale bodemkwaliteitskaart en definitieve nota bodembeheer Datum collegebesluit : 4 september 2012 Datum raadsvergadering : 11 oktober 2012 Agendapunt

Nadere informatie

Projectnummer: D02111.000015.0200. Opgesteld door: Maurice Meuwissen. Ons kenmerk: 078350594:B. Kopieën aan:

Projectnummer: D02111.000015.0200. Opgesteld door: Maurice Meuwissen. Ons kenmerk: 078350594:B. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus 220 3800 AE Amersfoort Tel 033 4771 000 Fax 033 4772 000 www.arcadis.nl Onderwerp: Diemen, Odg. Ouddiemerlaan_Bureaustudie Milieukundig bodem en

Nadere informatie

Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek

Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Hoge Boezem van de Overwaard te Alblasserwaard efinitief Waterschap Rivierenland Grontmij Nederland B.V. Rotterdam, september 25 GM-6852, revisie Verantwoording

Nadere informatie