Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon"

Transcriptie

1 Gemeente Hengelo Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo van Twickelostraat 2 postbus AE Deventer telefoon telefax

2

3 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING Aanleiding Doel Afbakening en geldigheid Leeswijzer 1 2. BODEMKWALITEITSKAART UIT 2005 EN WIJZIGINGEN REGELGEVING Beschrijving bodemkwaliteitskaart Veranderingen in Wet- en regelgeving 3 3. WERKWIJZE OPSTELLEN BODEMKWALITEITSKAART Stap 1+ 2: definitiefase en bepaling voorlopige bodemkwaliteitszones Stap 3: voorbewerking beschikbaar gestelde informatie Stap 4 + 5: karakterisatie en evaluatie gebiedsindeling/bodemkwaliteitszonering Stap 6: verzamelen van aanvullende gegevens Stap 7: vaststellen bodemkwaliteitszones 6 wonen met tuin Lokaal gebiedsgericht Stap 8: opstellen ontgravings- en toepassingskaart Ontgravingkaart Toepassingskaart 8 4. REFERENTIES 10 laatste bladzijde 10 bijlagen aantal bladzijden I Kaart met zone-indeling 1 II Technische toelichting stap 3 3 III Overzicht aantal waarnemingen per zone 1 IV Overzicht kengetallen per zone 6 V Ontgravingkaart bovengrond 1 VI Ontgravingkaart ondergrond 1 VII Toepassingskaart 1

4 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding De gemeente Hengelo heeft in 2005 een bodemkwaliteitskaart op laten stellen [ref. 1]. Deze kaart beschrijft de algemene bodemkwaliteit in het stedelijke en landelijke gebied van de gemeente. De kaart is opgesteld op basis van het destijds geldende beleid (Bouwstoffenbesluit). In 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht geworden. Dit besluit stelt nieuwe eisen aan het hergebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Conform de nieuwe eisen heeft de gemeente Hengelo haar bodemkwaliteitskaart uit 2005 geactualiseerd. Het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart is één van de onderdelen voor de implementatie van het Besluit bodemkwaliteit in de gemeente Hengelo. Gezamenlijk met de regionale nota bodembeheer Twents beleid veur oale groond is in deze herziening invulling gegeven aan het beleids- en uitvoeringskader voor grondverzet binnen de gemeente en in de regio. Tevens biedt de bodemkwaliteitskaart de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen de bodemkwaliteit van puntbronnen en de algehele gebiedseigen achtergrondkwaliteit. In onderhavige rapportage zijn werkwijze en resultaten van de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart beschreven Doel Doel van de bodemkwaliteitskaart is een actueel en dekkend beeld te geven van de gebiedseigen bodemkwaliteit van het gehele grondgebied van de gemeente Hengelo, inclusief het gebied Veldkamp - Borne. De werkwijze om te komen tot een bodemkwaliteitskaart is vastgelegd in de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [ref. 2]. De gebiedseigen bodemkwaliteit is de kenmerkende bodemkwaliteit in een gebied. Deze kwaliteit is ontstaan als gevolg van het historisch (bodem)gebruik van het gebied. Dit gebruik heeft geleid tot verhoogde waarden van stoffen in de bodem. Dit wordt de lokale achtergrondwaarden genoemd. De bodemkwaliteitskaart is een erkend bewijsmiddel bij het toepassen van grond en baggerspecie in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende regeling [ref. 3 en 4]. De bodemkwaliteitskaart bestaat uit een toepassingskaart en een ontgravingkaart. In de toepassingskaart worden de kwaliteitseisen vastgelegd die gelden voor het toepassen van grond en bagger op de bodem. Daarnaast geldt de ontgravingkaart als bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende grond en bagger, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de boven- en ondergrond. In de nota bodembeheer zijn alle voorwaarden voor grondverzet opgenomen Afbakening en geldigheid De bodemkwaliteitskaart heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Hengelo, inclusief Veldkamp - Borne, en omvat zowel het stedelijk als het landelijk gebied. De gemeente is bevoegd gezag voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem. Waterbodems zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart en vallen onder de bevoegdheid van het waterschap Regge en Dinkel. De bodemkwaliteitskaart wordt bestuurlijk vastgesteld door de gemeente en treedt vervolgens direct in werking. De bodemkwaliteitskaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Daarna moet de kaart worden geactualiseerd. Dan wordt bepaald of de bodemkwaliteitskaart nog representatief is voor de actuele situatie. Tevens dient te worden bepaald of de kaart voldoet aan de vigerende Wet- en regelgeving (o.a. parameters van het stoffenpakket, tussentijdse herziening normen, etc.) Leeswijzer In hoofdstuk 2 is de bodemkwaliteitskaart uit 2005 beschreven en zijn de belangrijkste wijzigingen als gevolg van het Besluit bodemkwaliteit toegelicht. In hoofdstuk 3 is beschreven hoe de nieuwe bodemkwaliteitskaart tot stand is gekomen. Hierbij zijn de stappen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten gevolgd. Per stap is aangegeven welke werkzaamheden voor het vervaardigen van de kaart zijn uitgevoerd. 1

5 2. BODEMKWALITEITSKAART UIT 2005 EN WIJZIGINGEN REGELGEVING 2.1. Beschrijving bodemkwaliteitskaart 2005 De bodemkwaliteitskaart van de gemeente Hengelo uit 2005 is opgesteld conform de destijds geldende Interim-richtlijn [ref. 5]. In deze bodemkwaliteitskaart zijn 10 zones onderscheiden: 8 zones voor het stedelijk gebied, 1 zones voor het landelijk gebied en 1 zones voor wegbermen. De zones van de bodemkwaliteitskaart 2005 zijn weergegeven in afbeelding 1. Om tot deze zonering te komen is gebruik gemaakt van verschillende onderscheidende kenmerken: gebruik (wonen, industrie, etc.) en bebouwingsgeschiedenis zijn het meest bepalend voor de bodemkwaliteit. Per zone zijn achtergrondwaarden vastgesteld voor de stoffen: arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink, minerale olie en 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). In overleg met de gemeente is destijds besloten om voor extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX) gebruik te maken van de uitzonderingspositie die de interim-richtlijn hiervoor biedt. Derhalve is voor deze stof geen achtergrondwaarde vastgesteld. De achtergrondwaarden waren gedefinieerd als de rekenkundig gemiddelde waarden van een zone. Naast het rekenkundig gemiddelde zijn per zone tevens andere statistische parameters bepaald. De mogelijkheden tot vrij grondverzet zijn bepaald op basis van het rekenkundig gemiddelde, P 95 (waarde waaronder 95 % van alle waarnemingen ligt) en de voorgeschreven reken- en toetsregels. afbeelding 1. Bodemkwaliteitskaart uit 2005 van de bovengrond 2

6 2.2. Veranderingen in Wet- en regelgeving Als gevolg van de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit [ref. 3] zijn de regels voor grondverzet gewijzigd. Tevens is de Interim richtlijn bodemkwaliteitskaarten [ref. 5] geactualiseerd naar een richtlijn [ref. 2]. Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste wijzigingen. van Interim-richtlijn naar Richtlijn Op een aantal onderdelen verschilt de Richtlijn met de Interim-richtlijn [ref. 5]. De belangrijkste wijzigingen zijn: - de omgang met uitbijters. Uitbijters worden op basis van een statistische analyse aangemerkt. De uitbijters mogen pas worden verwijderd als ook sprake is van een verdachte locatie. Dit vereist een extra controlemoment. Voorheen konden uitbijters ook zonder een controle worden verwijderd; - de humus en lutum correctie vindt plaats op zone niveau. De statische kengetallen worden getoetst op basis van het gemiddelde humus en lutum gehalte van de zone. In het verleden kon deze correctie ook op monsterniveau plaatsvinden voorafgaand aan het bepalen van statische kengetallen; - het grondverzet vindt plaats op basis van bodemkwaliteitsklasse, waarbij dit voorheen plaatsvond op basis van individuele stoffen. stoffen Het stoffenpakket is met de introductie van het Besluit bodemkwaliteit gewijzigd. De stoffen barium, kobalt, molybdeen, som PCB s zijn toegevoegd en de stoffen arseen, chroom en EOX zijn komen te vervallen. In de komende jaren is sprake van een overgangssituatie. Initiatiefnemers kunnen gebruik maken van oudere en reeds uitgevoerde bodemonderzoeken waarbij het oude pakket is gehanteerd. Deze oudere onderzoeken zijn bepaald op basis van het oude stoffenpakket. Om oudere en nieuwe onderzoeken te kunnen beoordelen is regionaal besloten om de bodemkwaliteit vast te leggen aan de hand van het totaalpakket aan stoffen, oud en nieuw. Dit met uitzondering van EOX: hiervoor kent het Besluit Bodemkwaliteit geen normen en is toetsing niet mogelijk. 3

7 3. WERKWIJZE OPSTELLEN BODEMKWALITEITSKAART Voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart 2011 is de bodemkwaliteitskaart uit 2005 als uitgangspunt gehanteerd. Voor de actualisatie zijn de in onderstaande afbeelding weergegeven stappen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten doorlopen: stap stap 3 stap stap 6 stap 7 stap 8 definitiefase + voorlopige zones voorbewerking informatie karakteriseren + evaluatie zonering verzamelen extra gegevens karakterisering bodemkwaliteit resultaten bodemkwaliteitskaart In navolgende paragrafen zijn de stappen nader beschreven en toegelicht Stap 1+ 2: definitiefase en bepaling voorlopige bodemkwaliteitszones De eerste stap bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is de beleidsmatige en technisch inhoudelijke onderbouwing die resulteert in het programma van eisen. Dit vormt het kader waarbinnen de bodemkwaliteitskaart wordt gerealiseerd: - in de kaart is de gebiedseigen bodemkwaliteit vastgelegd. Lokale verontreinigingen en verdachte locaties zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Ter plaatse van (potentieel) verdachte locaties wijkt de bodemkwaliteit mogelijk af van de gebiedseigen bodemkwaliteit. Onder (potentieel) verdachte locaties vallen onder andere: stortlocaties, saneringslocaties, gesaneerde locaties, etc. Op basis van de informatie in het bodeminformatiesysteem wordt nagegaan of een bodemonderzoek is uitgevoerd ter plaatse van een verdachte locatie; - de bodemkwaliteitskaart geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Hengelo, inclusief Veldkamp - Borne; - de bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor het totaal stoffenpakket, bestaan uit zware metalen arseen, barium, cadmium, chroom, cobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, som-pak s, minerale olie en som PCB s; - de bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de bovengrond (dieptetraject van 0,0-0,5 m-mv) en de ondergrond (dieptetraject 0,5-2,0 m-mv); - naar verwachting heeft het centrumgebied, met name Hart van Zuid en Tuindorp een afwijkende bodemkwaliteit. Bij de voorbewerking is extra aandacht besteed of een bodemonderzoek representatief is voor de gebiedseigen bodemkwaliteit of niet. voorlopige zone-indeling De bodemkwaliteitskaart uit 2005 en de daarbij behorende zone-indeling zijn als uitgangspunt gehanteerd bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart Bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart uit 2005 zijn de volgende onderscheidende kenmerken bepalend geweest voor de zone-indeling: - gebruikshistorie (wonen, industrie, agrarisch gebruik of natuur); - ontwikkeling wijken of gebieden (met name de bebouwingsgeschiedenis in het stedelijk gebied). De zonering is op basis van de gerealiseerde ruimtelijke ontwikkelingen aangepast. Hierbij is gebruik gemaakt van de projectenkaart 2010 en de welstandskaart. In overleg met de gemeente is de definitieve zone-indeling opgesteld. In bijlage I is een kaart opgenomen met deze indeling Stap 3: voorbewerking beschikbaar gestelde informatie In deze stap is de informatie die nodig is voor de bepaling van de gebiedseigen bodemkwaliteit verzameld en bewerkt. Als eerste zijn de relevante gegevens geselecteerd, waarbij onbruikbare gegevens zijn verwijderd. Vervolgens zijn individuele parameters geschikt gemaakt voor de statistische bepaling. De voorbewerking bestaat uit de volgende deelstappen die in bijlage II nader zijn toegelicht: 1. selectie van de relevante bodemonderzoeken; 2. uitgevoerde correcties; 4

8 3. waarnemingen geschikt maken voor statistische bepaling; 4. uitbijteranalyse. afwijking selectie voor het centrumgebied Als gevolg van het intensieve gebruik van de bodem heeft naar verwachting het centrumgebied een slechtere bodemkwaliteit dan de overige delen van de gemeente. Deze kwaliteit is onder andere gerelateerd aan de historische activiteiten en de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal (puin, sintels, etc.). Hierdoor is het centrumgebied heterogeen diffuus verontreinigd met koper en zink. Het centrumgebied betreft de zones wonen <1950, Hart van Zuid en Tuindorp. Bodemonderzoeken binnen deze zones zijn met extra aandacht beoordeeld. Enkel voor bodemonderzoeken waarbij de verhoogde gehalten een duidelijke relatie hebben met een bodembedreigende activiteit (niet zijnde puin), is uitsluiting voor de bodemkwaliteitskaart van toepassing. Daarom zijn bij de verschillende deelstappen soms eigen toetsingscriteria voor deze zones gehanteerd. De verschillen in toetscriteria zijn in bijlage II nader beschreven Stap 4 + 5: karakterisatie en evaluatie gebiedsindeling/bodemkwaliteitszonering Op basis van statische kengetallen wordt inzicht verkregen in de gebiedseigen bodemkwaliteit. Deze kengetallen geven de karakterisatie van de bodemkwaliteit weer voor de verschillende zones. Met behulp van de tussentijdse resultaten zijn deelgebieden met gelijke bodemkwaliteit samengevoegd tot één zone. Hierbij is gebruik gemaakt van de kengetallen en de regionale bodemkwaliteitsklasse. Dit heeft geleid tot de zonering die in de onderstaande tabel 3.1 is weergegeven. tabel 3.1. Zonering zone wonen voor 1950 wonen wonen na 1980 Tuindorp bedrijfsterreinen oudere bedrijfsterreinen buitengebied wonen voor 1950 wonen wonen na 1980 Tuindorp bedrijfsterreinen oudere bedrijfsterreinen buitengebied BG/OG bovengrond bovengrond bovengrond bovengrond bovengrond bovengrond bovengrond ondergrond ondergrond ondergrond ondergrond ondergrond ondergrond ondergrond oudere bodemonderzoeken De richtlijn bodemkwaliteitskaarten maakt het mogelijk om oudere onderzoeken die representatief zijn, mee te nemen bij het bepalen van de gebiedseigen bodemkwaliteit. Bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart zijn alle onderzoeken van 10 jaar oud gebruikt. De redenen hiervoor zijn: - de statistiek wordt betrouwbaarder bij een grotere hoeveelheid gegevens. Het betrekken van zoveel mogelijk bodemonderzoeksrapporten bij de statische analyse verhoogt het aantal waarnemingen en levert daarmee een kwaliteitsverbetering op; - door het gebruik van normdocumenten voor het uitvoeren van veldwerk en analyses zijn de waarnemingen van de oudere en nieuwe bodemonderzoeken vergelijkbaar; - de invoer van het bodeminformatiesysteem heeft op uniforme wijze plaatsgevonden waardoor de uitgevoerde selectie in stap 3 vergelijkbaar resultaat oplevert tussen oudere en nieuwe bodemonderzoeken. 5

9 controleren indeling van beheergebied De Richtlijn schrijft voor dat het noodzakelijk is dat: 1. voor elke bodemkwaliteitszone van de vastgestelde parameters tenminste 20 waarnemingen beschikbaar zijn; 2. de waarnemingen ruimtelijk voldoende verspreid over de bodemkwaliteitszone liggen: voor een aaneengesloten bodemkwaliteitszone zijn bij een systematische indeling in 20 vakken, in tenminste 10 vakken één of meer waarnemingen gedaan; voor elke niet-aaneengesloten deel van een bodemkwaliteitszone zijn ten minste 3 waarnemingen beschikbaar. Alle deelgebieden en zones voldoen aan de bovenstaande eisen Stap 6: verzamelen van aanvullende gegevens In 2009 is aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd [ref. 6] ten behoeve van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart. Met dit onderzoek is voldaan aan de minimale eisen van het aantal waarnemingen zoals in stap 5 is toegelicht. In bijlage III is een overzicht weergegeven van het aantal waarnemingen per deelgebied Stap 7: vaststellen bodemkwaliteitszones Op basis van de definitieve kengetallen (zie bijlage IV) is de bodemkwaliteit per zone bepaald. Hierbij is gebruik gemaakt van de regionale bodemkwaliteitsklasse. De samenwerkende gemeenten hebben regionale bodemkwaliteitsklassen afgeleid. In de onderstaande tabel 3.2 is per stof de klassegrens aangegeven per bodemkwaliteitsklassen. tabel 3.2. Regionale bodemkwaliteitsklassen (standaard bodem 25 % lutum 10 % organisch stof) As Ba Cd Cr Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PAK Olie PCB schoon , , , ,07 wonen met tuin , , , ,07 stedelijk wonen , , ,07 lokaal gebiedsgericht schoon Gebieden met deze klasse hebben een schone bodemkwaliteit. De vrijkomende grond kan elders binnen de gemeente of in één van de samenwerkende gemeente 1 vrij worden toegepast. Ook voldoet deze grond in veel gevallen aan de landelijke achtergrondwaarde (AW2000). Verdere voorwaarden voor grondverzet zijn beschreven in de nota bodembeheer. Grond die voldoet aan de AW2000 is vrij toepasbaar in heel Nederland. Ook als deze grond op individuele stoffen niet voldoet aan de regionale bodemkwaliteitsklassen. Een vrijkomende partij grond welke voldoet aan de kwaliteit schoon kan buiten het samenwerkingsverband niet altijd vrij toepasbaar zijn. wonen met tuin Als gevolg van het dagelijks gebruik is de bodem beperkt aangereikt met enkele stoffen. De aanwezige bodemkwaliteit levert geen risico s op voor de volksgezondheid en is geschikt voor het gebruikt wonen met tuin. Ook leidt de kwaliteit niet tot risico s voor de ecologie. Grond uit gebieden met deze klasse mag niet worden toegepast in gebieden met de bodemkwaliteitsklasse Schoon. Hierdoor wordt voorkomen dat de bodemkwaliteit van schone gebieden achteruitgaat. Voor overige gebieden mag de vrijkomende grond uit een zone met de bodemkwaliteitsklasse Wonen met tuin overal worden toegepast. 1 Zie nota bodembeheer [ref. 7] 6

10 stedelijk wonen Bij de bodemkwaliteitsklasse Stedelijk wonen gaat het meestal om intensief bevolkt of gebruikt gebied. Het intensieve voormalige gebruik van de bodem heeft de bodemkwaliteit bepaald. De bodemkwaliteit is minder goed dan in de gebieden met bodemkwaliteitsklasse Schoon en Wonen met tuin, maar nog steeds goed genoeg om te kunnen wonen. Het grondverzet is beperkt tot zones met vergelijkbare of slechtere kwaliteit Lokaal gebiedsgericht Binnen het samenwerkingsverband is gezocht naar bodemkwaliteitsklasse die in meerdere gemeenten voorkomen. Op deze wijze kan uniform grondverzet worden uitgewisseld en blijft de goede bodemkwaliteit optimaal gewaarborgd. Toch kan het zijn dat een gemeente vanwege een lokale gebruikshistorie nog eigen lokale gebiedsgerichte kwaliteitsklasse bepaald. Op basis van de bodemkwaliteit van de verschillende zones blijkt dat niet alle zones vallen binnen de regionale bodemkwaliteitsklassen. De gemeente Hengelo heeft nog twee aanvullende bodemkwaliteitsklassen afgeleid, Tuindorp en Industrie. tabel 3.3. Lokale bodemkwaliteitsklassen (standaard bodem 25 % lutum 10 % organisch stof) As Ba Cd Cr Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PAK Olie PCB Tuindorp , , ,07 industrie , ,5 Tuindorp Vanuit de gebruikshistorie is Tuindorp intensief gebruikt door verschillende bedrijven. Rondom deze bedrijven werden woningen gebouwd; voornamelijk om aan de eigen arbeiders onderdak te verschaffen. Door het gemengd gebruik en de ouderdom van de wijk heeft de bodemkwaliteit een eigen karakter waarbij verhoogde concentraties koper in bodem aanwezig zijn. Deze kwaliteit levert geen acute gezondheidgevaar op, maar is wel beperkend voor het grondverzet tot de eigen zone. industrie De bodemkwaliteitsklasse industrie betreft intensief gebruikte gebieden als gevolg van bedrijfmatige en industriële belasting. Hierdoor is de huidige bodemkwaliteit met name geschikt voor industriële of bedrijfsmatige activiteiten. Deze kwaliteit komt overeen met het landelijk generieke kader die eveneens de kwaliteitsklasse industrie onderscheidt. Het grondverzet van een dergelijke zone is beperkt tot gebieden met vergelijkbare kwaliteit. de toetsing Om te bepalen welke bodemkwaliteit een zone heeft, worden de 80-percentielwaarden 2 (P80) per stof getoetst aan tabel 3.2 en 3.3. Als de P80 van een stof de klassegrens overschrijdt valt de bodemkwaliteit van de zone in een hogere bodemkwaliteitsklasse. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van landelijke toetsregels. Bij een overschrijding van de klassegrens stedelijk wonen zijn 2 lokale bodemkwaliteitsklassen vastgesteld. Dit betreft de klasse Industrie en Tuindorp. In tabel 3.4 is de bodemkwaliteit per zone weergegeven. 2 Regionaal is de P80 af gesproken als kengetal waarmee wordt getoetst. In de nota bodembeheer [ref. 7] is dit nader toegelicht. 7

11 tabel 3.4. Bodemkwaliteit per zone zone bovengrond/ondergrond kwaliteitsklasse wonen voor 1950 bovengrond stedelijk wonen wonen bovengrond stedelijk wonen wonen na 1980 bovengrond schoon Tuindorp bovengrond Tuindorp bedrijfsterreinen bovengrond wonen met tuin oudere bedrijfsterreinen bovengrond industrie buitengebied bovengrond schoon wonen voor 1950 ondergrond wonen met tuin wonen ondergrond schoon wonen na 1980 ondergrond schoon Tuindorp ondergrond industrie bedrijfsterreinen ondergrond wonen met tuin oudere bedrijfsterreinen ondergrond wonen met tuin buitengebied ondergrond schoon controle 95-perceltielwaarde Als laatste is gecontroleerd of de 95-perceltielwaarde niet de interventiewaarde overschrijdt. In een zone waar dit van toepassing is bestaat de kans dat het saneringscriterium wordt overschreden en de Wet bodembescherming van toepassing kan zijn. Voor een aantal zones wordt de interventiewaarde voor koper en kwik overschreden. tabel 3.5. Controle 95-percentiel (standaard bodem 25 % lutum 10 % organisch stof) zone bg/og koper kwik saneringscriterium interventiewaarde 190 4,8 Tuindorp bovengrond 528,72 5,16 nog nader te toetsen wonen voor 1950 ondergrond 210,79 0,31 nog nader te toetsen wonen ondergrond 190,95 0,29 nog nader te toetsen Tuindorp ondergrond 371,14 0,46 nog nader te toetsen 3.6. Stap 8: opstellen ontgravings- en toepassingskaart Ontgravingkaart Op basis van de bodemkwaliteit van de boven- en ondergrond is de ontgravingkaart opgesteld. De ontgravingkaart van de bovengrond heeft betrekking op 0,0-0,5 m-mv en die van de ondergrond op 0,5-2,0 m-mv. In tabel 3.4 zijn de verschillende bodemkwaliteiten weergegeven. De ontgravingkaarten zijn opgenomen in bijlage V & VI Toepassingskaart In de toepassingskaart zijn de eisen vastgelegd die gelden voor het toepassen van grond en bagger op de bodem. De toepassingskaart is opgenomen in bijlage VII. De bodemkwaliteit van de ontvangende bodem (bovengrond) is overwegend leidend voor de toepassingseis. Voor enkele zones wenst de gemeente een verbetering of staat danwel een verslechtering toe. Bij deze afweging spelen verschillende belangen een rol. Belangrijk is de bodemkwaliteit, huidig & toekomstig gebruik en de saneringsopgaven in het gebied. Voor die gebieden waarbij een specifieke ambitie van toepassing is wordt hieronder toegelicht. bedrijfsterrein Twentekanaal (Hengelo zuid) Op dit bedrijfsterrein zijn de zwaardere bedrijven in de gemeente gevestigd. Hier zijn verschillende gevallen van bodemverontreiniging aanwezig die in de toekomst nog moeten worden opgepakt. Om de 8

12 kosten voor saneren tot het minimale te beperken sluit de toepassingseis (en terugsaneerwaarde) aan bij het gebruik. Voor het gehele industrieterrein geldt de kwaliteitsklasse industrie als toepassingseis. Hart van Zuid- Stedelijk wonen De bodemkwaliteit van Hart van Zuid is vergelijkbaar met stedelijk wonen. In deze zone zijn beperkt hogere gehalten aan koper en minerale olie aangetroffen. De gemeente streeft hier een kwaliteitsverbetering na. Daarnaast wil de gemeente grondverzet binnen de zone niet onnodig belemmeren. Daarom is gekozen voor stedelijk wonen als toepassingseis. Echter grond die vrijkomt binnen de zone (deelgebied Hart van Zuid) mag in de eigen zone worden toegepast. Tuindorp Ook hier streeft de gemeente een kwaliteitsverbetering na. Grondverzet binnen de zone kan op basis van de ter plaatse aanwezig kwaliteit doorgang vinden. Grond van buiten deze zone moet voldoen aan de toepassingseis stedelijk wonen. HCH Binnen de gemeente komen verhoogde gehalten aan HCH voor. In de vorige bodemkwaliteitskaart is hiervoor een specifieke subzone opgenomen. De gemeente heeft besloten deze niet aanvullend op te nemen in de huidige bodemkwaliteitskaart. Indien op een locatie HCH verontreiniging aanwezig is wordt dit gezien als een verdachte locatie. Vrij grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart is niet mogelijk. Door middel van een bodemonderzoek kan worden vastgesteld of sprake is van een locatie welke verdacht is op het voorkomen van HCH. Als hieruit blijkt dat de locatie onverdacht is kan de bodemkwaliteitskaart worden gebruikt als wettelijk bewijsmiddel. Blijkt uit het bodemonderzoek dat de locatie verdacht is op het voorkomen van een bodemverontreiniging, al dan niet met HCH, kan enkel grondverzet plaatsvinden op basis van een partijkeuring. 9

13 4. REFERENTIES 1. Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan gemeente Hengelo en Veldkamp/Bornsche Maten,, 9 juni 2005, HGL Richtlijn bodemkwaliteitskaart, VROM, 3 september Besluit bodemkwaliteit van 22 november 2007, houdende regels betreffende de kwaliteit van de bodem, geraadpleegd op 6 december Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007, nr. DJZ , houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem, geraadpleegd op 6 december Interim-richtlijn Opstellen en toepassen bodemkwaliteitskaarten in het kader van de Vrijstellingsregeling grondverzet (1999). 6. Verkennend bodemonderzoek, 31 juli 2009, CSO, rapportnummer: 09v Nota bodembeheer Twents beleid veur oale groond,

14 BIJLAGE I Kaart met zone-indeling

15 Het Broek Westermaat Veldkamp Oosterveld Timmersveld Hart van Zuid Tuindorp Twentekanaal Noord Zeggershoek Twentekanaal Zuid Twence Beckum Legenda wonen voor 1950 bedrijven voor 1950 wonen na 1980 bedrijven Twentekanaal Noord wonen Tuindorp Beckum wonen toekomstig P:\H \H GL\H GL \gis \In del in g.mxd :3 6:0 2 bedrijven na 1980 Deelgebieden BKK gemeente Hengelo bedrijven toekomstig buitengebied 0 schaal: pro jec tco de : versi e: datu m: gete ken d: gec on tro le erd : goe dg eke ur d: HGL S.W.P. Nysten J. Lackin J. Lackin 0,3 0,6 0,9 1,2 km

16 BIJLAGE II Technische toelichting stap 3

17 De voorbewerking bestaat uit de volgende deelstappen welke navolgend worden toegelicht: 1. selectie van de relevante bodemonderzoeken; 2. uitgevoerde correcties; 3. waarnemingen geschikt maken voor statistische bepaling; 4. uitbijteranalyse. selectie van de relevante bodemonderzoeken Voor de bodemkwaliteitskaart is gebruik gemaakt van de bodemonderzoekgegevens die aanwezig zijn in het bodeminformatiesysteem van de gemeente. Hierbij is gebruik gemaakt van het export bestand van 21 oktober Om te bepalen welke rapporten als representatief beschouwd kunnen worden is een screening uitgevoerd. Bij deze screening zijn de volgende criteria gehanteerd om een bodemonderzoek niet mee te nemen: - bodemonderzoek die zijn uitgevoerd vóór of waarvan geen datum beschikbaar is; - bodemonderzoek zonder x,y coördinaat; - onderzoeken die te maken hebben met adviesbureaus die bodemfraude hebben gepleegd (Elementair en Bodemstaete); - bodemonderzoek met als onderzoekstype: onderzoekstype meenemen Bijzonder inventariserend onderzoek wel Historisch onderzoek wel Indicatief onderzoek wel Bodemsanering bedrijven (BSB) niet Verkennend onderzoek NEN 5740 wel Verkennend onderzoek NVN 5740 wel Orienterend bodemonderzoek wel Nader onderzoek niet Sanerings onderzoek niet Saneringsplan niet Sanerings evaluatie niet Monitoring niet Zorg niet brf (briefrapport) wel avr (aanvullend rapport) wel fax wel nul wel Bouwstoffenbesluit niet Pre-HO wel BOOT niet

18 - bodemonderzoek met de aanleiding: aanleiding meenemen Civieltechnisch ja Nulsituatie ja Bouwvergunning ja - ja Onbekend ja bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling ja ISV-programmering ja Landsdekkend ja Transactie ja Voorgaand nee Vermoeden of melding verontreiniging nee BOOT nee Calamiteit nee Voor het centrumgebied is door de gemeente zelf de selectie uitgevoerd of een bodemonderzoek wel of niet gebruikt kan worden bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart. Bij deze selectie is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: - ouderdom van het bodemonderzoek. Onderzoeken die zijn uitgevoerd vóór of waarvan geen datum beschikbaar is worden niet meegenomen; - de DUBI-score van de locatie. Hoge gehalten bij locaties met een hoge dubi-score (7/8) zijn vermoedelijk te wijden aan de bodembedreigende activiteit; - de velden opmerking/conclusie en zintuiglijk vanuit het BIS. Het aantreffen van puin bij deze locaties is niet op voorhand een uitsluitcriteria; - het bodemdossier. Indien de informatie in het BIS beperkt was is gebruik gemaakt van het dossier waarin de uitgevoerde bodemonderzoeken aanwezig zijn. uitgevoerde correcties In sommige situaties heeft onjuiste invoer geleid tot onbruikbare gegevens. Daarom zijn na de selectie van relevante gegevens enkele correctiewerkzaamheden uitgevoerd om dergelijke waarnemingen weer geschikt te maken. De correctiewerkzaamheden bestonden uit: - aanpassing x,y coördinaat als het bodemonderzoek buiten de gemeentegrens valt; - aanpassing diepte trajecten naar meters in plaats van centimeters; - aanpassing van eenheden mg/kg ds en µg/kg ds (PCB s en HCH); - aanpassing van onderzoeken die op landbodem zijn uitgevoerd maar als waterbodem stonden aangemerkt in het BIS en vice versa. waarneming geschikt maken voor statistische bepaling Vanuit de bodemonderzoeken worden de waarnemingen geschikt gemaakt voor statische bewerking. De bewerking van de dataset bestaat, conform de Richtlijn, uit de volgende stappen: - vervangen van de detectielimiet (vermenigvuldigen met een factor 0,7 om tot een rekenwaarde te komen); - opsplitsen naar bodemlagen bovengrond (0-0,5 m-mv) en ondergrond (0,5-2,0 m-mv); - geografische koppeling aan zone.

19 uitbijteranalyse Voor het bepalen van potentiële uitbijters is gebruik gemaakt van een statische toets. Een uitbijter is een waarneming met zeer hoge waarden voor één of meerdere stoffen. Deze uitbijter kan duiden op een waarneming die mogelijk niet representatief is voor de gebiedseigen bodemkwaliteit maar afkomstig is van een puntbron. Conform de Richtlijn kan een potentiële uitbijter pas worden verwijderd als is vastgesteld dat deze waarneming niet representatief is. Deze controle is door de gemeente uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van het BIS, lokale kennis en het dossier.

20 BIJLAGE III Overzicht aantal waarnemingen per zone

21 Aantal waarnemingen per zone zone As Ba Cd Cr Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PAK Olie PCB wonen < 1950 BG wonen BG wonen > 1980 BG Tuindorp BG bedrijfsterreinen BG oudere bedrijfsterreinen BG buitengebied BG wonen < 1950 OG wonen OG wonen > 1980 OG Tuindorp OG bedrijfsterreinen OG oudere bedrijfsterreinen OG buitengebied OG

22 BIJLAGE IV Overzicht kengetallen per zone

23 Kengetallen Standaardbodem (25% lutum, 10% humus) Wonen voor bovengrond (0-0,5 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 0,0% 0,0% 73,2% 15,0% 80,9% 15,2% 66,7% 20,9% 72,6% 11,6% 94,9% 40,5% 3,1% 9,1% 82,0% 92,0% gemiddelde 3,58 2,87 7,87 142,68 0,51 20,05 8,10 39,14 0,23 94,50 6,05 15,43 156,90 3,84 203,32 0,09 st.dev. 1,32 1,44 2,03 31,26 0,13 7,22 1,06 23,59 0,12 66,94 1,13 6,59 62,01 5,43 137,48 0,08 var.coef. 0,37 0,50 0,42 0,71 0,40 0,63 0,39 1,15 0,71 1,07 0,65 1,10 0,85 1,41 2,36 3,24 minimum 1,40 0,50 4,62 45,29 0,05 0,18 5,39 6,68 0,02 1,58 3,66 5,41 11,19 0,08 12,20 0,01 maximum 8,50 6,50 19,80 517,66 1,78 108,46 19,18 305,24 1,18 692,64 22,66 231,93 731,76 39, ,04 1,46 P-5 2,00 0,65 5,08 45,29 0,40 8,92 6,29 6,68 0,10 5,27 3,66 9,02 19,27 0,17 48,80 0,02 P-50 3,30 2,80 5,77 119,71 0,45 17,49 6,29 28,62 0,19 61,74 3,66 13,14 122,68 2,20 122,00 0,03 P-75 4,30 4,00 9,90 181,99 0,45 20,99 9,89 41,97 0,19 124,98 7,32 17,52 202,31 4,95 122,00 0,03 P-80 4,64 4,20 11,35 198,00 0,45 22,74 10,31 45,79 0,23 148,17 7,32 19,59 245,36 5,42 122,00 0,03 P-90 5,12 4,90 11,55 211,59 0,65 29,74 11,45 70,78 0,38 197,25 7,32 22,19 344,36 8,40 189,62 0,03 P-95 5,98 5,20 15,70 388,24 0,81 40,24 13,10 128,20 0,46 286,09 8,51 25,65 394,94 14,30 404,35 0,03 Wonen voor ondergrond (0,5-2,0 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 0,6% 6,4% 71,0% 30,8% 88,5% 20,4% 81,6% 46,4% 83,0% 32,8% 100,0% 42,0% 15,0% 40,5% 83,1% 88,5% gemiddelde 4,41 1,90 11,16 66,96 0,57 24,95 8,00 197,57 0,19 48,91 7,18 17,13 120,88 1,91 993,75 0,05 st.dev. 3,11 1,29 15,41 12,88 0,38 10,99 2, ,57 0,11 59,98 0,51 6,92 173,77 5, ,28 0,00 var.coef. 0,71 0,68 2,29 0,57 1,12 0,75 0,76 10,10 0,83 1,85 0,36 0,98 3,05 2,75 5,89 0,28 minimum 0,70 0,35 4,63 16,98 0,12 5,95 5,84 1,92 0,04 0,53 5,25 3,64 7,42 0,01 0,70 0,02 maximum 16,00 7,00 314,42 154,87 8,00 170,02 38, ,55 1,25 769,83 10,50 150, ,86 42, ,00 0,09 P-5 1,25 0,35 4,63 19,51 0,41 9,71 5,84 6,71 0,05 5,28 5,25 7,53 16,95 0,07 70,00 0,02 P-50 3,20 1,70 5,79 56,59 0,47 17,85 5,84 13,41 0,19 15,09 5,25 12,15 50,85 0,28 175,00 0,05 P-75 5,65 2,70 10,43 87,86 0,47 28,90 5,84 21,08 0,19 46,79 10,50 18,70 100,11 1,13 175,00 0,05 P-80 6,80 2,96 11,58 101,26 0,47 32,30 5,84 26,83 0,19 60,38 10,50 21,67 125,00 1,56 175,00 0,05 P-90 8,60 3,86 16,55 124,49 0,67 44,20 14,64 67,07 0,19 119,25 10,50 34,01 222,46 3,29 306,00 0,05 P-95 11,00 4,00 24,74 146,23 0,84 50,92 15,51 210,79 0,31 181,14 10,50 43,72 360,17 12,00 900,00 0,05 Wonen bovengrond (0-0,5 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 2,3% 0,0% 56,9% 17,8% 77,2% 29,2% 66,7% 17,2% 58,1% 8,4% 93,3% 33,5% 3,4% 6,9% 63,5% 68,9% gemiddelde 3,41 3,37 7,58 173,78 0,60 19,04 9,46 45,49 0,33 91,65 6,94 17,12 191,86 3,10 197,88 0,04 st.dev. 1,54 1,62 2,19 109,50 0,45 4,90 2,65 30,81 0,56 98,64 5,68 6,05 101,47 3,76 180,74 0,01 var.coef. 0,45 0,48 0,47 2,08 1,19 0,45 0,85 1,28 2,40 1,61 2,43 0,92 1,13 1,21 2,71 1,11 minimum 0,50 0,40 1,80 34,58 0,04 5,81 5,79 0,26 0,05 0,10 3,12 2,87 12,87 0,01 10,39 0,01 maximum 8,80 9,10 22, ,29 6,82 65,11 54,82 320,97 10, ,78 115,83 133, ,53 20, ,90 0,23 P-5 0,82 1,05 4,58 46,11 0,19 8,78 6,40 6,61 0,07 12,95 3,12 5,48 25,69 0,14 28,36 0,01 P-50 3,40 3,15 5,73 98,81 0,44 18,48 6,40 24,54 0,19 43,41 3,12 10,83 120,09 1,60 103,95 0,03 P-75 4,10 4,20 9,09 161,39 0,44 19,36 10,05 49,09 0,19 83,09 6,24 18,33 235,88 4,30 148,50 0,03 P-80 4,40 4,70 9,82 170,61 0,44 22,88 10,72 62,31 0,28 107,79 6,24 22,18 257,33 5,06 163,35 0,03 P-90 4,94 5,40 11,49 226,61 0,79 28,16 14,74 106,33 0,52 209,58 6,24 31,32 437,46 8,48 263,14 0,08 P-95 6,36 6,40 14,59 275,03 1,26 33,44 15,44 162,75 0,83 354,80 6,74 49,19 626,17 11,94 534,59 0,14 Wonen ondergrond (0,5-2,0 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 1,4% 0,7% 66,9% 32,6% 86,6% 25,4% 67,4% 47,7% 80,3% 45,2% 97,8% 45,2% 14,6% 37,7% 75,1% 93,2% gemiddelde 3,81 1,79 8,53 99,31 0,52 20,22 9,11 175,33 0,20 37,88 7,29 20,97 186,40 1,49 283,33 0,05 st.dev. 2,03 1,23 7,02 26,26 0,25 10,38 1,85 662,03 0,27 53,16 0,55 22,03 387,66 3,18 157,79 0,01 var.coef. 0,53 0,68 1,38 0,84 0,80 0,89 0,59 7,40 1,87 2,15 0,38 2,66 4,54 2,13 2,78 0,84 minimum 0,50 0,20 1,18 30,96 0,02 3,82 6,16 0,96 0,05 1,61 5,25 0,89 9,82 0,04 17,50 0,02 maximum 14,90 7,00 129,51 347,56 4,06 154,45 29, ,87 4,75 703,18 15,00 582, ,78 20, ,00 0,24 P-5 1,51 0,50 2,86 34,76 0,12 6,07 6,16 4,18 0,05 5,35 5,25 5,32 14,85 0,07 35,00 0,02 P-50 3,40 1,50 5,89 66,35 0,47 18,22 6,16 12,25 0,20 13,91 5,25 8,87 39,30 0,28 175,00 0,05 P-75 4,60 2,40 7,74 132,71 0,47 19,09 11,44 25,00 0,20 30,57 10,50 16,98 96,06 0,88 175,00 0,05 P-80 5,12 2,50 8,41 139,02 0,47 22,56 12,32 34,11 0,20 45,25 10,50 19,51 120,08 1,34 175,00 0,05 P-90 6,30 3,45 11,77 221,18 0,68 27,77 14,52 89,99 0,28 72,46 10,50 27,88 218,33 3,37 318,50 0,05 P-95 7,57 4,15 23,55 281,21 0,93 41,65 16,29 190,95 0,29 174,27 10,50 37,25 414,82 7,74 500,00 0,05 Wonen na bovengrond (0-0,5 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 0,0% 0,5% 74,1% 27,8% 90,4% 20,3% 75,0% 44,8% 88,7% 23,0% 100,0% 63,5% 11,2% 33,8% 86,6% 82,5% gemiddelde 4,60 3,73 10,11 90,70 0,47 20,02 7,77 16,17 0,20 33,11 3,99 12,07 93,12 2,26 109,00 0,02 st.dev. 2,48 1,45 7,32 23,23 0,14 6,26 1,65 12,60 0,16 39,42 0,52 3,85 74,04 11,47 61,18 0,01 var.coef. 0,54 0,39 1,15 0,75 0,47 0,53 0,58 1,40 1,09 1,74 0,35 0,76 1,60 5,07 1,50 0,84 minimum 1,00 0,30 4,43 29,26 0,04 5,91 5,75 6,30 0,00 5,10 2,81 5,04 7,06 0,02 37,53 0,01 maximum 18,30 8,00 68,03 292,59 2,31 97,99 23,00 270,06 2,04 612,08 5,63 110, ,12 160, ,56 0,14 P-5 2,00 1,39 4,43 40,23 0,38 9,80 5,75 6,30 0,05 5,10 2,81 8,24 17,11 0,09 37,53 0,01 P-50 4,00 3,80 5,54 73,15 0,43 17,74 5,75 11,16 0,19 18,95 2,81 8,39 54,48 0,28 93,81 0,03 P-75 5,30 4,60 9,81 100,21 0,43 21,96 6,50 16,74 0,19 29,15 5,63 13,67 90,30 1,10 93,81 0,03 P-80 5,80 4,90 11,07 122,89 0,43 23,65 9,58 18,00 0,19 33,52 5,63 14,63 98,87 1,36 95,69 0,03 P-90 7,08 5,28 19,93 191,64 0,54 30,41 11,77 25,75 0,19 60,19 5,63 20,05 147,50 2,99 103,76 0,03 P-95 9,28 6,27 36,07 242,11 0,77 39,36 18,83 49,15 0,27 95,60 5,63 26,38 302,67 6,22 216,04 0,03

24 Wonen na ondergrond (0,5-2,0 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 0,8% 1,5% 77,6% 55,6% 93,5% 24,5% 77,8% 75,7% 93,5% 61,5% 100,0% 60,4% 26,6% 67,3% 93,1% 89,7% gemiddelde 5,76 1,80 9,04 52,33 0,68 22,14 6,66 24,48 0,16 31,53 6,03 18,00 84,82 0,78 347,42 0,05 st.dev. 6,13 1,28 5,98 9,99 1,22 12,13 1,19 72,83 0,05 93,25 0,38 20,61 148,15 4,71 477,54 0,01 var.coef. 1,06 0,71 1,07 0,50 2,92 0,89 0,44 5,48 0,43 4,37 0,32 2,54 3,49 6,07 6,87 1,05 minimum 0,70 0,35 0,56 18,45 0,05 5,69 5,23 0,65 0,04 5,17 5,25 4,66 7,00 0,07 35,00 0,02 maximum 30,30 6,70 83,67 113,36 22,99 178,81 16, ,52 0, ,59 10,50 577, ,09 57, ,00 0,35 P-5 1,50 0,50 4,51 31,37 0,40 5,69 5,23 6,45 0,05 5,17 5,25 4,66 10,10 0,07 70,00 0,02 P-50 3,45 1,30 5,63 36,91 0,46 17,07 5,23 6,45 0,19 11,52 5,25 7,77 28,01 0,14 175,00 0,05 P-75 5,63 2,20 5,63 68,54 0,46 23,98 5,23 12,90 0,19 13,44 5,25 14,55 54,02 0,28 175,00 0,05 P-80 6,84 2,32 10,27 81,20 0,46 27,63 7,82 12,90 0,19 13,62 5,25 18,57 60,02 0,29 175,00 0,05 P-90 13,27 3,82 17,70 91,21 0,46 42,26 11,46 19,54 0,19 22,60 10,50 31,98 102,04 0,70 185,50 0,05 P-95 19,76 4,41 27,27 106,77 0,66 58,28 12,16 41,28 0,19 55,09 10,50 44,42 135,05 0,91 238,60 0,05 Tuindorp - bovengrond (0-0,5 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 0,0% 0,0% 38,1% 36,4% 81,3% 21,4% 86,4% 8,4% 52,2% 4,1% 100,0% 18,8% 4,2% 1,8% 85,7% 100,0% gemiddelde 3,96 3,78 11,85 107,62 0,45 30,31 6,95 179,07 1,48 116,26 2,91 24,22 229,97 4,84 65,44 0,03 st.dev. 1,59 1,33 5,23 25,90 0,09 12,92 0,85 145,04 4,31 103,26 0,22 8,00 114,48 5,69 13,83 0,01 var.coef. 0,40 0,35 0,71 0,75 0,29 0,74 0,35 1,48 4,00 1,31 0,20 0,83 1,03 1,17 0,56 1,02 minimum 1,90 1,00 4,49 43,56 0,18 11,05 6,08 6,41 0,05 13,40 2,78 8,77 29,01 0,28 9,27 0,03 maximum 9,20 5,80 46,47 373,34 0,93 134,65 15, ,42 34, ,26 5,56 147, ,34 30,00 177,46 0,18 P-5 2,18 1,16 5,61 43,56 0,32 13,81 6,08 12,83 0,10 21,49 2,78 8,77 43,52 0,43 37,08 0,03 P-50 3,80 4,30 9,78 82,45 0,43 22,44 6,08 82,47 0,19 80,97 2,78 21,30 176,15 2,80 37,08 0,03 P-75 4,60 4,70 14,58 153,22 0,43 32,80 6,08 238,24 0,27 139,85 2,78 28,20 279,77 6,43 92,70 0,03 P-80 4,76 4,76 15,93 163,65 0,43 35,91 6,08 252,90 0,30 156,05 2,78 30,08 331,58 7,50 92,70 0,03 P-90 5,98 5,10 17,63 180,14 0,62 52,48 8,68 399,52 0,49 203,15 2,78 36,84 414,47 9,80 92,70 0,03 P-95 7,00 5,32 30,13 210,00 0,77 66,98 12,55 528,72 5,16 253,21 2,78 41,86 507,73 17,50 143,69 0,03 Tuindorp - ondergrond (0,5-2,0 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 3,3% 0,0% 36,7% 35,7% 84,4% 16,3% 46,4% 30,8% 79,2% 23,4% 92,9% 24,7% 11,7% 12,3% 88,1% 96,2% gemiddelde 5,85 3,10 17,55 91,27 0,43 29,02 9,15 75,49 0,21 59,89 4,68 25,09 133,92 1,94 80,69 0,04 st.dev. 4,15 2,05 11,83 22,02 0,13 14,33 2,59 69,78 0,22 50,34 1,55 10,95 78,73 3,29 12,15 0,01 var.coef. 0,71 0,66 1,05 0,63 0,45 0,80 0,70 1,63 1,41 1,21 1,07 0,96 1,14 1,70 0,49 0,93 minimum 0,70 0,50 4,37 36,62 0,04 5,67 5,19 1,77 0,05 5,05 1,81 4,64 12,02 0,01 11,30 0,03 maximum 17,00 8,70 90,53 227,58 1,24 152,35 37,11 618,57 2,41 360,48 29,37 154,57 950,14 18,00 216,25 0,22 P-5 1,68 0,50 4,64 36,62 0,17 10,94 5,19 6,19 0,05 9,13 3,39 7,73 21,79 0,07 45,19 0,03 P-50 4,50 2,40 10,77 77,17 0,43 20,26 7,54 18,56 0,19 28,84 3,39 20,98 78,53 0,64 77,46 0,03 P-75 8,00 4,45 20,29 133,41 0,43 40,92 10,51 61,42 0,19 74,98 3,39 28,71 170,15 2,35 112,96 0,03 P-80 9,32 4,82 23,41 133,41 0,43 45,38 11,48 116,29 0,19 102,95 3,39 31,80 184,99 2,58 112,96 0,03 P-90 12,20 6,40 37,46 157,74 0,51 48,62 13,70 212,08 0,32 136,69 6,78 44,38 304,43 4,40 115,22 0,03 P-95 14,19 6,85 56,97 202,99 0,78 49,84 15,25 371,14 0,46 206,92 7,83 70,00 368,42 9,84 125,17 0,06 Bedrijventerreinen - bovengrond (0-0,5 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 1,7% 0,4% 82,4% 32,7% 85,6% 23,7% 70,9% 34,5% 61,5% 25,4% 100,0% 56,0% 13,3% 26,5% 65,3% 75,9% gemiddelde 3,86 2,74 7,86 95,73 0,47 32,88 9,08 25,88 0,37 27,54 4,47 11,91 78,08 1,28 154,16 0,04 st.dev. 2,80 1,34 3,67 21,76 0,13 75,91 2,40 30,51 0,79 16,08 0,39 2,68 30,88 2,13 53,75 0,01 var.coef. 0,73 0,49 0,77 0,71 0,47 4,00 0,77 2,24 2,99 0,88 0,32 0,57 0,84 1,66 1,27 0,60 minimum 0,50 0,30 0,58 22,02 0,05 0,24 6,14 0,27 0,01 0,53 3,84 0,88 1,49 0,01 0,26 0,02 maximum 16,20 6,70 54,26 377,43 2, ,05 49,68 664,72 16,64 210,28 7,67 70,73 596,90 14, ,89 0,13 P-5 1,09 0,60 4,60 44,03 0,19 10,57 6,14 6,65 0,05 5,26 3,84 5,30 19,83 0,08 43,85 0,02 P-50 3,00 2,80 5,75 78,63 0,45 18,19 6,14 13,86 0,19 21,03 3,84 8,84 63,95 0,41 127,91 0,04 P-75 4,70 3,68 8,22 122,67 0,45 24,26 10,81 22,79 0,25 33,04 3,84 14,15 91,67 1,17 127,91 0,04 P-80 5,10 3,96 11,51 128,33 0,45 25,99 11,98 26,59 0,31 39,05 3,84 15,00 104,46 1,70 133,02 0,04 P-90 7,06 4,43 11,51 179,28 0,57 33,79 13,62 36,08 0,69 52,57 7,67 19,45 154,55 3,49 241,20 0,07 P-95 10,41 4,92 17,02 194,69 0,65 41,59 18,18 55,55 1,02 65,86 7,67 25,18 198,26 6,41 438,54 0,11 Bedrijventerreinen - ondergrond (0,5-2,0 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 5,1% 4,3% 81,3% 49,3% 89,1% 31,5% 60,6% 67,4% 79,8% 59,8% 91,5% 52,9% 33,0% 43,9% 78,4% 83,3% gemiddelde 4,86 1,84 8,54 128,62 0,51 17,84 11, ,16 0,39 30,44 7,78 13,81 143,80 2, ,84 0,08 st.dev. 5,07 1,46 6,67 68,22 0,32 6,61 4, ,83 1,04 53,12 1,61 5,66 585,85 13, ,84 0,02 var.coef. 1,04 0,80 1,28 1,51 1,04 0,62 0,99 16,21 3,68 2,62 1,04 0,97 8,47 5,15 12,23 1,22 minimum 0,35 0,10 3,44 19,98 0,06 0,23 5,09 0,08 0,02 0,52 5,25 0,82 1,46 0,01 17,50 0,00 maximum 25,00 10,00 123, ,18 6,15 88,75 64, ,38 13,75 779,57 60,00 136, ,96 170, ,00 0,55 P-5 0,70 0,35 4,59 39,96 0,12 5,86 5,62 5,44 0,05 5,25 5,25 4,95 7,28 0,07 35,00 0,02 P-50 2,80 1,60 5,74 39,96 0,47 17,58 5,62 9,46 0,19 13,64 5,25 8,24 29,11 0,28 175,00 0,05 P-75 5,50 2,38 7,79 131,30 0,47 20,09 11,51 13,25 0,19 18,36 5,25 15,13 49,90 0,60 175,00 0,05 P-80 7,10 2,92 8,96 170,12 0,47 21,77 19,28 13,25 0,19 20,99 10,50 17,19 64,45 1,02 175,00 0,05 P-90 10,90 3,61 11,65 258,60 0,58 26,46 26,78 26,50 0,40 46,47 10,50 23,55 95,64 3,20 370,00 0,24 P-95 17,63 4,26 17,22 393,89 0,66 36,50 34,81 56,79 1,00 116,19 14,75 42,39 160,61 7, ,00 0,34

25 Oudere bedrijventerreinen - bovengrond (0-0,5 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 2,0% 1,3% 58,9% 25,0% 75,2% 41,5% 81,3% 20,5% 46,0% 20,3% 96,9% 30,1% 9,3% 7,1% 52,8% 76,5% gemiddelde 3,46 2,63 15,26 91,04 0,49 22,38 7,45 56,24 0,32 75,04 4,19 20,26 151,13 3,94 198,12 0,06 st.dev. 1,92 1,45 15,68 14,19 0,28 10,39 0,70 45,29 0,37 69,44 0,22 7,70 68,72 5,89 69,41 0,01 var.coef. 0,56 0,55 1,71 0,51 0,92 0,82 0,29 1,55 1,59 1,40 0,20 0,99 0,99 1,50 1,33 0,98 minimum 0,50 0,35 2,21 45,88 0,05 0,18 6,37 3,47 0,05 0,00 3,99 5,46 13,71 0,02 26,60 0,01 maximum 10,40 7,00 182,95 222,84 5,08 130,01 14,55 636,84 4,75 606,16 7,98 174, ,03 30, ,19 0,25 P-5 1,00 0,63 4,66 45,88 0,19 9,91 6,37 6,75 0,05 10,61 3,99 9,10 30,47 0,09 53,21 0,01 P-50 3,15 2,40 6,65 77,01 0,46 18,45 6,37 27,02 0,20 40,16 3,99 14,69 108,82 1,30 133,01 0,04 P-75 4,50 3,80 14,47 119,61 0,46 21,08 6,90 60,31 0,29 81,45 3,99 21,65 190,44 4,82 185,27 0,04 P-80 5,00 3,90 16,13 129,77 0,57 22,84 8,49 71,02 0,41 98,80 3,99 25,02 215,90 6,10 248,55 0,05 P-90 6,55 4,54 23,28 150,75 0,65 38,65 10,85 121,77 0,70 166,69 3,99 36,41 313,41 10,00 383,84 0,13 P-95 7,08 5,00 58,21 168,61 0,81 45,68 11,66 176,39 1,13 242,46 5,10 53,70 435,28 16,30 628,97 0,18 Oudere bedrijventerreinen - ondergrond (0,5-2,0 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 2,0% 1,9% 71,3% 57,5% 88,1% 39,1% 70,0% 40,6% 64,5% 43,6% 100,0% 34,2% 22,2% 23,5% 69,3% 90,2% gemiddelde 4,98 2,11 10,94 74,74 0,70 70,63 7,58 31,43 0,51 47,35 5,12 60,49 101,97 1,76 261,35 0,05 st.dev. 4,71 1,78 8,27 27,52 1,48 317,33 1,35 26,95 1,20 49,35 0,17 183,50 76,27 3,53 266,31 0,01 var.coef. 0,95 0,85 1,23 1,04 3,47 7,49 0,47 1,60 3,20 1,55 0,16 7,09 1,54 2,01 4,84 0,66 minimum 0,70 0,10 0,46 19,76 0,11 5,00 5,57 1,44 0,04 2,23 4,99 3,97 7,20 0,02 0,66 0,02 maximum 25,00 9,40 118,70 451,72 26, ,40 18,29 336,60 12,19 506,26 9, , ,06 23, ,00 0,23 P-5 1,00 0,38 4,55 19,76 0,19 6,49 5,57 6,55 0,05 5,21 4,99 4,91 14,39 0,07 52,25 0,02 P-50 3,10 1,50 5,69 39,53 0,46 17,51 5,57 13,46 0,14 16,01 4,99 12,15 57,56 0,38 76,00 0,05 P-75 6,05 2,90 11,38 73,40 0,46 26,27 8,75 24,31 0,19 48,76 4,99 23,13 98,68 1,67 166,25 0,05 P-80 7,88 3,20 15,97 95,43 0,46 29,02 9,76 36,28 0,21 64,03 4,99 28,04 115,13 2,10 166,25 0,05 P-90 10,46 4,68 20,65 158,67 0,46 36,19 13,04 63,95 0,68 125,82 4,99 39,72 226,14 4,50 266,00 0,05 P-95 14,14 5,45 31,55 187,46 0,66 42,94 15,75 109,21 1,78 183,89 4,99 53,74 395,75 8,38 570,00 0,05 Buitengebied - bovengrond (0-0,5 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 3,6% 0,4% 82,2% 42,5% 89,0% 11,9% 92,5% 40,1% 81,4% 17,5% 100,0% 72,2% 5,4% 27,0% 78,7% 55,0% gemiddelde 4,88 3,68 9,98 69,32 0,45 16,90 5,97 37,40 0,19 28,69 3,21 11,41 77,04 1,23 777,39 0,03 st.dev. 3,38 1,27 9,14 19,95 0,16 4,28 0,56 145,25 0,12 23,66 0,35 4,22 47,55 3, ,17 0,01 var.coef. 0,69 0,34 1,44 0,82 0,53 0,42 0,25 6,94 0,83 1,20 0,30 0,87 1,23 2,99 13,30 0,76 minimum 0,10 0,50 0,55 21,36 0,15 5,86 3,74 4,47 0,01 3,05 2,85 0,24 6,98 0,02 0,27 0,00 maximum 20,90 8,10 157,38 370,30 4,14 61,91 12, ,81 1,63 348,31 5,70 115, ,13 57, ,47 0,13 P-5 1,40 1,77 5,51 39,59 0,32 8,95 5,61 6,26 0,08 5,08 2,85 8,23 21,94 0,09 37,99 0,01 P-50 4,10 3,60 5,51 58,39 0,43 16,06 5,61 12,51 0,19 18,87 2,85 8,23 49,87 0,35 94,99 0,03 P-75 5,90 4,48 11,02 77,62 0,43 18,40 5,61 19,66 0,19 29,03 2,85 11,76 83,79 1,20 94,99 0,03 P-80 6,80 4,70 11,02 80,33 0,43 20,08 5,61 21,45 0,19 33,38 2,85 12,75 94,96 1,50 94,99 0,03 P-90 8,96 5,30 11,02 103,40 0,44 25,10 5,61 30,39 0,27 52,25 5,70 18,20 135,26 2,70 159,31 0,03 P-95 11,10 5,62 17,31 137,15 0,61 30,12 10,20 46,92 0,50 87,08 5,70 25,87 227,43 4,15 348,74 0,03 Buitengebied - ondergrond (0,5-2,0 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 4,0% 4,4% 89,3% 60,5% 95,9% 16,9% 84,2% 72,9% 95,5% 66,7% 94,7% 65,7% 28,0% 61,8% 93,6% 60,5% gemiddelde 7,46 1,84 7,41 52,92 0,43 19,43 6,71 11,24 0,16 12,87 6,36 14,03 36,66 0,55 165,54 0,06 st.dev. 7,27 1,50 2,34 16,60 0,04 10,00 2,17 7,70 0,22 10,69 0,89 7,05 20,62 1,69 21,51 0,01 var.coef. 0,97 0,81 0,49 0,72 0,14 0,79 0,71 1,20 1,80 1,19 0,70 1,01 1,05 3,07 0,65 0,75 minimum 0,70 0,09 0,54 18,88 0,11 3,23 3,08 1,75 0,05 0,10 5,25 4,21 6,52 0,01 17,50 0,02 maximum 34,60 8,80 38,73 204,96 0,64 73,93 24,21 117,20 4,63 172,01 31,50 72,16 316,74 16, ,00 0,24 P-5 1,40 0,37 4,34 31,20 0,34 5,39 4,62 6,12 0,05 5,02 5,25 7,02 6,52 0,06 70,00 0,02 P-50 4,70 1,40 5,42 32,24 0,45 13,86 4,62 6,12 0,19 10,03 5,25 7,02 26,08 0,14 175,00 0,05 P-75 8,20 2,50 10,84 63,33 0,45 20,02 4,62 12,24 0,19 13,04 5,25 13,58 44,72 0,28 175,00 0,05 P-80 12,84 2,96 10,84 77,84 0,45 24,64 6,16 12,24 0,19 14,33 5,25 16,16 55,89 0,40 175,00 0,05 P-90 19,90 3,90 10,84 105,01 0,45 46,83 14,64 19,94 0,19 20,07 6,82 38,08 80,12 0,70 185,85 0,05 P-95 22,97 4,79 10,84 120,10 0,45 54,99 17,23 24,49 0,19 28,31 10,50 48,11 93,16 1,85 236,73 0,07

26 Kengetallen eigen bodem (eigen humus en kleigehaltes) Wonen voor bovengrond (0-0,5 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 0,0% 0,0% 73,2% 15,0% 80,9% 15,2% 66,7% 20,9% 72,6% 11,6% 94,9% 40,5% 3,1% 9,1% 82,0% 92,0% gemiddelde 3,58 2,87 4,77 44,10 0,31 11,46 2,70 20,52 0,16 62,76 1,73 5,99 72,90 3,84 58,33 0,03 st.dev. 1,32 1,44 2,03 31,26 0,13 7,22 1,06 23,59 0,12 66,94 1,13 6,59 62,01 5,43 137,48 0,08 var.coef. 0,37 0,50 0,42 0,71 0,40 0,63 0,39 1,15 0,71 1,07 0,65 1,10 0,85 1,41 2,36 3,24 minimum 1,40 0,50 2,80 14,00 0,03 0,11 1,80 3,50 0,01 1,05 1,05 2,10 5,20 0,08 3,50 0,00 maximum 8,50 6,50 12,00 160,00 1,10 62,00 6,40 160,00 0,85 460,00 6,50 90,00 340,00 39, ,00 0,42 P-5 2,00 0,65 3,08 14,00 0,25 5,10 2,10 3,50 0,07 3,50 1,05 3,50 8,96 0,17 14,00 0,00 P-50 3,30 2,80 3,50 37,00 0,28 10,00 2,10 15,00 0,14 41,00 1,05 5,10 57,00 2,20 35,00 0,01 P-75 4,30 4,00 6,00 56,25 0,28 12,00 3,30 22,00 0,14 83,00 2,10 6,80 94,00 4,95 35,00 0,01 P-80 4,64 4,20 6,88 61,20 0,28 13,00 3,44 24,00 0,16 98,40 2,10 7,60 114,00 5,42 35,00 0,01 P-90 5,12 4,90 7,00 65,40 0,40 17,00 3,82 37,10 0,27 131,00 2,10 8,61 160,00 8,40 54,40 0,01 P-95 5,98 5,20 9,52 120,00 0,50 23,00 4,37 67,20 0,33 190,00 2,44 9,96 183,50 14,30 116,00 0,01 Wonen voor ondergrond (0,5-2,0 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 0,6% 6,4% 71,0% 30,8% 88,5% 20,4% 81,6% 46,4% 83,0% 32,8% 100,0% 42,0% 15,0% 40,5% 83,1% 88,5% gemiddelde 4,41 1,90 6,74 22,48 0,34 14,68 2,87 103,10 0,14 32,40 1,44 7,05 57,05 1,91 198,75 0,01 st.dev. 3,11 1,29 15,41 12,88 0,38 10,99 2, ,57 0,11 59,98 0,51 6,92 173,77 5, ,28 0,00 var.coef. 0,71 0,68 2,29 0,57 1,12 0,75 0,76 10,10 0,83 1,85 0,36 0,98 3,05 2,75 5,89 0,28 minimum 0,70 0,35 2,80 5,70 0,07 3,50 2,10 1,00 0,03 0,35 1,05 1,50 3,50 0,01 0,14 0,00 maximum 16,00 7,00 190,00 52,00 4,80 100,00 14, ,00 0,90 510,00 2,10 62, ,00 42, ,00 0,02 P-5 1,25 0,35 2,80 6,55 0,25 5,71 2,10 3,50 0,04 3,50 1,05 3,10 8,00 0,07 14,00 0,00 P-50 3,20 1,70 3,50 19,00 0,28 10,50 2,10 7,00 0,14 10,00 1,05 5,00 24,00 0,28 35,00 0,01 P-75 5,65 2,70 6,30 29,50 0,28 17,00 2,10 11,00 0,14 31,00 2,10 7,70 47,25 1,13 35,00 0,01 P-80 6,80 2,96 7,00 34,00 0,28 19,00 2,10 14,00 0,14 40,00 2,10 8,92 59,00 1,56 35,00 0,01 P-90 8,60 3,86 10,00 41,80 0,40 26,00 5,26 35,00 0,14 79,00 2,10 14,00 105,00 3,29 61,20 0,01 P-95 11,00 4,00 14,95 49,10 0,50 29,95 5,58 110,00 0,22 120,00 2,10 18,00 170,00 12,00 180,00 0,01 Wonen bovengrond (0-0,5 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 2,3% 0,0% 56,9% 17,8% 77,2% 29,2% 66,7% 17,2% 58,1% 8,4% 93,3% 33,5% 3,4% 6,9% 63,5% 68,9% gemiddelde 3,41 3,37 4,63 52,76 0,38 10,82 3,11 24,10 0,23 61,22 2,34 6,56 89,47 3,10 66,63 0,01 st.dev. 1,54 1,62 2,19 109,50 0,45 4,90 2,65 30,81 0,56 98,64 5,68 6,05 101,47 3,76 180,74 0,01 var.coef. 0,45 0,48 0,47 2,08 1,19 0,45 0,85 1,28 2,40 1,61 2,43 0,92 1,13 1,21 2,71 1,11 minimum 0,50 0,40 1,10 10,50 0,03 3,30 1,90 0,14 0,04 0,07 1,05 1,10 6,00 0,01 3,50 0,00 maximum 8,80 9,10 14,00 750,00 4,30 37,00 18,00 170,00 7,30 750,00 39,00 51,00 710,00 20, ,00 0,08 P-5 0,82 1,05 2,80 14,00 0,12 4,99 2,10 3,50 0,05 8,65 1,05 2,10 11,98 0,14 9,55 0,00 P-50 3,40 3,15 3,50 30,00 0,28 10,50 2,10 13,00 0,14 29,00 1,05 4,15 56,00 1,60 35,00 0,01 P-75 4,10 4,20 5,55 49,00 0,28 11,00 3,30 26,00 0,14 55,50 2,10 7,03 110,00 4,30 50,00 0,01 P-80 4,40 4,70 6,00 51,80 0,28 13,00 3,52 33,00 0,20 72,00 2,10 8,50 120,00 5,06 55,00 0,01 P-90 4,94 5,40 7,02 68,80 0,50 16,00 4,84 56,32 0,37 140,00 2,10 12,00 204,00 8,48 88,60 0,03 P-95 6,36 6,40 8,91 83,50 0,79 19,00 5,07 86,20 0,60 237,00 2,27 18,85 292,00 11,94 180,00 0,05 Wonen ondergrond (0,5-2,0 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 1,4% 0,7% 66,9% 32,6% 86,6% 25,4% 67,4% 47,7% 80,3% 45,2% 97,8% 45,2% 14,6% 37,7% 75,1% 93,2% gemiddelde 3,81 1,79 5,07 31,43 0,31 11,65 3,10 89,43 0,15 24,78 1,46 8,27 85,38 1,49 56,67 0,01 st.dev. 2,03 1,23 7,02 26,26 0,25 10,38 1,85 662,03 0,27 53,16 0,55 22,03 387,66 3,18 157,79 0,01 var.coef. 0,53 0,68 1,38 0,84 0,80 0,89 0,59 7,40 1,87 2,15 0,38 2,66 4,54 2,13 2,78 0,84 minimum 0,50 0,20 0,70 9,80 0,01 2,20 2,10 0,49 0,04 1,05 1,05 0,35 4,50 0,04 3,50 0,00 maximum 14,90 7,00 77,00 110,00 2,40 89,00 10, ,00 3,40 460,00 3,00 230, ,00 20, ,00 0,05 P-5 1,51 0,50 1,70 11,00 0,07 3,50 2,10 2,13 0,04 3,50 1,05 2,10 6,80 0,07 7,00 0,00 P-50 3,40 1,50 3,50 21,00 0,28 10,50 2,10 6,25 0,14 9,10 1,05 3,50 18,00 0,28 35,00 0,01 P-75 4,60 2,40 4,60 42,00 0,28 11,00 3,90 12,75 0,14 20,00 2,10 6,70 44,00 0,88 35,00 0,01 P-80 5,12 2,50 5,00 44,00 0,28 13,00 4,20 17,40 0,14 29,60 2,10 7,70 55,00 1,34 35,00 0,01 P-90 6,30 3,45 7,00 70,00 0,40 16,00 4,95 45,90 0,20 47,40 2,10 11,00 100,00 3,37 63,70 0,01 P-95 7,57 4,15 14,00 89,00 0,55 24,00 5,55 97,40 0,21 114,00 2,10 14,70 190,00 7,74 100,00 0,01 Wonen na bovengrond (0-0,5 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 0,0% 0,5% 74,1% 27,8% 90,4% 20,3% 75,0% 44,8% 88,7% 23,0% 100,0% 63,5% 11,2% 33,8% 86,6% 82,5% gemiddelde 4,60 3,73 6,39 31,00 0,31 11,85 2,84 8,98 0,15 22,72 1,49 5,03 46,15 2,26 40,67 0,01 st.dev. 2,48 1,45 7,32 23,23 0,14 6,26 1,65 12,60 0,16 39,42 0,52 3,85 74,04 11,47 61,18 0,01 var.coef. 0,54 0,39 1,15 0,75 0,47 0,53 0,58 1,40 1,09 1,74 0,35 0,76 1,60 5,07 1,50 0,84 minimum 1,00 0,30 2,80 10,00 0,03 3,50 2,10 3,50 0,00 3,50 1,05 2,10 3,50 0,02 14,00 0,00 maximum 18,30 8,00 43,00 100,00 1,50 58,00 8,40 150,00 1,50 420,00 2,10 46,00 680,00 160,00 840,00 0,05 P-5 2,00 1,39 2,80 13,75 0,25 5,80 2,10 3,50 0,04 3,50 1,05 3,44 8,48 0,09 14,00 0,00 P-50 4,00 3,80 3,50 25,00 0,28 10,50 2,10 6,20 0,14 13,00 1,05 3,50 27,00 0,28 35,00 0,01 P-75 5,30 4,60 6,20 34,25 0,28 13,00 2,38 9,30 0,14 20,00 2,10 5,70 44,75 1,10 35,00 0,01 P-80 5,80 4,90 7,00 42,00 0,28 14,00 3,50 10,00 0,14 23,00 2,10 6,10 49,00 1,36 35,70 0,01 P-90 7,08 5,28 12,60 65,50 0,35 18,00 4,30 14,30 0,14 41,30 2,10 8,36 73,10 2,99 38,71 0,01 P-95 9,28 6,27 22,80 82,75 0,50 23,30 6,88 27,30 0,20 65,60 2,10 11,00 150,00 6,22 80,60 0,01

27 Wonen na ondergrond (0,5-2,0 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 0,8% 1,5% 77,6% 55,6% 93,5% 24,5% 77,8% 75,7% 93,5% 61,5% 100,0% 60,4% 26,6% 67,3% 93,1% 89,7% gemiddelde 5,76 1,80 5,62 19,85 0,42 13,62 2,67 13,28 0,12 21,35 1,21 8,11 42,40 0,78 69,48 0,01 st.dev. 6,13 1,28 5,98 9,99 1,22 12,13 1,19 72,83 0,05 93,25 0,38 20,61 148,15 4,71 477,54 0,01 var.coef. 1,06 0,71 1,07 0,50 2,92 0,89 0,44 5,48 0,43 4,37 0,32 2,54 3,49 6,07 6,87 1,05 minimum 0,70 0,35 0,35 7,00 0,03 3,50 2,10 0,35 0,03 3,50 1,05 2,10 3,50 0,07 7,00 0,00 maximum 30,30 6,70 52,00 43,00 14,00 110,00 6,50 920,00 0,40 880,00 2,10 260, ,00 57, ,00 0,07 P-5 1,50 0,50 2,80 11,90 0,25 3,50 2,10 3,50 0,04 3,50 1,05 2,10 5,05 0,07 14,00 0,00 P-50 3,45 1,30 3,50 14,00 0,28 10,50 2,10 3,50 0,14 7,80 1,05 3,50 14,00 0,14 35,00 0,01 P-75 5,63 2,20 3,50 26,00 0,28 14,75 2,10 7,00 0,14 9,10 1,05 6,55 27,00 0,28 35,00 0,01 P-80 6,84 2,32 6,38 30,80 0,28 17,00 3,14 7,00 0,14 9,22 1,05 8,36 30,00 0,29 35,00 0,01 P-90 13,27 3,82 11,00 34,60 0,28 26,00 4,60 10,60 0,14 15,30 2,10 14,40 51,00 0,70 37,10 0,01 P-95 19,76 4,41 16,95 40,50 0,40 35,85 4,88 22,40 0,14 37,30 2,10 20,00 67,50 0,91 47,72 0,01 Tuindorp - bovengrond (0-0,5 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 0,0% 0,0% 38,1% 36,4% 81,3% 21,4% 86,4% 8,4% 52,2% 4,1% 100,0% 18,8% 4,2% 1,8% 85,7% 100,0% gemiddelde 3,96 3,78 7,40 34,59 0,29 17,56 2,40 97,71 1,08 78,98 1,10 9,66 110,97 4,84 24,71 0,01 st.dev. 1,59 1,33 5,23 25,90 0,09 12,92 0,85 145,04 4,31 103,26 0,22 8,00 114,48 5,69 13,83 0,01 var.coef. 0,40 0,35 0,71 0,75 0,29 0,74 0,35 1,48 4,00 1,31 0,20 0,83 1,03 1,17 0,56 1,02 minimum 1,90 1,00 2,80 14,00 0,12 6,40 2,10 3,50 0,04 9,10 1,05 3,50 14,00 0,28 3,50 0,01 maximum 9,20 5,80 29,00 120,00 0,60 78,00 5,40 840,00 25,00 780,00 2,10 59,00 820,00 30,00 67,00 0,07 P-5 2,18 1,16 3,50 14,00 0,21 8,00 2,10 7,00 0,07 14,60 1,05 3,50 21,00 0,43 14,00 0,01 P-50 3,80 4,30 6,10 26,50 0,28 13,00 2,10 45,00 0,14 55,00 1,05 8,50 85,00 2,80 14,00 0,01 P-75 4,60 4,70 9,10 49,25 0,28 19,00 2,10 130,00 0,20 95,00 1,05 11,25 135,00 6,43 35,00 0,01 P-80 4,76 4,76 9,94 52,60 0,28 20,80 2,10 138,00 0,22 106,00 1,05 12,00 160,00 7,50 35,00 0,01 P-90 5,98 5,10 11,00 57,90 0,40 30,40 3,00 218,00 0,36 138,00 1,05 14,70 200,00 9,80 35,00 0,01 P-95 7,00 5,32 18,80 67,50 0,50 38,80 4,34 288,50 3,76 172,00 1,05 16,70 245,00 17,50 54,25 0,01 Tuindorp - ondergrond (0,5-2,0 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 3,3% 0,0% 36,7% 35,7% 84,4% 16,3% 46,4% 30,8% 79,2% 23,4% 92,9% 24,7% 11,7% 12,3% 88,1% 96,2% gemiddelde 5,85 3,10 11,24 34,89 0,28 17,90 3,70 42,71 0,16 41,53 1,45 11,36 69,06 1,94 25,00 0,01 st.dev. 4,15 2,05 11,83 22,02 0,13 14,33 2,59 69,78 0,22 50,34 1,55 10,95 78,73 3,29 12,15 0,01 var.coef. 0,71 0,66 1,05 0,63 0,45 0,80 0,70 1,63 1,41 1,21 1,07 0,96 1,14 1,70 0,49 0,93 minimum 0,70 0,50 2,80 14,00 0,03 3,50 2,10 1,00 0,04 3,50 0,56 2,10 6,20 0,01 3,50 0,01 maximum 17,00 8,70 58,00 87,00 0,80 94,00 15,00 350,00 1,80 250,00 9,10 70,00 490,00 18,00 67,00 0,07 P-5 1,68 0,50 2,98 14,00 0,11 6,75 2,10 3,50 0,04 6,34 1,05 3,50 11,24 0,07 14,00 0,01 P-50 4,50 2,40 6,90 29,50 0,28 12,50 3,05 10,50 0,14 20,00 1,05 9,50 40,50 0,64 24,00 0,01 P-75 8,00 4,45 13,00 51,00 0,28 25,25 4,25 34,75 0,14 52,00 1,05 13,00 87,75 2,35 35,00 0,01 P-80 9,32 4,82 15,00 51,00 0,28 28,00 4,64 65,80 0,14 71,40 1,05 14,40 95,40 2,58 35,00 0,01 P-90 12,20 6,40 24,00 60,30 0,33 30,00 5,54 120,00 0,24 94,80 2,10 20,10 157,00 4,40 35,70 0,01 P-95 14,19 6,85 36,50 77,60 0,50 30,75 6,17 210,00 0,34 143,50 2,43 31,70 190,00 9,83 38,78 0,02 Bedrijventerreinen - bovengrond (0-0,5 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 1,7% 0,4% 82,4% 32,7% 85,6% 23,7% 70,9% 34,5% 61,5% 25,4% 100,0% 56,0% 13,3% 26,5% 65,3% 75,9% gemiddelde 3,86 2,74 4,78 30,44 0,29 18,97 3,11 13,63 0,26 18,33 1,22 4,72 36,63 1,28 42,18 0,01 st.dev. 2,80 1,34 3,67 21,76 0,13 75,91 2,40 30,51 0,79 16,08 0,39 2,68 30,88 2,13 53,75 0,01 var.coef. 0,73 0,49 0,77 0,71 0,47 4,00 0,77 2,24 2,99 0,88 0,32 0,57 0,84 1,66 1,27 0,60 minimum 0,50 0,30 0,35 7,00 0,03 0,14 2,10 0,14 0,01 0,35 1,05 0,35 0,70 0,01 0,07 0,00 maximum 16,20 6,70 33,00 120,00 1, ,00 17,00 350,00 12,00 140,00 2,10 28,00 280,00 14,00 420,00 0,04 P-5 1,09 0,60 2,80 14,00 0,12 6,10 2,10 3,50 0,04 3,50 1,05 2,10 9,30 0,08 12,00 0,00 P-50 3,00 2,80 3,50 25,00 0,28 10,50 2,10 7,30 0,14 14,00 1,05 3,50 30,00 0,41 35,00 0,01 P-75 4,70 3,68 5,00 39,00 0,28 14,00 3,70 12,00 0,18 22,00 1,05 5,60 43,00 1,18 35,00 0,01 P-80 5,10 3,96 7,00 40,80 0,28 15,00 4,10 14,00 0,22 26,00 1,05 5,94 49,00 1,70 36,40 0,01 P-90 7,06 4,43 7,00 57,00 0,35 19,50 4,66 19,00 0,50 35,00 2,10 7,70 72,50 3,49 66,00 0,02 P-95 10,41 4,92 10,35 61,90 0,40 24,00 6,22 29,25 0,74 43,85 2,10 9,97 93,00 6,42 120,00 0,03 Bedrijventerreinen - ondergrond (0,5-2,0 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 5,1% 4,3% 81,3% 49,3% 89,1% 31,5% 60,6% 67,4% 79,8% 59,8% 91,5% 52,9% 33,0% 43,9% 78,4% 83,3% gemiddelde 4,86 1,84 5,21 45,06 0,31 10,65 4,34 705,36 0,28 20,30 1,56 5,86 69,16 2,64 385,57 0,02 st.dev. 5,07 1,46 6,67 68,22 0,32 6,61 4, ,83 1,04 53,12 1,61 5,66 585,85 13, ,84 0,02 var.coef. 1,04 0,80 1,28 1,51 1,04 0,62 0,99 16,21 3,68 2,62 1,04 0,97 8,47 5,15 12,23 1,22 minimum 0,35 0,10 2,10 7,00 0,04 0,14 1,90 0,04 0,01 0,35 1,05 0,35 0,70 0,01 3,50 0,00 maximum 25,00 10,00 75,00 390,00 3,70 53,00 24, ,00 10,00 520,00 12,00 58, ,00 170, ,00 0,11 P-5 0,70 0,35 2,80 14,00 0,07 3,50 2,10 2,88 0,04 3,50 1,05 2,10 3,50 0,07 7,00 0,00 P-50 2,80 1,60 3,50 14,00 0,28 10,50 2,10 5,00 0,14 9,10 1,05 3,50 14,00 0,28 35,00 0,01 P-75 5,50 2,38 4,75 46,00 0,28 12,00 4,30 7,00 0,14 12,25 1,05 6,43 24,00 0,60 35,00 0,01 P-80 7,10 2,92 5,46 59,60 0,28 13,00 7,20 7,00 0,14 14,00 2,10 7,30 31,00 1,02 35,00 0,01 P-90 10,90 3,61 7,10 90,60 0,35 15,80 10,00 14,00 0,29 31,00 2,10 10,00 46,00 3,20 74,00 0,05 P-95 17,63 4,26 10,50 138,00 0,40 21,80 13,00 30,00 0,72 77,50 2,95 18,00 77,25 7,81 210,00 0,07

28 Oudere bedrijventerreinen - bovengrond (0-0,5 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 2,0% 1,3% 58,9% 25,0% 75,2% 41,5% 81,3% 20,5% 46,0% 20,3% 96,9% 30,1% 9,3% 7,1% 52,8% 76,5% gemiddelde 3,46 2,63 9,17 27,78 0,30 12,74 2,46 29,14 0,23 49,52 1,10 7,79 69,44 3,94 52,13 0,01 st.dev. 1,92 1,45 15,68 14,19 0,28 10,39 0,70 45,29 0,37 69,44 0,22 7,70 68,72 5,89 69,41 0,01 var.coef. 0,56 0,55 1,71 0,51 0,92 0,82 0,29 1,55 1,59 1,40 0,20 0,99 0,99 1,50 1,33 0,98 minimum 0,50 0,35 1,33 14,00 0,03 0,11 2,10 1,80 0,04 0,00 1,05 2,10 6,30 0,02 7,00 0,00 maximum 10,40 7,00 110,00 68,00 3,10 74,00 4,80 330,00 3,40 400,00 2,10 67,00 550,00 30,00 460,00 0,07 P-5 1,00 0,63 2,80 14,00 0,12 5,64 2,10 3,50 0,04 7,00 1,05 3,50 14,00 0,09 14,00 0,00 P-50 3,15 2,40 4,00 23,50 0,28 10,50 2,10 14,00 0,14 26,50 1,05 5,65 50,00 1,30 35,00 0,01 P-75 4,50 3,80 8,70 36,50 0,28 12,00 2,28 31,25 0,21 53,75 1,05 8,33 87,50 4,83 48,75 0,01 P-80 5,00 3,90 9,70 39,60 0,35 13,00 2,80 36,80 0,29 65,20 1,05 9,62 99,20 6,10 65,40 0,01 P-90 6,55 4,54 14,00 46,00 0,40 22,00 3,58 63,10 0,50 110,00 1,05 14,00 144,00 10,00 101,00 0,03 P-95 7,08 5,00 35,00 51,45 0,49 26,00 3,85 91,40 0,81 160,00 1,34 20,65 200,00 16,30 165,50 0,05 Oudere bedrijventerreinen - ondergrond (0,5-2,0 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 2,0% 1,9% 71,3% 57,5% 88,1% 39,1% 70,0% 40,6% 64,5% 43,6% 100,0% 34,2% 22,2% 23,5% 69,3% 90,2% gemiddelde 4,98 2,11 6,73 26,47 0,43 42,35 2,86 16,81 0,37 31,80 1,08 25,89 49,60 1,76 55,02 0,01 st.dev. 4,71 1,78 8,27 27,52 1,48 317,33 1,35 26,95 1,20 49,35 0,17 183,50 76,27 3,53 266,31 0,01 var.coef. 0,95 0,85 1,23 1,04 3,47 7,49 0,47 1,60 3,20 1,55 0,16 7,09 1,54 2,01 4,84 0,66 minimum 0,70 0,10 0,28 7,00 0,07 3,00 2,10 0,77 0,03 1,50 1,05 1,70 3,50 0,02 0,14 0,00 maximum 25,00 9,40 73,00 160,00 16, ,00 6,90 180,00 8,90 340,00 2, ,00 610,00 23, ,00 0,05 P-5 1,00 0,38 2,80 7,00 0,12 3,89 2,10 3,50 0,04 3,50 1,05 2,10 7,00 0,07 11,00 0,00 P-50 3,10 1,50 3,50 14,00 0,28 10,50 2,10 7,20 0,10 10,75 1,05 5,20 28,00 0,38 16,00 0,01 P-75 6,05 2,90 7,00 26,00 0,28 15,75 3,30 13,00 0,14 32,75 1,05 9,90 48,00 1,68 35,00 0,01 P-80 7,88 3,20 9,82 33,80 0,28 17,40 3,68 19,40 0,15 43,00 1,05 12,00 56,00 2,10 35,00 0,01 P-90 10,46 4,68 12,70 56,20 0,28 21,70 4,92 34,20 0,50 84,50 1,05 17,00 110,00 4,50 56,00 0,01 P-95 14,14 5,45 19,40 66,40 0,40 25,75 5,94 58,40 1,30 123,50 1,05 23,00 192,50 8,38 120,00 0,01 Buitengebied - bovengrond (0-0,5 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 3,6% 0,4% 82,2% 42,5% 89,0% 11,9% 92,5% 40,1% 81,4% 17,5% 100,0% 72,2% 5,4% 27,0% 78,7% 55,0% gemiddelde 4,88 3,68 6,34 24,34 0,29 10,10 2,24 20,92 0,14 19,77 1,18 4,85 38,62 1,23 286,45 0,01 st.dev. 3,38 1,27 9,14 19,95 0,16 4,28 0,56 145,25 0,12 23,66 0,35 4,22 47,55 3, ,17 0,01 var.coef. 0,69 0,34 1,44 0,82 0,53 0,42 0,25 6,94 0,83 1,20 0,30 0,87 1,23 2,99 13,30 0,76 minimum 0,10 0,50 0,35 7,50 0,10 3,50 1,40 2,50 0,01 2,10 1,05 0,10 3,50 0,02 0,10 0,00 maximum 20,90 8,10 100,00 130,00 2,70 37,00 4, ,00 1,20 240,00 2,10 49,00 570,00 57, ,00 0,05 P-5 1,40 1,77 3,50 13,90 0,21 5,35 2,10 3,50 0,06 3,50 1,05 3,50 11,00 0,09 14,00 0,00 P-50 4,10 3,60 3,50 20,50 0,28 9,60 2,10 7,00 0,14 13,00 1,05 3,50 25,00 0,35 35,00 0,01 P-75 5,90 4,48 7,00 27,25 0,28 11,00 2,10 11,00 0,14 20,00 1,05 5,00 42,00 1,20 35,00 0,01 P-80 6,80 4,70 7,00 28,20 0,28 12,00 2,10 12,00 0,14 23,00 1,05 5,42 47,60 1,50 35,00 0,01 P-90 8,96 5,30 7,00 36,30 0,28 15,00 2,10 17,00 0,20 36,00 2,10 7,74 67,80 2,70 58,70 0,01 P-95 11,10 5,62 11,00 48,15 0,40 18,00 3,82 26,25 0,37 60,00 2,10 11,00 114,00 4,15 128,50 0,01 Buitengebied - ondergrond (0,5-2,0 m-mv) tot. aantal aantal uitbijters geschikt aantal < det (%) 4,0% 4,4% 89,3% 60,5% 95,9% 16,9% 84,2% 72,9% 95,5% 66,7% 94,7% 65,7% 28,0% 61,8% 93,6% 60,5% gemiddelde 7,46 1,84 4,78 22,98 0,27 12,62 3,05 6,42 0,12 8,98 1,27 7,00 19,67 0,55 33,11 0,01 st.dev. 7,27 1,50 2,34 16,60 0,04 10,00 2,17 7,70 0,22 10,69 0,89 7,05 20,62 1,69 21,51 0,01 var.coef. 0,97 0,81 0,49 0,72 0,14 0,79 0,71 1,20 1,80 1,19 0,70 1,01 1,05 3,07 0,65 0,75 minimum 0,70 0,09 0,35 8,20 0,07 2,10 1,40 1,00 0,04 0,07 1,05 2,10 3,50 0,01 3,50 0,00 maximum 34,60 8,80 25,00 89,00 0,40 48,00 11,00 67,00 3,50 120,00 6,30 36,00 170,00 16,00 270,00 0,05 P-5 1,40 0,37 2,80 13,55 0,21 3,50 2,10 3,50 0,04 3,50 1,05 3,50 3,50 0,06 14,00 0,00 P-50 4,70 1,40 3,50 14,00 0,28 9,00 2,10 3,50 0,14 7,00 1,05 3,50 14,00 0,14 35,00 0,01 P-75 8,20 2,50 7,00 27,50 0,28 13,00 2,10 7,00 0,14 9,10 1,05 6,78 24,00 0,28 35,00 0,01 P-80 12,84 2,96 7,00 33,80 0,28 16,00 2,80 7,00 0,14 10,00 1,05 8,06 30,00 0,40 35,00 0,01 P-90 19,90 3,90 7,00 45,60 0,28 30,40 6,65 11,40 0,14 14,00 1,37 19,00 43,00 0,70 37,17 0,01 P-95 22,97 4,79 7,00 52,15 0,28 35,70 7,83 14,00 0,14 19,75 2,10 24,00 50,00 1,85 47,34 0,01

29 BIJLAGE V Ontgravingkaart bovengrond

30 buitengebied buitengebied wonen > 1980 bedrijfsterreinen bedrijfsterreinen wonen wonen wonen < 1950 wonen > 1980 oudere bedrijfsterreinen wonen < 1950 buitengebied Tuindorp wonen wonen oudere bedrijfsterreinen bedrijfsterreinen buitengebied Legenda Bodemkwaliteit bovengrond gemeentegrens grondwaterbeschermingsgebied BKK gemeente Hengelo bodemkwaliteit bovengrond schoon wonen met tuin schaal: stedelijk wonen projectcode: gebiedsgericht Tuindorp D:\Project\HGL166_BKK_Hengelo\bodemkwaliteit bovengrond.mxd :27:35 HGL166-1 versie: 1 datum: getekend: G.H. Heuver gecontroleerd: J. Lackin goedgekeurd: J. Lackin Meters

31 BIJLAGE VI Ontgravingkaart ondergrond

32 buitengebied buitengebied wonen > 1980 bedrijfsterreinen bedrijfsterreinen wonen wonen wonen < 1950 wonen > 1980 oudere bedrijfsterreinen wonen < 1950 buitengebied Tuindorp wonen wonen oudere bedrijfsterreinen bedrijfsterreinen buitengebied Bodemkwaliteit ondergrond Legenda BKK gemeente Hengelo gemeentegrens grondwaterbeschermingsgebied schaal: schoon projectcode: wonen met tuin gebiedsgericht D:\Project\HGL166_BKK_Hengelo\bodemkwaliteit ondergrond.mxd :30:23 HGL versie: datum: G.H. Heuver getekend: gecontroleerd: J. Lackin goedgekeurd: J. Lackin Meters

33 BIJLAGE VII Toepassingskaart

34 Legenda schoon wonen met tuin Toepassingskaart stedelijk wonen BKK gemeente Hengelo stedelijk wonen - Tuindorp stedelijk wonen - Hart van Zuid industrie P:\H \H GL\H GL \gis \b od emk wa lite it b ove ng ron d_ ni eu w.mxd :4 9:4 2 schaal: pro jec tco de : versi e: datu m: gete ken d: gec on tro le erd : goe dg eke ur d: 0 HGL S.W.P. Nysten J. Lackin J. Lackin 0,3 0,6 0,9 1,2 km

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Datum van uitgave: December 2013 Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Definitief In opdracht van Gemeente Waalwijk Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer B08B0228 DocumentnaamF:\data\Project\Bodem08\B08B0228\2011\deliverables\definitief\b08b0228.r02c1c.docx

Nadere informatie

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n C a d m i u m C h r o o m A r s e e n K o p e r K w i k L o o d N i k k e l Z i n k P A K 1 0 G R O N D V E R Z E T [ r o o d ] [ b l a u w ] [ g r o e n ] [ r o o d ] [ b l a u w ] [ r o o d ] [ b l a

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem Definitief Gemeente Haarlem MWH B.V. M10G00 S:\data\project\M10\M10G00\ (T ) Inhoudelijk - Technisch\T Deliverables\m10g00.r01.docx 8 december 011 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Rapport Bodemkwaliteitskaart regio Brabant Projectnr. 233441 oktober 2011, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Gegevens opdrachtgever: Milieudienst Waterland Koetserstraat 2A 1531 NX WORMER Contactpersoon: dhr. J.T.N.

Nadere informatie

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar definitief In opdracht van Gemeente Bergen (L) Projectnummer M11G0126 Documentnaam m11g0126.r01.docx 9 december 2011

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten.

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten. =0,15 2*=0,3 Wonen=0,38 Industrie=4,8 Interventiewaarde=36 Inleiding Naar aanleiding van vragen over het in het generieke kader indelen van grond en bodem in kwaliteitsklassen en het gebruik van extra

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Gemeente Hof van Twente. Twents beleid veur oale groond

Nota bodembeheer. Gemeente Hof van Twente. Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer Gemeente Hof van Twente Twents beleid veur oale groond Vastgesteld door de raad van de gemeente Hof van Twente op 18 juni 2013 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Doel

Nadere informatie

Hergebruik van grond in Dordrecht

Hergebruik van grond in Dordrecht Hergebruik van grond in Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft een nieuw beleid voor hergebruik van verontreinigde grond. Begin 2002 zijn de Bodemkwaliteitskaart en het Grondstromenplan van Dordrecht vastgesteld.

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting -

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting - Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas - Toelichting - Versie 1: 25 november 2010 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo 2016-2021 Status: definitief Rapportnummer 2015.004.R1 Opdrachtgever Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo Contactpersoon: De heer M. Brouns

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 2 Uitgangspunten... 6 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 6 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart... 7 2.3 Technisch inhoudelijke onderbouwing... 7 2.3.1 Beheergebied en

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Gegevens opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Afdeling VROM sectie bouw- en milieuzaken Mgr. C. Veermanlaan 1F 1131 KB Volendam Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Gegevens opdrachtgever: Gemeente Lelystad Afdeling Beleid, cluster kwaliteit fysieke leefomgeving Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 0320-278911 Contactpersoon: Mevr. E.J.

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Gegevens opdrachtgever Gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland Waterschap Groot Salland,

Nadere informatie

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties

Nadere informatie

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties Bodemrapportage Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek Geselecteerde locatie 25-meter contour Bodemlocaties Onderzoek Adreslocaties Tanks Gemeente Heerlen - Pagina 1 van 10-01-06-2016 Welke informatie

Nadere informatie

Waarom voor sommige stoffen geen woongrond bestaat en waarom schone grond industriegrond kan zijn.

Waarom voor sommige stoffen geen woongrond bestaat en waarom schone grond industriegrond kan zijn. Waarom voor sommige stoffen geen woon bestaat en waarom schone industrie kan zijn. Onder het Bsb-regime wordt bij de toetsing van een depotkeuring conform VKB 1001 per gemeten stof bekeken waar het gemiddelde

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 2 Opstellen bodemfunctiekaart 5 2.1 Bodemfunctieklasse en bodemfuncties 5 2.2 Opstellen kaart bodemfunctieklassen

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET Onderdelen van het protocol grondverzet zijn de in de bijlage opgenomen asbeststappenplan (bijlage I), asbestkansenkaart (bijlage II) en checklist vooronderzoek asbest (bijlage III). 2. DOELSTELLING PROTOCOL

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel In opdracht van Opgesteld door Auteurs Gemeente Eersel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus

Nadere informatie

Regio Achterhoek Waterschap Rijn en IJssel. Onderdeel A: Bodemkwaliteitskaart gemeenten Regio Achterhoek

Regio Achterhoek Waterschap Rijn en IJssel. Onderdeel A: Bodemkwaliteitskaart gemeenten Regio Achterhoek Regio Achterhoek Waterschap Rijn en IJssel Onderdeel A: Bodemkwaliteitskaart gemeenten Regio Achterhoek Aalten, Bronckhorst, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk Periode 2007-2011 van

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland gemeente Hollands Kroon gemeente Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT OKTOBER 0 Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 90 SJ Oosterhout Postbus 0 900 AA Oosterhout Copyright 0 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 12 jul 2016 Datum rapportage 12 jul 2016

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 12 jul 2016 Datum rapportage 12 jul 2016 Omgevingsrapportage Palletweg 74 te HAARLEM Gegevens aanvraag Datum aanvraag 12 jul 2016 Datum rapportage 12 jul 2016 1/13 Inleiding Voor u ligt een rapportage van de gemeente Haarlem over de milieuhygiënische

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Gegevens opdrachtgever Gemeente Huizen Afdeling Milieu Postbus 5 1270 AA HUIZEN Contactpersoon: Dhr. W. Menzel CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem!

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem! Meesterjoostenlaan27 Haarlem Vraagprijs 250.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeCHARMANTEenSFEERVOLLESTADSWONINGligtaaneenpittoreskenautoluwstraatjeindegewilde

Nadere informatie

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem!

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem! VanOldenbarneveltlaan3 Haarlem Vraagprijs 795.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeHALFVRIJSTAANDEVILLAmetfraaiestijlelementenenzeerveeloogvoordetailstaatopeenvande

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Gemeenteraad 25 oktober 2012 16 Kerkdriel, 11 september 2012 Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Beslispunten 1. Kennis te nemen van de

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136.

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136. Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Documentcode: 14M1136.RAP001 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar,

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Drenthe

Bodemkwaliteitskaart Drenthe Bodemkwaliteitskaart Drenthe Gegevens opdrachtgever Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en Provincie Drenthe p/a gemeente Hoogeveen

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio IJsselland

Nota bodembeheer Regio IJsselland Nota bodembeheer Regio IJsselland Gemeenten: Steenwijkerland Staphorst Zwartewaterland Kampen Dalfsen Olst-Wijhe Deventer Zwolle Raalte Ommen Hardenberg Waterschappen: Velt en Vecht Groot Salland + Samenvatting

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

Waterbodemonderzoek (1)

Waterbodemonderzoek (1) Waterbodemonderzoek (1) Schutssluis Sluissloot Inspectie civieltechnisch gedeelte sluis. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft Witteveen+Bos, Raadgevend ingenieurs b.v. te Deventer een indicatief

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant 12 juli 2011 Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Gemeenten Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Landerd, Maasdonk, Mill & St. Hubert, Schijndel, St. Anthonis,

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Geldend voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn Gegevens opdrachtgevers: CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Gezamenlijke

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl advies- en ingenieursbureau RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven

Nadere informatie

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Albertus Perkstraat 109 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Walcheren

Bodemkwaliteitskaart Walcheren Bodemkwaliteitskaart Walcheren 2012-2022 Gemeente Middelburg, Veere, Vlissingen en Waterschap Scheldestromen November 2011 1. Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen hebben

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) Jacobijnestraat38 Haarlem Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenheerlijkLICHTE3IKAMERAPPARTEMENTmetZONNIGTERRASophetZUIDENligtopde

Nadere informatie

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Historisch onderzoek Hoofddorp Noord Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Cluster Beheer en Onderhoud Team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Oktober 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Inleiding...

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem

Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem Definitief Grontmij Nederland B.V. Rotterdam, 22 mei 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 2 Werkwijze en resultaat... 6 2.1 Stap

Nadere informatie

Oranjekade!7!! Haarlem!

Oranjekade!7!! Haarlem! Oranjekade7 Haarlem Vraagprijs 600.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Oranjekade7 tehaarlem DitROYALEenKLASSIEKEOBJECTligtopeenUITSTEKENDELOCATIEmetVRIJUITZICHToverdeLeidsevaart

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper) Bilderdijkstraat21zw Haarlem Vraagprijs 235.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEBENEDENWONINGmetZONNIGEACHTERTUINenACHTEROMligtaanderandvanhet

Nadere informatie

MEMO. : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012. : Brouwhuis - Stationskwartier

MEMO. : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012. : Brouwhuis - Stationskwartier MEMO Aan : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken Van : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012 Onderwerp : Brouwhuis - Stationskwartier Bodem- en grondwaterkwaliteit De locatie

Nadere informatie

Morinnesteeg!12!! Haarlem!

Morinnesteeg!12!! Haarlem! Morinnesteeg12 Haarlem Vraagprijs 398.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenin2005LUXEverbouwdewoonhuisstaatineenRUSTIG,bijnadorpsaandoendstraatje,

Nadere informatie

Bodeminformatie. Blokhoeve 1 (Nieuwegein) Legenda. Bodemonderzoeken en saneringsrapporten

Bodeminformatie. Blokhoeve 1 (Nieuwegein) Legenda. Bodemonderzoeken en saneringsrapporten Blokhoeve 1 (Nieuwegein) Bodeminformatie Legenda Geselecteerd perceel 50-meter contour Wegen Oppervlaktewater Bebouwing Overige Boomgaarden Asbestkansenkaart Bodemonderzoeken en saneringsrapporten Wbb-locaties

Nadere informatie

MARMOS Bodemmanagement

MARMOS Bodemmanagement Bodemmanagement Geert Adegeeststraat 4 3059 TA Rotterdam tel. 010-2202926 marmos@marmos.nl Nota bodembeheer Gemeente Baarn Definitief Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Gemeente baarn Projectnummer:

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding en doelstelling...1 1.2 Afbakening nota bodembeheer...1 1.2.1 Geldigheid...1 1.2.2 Toepassingsgebied...2 1.3 Leeswijzer...2 2 Wettelijke en beleidsmatige achtergronden...3

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : Arno Schuring Van : Berdie Klein Geltink, adviseur bodem Datum : 14 februari 2008 In afschrift aan : Wilco Slotboom en Ludwig van Duren Registratienummer :

Nadere informatie

HANDREIKING GRONDVERZET

HANDREIKING GRONDVERZET HANDREIKING GRONDVERZET Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie Regio Rivierenland Inhoud 1. Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 3 2. Voor wie is deze handreiking bedoeld? 3 3. De stappen

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 projectnr. 246706.04 revisie 0.6 september 2012 Opdrachtgever Gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ HELMOND Vastgesteld door de gemeenteraad van Helmond op 06-11-2012

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN GEMEENTE HEUSDEN 5 juli 2011 075609113 - Definitief B02034.000077.001B Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 1.1 Ruimtelijke indeling van de gemeente Heusden 5 1.2 Reikwijdte

Nadere informatie

Bodeminformatie. Otto'slaan 2 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Otto'slaan 2 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Otto'slaan 2 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Brandstoftanks (c) 2013 Gemeente Hilversum - Pagina

Nadere informatie

Bijlage A., behorende bij paragraaf 3.3 van de Regeling bodemkwaliteit Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen Tabel 1. Maximale emissiewaarden anorganische parameters Parameter Vormgegeven

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best FjdfuKHKLUWGRK Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium Advies Ted van Bergen (gemeente

Nadere informatie

Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland. Eindrapport. Marmos Bodemmanagement

Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland. Eindrapport. Marmos Bodemmanagement Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland Eindrapport Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen e.a. Projectnummer: P12-08 Datum: 5 augustus

Nadere informatie

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper) Tempeliersstraat47zw Haarlem Vraagprijs 175.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Deze29kamerBENEDENWONINGmetACHTERTUINligtaaneengezelligestraat,omdehoekvanhet

Nadere informatie

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem!

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem! GijsbrechtvanAemstelstraat221 Haarlem Vraagprijs 185.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl IdealeSTARTERSWONING,gelegenineenrustigebuurtinhetpopulaireVONDELKWARTIER.Dewoning

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem!

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem! GeneraalBothastraat40 Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitCHARMANTEenGEMODERNISEERDEWOONHUISmetaanbouwenDIEPEZONNIGETUINophet

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + blad 1 van 53 projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 De regio 5 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota 6 1.3.1

Nadere informatie

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015 Omgevingsrapportage Kleine Houtstraat 73 te HAARLEM Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015 1/16 Inleiding Voor u ligt een rapportage van de gemeente Haarlem over de milieuhygiënische

Nadere informatie

Nota Bodembeheer 2012-2022

Nota Bodembeheer 2012-2022 Nota Bodembeheer 2012-2022 'Grondig Werken 3' Hergebruik licht verontreinigde grond binnen de gemeente Utrecht Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling afdeling Milieu & Duurzaamheid Auteur

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2 Vooronderzoek bodem Uitbreiding Camping Somerse Vennen Definitief Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012 GM-0032138, revisie c2 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : Uitbreiding

Nadere informatie

Nota bodembeheer regio Noord Veluwe

Nota bodembeheer regio Noord Veluwe Nota bodembeheer regio Noord Veluwe 21 januari 2014 Nota bodembeheer regio Noord Veluwe Gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten Kenmerk R002-1206995LNH-baw-V02-NL Verantwoording

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 NOTA BODEMBEHEER omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid definitief 07-03-2012 Gemeente Almere Gemeente Dronten Gemeente Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan

Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan postadres Wibautstraat 3 1091 GH AMSTERDAM t 020-7514300 f 020-7514600 www.syncera-destraat.nl Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan gemeente Alkmaar Definitief In opdracht van Gemeente Alkmaar Projectnummer

Nadere informatie

MARMOS Bodemmanagement

MARMOS Bodemmanagement Bodemmanagement Geert Adegeeststraat 4 3059 TA Rotterdam tel. 010-2202926 marmos@marmos.nl Nota Bodembeheer voor de landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen Eindrapport Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Gemeentes

Nadere informatie

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld In november 2007 is in NEN- en SIKB-kader gezamenlijk het standaardpakket voor het analyseren van stoffen bij milieuhygiënisch

Nadere informatie

GKB Realisatie B.V. T.a.v. de heer A. Kraaijeveld Middelweg SP BARENDRECHT. Stellendam, 21 januari Geachte heer Kraaijeveld,

GKB Realisatie B.V. T.a.v. de heer A. Kraaijeveld Middelweg SP BARENDRECHT. Stellendam, 21 januari Geachte heer Kraaijeveld, GKB Realisatie B.V. T.a.v. de heer A. Kraaijeveld Middelweg 1 2992 SP BARENDRECHT Stellendam, 21 januari 2014 betreft: project: referentie: bijlage(n): Toetsing gezondheidsrisico Tsjaikofskilaan 25 te

Nadere informatie

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper) Olmenstraat4rd Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEenruimedubbeleBOVENWONINGligtinderustigeenkindvriendelijkeBOMENBUURT.

Nadere informatie

Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen

Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen 1 maart 2013 Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen Kenmerk R005-1211723AVO-mfv-V02-NL Verantwoording Titel Partijkeuringen Rietmoeras

Nadere informatie

Croonen Adviseurs B.V. T.a.v. de heer ing. P. Geerts Postbus AK ROSMALEN

Croonen Adviseurs B.V. T.a.v. de heer ing. P. Geerts Postbus AK ROSMALEN VAN VOORDENPARK 16 POSTBUS 2225 5300 CE ZALTBOMMEL TEL. 0418-572060 FAX 0418-515722 WWW.VERHOEVENMILIEU.NL INFO@VERHOEVENMILIEU.NL BANK: RABOBANK REK.NR: 31 03 20 224 K.V.K. TIEL 11028756 BTW: 80.34.57.583.B01

Nadere informatie