Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven"

Transcriptie

1 Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven Gegevens opdrachtgever Gemeente Eindhoven Sector ORVM, afdeling Milieu Postbus RB EINDHOVEN Contactpersoon: Dhr. W. Vlamings CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus CA Bunnik Tel Fax Contactpersonen: Dhr. J.S. Spronk (projectleider) Dhr. P.M. Karels Projectcode: Versiedatum: Status:

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling Werkwijze en resultaat Stap 1: Programma van eisen Stap 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige deelgebieden Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking Selecteren beschikbare gegevens Het samenvoegen van punt- en mengmonsters Het vervangen van waarden beneden de detectielimiet Het opsporen van uitbijters Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie Algemeen Aanvullend bodemonderzoek Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden Aantal waarnemingen Splitsen van deelgebieden Definitieve gebiedsindeling Toetsing stofgroep polychloorbifenylen (PCB) Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones Stap 8: Bodemkwaliteitskaart Inleiding Kaart met uitgesloten locaties en gebieden Ontgravingskaart Toepassingskaart Bijzondere omstandigheden Vaststellen bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Samenvatting en conclusies Gebruik bodemkwaliteitskaart bij grondverzet...17

4 Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3A Bijlage 3B Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7a Bijlage 7b Bijlage 8a Bijlage 8b Bijlage 9a Bijlage 9b Begrippenlijst Specificatie uitbijters Statistische parameters bodemkwaliteitszones (gemeten waarden) Statistische parameters bodemkwaliteitszones (gestandaardiseerde waarden) Stappenschema vrij grondverzet met de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel chemische kwaliteit grond Bodemfunctieklassenkaart Deelgebiedenkaart Waarnemingenkaart bovengrond Waarnemingenkaart ondergrond Ontgravingskaart bovengrond Ontgravingskaart ondergrond Toepassingskaart bovengrond Toepassingskaart ondergrond

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Eindhoven maakt voor haar grondstromenbeleid gebruik van de overgangsregeling voor bodemkwaliteitskaarten van het Besluit bodemkwaliteit 1 (hierna: Besluit). Hierbij maakt zij gebruik van een bodemkwaliteitskaart 2 en een bodembeheerplan 3. De gemeente Eindhoven wil haar bodembeleid actualiseren en volledig overgaan op de regelgeving van het Besluit. Daarom moet een nieuwe bodemkwaliteitskaart worden opgesteld. In deze rapportage staat beschreven volgens welke werkwijze de bodemkwaliteitskaart is opgesteld en wat de resultaten zijn. De gemeente Eindhoven heeft aan CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. opdracht gegeven voor het opstellen van een nieuwe bodemkwaliteitskaart voor haar grondgebied. Deze kaart vormt samen met de gemeentelijke bodemfunctieklassenkaart 4 (zie bijlage 5) de basis voor het grond- en baggerstromenbeleid dat de gemeente onder het Besluit wil voeren. Een toelichting op de in dit rapport gebruikte begrippen is opgenomen in bijlage Doelstelling Doelstelling van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is om een actueel en dekkend beeld te krijgen van de diffuse chemische bodemkwaliteit in de gemeente Eindhoven. De achterliggende doelstelling van de gemeente is om met de bodemkwaliteitskaart gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die het Besluit biedt: bij het toepassen van grond en baggerspecie op en in de landbodem; als bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende grond en van de ontvangende bodem (hierdoor hoeven minder partijkeuringen te worden uitgevoerd wat een kosten- en tijdsbesparende factor is bij grondverzet); bij het wegnemen van mogelijke knelpunten bij grond- en/of baggerverzet. 1 Besluit bodemkwaliteit, publicatie Staatscourant 3 december Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven, projectnummer: 07K214, CSO, 9 mei Bodembeheerplan gemeente Eindhoven, projectnummer 07K139, CSO, 9 mei Bodemfunctieklassenkaart gemeente Eindhoven, versie 6, kenmerk wvl/ld , oktober Pagina 1

6 2 Werkwijze en resultaat De bodemkwaliteitskaart is opgesteld volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten 5. Er is gewerkt volgens het in de Richtlijn opgenomen stappenplan. In figuur 2.1 zijn de verschillende stappen weergegeven, die in de volgende paragrafen nader zijn toegelicht. In de Richtlijn is aangegeven dat de stappen niet chronologisch gevolgd hoeven te worden. Wel is het noodzakelijk dat de elementen van de stappen terugkomen in de werkwijze bij het vervaardigen van de bodemkwaliteitskaart. Voor deze bodemkwaliteitskaart is de volgende volgorde van de stappen gebruikt: Figuur 2.1: Stappenplan op hoofdlijnen Stap 1: Opstellen Stap 2: Vaststellen Stap 3: Gegevensverzameling Stap 4: Indelen en programma van onderscheidende beheergebied eisen kenmerken gegevensbewerking in deelgebieden Stap 5: Stap 6: Controle indeling van het beheergebied Verzamelen aanvullende informatie Stap 7: Vaststellen bodemkwaliteitszones Stap 8: Opstellen ontgravings- en toepassingskaart 2.1 Stap 1: Programma van eisen Voor deze bodemkwaliteitskaart zijn de volgende definities vastgesteld: Het beheergebied van de bodemkwaliteitskaart omvat het grondgebied van de gemeente Eindhoven. De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de landbodem van het beheergebied voor de bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 3,0 meter diepte (m-mv). De bodemkwaliteitskaart is niet van toepassing voor waterbodems en het grondwater. De volgende gebieden zijn uitgezonderd van de bodemkwaliteitskaart: De rijkswegen, inclusief wegbermen (andere beheerorganisatie). De provinciale wegen, inclusief wegbermen (andere beheerorganisatie). Spoorgebonden gronden: spoorlijnen en emplacementen, inclusief spoorbermen (andere beheerorganisatie en terreinen in eigendom van Rail Infra Trust en NS-Vastgoed). Locaties met, of die verdacht zijn voor, een bodemverontreiniging, inclusief stortplaatsen en drukke doorgaande (rond)wegen met onverharde wegbermen. Gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming (voor wat betreft de ontgravingskaart). Terrein omsloten door de Rijksweg A2, de Anthony Fokkerweg en de Oirschotsedijk. Eindhoven Airport. Landgoed de Wielewaal. Het TU-terrein. Het DAF-fabrieksterrein. 5 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten, voormalig Ministerie van VROM en van Verkeer en waterstaat, 3 september 2007 en bijbehorende wijzigingsbladen d.d. 1 maart 2012 (sinds 1 april 2012 in werking getreden) en d.d. 1 januari Pagina 2

7 De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor het huidige standaard NEN5740 stoffenpakket: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel, zink, minerale olie en de stofgroepen polychloorbifenylen (PCB) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). De gegevens voor de bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig uit representatieve bodemonderzoeken uit het bodeminformatiesystemen van de gemeente Eindhoven en van het aanvullend bodemonderzoek dat is uitgevoerd voor de bodemkwaliteitskaart (CSO, mei 2013). 2.2 Stap 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige deelgebieden De basis van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart is het identificeren van onderscheidende gebiedskenmerken. Binnen een deelgebied wordt de bodemkwaliteit homogeen verondersteld (vergelijkbare kwaliteit). Op basis van de bodemopbouw, de gebruikshistorie, de ontwikkeling van wijken of gebieden, de geomorfologie en het huidig gebruik wordt een deelgebiedenkaart gedefinieerd. In overleg met de gemeente is bij de nieuwe bodemkwaliteitskaart uitgegaan van de zone-indeling van de huidige bodemkwaliteitskaart. In de rapportage van de huidige bodemkwaliteitskaart zijn aan de hand van de gebiedsonderscheidende kenmerken de bodemkwaliteitszones onderbouwd. In tegenstelling tot de huidige bodemkwaliteitskaart zijn enkele niet-gezoneerde gebieden nu wel meegenomen in de voorlopige deelgebieden voor deze bodemkwaliteitskaart. Om het toekomstige grondstromenbeleid in de praktijk goed uitvoerbaar te maken zijn bij de huidige zoneindeling een aantal kleine wijzigingen in de begrenzingen doorgevoerd zodat de deelgebieden beter aansluiten op de begrenzingen van de al eerder opgestelde gemeentelijke bodemfunctieklassenkaart. Deze bodemfunctieklassenkaart is opgenomen in bijlage 5. Deze kaart is vanwege gewijzigd bodemgebruik in de afgelopen jaren op enkele details gewijzigd. Voor de bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte) en de ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter tot en met 3 meter diepte) zijn de volgende voorlopige deelgebieden onderscheiden, zie ook bijlage 6: en industrie voor en industrie vanaf Buitengebied. Pagina 3

8 2.3 Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking Selecteren beschikbare gegevens De gemeente Eindhoven gebruikt het bodeminformatiesysteem Nazca-i Bodem waarin de bodemgegevens zijn opgeslagen. Door de gemeente zijn op 31 januari 2013 alle gegevens uit Nazca-i Bodem geleverd. Om in aanmerking te komen voor de bodemkwaliteitskaart moeten analysegegevens minimaal over de volgende gegevens beschikken: De boring, het onderzoek of de locatie is ingetekend. De rapportdatum is ingevuld. De diepte van het analysemonster is ingevuld en bevinden in het traject vanaf het maaiveld tot maximaal 3 meter beneden het maaiveld. Het analysemonster is geanalyseerd voor één of meerdere stoffen van het standaard NEN5740 stoffenpakket. Om tot een representatieve dataset voor de bodemkwaliteitskaart te komen zijn op de aangeleverde gegevens de volgende selecties uitgevoerd: Alleen de gegevens die niet ouder dan 5 jaar oud zijn, zijn geselecteerd, afgerond op hele jaren: alleen onderzoeken met een rapportdatum vanaf januari 2008 zijn geselecteerd. Vervolgens zijn eerst de analysegegevens van grondmonsters geselecteerd waarvan het veld Geschikt voor BKK is ingevuld: Eerst zijn de analysemonsters geselecteerd waarvan Geschikt voor BKK op ja staat. Voor de analysemonsters waarvan Geschikt op BKK niet is ingevuld, is ook nog gekeken of het veld Geschikt op BKK wel is gevuld op het niveau van het onderzoek. Als dit veld wel is ingevuld en op ja staat, zijn ook deze monsters geselecteerd. Voor de analysemonsters waarbij Geschikt voor BKK op zowel het niveau van het analysemonster als het niveau van het onderzoek leeg is, is op basis van de onderstaande invoervelden bepaald of de analysemonsters geselecteerd kunnen worden voor de dataset van de bodemkwaliteitskaart: Er is sprake van de volgende type onderzoeken: verkennend onderzoek, oriënterend onderzoek, indicatief onderzoek, briefrapportage of fax, aanvullend onderzoek, nader onderzoek, partijkeuring (alleen voor in situ partijen); én de aanleiding niet verwijst naar een puntbronverontreiniging is het onderzoek geselecteerd; én de invoervelden 'Vervolg in kader Wbb' en 'Verontreinigingsstatus' op locatieniveau niet verwijzen naar een geval van ernstige bodemverontreiniging. Pagina 4

9 2.3.2 Het samenvoegen van punt- en mengmonsters De dataset voor de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart bestaat uit meng- en puntmonsters met analysegegevens. De landelijke IPO Werkgroep Achtergrondgehalten heeft onderzocht wat de invloed is van het meenemen van zowel punt- als mengmonsters op de berekening van percentielwaarden 6 van de analysegegevens. De resultaten laten zien dat percentielwaarden die zijn gebaseerd op een bestand met analysegegevens van zowel punt- als mengmonsters, vrijwel identiek zijn aan percentielwaarden die zijn gebaseerd op een bestand met analysegegevens van alléén mengmonsters. Er bestaan daarom geen praktische bezwaren tegen het berekenen van de bodemkwaliteit uit een bestand met analysegegevens, afkomstig van zowel punt- als mengmonsters. In dit project zijn de analysegegevens van de mengmonsters éénmaal meegenomen Het vervangen van waarden beneden de detectielimiet Bij analyses komt het vaak voor dat een bepaalde stof in het grond(meng)monster aanwezig is in concentraties beneden de detectiegrens van de gangbare analyseapparatuur. Hoewel de werkelijke waarde onbekend is (de waarde kan variëren van nul tot de detectielimiet) leveren deze monsters wel waardevolle informatie voor de gemiddelde bodemkwaliteit in een gebied. Voor deze analyses is de methode van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten gehanteerd. Deze methode houdt in dat de gerapporteerde detectielimieten worden vermenigvuldigd met een factor 0,7 om tot een rekenwaarde te komen. De opgegeven detectielimiet van een bepaalde stof verschilt van rapport tot rapport. Verhoogde detectielimieten komen voor bij verstoringen in de grond(meng)monstermatrix. Daarnaast zijn de detectielimieten in de loop der jaren lager geworden doordat nauwkeurigere analyseapparatuur beschikbaar is gekomen. Bij met name de stofgroep polychloorbifenylen (PCB) komt het regelmatig voor dat de rekenwaarde (detectielimiet * 0,7) nog boven de Achtergrondwaarde (AW2000) ligt, met als gevolg dat de zone alleen hierdoor in de kwaliteitsklasse Industrie ingedeeld wordt, terwijl het hier feitelijk om waarnemingen onder de detectielimiet gaat. Dit leidt tot problemen bij hergebruik van grond. Om deze problemen te voorkomen hebben de voormalige ministeries van VROM en V&W (nu I&M) besloten dat een correctie is toegestaan 7. Men mag ervan uitgaan dat de kwaliteit van de betreffende grond voldoet aan de van toepassing zijnde normen voor zover de analyses zijn uitgevoerd conform AS3000 of AP04. In plaats van de gebruikelijke rekenwaarde (0,7 * detectielimiet) mag, als de andere stoffen voldoen aan de eisen voor schone grond, voor de betreffende monsters gerekend worden met de geldende klassegrens voor de Achtergrondwaarde (AW2000; gecorrigeerd naar organische stof). Deze correctie is op de dataset van deze bodemkwaliteitskaart toepast. 6 Handreiking Achtergrondgehalten. Begeleidingscommissie actief bodembeheer, TNO MEP-R98/283.IPO/TNO, Wijziging Regeling bodemkwaliteit, publicatie Staatscourant 18 november Pagina 5

10 2.3.4 Het opsporen van uitbijters Ondanks dat er representatieve analysegegevens zijn geselecteerd, kan er sprake zijn van uitschieters in de dataset: extreem hoge gehalten als gevolg van bijvoorbeeld typefouten tijdens de invoer, onbetrouwbare analyses of lokale verontreinigingen door puntbronnen die niet als zodanig in het bodeminformatiesysteem zijn aangegeven. Hierbij worden dan vaak bij meerdere stoffen relatief hoge gehalten of juiste hele lage gehalten in het geval van detectiegrenzen aangetroffen. Per deelgebied en per stof zijn met een visuele methode (scatterplots) extreme gehalten gemarkeerd. De extreme waarden zijn voorgelegd aan de gemeente. Als de uitschieters tot een puntbron, type- of meetfout zijn te herleiden of als niet-representatief zijn beoordeeld in vergelijking met de andere resultaten van dat deelgebied, dan zijn de waarnemingen uit het bestand verwijderd. Een aantal typefouten en verkeerd ingevoerde eenheden zijn verbeterd en alsnog opgenomen in de dataset van de bodemkwaliteitskaart. In bijlage 2 is een overzicht van de uiteindelijk verwijderde uitbijters opgenomen. 2.4 Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie Algemeen De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten stelt de volgende minimale eisen aan het aantal waarnemingen per deelgebied: Voor de deelgebieden zijn voor alle stoffen ten minste 20 waarnemingen beschikbaar. De waarnemingen liggen voldoende verspreid over het deelgebied: Voor aaneengesloten deelgebieden bij een systematische indeling in 20 vakken zijn in tenminste 10 vakken één of meer waarnemingen gedaan. Voor elk niet-aaneengesloten deel van een deelgebied zijn ten minste 3 waarnemingen beschikbaar. Na het samenstellen van de dataset voor de bodemkwaliteitskaart ( 2.3.1) en de voorbewerkingen ( en 2.3.4) bleek dat de deelgebieden en industrie vanaf 1960 en Buitengebied niet voldeden aan de minimumeisen voor het aantal en de spreiding van de waarnemingen uit de Richtlijn. Om de ontbrekende waarnemingen te verzamelen zijn door de gemeente Eindhoven een drietal extra bodemonderzoeken ingevoerd onder locaties , en Daarnaast is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd ( 2.4.2). Pagina 6

11 2.4.2 Aanvullend bodemonderzoek Voor de deelgebieden waar nog onvoldoende waarnemingen beschikbaar waren en met een onvoldoende spreiding, is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd (CSO, mei 2013). Het aanvullend bodemonderzoek is zo opgezet, dat voor alle deelgebieden wordt voldaan aan de eis van minimaal 20 waarnemingen per deelgebied, en aan de eis van minimaal 3 waarnemingen voor ieder niet-aaneengesloten deelgebied voor het huidige stoffenpakket. Ook is rekening gehouden met de eis uit de Richtlijn dat de waarnemingen goed verspreid moeten liggen over de deelgebieden. De analyseresultaten van het aanvullend bodemonderzoek zijn voorbewerkt (omrekenen detectiegrenzen naar rekenkundige waarden, zie 2.3.3) en aan een uitbijteranalyse zoals aangegeven in onderworpen. Hierbij is één uitbijter voor PCB geïdentificeerd en verwijderd uit de dataset. Alle overige resultaten van het bodemonderzoek zijn als representatief beoordeeld en toegevoegd aan de dataset van de bodemkwaliteitskaart. 2.5 Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden Aantal waarnemingen In tabel 2.1 is de hoeveelheid analysemonsters per voorlopig deelgebied en bodemlaag aangegeven die zijn geselecteerd voor de uiteindelijke dataset van de bodemkwaliteitskaart. Alle bodemkwaliteitszones voldoen conform de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten aan het vereiste minimale aantal van 20 waarnemingen per zone en 3 waarnemingen per niet-aaneengesloten deelgebied. De enige uitzondering hierop vormen twee nietaaneengesloten gebieden binnen het deelgebied en industrie vanaf 1960 (bovengrond), waar slechts 2 waarnemingen voor PCB beschikbaar zijn (Glorieuxpark en Kanaaldijk Noord e.o.). Dit is veroorzaakt door het verwijderen van een uitbijter uit de resultaten van het aanvullend bodemonderzoek. Aangezien PCB geen klassebepalende stof is voor dit deelgebied en het deelgebied als geheel ruim voldoende waarnemingen heeft brengt het ontbreken van de derde waarneming voor PCB naar alle waarschijnlijkheid geen risico's met zich mee. De ligging van de waarnemingen is weergegeven op de kaartbijlagen 7A en 7B. Pagina 7

12 Tabel 2.1: Totaal aantal analysemonsters per voorlopig deelgebied en bodemlaag Voorlopig deelgebied Aantal analysemonsters Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) B1. en industrie voor B2. en industrie vanaf B3. Buitengebied Ondergrond (0,5-3,0 m-mv) O1. en industrie voor O2. en industrie vanaf O3. Buitengebied Splitsen van deelgebieden Op stofniveau is voor het gemeentelijke grondgebied gekeken of er een ruimtelijke clustering aanwezig is van hoge of lage gehalten. Op basis van ervaringen van CSO bij andere bodemkwaliteitskaarten is de ruimtelijke clustering onderzocht wanneer zware metalen en minerale olie een variatiecoëfficiënt hoger dan 1,5 hebben en de stofgroepen polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en polychloorbifenylen (PCB) een variatiecoëfficiënt hoger dan 2. Een hoge variatiecoëfficiënt is een indicatie van een mogelijke ruimtelijke clustering. Een overzicht van de variatiecoëfficiënten is opgenomen in de bijlagen 3 (kolom 'VC'). Hieruit blijkt dat in het deelgebied Buitengebied (bovengrond) en in alle deelgebieden voor de ondergrond voor één of meerdere stoffen sprake is van een hoge variatiecoëfficiënt. Uit de dataset blijkt dat deze worden veroorzaakt door enkele monsters met relatief hoge waarden die verspreid over de deelgebieden voorkomen. Door het incidentele karakter er is geen sprake van ruimtelijke clustering. De relatief hoge variatiecoëfficiënten geven daarmee geen aanleiding tot het splitsen van deelgebieden Definitieve gebiedsindeling Op basis van de uitgevoerde stappen 1 t/m 6 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten zijn op het grondgebied van de gemeente Eindhoven de voorlopige deelgebieden niet gewijzigd. In tabel 2.2 staan de definitieve deelgebieden die zijn onderscheiden. Tabel 2.2: Definitieve deelgebieden en bodemlaag Definitieve deelgebieden bovengrond (0,0-0,5 m-mv) Definitieve deelgebieden ondergrond (0,5-3,0 m-mv) B1. en industrie voor 1960 O1. en industrie voor 1960 B2. en industrie vanaf 1960 O2. en industrie vanaf 1960 B3. Buitengebied O3. Buitengebied Pagina 8

13 De definitieve deelgebiedenkaarten zijn opgenomen in bijlagen 7a en 7b. Alle deelgebieden voldoen aan de minimumeisen voor het aantal en de spreiding van de waarnemingen volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Deze definitieve deelgebieden worden de bodemkwaliteitszones in de gemeente Eindhoven. 2.6 Toetsing stofgroep polychloorbifenylen (PCB) Op 15 juli 2013 heeft Rijkswaterstaat Leefomgeving in een nieuwsbericht het volgende aangegeven: Voor PCB ontbreekt een maximale waarde voor de bodemfunctieklasse. Deze is nu gelijkgesteld aan de Achtergrondwaarde (0,020 mg/kg voor een standaardbodem). Per 1 januari 2014 wordt de maximale waarde voor PCB vastgesteld op het niveau van tweemaal de Achtergrondwaarde (0,040 mg/kg voor een standaardbodem). Gezien de zeer geringe periode tussen het vaststellen van deze bodemkwaliteitskaart en de inwerkingtreding van de maximale waarde voor PCB (1 januari 2014) is in deze bodemkwaliteitskaart uitgegaan van de situatie na 1 januari Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones De gemiddelde gehalten van de bodemkwaliteitszones (zie de bijlagen 3, kolom 'Gem') zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit 8. De bodemkwaliteitszones kunnen vallen in de bodemkwaliteitsklasse (Achtergrondwaarden -AW2000), of Industrie. De toetsingsmethodiek voor het bepalen van de bodemkwaliteitsklasse is opgenomen in bijlage 1 onder het kopje Bodemkwaliteitsklasse. De toetsmethodiek voor het bepalen van de bodemkwaliteitsklasse is minder streng dan de toetsmethodiek voor het bepalen van de ontgravingskwaliteitsklasse (zie ook en bijlage 1 onder de kopjes Ontgravingskaart en Bodemkwaliteitsklasse ). Naast de bijzondere toetsregels voor de kwaliteitsklasse is er bij de indeling van de bodemkwaliteitsklasse nog een bijzondere toetsregel voor de klasse. Hiermee wordt voorkomen dat de bodem van een gebied op basis van één stof wordt ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse Industrie. Aangezien de bodemkwaliteitsklasse mede bepalend is voor de toepassingeis, zou dit in de praktijk de ongewenste situatie kunnen opleveren dat ook voor alle overige stoffen dan grond met klasse Industrie toegepast zou mogen worden. Hierdoor verslechtert de kwaliteit van het gebied, wat vanuit het stand-still principe onwenselijk is. In tabel 2.3 is aangegeven in welke bodemkwaliteitsklasse iedere bodemkwaliteitszone valt. In de bijlagen 3 zijn de gespecificeerde beoordelingen weergegeven. De bodemkwaliteitsklasse wordt samen met de bodemfunctieklasse gebruikt voor het bepalen van de toepassingseis (zie 2.8.4). Controle saneringscriterium In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten staat vermeld, dat voor elke bodemkwaliteitszone met een 95-percentielwaarde (P95) boven de interventiewaarde een controle op het saneringscriterium nodig is. Bij een overschrijding is het niet verantwoord om zonder partijkeuring grondverzet vanuit de betreffende zone te laten plaatsvinden. In de gemeente Eindhoven komt deze situatie niet voor (zie de bijlagen 3, kolom 'P95>I'). 8 Regeling bodemkwaliteit, publicatie Staatscourant 20 december 2007 en latere wijzigingen. Pagina 9

14 Heterogeniteit Naast de percentielwaarden en variantie is ook de heterogeniteit van de waarnemingen berekend, volgens de methodiek zoals beschreven onder het kopje Heterogeniteit in bijlage 1. In de gemeente Eindhoven is in de drie bovengrondzones sprake van sterke heterogeniteit voor minerale olie. Wanneer de diffuse bodemkwaliteit in een zone sterk heterogeen is verdeeld, is de betrouwbaarheid van het gemiddelde gehalte in de zone kleiner. De zones bevatten ruim voldoende waarnemingen om de heterogeniteit goed te beschrijven. Een overzicht van de heterogeniteitsindex per stof en per zone is in de bijlagen 3 (kolom 'Heterogeniteit)' opgenomen. In tabel 2.3 is per bodemkwaliteitszone weergegeven waar een sterke heterogeniteit is vastgesteld. Tabel 2.3: Bodemkwaliteitsklasse en heterogeniteit per bodemkwaliteitszone en bodemlaag Bodemkwaliteitszone Bodemkwaliteitsklasse Bepalende stof Sterke heterogeniteit inclusief aantal waarnemingen per stof Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) B1. en industrie voor 1960 Kwik, Lood, PCB, PAK Olie (53) B2. en industrie vanaf 1960 N.v.t. Olie (167) B3. Buitengebied N.v.t. Olie (42) Ondergrond (0,5-3,0 m-mv) O1. en industrie voor 1960 N.v.t. N.v.t. O2. en industrie vanaf 1960 N.v.t. N.v.t. O3. Buitengebied N.v.t. N.v.t. 2.8 Stap 8: Bodemkwaliteitskaart Inleiding De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie hoofdkaarten: 1. Een kaart met uitgesloten locaties en gebieden. 2. De ontgravingskaart. 3. De toepassingskaart. In de onderstaande paragrafen is nader ingegaan op de hoofdkaarten. Bij de ontgravings- en toepassingskaart is uitgegaan van het generieke kader van het Besluit. Pagina 10

15 2.8.2 Kaart met uitgesloten locaties en gebieden In de gemeente Eindhoven is een aantal locaties en gebieden uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Een overzicht van de uitgezonderde locaties en gebieden is aangegeven in 2.1. De ligging van uitgesloten locaties is vanwege het dynamische karakter niet altijd op de kaarten weergegeven. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de gemeente. U kunt dit doen door de bodeminformatie via het internet op te vragen op de volgende website: en selecteer Bodeminformatie voor makelaars, adviesbureaus en burgers. Of gebruik de volgende link: Ontgravingskaart De ontgravingskaart geeft de kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond op een niet voor bodemverontreiniging verdachte locatie. Deze kaart mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de te ontgraven grond, als deze grond elders nuttig wordt toegepast. De ontgravingskwaliteit is net als de bodemkwaliteitsklasse gebaseerd op het gemiddelde gehalte van een zone (zie de bijlagen 3, kolom 'Gem') en getoetst aan de toetsingswaarden uit het Besluit. Om het standstillprincipe voor de bodemkwaliteit op gebiedsniveau te kunnen waarborgen is de toetsing voor de kwaliteitsklasse van '' strenger voor het bepalen van de ontgravingskwaliteitsklasse dan voor de het bepalen van de bodemkwaliteitsklasse. De toetsingsmethodiek is opgenomen in bijlage 1 onder het kopje Ontgravingskaart, ter vergelijking zie ook het kopje Bodemkwaliteitsklasse. In tabel 2.4 is de ontgravingskwaliteitsklasse per onderscheiden zone aangegeven. De ontgravingskaart per bodemlaag is opgenomen in bijlage 8a en 8b. Tabel 2.4: Ontgravingskwaliteitsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag Bodemkwaliteitszone Ontgravingskwaliteitsklasse Bepalende stof Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) B1. en industrie voor 1960 Kwik, Lood, PCB, PAK B2. en industrie vanaf 1960 N.v.t. B3. Buitengebied N.v.t. Ondergrond (0,5-3,0 m-mv) O1. en industrie voor 1960 N.v.t. O2. en industrie vanaf 1960 N.v.t. O3. Buitengebied N.v.t. Pagina 11

16 2.8.4 Toepassingskaart Bij de toepassingskaart is gekeken naar de vastgestelde bodemkwaliteitsklasse en de (toekomstige) functie van de bodem (zie bijlage 1 onder het kopje 'Toepassingskaart'). In tabel 2.5 is het resultaat van deze werkwijze voor de toepassingskaart van de gemeente Eindhoven samengevat. In aanvulling op tabel 2.5 zijn op de toepassingskaart van de bovengrond de saneringslocaties Genderpark en Strijp R opgenomen. Voor deze locaties zijn de gestelde toepassingseisen in de betreffende saneringsplannen overgenomen (ontgravingskwaliteitsklasse ). Op bijlage 9a en 9b staat per bodemlaag aangegeven welke toepassingseis er geldt. Tabel 2.5: Toepassingseisen per combinatie bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse conform het generieke kader van het Besluit. Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis (generiek beleid van het Besluit) Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) B1. en industrie voor 1960 Industrie Industrie B2. en industrie vanaf 1960 Overig () Industrie B3. Buitengebied Overig () Ondergrond (0,5-3,0 m-mv) O1. en industrie voor 1960 Industrie Industrie O2. en industrie vanaf 1960 Overig () Industrie O3. Buitengebied Overig () Pagina 12

17 2.9 Bijzondere omstandigheden De bodemkwaliteitskaart doet geen uitspraak over de kwaliteit van de bodem ter plaatse van verdachte locaties, verontreinigde locaties, gesaneerde locaties of locaties met onvoorziene visuele waarnemingen (bodemvreemde materialen, kleur, geur). Op deze locaties verwacht men een afwijkende (betere of juist slechtere) bodemkwaliteit dan in de omgeving. Op terreinen die ooit een leeflaag van schone grond hebben gekregen, of gesaneerde locaties mag men bijvoorbeeld een betere kwaliteit verwachten. Een slechtere kwaliteit valt te verwachten op terreinen die (wellicht) door een puntbron verontreinigd zijn en ter plaatse van dempingen, stortplaatsen en lokale ophooglagen. Ook door de provincie aangewezen beschermingsgebieden vallen onder locaties met bijzondere omstandigheden voor grondverzet. Voorbeelden hiervan zijn waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden, archeologie/cultuurhistorie, Natura 2000-gebieden en aardkundig waardevolle gebieden. Voorafgaand aan het grondverzet moet zowel voor de ontgravingslocatie als op de toepassingslocatie worden nagegaan of er naar aanleiding van de ligging in één of meerdere beschermingsgebieden er restricties zijn ten aanzien van het gronden baggerverzet. De provincie kan hier aanvullende eisen stellen. De ligging van deze provinciale beschermingsgebieden is onder andere te vinden op de website van provincie Noord-Brabant: Waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden, ecologische verbindingszones en Natura gebieden (en zoek onder legenda eenheden 'Beleid', 'Natura 2000' en 'Beschermingszones winning water voor menselijke consumptie') Aardkundige waardevolle gebieden Archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle gebieden ortex/essentials/rest/sites/chw_viewer/viewers/basisviewerpluschw/virtualdirectory/config/view er.xml 2.10 Vaststellen bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Met de bodemkwaliteitskaart heeft de gemeente Eindhoven een goed instrument in handen voor het toepassen van grond. De gemeente is voor haar eigen gemeentelijke grondgebied het bevoegd gezag voor het Besluit bij de toepassing van grond en baggerspecie op de landbodem. De gemeente wil gebruik maken van het generieke kader van het Besluit. Het vaststellen van de generieke bodemkwaliteitskaart kan beschouwd worden als een besluit van algemene strekking en wel een algemeen verbindend voorschrift (avv). De bodemfunctieklassenkaart moet worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Dit is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (zie hiervoor de Nota van toelichting bij artikel 55 van het Besluit) en kan evenals de bodemkwaliteitskaart beschouwd worden als een besluit van algemene strekking en wel een algemeen verbindend voorschrift (avv). Om de bekendheid en het draagvlak van bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart te vergroten adviseren wij dat bij de vaststelling van de bodemkwaliteitskaart en de bodemfunctieklassenkaart inspraak mogelijk is. Dat kan door de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4) of een vergelijkbare procedure te volgen. Pagina 13

18 3 Samenvatting en conclusies CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. heeft in opdracht van de gemeente Eindhoven de bodemkwaliteitskaart opgesteld voor het gemeentelijke grondgebied. In de bodemkwaliteitskaart zijn op basis van historie, gebruik en bodemkwaliteit in totaal 6 bodemkwaliteitszones onderscheiden in de bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte; 0 0,5 m-mv) en de ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter tot en met 3,0 meter diepte; 0,5 3 m-mv): en industrie voor en industrie vanaf Buitengebied. De volgende gebieden zijn uitgezonderd van de bodemkwaliteitskaart: De Rijkswegen, inclusief wegbermen (andere beheerorganisatie). De provinciale wegen, inclusief wegbermen (andere beheerorganisatie). Spoorgebonden gronden: spoorlijnen en emplacementen, inclusief spoorbermen. Locaties met, of die verdacht zijn voor, een bodemverontreiniging, inclusief stortplaatsen en drukke doorgaande (rond)wegen inclusief onverharde wegbermen. Gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming (voor wat betreft de ontgravingskaart). Terrein omsloten door de rijksweg A2, de Anthony Fokkerweg en de Oirschotsedijk. Eindhoven Airport. Landgoed de Wielewaal. Het TU-terrein. Het DAF-fabrieksterrein. Alle zones zijn vastgesteld voor de stoffen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie en de stofgroepen polychloorbifenylen (PCB) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Voor de uitgezonderde en/of niet-gezoneerde gebieden geldt het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit zonder dat een bodemkwaliteitskaart is opgesteld. Dit betekent dat de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie enerzijds moet voldoen aan de maximale waarden van de functie die voor de ontvangende bodem is aangegeven op de bodemfunctieklassenkaart (zie bijlage 5). Anderzijds moet de kwaliteit van de ontvangende bodem worden onderzocht om vast te stellen of de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie van een betere of vergelijkbare kwaliteit is. De uiteindelijke toepassingseis is afhankelijk van de strengste eis van deze dubbele toets. Voor de saneringslocaties Genderpark en Strijp R zijn voor de bovengrond de gestelde toepassingseisen in de betreffende saneringsplannen overgenomen (ontgravingskwaliteitsklasse ). Op de ontgravingskaart (bijlagen 8a en 8b) zijn de kwaliteitsgegevens weergegeven van de te ontgraven bovenen ondergrond op niet verdachte locaties voor bodemverontreiniging. Op de toepassingskaart voor de boven- en ondergrond (bijlagen 9a en 9b) zijn de toepassingseisen weergegeven die gelden voor een gebied als een partij grond wordt toegepast. In tabel 3.1 is een totaaloverzicht gegeven van alle zones. De bodemkwaliteitskaart kan in het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit voor alle 6 de onderscheiden bodemkwaliteitszones worden gebruikt. De mogelijkheden voor vrij grondverzet 9 in het generieke kader van het Besluit is in de tabel 3.2 weergegeven. 9 Van vrij grondverzet is sprake als voorafgaand aan het grondverzet de kwaliteit van de grond niet hoeft te worden vastgesteld. Pagina 14

19 Tabel 3.1: Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones, ontgravingskwaliteitsklassen, toepassingseisen bij de voorkomende bodemfuncties conform het generieke kader Besluit bodemkwaliteit. Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Ontgravingskwaliteitsklasse Toepassingseis (generiek beleid van het Besluit) Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) B1. en industrie voor 1960 Industrie Industrie B2. en industrie vanaf 1960 Overig () Industrie B3. Buitengebied Overig () Ondergrond (0,5-3,0 m-mv) O1. en industrie voor 1960 Industrie Industrie O2. en industrie vanaf 1960 Overig () Industrie O3. Buitengebied Overig () Pagina 15

20 Tabel 3.2 Mogelijkheden vrij grondverzet (grondstromenmatrix) met het generieke kader van het Besluit Ontgravingslocatie B1 B2 B3 O1 O2 O3 Ontgravingskwaliteit Onbekend en industrie voor 1960 en Industrie vanaf 1960 Buitengebied en industrie voor 1960 en Industrie vanaf 1960 Buitengebied Uitgesloten gebied Toepassingslocatie Toepassingseis B1 en industrie voor 1960 B2 en industrie vanaf 1960 B3 Buitengebied O1 en industrie voor 1960 O2 en industrie vanaf 1960 O3 Buitengebied Uitgesloten gebied Onbekend BELANGRIJK: Voorafgaand aan het grondverzet moet altijd een historisch onderzoek worden uitgevoerd. Niet toepasbaar, tenzij na partijkeuring en toetsing door de gemeente Toepasbaar, mits de ontgravingslocatie niet verdacht is voor locale bodemverontreiniging NEN onderzoek om samen met bodemfunctieklasse de toepassingseis te bepalen (bijlage 1, kopje Toepassingskaart), toetsing door de gemeente Geen vrij grondverzet Pagina 16

21 4 Gebruik bodemkwaliteitskaart bij grondverzet In bijlage 4 is een stappenplan opgenomen voor het al dan niet kunnen uitvoeren van vrij grondverzet 10 met de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de grond. Hieronder is verder ingegaan op het gebruik van de bodemkwaliteitskaart bij grondverzet in de gemeente Eindhoven. Basisprincipes bij grondverzet De volgende basisprincipes zijn van toepassing om de bodemkwaliteitskaart te gebruiken bij grondverzet: 1. De initiatiefnemer moet zich op de hoogte stellen van: de mogelijkheden van het grondverzet voorafgaand aan de werkzaamheden (ontgraven en toepassen van grond); het gebruik van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de grond. Maar ook een ieder die op een bepaald moment in enig opzicht macht uitoefent over (een deel van) de toepassing kan worden aangesproken; bijvoorbeeld een eigenaar, erfpachter, huurder, bruiklener of kraker is verantwoordelijk bij grondverzet. 2. Vastgesteld moet worden of de ontgravings- en toepassingslocatie in een zone van de bodemkwaliteitskaart ligt. Wanneer blijkt dat het een uitgezonderd en/of niet-gezoneerd gebied betreft, dan geldt het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit zonder bodemkwaliteitskaart. Dit betekent dat de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie enerzijds moet voldoen aan de maximale waarden van de functie die voor de ontvangende bodem is aangegeven op de bodemfunctieklassenkaart (zie bijlage 5). Anderzijds moet de kwaliteit van de ontvangende bodem worden onderzocht om vast te stellen of de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie van een betere of vergelijkbare kwaliteit is. 3. Het grondverzet mag alleen plaatsvinden op locaties die niet verdacht zijn voor bodemverontreiniging. Dit geldt zowel voor de ontgravings- als de toepassingslocatie. Hiermee wordt voorkomen dat sterk verontreinigde grond wordt afgegraven en elders (ongewenst) wordt toegepast en/of dat een eventuele sterke grondverontreiniging illegaal wordt afgedekt. Deze informatie moet worden achterhaald door middel van een vooronderzoek conform de NEN5725 (basisniveau). In de NEN5725 is ook aangegeven dat informatie moet worden achterhaald of op de locatie asbest op en in de bodem en in, op of aan (voormalige) opstallen kan voorkomen. De resultaten van het vooronderzoek (ontgravings- èn toepassingslocatie) moet volledig en gelijktijdig met de melding voor het grondverzet bij de gemeente worden ingeleverd. 4. De toepassing van de grond moet nuttig zijn (zie artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit). Het is niet toegestaan om zich van grond te ontdoen. Vanaf het moment van ontgraven tot aan het moment van verwerking wordt de grond als afvalstof gezien. 5. Achterhaald moet worden of rekening moet worden gehouden met andere wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de Wet ruimtelijke ordening (Wro), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Monumentenwet (Verdrag van Malta), Waterwet, Flora- en Faunawet, of dat een locatie is gelegen in een provinciaal beschermingsgebied zoals een waterwin- of grondwaterbeschermingsgebied, Natura2000 gebieden, ecologische hoofdstructuren of gebieden met aardkundige dan wel archeologische en cultuurhistorische waarden. 10 Van vrij grondverzet is sprake als voorafgaand aan het grondverzet de kwaliteit van de grond niet hoeft te worden vastgesteld. Pagina 17

22 Hoe wordt bodemkwaliteitskaart gebruikt Als aan deze basisprincipes is voldaan, werkt de bodemkwaliteitskaart als volgt: De ontgraven grond uit gebieden met een kwaliteit vallend in de ontgravingskwaliteitsklasse (oranje op de ontgravingskaarten van bijlagen 8a en 8b) mag zonder partijkeuring worden toegepast in gebieden waarvan de toepassingseis de kwaliteitsklasse of Industrie is (respectievelijk oranje en rood op de toepassingskaart van bijlagen 9a en 9b). De ontgraven grond uit gebieden met een kwaliteit vallend in de ontgravingskwaliteitsklasse (Achtergrondwaarden -AW2000; groen op de ontgravingskaarten van bijlagen 8a en 8b) mag overal worden toegepast. NB Op basis van de gemiddelde kwaliteit en de geldende toetsingsnormen uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit komt de ontgravingskwaliteitsklasse Industrie in de gemeente Eindhoven niet voor. Voor grond, waarop een partijkeuring is uitgevoerd volgens het Besluit bodemkwaliteit, is de in de partijkeuring vastgestelde kwaliteit leidend. De toepassingskaarten (bijlagen 9a en 9b) geven aan waar deze grond mag worden hergebruikt. De mogelijkheden voor vrij grondverzet 11 in het kader van generieke beleid is in de tabel 3.2 weergegeven. Het grondverzet moet worden gemeld Al het grondverzet moet uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden worden gemeld bij het centrale meldpunt van Rijkswaterstaat Leefomgeving/Bodem+: Uitzonderingen op deze meldingsplicht zijn: de toepassing van grond door particulieren, anders dan in de uitoefening van een bedrijf of beroep; het toepassen van grond binnen een landbouwbedrijf als de grond afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond wordt toegepast; het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen; het toepassen van schone grond in hoeveelheden kleiner dan 50 m 3. Voor het toepassen van schone grond in hoeveelheden vanaf 50 m 3 moet eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld; tijdelijke uitname van grond zonder tussentijdse bewerkingen (bijvoorbeeld bij het vervang- en reparatiewerkzaamheden aan kabels, leidingen en riolering). 11 Van vrij grondverzet is sprake als voorafgaand aan het grondverzet de kwaliteit van de grond niet hoeft te worden vastgesteld. Pagina 18

23 Gebruik grond met kwaliteitsklasse Industrie in grootschalige bodemtoepassingen Binnen het Besluit is een verbijzondering opgenomen: het toetsingskader voor het toepassen van grond in grootschalige toepassingen. In de kern van de grootschalige toepassing mag grond tot en met de (ontgravings-)kwaliteitsklasse Industrie worden toegepast. Er hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit en de functie van de ontvangende bodem. Wel geldt als eis dat de uitloging van de toegepaste grond aan de eisen van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit moet voldoen. Concreet houdt dat in dat, bij gehalten groter dan de emissietoetswaarden, een uitloogonderzoek moet plaatsvinden. De resultaten van dit uitloogonderzoek worden vervolgens getoetst aan de eisen die het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit hieraan stellen. In de gemeente Eindhoven komen geen zones voor met de ontgravingskwaliteit Industrie. Als met een historisch onderzoek aangetoond wordt dat de te ontgraven grond niet verdacht is voor bodemverontreiniging, dan mag deze grond met de bodemkwaliteitskaart (en het historisch onderzoek) als bewijsmiddel worden toegepast in grootschalige bodemtoepassingen. Pagina 19

24 Pagina 20

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Opdrachtgever Omgevingsdienst Brabant Noord Postbus 88 5430 AB CUIJK Contactpersoon Dhr. N. Drillenburg CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX X Opdrachtgever Gemeente Nederweert Afdeling Dienstverlening Team Ruimte en Wonen Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Contactpersoon Mevr. W. Janssen CSO Adviesbureau voor Milieu- Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Gegevens opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Afdeling VROM sectie bouw- en milieuzaken Mgr. C. Veermanlaan 1F 1131 KB Volendam Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Gegevens opdrachtgever Gemeente Roerdalen Postbus 6099 6077 ZH Sint Odiliënberg Contactpersoon: dhr. J. Smeets CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland gemeente Hollands Kroon gemeente Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Documentcode: Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten

Nadere informatie

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. In opdracht van Gemeente Nuenen c.a. Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136.

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136. Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Documentcode: 14M1136.RAP001 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar,

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Gegevens opdrachtgever: Gemeente Lelystad Afdeling Beleid, cluster kwaliteit fysieke leefomgeving Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 0320-278911 Contactpersoon: Mevr. E.J.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Dronten Definitief Gemeente Dronten Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 februari 2013 GM-0090708, revisie D0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Gegevens opdrachtgever Gemeente Huizen Afdeling Milieu Postbus 5 1270 AA HUIZEN Contactpersoon: Dhr. W. Menzel CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tholen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 51 4690 AB THOLEN Contactpersoon: Mevr. M.C.A. van Elzakker CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

Begrippen en gebruikte afkortingen

Begrippen en gebruikte afkortingen Bijlage 1: Begrippen en gebruikte afkortingen Aangrenzend perceel Van een aangrenzend perceel is sprake in het geval het perceel waarop de verspreiding plaatsvindt ligt binnen een gebied dat valt in hetzelfde

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster Bodemkwaliteitskaart gemeente Nieuwegein Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Dhr. J.S. Spronk Dhr. H. Kuiphof

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Datum van uitgave: December 2013 Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer

Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer Gemeente Beesel Gemeente Leudal Gemeente Maasgouw Gemeente Roermond Gegevens opdrachtgever Gemeenten Beesel, Leudal, Maasgouw en Roermond Contactpersoon: Dhr. B.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Gegevens opdrachtgever Gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland Waterschap Groot Salland,

Nadere informatie

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tubbergen Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economie Postbus 30 7650 AA TUBBERGEN Contactpersoon: mevr. A.M.B.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Gegevens opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer Cluster Beheer en Onderhoud Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Contactpersoon: Dhr. R. van Damme CSO Adviesbureau

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht

Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht 2012 Gegevens opdrachtgever Gemeente Maastricht Team Mobiliteit & Milieu Postbus 1992 6201 BZ MAASTRICHT Contactpersoon: Dhr. J.G.M. Lochs CSO Adviesbureau voor

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Gegevens opdrachtgever Gemeente Texel Team Vergunningen Postbus 200 1790 AE DEN BURG Contactpersoon: Dhr. J. Veltkamp CSO Adviesbureau Postbus 2 3980 CA Bunnik Tel.

Nadere informatie

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Bestuurlijk vastgesteld d.d. 13 januari 2015 (Gemeentelijk adviesnummer a14.01130). Bijlagen 1 Bijlage 5 Grondstromenmatrix 2

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Drenthe

Bodemkwaliteitskaart Drenthe Bodemkwaliteitskaart Drenthe Gegevens opdrachtgever Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en Provincie Drenthe p/a gemeente Hoogeveen

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Rapport Bodemkwaliteitskaart regio Brabant Projectnr. 233441 oktober 2011, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde Definitief Gemeente Zeewolde Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 januari 1 GM-133, revisie D Verantwoording Titel : Bodemkwaliteitskaart Subtitel : Gemeente Zeewolde

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente NoordoostpolderX

Bodemkwaliteitskaart gemeente NoordoostpolderX Bodemkwaliteitskaart gemeente NoordoostpolderX Opdrachtgever Gemeente Noordoostpolder Eenheid Ontwikkeling, Realisatie & Beheer, Cluster vergunningen Postbus 155 8300 AD EMMELOORD Contactpersoon Dhr. S.

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Gegevens opdrachtgever: Milieudienst Waterland Koetserstraat 2A 1531 NX WORMER Contactpersoon: dhr. J.T.N.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Someren

Bodemkwaliteitskaart Someren 11 januari1 2012-2 - Bodemkwaliteitskaart Someren In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Someren SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040-2594439 H. Berghs Projectnummer

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem Definitief Gemeente Haarlem MWH B.V. M10G00 S:\data\project\M10\M10G00\ (T ) Inhoudelijk - Technisch\T Deliverables\m10g00.r01.docx 8 december 011 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Inclusief Bodemfunctiekaart FjdfuKHKLUWGRK Bodemkwaliteitskaart gemeente Best Inclusief Bodemfunctiekaart In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Definitief In opdracht van Gemeente Waalwijk Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer B08B0228 DocumentnaamF:\data\Project\Bodem08\B08B0228\2011\deliverables\definitief\b08b0228.r02c1c.docx

Nadere informatie

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n C a d m i u m C h r o o m A r s e e n K o p e r K w i k L o o d N i k k e l Z i n k P A K 1 0 G R O N D V E R Z E T [ r o o d ] [ b l a u w ] [ g r o e n ] [ r o o d ] [ b l a u w ] [ r o o d ] [ b l a

Nadere informatie

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND 1 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? Deze brochure is bestemd voor aannemers, loonbedrijven, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. Alle toepassingen

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

I I I. Gemeente Heerde.

I I I. Gemeente Heerde. I I I Gemeente Heerde www.heerde.n T&uvv Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 3 september 2009 Kenmerk N002-4598036LNH-baw-V01 -NL Gebruik bodemkwaiiteitskaart bij grondverzet 1 Generiek

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel In opdracht van Opgesteld door Auteurs Gemeente Eersel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 2 Uitgangspunten... 6 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 6 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart... 7 2.3 Technisch inhoudelijke onderbouwing... 7 2.3.1 Beheergebied en

Nadere informatie

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01 Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen maart 2013, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Algemene uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem

Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem Definitief Grontmij Nederland B.V. Rotterdam, 22 mei 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 2 Werkwijze en resultaat... 6 2.1 Stap

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding en doelstelling...1 1.2 Afbakening nota bodembeheer...1 1.2.1 Geldigheid...1 1.2.2 Toepassingsgebied...2 1.3 Leeswijzer...2 2 Wettelijke en beleidsmatige achtergronden...3

Nadere informatie

Spelregels grondverzet

Spelregels grondverzet Bodembeheer Gemeente Heerenveen Dit document is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet in de gemeente Heerenveen. In dit document leest u de regels

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT OKTOBER 0 Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 90 SJ Oosterhout Postbus 0 900 AA Oosterhout Copyright 0 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei 21 oktober 2011 Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen Kenmerk R001-4688082LNH-cmn-V02-NL Verantwoording

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

HANDREIKING GRONDVERZET

HANDREIKING GRONDVERZET HANDREIKING GRONDVERZET Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie Regio Rivierenland Inhoud 1. Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 3 2. Voor wie is deze handreiking bedoeld? 3 3. De stappen

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best FjdfuKHKLUWGRK Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium Advies Ted van Bergen (gemeente

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar definitief In opdracht van Gemeente Bergen (L) Projectnummer M11G0126 Documentnaam m11g0126.r01.docx 9 december 2011

Nadere informatie

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten.

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten. =0,15 2*=0,3 Wonen=0,38 Industrie=4,8 Interventiewaarde=36 Inleiding Naar aanleiding van vragen over het in het generieke kader indelen van grond en bodem in kwaliteitsklassen en het gebruik van extra

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo 2016-2021 Status: definitief Rapportnummer 2015.004.R1 Opdrachtgever Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo Contactpersoon: De heer M. Brouns

Nadere informatie

Colofon: Opdrachtgever Gemeente Den Haag Afdeling Uitvoering Milieutaken Postbus DP DEN HAAG

Colofon: Opdrachtgever Gemeente Den Haag Afdeling Uitvoering Milieutaken Postbus DP DEN HAAG Colofon: Opdrachtgever Gemeente Den Haag Afdeling Uitvoering Milieutaken Postbus 12651 2500 DP DEN HAAG Contactpersonen: Mevr. A.S. Schreur Dhr. P. Middeldorp Opsteller CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart. Gemeente Bladel

Bodemkwaliteitskaart. Gemeente Bladel Bodemkwaliteitskaart Gemeente Bladel Bodemkwaliteitskaart Gemeente Bladel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Bladel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040

Nadere informatie

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio Rivierenland

Nota bodembeheer Regio Rivierenland Nota bodembeheer Regio Rivierenland Gegevens opdrachtgever: Gezamelijke gemeenten Regio Rivierenland Postbus 137 4000 AC Tiel Contactpersoon: Dhr. Ph. Hoek CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Regulierenring

Nadere informatie

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 Gemeente Heusden Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3. Afbakening en geldigheid 1 1.4. Leeswijzer 2 2. BODEMKWALITEITSKAART

Nadere informatie

Nota Bodembeheer gemeente Emmen

Nota Bodembeheer gemeente Emmen Nota Bodembeheer gemeente Emmen Gemeente Emmen 13 februari 2012 Definitief rapport 9W3663 SAMENVATTING De Nota bodembeheer heeft tot doel hergebruik van grond en baggerspecie te reguleren en stimuleren.

Nadere informatie

Nota bodembeheer Beleid tijdelijk opslaan en/of toepassen van grond en baggerspecie op of in de landbodem Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn,

Nota bodembeheer Beleid tijdelijk opslaan en/of toepassen van grond en baggerspecie op of in de landbodem Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Nota bodembeheer Beleid tijdelijk opslaan en/of toepassen van grond en baggerspecie op of in de landbodem Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Documentcode:

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting -

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting - Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas - Toelichting - Versie 1: 25 november 2010 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende Notitie bodemfunctieklassenkaart Gemeente Heeze-Leende Opdrachtgever : Gemeente Heeze-Leende Opgesteld door : SRE Milieudienst Postbus 435 5600 AK Eindhoven Projectnummer : 466384 Datum :30 november 2009

Nadere informatie

Nota bodembeheer gemeente Pijnacker- NootdorpX

Nota bodembeheer gemeente Pijnacker- NootdorpX Nota bodembeheer gemeente Pijnacker- NootdorpX Opdrachtgever Gemeente Afdeling Beheer, Openbare Ruimte Postbus 1 2640 AA PIJNACKER Contactpersonen Dhr. R. van der Voort Dhr. R. Annaji CSO Adviesbureau

Nadere informatie

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel. Documentcode: 15M1043.RAP001

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel. Documentcode: 15M1043.RAP001 Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel Documentcode: 15M1043.RAP001 Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie

Nadere informatie

Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland

Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland Geldend voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant

Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant HARDCOVER VOORKANT Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant Bernheze Boxmeer Boxtel Landerd Maasdonk Mill & Sint Hubert Schijndel Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Uden Veghel Landerd Bodembeheer Regio NO-Brabant

Nadere informatie

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3.

Nadere informatie

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting Zomerhuizenterreinen stappen Kenmerken Gebieds indeling 01-06-2004 Toelichting Stap 2 Bouwperiode tot 1945 Bouwperiode 1945-1985 Bouwperiode 1985-2004 Zomerhuizenterreinen Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 1 van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 1.1 Beheergebied... 4 1.2

Nadere informatie

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE Versie 1.2 September 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Bodemfunctieklassenkaart... 3 1.3 Besluit bodemkwaliteit... 3 1.4 Gebiedsspecifiek en generiek beleid...

Nadere informatie

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon Gemeente Hengelo Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Nota Bodembeheer 2012-2022

Nota Bodembeheer 2012-2022 Nota Bodembeheer 2012-2022 'Grondig Werken 3' Hergebruik licht verontreinigde grond binnen de gemeente Utrecht Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling afdeling Milieu & Duurzaamheid Auteur

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Borne

Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Borne Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Borne Gegevens opdrachtgever Gemeente Borne Postbus 200 7620 AE BORNE Contactpersonen: dhr. D.A. Grijsen CSO Adviesbureau Gotlandstraat 26 7418 AZ Deventer Tel. 0570

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio IJsselland

Nota bodembeheer Regio IJsselland Nota bodembeheer Regio IJsselland Gemeenten: Steenwijkerland Staphorst Zwartewaterland Kampen Dalfsen Olst-Wijhe Deventer Zwolle Raalte Ommen Hardenberg Waterschappen: Velt en Vecht Groot Salland + Samenvatting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER Gemeente Rheden Inhoudsopgave DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER 1Inleiding...1 1.1Waarom deze nota bodembeheer...1 1.2Afbakening nota bodembeheer...2 1.2.1Reikwijdte...2 1.2.2Beheergebied...4 1.2.3Geldigheid...4

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 NOTA BODEMBEHEER omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid definitief 07-03-2012 Gemeente Almere Gemeente Dronten Gemeente Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant 12 juli 2011 Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Gemeenten Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Landerd, Maasdonk, Mill & St. Hubert, Schijndel, St. Anthonis,

Nadere informatie

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 8 Onderwerp: Nota bodembeheer Kenmerk: Status: VROM - Milieu / LK Besluitvormend Kollum, 12 juni 2012 Samenvatting Tot november 2011 gold het Bodembeheerplan en de Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Documentcode: 14M1136.RAP002 Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk)

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Losser

Bodemkwaliteitskaart gemeente Losser Opdrachtgever Gemeente Losser Postbus 90 7580 AB LOSSER Contactpersoon Mevr. J. Venterink-Westenbroek CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Dhr. J.S. Spronk Mevr. K.C.W. Reezigt-Struijk

Nadere informatie